OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl Dagsorden vil blive udsendt senere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere."

Transkript

1 OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har gennem længere tid været konstateret dårlig billedkvalitet i form af "skygger", især på Sverige 2 og Danmark. Problemet er konstateret i blokken med numrene Hvis der andre steder er problemer af samme eller anden art, bedes der snarest givet besked til Hans Jørgen i nr. 69. Bestyrelsen vil herefter få anlægget efterset af et antennefirma. Bestyrelsen

2 OVERDREV NEWS. ============== 7. april Fællesarbejde: - Der indkaldes hermed til årets første fællesarbejde, der finder sted lørdag d.11/4 kl.14.oo. Observer det nye tidspunkt! Denne første gang er det hensigten at foretage en almindelig oprydning på fællesarealerne efter vinterens hærgen. Bl.a. vil vi feje den store parkeringsplads, hvorfor det henstilles, at man parkerer på den lille parkeringsplads denne eftermiddag. 'fhængigt af fremmødet vil vi også tømme sandkasserne, og i denne _0rbindelse kan man hente det gamle sand til eget brug, hvis man har brug for noget. Det nye sand kommer tirsdag d.14/ 4, og allerede samme aften vil vi begynde at køre det på plads. Alle, der vil hjælpe til her også, er meget velkomne. - Tidspunktet for næstfølgende fællesarbejde ligger allerede klart af hensyn til alles planlægning. Reserver venligst søndag d.3/5 kl.14.o0 og mød talstærkt op! Bemærk også her ugedagen og tidspunktet, der er valgt for at give flest mulige lejlighed til at deltage på de skiftende ugedage. Denne dag vil der være opstillet en container til affaldet. FÆLLESFORSIKRING: - I tilfælde af skader på glas og kummer vil man kunne hente en -\adesanmeldelse hos bestyrelsesmedlemmerne. I andre skadestilfælde ~kvireres speciel anmeldelse direkte fra Baltica. Med venlig hilsen bestyrelsen.

3 OVERDREV NEWS. 28. april FÆLLLESARBEJDE: Som nævnt t idligere er der fælleasarbejde på SØNDAG d. 3. maj kl Bemærk ugedag og tidspunkt. Vi håber på et stort fremmøde! Der vil i weekenden være opstillet en container, som kan benyttes af beboerne. Med venlig hilsen bestyrelsen.

4 OVERDREV NEWS. 18/ FÆLLESARBEJDE; De tre følgende datoer for fællesarbejde bliver: Tirsdag d.26. maj kl Torsdag d.2. jul i kl Lørdag d.l. august kl De nuværende planer for disse dage er at male skuret med træbeskyttelse, udplantning af div. planter samt fjernelse af ukrudt o.s.v. VEL MØDT j j VEL MØDT j j - OPFØLGNING AF PUNKTER FRA GENERALFORSAMLINGEN: Aviscontainer: Skiltning: Hajtænder: Beplantning: Vejoverenskomst: - NB! NB! Der er nu opstillet en container i det midterste skur. Heri må kun lægges aviser og ugeblade iflg. den vedlagte brochure fra~nholdningsselskabet. Undskyld den dårlige kvalitet af kopien, der skyldes originalens udseende! Stadsing.Direktorat er orienteret om den manglende skiltning vedr. Fælleddiget Der vil blive opsat et nyt skilt. Vedr. hajtænder (ubetinget vigepligt) ved udkørsel i Fælleddiget fra Hyttehusvej og Gårdfæstevej. Stadsing.Direktorat er kontaktet, men man vil ikke indføre den ubetingede vigepligt af flere grunde. En af begrundelserne er, at man har mange tilsvarende T-kryds uden hajtænder. En anden begrundelse er, at der ikke findes nogen ulykkesstatistik for vore T-kryds. D.v.s. at der ikke er sket alvorlige uheld de pågældende steder. Endelig blev det af Stadsing.Direktorat fremført, at hastigheden på Fælleddiget vil øges mærkbart, hvis man ved, at køretøjer fra Hyttehusvej og Gårdfæstevej altid skal holde tilbage. Enhver kan se det ulykkelige i en hastighedsforøgelse på vore små veje. KONKLUSION: Højrevigepligten er fortsat gældende i omtalte T-kryds, og bestyrelsen opfordrer til forsigtig kørsel. Dette gælder også på vor egen grund - nemlig parkeringspladserneder også bruges som legeareal. Der er allerede beplantet på bål pladsen, og vi vil senere plante ved vendepladsen på Landgildevej. Bestyrelsen har nu underskrevet Vejoverenskomsten, som der blev orienteret om på sidste generalforsamling. Vedr. salg af huse. Bestyrelsen vil gerne bede om, at man informerer formanden om købers navn og adresse samt evt. advokat, når man har solgt sit hus. Bestyrelsen minder om, at lyskæden udlejes for 100,- kr. plus evt. udgifter til knuste pærer og reparation. Venlig hilsen Bestyrel sen.

5 OVERDREV NEWS: 28/ Der er inden for een uge forsvundet vasketøj fra tørresnore om natten fra to huse. På baggrund heraf vil bestyrelsen advare mod at have tøj hængende ude om natten. Hvis der s kulle være flere tilfælde af tyveri end de to nævnte, vil bestyrel sen gerne vide det. På den måde ville der måske tegne sig et mønster, der kunne føre til en opklaring. Venlig hilsen Bestyrelsen.

6 OVERDREV NE\.vS. ============== 27. juni FÆLLLESARBEJDE: Som nævnt tidligere er der fælleasarbejde på TORSDAG d. 2. juli kl BEMÆRK ugedag og tidspunkt. Vi håber på et stort fremmøde, større end sidste gang, hvor der kun mødte 6 mand op!! Vi vil sørge for KOLDE forfriskninger til de, der kommer. Med venlig hilsen bestyrelsen.

7 OVERDREV NEWS!! D. 24/ Bestyrelsen vil gerne minde om, at der holdes fællesarbejde lørdag d. 1/ kl , som tidligere meddelt. Vi håber som sædvanligt på et stort fremmøde, og der vil være kolde drikkevarer til de fremmødte. Vel mødt!! Venlig hilsen Bestyrelsen.

8 OVERDREV NEWS. ============== 27. august FÆLLLESARBEJDE: Der indkaldes hermed til fællesarbejde lørdag den 5. september, kl Nu da ferieperioden er o verstået, håber v i på et stort fremmøde. Vi skal bl.a. have givet resten af fællesskuret samt bænke og borde træbeskyttelsesmiddel. Det næstfølgende fællesarbejde (årets sidste) vil foregå søndag d. 4. oktober, kl KØRSEL MED BIL PÅ PARKERINGSPLADSEN: Som nævnt tidligere leger der mange børn på vores områder inel. parkeringspladsen, og bilisterne skal tage hensyn til disse. Så hvorfor ikke nøjes med at køre langsomt i 1. gear på vores område!! Dette vil minimere risikoen for et uheld. Med venlig hilsen bestyrelsen.

9 København d.30/ OVERDREV NEWS. Bestyrelsen vil gerne minde om, at årets sidste fællesarbejde finder sted søndag d. 4. okt kl Vi håber som sædvanligt på et stort fremmøde, så vi kan få ryddet godt op inden vintersæsonen. Derfor vil der denne dag være en container til rådighed for affald. Containeren må også benyttes til storskrald. I denne forbindelse vil bestyrelsen bede om, at man undlader at lægge storskrald i skuret, d.v.s. at medlemmerne selv må opbe~are storskrald til de månedlige afhentninger og til, når der lejes en container, som f.eks. d. 4/ Der har for nylig været smidt et gulvtæppe i skuret, og bestyrelsen ønsker ikke at påtage sig unødigt arbejde af denne artl l D. 4. okt. vil klatrestativet, efter legepladsudvalgets indstilling og bestyrelsens vedtagelse, blive fjernet og bortskaffet, idet det forekommer at være et usikkert legeredskab, også i konsekvens af det stigende forfald. Det vil ikke blive erstattet af et andet legeredskab i 1987, men derimod i foråret Venlig hilsen Bestyrelsen.

10 KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSeN ELVÆRKERNES INGEN 10RKONTOR VO GNMAGERGADE B DK KIilBENHAVN )( TELE X ENCOP DK TE LEfOt\ , lo kal YfY,1 ;.'),... - V E C L.-. C T F' R E MS E NO E S I:NC I... O S~ O ~'- lk.oiisi! F I N D AN G R E. l H E N H O LD T I L W I T H R c:jii'". T O D B E D ES BE H AN D L E T H U R T I GT Y O u A I M M E O I AT E' JtoTTC N T I Q N P L E "SE rcyi F0 1. G E AF T A LE ~ A5 PR O M I ~ED O TI L GO K ENDE L SE ~ O R... PPRO V A L O M E o T A K F OR L A N A ETU R NE O WI T H TI-IA.NK S D TIL Q R I E TERIN G ~O R Y åu R I NF'OR MA TION r::::r'k A N B EH OLD E S ~ FO R A E. T E N' I ON O i l L U DTA l.. ELS E YO Il ~ C O MM (" NT S P L E A $E D R I N G V E! NLlGS T P L E A S E P"I O NE; O ØNSK E S R ET U R P LIi ASE I1 E TU RN ME D V E N L i G HI L S E N "{au R: FA ' T"'~L. o /~jt:h

11 ===============~==================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 10. december SNERYDNING: Da vi desværre ikke længere kan trække på. vores faste støtte til snerydning på vores område, nemlig Henning, vil bestyrelsen gerne opfordre alle, der kunne tænke sig at køre med vores snerydnings maskine ind imellem, til at kontakte bestyrelsen snarest. Hvis vi ikke kan finde frivillige, kan alternativet enten blive en dyr løsning med et snerydnings firma, eller at ALLE efter snefald møder op til en fælles indsats. Uanset om vi finder nogle frivillige eller ej, vil vi gerne understrege, at det fortsat er den enkeltes ansvar at få ryddet omkring sit hus. FÆLLES BYGNINGSFORSIKRING: Den 1. januar 1988 skifter vi fra Baltica til Fjerde Sø. Fra 1988 ville der hos Baltica være en selvrisiko ved skader på skjulte rør. Næste år ville den udgøre 10% af skadesummen og derefter vokse med 2% pr. år op til 30%. Baltica vil ikke fjerne denne selvrisiko (mod en præmieforhøjelse). Bestyrelsen har derfor kontaktet tre andre forsikringsselskaber: Alm. Brand, Topsikring og Fjerde Sø. Alle tre har tilbudt at tegne en forsikring, der dæ~ker de samme områder, som den nuværende gør, men uden nogen selvrisiko. r Vi har valgt Fjerde Sø, da Deres tilbud var billigst. Den årlige udgift for præmie og brandbidrag er ca. 185 kr. højere pr. ejerlejlighed end den nuværende. Vi mener, at dette er en meget lille ekstraudgift for at få fjernet en selvrisiko, som sagtens vil kunne løbe op i kr., hvis der opstår en skade i skjulte rør. Forsikringspolice og -betingelser vil blive udsendt, når vi har modtaget dem fra Fjerde Sø. Der vil ikke være nogen forbehold (klausuler) i policen. Hvis der opstår skader, som er omfattet af bygningsforsikringen, efter 31. december 1987, bedes I kontakte: Susanne Petersen, Fjerde Sø, Amagerbrogade 109, 2300 København S. Tlf. nr.: FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN: Som nævnt i vores vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på næste generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar OG SÅ TIL SIDST vil bestyrelsen gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gamle! Med venlig hilsen bestyrelsen.

o V E R D R E V N E W S.

o V E R D R E V N E W S. :==========:===========:============ o V E R D R E V N E W S. ============================~======= 28. januar 1988. FÆLLES BYGNINGSFORSIKRING: KClpi af forsikringspolice og betingelser for den nye fællesforsikring

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATFIRMAET J.nr. 00196 SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum

Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Administration Advokat Jørgen P. Olsen Quedens Advokater Møllestræde 4 3400 Hillerød Tlf. 48 22 08 63

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Møllehøj Information September 2013

Møllehøj Information September 2013 Møllehøj Information September 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere