Danmarks forste fiskefartoj indrettet tu l containerlast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks forste fiskefartoj indrettet tu l containerlast"

Transkript

1 62, 31- Side 10 DFT nr. 47 Torsdag den 24. nov Containere tu kystfiskeriet Danmarks forste fiskefartoj indrettet tu l containerlast Af cand. scient Knud Fischer Fiskeriministeriets Forsogslaboratorium. Fra 1960 ti11982 er antallet af heitidserhvervsfiskere aet tubage med 36% fra til Denne tilbagegang er sket inden for kystfiskeriet, hvilket ses af, ai antaliet af &ide i gruppen 5-15 BRT i samme lidsrum gik tubage med 38%, fra til modscetning til dette gik antalle af bàde over 15 BRT frein. Tilbagegangen skete i de indre danske farvande. Sam tidig har den gede tilforsel af nceringssa1te til de Indre farvande bevirket at -vceksten of alger har vœréit sa _ voldsom at garnfiskeri noesten - er umulig i sominermànederne, ligesom bundgarnsfiskeriez bliver stierkt generet. De smd fangstmœngder, er desvoerre ofte af meget svingende kvalitet, og.g- iver et urentabelt : fiskeri. ' Folgen er blevet en afvan-. dring fra erhvervet, en afvandring der ofte skete i omràder hvor der i forvejen var mangel pà arbejde. Stitmlardtypen ai DM Sea Rover er 9.30 m 1.o.a. og 3.30 im bred. Den har en ret stor dam i forskibet og et mindre lanstrum agter. 1 containerudga.ven er dammen fjernet, rnaskinen flyttet fremefter og en stor containerbrond indrettet midtskibs. Da Metas fremstiller containere i 3 sterrelser, der i forskellige kombinationer passer tu l en Euro-palle, blev - dette m'al (1200 x 800 mm) bestemmende for lastrummets/containerbrendens indretning. De tre sterrelser et: 70 1,200 1 og 450 I, og for at là afprovet hvilken sterrelse der er bedst egnet tul denne bàdtype, blev der leve- ret containere af aile tre typer. Containerbronden blev udformet med en grundflade sit den kan rumme 3 paller. For at undgà at vand skulle trainge ind i skibet blev bronden stobt ud i et med dazkket. For at gere det muligt for skibet selv at hàndtere containerne, blev der fremeillet en A-mast i letmetal, monteret lige agter for styrehthet. I DFT nr. 24 World Fishing nummeret fra juni i àr, omtaltes et projekt med indretning af et fiskefartej tu l at laste isolerede containere. Dette nye projekt tager sigte pà at forbedre fangstbehandlingen i kystfiskeriet, og gere det muligt igen at drive et rentabelt fiskeri fra de smà havne og landingspladser landet over. Til forsoget valgtes Duehol.ms DM Sea Rover, der blev anset for velegnet, fordi styrehuset er frembygget. Det giver et stort arbœjdsdœk, og samtidig ger skrogformen, at man fàr en god udnyttelse af lastrummet. Foruden dette var vœrftet interesseret i at deltage' i dette udviklingsarbejde. Med stette fra midlerne tu l forsogsfiskeri stillet tu l ràdighed fra Fiskeriministeriet blev bygningen aï det nye fart eij sumo i marts i 1 r..-rt-trrs. Forsogsfartojet lœgger ud tu l fiskeri. Fra forsogene i 1980 losning med hydraulisk kraft pâ lasthil. /0/e),,,f3 pe- /3

2 Pà masten blev monteret en lossebom med-et hydraulisk lossespil. For ai lette og fremskynde rensningen al fangsten. blev CI kombineret rensebord/- skyllekasse fremstillet. Det blev lavet af aluminium og anbragt i bagbord side. HVORDAN VIRKER FORSOGS- FARTOJET Efter fardigudrustning i april fik fartojet hjemhavn i Hvide Sande. I perioden fia maj til september er fiskeriet blevet fulgt ombord. 1 den forste periode blev der fisket efter tunger mednedgarn, og -senere i juli-august har der varet trawlet efter reidspal= ter og ising. I det meste al forsogsperioden har containetieholdningen bestàet af en 450 I. 2 stk og 4 stk iteren blev mestonvendt tu l at lasteis, nok tu l at kole kg tu l 0 C,' hvilket lan"gt overskrider hvad der nor- " malt fanges...pà den màde kan man médbringe is tul mange togters fiskeri;og isen kan holde sig i 2-3 uger uden at smelte. BRATKOLING Pà forsogsfartojet har man udelukkende arbejdet med den nye bratkolingsmetode, dvs., at man fyldte ca. I/3.is i en af de tomme containere. hen blandes : op med hayvand, og fisicene haides direkte ned "i denne»grock Denne isningsmetode.har vist sig at vare sirdéles effektiv. Det giver en nedkeling der er mindst 5 gange hurtigere end den almindelige kasseisning. Det skyldes at aile risk er 100% omgivet af iskoldt vand. / FANGST- BEHANDLING VED GARNFISKERI Normalt. drivester ' 1gefiskeriet ved at jollerrie sejler ud om aftenen for solnedgang for at satte garn 4 0m morgenen tidligt begynder man sà at hale garnene igen og man sejler tilbage tu l havnen. Her bliver garnet sà redt op og flsken pillet af. For indvejningen tu l samlecentralen bliver de renset. PA samlecentralen biver de isét ikasser. Ofte gàr der 8 timer cher mere for fang,sten ises. Selvom man ogsà pa de( nye fartoj tager garnene pà dakket tubage Iii havn, sà gor det nye containersystem det muligt al forkorte den tid der gàr fra fisken kommer pà dakket til den er renset og Wet tu l 0 C med op mod 40%, fordi den isningsmetode der anvendes er sà utrolig effektiv. En ide, som ikke nàede at blive afprovet, var at hale gain med fangst ind og faste dem direkte ned i en container, hvor de ises. Herved kan man nedkele fangsten med det samme og holde den kold indtil der er tid til at tage den ud af garnene. TRAWLFISKERI Da tungesasonen siuttede Der renses fladlisk ved rensebordet. ved udt.tangen juni blev det beslut let at hue 0111 Ira garnfiskeri iii trawlfiskeri. Selvhaleren blev afmonterel. og et hile trawlspil monteret pà agterdxkket. Et normalt trak havde 2-3 timers varighed, og der blev fisket citer redspatter, dabs og tunger. Under trawlfiskeriet har lossebommen vzret tu l stor hjalp nàr fangslen skulle. mues ind. RENSEBORDET LETTER RENSNING OG SKYLNING Under garntiskeri pilles tiskene ud al garnene og anbringes ikurvé. pà dmkket, sorteret eiter art og sterrelsé. Herefter bliver hver slag,sfisk for sig haldt op pà rensebordet og renset. Ved trawlfiskeri har skyllekassen virket som modtagekasse. Herfra sorteres fangsten over i kurve, ligeledes efter art og starrelse. Som ved garnfiskeri bliver hver kategori for sig haldt op pà rensebordet. renset og overfort til skyllekassen. Rensebordet gai, at man kan arbejde i en bekvem hojde, man undgàr at skulle bukke sig efter hver fisk, hvilket nedsatter belastningen i ryggen. Alt i alt ger rensebordet der lettere og hu rtigere rense fisken. I skyllekassen bliver den rensede fisk skyllet med spuleslangen. Den skrà bund i kassen got% at fisken ved ski- Lugerne er àbne og en 200 I container laites ud.

3 _

4 het,. heviegelse hliver drelc1 ninth. tivilket giver en gin! Fra skyllektissen bin/etfangsten lukket ud i en kurv pà dœkket. og nu er fisken klar til at hlive iset. KOLING Som fortalt. anvendtes udelukkende brat kelingsmetoden under forsegsperioden. NormaIt fyldes hver container ca. 1/3 med is og havvand, sa der dannes en gred. hvori liskene hœldes. I de tilfœlde hvor der har vœret store fangster, d.v.s. at vi kunne fylde en container pà en gang, viste det sig nedvendigt at fylde is og fisk i skiftevisi og tu l sidste fylde Ekstra havvand j, hvis det var nodvenctigt. Det er vigtigt at holde fiskene flydende, sà der ikke opstàr trykskader, men pà den anden side er det ogsà spild af is hvis der tilsattes for meget vand. Man skal ogsà tznke pà at.der fremkornmer en del smeltevand Tefterlanden som varme overferes fra fisken til isen, sà den smeltcs. Lastekapaciteten af tainerne ved bratkoling bar ligget pà ca. 65% op. til Ca. 70%. noget afhzngig al fiskens temperatur, og hvilken art fisk der er tale om. Det betyder at en 200 I container 'aster mellem 130 og 140 kg fisk. KVALITET 1 Hvorfor er det sà vigtigt ai kele fisken straks efter fangst. Selvom der kan vare forskel pà fisk fanget pà forslcellige àrstider, sà vil en risk, der lige kommer op afhavet altid vare af en god kvalitet. Det der bestemmer hvor linge en sàdan fisk kan holde sin gode smag, er hvor hurtigt den keles og ved hvilken temperatur den opbevares. Forseg med hornfisk har vist, at nàr de straks efter fangsten nedkeles til 0 C og opbcvares ved samme temperatur, harde en holdbarhed pà 9-10 dage, hvorimod. hvis isningen forsinkes 7 timer.forkortes holdbarheden til kun 3-4 dage. Selv et kort ophold (4-6 timer) pà dœkket, udsat for sol og vind. giver fisken et - knak- iom selv det bcdste kelehus ik ke kan genoprette. ID«galder derfor om sa hurtigt som overhovedet muligt at kole fiskcn cil 0 C og opbevare den vcd OC. HANDTERING Ved de forme forsog der foregik i 1980, anvendte man en kran pà land til at losse reed. enten pà lasthil cher fast monteret pà kajen.. Da forsingsfartojet er udstyret med egen lossebom o4 spil sker last- og losning nu uafhœugig af facilitetér pà land. Lugernc àbnes og man sœnker leftegrebet ned over containrren. hvor det griber ind i de udsparinger, der cr i containeren. Nàr man begynder at lefte, klemmer det sammen om kassen. Problemet mcd at losse de fyldte containere er ikke at lone den op, men at svinge derri- land. Nàr man svinger containeren ud over skibssi- Bratkoling al fladfisk i container. Leftet gages ind med lossebommen. den, vil sk Met naturligs kriciige over. Del har vim sig. at flied cc fartoj al «Jenne stout:ise og dimension ci dc1 muligt at svinge en fuldt lastet 2001 container ind pà ka - jen. Det er ogsà pà grznsen af hvad der-er muligt, 450 containeren kan skibet ikkc selv hàndtere, hertil tram der en kian pà land.' LUGER 'Fra vzrftet blev fartejet leveret med tre luger freritstilfet al plywood og glastibej)lugerne var udformet sàledes at den forreàte og agterite.lukker over den midtersti. De ar szrdeles bet al forsoget, vistesig, revii-t '«c besvarligeifirbejde med.. %apt/ blev der senele atmsrillet et nyt sœt luger at letmetà1. De garnie luger hle erstattet med Ire nye, der kan àbnes hvcr for sig. mien ai flytte de a ndrc. Foruden deile, er de udformet sidedes, at den enkelte luge er hœngslet pà midten. sàledes at man kan lukke op lit den ene side uden ai tage hele lugen al. Det er en stor fordel nàr man skal laste is eller fisk i de enkelte containere. Samtidig blev der monteret en U-skinne, hele vejen rundt om containerbrendens àbning. Lugerne lukker ned i denne skinne, og herved bliver der lukket tat, sà snavs og vandikke kommer ned i lasten.

5 HÂNDTERING l'â LAND Nàr containerne med fangsten er losset pà kajen, kan gaffeltrucken overtage hele arbejdet mcd at flytte den. 4 stk. 70 I passer til én palle, 2 stk. 200 I passer ogsà til én. palle og hvis man bruger 450 literen sa er den fast monteret med en palle. Pà den màde kan aile tre sterrelser hàndteres med gaffeltruck. HVAD KOSTER DET AT BYGGE EN SÂDAN BÂD? Hvad angàr forseg,sfartejet,.er det klart, at det er blevet vasentligt dyrere end en almindelig Sea RoVer. Atl udviklingsarbejde koster prge. F. eks..har det kostet en del at fremstille stebeformen til containerbrenden, men nu er den e til gengald klar og kan bruges mange gange. Efter afslutningen af dette forseg har man- indhestet sà mange erfaringer, at de naste bàde af denne type skulle kunne bygges betydelig bililgere. Det har varet dreftet med varftet, h.vad det vil koste at bygge de naste bàde. Under forudsatning af at sainme motor (120 HK) ilagges, vil en bàd bygget til containerfering kùnne leveres til omtrent samme pris som en Sea Rover med dam, ca ,- kr. Hertil skal dog lagges mindre omkostninger til lossebom. Det system, der er udviklet, ser ud til at kunné bruges til ikke blot Sea Roveren. Mange bàde sejler rundt med et lastrum, der cr svart tilgangeligt og derfor stort set u-udnyttet. Det vil sikkert vzre.muligt at indliygge containerbronden i disse bàde. Med hensyn til containerne er de ikke medregnet i prisen. Enkeltstykprisen pà en varmeisoleret container ligger pà ca kr. Dersom disse containere vinder indpas i det danske fiskeri, mà man forvente, at ligesom dct er tilfaldet med kasser det bliver salgsforeninger eller auktioner, der skal anskaffe containere. -Pà den màdetan der gores sterre samlede indiceb, hvilket normalt mndrer prisen til _ fordel for keberen. Anskaffelsen af containerne vil derfor ikke belaste den enkelte fiskers olconomi. PERSPEKTIVER Store fiskefartejer (50-20 (1 BRT) foétager ofte fangstrejser af 7-10 dages varighed. Fisken der landes fra disse bàde er velisede, og bliver normalt accepteret som god kvalitet fisk. Ved dette forseg viste det sig muligt, at opbevare fangsten ved en temperatur. der er mindst lige sà lay, som om bord pà de store bàde, om ikke lavere. Herved àbnes muligheder for at forecage fangstrejser af langere varighed, ogsà for smà fartejer, eller hvad der vil vare Were hensigtsmassigt, at anvende containerne til opbevaring af fisk. eà den màde kan stout:. %roulette lornetidelser forctages Ira sma Iandingspladser til en central skeauktion. Da containcrnc cr vclisolcrede, behover man ikke at anvende kolebiler iii denne transport, men kan.bruge almindelige àbnc lastbiler. Med det her beskrcvne projekt, er det lykkedes at udvikle et fatej specielt id - reflet til containerforing. Man har opnàet at kunric anvise muligheder for at foretage betydelige forbedringer al fangstbehandlingen i det danske kystfiskeri. Hermed skulle del vzre muligt at hojne kvaliteten af konsumfiskenogderigennem forbedre indtjeningen for den, enkelte fisker. r. umtainwe Irri 10:schommt.n ingsr man let en 70 1 container op pà bel% en hoj kaj. n%e letmetals-iuger gi%er hedre adgang til de enkehe comainere.

6 ISSN / Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences (I- No Containers for the inshore fishery. Denmark's first fishing vessel fitted for container cargo K. Fischer Original title: Containere til kystfiskeriet. Danmarks forste fiskefartoj indrettet til containerlast In: Dansk Fiskeri Tidende Vol. 101, 47: 10-13, 1983 Original language: Danish Available from: Canada Institute for Scientific and Technical Information National Research Council Ottawa, Ontario, Canada KlA 0S typescript page

7 I+ Secretary Secrétariat of State d'état MU LTI LINGUAL SERVICES DIVISION DIVISION DES SERVICES MULTILINGUES TRANSLATION BUREAU BUREAU DES TRADUCTIONS Clients No. No du client Department Ministère Division/Branch Division/Direction City Ville DFO Bureau No du bureau Language - Langue Translator (Initials) - Traducteur (Initiales) Danish AHa te A u G - i'l i!!-- IPB Dansk Fiskeri Tidende (Danish Fisheries Journal) 101 (47), 1983, pp CONTAINERS FOR INSHORE FISHERY SI. AT1 On tedv ED T R iniceaut:ion on'oi ii35q vnw.qon Cama' SEC 5-25 (Rev. 82/11)

8 CONTAINERS FOR THE INSHORE FISHERY Denmarles first fishing vessel fitted for container cargo By cand.scient. Knud Fischer The Research Laboratory for the Ministry of Fisheries., From 1960 to 1982 the amount of full-time fishermen decreased by 36%, from 13,500 to 8,700. This decrease took place in the inshore fishery, as can be seen from the 38%decrease in the amount of the boats in the 5-15 BRT group in the same timespan ) during which the numbers dropped from 2,146 to 1,336. Contrary to this, however, was an increase in the number of boats over 15 BRT. the coastal decrease took place in A Danish waters. The At the same time increased of nutritive salts to the coastal marine waters have led to a phenomenal increase in algae, which has made it almost impossible to carry out net fishing during the summerbonths; in addition bottom netting has also been adversely affected. The small hauls are unfortunately of varied quality ) in unprofitable fishing. resulting Consequently there has been a migration from the industry, a migration which often took place in areas which already had a lack of employment. In DFT ( Dansk Fiskeri Tidende ) no. 24 World Fishing edition from June of this year ) a special project is referred to, which deals with fishin essels carrying insulated containers. The goal of this new project is to improve the handling of the inshore fishing catch, theeby making it possible to run an economical fishing industry from the small habours and docks across the country.

9 1. it For this experiment Dueholms DM Sea Rover was selected, because the wheel house is built in front of the boat. This feature provides a large working area on deck and simultaneously creates, a hull shape, which gives a good utilization of the hold. In addition the ship building yard was interested in participating in this aspect of developement. Supported by research fisheries grants supplied by the Ministry of Fisheries, the building of this new vessel was started in March of this year. The standard type of the DM Sea Rover is m long and 3.30 m wide. It has a iairly large well in the front of the ship and a smaller hold at the rear. In the "container" model the well is removed, the motor moved forward and a large container-well placed amidships. As Metas produces containers of three different sizes, which in varied combinations suit the Euro-palle, this measurement (1200 X 800) became a determining factor for the fitting of the hold and the well. The three sizes are: 70 1, 200 Land 450 1, and in order to test which size was best suited for this type of vessel, containers of all the three types were delivered. The container well was constructed with a surface which could hold 3 pallets. In order to prevent water from penetrating ) the well was cast in one piece together with the deck. To make it possible for the ship to handle containers on its own ) an A-mast in light alloy metal was manufactured and mounted behind the wheel house. On the mast, a derrick was installed with a

10 - 3 - hydraulic winch. In order to facilitate and speed up the dressing of the fish ) a combined cleaning table and rinsing basin was constructed. It was made out of aluminium and placed on the port' side. HOW DOES THE EXPERIMENT VESSEL PERFORM After completion- of the fitting ' in April ) Hvide Sande was selected as the vessel's home habour. In the period from May until September, the fishing was monitored on board. In the first period they fished for sole _. with gillnet, and later on in July/August they trawled for plaice and dabs. For the most part of the research period ) the container capacity consisted of one 450 L, two 200 L and four 70 L. Fontainers. The container was used to store ice, enough to keep kg at 0 C, which by far emmeded the average haul. In this way ice could be brought along for several trips and kept 2-3 weeks without melting. QUICK COOLING The new quick cooling system was used exclusively on the research vessel, i.e., one of the empty containers was filled approximately 1/3 full with ice. The ice was mixed with seawater, and the fish was poured directly into this "mixture". This icing method has proven very efficient. It provides a cooling method which is at least 5 times faster than ordinary crate icing. This is due to the fact that 100% all the fish are e surrounded by Jicecold water.

11 - 4 - HANDLING OF THE CATCH IN. NET FISHERY Normally sole fishing is carried out by boats which leave just before sunset to set their nets. The nets are pulled in the early morning and the boats then return to the harbour. Here the nets are disentangled and the fish removed. They are then cleaned before they are weighed for the collection centre. At the collection centre they are iced in crates. Often eight hours or more will elapse before the catch is iced. Although the nets are brought back to the harbour on deck of the the new container system makes it possible to new vessels, still shorten the timespan as much as 40% from the time the fish arrive on the deck until they are cleaned and cooled to 0 C, because the icing method is incredibly efficient. One idea, which was not tested, was hauling the net with the catch and store-ing them directly into the iced containers. By using this method the catch can be cooled immediately and kept cold until such time when the catch can be removed from the nets. TRAWLING As the sole season finished by the end of June, it was decided to change from net fishing to trawling. The selfhauler was removed, and a small trawl winch was installed on the quarterdeck -. A -- regular haul was of 2-3 hours'duration; plaice, dab and sole -- were fished. During the trawling,the derrick proved to be very useful when the catch was pulled in.

12 - 5 - THE DRESSING TABLE FACILITATES CLEANING AND RINSING During the net fishing the fish are removed from the nets and placed in baskets on top of the deck, sorted out according to speciesand size. After this,each type of fish is placed on the dressing table and cleaned. During the trawling the rinsing basin acted as a receiving box. From here the catch was sorted out in baskets, according to species and size. As in net fishing ) each category is poured out on the dressing table, cleaned and transferred to the rinsing basin. The dressing table was at a comfortable height for working and in this way it was not necessary to bend down for each fish, thus reducing the strain on one's back. All in all the dressing table made it easier and faster to clean the fish. In the.rinsing boxes the fish that are already cleaned are washed with hose. The slanted bottom of the basin adds to the rinsing of the fish; as the ship moves ) it gets swished around and thereby receives a good rinsing. From the rinsing basin the catch is released into a basket on the deck, and the fish are then ready to be iced. COOLING As mentioned, the quick coôling system was used exclusively during the reeàrch period: Normally each container is filled with 1/3 ice and sea water; this way a soup mixture is made, into which the fish are poured. In the instances where large hauls tuece made,

13 - 6 - i.e. where a container was filled at once, it was necessary to alternate ice and fish, and at the end add extra sea water, i necessary. It is important to keep the fish floating, so that no bruising occurs, but on the other hand ice is wasted if too much water is added. It should also be noted that a great deal of melt water can result because of the heat that is transferred from the fish to the ice. Cargo capacity of the containers with the quick cooling method averages about 65% to 70%, depending on the temperature of the fish and type of the fish. This means that a 200 L container accommodates 130 to 140 kg of fish. QUALITY Why is it so important to cool down the fish immediately after the catch? Even though there can be a difference as to fish caught. in, different seasems, it will always be of best quality coming directly from the ocean. The factor which determines how long a fish will keep it's freshness, depends upon how quickly it can be chilled and at what temperature it is stored. Research with garfish have shown, that if they are chilled immediately to 0 C and stored at the same temperature they will keep for 9-10 days, whereas if the icing is delayed for 7 hours,they will only keep 3-4 days. Even a short delay of 4-6 hours on deck, during which the fish

14 - 7 - are exposed to sun and wind will result in distorted, fish, which even the best cold storage cannot restore. HANDLING During the first experiment which took place in 1980 a crane was used to unload on land, which was either mounted to a truck or directly onto the wharf. When the research vessel is equipped with it's own derrick and winch ) loading and unloading take place independently of facilities on land. The hatches are opened, and thelifting gear is lowered to the container where it grabs the indentations on the container. When lifting takes place,it squeezes around the box. The problem with respect to unloading is not inliftirgbut in swireng the container onto land. When the container is swung over the side of the vessel, the vessel will naturally heave It has appeared feasible that a vessel of this size and dimension can swing a fully loaded container of 200 L onto the dock. However, this is reaching the limits of what is possible. The ship cannot handle a 450 L container on it's own; for this purpose a crane on land is necessary. HATCHES The vessel was delivered from the shipyard with three hatches made e'ned-ted TP.12,1SLATION Fc.:r infcrmaiic,,n only 1 "rfii ion

15 8 out of plywood and fiberglass. The hatches were constructed in such a way that the front and rear ones close over the middle ba:"èch.' They were extremely solid, but during the research period it appeared that they were quite difffcult to handle. A new set of hatches of light alloy were therefore constructed later on. The old hatches were replaced by three new ones, which can be opened individually. Apart from this, each individual hatch is hin ged in the middle, so that one side may be opened without removing the entire hatch. -for This is of great advantage loading ice or fish onto the individual A containers. Simultaneously a large U-clamp was mounted all the way around the opening of the container well. The hatches fit into this large U-clamp and then close tightly in order that no dirt or water may enter the cargo. HANDLING ON LAND When the containers holding the catch have been unloaded onto the wharf ; fork lift trucks can take over the loading and unloading. 70 L fits one pallet, 2 containers of also fit one pallet, however, if the 450 Lcontainer is being used ) it is delivered complete with a pallet; this way all three sizes can be handled by the fork lift truck. 6F WHAT IS THE COST BUILDING SUCH A VESSEL? With respect to the research vessel ) it is obvious that it

16 - 9 - was considerably more expensive than the ordinary Sea Rover. All research work cost moneye.g. it cost a great deal money to manufacture the container well, nevertheless, it is now ready and can be used repeatedly. After the completion of this reseach project ) several conclusions wexe made, which have enabled the new vessels of this type to be built considerably cheaper. It has been discussed with the ship yard how much it will cost to build the new vessel, with the understanding that the same motor of (120 HP) is installed. A vessel built for container cargo could be delivered for the same price as a Sea Rover containing a well. The cost of the Sea Rover would be about Kr. However, added to this amount there is an extra cost for the derrick. - The system which has been developed possibly could be used not only for the Sea Rover. \Many boats operate with one cargo compar -rment which is not easily accessible and therefore not utilized. It will probably be feasible.to install a container well in these vessels. As to the container i these are not included in the price. A single 200 Linsulated container is priced at approximately 900 KT. If these containers become important for the Danish fishing industry,. it is to be expected - which is the case with boxes - that it will be the marketing co-operative or auctions.tbat will purchase the containers. This way large purchases can be carried out, which usually changes the price to the advantage of the purchaser. The cost of the containers will therefore not strain the economy of

17 10 the individual fisherman. PERSPECTIVES Large fishing vessels ( BRT) often haul for 7-10 days. Fish being unloaded from these vessels are kept at a low temperature and are generally accepted as good quality fish. The trials shaved that it is possible to keep the catch at a temperature as low as the one maintained on board the big vessels, perhaps even lower This makes it possible to undertake longer fishing trips even with small vessels, or, what is more practical, to use the containers for storage of fish. This way large shippings can take place from small docks to a central fish auction. As the containers are well insulated ) no cold storage trucks are needed for this transportation; just ordinary open trucks can be used. The project here described succeeded in developing a vessel especially made for container cargo..was shown that - there are significant possibilities of improving catch handling in the Danish inshore fishing industry.in view of this,it should be possible to improve the quality of consumer fish and thereby increase the earnings of the individual fisherma.n.

18 Page 10, photograph no 1. The research vessel starts to fish Page 10, photograph no 2. From the research in the solution with the hydraulic crane mounted on the truck. Page 11, photograph no 1. Flatfish are being cleaned by the dressing table. Page 11, photograph no 2. The hatches are open and a container is being lifted out. Page 12, photograph no 1. Quick cooling of flatfish in a container Page 12, photograph no 2. The catch is heaved on board by use of the derrick. Page 13, photograph no 1. By using the derrick a container of 70 1 is easily swung onto a dock of considerable height. Page 13, photograph no 2. The new light alloy hatches provide better access to the individual containers

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere