Udledningstilladelse for Odden Havneby renseanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udledningstilladelse for Odden Havneby renseanlæg"

Transkript

1 Udledningstilladelse for Odden Havneby renseanlæg Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik April 2015

2 2 Midlertidig tilladelse til udledning af renset spildevand fra Odden Havneby renseanlæg til Kattegat. Vilkår for tilladelsen 3 Grundlag for afgørelsen 7 Beskrivelse af anlægget 8 Odsherred Kommunes vurdering 9 Odsherred Kommunes bemærkninger: 10 Klagevejledning 13 Bilag 1: Havnebyen renseanlæg, ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, februar Bilag 2: Havnebyens renseanlæg, notat om forbedret rensning med etablering af mikrosi filter, Krüger, december Bilag 3: Supplerende oplysninger til ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, 5. februar 2014 Bilag 4: Vedr. stofudledning fra Odden Havneby Renseanlæg, Krüger. 2. april Kopi er sendt til: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite Odsherred, v/carl-henrik Haagensen, Danmarks Fiskeriforening. H.C. Andersens Boulevard 37, 1., boks 403, 1553 København V. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten. E-post: Friluftsrådet v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhuse, 4500 Nykøbing Sj., Odden Havn, att. Havnefoged Lars Kenneth Holm,

3 3 Odsherred Kommunes afgørelse og vilkår: Kryger A/S har på vegne af Odsherred Forsyning søgt om midlertidig udledningstilladelse til Odden Havneby renseanlæg iforbindelse med at der ønskes installeret et mikrosi filter påanlægget. Hensigten er at sikre en forbedret rensning frem til anlæggets nedlæggelse, forventet (Bilag 1) Nedenstående vilkår træder ikraft med virkning fra den 9. april 2015 og erstatter tidligere meddelte vilkår. I medfør af miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1 giver Odsherred Kommune hermed Odsherred Forsyning A/S tidsbegrænset tilladelse til udledning af renset spildevand via mikrosianlæg fra Odden Havneby til Kattegat. Vilkår for tilladelsen 1. Generelt 1.1 Tilladelsen er gældende fra modtagelsen af denne tilladelse, den 9. april Tilladelsen udløber Odden Havneby renseanlæg må maksimalt tilsluttes spildevand svarende til PE, målt som den gennemsnitlige årlige BI5 belastning i indløbet, hvor 1 PE er defineret som 21,9 kg organisk stof/år målt som BI Der installeres et Hydrotech tromlefilter type HDF 1203 dimensioneret til et flow på 13 l/sek. som beskrevet i Notat om forbedring af rensning med etablering af mikrosi filter, Krüger A/S, december (Bilag 2). 1.4 Filteret skal drives som beskrevet inotatet af december 2012 og i Ansøgning om udledningstilladelse pr. februar (Bilag 1). 1.5 Udledningen af spildevand fra Odden Havneby Renseanlæg måkun ske via den eksisterende udløbsledning til Kattegat. 1.6 Ristestof skal deponeres pågodkendt kontrolleret losseplads eller forbrændes på godkendt forbrændingsanlæg. Sand fra sandfang køres til Nykøbing renseanlæg. 1.7 Der måikke tilføres septisk slam, spildevand fra samletanke m.m. til Odden Havneby renseanlæg. 1.8 Anlægget måikke modtage spildevand med fiskeaffald uden forudgående rensning. 1.9 Koncentrationen af udledt suspenderet stof måikke overstige 150 mg/l 1.10 Massestrøm af suspenderet stof måikke overstige kg/år.

4 4 2. Uheld: 1.11 Der måiøvrigt ikke udledes stoffer imængder og koncentrationer, der er skadelige for recipienten. 2.1 Der skal foreligge en nødplan, som beskriver, hvad der vil blive gjort for at sikre recipienten bedst mulig mod forurening itilfælde af uheld påanlægget herunder angivelse af tidshorisont for afhjælpning af nedbrud påmekaniske dele. Ved driftsforstyrrelser/uheld/reparationer, der kan give eller giver anledning til en forringet udløbskvalitet, herunder medfører fare for forurening, skal tilsynsmyndigheden (Naturstyrelsen) straks underrettes. Det skal oplyses hvilke tiltag, der allerede er iværksat eller påtænkes iværksat for at genoprette de normale afløbsforhold, samt tiltag til hindring af lignende fremtidige driftsforstyrrelser og/eller uheld. 2.2 Underretning skal endvidere ske til Odsherred Kommune. 2.3 Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen (112), såfremt udledningen kan medføre fare for væsentlig forurening iomgivelserne. 2.4 Odsherred Forsyning A/S skal snarest muligt efter uheldet, fremsende en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet herunder beskrivelse af indsatsen til Naturstyrelsen og Odsherred Kommune. 3. Miljøgener: 3.1 Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering ved naboerne konstateres støj- eller lugtgener, der kan henføres til driften af renseanlægget, skal der træffes foranstaltninger til fornøden nedbringelse af generne. 3.2 Udgifter til evt. måling af støj- og lugtgener samt nødvendige tiltag til at imødekomme de evt. konstaterede gener afholdes af Odsherred Forsyning A/S. 4. Egenkontrol 4.1 Der skal føres egenkontrol ioverensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens bilag 1. Der skal tages vandføringsvægtede døgnprøver, der skal analyseres som akkrediteret teknisk prøvning af akkrediteret laboratorium. Der tages minimum: Seks årlige indløbsprøver, der analyseres for Tot Nog Tot P.

5 5 Tolv årlige afløbsprøver, der analyseres for Tot N, Tot P, BI 5 (mod) COD, suspenderet stof og NH3-N. 4.2 Nedbør idøgnet førog iprøvetagningsdøgnet skal registreres pårenseanlægget og påføres analyseblanketten. Sneafsmeltning skal også påføres analyseblanketten. Dette gøres for at dokumentere driftsforholdene iprøvetagningsdøgnet. Naturstyrelsen kan udtage prøver som et led itilsynet med renseanlægget. En prøve udtaget af Naturstyrelsen kan erstatte en af renseanlæggets egenkontrolprøver. Prøver udtaget af renseanlægget og Naturstyrelsen danner grundlag for kontrolberegningen. 4.3 Såfremt der udtages flere end de ikontrolprogrammet nævnte antal prøver, indgår disse også ikontrolberegningen, under forudsætning af, at prøverne er jævnt fordelt over kontrolperioden. 4.4 Naturstyrelsen kan, såfremt det af hensyn til Kattegat skønnes nødvendigt, kræve at der analyseres for andre parametre end nævnt ikontrolprogrammet. Ligeledes kan Naturstyrelsen kræve at der foretages andre analyser/undersøgelser af spildevandet såsom økotoksikologiske test, analyser for diverse miljøfremmede stoffer m.m. Udgifter til supplerende analyser mv. afholdes af Odsherred Forsyning A/S. 4.6 Prøvetagningen skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske standard for prøveudtagning af spildevand og retningslinierne iden til en hver tid gældende Teknisk anvisning for punktkilder udgivet af Miljøstyrelsen. 4.7 Hvis prøvetagningen mislykkes, skal hele prøvesættet (både indløbs- og udløbsprøver) tages om. Naturstyrelsen skal orienteres om den nye prøvetagningsdato, så snart denne er planlagt. 4.8 Analysen af indløbs- og udløbsprøverne skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret til at foretage analyserne ioverensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse, pt. bekendtgørelse nr. 231af om kvalitetskrav til miljømålinger. 4.9 Natur- og miljøafdelingen kan ved driftsforstyrrelser/uheld forlange at der udover de planlagte egenkontrolprøver udtages og analyseres ekstra prøver, indtil der atter er opnået normal drift. Naturstyrelsen vurderer om prøverne skal indgå ikontrolberegningerne. 4.10Resultaterne af analyserne indberettes til Danmarks Miljøportal via PULS. 5 Udløbsledningen 5.1 Der skal minimum hvert 3. år føres tilsyn med udløbsledningen.

6 6 5.2 Udløbsledning inkl. diffuser skal renses for sand og slamaflejringer efter behov. Driftjournal 5.3 Der udarbejdes normalt ikke driftjournal. Driften overvåges kontinuerligt i SROanlæg. 5.4 Rapporter fra SRO-anlægget udskrives påtilsynets forlangende. 5.5 Odsherred Forsyning A/S skal foretage en registrering af samtlige hændelser hvor der udledes opspædet spildevand til Kattegat via nødudløb ved bundfældningstanken. Registreringerne skal består af antal hændelser og udledte mængde spildevand pr. hændelse. Dette skal gøres for at dokumentere, hvor meget urenset spildevand, der aflastes til Kattegat.

7 7 Grundlag for Odsherred Kommunes afgørelse Sagen behandles ihenhold til: 28 imiljøbeskyttelsesloven Miljøministeriets bekendtgørelse nr af om Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3og 4 ( 15, 18, 19 og 53). Derudover er ansøgningen i2013 behandlet iforhold til planloven ihenhold til bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) imedfør af lov om planlægning. Afgørelsen baserer sig på følgende dokumenter modtaget fra Odsherred Forsyning: Bilag 1: Havnebyen renseanlæg, ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, februar Bilag 2: Havnebyens renseanlæg, notat om forbedret rensning med etablering af mikrosi filter, Krüger, december Bilag 3: Supplerende oplysninger til ansøgning om udledningstilladelse, Krüger, 5. februar 2014 Bilag 4: Vedr. stofudledning fra Odden Havneby Renseanlæg, Krüger. 2. april Offentliggørelse. Afgørelsen vil blive offentliggjort påodsherred kommunes hjemmeside den 9. april 2015 under fanen Politik Høringer og tilladelser Natur og Miljø tilladelser. Beskrivelse af sagen: Odden Havneby Renseanlæg er beliggende på matr. nr. 10 vyderby, Vestre Havnevej 33, 4583 Sjællands Odde. Renseanlægget er omfattet af Odsherred Kommunes Lokalplan nr Det ligger i delområde 1H1, der måanvendes til havneformål og renseanlæg. Anlægget er et mekanisk/kemisk renseanlæg opført i1980. Anlægget renser spildevand fra et fælleskloakeret opland (Havnebyen) med et ældre kloaknet. Afløbet fra anlægget er en 155 m ledning med udløb ikattegat i3m. dybde. Udløbskoordinaterne er X: , Y: Ifølge tilladelse til udvidelse af anlægget, medtaget ivestsjællands Amts godkendelse af Trundholm Kommunens spildevandsplan for 1980, er anlægget dimensioneret til 1000 PE beregnet ud fra BI5. Der er et udlederkrav på1ml/l suspenderet stof. På baggrund af indløbstal fra er der beregnet en aktuel gennemsnitlig belastning på 829 PE baseret på BI5. Fra 1980 og fremefter er der ikke konsekvent målt for suspenderet eller bundfældeligt stof. Fra og med september 2011 er der målt suspenderet stof som mg/l. Gennemsnittet iperioden 2011 til 2013 har ligget på 186 mg/l. Indholdet har ikke i nogen måling overskredet 1000 mg/l.

8 8 Anlægget fungerer utilfredsstillende. Der sker hyppige overløb og opholdstiden irenseanlægget er kort. Følgelig udledes der en stor mængde suspenderet stof til Kattegat. På grund af tilledning af regnvand og uvedkommende vand, aflastes der opspædt spildevand ca. 90 gange årligt. Anlægget forventes nedlagt i 2018 i forbindelse med åbningen af et centralt renseanlæg i Tengslemark. Der ønskes en forbedret rensning iperioden frem til nedlæggelsen. Odsherred Forsyning ønsker derfor at installere et mikrosi filter som efterbehandling af spildevandet før udledning til Kattegat. Det rådgivende ingeniørfirma Krüger A/S, har påvegne af Odsherred Forsyning med brev af februar 2013 ansøgt om fornyet tilladelse til udledning af renset spildevand fra Odden Havneby renseanlæg til Kattegat. Krüger har foretaget en beregning af stoftilførsel og stoftilbageholdelse pårenseanlægget og vurderer, at mikrosi anlægget vil kunne forbedre stoftilbageholdelsen med ca. 25 % Miljøteknisk beskrivelse af anlægget: Nuværende anlæg Anlægget består idag af en indløbspumpestation, en bundfældningstank, en udløbsbrønd samt tre slamtanke til oplag af tilbageholdt slam. Udløb til recipienten foregår via en 155 mlang udløbsledning. Bundfældningstanken har et overfladeareal på 16 m 2.Jævnfør "Teoretisk Spildevandsrensning 2006" har et sådan anlæg en maksimal hydraulisk kapacitet på 16 m 3 /hsvarende til 4,5 l/sek. Med den nuværende anlægsopbygning ledes hele indløbsflowet gennem bundfældningstanken uanset den hydrauliske belastning. Der er således ikke egentlige overløb, men der finder en hydraulisk overbelastning sted, da flowet til bundfældningstanken ofte overskrider de 4,5 l/sek. som den er dimensioneret til. Overbelastningen medfører en nedsat rensegrad iden mekaniske rensning. Dimensioneringsgrundlag for fremtidigt anlæg Nedenstående data, som angivet ireference 2, udgør dimensioneringsgrundlaget for mikrosianlægget: Flow, korrigeret middeltørvejrsbelastning 200 m 3 /døgn Flow maksimum, behandlet ifilter (4 xtørvejrsbelast.) 800 m³/døgn Flow maksimum, håndteret med overløb til havledning, 2000 m³/døgn Flow, norm design (11 liter/sek.) 40 m³/time Flow, maksimum, kortvarigt (22 liter/sek.) 80 m³/time Belastning med suspenderet stof, baseret på reference 1: Suspenderet Stof (SS) koncentration, gennemsnit 93 mg/l Suspenderet Stof (SS) koncentration, max 200 mg/l

9 9 Fremtidigt anlæg, der søges udledningstilladelse til Krüger har idecember 2012 udarbejdet et notat pådispositionsplan-niveau (ref. 2), hvor det er beskrevet hvordan den eksisterende bundfældning kan forbedres med et mikrosi-filter, hvorledes det i praksis kan etableres og drives, og hvilke forbedringer iafløbet, der kan forventes. Et mikrosi-filter er et mekanisk og selvrensende filter beregnet for fjernelse af suspenderet stof/slam fra spildevand ned til meget små partikler. Det fremtidige anlæg, der søges om udledningstilladelse til, består af det nuværende anlæg som beskrevet ovenfor, suppleret med et mikrosi-filter installeret efter bundfældningstanken, således at det er hele afløbet fra bundfældningstanken, der behandles imikrosi-filteret. Den planlagte fremtidige anlægsopbygning fremgår af bilag 2i ref. 2. Det planlagte mikrosi-filter har følgende data: Type: Hydrotech tromlefilter -HDF 1203 Maskestørrelse: m Totalt filterareal: 4m 2 Hydraulisk kapacitet: 13 l/s (47 m3/time, m 3 /d) Filtrering sker gennem en filterdug med en maskestørrelse på µm. De tilbageholdte partikler skylles af filterdugen og returneres til slamtankene. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen. Udover selve filtreret etableres en mekanisk finrist for tilbageholdelse af ristestof fra tilløbet til filteret, rørforbindelser, afspærringsventil og overløb/omløb/by-pass af filtret, Skyllevand fra filteret, planlægges ledt til eksisterende slambeholdere (de gamle kolde rådnetanke ) som er tænkt at kunne fungere med en form for skyllevands/slam opkoncentrering med overløb tilbage til pumpestation eller bundfældningstanken og gentaget filtrering. Overløb fra mikrosi-filteret vil kun ske i de tilfælde, hvor den hydrauliske kapacitet på op til 13 l/sek. overskrides, hvilket er en væsentlig forbedring fra det nuværende anlægs hydrauliske kapacitet på ca. 4,5 l/sek. Mængden af slam og partikler/stof, som skylles ud til recipienten ved høje flowbelastninger, vil således reduceres ikraft af filterets højere behandlingskapacitet samt bedre tilbageholdelse af suspenderet stof iform af partikler og materiale. Det forventes ikke at et filteranlæg vil medføre større lugtbelastning end fra det nuværende anlæg. Odsherred Kommunes vurdering: Ispildevandsplan for Trundholm Kommune, 1980, godkendes en udledningstilladelse til Odden Havneby renseanlæg. Anlægget er dimensioneret til 1000 PE beregnet ud fra BI5. Der er fastlagt et udlederkrav på1ml/l suspenderet stof.

10 10 Disse krav overholdes efter Odsherred Kommunes viden stadig. Påvirkning af recipienten: Det måforventes, at Odden Havneby renseanlægs påvirkning af Kattegat er ophørt ved udløbet af næste vandplansperiode i2021. Indtil da vil udledningen af suspenderet stof være reduceret med 25% iforhold til status. Ivandplan udarbejdet af Naturstyrelsen, er miljømålet for Kattegat anført som God økologisk tilstand. Grundlaget for en vurdering af, om udledningen kan forhindre, at Kattegat opfylder sin målsætning er pt. mangelfuldt. BAT vurdering: Den samlede løsning for spildevand fra Odden Havneby er fastlagt ispildevandsplanen , og indebærer, at der gennemføres separatkloakering i spildevandsoplandene i Odden Havneby, og at spildevandet fremover overføres til et nyt renseanlæg itengslemark. Tengslemark Renseanlæg, som forventes idrift senest fra 2018, udbydes itotalentreprise med funktionskrav, herunder krav om anvendelse af den bedst anvendelige teknik. Odden Havneby Renseanlæg er et af de mindre renseanlæg iodsherred Kommune, der nedlægges og tilsluttes Tengslemark i den første planperiode ( ). Den nuværende spildevandsbehandling påodden Havneby Renseanlæg, som ikke fungerer tilfredsstillende, kan forbedres med forskellige processer, for eksempel med procestanke, en større bundfældningstank, forskellige former for biologiske anlæg, udbygget slambehandling mv. En sådan mere omfattende og grundlæggende ændret og udbygget spildevandsbehandling påodden Havneby Renseanlæg, vil ikke kunne gennemføres indenfor renseanlæggets planlagte resterende driftsperiode. Der er derfor behov for afpassede tiltag som kan etableres indenfor det eksisterende anlægs rammer og som kan sættes idrift relativt hurtigt. Forskellige former for biologiske anlæg og filtre vil kunne etableres indenfor anlæggets nuværende struktur. Etablering af microsi-anlægget, som udgør en kompakt enhed, forventes at nedsætte udledningen til Kattegat af BI5 med ca. 5ton/år, jf. ansøgning om udledningstilladelse. Dette svarer til 228 PE, hvilket igen svarer til 1ton tot. Nog 228 kg tot. Ppr. år. Microsien forventes at koste ca DKK at etablere, og der er en forventet levetid påop til 4år. Etableringsomkostningerne vil dermed udgøre 225 kr./kg Nianlæggets forventede levetid. Microsien vurderes derfor at være et realistisk bud på en forbedret rensning af spildevandet fraodden havneby Renseanlæg, frem til at anlægget kan nedlægges. Microsi anlægget vil betyde en forbedring iforhold til de nuværende forhold, herunder forbedre muligheden for at opretholde en god økologisk tilstand inærområdet ved udledningen irecipienten. Odsherred Kommunes bemærkninger Odden Havneby renseanlæg bliver nedlagt senest 2018 iforbindelse med etablering af Tengslemark Renseanlæg, hvorfor der er givet en midlertidig udledningstilladelse. Udledningstilladelsen er søgt iforbindelse med, at renseanlægget ønskes udbygget med et microsi anlæg. Microsien

11 11 forventes at kunne reducere den nuværende udledning af suspenderet stof med ca. 25 %og samtidig reducere den årlige udledning af BI5 med ca. 5ton/år, ca. 1ton tot. Npr. år og ca. 228 kg tot. Ppr. år Der er tale om en frivillig indsats fra Odsherred Forsynings side. Tilladelse til etablering af mikrosi anlægget gives efter miljøbeskyttelseslovens 28. stk. 1. Tilladelsen gives til en ændring, der medfører en reduktion af udledningen af suspenderet stof fra renseanlægget. Den foreliggende tilladelse efter 28 stk. 1, indeholder ud over tilladelse til etablering af mikrosien, en formalisering af forhold, der allerede er praksis for anlægget. For såvidt angår renseanlæggets udledning af øvrige stoffer og påvirkning af recipienten, er det Odsherred Kommunes vurdering, at en skærpet regulering iforhold til de oprindelige vilkår kun kan ske pågrundlag af et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 givet af tilsynsmyndigheden, i dette tilfælde Naturstyrelsen. Set ilyset af realiseringen af spildevandsplanen, med nedlæggelse af Odden Havneby Renseanlæg senest 2018, vil et sådan påbud antageligt ikke være hensigtsmæssigt og proportionalt ud fra et samlet miljømæssigt og teknisk-økonomisk hensyn. Der er truffet beslutning om at nedlægge Odden Havneby Renseanlæg iforbindelse med at der etableres et nyt og tidssvarende anlæg ved Tengslemark. Beslutningen er truffet ud fra et behov for at effektivisere spildevandsrensningen, både økonomisk og miljømæssigt. Etablering af mikrosianlægget bevirker en reduktion af den nuværende udledning af suspenderet stof til Kattegat. Derfor vurderer Odsherred Kommune, at udledningen ikke påkort sigt vil være til hinder for, at kommende kvalitetsmål for vandområdet kan opnås. Pålængere sigt efter 2018 vil spildevand fra Odden Havneby renseanlæg blive pumpet til Tengslemark Renseanlæg. Effekten af denne ændring er behandlet isammenhæng med VVM- vurdering og miljøvurdering af Tengslemark Renseanlæg. Der foreligger således en vurdering af udledning af renset spildevand fra Tengslemark Renseanlæg, der dels viser, at udledningen ved Tengslemark ikke vil indebære risiko for væsentlig påvirkning af recipienten, herunder risiko for, at målsætningen om at opnå en god økologisk tilstand i det Sydlige Kattegat ikke vil kunne opnås som følge af udledningen. Dels viser beregninger og vurderinger af udledningen ved Tengslemark, at udledningen af renset spildevand ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området Ebbelykke Rev. Mikrosien vil for en 3 4årig periode bidrage med begrænsning af den nuværende aflastning af opspædt spildevand via renseanlægget, da flowkapaciteten forventes forøget fra de nuværende 16 m 3 /time til 40m 3 /time. Renseanlægget iodden Havneby vil dermed også tildels blive mindre følsomt overfor en øget hyppighed og intensitet af kraftig regn. Odsherred Forsyning har lagt en saneringsstrategi for Odden Havneby, med henblik påseparering af regnvand og spildevand. Iforbindelse med nedlæggelse af Odden Havneby renseanlæg, vil oplandet blive separatkloakeret, således at regnvand afledes lokalt. Isaneringsstrategien er der opstillet beregninger for konsekvenserne af nedlæggelse af Odden Havneby renseanlæg og separering af kloaksystemet iodden Havneby. Målet for strategien er at opretholde status quo iforhold til de nuværende udledte mængder COD, BI 5,total-N og total- Pved overløb fra fællessystemet.

12 12 Det er Odsherred Kommunes opfattelse, at der af hensyn til recipienten kan blive behov for at begrænse udledningen yderligere. Dette er ikke behandlet i den foreliggende tilladelse. Belastning af renseanlægget iøvrigt. Beregninger af belastningen viser, at Odden Havneby renseanlæg ligger tæt på sin maksimale belastning. Der er dermed ikke råderum for en yderligere tilførsel af spildevand til anlægget.

13 13 VVM: Odsherred Kommune har foretaget en VVM-screening, og konkludret, at en etablering af mikrosianlægget ikke krævede en VVM redegørelse. Denne afgørelse blev offentliggjort påodsherred Kommunes hjemmeside d18. juni 2013 med udløb for klagefristen d. 18. juli Der er ikke indgået kommentarer til afgørelsen.

14 14 Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger påwww.borger.dk eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagefristen er 4uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, nården er tilgængelig for Odsherred Kommune iklageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr påkr Du betaler gebyret med betalingskort iklageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail der har truffet afgørelse isagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvem kan klage? Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse iafgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, nårafgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til naturteamet påtlf Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen kan derfor udnyttes med det samme. Det er imidlertid på eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes førklagefristens udløb, såfremt en eventuel klage giver anledning til ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Dette giver dog ingen begrænsninger imiljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Tilladelsen vil blive offentlig annonceret d. 9. april 2015.

15 Æ$ ªÆ flòõ Ÿ øº ø ª ª ÌÍÌ ÛÓËÍ Õ(æ±Æ º ªÆƪº ±Æ ß Ù ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªº øºª ª fiª µæ ª ª Œªµ ƪƪ ø Ê ÀºøÆæª ºª ø Ê º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿ± ªº øºª ÌÁÙ ÏÎÈÔ ŸÆª ª Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª fi± ª ªÆ ª ÿø Æß ªÆ Æ$ ªÆ flòõ Ÿ øº ø ª ª ÌÍÌÙ ÓËÍ Õ(æ±Æ Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª ªºªÆ ª Ú Æ± ª ª (Æ Œ( µ ø º ;ƺ ÿ( øæµù Ú Æ± ª ª (Æ Õ ª º øæµªæ ªæÆ øæ Ó ÔÌ

16 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÓÒÍ º ± ºÊ fl ( ± º ªº øºª ª ÔÚ ÓÚ ÌÚ ÏÚ ÎÚ ÍÚ ÈÚ fl ( ± º ªº øºª ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì fiª µæ ª ª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì :ƪ ºª æª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï Œªº ªÆª ± º ªº ª ªÆ ±Æ檺ƪ ƪ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î fiª µæ ª ª ø ±Æ檺ƪ ƪ ªº µæ± ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î fl ª ºª æª :Ƶ ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Í ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Í ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

17 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÌÒÍ ÔÚ fl ( ± º ªº øºª ªÚ ª ± º (æª µß ª ª ± ª y ÓË ø ±ºªÆ º ªÆƪº ±Æ ß ªÆ ªº ± ß º ªº øºª ª ±Æ º ªº ª ø ªµø µòµª µ ƪ ª ºª ø º Æø ÿø ªæߪ Œª ªø : Ú fiø Æ º ±Æ ø ( ª ªÆÙ ø ø Æ ßƪ ª Ò ß º ªºªÆ øæ ø ±Û ºª º ªÆƪº ±Æ ß ÿ ± ø ±Æ檺ƪ ƪ ª ; ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ºªÆ ªº ƪº ªÆª ± º ªº ª Ù ± µ ß ªÆ ø ø ( ª ± ª ß º ªº øºª ªÚ ªÆ ø ( ª ± º ªº øºª ª ±Æ ºª ±Æ ª ªºª ºª ø º æªû ø ƪ ± ªº Ó ÔÎÛÔÍÙ ±Æ ÿø ªæߪ Œª ªø : ªÆ ø Û ø ªº ø Æ ºª ª Æø ªÆ ø ºª ø º ƪ ª ƪ Ú Ô Ú ÓÚ fiª µæ ª ª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : Œª ªø : ª ªÆ ª ªµø µûµª µ ƪ ªø : ± (Æ ÔÁË Ú fl : Û ª øæ ; ªºª ª æ ± ± µ ƪ Ú ª ±ºµª º ª µø ø ª ªÆ ± Û ß ÔÚ Ú flºæª ªÊ ÿø ªæߪ Œª ªø : ª ƪ ÿø ª ª ÏÎËÌ ÿø ªæߪ Ù Õ Ú ººª ± ± Æø ÿø ªæߪ ƪ ªø : ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

18 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÏÒÍ ÌÚ :ƪ ºª æª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : ªÆ ø ª ÔÓ ;Æ ª øµµæªº ªÆªºª ø (æ Æ( ªÆ ± ªÆª ª ª ª ªº Õ ºª ø º 檵ª º (ƪ ª Ú ( ª ºª æª ø ÿø ªæߪ Œª ªø : æø ªÆª ; ºø ø Æø Ó ÔÓÙ ºø ºª ªÆ ºª ª ª ª ;ÆÙ ±Æ ºªÆ ªÆ º (Æ ± ; ªÆ ±Ææ ºª ª ªº Æ( ª ø ª Ú ªÆ ªÆ º ø ª Í Æ( ªÆ º (æ ± ÔË Æ( ªÆ ºÛ (æú Ì ø ºª ÔË Æ( ªÆ ªÆ º ø ª ºªÆ ƪ Ù ªÆø Ô (æ Æ( ªÚ ; ºÛ (æ ªÆ ; à ± à ± ª Æ( ªÆ ± fi Î ø ºÆªÚ ; º (æ ªÆ ; fi Î ø ªÙ ª ÕÕÙ Ã Ù Ã ± ªÆ ; øú ø ºª ª Ú ªÆ ƺªÆ ø ºø ø ªÆ ( ª ºª ºª Ê ± ª ª ø øæ ªÆª Æø øú Ô Ì Òº Á Ì ÒºÚ º (æê Ÿª ª Ûæª ø Ê ÓÁ ÓÔÓÒÍ Ô ÓÎ [Æ º ªº Ê ÌÍÎ ÓÁ Ô ÍÚ Ì ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

19 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÎÒÍ fiª ø ª ªÆ ø ª (Æƪ ª ±Æºª ± º ªÆª ƺªÆª ø ŸÆ± Û ±Æ Ó ÁÛÓ Ô Ê ËÔÎ ± ª ;Æ º ªº ; ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;ÆÚ ÏÚ Œªº ªÆª ± º ªº ª ªÆ ±Æ檺ƪ ƪ ; ÿø ªæߪ Œª ªø : µø ºª ø º ƪ ±Æ檺ƪ ªº Û ª ª ªÆ ø ª Ʊ ª ªÆ ª ªÆ æ º : º ø µª Ú ÃƱ ª ªÆª Û ÆªÆªÆ ºª ø ºª ª ª ª ªÆº ; Í ÛÔÎ k ± ªÆ ªÆ ªÆ ªº ª ºªÆª ± ± ªºª ø ø µªù ±Æ Æø ø ª µø ( ª ªº ø ªÆ ± µ(æª º ªÆƪº ±Æ ß ø ºÆª ƪ ø : Ú ªÆª ƺªÆª ø ±Æ檺ƪ ƪ ª ªµ ª Ù ±Æ( ª ± µø ø ª ª ± ªÆª ø ª ºªÆ ( ª ± æª ø ªÆÙ µª ø ª ªº (Û ÆªÆ ª ±ÆæªºÆ ø ø (æ µ ø ª ª Ú ª ±Æ ª ªºª ÕÕ Ûƪº µ ± ªº Ʊ ª ªÆª ªÆ ƺªÆª øú Î ºªÆ (Æ ª Æ ± øú Ï ºªÆ ƪ Ú ª ±Æ ª ªºª fi Πƪº µ ± ºÛ (Æ øú Ì (Æ ª Æ ± ÓÎ ºªÆ ƪ Ù ºø øú Ï ø fi Î :ƪ ± Û ( ± µµª ƪº ªÆª ªº ÆªÆ Ú ( ª ºª ±Æ ª ªºª ª ª ª ± º ªº ø ª ø µø æªæª Û ª (Æ ± ª ªÆ ±ÆæªºÆ ø ƪ ª Ê ºª ø ª º (æ µ± ª Æø ± ªÆ Æø Ʊ ª ªÆª ªÆ ºÆª ª Ù ø ºª ƪ ªÆ øú Í ø ºª Ú ª ƪ ;ÆÙ ø ª øæ ªÆ ø ª µæ± ªÆ ƪº ªÆª ÕÕÛ º ªº ª ªº øú Ô Ò;Æ ± fi Î Û º ªº ª ªº øú Î Ò;Æ ±Æ ± º ºª :Û Æª ºª º ªº Ú ÎÚ fiª µæ ª ª ø ±Æ檺ƪ ƪ ªº µæ± ªÆ Æ$ ªÆ øæ ºª ª æªæ Ó ÔÓ ºøÆæª ºª ª ± ø ; º ± ± ø Û ªø ƪ Ú Ó Ù ± ±Æºø ºª ªµ ªÆª ºª æª ø º µø ±Æ檺ƪ ªº ª µæ± ªÆÙ ±Æ ªºª ºª Æøµ µø ª øæ ªÆª Ù ºÆ ª ± ± µª ±ÆæªºÆ ªÆ ø (æª ºªÆ µø ±Æ ª ª Ú ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

20 ªæÆ øæ Ó ÔÌ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : fl ( ± º ªÆ º º ªº øºª ª Õ ºªÊ ÍÒÍ µæ± ªÆ ªÆ ª ªµø µ ± ª ƪ ª ºª ªÆ æªæª ª ±Æ æª ø ºÛ ø ºª ø º ±Æ ºªÆ ( µª ª ªÆ ª ª ø ª ª ª ; øæ µû ªÆÚ ÆªÆ µªæ ª ª ª ªÆº ªº ª ÆªÆ Æøº ; Í ÛÔÎ k Ú ª æø ª ± º ª øæ µ ªÆ µß ª ø ªÆº ª ± ƪ Æ ªÆª ª ø Û ø µú ÆªÆ ª ±Æ : ªÆ ºª ø ææߺª ª ºªÆ ƪ Æ µß ª Ú Àº± ªÆ ª ª ƪƪ ª øæ ªÆª æø ª ± ºª ª ø Æ ª ± Æø (æª Û ªÆª Ù Æ(Æ ±Ææ ºª ªÆÙ ø :ÆÆ ª ± ± ªÆ (æò± (æòæß ø ø ªÛ ƪ Ù Õµß ª ø º Æø ªÆª Ù µø ªºª ªµ ªÆª ºª ø æª ± ºªÆª ºª ø ª åµ± ºª Æ;º ª ø µªå ± ªÆ : µ ø µ ª ªÆª ªº ª ±Æ ±Æ µß Û ª ø º Ò ø ± µ± ª ÆªÆ ªº ± ªÆ (æ æø ª ª ø ± ª ªÆ æ º : º ø µª ± ª ø ª ÆªÆ Ú ª ±Æ ª ª µµª ø ª ªÆø : ªº (ƪ (Æƪ æª ø ª º Æø ºª :ƪ ºª ø : Ú ÍÚ fl ª ºª æª :Ƶ ªÆ ªº º ø µ :Æ :ƪ ºª æª µæ ª ª ø ( ª ºªÆ ± ª º ªÆÛ º º ªº øºª ª ±Æ ÿø ªæߪ Œª ªø : ªº ª øæ ªÆ ø ª µæ± ªÆ ª ªÆ øæª ºª ±Æ檺ƪ ƪ Ú ÈÚ ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÔÚ åõø ªÆ Æø ª ±Æ ÿø ªæߪ å Ú ŸÆ± Ù ÔÓÚ ø Ó ÔÔ ÓÚ å ± ø ± ±ÆæªºÆ ø ƪ ªº ª øæ ªÆ ø µæ± ªÆå Ú Æ$ ªÆÙ ºª ª æªæ Ó ÔÓ ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛËÔÎÏËÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Û ø ( ± º ªÆ º º ªº øºª ªÚº±

21 Æ$ ªÆ flòõ Ÿ øº ø ª ª ÌÍÌ ÛÓËÍ Õ(æ±Æ º ªÆƪº ±Æ ß Ù ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± ±ÆæªºÆ ø ƪ ªº ª øæ ªÆ ø µæ± ªÆ Œªµ ƪƪ ø Ê ÀºøÆæª ºª ø Ê º ªÆƪº ±Æ ß flòõ Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª fi± ª ªÆ ª ÿø Æß ªÆ Æ$ ªÆ flòõ Ú Æ± ªµ ªºªÆ ª ªºªÆ ª Ú Æ± ª ª ø Õ º øæµ ª ª æªæ Ó ÔÓ

22 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø Õ ºªÊ ÓÒÔÍ º ± ºÊ ± ø ± ±ÆæªºÆ ø ƪ ªº ª øæ ªÆ ø µæ± ªÆƪ Û ªø : ; ÿø ªæߪ ÔÚ ÓÚ ÌÚ ÏÚ ÎÚ ÍÚ fiø Æ º ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì ª æø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï ÓÚÔ flµ ª æª ø Ê ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï ÓÚÓ ª ± ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î ÓÚÌ Àº ªº øºª ª ªº ±Æ檺ƪ ƪ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î fl : æª µæ ª ªÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Í ÌÚÔ fiª µæ ª ª ø µæ± ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ È ÌÚÓ µæ± ªÆ ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ë ÌÚÌ ø ø ± ± ºæß ø ªÆ ; ÿø ªæߪ Œª ªø : ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ë ÌÚÏ Ã ªÆ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô ÌÚÎ ºÆ : ª ª ± ºµ(Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô Hµ± ± ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔ ÏÚÔ ª ªÆ ÊÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔ ÏÚÓ Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÓ fi ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÓ ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÓ ÊÒÒºµ ± ÔÔ ÓÒ ÛÓ ÔÓÔÔÔÏÔÔÏÈÍÏÒ Ò ª ø ªºÃª ø ± ª ø ± Òÿø ªæߪ Œª ªø : Ù ± ø Ú

23 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÌÒÔÍ ÔÚ fiø Æ º Œª ªø : ª ÿø ªæߪ ªÆ ± ªÆæª ø ª ± ªÆªÆ ªÆ ±ºªÆ º;ÆÛ Ú fl : ª æª ;Æ ºø µ ø ª µ øæ ø µ ø ø ø µª ± ø ø æø ª ± º ø ± ªº ( ø º (Æ Æ ª ºª æ º : ºªºª ø ªº º ƪ ª ª ø ª ÔÎ ø º (æ ªº Ú ø Æ ßƪ ª Ò ß º ªºªÆ øæ µ ; Æ±æ ª ª ± º ªÆƪº ±Æ ßÛ ÿ ªÆ æ ª ª 檺 ± ø ( ª ª º ªº øºª ªÙ ±Æ ±Æ ø øæ æª ± ±Æ ø ºªÆ ( ª ± ªÆ ª ±Æ檺ƪ ºª :ƪ ºª ±Æ ± ºÚ ±Æº ø ø : ªÆ ª øæ ªÆ ø ± : ø º (æª ª ß Æª ªÛ ø : Ù ( µªæ ø µµª ø ææ ª ±Æ ø ª ƪ ± Æ ªÆ ; ± ª Ù ºªÆ µµª µø ªÆª ƪ ºª Ú ± ± Æø ÿø ªæߪ ƪ ªø : Æ$ ªÆ ªÆ æ ª ª 檺 ± ø ºøÆæª ºª ª ± ø ; º ± ± ø Û ªø Ù ± ±Æºø æª ø º ª µø ±Æ檺ƪ Ù ø º ß ªº ª µæ± Û ªÆÙ ±Æ ªºª ºª µø ª øæ ªÆª Ù µª ±ÆæªºÆ ªÆ ø (æª ºªÆ µø ±ÆÛ ª ª ± µª ª øæ ªÆ ± µ± ªÆ ºª ªº (ƪÆÚ ø ø º ± ± ± ø ª ƪ ;Æ ø ± ø ƪ ª º ÔÌÚ ± ª æªæ Ó ÔÓÚ ª :ƪ ºª æª ø º µø ±Æ檺ƪ ªº ±Æ µª ª Ʊ ª ªÆÙ ±Æ ªµ ª ª ªº ª (Æƪ æ º : º ø µù ±Æ µª ª ±Æ ªÆ ±Æ µ± Û øµ ª æ ± ± µª ø : ª ªÆ ªº ª µæ± ªÆÙ ± ºª æª µæ ª ºª Û ª ± ø Ú Æ$ ªÆ flòõ

24 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÏÒÔÍ ÓÚ ª æø ÓÚÔ flµ ª æª ø Ê ªº ª ª ø ø ø ªÆ ø ª Æø ŸÆ± ø ± ªÆ Æø æª ª ª ± ªÆª ºª ± ß ªÆÙ øæ ± ªÆª ( ª ºªÊ ÓÚÔÚÔ Õø ªÆ Æø ª Æø ŸÆ± Ù ºÚÔÓÒË Ó ÔÓ Æª ªÆª ª Ô Ú Õ ºª ø º ÿø ªæߪ ƪ ªø : Ê fiª ø Ù ª±Æª µ ËÔÎ ± Ù ª±Æª µ µ º ÔÏ Ò Òº( à øæª ºª ± ƪ ª ÔÔÏ Ì Òº( ± Ù µ±ææ ªÆª ººª (Æ ª Æ Ó Ì Òº( ± Ù ;Æ º ªº Ó ÁÛÓ Ô ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ Ã øæª ºª ± ƪ ª ;Æ ª ª ÌÍÎ ºø ªÒ;Æ ÏÏÍ Ì Òº( ± Ù ; Ú Æ ÌÚÔ٠ƪ ÚÔÙ º :ƺ ªÆ Ó Ì Òº( ± ª Æø ± ªÆ :ƪ ºª ºª ø ºÒ º (æò º (æê fiª ø Ù Õ ª ºªÆª Õ ± ÔÎÚÔÎÍ µ ÕÕÒ;Æ Ã øæª ºª ª ª Ú ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ ÁÌ ÕÕÒ fiª ø Ù fi Î ÓÈÚÈÌÏ µ fi ÎÒ;Æ Ã øæª ºª ª ª Ú ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ ÔÈ fi ÎÒ fiª ø Ù ÍÏÚÍÏÏ µ Ò;Æ Ã øæª ºª ª ª Ú ÔÍÓÚÈ Í Ì Ò;Æ ÌÁÈ Ò ø ± ª ;ª ºª µ± ª Æø ± ªÆ ªÆ ª ;Æ ª ª Ù ; ø ±Æ ª ª ( ªÆª µ± ª Æø ± ªÆ ªº (Æ ª Æ æª ø Ú ÓÚÔÚÓ Ãªµ µ ± ø Æø ŸÆ± Ù ºÚÓÁÒË Ó ÔÔ Æª ªÆª ª Ó Ú Õ ºª ø º ÿø ªæߪ ƪ ªø : Ê fiª ø Ù ±ºµª º µø ø ª Ô fiª ø øµ ø æ º : º ø µ ÔÍ Ì Ò ÏÙÎ Ò ËÍ ÌÒº ªµø ø ª ªº Ô ªÆ ÔÔ Ò ªµø ø ª ªº Ó ªÆ ÓÓ Ò ± ±Æ ª ª Ù ººª ± ªÆ º( ª Ô Ò ËÍ Ì Òº ± ±Æ ª ª Ù ºø øµ ÓÙÎ Ò ÓÔÍ Ì Òº ÿø ªº ª µø ø ª ÓÎ Ò Æ$ ªÆ flòõ

25 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÎÒÔÍ ÓÚÔÚÌ ß ªÆ Æø ÿ ± øµ æª ø fl : ø ªø ª µø ±Æ ª ª µ±æ øæ ª ( ªÆª æª ø Û ªÆ Æø ªÆ ± ø ºÆª (æ ± Ù ±Æø ª ø ºª ±Æ ª ª ø ø ª ø ºª ± ªÆ (æ ± Æ( µ ±øµ ß ª ª Ú øµ ± Æø ª Ôı Ó ÌË ªÆÒ ªµ ± Æø ø ø ª Ì ÔÎ ªÆÒ ªµ ÓÚÓ ª ± ªÆ fiø ªÆª ; ± ª ;ª ºª ± ß ªÆ ±Æª ; ( ª ºª æª ø º Û ª ± ªÆ Æ º ø ±Æ ª ª ª ª µæ± ªÆÚ ªÆ µßºª ºª ø º : ºª ªºª ºª ± ± º ƪµ ª ø (æù ; º ø ø ªºÛ ª Ú ± Ù µ±ææ ªÆª ººª (Æ ª Æ æª ø Ó Ì Òº( ± øµ Ù æª ø º ª ªÆ Ï (Æ ª Æ æª ø Ú Ë mòº( ± øµ Ù ; º ªÆª ªº ± ªÆ (æ ø ªº Ú Ó mòº( ± Ù ±Æ ºª ÔÔ ªÆÒ ªµÚ Ï mò ª ± Ù øµ Ù µ±æ øæ ÓÓ ªÆÒ ªµÚ Ë mò ª fiª ø ªº ª ºªÆª ± Ù æø ªÆª ; ± ª ;ª ºª ƪ ªÆª ª ÔÊ Õ ª ºªÆª Õ ± ÕÕ µ± ª Æø ± Ù ª ª ÁÌ Ò Õ ª ºªÆª Õ ± ÕÕ µ± ª Æø ± Ù ø Ó Ò ÓÚÌ Àº ªº øºª ª ªº ±Æ檺ƪ ƪ ±Æ ; ª ªº ª øæ ªÆ ø ªÆª ºª æª ø º ªº ª µæ± ªÆ ªÆÊ Û ±Æ( ª ± µø ø ª Û ªÆ ø ø ± µß ª º ªº ( ª ± æª ø ªÆ Û ±Æ檺ƪ ƪ ª ªµ ±Æ( ª ± µø ø ª ± ; ±Æ ø ø µø ø ª ª ( ª Æø ºª :Û Æª ºª ÔÍ ÌÒ ª ª ª æ º : º ø µª Ï Ì Ò ªÙ ªº Û ªº ±Æ µ±æ øæ ( ªÆª æª ø Ù ø ª ªÆ ª ºª (Æƪ ª ø ªÆª Ú : ºª ø ø ± øæ µ ªÆÒ ± Ù ± µß ª º ªº ( ª ± æª ø Û ªÆ ƪº ªÆª µæø ø ªÆª ( ªÆª æª ø º µø ø ª ø æªºæª æø ª ± ºª ª ø ª ºªÆª ± ±Æ ø øæ µ ªÆ ± ø ªÆ ø ªÙ ± ºø ±Æ ±ºª µß ª º ª ª æ º : º ø µª ªº æª ø Û ªÆ ÔÍ Ì Ò ªÚ Æ$ ªÆ flòõ

26 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÍÒÔÍ ±Æ ª ª ƪ ªª ªµ ªº ª µæ± ªÆ ºª ± ß ªÆº± ªÆ ± ( ªæ µ :ƺ ªÆÊ Œªº µ ± ø ÕÕ Ú ±Æ ± ÕÕ º Ó Ò Ê Œªº µ ± ø ÕÕ Ú Æª ± ÕÕ º Ô Ò Ê Î ÕÕ ºÔ Ò Ï ÕÕ º Í Ò : ª ºª ±Æ ø ø ø ª ºª æ º : º ø µª ª ø ªÆ (Æ Û ªÆª Ù ; ªºª ø º (æ µ± ª Æø ± ª µæ± ƪƪ ƪº ªÆª Ù ºªÆ ± ; ºªÆ (Æ ª Ææª ø µ ª ± ; ª ±Æ檺ƪ ø (æ µ ø ª Ú ( ª ºª ºª ±Æ ª ªºª º (æ : ºªÆ ªº ª ø : ºæß ª ªº ª µæ± ªÆ ºª ± ß ªÆº± ªÆ æø ªÆª ; : ºªÆ ŸÆ± l Æø ±Æ ٠ƪ Ú ÔÙ ºª È ± ƪ ª µ± ª Æø ± ªÆ ;Æ ª ª Ú ÕÕ ä º ÁÌ Ò ÕÕ ä º ÏÎ Ò Î Æªº µ ± Û º ÌÁÈ Ò Û º ÌÏ Ò fi Î ä º ÔÈÌ Ò fi Î ä º ÔÎ Ò Ã± ø Û ä º ÌÏ Ò Ã± ø Û ä º ÌÔ Ò Ã± ø Û ä º ÎÙÍ Ò Ã± ø Û ä º ÏÙÍ Ò fiª :Ƶ٠ºª ªÆ Æ :Æ ª ºªÆª ± ÕÕ ºªÆ ªÆ ª Ú ªÆ ± ; ª ƪº µ ± ø ºª ( Æ ª øæø ª ƪ ƪ ø ± ºª ± ;ªºª ƪº µ ± ø ÕÕÚ ªº : ø ± ß ªÆÙ ø µ ª ªÆ ª : ª ªÆª ª Û ºªÆª ± Ù ± ºªÆø ( ª ºª ± ; ºª ( Æ ª øæø ª ÆªÚ µø ªº º± ªÆ ø : º µª µø ª ß µ : ºª ºªÆ Ô Ò Ù ø : ø ø : ± æß Ù º ßÆ ± : º µª µø ªÚ ÌÚ fl : æª µæ ª ª µæ± ªÆ :ƪ ª ª ª ª ( ºª ª ± ø ª ªº ( ª Û ºª ±Æºª ªÊ Û ± øµ ºª ±Æ ± º µø ø ª Æ$ ªÆ flòõ

27 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÈÒÔÍ Û Û Œª ª Æøº øæª ºª ª ªÆ æªºæª ª º ªµ ªÆª ºª æ º : º Û ø µ ø ª øæ ªÆª ± ª º ªÆ º ( Ú ÌÚÔ fiª µæ ª ª ø µæ± ªÆ µæ± ªÆ ªÆ ª ªµø µ ± ª ƪ ª ºª ªÆ æªæª ª ±Æ æª ø ºÛ ø ºª ø º ±Æ ºªÆ ( µª ª ªÆ ª ª ø ª ª ª ; øæ µû ªÆÚ ÆªÆ µªæ ª ª ª ªÆº ªº ª ÆªÆ Æøº ; Ó ÛÓ Ú Ãß µ : ª ª ºª ± ø ªÆ ª ÆªÆ Æøº ; Í ÛÔ Ú ªµ ª ª ; ª ;ºø ªÆ ºæß ª ª µµª ø µ ª ªÆÚ Õ ºª ø ºª ªºª º Ʊ ª ø ª Æ(Æ Ô ± ƪƪ º ª Û ª ªÆÛ Æ± ª ªº ªÆº Ë ± º æª ± ºªÆª Ó ±Æ Æø ºª ø ºª ªºª ºªÆªÚ ª æø ª ± º ª øæ µ ªÆ µß ª ø ªÆº ª ± ƪ Æ ªÆª ª ø Ò ø ªÆ ø µ ø Æ(Æ Ì Ú ø ª ø ªÆº ± ºª ª å ªºå µø ø ª ºª øµ ª ª ºªÛ ø º ± ºª ( µªºª ƪ Û ÆøºÚ ;Æ øæ µ ªÆ ª ø ª ; ªÆº ª ºªÆ ºª µªæ ºªÆ ª ø ± Û ± ø ºª ª ± ø º ø ºª ªÆ ºª Ʊ ª Ú ª ª øµ ªÆªÆ ª ªø ; ªÆ Ï Ù ± øæ ªÆ ª ƪ Æ µß ø ªÆª ªº : ø ( Û Æßµ ºß ªÆ Î ± µß ªÆ ºª ± ø ªºª ± Æø ªÆª º ª ± ø Û Æª ºªÚ ÿªæ Æø ªºª ºª º ø Ʊ ª ªº Æø ø ± Ì Ú Œª Æ µß ª µæ: ªÆ ÔÛÔ ø ± ø ± Ù ø ª ªÆ ß ª ø æø ª ± º ø ªÆ øû ªÚ ªÆ µø æª ß ª ƪƪ ø º µß Û Ù ª ºª µø :ƪ (º ª º Ù ±Æ ªµ ª ª ±Ææ ºª ª ªº ± øæ Ù ø µ ª ø ª ºª ƪ ø ºÚ ÆªÆ ª ±Æ : ªÆ ºª ø ææߺª ª Û ºªÆ ƪ Æ µß ª Ú Æ$ ªÆ flòõ

28 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ËÒÔÍ ±Æ ø ªµ µ ª µø ± ; ª ø : ª æ ø ÔÚ ÌÚÓ µæ± ªÆ ÿø ªæߪ Œª ªø : à ºª ª ± ø ª ; ÿø ªæߪ Œª ªø : Ù ø æª ø ª ( ª Û ºª ± ( ªÆÚ ( ÔÚ ÃƱ ª ªÆ ±Æ ËÙÎ ªÆÒ ªµ ªº Ó ÕÕÒ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ Ë Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔÎ k ñ ø ªÆøƪø ÔÙË Ó fl ªÆ ø ( ÓÚ ÃƱ ª ªÆ ±Æ ÔÌ ªÆÒ ªµ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ ÔÓ Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔÎ k ñ ø ªÆøƪø Ï Ó ªºÆÚ ø ø ( Ô ª ªÆ ÓÚ ª ߺÆø µª µø ø ª ø : ª ø ºª øµ ª ª ºÆ ±Æ ± º Ú : ºª ø ª ºªÆª ± ± ªºª µæ± Û ªÆª Ù ºª ª ø ªÆª µ± ª Æø ± ø ª ºªÆª ± ( ª ºª ߺÆø µª µø ø ª ; ªÆª Ú fiª ø ª ø : ª ª ª ø ± ±Æ º ºª ªÆ (Æ ª Æ ª ªÆ ƪ Ù Û ª ± ºªÆ :ƪ ª Æ µ± ±Æ ø ºª ø ºª ºª ± ºªÆ å ªº ª å ø ± Úªµ Ú µªæ ø ø ºÙ µª µø ªº : ª µø ø ª ª æª ßºª Ú ÌÚÌ ø ø ± ± ºæß ø ªÆ ; ÿø ªæߪ Œª ªø : µæ± ªÆ µø ºæß ª ª æª ± Û µ ª µª µµª ø ª ±Æ ª Û : ºª ª º ªÆ º ª ø ø ± ª ªÆ ± ª ªÆ ºæß ª ª µµª ø µ ºªÆ Æ ª µø ø ªÆª ; ª ª Û ªÆ ª ± ø ªÆÙ µª ±Æ º : ª ªÆÚ ªÆ ºæß ª µµª ø µù µø ø ªÛ ƪ ºª Æ ª ªÆ ø ªÆª ª :Æ ª ºª æß ª ªÆ ª ± ø ªÆ ø ªÆª ± ±º ±Æ ( Ù ª æ ø ÌÚ ªº ø ªÆ ª ± øæ ª æß ª ªÆ ± ø ªÆÙ ;Æ ø ª Ʊ Æ ø ø ± Ú µ ª ª ; ø ø ± ø ªÆ µµª ø µ ; ƪ ªø : Ú Æ$ ªÆ flòõ

29 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÁÒÔÍ ªÆ ( ª ºª ø ªÆ Ʊ ª ª Ê ÔÚ Ã ª ªÆ æ º : º ø µù ºªÆ ª ± ø µø ø ª ºª º : ø ± Ú ª ±Æ ª ª ø øºª ºª ø ºª Æø ªÛ ƪ Æø :ƪ ºª º (æ Æø æ º : º ø µª Ù ± ºªÆª ºÛ (æ ææ( º ºª ø ªº ª ± º (æ ä ª ºª ª µø ºªÆ ( ª ( ªÆªÚ Õª ± º ø Æø Ù æ ø ÓÚ ÓÚ Ã ; Æßµ ªº Æø ªµ ªÆª ºª ªÆ ; ø : ª Ú ªÆ ÆªÆ Æª Æ ªÆª ºª ø ºª æ º : º ø µù ø ªÆ ø º Û Æªµ ª º (æ ª ªÆ ºª ªÚ ªÆ µø ± ªÆ ª ª ƪµ ª ßÆ ø ªµ ªÆª ºª ªÆ ±Æ ø º : ª (æ ± ªÆª Ù ª ª ªº ± ª ;ª ºª ø ªÆ Ú ø ªÆ ø ÆÚ ÓÚ ªÆ ; ;ƪ ª ø µ ª ª øæ ªÆª ª ±Æ ±Æ Æ ª ªÆ ª øæª ºª æø ª ± ºª ª ø Æ ª ± Æø (æª ªÆª Ú ø æª ø ªÆ ª Ì Æ Ú : ºª ø ª ø ªÆ ± ø ªÆ ø ÆÚ ÔÙ ªÆ ºª ø ºª ªµ ªÛ ƪ ºª æ º : º ø µ ªº ߺª ø æø ª ± ºª ªÙ µ ª æøû ª ± ºª (Æƪ øæ µ ªÆÙ øæª ºª ª Æ Ú ªÆ ªÆ º± ª Æ µ± ±Æ ø ; º ± µø æ ±µªæª ± µøºª ºÆ ª ø µæ± ª ƪ ªÙ ß ª ªÛ æ º ª Ú ª ª ; ƺªÆª ø Æ;º ªº ª ªÆø º(ƪ Ú ªÆ µø ± ªÆª ª ø :ÆÆ ª ; ø Æ(ƪ ªÆª Ù ; ªºª ø ºª µø ø :Æƪ Ú ªÆ ª øæ ªÆª ± ªÆ (æò± (æòæß ø ø ªÆª Ù ª ª ª º ƪµ ª ºª ªµ ªÆª ºª ø (æ ªº ø ªº ª ºªÆ ø ª ºª ø ø ªº Ù ; ƪ ªÆª ± ªÆæª ø ª Ú ±Ææ ºª ª ªº ªÆª µø ºªÆ :ƪ ª ƪ ªÆ ± Æ ±Æ ªÆª ø º µß Û ª ø ºÚ Õµß ª ø º Æø ªÆª Ù µø ªºª ªµ ªÆª ºª ø æª ± ºªÆª ºª ø ª åµ± ºª Æ;º ª ø µªå ± ªÆ : µ ø µ ª ªÆª ªº ª ±Æ ±Æ µß Û ª ø º Ò ø ± µ± ª ÆªÆ ªº ± ªÆ (æ æø ª ª ø ± ª ªÆ æ º : º ø µª ± ª ø ª ÆªÆ Ú ±Æ ª ªÆ ø ºª :ƪ ºª µª º± ªÆ æª øæª Ú H µª ª æªºæª ÆªÆ µø ºªÆ ªÆª ªº ± ß ªÆº± ªÆ Ú ª ±Æ ª ª ø ª ªÆø : µµª ªº (ƪ (Æƪ æª ø ª º ºª :ƪ ºª ø : Ù ª ± (º ª º ; ª øæ ªÆª ª ø ± ø ª ªÆÚ Æ$ ªÆ flòõ

30 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ Ô ÒÔÍ ÌÚÏ Ã ªÆ Œ(Æ (Æ ± Æø µæ± ªÆª µªæ ø Æ(ÆÙ ± ª ± ø ; æªû µß ª ±º øº ø Ù ææ ºÙ ªµø µ (ºª : ª ª ± Ʊ Ú ª µø µª ø ª æª µß ª ± ± ªÆª Æø 7 ± ªÆ ªÆÆ: ª ªÆ ªº ø ºª Æø ª ªºÚ ÿ ±Æ ªºª ºª µø (ƪ Æøµ Ù ; ƺªÆª ø Æ;º ªº ÿ Ú Û Ã (æ ªº ªº Æø ªµ ªÆª ºª æ º : º ø µ ª ªÆ Æø ªµ ªÆª ºª ª ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ë ª ªÆ Ô Û ÔÎ Ú Û Àº (æ ªµ ªÆª ºª º (æ ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ô ª ªÆ Ô ÛÔÎ Ú Û ª ªº ±Æ ƪ ªµ Ò µß ª ø º ªº ªµ ªÆª ºª ø ø ªÆ ±Æ ƪ ªø : ª Ù ø ªÆ ø ß µß ª ø º ø ªÆ ø µú ÀºÛ (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ë ª ªÆ Î ø Æ(ÆÚ Û ªº ±Æ ƪ ø º ±Æ ß ªº Ó æøæ ± ÙË Ò Ú ªÆ µø º (ƪ (Æ ª ªÙ µøæ ªÆ ± ±Æ Æ;º ª ª ßƪ ø ª ± ø ª µ± ± ª ªÆ ; ªÆø : ª Ù ø ø ±Æ ß ± ª ª Û ª µ± µø ± Ú ÌÚÎ ºÆ : ª ª ± ºµ(Æ ªÆ µø ;ƪ ª ƪ ± Æ ªÆ ºÆ : ª ªÙ ºµ(Æ Ù ºªÆ Û ªÆª µ ± ªÆ ± :Æ ª ± :Ƶ ± ªº µ ªÆ ø øæª ø ª ÆªÛ ª : ß ± ªÆ ªÚ ÌÚÍ «ºªÆ ªÆª ±Æ º : ªÆÒµÆø Ê Û (ƪ ø ª øæªø ±Æ ª ª ±µ Û øæ ªÆ ø ºø ª Ò ªÆ ±Æ ªÆÒ ± ø ªÆ ª ªÆ ± : ; ø æª ± Û Æø ± ø ºÆª ª ƪ ƪ (Ʊ ø ªÆ Ú (Æ ªÆ Û ªº ±Æ ±Æ ß ± ø ƪ ø º ª ø º ± ª ªµÛ Æ ª Û ß º ªº ±ºµª ºª ª ª øæ ªÆ Û Û :Ƶ ø º ßÆ ± ªÆª ; ºª ø ªºª ƪ ªø : Æ$ ªÆ flòõ

31 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÔÒÔÍ ÏÚ Hµ± ± ÏÚÔ ª ªÆ Ê ( ª ºª ª ªÆªºª Æ ªÆ ±Æ ± ø ªÆ Ú ª øæ ªÆ Ú ªÆ ;ª º Æø º ª ªºª Æ ªÆ ; ªµ øµ ± µª º º ßÆ : (Æ ºª ªµ µª ª Û µø ± æ ø ÔÚ ªºÆÚ ª ªÆ ø Æ(Æ (Æ ªÆ ( Ô µæ± ªÆ ( ÙË ˆ Ôc ªº ÔÙË Ó ± Í ß ªÆ ªº ª µø ø ª ; ËÙÎ ªÆÒ ªµ Àº ßÆ µ ± ø ª Û µæ± Ù Ú ºæß ª æª ± ºªÆ ± º (æ µø ªÆÙ ± ªÆ (æù ª ª ±Æ ªÆ ª ø ºÂ µæ Ó ÎÚ ÙÛ Û Œ(ÆÙ ª ªÆÙ : ºÊ µæ ÔÔÎÚ ÙÛ Û ı ± ø ª ; ø : µæ ÏÎÚ ÙÛ Û ªÆ ª ª ªÆª º ßÆ µæ Ì Ú ÙÛ Û ø º ßÆ µæ ÌÁÎÚ ÙÛ Ã ºÙ Æ;º Û Õ ª ªÆ ı æª ø º ßÆ µæ ËÎÚ ÙÛ Û Ã ß ± ø ªÙ ± øæ ± ºµ(Æ µæ Ï Ú ÙÛ Û Æø Ù µæø Ù µ(æ ª ± º ªÆ ª º : µæ Ó Ú ÙÛ Û ø ºÂ µæ ÔÏÎÚ ÙÛ ± ªÆÒ : Û ± ø ªÆÙ ± ªÆª Ë Ó Æ º øºª µæ ıôóîú ÙÛ Û Œ Ù Ì Â µæ ıëîú ÙÛ Û ( Ó ªº ª (Æƪ ªÆ (ÔÙÓ ˆ Ôc ªº Ï Ó ± Í ªÆ ªº ª µø ø ª ; ÔÌ ªÆÒ ªµ µæ ıèîú ÙÛ Õø ª Æ Ù µ ± ± ªÆ ± ºÊ µæ ËÓÎÚ ÙÛ ÿªæ µø µ± ª ª Æ:µµª ± ± ªÆ ± ø ªÆ ø ªÆ ± µµª ªÆ Æ ø ( ª ºªÙ ª ± ø µø ± ªÆ ª ª ±Ææ ºª ª ªº ø ø ± ± ºæß Ê Û : ßÆ ªº ƪµ ª ± ±Æ ªÆ ø ºßµ ªÆ ª ø ± Û ª ø ± ± ø µø Û Æª øµ µ ªÆ ª ªÆ ª ºª Æ$ ªÆ flòõ

32 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÓÒÔÍ Û Õ ª ª ºÆª ø ± ø ªÆÙ µ Æ ª ªÆ ªµ ªÆª ºª æß ± ±Æ ± º ªÆÙ Úªµ Ú ± (Æƪ ªÙ º ø º(ÆÒ øæ ª ªÆ Æ ºªÆ ±Æ ºø Û ß ÏÚÓ Æ ( ª ºª ª ªÆªºª º ªÆ ; ;ƪ ª ºÆ Ú Æ ±ÆæÆ [Æ : ºª Æ Òª ªº [Æ ± µ± Û µ± Û ÒµÆ ªµ Æ ª Õ ÙÎ µ ÌÚÌË µ Ò;Æ Ô ÌÚÌË Œª ø º Õ Ô ÔÚÍÓÈ Ì Ò;Æ Ô ÔÍÚÓÈ µß Õ ººª ª Õ ÔÛÓ ÏÚ µæ ÏÚ ÕªÆ ªÙ Î Ò ºÆ Í Ò;Æ ÏËÎ ÓÁÚÔ ; ªº Ã ß Ù ª Ï Ò ª Ó Ò;Æ ªºÆÚ Æª ø º µß Ê ºª ƪ ªºª º (æ Æø µæ± ªÆª ª ææ ª ø ª ª ƪ ª ºª ªÆ ± ª ø ºÚ ªÆ ; º± ;ƪ ª ø µ ª ø Û ª ºª ª ±Æ ± ƪ ø º ± ª ø º Ú ± øæ ª ªÆ ºª ƪ ªºª ø º ºª ± ºªÆ ±Æ ª ª ÕÕÚ ªºÆÚ ªÆ ªÂ ø æª ø ªÆ ª ; ªº ªÆ ªæª ( Ù Úªµ Ú ªº Æ$ ªÆ ÕªÆ ªÙ ±Æ º ßƪ ª ªÆ ª ± ºªÆ ƪ ª ƪ Ú ÎÚ fi ø ÔÚ fl : æª µæ ª ªÙ ªµ ª ª ÓÚ ± º ø Æø Ù µæ± ªÆ ª ªÆ æ º : º ø µ ÌÚ Õ ø ± ø Ù ± ø ªÆ ø ªÆ ; ø : ÍÚ ºªÆ ± ƪ ªÆª ªÆÊ ÔÚ Œø ±Æ åõø ªÆ Æø ª ±Æ ÿø ªæߪ å Ú ŸÆ± Ù ÔÓÚ ø Ó ÔÔ ÓÚ Ãªµ µ ± ø åÿø º ø ±Æ ÿø ªæߪ Œª ªø : ƪ ªº : ª ªå Ú ŸÆ± Ù ÓÁÚ ø Ó ÔÔ Æ$ ªÆ flòõ

33 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÌÒÔÍ fi ø ÔÚ fl : æª µæ ª ª µæ± ªÆ ± æß ª ªº ( ª ºª ± ªºµ± ± ª ªÆÚ ÃƱ ª ªÆ ( Ô ±Æ ø Ú ËÙÎ ªÆÒ ªµ ªº Ó ÕÕÒ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ Ë Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔΠñ ø ªÆøƪø ÔÙË Ó ªÆ ± ±Æ ÙÓÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ª ± ªÆ ˆ ˆÿ ÔÙΈÔÙ ˆÔÙ ÃƱ ª Æø ª ø ªÆ ø ª fl Õ Ì Ï ªÆº ø ªÆ ø ª flfiõ ø ªÆ ø ªÆ ø ª ± ߪ ªÆ fl ªÆ ø Ʊ ª ªÆ ( Ó ±Æ ø Ú ÔÌ ªÆÒ ªµ Ãß ª ÿßºæ± ª Ʊ ª ªÆ ß ª ÿ ÔÓ Ì ø µª (Æƪ ª Í ÛÔÎ k ñ ø ªÆøƪø Ï Ó ªÆ ± ±Æ ÙÓÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ª ± ªÆ ˆ ˆÿ ÔÙΈÔÙ ˆÔÙ ÃƱ ª Æø ª ø ªÆ ø ª fl Õ Ì Ï ªÆº ø ªÆ ø ª flfiõ ø ªÆ ø ªÆ ø ª ± ߪ ªÆ Õ ª ª Ãß ª ŸÆ º ± ÃŒ ª ªÆ ª ºª ø ø ª ÙË Ò ªº Ë æøæ ª ± ±Æ ÙÈÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª fl Õ Ì Ï Ò (æª ªÆ Õ ª ø º ªÆ Ãß ª ø ø ª ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª Õª ƪ (ƪ ºª ª ø º ªÆ ÙË Ò ø Œª ªµ ø º ª ª ø º ƪ Æ ø ø µ Ãß ª ŸÆ º ± ª ªÆ ª ºª ø ø ª Ô Ò ªº Ô æøæ ª ± ±Æ ÙÓÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª fl Õ Ì Ï Ò (æª ªÆ ªÆ (æ æßû ø Ô µú ± ªÆ (æ Æ(Æ ±Æ æß ø Æø ºÛ º (æ ºª ºæß ª æª ± ºªÆÚ Æ$ ªÆ flòõ

34 ª ª æªæ Ó ÔÓ º ªÆƪº ±Æ ß flòõ ÿø ªæߪ Œª ªø : ± ø ± µæ± ªÆ Õ ºªÊ ÔÏÒÔÍ fl :ÆÆ ø (æ Ô µú ø :ÆÆ ª Ù Úªµ Ú øºª ª Œ Ãß ª Œ ø (æ ªº Ì Æ ø ø ª Õ± µæ± Û ªÆ ± ±Æ ø ÙÎ µ Ù Ì Ï Ù Î ÿ ø ªÆ ø ª ±Æ ;ººª ª Õ ; Ò (æª ªÆ Ò ø Œ(Æ ± ªº ªÆ Û Û Û Û Û Ã (æ ªº ªº Æø ªµ ªÆª ºª æ º : º ø µ ª ªÆ Æø ªµ ªÆª ºª ª ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ë Ô ÛÔÎ Ú (º± (æ ªµ ªÆª ºª º (æ ªº Ù ø Ó Ô ÛÔÎ Ú Àº (æ ªµ ªÆª ºª º (æ ªº Ú Àº (ƪ ø Æ(ÆÙ ø Ô Ô Û ÔÎ Ú ª ªº ±Æ ƪ ªµ Ò µß ª ø º ªº ªµ ªÆª ºª ø øû ªÆ ±Æ ƪ ªø : ª Ù ø ªÆ ø ß µß ª ø º ø ªÆ ø µú Àº (ƪ ø Û Æ(ÆÙ ø Ë Î ø Æ(ÆÚ ªº ±Æ ƪ ø º ±Æ ß ªº Ó æøæ ± ÙË Ò Ú ±Æ ß Û ± ßƪ ø ª Õ ßƪ ø ªÙ ± ºª ± ºªÆ µ± ± ª ªÆ ±Æ ß ± ßÆ ø ªÆø : Û ª Ù ± ªÆª ªº µæ± Û ªÆÚ ªÆ µø º (ƪ (Æ ª ªÙ µøæ ªÆ ± ±Æ Æ;º ª ª ßƪ ø ª ± ø ª µ± ± ª ªÆ ; ªÆø : ª Ù ø ø ±Æ ß ± ª ª ª µ± µø ± Ú ± ªÊ ø ª ªÆ ø ß ª ± ( Æ ª ß ª ºø ø ªÆ ª ªºª ºª ªµ ª ªÆ Æ$ ªÆ flòõ

35 fi ø ÓÚ ÿø ªæߪ Œª ªø : Ù ± º ø Æø ªº µæ± ªÆ ª ªÆ æ º : º ø µ Æ$ ªÆ flòõ

36 fi ø ÌÚ ÿø ªæߪ Œª ªø : Ù Õ ø ± ø Æ$ ªÆ flòõ

37 Notatfra Krüger, 5. februar Forslag til ændret tekst iansøgning om udledningstilladelse: 5. Miljøteknisk beskrivelse (til erstatning af nuværende afsnit 5) Beskrivelse af nuværende anlæg Havnebyens Renseanlæg er et mekanisk anlæg, der er opført i Anlægget består idag af en indløbspumpestation, en bundfældningstank, en udløbsbrønd samt tre slamtanke til oplag af tilbageholdt slam. Udløb til recipienten foregår via en 150 mlang udløbsledning. Bundfældningstanken har et overfladeareal på 16 m2. Jævnfør "Teoretisk Spildevandsrensning 2006" har et sådan anlæg en maksimal hydraulisk kapacitet på16 m3/h svarende til 4,5 l/sek. Med den nuværende anlægsopbygning ledes hele indløbsflowet gennem bundfældningstanken uanset den hydrauliske belastning. Der er således ikke egentlige overløb, men der finder en hydraulisk overbelastning sted, da flowet til bundfældningstanken ofte overskrider de 4,5 l/sek. den er dimensioneret til. Overbelastningen medfører en nedsat rensegrad iden mekaniske rensning. Dimensioneringsgrundlag for fremtidigt anlæg Nedenstående data, som angivet i reference 2, udgør dimensioneringsgrundlaget. Flow, korrigeret middeltørvejrsbelastning 200 m3/døgn Flow maksimum, behandlet i filter (4 x tørvejrsbelast.) 800 m³/døgn Flow maksimum, håndteret med overløb til havledn m³/døgn Flow, norm design (11 liter/sek.) 40 m³/time Flow, maksimum, kortvarigt (22 liter/sek.) 80 m³/time Belastning med suspenderet stof, baseret påreference 1: Suspenderet Stof (SS) koncentration, gennemsnit 93 mg/l Suspenderet Stof (SS) koncentration, max 200 mg/l Fremtidigt anlæg, der søges udledningstilladelse til Krüger har idecember 2012 udarbejdet et notat pådispositionsplan-niveau (ref. 2), hvor det er beskrevet hvordan den eksisterende bundfældning kan forbedres med et mikrosi-filter, hvorledes det ipraksis kan etableres og drives, og hvilke forbedringer iafløbet, der kan forventes. Et mikrosi-filter er et mekanisk og selvrensende filter beregnet for fjernelse af suspenderet stof/slam fra spildevand ned til meget små partikler. Det fremtidige anlæg, der søges om udledningstilladelse til, består af det nuværende anlæg som beskrevet ovenfor, suppleret med et mikrosi-filter installeret efter bundfældningstanken, således at det er hele afløbet fra bundfældningstanken, der behandles imikrosi-filteret. Den planlagte fremtidige anlægsopbygning fremgår af bilag 2iref. 2. Det planlagte mikrosi-filter har følgende data: Type: Hydrotech tromlefilter -HDF 1203 Maskestørrelse: m Totalt filterareal: 4m2 Hydraulisk kapacitet: 13 l/s (47 m3/time, m3/d) Filtrering sker gennem en filterdug med en maskestørrelse på µm. De tilbageholdte partikler skylles af filterdugen og returneres til slamtankene. Filtreringen fortsætter uden

38 afbrydelse under returskylningen. Udover selve filtreret etableres en mekaniskfinrist fortilbageholdelseafristestoffratilløbet tilfilteret, rørforbindelser, afspærringsventil og overløb/omløb/by-pass af filtret, Skyllevand fra filteret, planlægges ledt til eksisterende slambeholdere (de gamle kolde rådnetanke ) som er tænkt at kunne fungere med en form for skyllevands/slam opkoncentrering med overløb tilbage til pumpestation eller bundfældningstanken og gentaget filtrering. Overløb fra mikrosi-filteret vil kun ske ide tilfælde, hvor den hydrauliske kapacitet på op til 13 l/sek. overskrides, hvilket er en væsentlig forbedring fra det nuværende anlægs hydrauliske kapacitet på ca. 4,5 l/sek. Mængden af slam og partikler/stof, som skylles ud til recipienten ved høje flowbelastninger, vil således reduceres ikraft af filterets højere behandlingskapacitet samt bedre tilbageholdelse af suspenderet stof i form af partikler og materiale. Det forventes ikke at et filteranlæg vil medføre større lugtbelastning end fra det nuværende anlæg.

39 Vedr.: Foreslag til grænseværdi for stofudledning fra Havnebyens Renseanlæg Notat Side 1 af 5 2. april 2014 Ref.: MMP Til: Odsherred Forsyning A/S, Jens Bo Petersen Fra: Krüger, Mikkel Mühle Poulsen og Svend Marker 1. Baggrund Odsherred Forsyning har, på foranledning af Naturstyrelsen, søgt om udledningstilladelse til renseanlægget i Havnebyen og har i den forbindelse angivet en løsning på de nuværende kapacitetsproblemer. Løsningen består af indførsel af et mikrosifilter efter den nuværende klaringstank (septiktank). Det planlagte mikrosi-filter har følgende data: Type: Hydrotech tromlefilter - HDF 1203 Maskestørrelse: 60- Totalt filterareal: 4m 2 Hydraulisk kapacitet: 13 l/s (47 m 3 /time, m 3 /d) Filtrering sker gennem en filterdug med en maskestørrelse på µm. De tilbageholdte partikler skylles af filterdugen og returneres til slamtankene. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen. Udover selve filtreret etableres en mekanisk finrist for tilbageholdelse af ristestof fra tilløbet til filteret, rørforbindelser, afspærringsventil og overløb/omløb/by-pass af filtret. Jævnfør ansøgning om udledningstilladelse (Krüger, feb. 2013) er der på baggrund af 2012 data beregnet en forventet udledning af suspenderet stof fra septiktank med et efterfølgende tromlefilter installeret. For 2012 er dette tal beregnet til kg SS/år baseret på nedstående målinger vist i tabel Flow (m 3 /d) Udløb septiktank (mg/l) Udløb septiktank (kg/d) SS Tabel 1. Flow og SS i udløb fra septiktank i Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T Indkildevej 6C DK-9210 Aalborg SØ T Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus N T Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup T SØBORG AALBORG AARHUS GLOSTRUP S:\Odsherred Havnebyen\Notat_vedr stofkrav til Havnebyens renseanlæg.docx \Mikkel Mühle Poulsen

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere