Udledningstilladelse for Odden Havneby renseanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udledningstilladelse for Odden Havneby renseanlæg"

Transkript

1 Udledningstilladelse for Odden Havneby renseanlæg Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik April 2015

2 2 Midlertidig tilladelse til udledning af renset spildevand fra Odden Havneby renseanlæg til Kattegat. Vilkår for tilladelsen 3 Grundlag for afgørelsen 7 Beskrivelse af anlægget 8 Odsherred Kommunes vurdering 9 Odsherred Kommunes bemærkninger: 10 Klagevejledning 13 Bilag 1: Havnebyen renseanlæg, ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, februar Bilag 2: Havnebyens renseanlæg, notat om forbedret rensning med etablering af mikrosi filter, Krüger, december Bilag 3: Supplerende oplysninger til ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, 5. februar 2014 Bilag 4: Vedr. stofudledning fra Odden Havneby Renseanlæg, Krüger. 2. april Kopi er sendt til: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite Odsherred, v/carl-henrik Haagensen, Danmarks Fiskeriforening. H.C. Andersens Boulevard 37, 1., boks 403, 1553 København V. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten. E-post: Friluftsrådet v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhuse, 4500 Nykøbing Sj., Odden Havn, att. Havnefoged Lars Kenneth Holm,

3 3 Odsherred Kommunes afgørelse og vilkår: Kryger A/S har på vegne af Odsherred Forsyning søgt om midlertidig udledningstilladelse til Odden Havneby renseanlæg iforbindelse med at der ønskes installeret et mikrosi filter påanlægget. Hensigten er at sikre en forbedret rensning frem til anlæggets nedlæggelse, forventet (Bilag 1) Nedenstående vilkår træder ikraft med virkning fra den 9. april 2015 og erstatter tidligere meddelte vilkår. I medfør af miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1 giver Odsherred Kommune hermed Odsherred Forsyning A/S tidsbegrænset tilladelse til udledning af renset spildevand via mikrosianlæg fra Odden Havneby til Kattegat. Vilkår for tilladelsen 1. Generelt 1.1 Tilladelsen er gældende fra modtagelsen af denne tilladelse, den 9. april Tilladelsen udløber Odden Havneby renseanlæg må maksimalt tilsluttes spildevand svarende til PE, målt som den gennemsnitlige årlige BI5 belastning i indløbet, hvor 1 PE er defineret som 21,9 kg organisk stof/år målt som BI Der installeres et Hydrotech tromlefilter type HDF 1203 dimensioneret til et flow på 13 l/sek. som beskrevet i Notat om forbedring af rensning med etablering af mikrosi filter, Krüger A/S, december (Bilag 2). 1.4 Filteret skal drives som beskrevet inotatet af december 2012 og i Ansøgning om udledningstilladelse pr. februar (Bilag 1). 1.5 Udledningen af spildevand fra Odden Havneby Renseanlæg måkun ske via den eksisterende udløbsledning til Kattegat. 1.6 Ristestof skal deponeres pågodkendt kontrolleret losseplads eller forbrændes på godkendt forbrændingsanlæg. Sand fra sandfang køres til Nykøbing renseanlæg. 1.7 Der måikke tilføres septisk slam, spildevand fra samletanke m.m. til Odden Havneby renseanlæg. 1.8 Anlægget måikke modtage spildevand med fiskeaffald uden forudgående rensning. 1.9 Koncentrationen af udledt suspenderet stof måikke overstige 150 mg/l 1.10 Massestrøm af suspenderet stof måikke overstige kg/år.

4 4 2. Uheld: 1.11 Der måiøvrigt ikke udledes stoffer imængder og koncentrationer, der er skadelige for recipienten. 2.1 Der skal foreligge en nødplan, som beskriver, hvad der vil blive gjort for at sikre recipienten bedst mulig mod forurening itilfælde af uheld påanlægget herunder angivelse af tidshorisont for afhjælpning af nedbrud påmekaniske dele. Ved driftsforstyrrelser/uheld/reparationer, der kan give eller giver anledning til en forringet udløbskvalitet, herunder medfører fare for forurening, skal tilsynsmyndigheden (Naturstyrelsen) straks underrettes. Det skal oplyses hvilke tiltag, der allerede er iværksat eller påtænkes iværksat for at genoprette de normale afløbsforhold, samt tiltag til hindring af lignende fremtidige driftsforstyrrelser og/eller uheld. 2.2 Underretning skal endvidere ske til Odsherred Kommune. 2.3 Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen (112), såfremt udledningen kan medføre fare for væsentlig forurening iomgivelserne. 2.4 Odsherred Forsyning A/S skal snarest muligt efter uheldet, fremsende en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet herunder beskrivelse af indsatsen til Naturstyrelsen og Odsherred Kommune. 3. Miljøgener: 3.1 Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering ved naboerne konstateres støj- eller lugtgener, der kan henføres til driften af renseanlægget, skal der træffes foranstaltninger til fornøden nedbringelse af generne. 3.2 Udgifter til evt. måling af støj- og lugtgener samt nødvendige tiltag til at imødekomme de evt. konstaterede gener afholdes af Odsherred Forsyning A/S. 4. Egenkontrol 4.1 Der skal føres egenkontrol ioverensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens bilag 1. Der skal tages vandføringsvægtede døgnprøver, der skal analyseres som akkrediteret teknisk prøvning af akkrediteret laboratorium. Der tages minimum: Seks årlige indløbsprøver, der analyseres for Tot Nog Tot P.

5 5 Tolv årlige afløbsprøver, der analyseres for Tot N, Tot P, BI 5 (mod) COD, suspenderet stof og NH3-N. 4.2 Nedbør idøgnet førog iprøvetagningsdøgnet skal registreres pårenseanlægget og påføres analyseblanketten. Sneafsmeltning skal også påføres analyseblanketten. Dette gøres for at dokumentere driftsforholdene iprøvetagningsdøgnet. Naturstyrelsen kan udtage prøver som et led itilsynet med renseanlægget. En prøve udtaget af Naturstyrelsen kan erstatte en af renseanlæggets egenkontrolprøver. Prøver udtaget af renseanlægget og Naturstyrelsen danner grundlag for kontrolberegningen. 4.3 Såfremt der udtages flere end de ikontrolprogrammet nævnte antal prøver, indgår disse også ikontrolberegningen, under forudsætning af, at prøverne er jævnt fordelt over kontrolperioden. 4.4 Naturstyrelsen kan, såfremt det af hensyn til Kattegat skønnes nødvendigt, kræve at der analyseres for andre parametre end nævnt ikontrolprogrammet. Ligeledes kan Naturstyrelsen kræve at der foretages andre analyser/undersøgelser af spildevandet såsom økotoksikologiske test, analyser for diverse miljøfremmede stoffer m.m. Udgifter til supplerende analyser mv. afholdes af Odsherred Forsyning A/S. 4.6 Prøvetagningen skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske standard for prøveudtagning af spildevand og retningslinierne iden til en hver tid gældende Teknisk anvisning for punktkilder udgivet af Miljøstyrelsen. 4.7 Hvis prøvetagningen mislykkes, skal hele prøvesættet (både indløbs- og udløbsprøver) tages om. Naturstyrelsen skal orienteres om den nye prøvetagningsdato, så snart denne er planlagt. 4.8 Analysen af indløbs- og udløbsprøverne skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret til at foretage analyserne ioverensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse, pt. bekendtgørelse nr. 231af om kvalitetskrav til miljømålinger. 4.9 Natur- og miljøafdelingen kan ved driftsforstyrrelser/uheld forlange at der udover de planlagte egenkontrolprøver udtages og analyseres ekstra prøver, indtil der atter er opnået normal drift. Naturstyrelsen vurderer om prøverne skal indgå ikontrolberegningerne. 4.10Resultaterne af analyserne indberettes til Danmarks Miljøportal via PULS. 5 Udløbsledningen 5.1 Der skal minimum hvert 3. år føres tilsyn med udløbsledningen.

6 6 5.2 Udløbsledning inkl. diffuser skal renses for sand og slamaflejringer efter behov. Driftjournal 5.3 Der udarbejdes normalt ikke driftjournal. Driften overvåges kontinuerligt i SROanlæg. 5.4 Rapporter fra SRO-anlægget udskrives påtilsynets forlangende. 5.5 Odsherred Forsyning A/S skal foretage en registrering af samtlige hændelser hvor der udledes opspædet spildevand til Kattegat via nødudløb ved bundfældningstanken. Registreringerne skal består af antal hændelser og udledte mængde spildevand pr. hændelse. Dette skal gøres for at dokumentere, hvor meget urenset spildevand, der aflastes til Kattegat.

7 7 Grundlag for Odsherred Kommunes afgørelse Sagen behandles ihenhold til: 28 imiljøbeskyttelsesloven Miljøministeriets bekendtgørelse nr af om Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3og 4 ( 15, 18, 19 og 53). Derudover er ansøgningen i2013 behandlet iforhold til planloven ihenhold til bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) imedfør af lov om planlægning. Afgørelsen baserer sig på følgende dokumenter modtaget fra Odsherred Forsyning: Bilag 1: Havnebyen renseanlæg, ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, februar Bilag 2: Havnebyens renseanlæg, notat om forbedret rensning med etablering af mikrosi filter, Krüger, december Bilag 3: Supplerende oplysninger til ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, 5. februar 2014 Bilag 4: Vedr. stofudledning fra Odden Havneby Renseanlæg, Krüger. 2. april Offentliggørelse. Afgørelsen vil blive offentliggjort påodsherred kommunes hjemmeside den 9. april 2015 under fanen Politik Høringer og tilladelser Natur og Miljø tilladelser. Beskrivelse af sagen: Odden Havneby Renseanlæg er beliggende på matr. nr. 10 vyderby, Vestre Havnevej 33, 4583 Sjællands Odde. Renseanlægget er omfattet af Odsherred Kommunes Lokalplan nr Det ligger i delområde 1H1, der måanvendes til havneformål og renseanlæg. Anlægget er et mekanisk/kemisk renseanlæg opført i1980. Anlægget renser spildevand fra et fælleskloakeret opland (Havnebyen) med et ældre kloaknet. Afløbet fra anlægget er en 155 m ledning med udløb ikattegat i3m. dybde. Udløbskoordinaterne er X: , Y: Ifølge tilladelse til udvidelse af anlægget, medtaget ivestsjællands Amts godkendelse af Trundholm Kommunens spildevandsplan for 1980, er anlægget dimensioneret til 1000 PE beregnet ud fra BI5. Der er et udlederkrav på1ml/l suspenderet stof. På baggrund af indløbstal fra er der beregnet en aktuel gennemsnitlig belastning på 829 PE baseret på BI5. Fra 1980 og fremefter er der ikke konsekvent målt for suspenderet eller bundfældeligt stof. Fra og med september 2011 er der målt suspenderet stof som mg/l. Gennemsnittet iperioden 2011 til 2013 har ligget på 186 mg/l. Indholdet har ikke i nogen måling overskredet 1000 mg/l.

8 8 Anlægget fungerer utilfredsstillende. Der sker hyppige overløb og opholdstiden irenseanlægget er kort. Følgelig udledes der en stor mængde suspenderet stof til Kattegat. På grund af tilledning af regnvand og uvedkommende vand, aflastes der opspædt spildevand ca. 90 gange årligt. Anlægget forventes nedlagt i 2018 i forbindelse med åbningen af et centralt renseanlæg i Tengslemark. Der ønskes en forbedret rensning iperioden frem til nedlæggelsen. Odsherred Forsyning ønsker derfor at installere et mikrosi filter som efterbehandling af spildevandet før udledning til Kattegat. Det rådgivende ingeniørfirma Krüger A/S, har påvegne af Odsherred Forsyning med brev af februar 2013 ansøgt om fornyet tilladelse til udledning af renset spildevand fra Odden Havneby renseanlæg til Kattegat. Krüger har foretaget en beregning af stoftilførsel og stoftilbageholdelse pårenseanlægget og vurderer, at mikrosi anlægget vil kunne forbedre stoftilbageholdelsen med ca. 25 % Miljøteknisk beskrivelse af anlægget: Nuværende anlæg Anlægget består idag af en indløbspumpestation, en bundfældningstank, en udløbsbrønd samt tre slamtanke til oplag af tilbageholdt slam. Udløb til recipienten foregår via en 155 mlang udløbsledning. Bundfældningstanken har et overfladeareal på 16 m 2.Jævnfør "Teoretisk Spildevandsrensning 2006" har et sådan anlæg en maksimal hydraulisk kapacitet på 16 m 3 /hsvarende til 4,5 l/sek. Med den nuværende anlægsopbygning ledes hele indløbsflowet gennem bundfældningstanken uanset den hydrauliske belastning. Der er således ikke egentlige overløb, men der finder en hydraulisk overbelastning sted, da flowet til bundfældningstanken ofte overskrider de 4,5 l/sek. som den er dimensioneret til. Overbelastningen medfører en nedsat rensegrad iden mekaniske rensning. Dimensioneringsgrundlag for fremtidigt anlæg Nedenstående data, som angivet ireference 2, udgør dimensioneringsgrundlaget for mikrosianlægget: Flow, korrigeret middeltørvejrsbelastning 200 m 3 /døgn Flow maksimum, behandlet ifilter (4 xtørvejrsbelast.) 800 m³/døgn Flow maksimum, håndteret med overløb til havledning, 2000 m³/døgn Flow, norm design (11 liter/sek.) 40 m³/time Flow, maksimum, kortvarigt (22 liter/sek.) 80 m³/time Belastning med suspenderet stof, baseret på reference 1: Suspenderet Stof (SS) koncentration, gennemsnit 93 mg/l Suspenderet Stof (SS) koncentration, max 200 mg/l

9 9 Fremtidigt anlæg, der søges udledningstilladelse til Krüger har idecember 2012 udarbejdet et notat pådispositionsplan-niveau (ref. 2), hvor det er beskrevet hvordan den eksisterende bundfældning kan forbedres med et mikrosi-filter, hvorledes det i praksis kan etableres og drives, og hvilke forbedringer iafløbet, der kan forventes. Et mikrosi-filter er et mekanisk og selvrensende filter beregnet for fjernelse af suspenderet stof/slam fra spildevand ned til meget små partikler. Det fremtidige anlæg, der søges om udledningstilladelse til, består af det nuværende anlæg som beskrevet ovenfor, suppleret med et mikrosi-filter installeret efter bundfældningstanken, således at det er hele afløbet fra bundfældningstanken, der behandles imikrosi-filteret. Den planlagte fremtidige anlægsopbygning fremgår af bilag 2i ref. 2. Det planlagte mikrosi-filter har følgende data: Type: Hydrotech tromlefilter -HDF 1203 Maskestørrelse: m Totalt filterareal: 4m 2 Hydraulisk kapacitet: 13 l/s (47 m3/time, m 3 /d) Filtrering sker gennem en filterdug med en maskestørrelse på µm. De tilbageholdte partikler skylles af filterdugen og returneres til slamtankene. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen. Udover selve filtreret etableres en mekanisk finrist for tilbageholdelse af ristestof fra tilløbet til filteret, rørforbindelser, afspærringsventil og overløb/omløb/by-pass af filtret, Skyllevand fra filteret, planlægges ledt til eksisterende slambeholdere (de gamle kolde rådnetanke ) som er tænkt at kunne fungere med en form for skyllevands/slam opkoncentrering med overløb tilbage til pumpestation eller bundfældningstanken og gentaget filtrering. Overløb fra mikrosi-filteret vil kun ske i de tilfælde, hvor den hydrauliske kapacitet på op til 13 l/sek. overskrides, hvilket er en væsentlig forbedring fra det nuværende anlægs hydrauliske kapacitet på ca. 4,5 l/sek. Mængden af slam og partikler/stof, som skylles ud til recipienten ved høje flowbelastninger, vil således reduceres ikraft af filterets højere behandlingskapacitet samt bedre tilbageholdelse af suspenderet stof iform af partikler og materiale. Det forventes ikke at et filteranlæg vil medføre større lugtbelastning end fra det nuværende anlæg. Odsherred Kommunes vurdering: Ispildevandsplan for Trundholm Kommune, 1980, godkendes en udledningstilladelse til Odden Havneby renseanlæg. Anlægget er dimensioneret til 1000 PE beregnet ud fra BI5. Der er fastlagt et udlederkrav på1ml/l suspenderet stof.

10 10 Disse krav overholdes efter Odsherred Kommunes viden stadig. Påvirkning af recipienten: Det måforventes, at Odden Havneby renseanlægs påvirkning af Kattegat er ophørt ved udløbet af næste vandplansperiode i2021. Indtil da vil udledningen af suspenderet stof være reduceret med 25% iforhold til status. Ivandplan udarbejdet af Naturstyrelsen, er miljømålet for Kattegat anført som God økologisk tilstand. Grundlaget for en vurdering af, om udledningen kan forhindre, at Kattegat opfylder sin målsætning er pt. mangelfuldt. BAT vurdering: Den samlede løsning for spildevand fra Odden Havneby er fastlagt ispildevandsplanen , og indebærer, at der gennemføres separatkloakering i spildevandsoplandene i Odden Havneby, og at spildevandet fremover overføres til et nyt renseanlæg itengslemark. Tengslemark Renseanlæg, som forventes idrift senest fra 2018, udbydes itotalentreprise med funktionskrav, herunder krav om anvendelse af den bedst anvendelige teknik. Odden Havneby Renseanlæg er et af de mindre renseanlæg iodsherred Kommune, der nedlægges og tilsluttes Tengslemark i den første planperiode ( ). Den nuværende spildevandsbehandling påodden Havneby Renseanlæg, som ikke fungerer tilfredsstillende, kan forbedres med forskellige processer, for eksempel med procestanke, en større bundfældningstank, forskellige former for biologiske anlæg, udbygget slambehandling mv. En sådan mere omfattende og grundlæggende ændret og udbygget spildevandsbehandling påodden Havneby Renseanlæg, vil ikke kunne gennemføres indenfor renseanlæggets planlagte resterende driftsperiode. Der er derfor behov for afpassede tiltag som kan etableres indenfor det eksisterende anlægs rammer og som kan sættes idrift relativt hurtigt. Forskellige former for biologiske anlæg og filtre vil kunne etableres indenfor anlæggets nuværende struktur. Etablering af microsi-anlægget, som udgør en kompakt enhed, forventes at nedsætte udledningen til Kattegat af BI5 med ca. 5ton/år, jf. ansøgning om udledningstilladelse. Dette svarer til 228 PE, hvilket igen svarer til 1ton tot. Nog 228 kg tot. Ppr. år. Microsien forventes at koste ca DKK at etablere, og der er en forventet levetid påop til 4år. Etableringsomkostningerne vil dermed udgøre 225 kr./kg Nianlæggets forventede levetid. Microsien vurderes derfor at være et realistisk bud på en forbedret rensning af spildevandet fraodden havneby Renseanlæg, frem til at anlægget kan nedlægges. Microsi anlægget vil betyde en forbedring iforhold til de nuværende forhold, herunder forbedre muligheden for at opretholde en god økologisk tilstand inærområdet ved udledningen irecipienten. Odsherred Kommunes bemærkninger Odden Havneby renseanlæg bliver nedlagt senest 2018 iforbindelse med etablering af Tengslemark Renseanlæg, hvorfor der er givet en midlertidig udledningstilladelse. Udledningstilladelsen er søgt iforbindelse med, at renseanlægget ønskes udbygget med et microsi anlæg. Microsien

11 11 forventes at kunne reducere den nuværende udledning af suspenderet stof med ca. 25 %og samtidig reducere den årlige udledning af BI5 med ca. 5ton/år, ca. 1ton tot. Npr. år og ca. 228 kg tot. Ppr. år Der er tale om en frivillig indsats fra Odsherred Forsynings side. Tilladelse til etablering af mikrosi anlægget gives efter miljøbeskyttelseslovens 28. stk. 1. Tilladelsen gives til en ændring, der medfører en reduktion af udledningen af suspenderet stof fra renseanlægget. Den foreliggende tilladelse efter 28 stk. 1, indeholder ud over tilladelse til etablering af mikrosien, en formalisering af forhold, der allerede er praksis for anlægget. For såvidt angår renseanlæggets udledning af øvrige stoffer og påvirkning af recipienten, er det Odsherred Kommunes vurdering, at en skærpet regulering iforhold til de oprindelige vilkår kun kan ske pågrundlag af et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 givet af tilsynsmyndigheden, i dette tilfælde Naturstyrelsen. Set ilyset af realiseringen af spildevandsplanen, med nedlæggelse af Odden Havneby Renseanlæg senest 2018, vil et sådan påbud antageligt ikke være hensigtsmæssigt og proportionalt ud fra et samlet miljømæssigt og teknisk-økonomisk hensyn. Der er truffet beslutning om at nedlægge Odden Havneby Renseanlæg iforbindelse med at der etableres et nyt og tidssvarende anlæg ved Tengslemark. Beslutningen er truffet ud fra et behov for at effektivisere spildevandsrensningen, både økonomisk og miljømæssigt. Etablering af mikrosianlægget bevirker en reduktion af den nuværende udledning af suspenderet stof til Kattegat. Derfor vurderer Odsherred Kommune, at udledningen ikke påkort sigt vil være til hinder for, at kommende kvalitetsmål for vandområdet kan opnås. Pålængere sigt efter 2018 vil spildevand fra Odden Havneby renseanlæg blive pumpet til Tengslemark Renseanlæg. Effekten af denne ændring er behandlet isammenhæng med VVM- vurdering og miljøvurdering af Tengslemark Renseanlæg. Der foreligger således en vurdering af udledning af renset spildevand fra Tengslemark Renseanlæg, der dels viser, at udledningen ved Tengslemark ikke vil indebære risiko for væsentlig påvirkning af recipienten, herunder risiko for, at målsætningen om at opnå en god økologisk tilstand i det Sydlige Kattegat ikke vil kunne opnås som følge af udledningen. Dels viser beregninger og vurderinger af udledningen ved Tengslemark, at udledningen af renset spildevand ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området Ebbelykke Rev. Mikrosien vil for en 3 4årig periode bidrage med begrænsning af den nuværende aflastning af opspædt spildevand via renseanlægget, da flowkapaciteten forventes forøget fra de nuværende 16 m 3 /time til 40m 3 /time. Renseanlægget iodden Havneby vil dermed også tildels blive mindre følsomt overfor en øget hyppighed og intensitet af kraftig regn. Odsherred Forsyning har lagt en saneringsstrategi for Odden Havneby, med henblik påseparering af regnvand og spildevand. Iforbindelse med nedlæggelse af Odden Havneby renseanlæg, vil oplandet blive separatkloakeret, således at regnvand afledes lokalt. Isaneringsstrategien er der opstillet beregninger for konsekvenserne af nedlæggelse af Odden Havneby renseanlæg og separering af kloaksystemet iodden Havneby. Målet for strategien er at opretholde status quo iforhold til de nuværende udledte mængder COD, BI 5,total-N og total- Pved overløb fra fællessystemet.

12 12 Det er Odsherred Kommunes opfattelse, at der af hensyn til recipienten kan blive behov for at begrænse udledningen yderligere. Dette er ikke behandlet i den foreliggende tilladelse. Belastning af renseanlægget iøvrigt. Beregninger af belastningen viser, at Odden Havneby renseanlæg ligger tæt på sin maksimale belastning. Der er dermed ikke råderum for en yderligere tilførsel af spildevand til anlægget.

13 13 VVM: Odsherred Kommune har foretaget en VVM-screening, og konkludret, at en etablering af mikrosianlægget ikke krævede en VVM redegørelse. Denne afgørelse blev offentliggjort påodsherred Kommunes hjemmeside d18. juni 2013 med udløb for klagefristen d. 18. juli Der er ikke indgået kommentarer til afgørelsen.

14 14 Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger påwww.borger.dk eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagefristen er 4uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, nården er tilgængelig for Odsherred Kommune iklageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr påkr Du betaler gebyret med betalingskort iklageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail der har truffet afgørelse isagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvem kan klage? Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse iafgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, nårafgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til naturteamet påtlf Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen kan derfor udnyttes med det samme. Det er imidlertid på eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes førklagefristens udløb, såfremt en eventuel klage giver anledning til ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Dette giver dog ingen begrænsninger imiljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Tilladelsen vil blive offentlig annonceret d. 9. april 2015.

15 Æ$ ªÆ flòõ Ÿ øº ø ª ª ÌÍÌ ÛÓËÍ Õ(æ±Æ º ªÆƪº ±Æ ß Ù ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªº øºª ª fiª µæ ª ª Œªµ ƪƪ ø Ê ÀºøÆæª ºª ø Ê º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿ± ªº øºª ÌÁÙ ÏÎÈÔ ŸÆª ª Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª fi± ª ªÆ ª ÿø Æß ªÆ Æ$ ªÆ flòõ Ÿ øº ø ª ª ÌÍÌÙ ÓËÍ Õ(æ±Æ Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª ªºªÆ ª Ú Æ± ª ª (Æ Œ( µ ø º ;ƺ ÿ( øæµù Ú Æ± ª ª (Æ Õ ª º øæµªæ ªæÆ øæ Ó ÔÌ

16 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÓÒÍ º ± ºÊ fl ( ± º ªº øºª ª ÔÚ ÓÚ ÌÚ ÏÚ ÎÚ ÍÚ ÈÚ fl ( ± º ªº øºª ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì fiª µæ ª ª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì :ƪ ºª æª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï Œªº ªÆª ± º ªº ª ªÆ ±Æ檺ƪ ƪ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î fiª µæ ª ª ø ±Æ檺ƪ ƪ ªº µæ± ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î fl ª ºª æª :Ƶ ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Í ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Í ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

17 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÌÒÍ ÔÚ fl ( ± º ªº øºª ªÚ ª ± º (æª µß ª ª ± ª y ÓË ø ±ºªÆ º ªÆƪº ±Æ ß ªÆ ªº ± ß º ªº øºª ª ±Æ º ªº ª ø ªµø µòµª µ ƪ ª ºª ø º Æø ÿø ªæߪ Œª ªø : Ú fiø Æ º ±Æ ø ( ª ªÆÙ ø ø Æ ßƪ ª Ò ß º ªºªÆ øæ ø ±Û ºª º ªÆƪº ±Æ ß ÿ ± ø ±Æ檺ƪ ƪ ª ; ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ºªÆ ªº ƪº ªÆª ± º ªº ª Ù ± µ ß ªÆ ø ø ( ª ± ª ß º ªº øºª ªÚ ªÆ ø ( ª ± º ªº øºª ª ±Æ ºª ±Æ ª ªºª ºª ø º æªû ø ƪ ± ªº Ó ÔÎÛÔÍÙ ±Æ ÿø ªæߪ Œª ªø : ªÆ ø Û ø ªº ø Æ ºª ª Æø ªÆ ø ºª ø º ƪ ª ƪ Ú Ô Ú ÓÚ fiª µæ ª ª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : Œª ªø : ª ªÆ ª ªµø µûµª µ ƪ ªø : ± (Æ ÔÁË Ú fl : Û ª øæ ; ªºª ª æ ± ± µ ƪ Ú ª ±ºµª º ª µø ø ª ªÆ ± Û ß ÔÚ Ú flºæª ªÊ ÿø ªæߪ Œª ªø : ª ƪ ÿø ª ª ÏÎËÌ ÿø ªæߪ Ù Õ Ú ººª ± ± Æø ÿø ªæߪ ƪ ªø : ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

18 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÏÒÍ ÌÚ :ƪ ºª æª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : ªÆ ø ª ÔÓ ;Æ ª øµµæªº ªÆªºª ø (æ Æ( ªÆ ± ªÆª ª ª ª ªº Õ ºª ø º 檵ª º (ƪ ª Ú ( ª ºª æª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : æø ªÆª ; ºø ø Æø Ó ÔÓÙ ºø ºª ªÆ ºª ª ª ª ;ÆÙ ±Æ ºªÆ ªÆ º (Æ ± ; ªÆ ±Ææ ºª ª ªº Æ( ª ø ª Ú ªÆ ªÆ º ø ª Í Æ( ªÆ º (æ ± ÔË Æ( ªÆ ºÛ (æú Ì ø ºª ÔË Æ( ªÆ ªÆ º ø ª ºªÆ ƪ Ù ªÆø Ô (æ Æ( ªÚ ; ºÛ (æ ªÆ ; à ± à ± ª Æ( ªÆ ± fi Î ø ºÆªÚ ; º (æ ªÆ ; fi Î ø ªÙ ª ÕÕÙ Ã Ù Ã ± ªÆ ; øú ø ºª ª Ú ªÆ ƺªÆ ø ºø ø ªÆ ( ª ºª ºª Ê ± ª ª ø øæ ªÆª Æø øú Ô Ì Òº Á Ì ÒºÚ º (æê Ÿª ª Ûæª ø Ê ÓÁ ÓÔÓÒÍ Ô ÓÎ [Æ º ªº Ê ÌÍÎ ÓÁ Ô ÍÚ Ì ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

19 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÎÒÍ fiª ø ª ªÆ ø ª (Æƪ ª ±Æºª ± º ªÆª ƺªÆª ø ŸÆ± Û ±Æ Ó ÁÛÓ Ô Ê ËÔÎ ± ª ;Æ º ªº ; ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;ÆÚ ÏÚ Œªº ªÆª ± º ªº ª ªÆ ±Æ檺ƪ ƪ ; ÿø ªæߪ Œª ªø : µø ºª ø º ƪ ±Æ檺ƪ ªº Û ª ª ªÆ ø ª Ʊ ª ªÆ ª ªÆ æ º : º ø µª Ú ÃƱ ª ªÆª Û ÆªÆªÆ ºª ø ºª ª ª ª ªÆº ; Í ÛÔÎ k ± ªÆ ªÆ ªÆ ªº ª ºªÆª ± ± ªºª ø ø µªù ±Æ Æø ø ª µø ( ª ªº ø ªÆ ± µ(æª º ªÆƪº ±Æ ß ø ºÆª ƪ ø : Ú ªÆª ƺªÆª ø ±Æ檺ƪ ƪ ª ªµ ª Ù ±Æ( ª ± µø ø ª ª ± ªÆª ø ª ºªÆ ( ª ± æª ø ªÆÙ µª ø ª ªº (Û ÆªÆ ª ±ÆæªºÆ ø ø (æ µ ø ª ª Ú ª ±Æ ª ªºª ÕÕ Ûƪº µ ± ªº Ʊ ª ªÆª ªÆ ƺªÆª øú Î ºªÆ (Æ ª Æ ± øú Ï ºªÆ ƪ Ú ª ±Æ ª ªºª fi Πƪº µ ± ºÛ (Æ øú Ì (Æ ª Æ ± ÓÎ ºªÆ ƪ Ù ºø øú Ï ø fi Î :ƪ ± Û ( ± µµª ƪº ªÆª ªº ÆªÆ Ú ( ª ºª ±Æ ª ªºª ª ª ª ± º ªº ø ª ø µø æªæª Û ª (Æ ± ª ªÆ ±ÆæªºÆ ø ƪ ª Ê ºª ø ª º (æ µ± ª Æø ± ªÆ Æø Ʊ ª ªÆª ªÆ ºÆª ª Ù ø ºª ƪ ªÆ øú Í ø ºª Ú ª ƪ ;ÆÙ ø ª øæ ªÆ ø ª µæ± ªÆ ƪº ªÆª ÕÕÛ º ªº ª ªº øú Ô Ò;Æ ± fi Î Û º ªº ª ªº øú Î Ò;Æ ±Æ ± º ºª :Û Æª ºª º ªº Ú ÎÚ fiª µæ ª ª ø ±Æ檺ƪ ƪ ªº µæ± ªÆ Æ$ ªÆ øæ ºª ª æªæ Ó ÔÓ ºøÆæª ºª ª ± ø ; º ± ± ø Û ªø ƪ Ú Ó Ù ± ±Æºø ºª ªµ ªÆª ºª æª ø º µø ±Æ檺ƪ ªº ª µæ± ªÆÙ ±Æ ªºª ºª Æøµ µø ª øæ ªÆª Ù ºÆ ª ± ± µª ±ÆæªºÆ ªÆ ø (æª ºªÆ µø ±Æ ª ª Ú ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

20 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÍÒÍ µæ± ªÆ ªÆ ª ªµø µ ± ª ƪ ª ºª ªÆ æªæª ª ±Æ æª ø ºÛ ø ºª ø º ±Æ ºªÆ ( µª ª ªÆ ª ª ø ª ª ª ; øæ µû ªÆÚ ÆªÆ µªæ ª ª ª ªÆº ªº ª ÆªÆ Æøº ; Í ÛÔÎ k Ú ª æø ª ± º ª øæ µ ªÆ µß ª ø ªÆº ª ± ƪ Æ ªÆª ª ø Û ø µú ÆªÆ ª ±Æ : ªÆ ºª ø ææߺª ª ºªÆ ƪ Æ µß ª Ú Àº± ªÆ ª ª ƪƪ ª øæ ªÆª æø ª ± ºª ª ø Æ ª ± Æø (æª Û ªÆª Ù Æ(Æ ±Ææ ºª ªÆÙ ø :ÆÆ ª ± ± ªÆ (æò± (æòæß ø ø ªÛ ƪ Ù Õµß ª ø º Æø ªÆª Ù µø ªºª ªµ ªÆª ºª ø æª ± ºªÆª ºª ø ª åµ± ºª Æ;º ª ø µªå ± ªÆ : µ ø µ ª ªÆª ªº ª ±Æ ±Æ µß Û ª ø º Ò ø ± µ± ª ÆªÆ ªº ± ªÆ (æ æø ª ª ø ± ª ªÆ æ º : º ø µª ± ª ø ª ÆªÆ Ú ª ±Æ ª ª µµª ø ª ªÆø : ªº (ƪ (Æƪ æª ø ª º Æø ºª :ƪ ºª ø : Ú ÍÚ fl ª ºª æª :Ƶ ªÆ ªº º ø µ :Æ :ƪ ºª æª µæ ª ª ø ( ª ºªÆ ± ª º ªÆÛ º º ªº øºª ª ±Æ ÿø ªæߪ Œª ªø : ªº ª øæ ªÆ ø ª µæ± ªÆ ª ªÆ øæª ºª ±Æ檺ƪ ƪ Ú ÈÚ ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÔÚ åõø ªÆ Æø ª ±Æ ÿø ªæߪ å Ú ŸÆ± Ù ÔÓÚ ø Ó ÔÔ ÓÚ å ± ø ± ±ÆæªºÆ ø ƪ ªº ª øæ ªÆ ø µæ± ªÆå Ú Æ$ ªÆÙ ºª ª æªæ Ó ÔÓ ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

21 Æ$ ªÆ flòõ Ÿ øº ø ª ª ÌÍÌ ÛÓËÍ Õ(æ±Æ º ªÆƪº ±Æ ß Ù ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± ±ÆæªºÆ ø ƪ ªº ª øæ ªÆ ø µæ± ªÆ Œªµ ƪƪ ø Ê ÀºøÆæª ºª ø Ê º ªÆƪº ±Æ ß flòõ Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª fi± ª ªÆ ª ÿø Æß ªÆ Æ$ ªÆ flòõ Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª ªºªÆ ª Ú Æ± ª ª ø Õ º øæµ ª ª æªæ Ó ÔÓ

22 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø Õ ºªÊ ÓÒÔÍ º ± ºÊ ± ø ± ±ÆæªºÆ ø ƪ ªº ª øæ ªÆ ø µæ± ªÆƪ Û ªø : ; ÿø ªæߪ ÔÚ ÓÚ ÌÚ ÏÚ ÎÚ ÍÚ fiø Æ º ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì ª æø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï ÓÚÔ flµ ª æª ø Ê ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï ÓÚÓ ª ± ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î ÓÚÌ Àº ªº øºª ª ªº ±Æ檺ƪ ƪ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î fl : æª µæ ª ªÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Í ÌÚÔ fiª µæ ª ª ø µæ± ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ È ÌÚÓ µæ± ªÆ ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ë ÌÚÌ ø ø ± ± ºæß ø ªÆ ; ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ë ÌÚÏ Ã ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô ÌÚÎ ºÆ : ª ª ± ºµ(Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô Hµ± ± ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔ ÏÚÔ ª ªÆ ÊÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔ ÏÚÓ Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÓ fi ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÓ ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÓ ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛÓ ÔÓÔÔÔÏÔÔÏÈÍÏÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Ù ± ø Ú

23 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÌÒÔÍ ÔÚ fiø Æ º Œª ªø : ª ÿø ªæߪ ªÆ ± ªÆæª ø ª ± ªÆªÆ ªÆ ±ºªÆ º;ÆÛ Ú fl : ª æª ;Æ ºø µ ø ª µ øæ ø µ ø ø ø µª ± ø ø æø ª ± º ø ± ªº ( ø º (Æ Æ ª ºª æ º : ºªºª ø ªº º ƪ ª ª ø ª ÔÎ ø º (æ ªº Ú ø Æ ßƪ ª Ò ß º ªºªÆ øæ µ ; Æ±æ ª ª ± º ªÆƪº ±Æ ßÛ ÿ ªÆ æ ª ª 檺 ± ø ( ª ª º ªº øºª ªÙ ±Æ ±Æ ø øæ æª ± ±Æ ø ºªÆ ( ª ± ªÆ ª ±Æ檺ƪ ºª :ƪ ºª ±Æ ± ºÚ ±Æº ø ø : ªÆ ª øæ ªÆ ø ± : ø º (æª ª ß Æª ªÛ ø : Ù ( µªæ ø µµª ø ææ ª ±Æ ø ª ƪ ± Æ ªÆ ; ± ª Ù ºªÆ µµª µø ªÆª ƪ ºª Ú ± ± Æø ÿø ªæߪ ƪ ªø : Æ$ ªÆ ªÆ æ ª ª 檺 ± ø ºøÆæª ºª ª ± ø ; º ± ± ø Û ªø Ù ± ±Æºø æª ø º ª µø ±Æ檺ƪ Ù ø º ß ªº ª µæ± Û ªÆÙ ±Æ ªºª ºª µø ª øæ ªÆª Ù µª ±ÆæªºÆ ªÆ ø (æª ºªÆ µø ±ÆÛ ª ª ± µª ª øæ ªÆ ± µ± ªÆ ºª ªº (ƪÆÚ ø ø º ± ± ± ø ª ƪ ;Æ ø ± ø ƪ ª º ÔÌÚ ± ª æªæ Ó ÔÓÚ ª :ƪ ºª æª ø º µø ±Æ檺ƪ ªº ±Æ µª ª Ʊ ª ªÆÙ ±Æ ªµ ª ª ªº ª (Æƪ æ º : º ø µù ±Æ µª ª ±Æ ªÆ ±Æ µ± Û øµ ª æ ± ± µª ø : ª ªÆ ªº ª µæ± ªÆÙ ± ºª æª µæ ª ºª Û ª ± ø Ú Æ$ ªÆ flòõ

24 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÏÒÔÍ ÓÚ ª æø ÓÚÔ flµ ª æª ø Ê ªº ª ª ø ø ø ªÆ ø ª Æø ŸÆ± ø ± ªÆ Æø æª ª ª ± ªÆª ºª ± ß ªÆÙ øæ ± ªÆª ( ª ºªÊ ÓÚÔÚÔ Õø ªÆ Æø ª Æø ŸÆ± Ù ºÚÔÓÒË Ó ÔÓ Æª ªÆª ª Ô Ú Õ ºª ø º ÿø ªæߪ ƪ ªø : Ê fiª ø Ù ª±Æª µ ËÔÎ ± Ù ª±Æª µ µ º ÔÏ Ò Òº( à øæª ºª ± ƪ ª ÔÔÏ Ì Òº( ± Ù µ±ææ ªÆª ººª (Æ ª Æ Ó Ì Òº( ± Ù ;Æ º ªº Ó ÁÛÓ Ô ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ Ã øæª ºª ± ƪ ª ;Æ ª ª ÌÍÎ ºø ªÒ;Æ ÏÏÍ Ì Òº( ± Ù ; Ú Æ ÌÚÔ٠ƪ ÚÔÙ º :ƺ ªÆ Ó Ì Òº( ± ª Æø ± ªÆ :ƪ ºª ºª ø ºÒ º (æò º (æê fiª ø Ù Õ ª ºªÆª Õ ± ÔÎÚÔÎÍ µ ÕÕÒ;Æ Ã øæª ºª ª ª Ú ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ ÁÌ ÕÕÒ fiª ø Ù fi Î ÓÈÚÈÌÏ µ fi ÎÒ;Æ Ã øæª ºª ª ª Ú ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ ÔÈ fi ÎÒ fiª ø Ù ÍÏÚÍÏÏ µ Ò;Æ Ã øæª ºª ª ª Ú ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ ÌÁÈ Ò ø ± ª ;ª ºª µ± ª Æø ± ªÆ ªÆ ª ;Æ ª ª Ù ; ø ±Æ ª ª ( ªÆª µ± ª Æø ± ªÆ ªº (Æ ª Æ æª ø Ú ÓÚÔÚÓ Ãªµ µ ± ø Æø ŸÆ± Ù ºÚÓÁÒË Ó ÔÔ Æª ªÆª ª Ó Ú Õ ºª ø º ÿø ªæߪ ƪ ªø : Ê fiª ø Ù ±ºµª º µø ø ª Ô fiª ø øµ ø æ º : º ø µ ÔÍ Ì Ò ÏÙÎ Ò ËÍ ÌÒº ªµø ø ª ªº Ô ªÆ ÔÔ Ò ªµø ø ª ªº Ó ªÆ ÓÓ Ò ± ±Æ ª ª Ù ººª ± ªÆ º( ª Ô Ò ËÍ Ì Òº ± ±Æ ª ª Ù ºø øµ ÓÙÎ Ò ÓÔÍ Ì Òº ÿø ªº ª µø ø ª ÓÎ Ò Æ$ ªÆ flòõ

25 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÎÒÔÍ ÓÚÔÚÌ ß ªÆ Æø ÿ ± øµ æª ø fl : ø ªø ª µø ±Æ ª ª µ±æ øæ ª ( ªÆª æª ø Û ªÆ Æø ªÆ ± ø ºÆª (æ ± Ù ±Æø ª ø ºª ±Æ ª ª ø ø ª ø ºª ± ªÆ (æ ± Æ( µ ±øµ ß ª ª Ú øµ ± Æø ª Ôı Ó ÌË ªÆÒ ªµ ± Æø ø ø ª Ì ÔÎ ªÆÒ ªµ ÓÚÓ ª ± ªÆ fiø ªÆª ; ± ª ;ª ºª ± ß ªÆ ±Æª ; ( ª ºª æª ø º Û ª ± ªÆ Æ º ø ±Æ ª ª ª ª µæ± ªÆÚ ªÆ µßºª ºª ø º : ºª ªºª ºª ± ± º ƪµ ª ø (æù ; º ø ø ªºÛ ª Ú ± Ù µ±ææ ªÆª ººª (Æ ª Æ æª ø Ó Ì Òº( ± øµ Ù æª ø º ª ªÆ Ï (Æ ª Æ æª ø Ú Ë mòº( ± øµ Ù ; º ªÆª ªº ± ªÆ (æ ø ªº Ú Ó mòº( ± Ù ±Æ ºª ÔÔ ªÆÒ ªµÚ Ï mò ª ± Ù øµ Ù µ±æ øæ ÓÓ ªÆÒ ªµÚ Ë mò ª fiª ø ªº ª ºªÆª ± Ù æø ªÆª ; ± ª ;ª ºª ƪ ªÆª ª ÔÊ Õ ª ºªÆª Õ ± ÕÕ µ± ª Æø ± Ù ª ª ÁÌ Ò Õ ª ºªÆª Õ ± ÕÕ µ± ª Æø ± Ù ø Ó Ò ÓÚÌ Àº ªº øºª ª ªº ±Æ檺ƪ ƪ ±Æ ; ª ªº ª øæ ªÆ ø ªÆª ºª æª ø º ªº ª µæ± ªÆ ªÆÊ Û ±Æ( ª ± µø ø ª Û ªÆ ø ø ± µß ª º ªº ( ª ± æª ø ªÆ Û ±Æ檺ƪ ƪ ª ªµ ±Æ( ª ± µø ø ª ± ; ±Æ ø ø µø ø ª ª ( ª Æø ºª :Û Æª ºª ÔÍ ÌÒ ª ª ª æ º : º ø µª Ï Ì Ò ªÙ ªº Û ªº ±Æ µ±æ øæ ( ªÆª æª ø Ù ø ª ªÆ ª ºª (Æƪ ª ø ªÆª Ú : ºª ø ø ± øæ µ ªÆÒ ± Ù ± µß ª º ªº ( ª ± æª ø Û ªÆ ƪº ªÆª µæø ø ªÆª ( ªÆª æª ø º µø ø ª ø æªºæª æø ª ± ºª ª ø ª ºªÆª ± ±Æ ø øæ µ ªÆ ± ø ªÆ ø ªÙ ± ºø ±Æ ±ºª µß ª º ª ª æ º : º ø µª ªº æª ø Û ªÆ ÔÍ Ì Ò ªÚ Æ$ ªÆ flòõ

26 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÍÒÔÍ ±Æ ª ª ƪ ªª ªµ ªº ª µæ± ªÆ ºª ± ß ªÆº± ªÆ ± ( ªæ µ :ƺ ªÆÊ Œªº µ ± ø ÕÕ Ú ±Æ ± ÕÕ º Ó Ò Ê Œªº µ ± ø ÕÕ Ú Æª ± ÕÕ º Ô Ò Ê Î ÕÕ ºÔ Ò Ï ÕÕ º Í Ò : ª ºª ±Æ ø ø ø ª ºª æ º : º ø µª ª ø ªÆ (Æ Û ªÆª Ù ; ªºª ø º (æ µ± ª Æø ± ª µæ± ƪƪ ƪº ªÆª Ù ºªÆ ± ; ºªÆ (Æ ª Ææª ø µ ª ± ; ª ±Æ檺ƪ ø (æ µ ø ª Ú ( ª ºª ºª ±Æ ª ªºª º (æ : ºªÆ ªº ª ø : ºæß ª ªº ª µæ± ªÆ ºª ± ß ªÆº± ªÆ æø ªÆª ; : ºªÆ ŸÆ± l Æø ±Æ ٠ƪ Ú ÔÙ ºª È ± ƪ ª µ± ª Æø ± ªÆ ;Æ ª ª Ú ÕÕ ä º ÁÌ Ò ÕÕ ä º ÏÎ Ò Î Æªº µ ± Û º ÌÁÈ Ò Û º ÌÏ Ò fi Î ä º ÔÈÌ Ò fi Î ä º ÔÎ Ò Ã± ø Û ä º ÌÏ Ò Ã± ø Û ä º ÌÔ Ò Ã± ø Û ä º ÎÙÍ Ò Ã± ø Û ä º ÏÙÍ Ò fiª :Ƶ٠ºª ªÆ Æ :Æ ª ºªÆª ± ÕÕ ºªÆ ªÆ ª Ú ªÆ ± ; ª ƪº µ ± ø ºª ( Æ ª øæø ª ƪ ƪ ø ± ºª ± ;ªºª ƪº µ ± ø ÕÕÚ ªº : ø ± ß ªÆÙ ø µ ª ªÆ ª : ª ªÆª ª Û ºªÆª ± Ù ± ºªÆø ( ª ºª ± ; ºª ( Æ ª øæø ª ÆªÚ µø ªº º± ªÆ ø : º µª µø ª ß µ : ºª ºªÆ Ô Ò Ù ø : ø ø : ± æß Ù º ßÆ ± : º µª µø ªÚ ÌÚ fl : æª µæ ª ª µæ± ªÆ :ƪ ª ª ª ª ( ºª ª ± ø ª ªº ( ª Û ºª ±Æºª ªÊ Û ± øµ ºª ±Æ ± º µø ø ª Æ$ ªÆ flòõ

27 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÈÒÔÍ Û Û Œª ª Æøº øæª ºª ª ªÆ æªºæª ª º ªµ ªÆª ºª æ º : º Û ø µ ø ª øæ ªÆª ± ª º ªÆ º ( Ú ÌÚÔ fiª µæ ª ª ø µæ± ªÆ µæ± ªÆ ªÆ ª ªµø µ ± ª ƪ ª ºª ªÆ æªæª ª ±Æ æª ø ºÛ ø ºª ø º ±Æ ºªÆ ( µª ª ªÆ ª ª ø ª ª ª ; øæ µû ªÆÚ ÆªÆ µªæ ª ª ª ªÆº ªº ª ÆªÆ Æøº ; Ó ÛÓ Ú Ãß µ : ª ª ºª ± ø ªÆ ª ÆªÆ Æøº ; Í ÛÔ Ú ªµ ª ª ; ª ;ºø ªÆ ºæß ª ª µµª ø µ ª ªÆÚ Õ ºª ø ºª ªºª º Ʊ ª ø ª Æ(Æ Ô ± ƪƪ º ª Û ª ªÆÛ Æ± ª ªº ªÆº Ë ± º æª ± ºªÆª Ó ±Æ Æø ºª ø ºª ªºª ºªÆªÚ ª æø ª ± º ª øæ µ ªÆ µß ª ø ªÆº ª ± ƪ Æ ªÆª ª ø Ò ø ªÆ ø µ ø Æ(Æ Ì Ú ø ª ø ªÆº ± ºª ª å ªºå µø ø ª ºª øµ ª ª ºªÛ ø º ± ºª ( µªºª ƪ Û ÆøºÚ ;Æ øæ µ ªÆ ª ø ª ; ªÆº ª ºªÆ ºª µªæ ºªÆ ª ø ± Û ± ø ºª ª ± ø º ø ºª ªÆ ºª Ʊ ª Ú ª ª øµ ªÆªÆ ª ªø ; ªÆ Ï Ù ± øæ ªÆ ª ƪ Æ µß ø ªÆª ªº : ø ( Û Æßµ ºß ªÆ Î ± µß ªÆ ºª ± ø ªºª ± Æø ªÆª º ª ± ø Û Æª ºªÚ ÿªæ Æø ªºª ºª º ø Ʊ ª ªº Æø ø ± Ì Ú Œª Æ µß ª µæ: ªÆ ÔÛÔ ø ± ø ± Ù ø ª ªÆ ß ª ø æø ª ± º ø ªÆ øû ªÚ ªÆ µø æª ß ª ƪƪ ø º µß Û Ù ª ºª µø :ƪ (º ª º Ù ±Æ ªµ ª ª ±Ææ ºª ª ªº ± øæ Ù ø µ ª ø ª ºª ƪ ø ºÚ ÆªÆ ª ±Æ : ªÆ ºª ø ææߺª ª Û ºªÆ ƪ Æ µß ª Ú Æ$ ªÆ flòõ

28 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ËÒÔÍ ±Æ ø ªµ µ ª µø ± ; ª ø : ª æ ø ÔÚ ÌÚÓ µæ± ªÆ ÿø ªæߪ Œª ªø : à ºª ª ± ø ª ; ÿø ªæߪ Œª ªø : Ù ø æª ø ª ( ª Û ºª ± ( ªÆÚ ( ÔÚ ÃƱ ª ªÆ ±Æ ËÙÎ ªÆÒ ªµ ªº Ó ÕÕÒ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ Ë Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔÎ k ñ ø ªÆøƪø ÔÙË Ó fl ªÆ ø ( ÓÚ ÃƱ ª ªÆ ±Æ ÔÌ ªÆÒ ªµ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ ÔÓ Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔÎ k ñ ø ªÆøƪø Ï Ó ªºÆÚ ø ø ( Ô ª ªÆ ÓÚ ª ߺÆø µª µø ø ª ø : ª ø ºª øµ ª ª ºÆ ±Æ ± º Ú : ºª ø ª ºªÆª ± ± ªºª µæ± Û ªÆª Ù ºª ª ø ªÆª µ± ª Æø ± ø ª ºªÆª ± ( ª ºª ߺÆø µª µø ø ª ; ªÆª Ú fiª ø ª ø : ª ª ª ø ± ±Æ º ºª ªÆ (Æ ª Æ ª ªÆ ƪ Ù Û ª ± ºªÆ :ƪ ª Æ µ± ±Æ ø ºª ø ºª ºª ± ºªÆ å ªº ª å ø ± Úªµ Ú µªæ ø ø ºÙ µª µø ªº : ª µø ø ª ª æª ßºª Ú ÌÚÌ ø ø ± ± ºæß ø ªÆ ; ÿø ªæߪ Œª ªø : µæ± ªÆ µø ºæß ª ª æª ± Û µ ª µª µµª ø ª ±Æ ª Û : ºª ª º ªÆ º ª ø ø ± ª ªÆ ± ª ªÆ ºæß ª ª µµª ø µ ºªÆ Æ ª µø ø ªÆª ; ª ª Û ªÆ ª ± ø ªÆÙ µª ±Æ º : ª ªÆÚ ªÆ ºæß ª µµª ø µù µø ø ªÛ ƪ ºª Æ ª ªÆ ø ªÆª ª :Æ ª ºª æß ª ªÆ ª ± ø ªÆ ø ªÆª ± ±º ±Æ ( Ù ª æ ø ÌÚ ªº ø ªÆ ª ± øæ ª æß ª ªÆ ± ø ªÆÙ ;Æ ø ª Ʊ Æ ø ø ± Ú µ ª ª ; ø ø ± ø ªÆ µµª ø µ ; ƪ ªø : Ú Æ$ ªÆ flòõ

29 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÁÒÔÍ ªÆ ( ª ºª ø ªÆ Ʊ ª ª Ê ÔÚ Ã ª ªÆ æ º : º ø µù ºªÆ ª ± ø µø ø ª ºª º : ø ± Ú ª ±Æ ª ª ø øºª ºª ø ºª Æø ªÛ ƪ Æø :ƪ ºª º (æ Æø æ º : º ø µª Ù ± ºªÆª ºÛ (æ ææ( º ºª ø ªº ª ± º (æ ä ª ºª ª µø ºªÆ ( ª ( ªÆªÚ Õª ± º ø Æø Ù æ ø ÓÚ ÓÚ Ã ; Æßµ ªº Æø ªµ ªÆª ºª ªÆ ; ø : ª Ú ªÆ ÆªÆ Æª Æ ªÆª ºª ø ºª æ º : º ø µù ø ªÆ ø º Û Æªµ ª º (æ ª ªÆ ºª ªÚ ªÆ µø ± ªÆ ª ª ƪµ ª ßÆ ø ªµ ªÆª ºª ªÆ ±Æ ø º : ª (æ ± ªÆª Ù ª ª ªº ± ª ;ª ºª ø ªÆ Ú ø ªÆ ø ÆÚ ÓÚ ªÆ ; ;ƪ ª ø µ ª ª øæ ªÆª ª ±Æ ±Æ Æ ª ªÆ ª øæª ºª æø ª ± ºª ª ø Æ ª ± Æø (æª ªÆª Ú ø æª ø ªÆ ª Ì Æ Ú : ºª ø ª ø ªÆ ± ø ªÆ ø ÆÚ ÔÙ ªÆ ºª ø ºª ªµ ªÛ ƪ ºª æ º : º ø µ ªº ߺª ø æø ª ± ºª ªÙ µ ª æøû ª ± ºª (Æƪ øæ µ ªÆÙ øæª ºª ª Æ Ú ªÆ ªÆ º± ª Æ µ± ±Æ ø ; º ± µø æ ±µªæª ± µøºª ºÆ ª ø µæ± ª ƪ ªÙ ß ª ªÛ æ º ª Ú ª ª ; ƺªÆª ø Æ;º ªº ª ªÆø º(ƪ Ú ªÆ µø ± ªÆª ª ø :ÆÆ ª ; ø Æ(ƪ ªÆª Ù ; ªºª ø ºª µø ø :Æƪ Ú ªÆ ª øæ ªÆª ± ªÆ (æò± (æòæß ø ø ªÆª Ù ª ª ª º ƪµ ª ºª ªµ ªÆª ºª ø (æ ªº ø ªº ª ºªÆ ø ª ºª ø ø ªº Ù ; ƪ ªÆª ± ªÆæª ø ª Ú ±Ææ ºª ª ªº ªÆª µø ºªÆ :ƪ ª ƪ ªÆ ± Æ ±Æ ªÆª ø º µß Û ª ø ºÚ Õµß ª ø º Æø ªÆª Ù µø ªºª ªµ ªÆª ºª ø æª ± ºªÆª ºª ø ª åµ± ºª Æ;º ª ø µªå ± ªÆ : µ ø µ ª ªÆª ªº ª ±Æ ±Æ µß Û ª ø º Ò ø ± µ± ª ÆªÆ ªº ± ªÆ (æ æø ª ª ø ± ª ªÆ æ º : º ø µª ± ª ø ª ÆªÆ Ú ±Æ ª ªÆ ø ºª :ƪ ºª µª º± ªÆ æª øæª Ú H µª ª æªºæª ÆªÆ µø ºªÆ ªÆª ªº ± ß ªÆº± ªÆ Ú ª ±Æ ª ª ø ª ªÆø : µµª ªº (ƪ (Æƪ æª ø ª º ºª :ƪ ºª ø : Ù ª ± (º ª º ; ª øæ ªÆª ª ø ± ø ª ªÆÚ Æ$ ªÆ flòõ

30 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ Ô ÒÔÍ ÌÚÏ Ã ªÆ Œ(Æ (Æ ± Æø µæ± ªÆª µªæ ø Æ(ÆÙ ± ª ± ø ; æªû µß ª ±º øº ø Ù ææ ºÙ ªµø µ (ºª : ª ª ± Ʊ Ú ª µø µª ø ª æª µß ª ± ± ªÆª Æø 7 ± ªÆ ªÆÆ: ª ªÆ ªº ø ºª Æø ª ªºÚ ÿ ±Æ ªºª ºª µø (ƪ Æøµ Ù ; ƺªÆª ø Æ;º ªº ÿ Ú Û Ã (æ ªº ªº Æø ªµ ªÆª ºª æ º : º ø µ ª ªÆ Æø ªµ ªÆª ºª ª ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ë ª ªÆ Ô Û ÔÎ Ú Û Àº (æ ªµ ªÆª ºª º (æ ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ô ª ªÆ Ô ÛÔÎ Ú Û ª ªº ±Æ ƪ ªµ Ò µß ª ø º ªº ªµ ªÆª ºª ø ø ªÆ ±Æ ƪ ªø : ª Ù ø ªÆ ø ß µß ª ø º ø ªÆ ø µú ÀºÛ (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ë ª ªÆ Î ø Æ(ÆÚ Û ªº ±Æ ƪ ø º ±Æ ß ªº Ó æøæ ± ÙË Ò Ú ªÆ µø º (ƪ (Æ ª ªÙ µøæ ªÆ ± ±Æ Æ;º ª ª ßƪ ø ª ± ø ª µ± ± ª ªÆ ; ªÆø : ª Ù ø ø ±Æ ß ± ª ª Û ª µ± µø ± Ú ÌÚÎ ºÆ : ª ª ± ºµ(Æ ªÆ µø ;ƪ ª ƪ ± Æ ªÆ ºÆ : ª ªÙ ºµ(Æ Ù ºªÆ Û ªÆª µ ± ªÆ ± :Æ ª ± :Ƶ ± ªº µ ªÆ ø øæª ø ª ÆªÛ ª : ß ± ªÆ ªÚ ÌÚÍ «ºªÆ ªÆª ±Æ º : ªÆÒµÆø Ê Û (ƪ ø ª øæªø ±Æ ª ª ±µ Û øæ ªÆ ø ºø ª Ò ªÆ ±Æ ªÆÒ ± ø ªÆ ª ªÆ ± : ; ø æª ± Û Æø ± ø ºÆª ª ƪ ƪ (Ʊ ø ªÆ Ú (Æ ªÆ Û ªº ±Æ ±Æ ß ± ø ƪ ø º ª ø º ± ª ªµÛ Æ ª Û ß º ªº ±ºµª ºª ª ª øæ ªÆ Û Û :Ƶ ø º ßÆ ± ªÆª ; ºª ø ªºª ƪ ªø : Æ$ ªÆ flòõ

31 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÔÒÔÍ ÏÚ Hµ± ± ÏÚÔ ª ªÆ Ê ( ª ºª ª ªÆªºª Æ ªÆ ±Æ ± ø ªÆ Ú ª øæ ªÆ Ú ªÆ ;ª º Æø º ª ªºª Æ ªÆ ; ªµ øµ ± µª º º ßÆ : (Æ ºª ªµ µª ª Û µø ± æ ø ÔÚ ªºÆÚ ª ªÆ ø Æ(Æ (Æ ªÆ ( Ô µæ± ªÆ ( ÙË ˆ Ôc ªº ÔÙË Ó ± Í ß ªÆ ªº ª µø ø ª ; ËÙÎ ªÆÒ ªµ Àº ßÆ µ ± ø ª Û µæ± Ù Ú ºæß ª æª ± ºªÆ ± º (æ µø ªÆÙ ± ªÆ (æù ª ª ±Æ ªÆ ª ø ºÂ µæ Ó ÎÚ ÙÛ Û Œ(ÆÙ ª ªÆÙ : ºÊ µæ ÔÔÎÚ ÙÛ Û ı ± ø ª ; ø : µæ ÏÎÚ ÙÛ Û ªÆ ª ª ªÆª º ßÆ µæ Ì Ú ÙÛ Û ø º ßÆ µæ ÌÁÎÚ ÙÛ Ã ºÙ Æ;º Û Õ ª ªÆ ı æª ø º ßÆ µæ ËÎÚ ÙÛ Û Ã ß ± ø ªÙ ± øæ ± ºµ(Æ µæ Ï Ú ÙÛ Û Æø Ù µæø Ù µ(æ ª ± º ªÆ ª º : µæ Ó Ú ÙÛ Û ø ºÂ µæ ÔÏÎÚ ÙÛ ± ªÆÒ : Û ± ø ªÆÙ ± ªÆª Ë Ó Æ º øºª µæ ıôóîú ÙÛ Û Œ Ù Ì Â µæ ıëîú ÙÛ Û ( Ó ªº ª (Æƪ ªÆ (ÔÙÓ ˆ Ôc ªº Ï Ó ± Í ªÆ ªº ª µø ø ª ; ÔÌ ªÆÒ ªµ µæ ıèîú ÙÛ Õø ª Æ Ù µ ± ± ªÆ ± ºÊ µæ ËÓÎÚ ÙÛ ÿªæ µø µ± ª ª Æ:µµª ± ± ªÆ ± ø ªÆ ø ªÆ ± µµª ªÆ Æ ø ( ª ºªÙ ª ± ø µø ± ªÆ ª ª ±Ææ ºª ª ªº ø ø ± ± ºæß Ê Û : ßÆ ªº ƪµ ª ± ±Æ ªÆ ø ºßµ ªÆ ª ø ± Û ª ø ± ± ø µø Û Æª øµ µ ªÆ ª ªÆ ª ºª Æ$ ªÆ flòõ

32 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÓÒÔÍ Û Õ ª ª ºÆª ø ± ø ªÆÙ µ Æ ª ªÆ ªµ ªÆª ºª æß ± ±Æ ± º ªÆÙ Úªµ Ú ± (Æƪ ªÙ º ø º(ÆÒ øæ ª ªÆ Æ ºªÆ ±Æ ºø Û ß ÏÚÓ Æ ( ª ºª ª ªÆªºª º ªÆ ; ;ƪ ª ºÆ Ú Æ ±ÆæÆ [Æ : ºª Æ Òª ªº [Æ ± µ± Û µ± Û ÒµÆ ªµ Æ ª Õ ÙÎ µ ÌÚÌË µ Ò;Æ Ô ÌÚÌË Œª ø º Õ Ô ÔÚÍÓÈ Ì Ò;Æ Ô ÔÍÚÓÈ µß Õ ººª ª Õ ÔÛÓ ÏÚ µæ ÏÚ ÕªÆ ªÙ Î Ò ºÆ Í Ò;Æ ÏËÎ ÓÁÚÔ ; ªº Ã ß Ù ª Ï Ò ª Ó Ò;Æ ªºÆÚ Æª ø º µß Ê ºª ƪ ªºª º (æ Æø µæ± ªÆª ª ææ ª ø ª ª ƪ ª ºª ªÆ ± ª ø ºÚ ªÆ ; º± ;ƪ ª ø µ ª ø Û ª ºª ª ±Æ ± ƪ ø º ± ª ø º Ú ± øæ ª ªÆ ºª ƪ ªºª ø º ºª ± ºªÆ ±Æ ª ª ÕÕÚ ªºÆÚ ªÆ ªÂ ø æª ø ªÆ ª ; ªº ªÆ ªæª ( Ù Úªµ Ú ªº Æ$ ªÆ ÕªÆ ªÙ ±Æ º ßƪ ª ªÆ ª ± ºªÆ ƪ ª ƪ Ú ÎÚ fi ø ÔÚ fl : æª µæ ª ªÙ ªµ ª ª ÓÚ ± º ø Æø Ù µæ± ªÆ ª ªÆ æ º : º ø µ ÌÚ Õ ø ± ø Ù ± ø ªÆ ø ªÆ ; ø : ÍÚ ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÔÚ Œø ±Æ åõø ªÆ Æø ª ±Æ ÿø ªæߪ å Ú ŸÆ± Ù ÔÓÚ ø Ó ÔÔ ÓÚ Ãªµ µ ± ø åÿø º ø ±Æ ÿø ªæߪ Œª ªø : ƪ ªº : ª ªå Ú ŸÆ± Ù ÓÁÚ ø Ó ÔÔ Æ$ ªÆ flòõ

33 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÌÒÔÍ fi ø ÔÚ fl : æª µæ ª ª µæ± ªÆ ± æß ª ªº ( ª ºª ± ªºµ± ± ª ªÆÚ ÃƱ ª ªÆ ( Ô ±Æ ø Ú ËÙÎ ªÆÒ ªµ ªº Ó ÕÕÒ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ Ë Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔΠñ ø ªÆøƪø ÔÙË Ó ªÆ ± ±Æ ÙÓÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ª ± ªÆ ˆ ˆÿ ÔÙΈÔÙ ˆÔÙ ÃƱ ª Æø ª ø ªÆ ø ª fl Õ Ì Ï ªÆº ø ªÆ ø ª flfiõ ø ªÆ ø ªÆ ø ª ± ߪ ªÆ fl ªÆ ø Ʊ ª ªÆ ( Ó ±Æ ø Ú ÔÌ ªÆÒ ªµ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ ÔÓ Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔÎ k ñ ø ªÆøƪø Ï Ó ªÆ ± ±Æ ÙÓÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ª ± ªÆ ˆ ˆÿ ÔÙΈÔÙ ˆÔÙ ÃƱ ª Æø ª ø ªÆ ø ª fl Õ Ì Ï ªÆº ø ªÆ ø ª flfiõ ø ªÆ ø ªÆ ø ª ± ߪ ªÆ Õ ª ª Ãß ª ŸÆ º ± ÃŒ ª ªÆ ª ºª ø ø ª ÙË Ò ªº Ë æøæ ª ± ±Æ ÙÈÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª fl Õ Ì Ï Ò (æª ªÆ Õ ª ø º ªÆ Ãß ª ø ø ª ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª Õª ƪ (ƪ ºª ª ø º ªÆ ÙË Ò ø Œª ªµ ø º ª ª ø º ƪ Æ ø ø µ Ãß ª ŸÆ º ± ª ªÆ ª ºª ø ø ª Ô Ò ªº Ô æøæ ª ± ±Æ ÙÓÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª fl Õ Ì Ï Ò (æª ªÆ ªÆ (æ æßû ø Ô µú ± ªÆ (æ Æ(Æ ±Æ æß ø Æø ºÛ º (æ ºª ºæß ª æª ± ºªÆÚ Æ$ ªÆ flòõ

34 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÏÒÔÍ fl :ÆÆ ø (æ Ô µú ø :ÆÆ ª Ù Úªµ Ú øºª ª Œ Ãß ª Œ ø (æ ªº Ì Æ ø ø ª Õ± µæ± Û ªÆ ± ±Æ ø ÙÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª Õ ; Ò (æª ªÆ Ò ø Œ(Æ ± ªº ªÆ Û Û Û Û Û Ã (æ ªº ªº Æø ªµ ªÆª ºª æ º : º ø µ ª ªÆ Æø ªµ ªÆª ºª ª ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ë Ô ÛÔÎ Ú (º± (æ ªµ ªÆª ºª º (æ ªº Ù ø Ó Ô ÛÔÎ Ú Àº (æ ªµ ªÆª ºª º (æ ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ô Ô Û ÔÎ Ú ª ªº ±Æ ƪ ªµ Ò µß ª ø º ªº ªµ ªÆª ºª ø øû ªÆ ±Æ ƪ ªø : ª Ù ø ªÆ ø ß µß ª ø º ø ªÆ ø µú Àº (ƪ ø Û Æ(ÆÙ ø Ë Î ø Æ(ÆÚ ªº ±Æ ƪ ø º ±Æ ß ªº Ó æøæ ± ÙË Ò Ú ±Æ ß Û ± ßƪ ø ª Õ ßƪ ø ªÙ ± ºª ± ºªÆ µ± ± ª ªÆ ±Æ ß ± ßÆ ø ªÆø : Û ª Ù ± ªÆª ªº µæ± Û ªÆÚ ªÆ µø º (ƪ (Æ ª ªÙ µøæ ªÆ ± ±Æ Æ;º ª ª ßƪ ø ª ± ø ª µ± ± ª ªÆ ; ªÆø : ª Ù ø ø ±Æ ß ± ª ª ª µ± µø ± Ú ± ªÊ ø ª ªÆ ø ß ª ± ( Æ ª ß ª ºø ø ªÆ ª ªºª ºª ªµ ª ªÆ Æ$ ªÆ flòõ

35 fi ø ÓÚ ÿø ªæߪ Œª ªø : Ù ± º ø Æø ªº µæ± ªÆ ª ªÆ æ º : º ø µ Æ$ ªÆ flòõ

36 fi ø ÌÚ ÿø ªæߪ Œª ªø : Ù Õ ø ± ø Æ$ ªÆ flòõ

37 Notatfra Krüger, 5. februar Forslag til ændret tekst iansøgning om udledningstilladelse: 5. Miljøteknisk beskrivelse (til erstatning af nuværende afsnit 5) Beskrivelse af nuværende anlæg Havnebyens Renseanlæg er et mekanisk anlæg, der er opført i Anlægget består idag af en indløbspumpestation, en bundfældningstank, en udløbsbrønd samt tre slamtanke til oplag af tilbageholdt slam. Udløb til recipienten foregår via en 150 mlang udløbsledning. Bundfældningstanken har et overfladeareal på 16 m2. Jævnfør "Teoretisk Spildevandsrensning 2006" har et sådan anlæg en maksimal hydraulisk kapacitet på16 m3/h svarende til 4,5 l/sek. Med den nuværende anlægsopbygning ledes hele indløbsflowet gennem bundfældningstanken uanset den hydrauliske belastning. Der er således ikke egentlige overløb, men der finder en hydraulisk overbelastning sted, da flowet til bundfældningstanken ofte overskrider de 4,5 l/sek. den er dimensioneret til. Overbelastningen medfører en nedsat rensegrad iden mekaniske rensning. Dimensioneringsgrundlag for fremtidigt anlæg Nedenstående data, som angivet i reference 2, udgør dimensioneringsgrundlaget. Flow, korrigeret middeltørvejrsbelastning 200 m3/døgn Flow maksimum, behandlet i filter (4 x tørvejrsbelast.) 800 m³/døgn Flow maksimum, håndteret med overløb til havledn m³/døgn Flow, norm design (11 liter/sek.) 40 m³/time Flow, maksimum, kortvarigt (22 liter/sek.) 80 m³/time Belastning med suspenderet stof, baseret påreference 1: Suspenderet Stof (SS) koncentration, gennemsnit 93 mg/l Suspenderet Stof (SS) koncentration, max 200 mg/l Fremtidigt anlæg, der søges udledningstilladelse til Krüger har idecember 2012 udarbejdet et notat pådispositionsplan-niveau (ref. 2), hvor det er beskrevet hvordan den eksisterende bundfældning kan forbedres med et mikrosi-filter, hvorledes det ipraksis kan etableres og drives, og hvilke forbedringer iafløbet, der kan forventes. Et mikrosi-filter er et mekanisk og selvrensende filter beregnet for fjernelse af suspenderet stof/slam fra spildevand ned til meget små partikler. Det fremtidige anlæg, der søges om udledningstilladelse til, består af det nuværende anlæg som beskrevet ovenfor, suppleret med et mikrosi-filter installeret efter bundfældningstanken, således at det er hele afløbet fra bundfældningstanken, der behandles imikrosi-filteret. Den planlagte fremtidige anlægsopbygning fremgår af bilag 2iref. 2. Det planlagte mikrosi-filter har følgende data: Type: Hydrotech tromlefilter -HDF 1203 Maskestørrelse: m Totalt filterareal: 4m2 Hydraulisk kapacitet: 13 l/s (47 m3/time, m3/d) Filtrering sker gennem en filterdug med en maskestørrelse på µm. De tilbageholdte partikler skylles af filterdugen og returneres til slamtankene. Filtreringen fortsætter uden

38 afbrydelse under returskylningen. Udover selve filtreret etableres en mekaniskfinrist fortilbageholdelseafristestoffratilløbet tilfilteret, rørforbindelser, afspærringsventil og overløb/omløb/by-pass af filtret, Skyllevand fra filteret, planlægges ledt til eksisterende slambeholdere (de gamle kolde rådnetanke ) som er tænkt at kunne fungere med en form for skyllevands/slam opkoncentrering med overløb tilbage til pumpestation eller bundfældningstanken og gentaget filtrering. Overløb fra mikrosi-filteret vil kun ske ide tilfælde, hvor den hydrauliske kapacitet på op til 13 l/sek. overskrides, hvilket er en væsentlig forbedring fra det nuværende anlægs hydrauliske kapacitet på ca. 4,5 l/sek. Mængden af slam og partikler/stof, som skylles ud til recipienten ved høje flowbelastninger, vil således reduceres ikraft af filterets højere behandlingskapacitet samt bedre tilbageholdelse af suspenderet stof i form af partikler og materiale. Det forventes ikke at et filteranlæg vil medføre større lugtbelastning end fra det nuværende anlæg.

39 Vedr.: Foreslag til grænseværdi for stofudledning fra Havnebyens Renseanlæg Notat Side 1 af 5 2. april 2014 Ref.: MMP Til: Odsherred Forsyning A/S, Jens Bo Petersen Fra: Krüger, Mikkel Mühle Poulsen og Svend Marker 1. Baggrund Odsherred Forsyning har, på foranledning af Naturstyrelsen, søgt om udledningstilladelse til renseanlægget i Havnebyen og har i den forbindelse angivet en løsning på de nuværende kapacitetsproblemer. Løsningen består af indførsel af et mikrosifilter efter den nuværende klaringstank (septiktank). Det planlagte mikrosi-filter har følgende data: Type: Hydrotech tromlefilter - HDF 1203 Maskestørrelse: 60- Totalt filterareal: 4m 2 Hydraulisk kapacitet: 13 l/s (47 m 3 /time, m 3 /d) Filtrering sker gennem en filterdug med en maskestørrelse på µm. De tilbageholdte partikler skylles af filterdugen og returneres til slamtankene. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen. Udover selve filtreret etableres en mekanisk finrist for tilbageholdelse af ristestof fra tilløbet til filteret, rørforbindelser, afspærringsventil og overløb/omløb/by-pass af filtret. Jævnfør ansøgning om udledningstilladelse (Krüger, feb. 2013) er der på baggrund af 2012 data beregnet en forventet udledning af suspenderet stof fra septiktank med et efterfølgende tromlefilter installeret. For 2012 er dette tal beregnet til kg SS/år baseret på nedstående målinger vist i tabel Flow (m 3 /d) Udløb septiktank (mg/l) Udløb septiktank (kg/d) SS Tabel 1. Flow og SS i udløb fra septiktank i Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T Indkildevej 6C DK-9210 Aalborg SØ T Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus N T Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup T SØBORG AALBORG AARHUS GLOSTRUP S:\Odsherred Havnebyen\Notat_vedr stofkrav til Havnebyens renseanlæg.docx \Mikkel Mühle Poulsen

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted Henrik Højbak Kløv Kær 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 28. juni 2016 BrevID.: 2309983 Medarbejder: kkn Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen Kløv Kær

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal. Att. Jesper Teilmann Andersen

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal. Att. Jesper Teilmann Andersen Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Att. Jesper Teilmann Andersen Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Udledningstilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Odden Havn Havnebyen 4583 Sjællands Odde. Att. Havnefoged Lars Kenneth Holm Sent som mail til: og

Odden Havn Havnebyen 4583 Sjællands Odde. Att. Havnefoged Lars Kenneth Holm Sent som mail til: og Odden Havn Havnebyen 4583 Sjællands Odde Att. Havnefoged Lars Kenneth Holm Sent som mail til: lankho@odsherred.dk og klala@odsherred.dk Den 28. januar 2015 Udledningstilladelse Odden Havn, i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016 Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs - Sendt til BF@heka-dental.dk Den 20. januar 2016 Afgørelse om beplantning indenfor åbeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Kongepartens Vandværk Lyngvej 62 Ellinge Lyng 4560 Vig Den 23. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Efter samråd med Embedslægen den 23. november

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015.

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015. Initiativgruppen i Birkelse v/ Karl Schrøder Ravnevej 16 9440 Aabybro Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S Gl Kærvej 15 6800 Varde Att.: Mette Skov Hansen, mesk@dinforsyning.dk og Claus A. Nielsen, clan@dinforsyning.dk. Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Tillæg til

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg DATO 1. februar 2013 SAGS NR. 326-2012-106996 Udledningstilladelse Midlertidig udledning af renset spildevand

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Aalborg kajakklub Ib Jul Pedersen Nordtoft 58 9000 Aalborg ibjul@stofanet.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til lovliggørelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til lovliggørelse Torben Roosewelt Pedersen Gl. Kaasvej 5 Kaas 9490 Pandrup Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Brian Nyrup og Rikke Damgaard Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve - Sendt med digital post Den 27. januar 2017 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven I har 13. november 2016 søgt om tilbygning og ombygning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam.

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam. Søndre Skole Tinghusgade 3 7200 Grindsted Att.: Serviceleder Henrik Dam e-mail: hda@billund.dk 31. oktober 2017 Tilslutnings- og udledningstilladelse - afledning af drænvand til Engsøkanalen Billund Vand

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Spildevand Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 8. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af regnvandsbassin uden fast

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Mads Erik Bjerre-Petersen Kattegat Strandvej 5 4581 Rørvig Sendt til mail mbp@danaplus.dk Den 21. december 2015 Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Odsherred Kommune har

Læs mere

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14 Thomas Christiansen Wegeners Vej 2 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 22. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 290-13 B/14 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 20-10-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Den 22. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse om VVM-screening af indvindingstilladelse Odsherred Kommune har på baggrund

Læs mere

Kontakt Udledningstilladelse 3 sø Vig Post Åbningstider Telefontider

Kontakt  Udledningstilladelse 3 sø Vig Post Åbningstider Telefontider Den 21. december 2015 Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg CVR nr.: 60729018 Kontaktperson: Hanne Breinholm, hbs@vd.dk Ref.: ELA Sag: 306-2015-123239 Dok.: 306-2015-302809 Vedr. ejd.nr.:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 23. april 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V sendes elektronisk til 29. november 2016 Side 1 af 6

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V sendes elektronisk til 29. november 2016 Side 1 af 6 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (mail@naturerhverv.dk) Side 1 af 6 Anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Torvegade 7 8450 Hammel Att. Maria M. Eriksen e-mail: mer@favrskovforsyning.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 13

Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 13 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 13 14 Christianshavneren nr. 4 / Maj 2014 Christianshavneren nr. 3 / Maj 2014 15 Vor Frelsers Kirke i maj Gudstjenester Musik: Fredag 2. maj Natkirke kl. 20.0023.00

Læs mere

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U Vejle Kommune Anlæg & Infrastruktur Kirketorvet 22 7100 Vejle ATT: Claus Weng Petersen Sendt på mail: clwpe@vejle.dk 14-07-2017 Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S 1.0 Introduktion Billund Vand A/S har med brev af den 27.3. 2017 fremsendt

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig. Den 11. februar 2015. Landzonetilladelse til etablering af en sø

Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig. Den 11. februar 2015. Landzonetilladelse til etablering af en sø Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig Den 11. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med Jørgen Bagges ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken Naturstyrelsen Vestsjælland v. Skovrider Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. - Sendt som e-mail til jps@nst.dk og vsj@nst.dk Den 17. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten

Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at etablere en dyrlægepraksis på ejendommen matr.nr. 23 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Buskmosevej 18, Kværs, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Godkendelse af ændring af konstruktionen på bro over Langvad Å syd for Gøderup

Godkendelse af ændring af konstruktionen på bro over Langvad Å syd for Gøderup Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø E-mail: tpra@bane.dk Også sendt til rådgiver for Banedanmark Ole Viggo Andersen Niras A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød E-mail: ova@niras.dk Center for Byg

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med kloakprojekt i Skagen. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med kloakprojekt i Skagen. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt CBM Center for Byg og Miljø Poul og Annette Møller Kumlegård Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 17. november

Læs mere