I /' KORTBLAD NR. 5435/ 19l2.:a:r sø Fredningsnævnets kendelse af ( ) Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I /' KORTBLAD NR. 5435/ 19l2.:a:r sø 1 20000. Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982 (138-03-59) Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alhammer bugt - delvis ophævet se Reg.nr Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 AAKIRKEBY KOMMUNE " \ "- " I /'.,- ' "-... KORTBLAD NR. 5435/ 19l2.:a:r sø , EJER kommune og private MATR AREAL NR. 104 b og 105 b SOGN Pedersker 4,3 ha. -FREDET o FORMAL INDHOLD Deklaration, lyst Fredningsnævnets kendelse af ( ) Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning. Fredning af nærmere bestemte del af ejendommen, "A", "B" og "C" på nærmere angivne vilkår. Udlægning af private fællesveje og -stier over ejendommen. En nærmere bestemt del af ejendommen "D" til.lades udstykket og bebygget efter nærmere angivne vilkår. o e) PATALERET Ejer af 104 b udvalget. b 105, Fredningsnævnet og fredningsplanog REG. NR.:

4 ( REG.NR. oso~8.ooo I henhold til REG.NR er Deklaration, tinglyst 4 /G Nævnskendelse af / 19 19bO, of l:::, 17 s.a., tinglyst / 19 Overfredningsnævnskendels af / 19, tinglyst / 19 Tillægskendelse af / 19, tinglyst / 19 ophævet i sin helhed fis,) delvis ophævet. e ē SE REG. NR., O~S fredningsnævnets kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/ Deklaration tinglyst 4. juni og 15. juli 1969 i sin helhed for såvidt angår matr. nr. 104 ~, t, ~, ~, x, y, z, ~, ~, ~,ab,~,ad,~, af,~,ah,ai,ak,al,am,~,~og ~ og del af matr. nr. 104 b, således at alene afsnit C, "Veje" og D l opretholdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr. 104 b, ~, d, ~, f, g, h, i, k, l, ~, n, ~, ~, ~, ~ og ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.

5 FREDNINGSNÆVNET>

6 -.. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsde/e) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: -:tc 0r.;il~~-- b Tv4' 'og 105, :J:ledersker. REG. NR..:S~~,/. /~~, < iv /..'".,1 " // K'''Yl1' 1.;...:.0 Akt: Skab-J/ nr. 7~r;,"': (udfylde. af dommorkon,oret) Købers bopæl: Anmelder: FREDNINGSPLANUDVALGET BORNHO.MS AMT FOR,., l 'l ") ~L t' ~ :.... J ~;.~' ' + 11'.r.. :-i." '..~ A r ji" ) ~ ~1 t I~. '- ',." J... ', I... f '., '... ~"': Bestilling.. I'"...r; JU~\ \959 _ Deklaration, Undertegnede Pedersker-sogneråd, som ejer Pedersker sogn, pålægger herved for os og fornævnte ejehdom følgende servitutter: formular (.~ b b af matr.nr. 104 og 105 " efterfølgende ejere vor "A" Det på vedhæftede kort med li.tra HAll og grøn farve viste areal fredes således, at det skal henligg~ i den bestående tilstand - landbrugsjord og sportsplads, som vist, eller i naturtilstand uden busk- og træbevoksning. Arealet skal dog beplantes, som vist på kortet, med et slørende læbælte af stedsegrønne træer. Genopbygning eller mindre udbygning afobestående bygning (klubhus) og nyt klubhus tillades efter tegninger, der skal godkendes af de påtaleberettigede naturfredningsmyndigheder. De med litra "BI!og grøn farve viste arealer fredes således, at ændringer i den bestående tilstand - lyngbevoksning og/eller fyr og granplantning ~ herunder erhvervsmæssig udnyttelse, bebyggelse og udstykning ikke må finde sted, at det skal være ejere og brugere af parceller af og sommerhuse på matr.nr. 104 b og 105 b tilladt at opholde sig på arealerne. lviotorkørsel,-campering, teltslagning, brug af ild af enhver slags og anvendelse af transportable radioer forbydes. Det med litra "O" og gul farve viste areal fredes således, at ændringer i den bestående tilstand - ubevokset strandareal og plantageareal'- herunder erhvervsmæssig udnyttelse, bebyggelse og udstykning ikke må finde sted, at det skal være offentligheden tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areal. 1!otorkørsel, campering, teltslagning, anbringelse af spil og redskabskasser, hegn og anden afspærring og anvendelse af transportable radioer forbydes. Det skal være tilladt ejeren af det fredede areal at bortvise folk, der ved støjende eller anden upassende adfærd er til gene for ejeren eller andre. net på området beliggende sornmerhus ved bivej 3 tillades beva- ~et i højst 30 år. Genopbygning eller udbygning af dette hus må ikke finde sted. Veje Der udlægges private fællesveje og -stier over ejendommen, således som vist på deklarationskortet med brun farve. Ad disse veje og stier skal det være nuværende og fremtidige ejere og ~ brugere af matr.nr. 104 ~ og 105 ~ og pafcejler heraf samt eje-: re og brugere af nærliggende ejendomme tilladt frit at færdes. Der pålægges fri oversigt ved de på kortet viste vejhjørner ved :,,?fi'.bi,:e~ ni': ~ ~ft~r afstandene 15 og 60 m, målt iangs vejsi-' derne, JVI. mlnls~erlet for offentlige arbejders vejregier, så-, ledes, a~ der hver~e~ varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller foreflndes bevoksning af større højde end O 75 m over en flade gennem de tilstødende, vejbaners niveau. '.~(l I,' "f"'" (\ :" r'l l' _"'; ~).;, II.j"'l ~) '", )... j r. -\. ".. J IV v -c'; -/~';;!I- Fr~tJ ninq~næ'lnet 1-:1,j.i... '.">. ~,. : Ildn,o'n '&1 Klcldskov ')I.is.IKobcHh'avh, Bornholms ~~tsrådsiu'''''''' øve i/ I " j.. I

7 ~... I ~' l{ rn) l'... - : ~ D 1 Det med litra D 1 og lys rød farve viste areal skal i forbindelse med fornyelse af lejemål oe senest inden 10 år udstykkes efter en samlet plan, der skal godkendes af fredningsplanudvalget. For udstykning og bebyggelse gælder følgende bestemmelser: Såfremt det ikke af husejerne kan dokulnenteres, at de sommerhuse, der er beliggende søværts strandbyggelinien i område D 1, er opført før tinglysningen af strandbyggelinien, og såfre~t kulturministeriet detefter ikke meddeler dispensation fra strandbyggeliniebestemmelsen, inddrages de til husene afsatte lodder under områd e Ile". a) Parceller skal udstykkes med et nettojordtilliggende på mindst 500 m2 indeholdende et kvadrat med sidelinie 20 m og med skel ikke nærmere end 5 m.fra bygnj.nger. Bygninger forsynet med stråtag eller andet lige så let antændeligt materiale skal dog holdes mindst 19 m fra naboskel og/eller D 1's begrænsning.. b) På g~undene må kun være bebyggels~, 'd~r'~i~n~: ~~vendes til beboelse (natophold) i.tidsrumm,et 1.april - 30.september og uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, weekends og lignende. I D 2 c) På hver særskilt matrikuleret grund må kun eksistere ~n enkelt beboelse smnt et udhus. Der må ikke opføres flere beboelseshuse end de eksisterende.. d) Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,15. Udhus må ikke have et bebygget areal over 20 m2. e) Premtidig bebyggelse incl. til- og ombygning og udhuse samt vedligeholdelsesarbejder (maling og kalkning m.v.) må iøvrigt ikke finde sted i strid med bestemmelseine for bygninger i område TI 2, punkterne d), f), gj og h). f) rrelefonrnastermå ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 ø. g) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet naturligt forekommende vækster skal anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal p~ højst 150 m2. På grundene må iøvrigt kun foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommehde vækster. h) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes. i) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt bi~er, der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lignende, l?arlceringi det frie af campingvogne på eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. k) Fri og uhindret færdsels~et over grundene,uden for de under.punkt g) nævnte læhegn med bebyggelse,~kal være tilladt for ejere og brugere af parceller af og sommerhuse på parceller af matr.nr. 104 b og 105 b, - oi, for så vidt angår de to sydøstlige parceller, for-alle og enhver. For udstykning og bebyggelse af det med litra D 2 og mørk rød farve viste areal gælder følgende bestemmelser: ti) ljil g.cundt.;flo 111:1 kun opl'øreu bu bygc,e1:::::e, dor' I?-lcneunVOn(tc::8 til beboelse (natophold) i tidsrummet 1.aprll - 30.september. og uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, weekends og lignende. -' 'I '.' l:,. I '

8 : J ~. I., ',-... b) På hver særskilt matrikulerat grund må kun opføres ~n enkelt beboelse samt ~t udhus. c) Grundene skal have en nettostørrelse af mindst 1200 m2,. og skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie 20 m. d) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den,eller ~e tilstødende veje, og 5 m fra n~boskel og/eller D 2 1 s begrænsnlng, for såvidt en mindre afstand ikke er ~illadt veg bygningsreelementets bestemmelser om garager, udhuse, skure o.l. mindre bygninger. Bygninger med tag af strå eller andet lige så let antændeligt materiale skal dog hol.des mindst 10 m fra naboskel. e) Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10. Udhus' må ikke have et bebygget areal over 30 m2. f) Bygninger må ikke opføres med mere end ~n etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende 9g ikke gives en højde, over 2,8 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tag-,. flade mødes (bortset fra gavl trekan~er). Tage'ts vinkel med det vandrette pl~1 må ikke overstige 55. g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve, brændte tegl eller græstørv. h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver- ' ne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrawner og mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m. k) GY'undene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet naturligt Iorekomm~llde vækster skal etableres i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sa~men med denne indesluttende et ubebygget areal på højst 150 m2 og således, at bebyggelsen sløre s for indblik fra tilgrænsende vej. Pa grundene må iøvrigt kun foretages SlJredt beplantning med de på stedet naturligt foreko~nende vækster. Karakteren af den eksisterende bevoksning, granplantage, skal stedse bevares. Højtstailrr.~ede træer må kun fældes inden for 10 m fra beboelsesbygningen. l) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes. m) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lignende. ~arkering i det frie af campingvogne på eller uden for grundene.,lmn kun ske med sognerådets tilladelse. Godkendelse af udstykning oe meddelelse af byggetilladelser vil af?edersker ~ommune blive gjort afhængig ar forhåndsforpligtigelse til drikkevandsforsyning fra sømarkens vandværk. Der vil ifølge indhentede erklæringer fra sundhedskoymnissionen herved være mulighed for midlertidig godkendelse af spildevandsafløb til sivebrønd eller -dræn også fra w.c.kloset via septictank, på visse vilkår, specielt at d~r er mindst 25 mis afstand mellem de enkelte siveanlæg, og at alle private brøn~e og,boringer i udstykningsområdet er sat ud af drift og lukket (tllkastet). - Godkendelse af sanitære installationer ved de i udsty~ningsomr~~et i ~o~vejen eksisterende sommerhuse, specielt sådanne huses VY. C.lnstallatloner, kan und er samme forudsætnino"er lrun :fo~'ven te~ lll~ctle:ctidigt goukend t ef bel'sædvanlig ansøgning til ~uhdhedskomrrllsslonen.

9 ' ~('~':~ -, \ O',~ 104 Yderligere indskrænkende bestenlmelser om retten til bebyggelse i det/ den til enhver tid gældende byeningsrel1ement/bygningsvedtægt og lov~ givningen i det hele taget skal respekter'es uanset forannævnte beqtemmelser. D~nne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 104 ~ og ~05 b, Feder- ~Ker sogn, under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds. '" ~ Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. r~t~leret tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.nr. ~ og 105 b, naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, <,."fredningsplanuclvalget'for Bornholms amt og Bornholms amtsråd.! 1/'; ;'tj '''/J' I Pedersk d ((')1 /1/'1J</.''[j " / {??, n l 1 cl en,... 1 o 4"~ ",;,. 1 O 5 ~.. t C->U;;:~:;( W/~~~~::'I/C"d/ " -,c.;om"ej'erera'f '"' ma r::.nr... og.:,.,.,.- ~':;.,~..~, I I,\, Kr., n.. mm ' 141 ", ~ /4/1 is ~.. '" 3J - lait l(r. 3-, o" ;ø) Naturfredningsnævnets godkendelse forevist rationen endelig lyst. Dommeren i Neksø / og dekla-. J, /, " l :'1 I I 'e~.i,,,

10 Akt: Skab nr _-- REG.NR. O SOb'O o C!> Cl I ftor;z Iftt;1.A foo~.-..- E E o ~ <... ~ < --~, i.lj2... > <~.< o - ~ < - > ~ <,; ~. ~ ~..: ~ < < ti/1iid,.,rt!-'ld6 fna6r nr to+p09 to q Peåer5ker 509/Z :J,nder herred Bornht76=5 t 2000 cz=/f _

11 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

12 Fredningsnævnet for Bornholms ømts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen 2 9 MAJ 1990 Jan Petersen Hovedgaden 84 Snogebæk 3730 Nexø. REG. NR. o. S1J~~.OO O Sag nr. Den 54/ MAJ 1990 GENPART til, S ko v- og Naturst yrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J. nr. + bilag. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at foretage udlejning af 4-6 surfbrætter fra stranden ved Strandpavillonen i Vester Sømarken, matr. nr. 104 b Pedersker, tilhørende Aakirkeby kommune. På ejendommen er den 15. juli 1969 tinglyst en deklaration med fredningsnævnet som påtaleberettiget, hvorefter arealet skal bevares i den bestående tilstand, og-at offentligheden har ret til ophold og badning. Efter naturfredningslovens 54 er strandbredder åbne for almenheden for færdsel til fods samt for kortvarigt ophold og badning. Det fremgår af sagen, at udlejningen skal finde sted fra selve strandkanten og vil ske i månederne juni, juli og august, og at udstyret hver aften vil blive pakket sammen og fjernet fra stranden. I medfør af naturfredningslovens 34 og 54 stk. 6 meddeler nævnet herved tilladelse til det ansøgte, men alene gældende for året Hvis aktiviteten efter fredningsnævnets skøn vil vise sig at være til væsentlig ulempe for offentlighedens ophold og badning fra stranden, kan tilladelsen tilbagekaldes. M~.mlinisteriet Skov- og Naturstyrelsen Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini- J.nr. SN \ ~ \ \ \ b-ddo \ Æft:-- Akt. nr. ~ ~

13 ta' steriet, Bornholms emtsrad, Danmarks Neturfredningsforening og Aakirkeby kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-,.4 --~~ I r 'J~ gældende klageberettigede. En till~~ei~~'~å ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Aakirkeby Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexe kommune. Lorentzen I

14 Fredningsnævnet for,l:?l/4}1.1 AAKIRKEBV Teknisk KOMMUNE forvaltning T&L&'ON T&L&'AJlI 7 4S.S 111'0 S O. r., Fredningsnævnet Damgade 4 A 3700 RØnne 3720 AAKIRKEBV. DEN JA.NA. 04.l1.00GOl Sagsbeh. Jan Harvest/jm L.J -. Surfudlejning i SØmarken. Hermed følger kopi af ansøgning af fra Jan Petersen om udlejning af 4-6 surfbrætter fra selve strandkanten ved Strandpavillonen. Som det fremgår af ansøgningen, vil udlejningen ske i månederne juni, juli og august - og der vil hver dag ved fyraften blive pakket totalt sammen. på denne baggrund skønner vi, at udlejningen ikke vil genere den offentlige færdsel på stranden. Vi er faktisk lidt i tvivl, om den Ønskede udlejning overhovedet kræver tilladelse efter naturfredningslovens bestemmelser, men Ønsker for god ordens skyld også dette forhold forelagt for fredningsnævnet. Med venlig ilsen Ja Harves KommuneingeniØr 4t Genpart til Jan Petersen.

15 Fredningsnævnet for Bornholms ømts fredningskreds e Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne. tit. ( ModtagetI Skov-og Naturstyrelsen 2 9 NOV.1~90 Sag nr. 120/1990 Den 28 NOV Aakirkeby kommune Ravnsgade Aakirkeby. GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J. nr. + bilag. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 104-b Pedersker at etablere et nedsivningsanlæg for drænvand fra boldbaner i øster Sømarken. Projektet omfatter rørlægning af en vejgrøft på østsiden af Baunevej, og eneste synlige del af anlægget bliver 2 brønddæksler i terrænhøjde. Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1969 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted. I medfør af naturfredningslovens 34 meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.,efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 34 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. kræves tilladelse M'øministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 't 'l.""li lg ~OOt71.. Akt. nr. L11 M.-

16 /211/{ -CCC/ ebornholms Dommerkontoret Fredningsnævnet for amts fredningskreds i Rønne Damgade 4A Rønne Telefon Fax Sag nr 27/1994 Den 1 O NOV bl~d t~e~ ~I " i.:lkov- og f\j::,rurstvrelsen 1 l NOV.,994 x Leif Olesen Set. Klemensgade Klemensker. GENPART til, S ko v- og Naturstyre Isen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J. nr. + bilag e Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opføre en 23,5 m 2 stor carport og redskabsbygning ejendom matr. nr. 104-k Pedersker, beliggende Lyngvejen 1. 2 Ejendommen, der er 854 m stor, er i forvejen bebygget med et 66 m 2 stort sommerhus. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration lyst den 15. juli Deklarationen bestemmer for område Dl, hvori ejendommen er beliggende, at udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,15, og at udhuse ikke må have et bebygget a- real på over 20 m 2. Tagdækningen skal være af mørkegrå farve, brændte tegl eller græstørv. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blandi~g. I medfør af lov om naturbeskyttelse 50 stk. 1 meddeler nævnet herved dispensation fra nævnte fredningsdeklaration til opførelse af den ansøgte carport og redskabsbygning på vilkår, at fredningsdeklarati0nens bestemmelser o~ tagdækning og farve valg o- verholdes, og på vilkår, at udhusbebyggelsens samlede areal ikke overstiger 20 m 2 Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter lov om naturbeskyttelse 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, tt såfremt den ikke pr udnyttet injen 3?r fra dens meddelelse.

17 Bornholms Amt.Fredningsnævnet Damgade 4 A 3700 Rønne ModtaQet 3 O SEP. 199't irønne Teknisk Forvaltni~9tten østre Ringvej 1 DK-3700 Rønne Tlf Fax sagsbehandler: Ole Kock-Jensen klartone 213 Deres ref.: Vor ref.: Dato: /94 BN266.0KJ/ht 2 9 SEP. f99it Opførelse af carport med redskabsrum på matr. nr. 104k, Pedersker. Ved brev af har Aakirkeby kommunes tekniske forvaltning for Leif Olesen, Klemensker, søgt dispensation fra fredningsdeklaration af til på ejendommen matr. nr. 104k, Pedersker, at opføre en 23,50 m 2 stor carport med redskabsbygning. Det ansøgte kræver endvidere amtsrådets tilladelse efter Planloven, idet ejendommen ligger i landzone. Ejendommen, der er 854 m 2 stor, ligger i Vestre Sømark i Pedersker ca. 100 m nordøst for Strandpavillonen, og er bebygget med et 66 m 2 stort sommerhus. Deklarationen indeholder bestemmelser om fredning og bebyggelsesregulering, herunder, at der på de enkelte ejendomme kun må opføres et enkelt sommerhus, samt et udhus på max. 20 m 2 Det er ikke i ansøgningen givet oplysning om garage/udhuset materiale eller farvevalg, ligesom der heller ikke er anført nogen begrundelse for at bygningen ikke kan overholde deklarationens bestemmelse om max. 20 m 2 bebygget areal for udhuse. Det ses ikke at Fredningsnævnet tidligere har givet dispensation til udhuse på over 20 m 2 i området. på den baggrund anbefaler amtsrådet Fredningsnævnet, at nægte dispensation til det ansøgte, idet der ikke ses at være begrundelse for at fravige deklarationens bestemmelser om udhuses størrelse, materiale- og farvevalg. 1. Kopi af sagens akter vedlægges. Med venlig hilsen /.~:/ Fredningsnævnet ~--- C::::::-A/-z::-<... ;øl{ _ I... for ') ~i~--;r. :-l -..,-:1';. ;r~i~ '~ Bjarne Westerdahl ~~.!..... udvalgsformand r?//etf:r Poul Veise forvaltninglchet

18 AAKIRKEBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TELEFON TELEFAX GIRO r --, BORNHOLMS AMT Teknisk forvaltning østre Ringvej l 3700 Rønne AAKIRKEBV. DEN JR NR OOGOO SAGSBEH: Jan Harvest/gm ETB: L ttcarport/udhus på matr. nr. l04k, Pedersker sogn. Hermed følger planer vedrørende opførelse af carport/udhus på ejendommen Lyngvejen l, hvortil Leif Olesen, Set. Klemensgade 17, 3782 Klemensker har søgt om tilladelse. Til orientering vedlægges en oversigtsplan over det pågældende område. Bilagene er beregnet til Deres arkiv. eja Harvest Bygningsinspektør / ~_A:...--~~ Finn Rønne-Nielsen Konstruktør, /

19 " " "- _... 1 ~,I -e;,~~-~~-l~~~rl~~r\\-..,---h:-~-f-=~rw~-c-----":~-+ /. :o..~-...:-..:-_~-~""'...:-:, ~ I \ \ \ " ) "- \ \

20 ') Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. kul-)zll/i ~ - ~~ J s-~ FREDNINGSNÆVNET Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København 0 Hovedmodtager Leif og Ebba Olesen Aspevej stermarie for Bornholms Regionskommune Damgade 4a 3700 Rønne Tlf Fax MPS 11112/Sagsbeh. HER J.nr Deres J.nr. 21. marts 2005 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 104-k Pedersker, beliggende Lyngvejen l, Pedersker, at opføre en 34 m 2 stor tilbygning til ekeisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1969 tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet: Parceller skal udstykkes med et jordtilliggende på mindst 500 m2 indeholdende et kvadrat med sidelinie 20 m og med skel ikke nærmere end 5 m fra bygninger. Bygninger forsynet med stråtag eller andet lige så let antændeligt materiale skal dog holdes mindst 10 m fra nabo skel... På hver særskilt matrikuleret grund må kun eksistere en enkelt beboelse samt et udhus... Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,15. Udhus må ikke have et bebygget areal over 20 m2... Grundene må ikke hegnes... 1medfør af 50, stk. l i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af projektet på vilkår, at tilbygningen af hensyn til præcedens i forhold til øvrige naboer reduceres med 3 m 2, at det reducerede projekt forelægges fredningsnævnet til endelig godkendelse, at ethvert bygningsværk, herunder støttemure, placeres mindst 2,5 m fra skel, og at afgravet materiale ikke deponeres på ejendommen. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

21 ~, ~j ", Side 2/2 Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening. F. Schønnemann Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Til Deres orientering. Fredningsregisteret

22 V'J~"II :::E"...J" o~ ::I:-" z~ c:::: _~..~_ 0.0 co;: Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune Damgade 4a NATUR 3700 Rønne Modtaget 23 FEB Retten i Rønne OG MILJØ.ovløkken 4 ejn 770 Allinge ~ I If.: Fax: E-mali: CVR: P-enhed: februar 2005 Tilbygning til sommerhus, Lyngvejen 1, Pedersker Ebba og Leif Olesen, 0stermarie, søger om tilladelse efter en fredningsdeklaration, tinglyst , til at opføre en 34 m 2 stor tilbygning, indeholdende 2 værelser og bad, til eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom matr.nr. 104k, Pedersker. Ejendommen, der er 811 m 2 stor, ligger i landzone i et område forbeholdt sommerhusbebyggelse i Sømarken. Ejendommen er bebygget med et 66 m 2 stort sommerhus med en 24 m 2 stor hems, som skal medregnes i bruttoetagearealet, samt en 20 m 2 stor carport/udhus. Der er åbne terrasser ved nordfacaden og ved vestgavlen. Tilbygningen agtes udført ved husets nordfacade, hvor terrænet er godt 2 m højere end ved sydfacaden, og udført med træbeklædte gavle i svenskrød farve. Der agtes gravet ud i "klitten", således at tilbygningen får samme gulvkote som huset. Over tilbygningen agtes genetableret en åben træterrasse i terrænhajde. Fra hemsen bliver der direkte udgang til terrassen. Ud for hver af tilbygningens gavle agtes udgravet for anlæg af en ca. 12 m 2 stor terrasse, således at der kan isættes dore fra værelserne ud til terrasserne. Bruttoetagearealet bliver efter tilbygning 124 m 2, hvilket betyder en bebyggelsesprocent på 15,3. Ovennævnte deklaration indeholder bestemmelser om udstykning og bebyggelse af 15 sommerhusgrunde i området. for bebyggelse gælder bl.a. følgende: På hver grund må kun eksistere en enkelt beboelse samt et udhus. frau nlng sne-}-)\m et tor fl O~/ Bornholms amts fredøi'ngskreds

23 Udnyttelsesgraden må Ikke overstige 0,15. Udhus må ikke have et bebygget areal over 20 m 2 Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje og 5 m fra nabo skel, for så vldt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om garager, udhuse, skure 0.1. mindre bygninger. Grundene må Ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet naturltgt forekommende vækster skal anbringes i umiddelbar tilknyming til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på hojst150 m 2 yderltgere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse i det/ den til enhver tid gældende bygrungsreglement/bygl1ingsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser. Side 2/3 Udnyttelsesgraden for de 15 grunde er fastsat til 0,15, fordi husene var opført før tinglysning af deklarationen og udstykning af grundene fandt sted, med henblik på at sikre at eksisterende huse kunne bevares. Mindstestørrelse for disse grunde er 500 m 2 Udnyttelsesgraden beregnes ud fra grundareal + tillægsareal, som er grundens facade-længde x V2 vejbredde. I dette tilfælde vil det sige 811 m m 2 (26 x 0,5 m), hvilket giver mulighed for et bruttoetageareal på 141 m 2 Begrebet udnyttelsesgrad benyttes ikke længere i byggeloven. Nu anvendes begrebet bebyggelsesprocent. Bebyggclsesprocent beregnes som etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal. Bebyggclsesprocenten for sommerhusområder er 10. Det giver i denne sag mulighed for et bruttoetageareal på 81 m 2 Området nord for de 15 grunde blev i deklarationen tilladt udstykket i sommerhusgnmde med en mindstestørrelse på 1200 m 2 med en udnyttelsesgrad på 0,10. Disse bestemmelser er ophævet i 1982 og er nu indeholdt i Lokalplan 3 for sommerhusområder i Vestre og østre Sømarken og Strandmarken. Det er Regionskommunens vurdering, at deklarationens bestemmelser om udnyttelsesgrad må fortolke s indskrænkende i overensstemmelse med gældende regler for sommerhusområder. Bygningsreglementets mindsteafstand fra naboskcl til garager, udhuse, skure 0.1. er 2,5 m. Så vidt det ses af projektet, kan byggeriet ikke overholde bestemmelsen om afstand fra naboskel for så vidt angår støttemure for udgravning til terrasser mod nord. Regionsrådet kan ikke anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til tilbygning, da det er vores opfattelse, at det eksisterende byggeri udtømmer ben yttelse smulighederne på grunden som fastsat i deklarationen. Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til en del eller hele den ansøgte tilbygning, anmodes der om, at dette sker under forudsætning af, at byggeriet overholder mindsteafstand til skel på 2,5 m.

24 Det ansøgte kræver ligeledes landzonetilladelse i medfør af planlovens 35. Regionsrådet finder det betænkeligt, at der graves i klitterne for placering af bygninger i et omfang som forudsat i ansøgningen, da det kan få konsekvenser for den fremtidige sagsbehandling og for områdets naturtilstand. Side 3/3 Med venlig hilsen l0 v-c02,- ~~ Gerda Kofod el- DIrekte tlf.: Bilag: Kopi af sagens dokumenter Afsætningsplan

25 t' ;.,.I~ 'FREDNINGSNÆVNET Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregi steret Haraldsgade ~benhavnø Hovedmodtager Leif og Ebba Olesen Aspevej østermarie for Bornholms Regionskommune Damgade 4a 3700 Rønne Tlf Fax HERI0305/Sagsbeh. HER J.nr Deres j.nr. 15. august 2005 Fredningsnævnet har den 21. marts 2005 meddelt tilladelse til opførelse af en tilbygning på matr.nr. 104-k, Pedersker på vilkår at tilbygningen reduceres med 3 m2, at det reducerede projekt forelægges fredningsnævnet til endelig godkendelse, at ethvert bygningsværk, herunder støttemure, placeres mindst 2,5 m fra skel, og at afgravet materiale ikke deponeres på ejendommen. Efterfølgende har De den 8. juni 2005 fremsendt et reduceret projekt til Bornholms Regionskommune. Regionskommunen har forelagt projektet for nævnet og anbefalet, at fredningsnævnet meddeler tilladelse til det reducerede projekt. I medfør af 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af det nu forelagte reducerede projekt fortsat på vilkår, at ethvert bygningsværk, herunder støttemure, placeres mindst 2,5 m fra skel, og at afgravet materiale ikke deponeres på ejendommen. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

26 Side 2/2 Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Opmærksomheden andre myndigheder henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening. F. Schønnemann Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Til Deres orientering. Fredningsregisteret

27 FREDNINGSNÆVNET ) \... t ) Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø 'I s Modtaget f kov. og Naturstyrel'8D 27 DEC Hovedmodtager Sebastian Frost Strandstien 4 Listed 3740 Svaneke for Bornholms Regionskommune Damgade 4a 3700 Rønne Tlf Fax MPSl1481/Sagsbeh. BOR J.nr Deres j.nr. 22. december 2006 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til lovliggørelse af en række ulovlige tiltag ved Strandpavillonen på ejendommen matr.nr. 104-aq Pedersker, beliggende Baunevej 18, 3720 Aakirkeby. Tiltagene er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale. Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 18. december Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. juni 1969 tinglyst fredndingsdeklaration, der fastsætter blandt andet: "ændringer i den bestående tilstand - ubevokset strand-areal og plantageareal - herunder erhvervsmæssig udnyttelse, bebyggelse og udstykning må ikke tinde sted, at det skal være det offentlige tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Motorkørsel, campering, teltslagning, anbringelse af spil og redskabskasser, hegn og anden afspærring og anvendelse af transportable transistorer forbydes." I medfør af 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende tilladelse til at bibeholde et udendørs serveringsareal, der mod havet og mod vest afgrænses af serveringsarealets eksisterende betonfundamenter, og mod øst afgrænses af den eksisterende indgang til restauranten på havsiden. Endvidere meddeler nævnet lovliggørende tilladelse til, at der i sæsonen for udendørsservering opstilles afskærmning i rudeglas - ikke plexiglas eller andre plast-/acrylglasmaterialer - i stolper, der er opsat i betonfundamentet i serveringsarealets vestside. Herudover meddeler nævnet tilladelse til, at der i sæsonen for udendørsservering kan opsættes belysning på serveringsarealet. Uden for sæsonen skal både afskærmning og belysning nedtages. Fredningsnævnet lægger til grund, at sæsonen for udendørsservering ikke udstrækkes udover perioden fra 1. april till. oktober. Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele tilladelse til opstilling af flagstænger og opsætning af lyskæder på parkeringspladsen, opstilling af borde og stole i klitterne samt opstilling af borde og bænke i øvrigt udover på ovennævnte udendørs serveringsareal og udover en eksisterende vægmonteret bænk øst for indgangen på havsiden til restauranten. Frednings- Sl'v~-ILI-v..)~~i 1.1 S-

28 Side 2/2 nævnet meddeler dog tilladelse til at, der på parkeringspladsen kan opsættes belysning efter nærmere aftale og anvisning af Bornholms Regionskommune. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening. Henrik EngelI Rhod Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Til Deres orientering.

29 Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune Damgade 4a 3700 Rønne 28. november 2006 I MOdtagei. ) "29 NOV, 2006 I Retten i Røhne I Vedrørende Strandpavillonen, Baunevej 18, Vester Sømark Fredningsnævnet er tidligere blevet orienteret om denne sag. Hermed sendes sagens akter og Kommunalbestyrelsens indstilling til sagen. Sagsbeskrivclse Strandpavillonen/Strandhytten, Baunevej 18, matr. nr. 104aq Pedersker ligger ved den offentlige parkeringsplads for enden af Baunevej i Vestre Sømark. Se bilag 1, oversigtskort. Strandpavillonen har tidligere været et sommerserveringssted, men i 2005 gav Regionskommunen tilladelse til at anvende restauranten som helårsrestaurant. I den forbindelse indskærpedes det at området var fredet og omfattet af strandbeskyttclsesltnie og at der derfor ikke måtte ændres på områdets tilstand i øvrigt. I løbet af sommeren 2006 blev Natur & Miljø og Faste Anlæg opmærksomme på, at bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttel-.~eshnie og fredningsbestemmelserne på ejendommen ikke blev overholdt. Det blev ved tilsyn konstateret, at der søværts strandbeskytte1seslinien og på de fredede arealer er placeret: En container med funktion af kiosk med automater Borde og stole nede i klitterne Borde og stole på øst og sydsiden af restauranten Flagstænger og lyskædc pi parkeringspladsen Udvidelse af udendørsserveringsarealet vest for restauranten og etablcrhl?,:1f afskærmning og hclysnin;r, i forbindelse med denne (Se kortbilag 2) Ejeren af Strandpavillonen fik et varsel om påbud på at lovliggøre ovenstående tiltag hvorefter han sogte om lo\"liggorende dispensation fra strandbeskyttelsesliniens bestemmelser og fra fredningsbestemmclserne. P"''1holms Fredningsnævn~r for s"ol d1> amts frednlr)9skred.5

30 Regionskommunen ejer parkeringspladsen og bygningen. Parkeringspladsen vedligeholdes af Vejvirksomheden og udlejning af grunden administreres af Faste Anlæg. I forbindelse med ansøgningen om dispensation har Natur & Miljø modtaget et brev fra SYTE som anbefaler at der gives dispensation til de forskellige tiltag som ulovligt er etableret ved Strandpavillonen. (Se bilag 3)..' Strandbeskyttelse I naturbeskyttelseslovens 15 er der fastsat et generelt forbud mod at foretage ændringer i tilstanden inden for 300 m-strandbeskyttelseslinien. Som ændringer i tilstanden regnes al ny bebyggelse, men også anbringelse af faste konstruktioner eller indretninger og ændring af arealernes anvendelse. Formålet er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der ændrer wstanden og anvendelsen således at landskabelige, rekreative og biologiske hensyn tilgodeses. Strandbeskyttelseslinien skal administreres særdeles restriktivt, men Regionskommunen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. Fredning Ovennævnte tiltag er ligeledes i strid med fredningsbestemmelserne på ejendommen. Fredningsnævnet kan i henhold til naturbeskyttelseslovens 50 meddele dispensation med mindre det ansøgte strider mod fredningens formål. Fredningens formål er at der ikke skal ske ændringer i den bestående tilstand, herunder erhverv-smæssig udnyttelse og bebyggelse, og at offentligheden adgang til arealerne ikke må hindres. Vurdering Strandpavil10nen ligger ved den offentlig p-plads, hvor der er adgang til stranden. Det er vigtigt for at sikre offentlighedens adgang til stranden at p- pladsen og adgangen til strandl:n fremstår som offentlig og ikke som en del af restaurantens areal. Dette indtryk af at alle er velkomne på området, bevares bedst hvis der Ikke stilles flagstænger, skilte, borde og stole og lignende på arealerne ved parkeringspladsen og foran restauranten eller på stranden. Det er samtidig vigtigt at bevare det uspolerede klitområde og kystens naturlige udseende, så hele den lange uspolerede kyststrækning, som har stor rekreativ og landskabelig værdi, bevares. Efter det for os oplyste har der htdtil været en eller to bænke, men ikke borde og ~to1e <;yd og o;;t-jor rr'::;tallnmten eller j klitternc. Ud fra Skov- og Narurstyrelsens vejledning om reglerne om strandbeskyttelseshnien og Naturklagenævnets praksis vurderes der ikke at være mulighed for at dispensere ul opstilling af container, samt borde og stole syd og øst for restauranten og i khtterne. Det samme gælder opstl1l1l1gaf flagstænger og lyskæcler ved p-pladsen. Det vurderes at være en afgørende forskel om besøgende på stranden selv medbringer campingudstyr, eller om dette opstilles mere permanent af en erhvervsdnvende i tilknytning til dennes virksomhed.

31 Der har gennem en årrække været et udendørs serveringsareal ud for vestfacaden. Dette areal har været mindre og mere enkelt indrettet end det nuværende, uden hegn og elektrisk lys. Det,-urderes som muligt at dispensere til at opretholde et mindre serveringsareal vest for restauranten inden for rammerne af bestemmelserne om strandbeskyttelseslinie, fordi der gennem en lang årrække har været udendørsservering på dette sted. Ved en vurdering af, om der kan meddeles en retlig lovliggørelse til serveringsarealet vest for restauranten, har det også betydning, at et serveringsareal vest for bygningen vil være mindre synligt fra stranden og de offentlige arealer end de øvrige udendørs bord- og stolearrangementer, og derfor ikke på samme måde give indtryk af at strandområdet og p-pladsen er privat område, der tilhører restauranten. Det forudsætter dog at det nuværende areal rykkes tilbage så borde og stole holdes nord for en linie i flugt med sydfacaden og at hegn og belysning fjernes. (se kortbilag 2). Det anbefales Fredningsnævnet; 1. at der meddeles 10vItggorende dispensation fra fredningsbestemmelserne til bevarelse af en del af udendørsserveringsarealet vest for bygningen, på vilkår at kunstig belysning og hegning fjernes, samt at arealet rykkes tilbage, så borde og stole holdes nord for en linie i flugt med sydfacadender. Anbefalingen begrundes med, at der har været udeservering i mange år ud for vestfacaden, og at arealet vest for restauranten er mindre synbgt fra stranden og de offenthge arealer,, 2. at der meddeles afslag på dispensation til container med funktion af kiosk med automater, opstillmg af borde og stole nede i klitterne samt på øst og sydsiden af restauranten samt flagstænger og lyskæde på parkeringspladsen Regionskommunen vil efterfølgende være indstillet på at meddele dispensation t.iludeserveringsareal mod vest. som beskrevet i punkt 1 efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelsesllnie. Bilag: Oversigtskort Kort med ulovlige tiltag ID Brev fia SY 1E Potos fra stedet JuIt 2006 Kopi af sagens ovnge akter

32 Med venlig hilsen Ilsebil Hansen Direkte til

33 I '-"I L ' IlIe Vassehus '~ '- lu, ~l 5 ~ 0 '---.) O....,;I... 'I 'v... " 'Sorthat ".'enskevig '- Gedebak Odde Holster Odde Oversigtskort - Strandpavillonen, Vester Somark _ FrednIngsnævnet 'o'.t.,'o ftj-b Bornholms amts lrednln1s~reds

34 FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Ebba og Leif Olsen Aspevej Østermarie Damgade 4 A 3700 Rønne Tlf J.nr. FN 16/2012 Den 3. december 2012 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 104-k Pedersker, beliggende Lyngvejen 1, 3720 Åkirkeby, at opsætte solcelleanlæg. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration indført i tingbogen den 4. juni Herunder fremgår bl.a., at fremtidig bebyggelse inkl. til- og ombygning samt vedligeholdelsesarbejder ikke må være i strid med bestemmelserne for nybyggeri i område D2, punkterne d), f), g) og h). Af punkt g) fremgår, at tagdækning skal være i mørkegrå farve, brændte røde tegl eller græstørv. Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. november Bornholms Regionskommune har oplyst, at regionskommunen støtter al anvendelse af alternative energiformer. Der er tale om en ganske stor tagflade, men regionskommunen vurderer at tagfladen på grund af sin placering har en begrænset synlighed. Regionskommunen anbefaler derfor det ansøgte. Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at naturfredningsforeningen henset til projektet formål tillige anbefaler det ansøgte, idet naturfredningsforeningen dog finder at anlægget placeres bedst på den eksisterende carport. Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet meddeler afslag til etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom. Fredningsnævnet finder, at ansøgninger om dispensation til etablering af solvarme- /solcelleanlæg indenfor en landskabsfredning i udgangspunktet bør behandles lempeligere end andre dispensationsansøgninger i relation til fredningsbestemmelsers reguleringer af bygningers udseender, idet fredningsnævnet dog fortsat skal foretage en vurdering af blandt andet, hvorvidt anlægget vil påvirke den landskabelige og rekreative oplevelse af det fredede område i nævneværdig grad, ligesom nævnet skal foretage en vurdering af præcedensvirkninger i relation til øvrige lodsejere i det fredede område. Det bemærkes herved, at de fredningsmæssige hensyn rækker videre end blot hensynet til fremme af en i tiden miljørigtig energiforsyningskilde.

35 Det fredede område omfatter i det væsentlige et klitplantageareal med flere sommerhusudstykninger. Fredningen indeholder nøje bestemmelser om blandt andet sommerhusbebyggelsens materialevalg og udseende. For så vidt angår tagdækning fastsættes, at den skal være af mørkegrå farve, brændte tegl eller græstørv. Andre fredninger i nærområdet indeholder identiske fredningsbestemmelser for så vidt angår tagdækning, og fredningsnævnet har i administrationen af disse fredninger dispenseret fra bestemmelserne således, at der efter konkret ansøgning kan meddeles tilladelse på nærmere vilkår til etablering af solfangeranlæg på indtil 2 m2. Denne dispensationspraksis, der kun berører en begrænset del af tagfladen, er indført under hensyntagen til blandt andet den miljørigtige energifrembringelse sammenholdt med, at varme frembragt af solvarmeanlæg i modsætning til elektricitet frembragt ved solcelleanlæg skal anvendes på det sted, hvor varmen frembringes. Tagfladerne på Deres ejendom fremstår i overensstemmelse med fredningsdeklarationens bestemmelser i en mat mørk farve. Et solcelleanlæg vil, hvad enten det etableres på selve sommerhuset og/eller på udhuset, optage en stor del af eller hele den pågældende tagflade, der herefter vil fremstå med en mørk glasagtig overflade. Tagfladen vil herved fremstå mere dominerende i omgivelserne i forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om tagbeklædning søger at besvare. Dette vil markant ændre sommerhusbebyggelsens fremtoning og indvirke negativt på oplevelsen af de landskabelige og rekreative værdier, der søges beskyttet ved fredningen. På denne baggrund og af hensyn til præcedens i relation til øvrige sommerhusejendomme i det fredede område meddeler fredningsnævnet afslag til etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. Henrik Engell Rhod

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 04113.00 Afgørelser- Reg. nr.: 04113.00 Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sandager Næs. Domme. Taksati ons komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sandager Næs. Domme. Taksati ons komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07791.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07791.00 Fredningen vedrører: Sandager Næs Domme Taksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-06-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. 00690.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00 Fredningen vedrører: Allinge Udsigt Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 05-07-1939 DEKLARATIONER>

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pilegård Sydøst. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pilegård Sydøst. Domme. Taksations komm iss io nen. 04745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04745.00 Fredningen vedrører: Pilegård Sydøst Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 11-06-1968 DEKLARATIONER>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet. 02724.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02724.00 Fredningen vedrører: Melå Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet Kendelser Deklarationer 21-03-1961 DEKLARATIONER>

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE ~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE 101-113. SEPTEMBER 1990 Indhoidsfortegnelse.: Hvorfor en lokalplan ~ 1. Hvad er en lokalplan 9 1. Forhold til anden planlægning

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT SOMMERHUSOMRÅDET VED DYREBORG FOR. URI. S~f6Æi~S8OG1~T~ERl flo~q

BYPLANVEDTÆGT SOMMERHUSOMRÅDET VED DYREBORG FOR. URI. S~f6Æi~S8OG1~T~ERl flo~q BYPLANVEDTÆGT FOR SOMMERHUSOMRÅDET VED DYREBORG URI. S~f6Æi~S8OG1~T~ERl flo~q I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02768.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02768.00. Fredningen vedrører: Gildesbo. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02768.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02768.00. Fredningen vedrører: Gildesbo. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02768.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02768.00 Fredningen vedrører: Gildesbo Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-03-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVE DTÆ GT SOMMERHUSOMRÅDET VED EGSMARKEN FOR STYRBÆKS BORTRYKKKRI FM BO RO

BYPLANVE DTÆ GT SOMMERHUSOMRÅDET VED EGSMARKEN FOR STYRBÆKS BORTRYKKKRI FM BO RO BYPLANVE DTÆ GT FOR SOMMERHUSOMRÅDET VED EGSMARKEN KARL STYRBÆKS BORTRYKKKRI FM BO RO I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende særlige bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Vadegrund...- \ \ * Polaten

Vadegrund...- \ \ * Polaten Vadegrund - / -...- \ \ * Polaten \,.. L 0. n ' Mtr. nr., ejerlav, sogn: i3 a m. fl. bternpei : Ki'. (i Sobenhavn kvarter) Amstrup by, ellzr [ i de sonderjydske lands- Falling sogn Ceic) bd. og bl. i tingbyen,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE NYBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE VED ~ Teknisk NYBORG KOMMUNE forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere