Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv."

Transkript

1 Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Gælder for alle Sygehus Lillebælt afsnit Vælg farve Portørafdelingen Teknisk afdeling Okt. 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Dagrenovation 5 Klinisk risikoaffald 7 Skærende og stikkende genstande 7 Smitteførende affald 7 Vævsaffald - Patologisk 7 Genbrugsmaterialer 9 Pap 9 Papir, ikke fortroligt (aviser mv)9 Papir til makulering 9 Genbrugsglas 9 Særlige sorteringer 10 Skår og skarpe genstande 10 Toner og blækpatroner 10 Drikkevaredåser og -plastflasker 10 Madaffald 10 Ikke makulerbart fortroligt materiale 10 Farligt affald 11 Kemikalieaffald 11 Cytostatikaaffald 11 Medicinaffald 11 Elektronisk affald 11 Batterier 12 Oversigt m. standardemballager og varenr. og mærkater 13 2

3 Indledning Denne sorteringsvejledning og instruktion er beregnet til brug af personalet på Sygehus Lillebælt. Formålet med dette er at overholde miljølovgivningen for bortskaffelse og genbrug af affald, og samtidig reducere sygehusets omkostninger til affaldsemballager og bortskaffelsesomkostninger. Arbejdsmiljøet Enhver der er beskæftiget som sundhedspersonale ved, at det er en nødvendighed med høje hygiejnekrav. Disse krav berører også affaldsbortskaffelsen. Når der her stilles en lang række betingelser for håndtering og sortering af vort affald, skyldes det, at der er andre medarbejdere, der ufrivilligt kan komme i kontakt med affaldet, eller blive udsat for utilsigtede påvirkninger fra smittefarligt eller på anden måde farligt affald. Sygehusets affald rummer mange komponenter og der kommer hele tiden nye til. I flere tilfælde træffes der særaftaler med afsnit, der har helt særlige problemer med deres affaldstype. Her kan kontaktes miljøkoordinator Kirsten W. Møller tlf Generelle råd vedrørende affaldshåndtering Pas på dig selv og dine kolleger. Orienter dig om affaldssystemet. Spørg hvis du er i tvivl og hjælp dine kolleger. Kontroller dagligt, at den rigtige og anbefalede emballage altid er til stede på produktionsstedet, og at den anvendes til formålet. Hold rent og ryddeligt. Sammenpres ikke affaldet, fordi du derved kan komme til skade, ved at stikke eller skære dig på skjulte genstande i affaldsbeholderen. Overfyld ikke emballagen Luk emballagen forsvarligt før den forlader produktionsstedet. Kanylebokse med det tilhørende låg, kasse af plast/pap med det tilhørende låg 3

4 Indtast overskrift Omemballer i tilfælde af beskadigelse, perforering eller udsivning af væsker fra emballagen. Det gælder dog ikke, hvis affaldet er kommet i den endelige plastbeholder. Der er specielle mærkningskrav til nogle affaldstyper fx kemi og klinisk risikoaffald. Omfang og krav aftales med den enkelte afdeling. 4

5 Dagrenovation Definitioner Almindelig affald fra sengeafdelinger og ambulatorier, og i øvrigt fra behandling og pleje af patienter. Almindelig affald fra kontor-, personale- og møderum. Er alt affald som ikke er klassificeret som affald til genbrug, klinisk risikoaffald, særlige sorteringer eller farligt affald. Engangsartikler: Fx engangskitler, afdækninger, handsker, servietter, plastkrus, plastbestik Emballager: Fx tomme infusionsposer, blodposer, sugeposer, plastbeholdere. Tømte plastflasker fra hospitalssprit, håndsprit, kemikalier, tomme dunke. Flamingo Vådt affald - mindre end 100 ml. væske (skønnet) eller tilsat absorptionsmiddel: Fx blodposer, urinposer, stomiposer (skal emballeres), drænflasker, dræn- og sugeslanger. Infusionsposer uden tilsætning af medicin. Bleer, bind, pulp-kolbe/ bækken, èngangsplastkolbe/bækken, og opkast. Forbindinger - også med blod og pus, som lægges i plastpose, som bindes til før den lægges i affaldssæk. Ikke skarp/ikke stikkende genstande: Fx. sprøjter uden kanyle, infusionssæt, venflon uden kanyle, katetre, insulinpen u. rest, u. kanyle. Madrester fra patienter som fx. tallerkenrester, opøst mad. Affald fra isolationsstuer. Med få undtagelser se Hygiejnehåndbogen, suppl. infektionshygiejniske forhold, Sygehus Lillebælt Bemærkning Anbrudte og fyldte infusions- og skyllevæskebeholdere uden aktivt lægemiddel, fx saltvand og glukose, kan klippes og tømmes i afløb, inden de kasseres som dagrenovation. Skår skal i skårspand eller emballeret i klinisk risikoaffaldskasse. Kemikalier Dunke uden og med faremærker skal generelt i dagrenovation, når de er tømte. 5

6 Dagrenovation Emballage til bortskaffelse Sort plastiksæk, varenr Deponering Lokalt i skyllerum, fast depot, affaldsrum eller gennem skakt. Bliver afhentet af portører. Bortskaffelse Transportørfa. bringer affaldet til forbrænding. Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger 6

7 Klinisk risikoaffald Definitioner Skærende/stikkende genstande der har været brugt i patientpleje eller i behandling. Labortorieaffald som indeholder mikroorganismer fra diagnostik og behandling. Meget vådt engangsmaterialer, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod. Affald fra patienter i cytostatikabehandling. Bemærk - særlig sortering for vævsaffald og organer. Skærende og stikkende genstande: Fx kanyler, ampuller, dækglas, knive, nåle, skalpeller, éngangssakse, peaner, tænder og knoglestykker. Bortskaffes i gule kanylebokse. Smitteførende affald og begrænset mængde vådt affald: Smitteførende affald, også i væskeform, hvor mængden er over 100 ml. og der ikke kan tilføres SAP-poser. Fx blod-, kateder-, stomiposer, drænflasker, opsamlingssystemer med væske, og meget vådt engangsmateriale. Petriskåle med levende kulturer, og andet indeholdende blod- og urinprøver mv.. Affald fra særlige isolationstyper, se Hygiejnehåndbogen, suppl. infektionshygiejniske forhold, SLB. Medicinrester Medicinrester som er patientmedbragt medicin. Anbrudt medicin. Kombinerede indgivningssystemer som bortskaffes med større mængder medicinindhold. Tomme glasmedicinemballager og medicinemballager med personnr. Før bortskaffelse af medicinaffald og klinisk risikoaffald skal kanyler og spidse genstande fjernes. Generelt kasseres medicin i originalemballagen. Hvis det skønnes, at væske kan sive ud af beholderen, kan den kommes i en plastpose, inden endelig bortskaffelse. Cytostatikaforurenet affald som emballage, handsker, opkast og andre sekreter fra patienter. 7

8 Klinisk risikoaffald Vævsaffald Fx amputerede legemsdele, vævsprøver også i formalin, moderkager. Bortskaffes i gul plastkasse med farvet låg (blå eller rød, ikke gult) Bemærkning Tag altid en ny kanyleboks i brug fremfor at bruge magt til at få genstande ned i en allerede fyldt kanyleboks. Ved brugte kanyler, skal sikkerhedshætte ikke påsættes igen inden kanylen placeres i kanyleboksen. Ved brug af Insupen, bruges enten speciel kanylefjerner eller det stjernetakkede hul i låget på kanyleboksen, når kanylen tages af. Hvis affaldet er fugtigt, emballeres dette inden det kommes i sæk/beholder. Emballage til bortskaffelse af klinisk risikoaffald: Skærende og stikkende genstande: Gule kanylebokse som kommes i klinisk risikoaffaldssæk eller klinisk risikoaffaldskasse. Kanylebokse er UN-godkendte dvs de må transporteres uden yderemballage. Vævsaffald: Gul plastbeholder 30L/60L med blåt eller rødt låg, varenr Smitteførende affald og vådt affald mere end 100 ml. væske (skønnet): Gul plastiksæk til stativ, 60 L, varenr og som 100 L varenr Gul plastbeholder 30 L med gult låg, varenr Gul plastbeholder 60 L med gult låg, varenr Papkasse klinisk risikoaffald, varenr , gul sæk til kasse, varenr Deponering Lokalt i skyllerum, fast depot, affaldsrum eller gennem skakt. Bliver afhentet af portører. Bortskaffelse Transportørfa. bringer affaldet til specialforbrænding. Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 8

9 Genbrugsmaterialer Pap Definitioner Alt tørt pap, som papkasser og ren emballage af pap, karton, og bølgepap. Papkasser skal tømmes og slås sammen på pappet fylder mindst muligt. Emballage Gittervogn/papvogn eller stables i afhentningsrummet. Afhentes i portørrunde Papir - ikke fortroligt Definition, emballage Aviser, blade, reklamer, tryksager, forsendelseskuverter. Brugte papirhåndklæder og madpapir er dagrenovation. Bortskaffes i papirsæk, videre i papvogn. Papirsæk, varenr Papir til makulering Papir med patientrelateret eller fortrolige oplysninger, labelsark. Emballage Makuleringspapir bortskaffes i 110 ltr.. container med brevklap, lås og opmærket "Recycling" Når beholderen er fyldt bestilles tømning hos Portørafdelingen via Jobagent. Til arkivrydning mv kan bestilles større kontainere. Genbrugsglas Definitioner Flasker og marmeladeglas. Ikke brune glasflasker, som skal kasseres som kli. risikoaffald Alle vinflasker skal tømmes. Glasemballage der har indeholdt madvarer o.lign. skal skylles. Emballage og bortskaffelse Genbrugsglas bortskaffes i plastbeholder Genbox 30 L varenr Genbox er en genbrugsbeholder Afhentes fra Portørcentralen, som sørger for ny tom rengjort beholder Deponering, bortskaffelse, myndighed Alle beholdere indeh. genbrugsmaterialer indsamles af portører. Transportørfa. bringer affaldet til genbrug. Myndighed er kom. Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltn. 9

10 Særlig sortering Andet affald hvortil der er særlige krav til bortskaffelsesmåde. Skår og skarpe genstande Emballage Skårspand, tilhørende mærkat se side 18. Toner og blækpatroner Brugte blæk-, kopimaskine- og tonerpatroner. Emballage og bortskaffelse Returneres i en plastpose til Centraldepotet. Drikkevaredåser og -plastflasker Tomme metal og plastemballager med og uden pant. Emballage og bortskaffelse I klar plastiksæk, varenr , til stativ til dåser/plastflasker m. låg m. illustration. Madaffald Mad som ikke har været serveret for patienter, og restmad buffet. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i returbeholdere til Centralkøkken. Ikke makulerbart fortroligt materiale Ikke makulerbart fortroligt materiale CD-rom`er med personoplysninger, disketter mv. Emballage og bortskaffelse Specialbeholdere til ikke fortroligt materiale (mærkat) iht. datatilsynsregler. Bortskaffes efter aftale med miljøkoordinator 10

11 Farligt affald Affald som ved bortskaffelse og destruktion kan frembyde fare for mennesker og miljø. foruden klinisk risikoaffald, nedenstående fraktioner Kemikalieaffald Rester af farlige stoffer/produkter. Faremærkede kemikalier, olier, og rester af stoffer med faremærkning fx sundhedsskadelig, giftig, ætsende, brandbar. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i originalemballage eller skal mærkes med produktnavn (evt indholdsstoffer, kemikaliegruppe, fraktion). Bortskaffes efter aftale med Portørcentral (KS, FS) eller Teknisk afd. (VS, MS, GS) til sikret depot. For Laboratoriernes kemikalieaffald er der særlige aftaler. Cytostatikaaffald Ubrudte poser leveres retur til Sygehusapotetket. Andet cytostatikaforurenet affald er klinisk risikoaffald. Medicinaffald Medicin som har overskredet brugsdato, og ubrudt medicin fra medicinrum. Bemærkning Anbrudt og fyldte infusions- og skyllevæskebeholdere uden aktivt lægemiddel, fx saltvand og glucose, kan klippes og tømmes i afløb, inden det kasseres som dagrenovation. Medicinrester fra patientkontakt og patientmedbragt medicin er kli. risikoaffald. Som led i bortskaffelse af medicinaffald er det afdelingens pligt at vurdere, om der er en smitterisiko ved affaldet. Hvis man vurderer at der er en smitterisiko, skal medicinaffaldet altid kasseres som klinisk risikoaffald. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i 1-3 ltr. gule affaldsbokse med blåt låg mærket medicinaffald, hovedsagelig fra medicinrum (se side 18). Bortskaffes i medicinaffaldspapkasse med plastsæk (pt Motas-ks medicinaffald) 11

12 Farligt affald Deponering Lokalt medicinrum eller lign. aflåst rum. Medicinaffaldsbeholdere afhentes af portør som leverer apoteksvarer. Elektronisk affald og bortskaffelse Kasseret mindre og småt elektronik, fx husholdningsredskaber, IT- og teleudstyr som computermus, lommeregner, og fx barbermaskine, ure, vægte, elpærer. Bortskaffes efter aftale med portør (KS, FS) eller tekn. afd. (VS, MS. GS) eller afleveres i farligt affaldsdepot/elektronikskrotbure. Lysrør i spec. lyskasse. Batterier Èngangsbatterier og brugte genopladelige batterier. Emballage Bortskaffes i brugte-batteri-plastbøtte med mærkat Deponering Brugte-batteri-plastbøtte tømmes i batteri-plasttønder som står i: KS i farligt affaldsrum i kælder blok FS til portør videre i affaldsgård. VS brugte-batterirum i A4-kælder. MS og GS i tekn. afd. Til større batterier/akkumulatorer er egen tønde. Bortskaffelse Modtagestationer til bortskaffelse efter særlige regler for farligt affald (specialforbrænding, deponi eller oparbejdning). De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 12

13 Oversigt med emballagetyper og varenr. 13

14 Miljøkoordinator Kirsten W: Møller Teknisk afdeling, Vejle Kabbeltoft Vejle Sygehus Lillebælt Skovvangen 2-8, 6000 Kolding Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Indtast diverse tekst Materiale nr: Udført af Portørafdelingen og Teknisk afdeling SLB

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v.

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v. Sygehus Lillebælt Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v. www.sygehuslillebaelt.dk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Generelle råd vedrørende affaldshåndtering

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Udvidelse af Holbækmotorvejen M11

Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune Anlægsområdet, December 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 Notat

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat Arbejdsmiljø i affaldsbranchen Notat Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Arbejdsmiljø i affalds- og genvindingssektoren...5 1.1 Affaldsproducenterne: virksomheder, institutioner og boliger...5 1.1.1 Fremstillingsvirksomheder...6

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald af fal d ld ETTET fa f A PÅ N G t Mi TJENIN w k/ VBE w SEL w. ege d a l ko m n mu e. d AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald 2014 BRUG "MIT AFFALD" PÅ VORES HJEMMESIDE På

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport

Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport Safe for Sure Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport 2 ABSTRACT The purpose of the product report is to give a collected presentation of the final solution for the product

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere