Ish0j Kommune Sagsbehandler: Malene Louise M0lbak. Naboorientering vedrorende anvendelsen af Torslundevej 79

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ish0j Kommune Sagsbehandler: Malene Louise M0lbak. Naboorientering vedrorende anvendelsen af Torslundevej 79"

Transkript

1 Ish0j Kommune Plan-, Bygge- og Milj0center o o-d- o Ish0j Kommune Sagsbehandler: Malene Louise M0lbak rr, A v. Torben Mandrup Telefon: Torslunde Bygade 2635 Ish0j 4.juli Journal eller CPR-nummer: /29 Naboorientering vedrorende anvendelsen af Torslundevej 79 Ish0j Kommune bar den 19. juni 2012 modtaget en ans0gning om landzonetilladelse til at drive vognmandsvirksomhed fra ejendommen Torslundevej 79, matr.nr. 13o Torslundemagle By, Torslunde. Natur- og Milj0klagenaevnet bar den 29. februar 2012 truffet afg0relse om, at det pa ejendommen eksisterende handelsgartneri Bakkebo er en hidtidig lovlig anvendelse og derfor ikke kraever en landzonetilladelse. Derimod har Natur- og Milj0klagenaevnet vurderet, at vognmandsvirksomheden ikke kan betragtes som hidtil lovlig anvendelse og derfor vil kraeve en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk.1. Ish0j Kommune har pa det grundlag bedt ejeren om at fremsende en redeg0relse for anvendelsen af ejendommen. Ejeren har fremsendt den medsendte redeg0relse. Ejeren oplyser, at der pa ejendommen drives tre virksomheder, hvoraf det kun er vognmandsvirksomheden, som kraever en landzonetilladelse. Vognmandsvirksomheden har vaeret drevet fra ejendommen siden november Virksomheden er en vognmandsvirksomhed/lagervirksomhed, som k0rer med elektronisk teleudstyr. Vognmanden har selv fire lastbiler over 3500 kg og en lastbil under 3500 kg. Lastbilerne k0rer til og fra ejendommen 1-3 gange dagligt. Desuden kommer der dagligt ca. fern eksterne lastbiler til virksomheden. Det oplyses, at aktiviteten pa ejendommen pa hverdage foregar mellem kl. 7 og kl weekenderne er der ingen aktivitet. Der er i forbindelse med virksomheden etableret et lager syd for den store lagerbygning. Lageret er pa ca m 2, lageret har en max. h0jde pa 2,5 m., hvor der lageres diverse teleudstyr. Desuden er der pa gardspladsen et mindre lager af paller pa en st0rrelse af m 2. " Ejeren har opsat hegn omkring lageret samt vest for indk0rslen for at skaerme af bade mod engen, Smedevaenget og Torslundevej. Indk0rslen er ligeledes blevet aendret, sa den i dag ligger 0st for garagen og derved trukket laengere vaek fra Smedevaenget. *!sh0j Store Torv 20 * 2635 Ish0j * Telefon b 75 * hax * Abningstid: Man./tirs./ons./tors. kl 10-14, forsdag ogsa id5-16,30, fredag ki, 10-13

2 I forbindelse med indk0rslen har ejeren etableret et asfalteret parkeringsareal, som anvendes af de lastvogne, som venter pa at blive pa- eller aflsesset. Desuden anvendes arealet til parkering af virksomhedens lastbiler uden for arbejdstiden. Som naevnt kraever vognmandsvirksomheden en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk 1. Inden Teknik- og Bygningsudvalget bliver forelagt sagen, sendes sagen i naboorientering. o a o o -* Hvis I har bemaerkninger eller yderligere oplysninger til sagen bedes de fremsendes til Ish0j kommune senest den 30. juli 2012 pa mail Sagen forventes forlagt Teknik- og Bygningsudvalget pa deres m0de til September. Hvis der er kommentarer eller sp0rgsmal til det fremsendte, er I velkommen til at kontakte mig pa telefon Ejerens redeg0relse/ans0gningen om tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed samt Natur- og Milj0klagenaevnets afg0relse af 29. februar 2012 er vedlagt til orientering. Med venlig hilsen Malene Louise M01bak Landinspekt0r

3 M ISH :! 01 MRS Ish0j Kommune, Plan-, Bygge- og Milj0center, Ish0j Store Torv 20, 2635 Ish0j, Att.: Anja Carlslund. NATUR- OG MIU0KLAGEN/EVNET Rentemestervej Kobenhavn NV Telefon: , februar 2012 J.nr.: NMK Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN/EROLS-NMKN AFG0RELSE i sag om Ish0j Kommunes afg0relse om, at anvendelsen af en ejendom t Torslunde ikke kraever landzonetilladelse. Hermed fremsendes Natur- og Milj0klagenaevnets afg0retse af dags dato i ovennaavnte sag. Med veniig hjlsen Erik Olsen Afdelingssekretaer.

4 c4-ca-0-b-0002 K44af13 Pks43

5 NATUR" OG MIU0KLAGEN/EVNET Rentemestervej Kabenhavn NV Telefon: wvvw.nmkn.dk 29. februar 2012 J.nr.: NMK Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFG0RELSE i sag om Ish0j Kommunes afg0relse om, at anvendelsen af en ejendom i Torslunde ikke kraaver landzonetiiladelse. Natur- og Milj0klagenaevnet har truffet afg0relse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlaegning 1, Natur- og Miij0kiagenaevnet ophaever Ish0j Kommunes afg0reise af 11. februar 2011, om at ejendommen matr.nr. 13 o, Torslunde beliggende Torslundevej 79 i Ish0j skal anses som en landbrugsejendom i planlovens forstand og hjemviser sagen til fornyet behandling. Kommunen m herefter tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladeise til virksomheden Vognmand S0ren Larsen p ejendommen. Natur- og Milj0klagenaevnets afg0relse er endeiig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Milj0klagenaevnet 2. Eventuel retssag til pr0velse af afg0relsen skal vaere anlagt inden 6 ma'neder, jf. pianlovens 62. Afg0reisen er truffet af formanden pi naavnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Milj0klagensevnet, >U SUBS t>» jooo-a-o-k>- 1 Lovbekendtg0relse nr. 937 af 24, September 2009 orn planlasgning 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Mirjokiagenaevnet

6 Klagen til Natur- og Miljeklagenaevnet Kommunens afg0relse er p klaget af omboende, som bl.a. har anf0rt, at den omhandlede ejendom ikke har status af en landbrugsejendom. Endvidere er det anf0rt, at den vognmandsvirksomhed, der drives fra ejendommen, er ulovtig og kraever en Iovligg0rende landzonetiliadelse, og endefig at en sa"dan tilladeise ikke b0r meddeles, da vognmandsvirksomhed ikke rettelig henh0rer i psgaeldende lokalomr de men snarere i et dertil indrettet erhvervsomra'de. Der er samtidig indgivet en klage fra ejeren af ejendommen til Miij0klagenaevnet (nu Natur- og Milj0k!agenaevnet) over kommunens psbud om reduktion af st0j (NMK ). Redeg0relse for ejendommen Ejendommen er beliggende i iandzonen, Det er en beboelses- og forretningsejendom p3 godt 1 ha. Ejendommen er fra 1933 og har if0lge Kort - og Matrikelstyrelsen aldrig vaeret noteret som landbrugsejendom. Der har if0lge kommunen gennem flere generationer vaeret gartneri p ejendommen. I dag er der transport- og gartnerivirksomhed pa 1 ejendommen. Swedes er virksomhederne Handelsgartneriet Bakkebo, J.F. Haveservice og Vognmand S0ren Larsen registreret p ejendommen. Det f0lger af et notat fra kommunen fra 2006, at halvanden lagerhal udlejes til vognmand S0ren Larsen, der bl.a. k0rer med elektronisk udstyr. Desuden har vognmanden if0lge kommunen iagerhotel og fragtterminal ps ejendommen. Der er lavet en lokalplan alene for den omhandlede ejendom. Lokalplanen er en sskaldt bonuslokalpian, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (iandzonetilladelser), der er n0dvendige for lokalplanens virke!igg0relse. FormSlet for lokaipianen er primaert at fastlaegge omrsdets anvendelse til boligforma 1! i form af fritliggende enfamiliehuse. Ejendommen ligger i 0vrigt indenfor skovbyggelinien, indenfor beskyttelsesomrsde for landskabnatur- og kulturvgerdier, indenfor saerligt vaerdifuldt landbrugsomra'de, indenfor omrsde med kulturhistoriske vaerdier, indenfor kulturmilj0 og endeiig ligger ejendommen i Torslunde, som er udpeget som en sserlig landsby. Sagens oplysninger Kommunen har truffet afg0relse om, at ejendommen skal anses som en tidligere landbrugsejendom, idet ejendommen frem til 1996 har vaeret registreret og vaeret vurderet som et gartneri. Ejendommen skal derfor if0lge kor^yge^^i^hii^mgh^an «ionh^m rr> e d landbrugspligt, hvilket ogs ligger til grund for, at bygningerne ps ejendommen er opf0rt som bygninger til erhvervsmaessig produktion vedr0rende landbrug, gartneri og lignende. P3 baggrund af kommunens vurdering af at der er tale om anvendelse af overf!0diggjorte landbrugsbygninger, er transport- og gartnerivirksomheden p ejendommen lovlig anvendelse i overensstemmelse med planlovens 37. Klager har hertil bl.a. anf0rt, at definitionen af en landbrugsejendom med landbrugspligt m opfyldes, f0r at en gartneriejendom kan ligestilles med en landbrugsejendom. Definitionen af en landbrugsejendom er if0!ge landbrugslovens '2, en ejendom der er noteret som en landbrugsejendom i Kort- og Matrikelstyrelsens matrikelregister. En ejendom med landbrugspligt er som udgangspunkt en ejendom, der er over to ha, og landbrugspligten pa 1 laegges, n r ejeren begaarer ejendommen noteret som en landbrugsejendom. Den omhandlede ejendom er p godt 1 ha, og der er ingen notering i hverken matrikelregistret eller i tingbogen om landbrug p ejendommen. Ejendommen kan derfor ikke sidestilles med en landbrugsejendom. P denne baggrund er ejendommens anvendelse ulovlig.

7 Yderligere har ejendommen i 1996 eendret anvendelse ti! beboelses- og forretningsejendom. En del af ejendommens driftsbygninger blev p det tidspunkt udiejet til en 0kologisk kolonialhandei. Efter 0kogartnerens fraflytning blev bygningerne p ny udfejet. Denne gang til vognmand S0ren Larsen, Der blev i den forbindelse ikke s0gt om landzonetilladelse, hvilket burde have vaeret sket. Vognmanden har udvidet sin virksomhed fra at k0re med elektronisk udstyr, som det er oplyst i kommunens notat fra 2006, til at der i dag drives tagerhotel fra ejendommen. Dette medf0rer, at der kommer ca. 20 lastbiler med haengertrask dagligt til ejendommen, som leverer varer til videredistr.ibutlon. Det er bl.a. byggematerialer, der leveres, Kommunen har selv oplyst, at der er tale om en transport- og gartnerivirksomhed, hvilket er en eendring af anvendelsen i forhold til det anmeldte. P denne baggrund burde der iigeledes vaare s0gt om landzonetilladelse, Vognmandsvirksomheden er til stor gene for landsbyens beboere, og vognmandsforretningen S0ren Larsen h0rer ikke hjemme i en idyllisk iandsby, men i et industrikvarter, hvor man kan hsndtere st0v, st0j, milj0 og trafiksikkerhed. Kommunen har hertil bl.a, bemeerket, at kommunen er bekendt med, at der ikke er landbrugspiigt ps ejendommen. PS den baggrund har kommunen taget kontakt til Naturstyrelsen Roskilde for at fl vejledning i sagen. Naturstyrelsen har oplyst, at en ejendom, der er vurderet som et gartneri, ska! ligestilles med en ejendom med landbrugspligt. Bide amtet og kommunen har behandlet ejendommen som en landbrugsejendom trods den mangiende landbrugspligt, Kommunen har ikke kendskab til, at amtet har meddelt landzonetilladelse til det indrettede erhverv, og det fremgar af byggesagsarkivet, at byggesagerne fra 1980'erne og 1990'erne er behandlet som anmeldelsessager i overensstemmelser med bygningsreglementets krav til avis- og driftsbygninger. Endelig har kommunen oplyst, at der gennem generationer har vaeret drevet gartneri og grossistvirksomhed ps ejendommen, og at kommunen p baggrund heraf har vurderet, at der er tale om hidtil lovlig anvendeise. Hverken amtet eller kommunen har meddelt landzonetilladelse til anvendelsen af ejendommen, da ejendommen er administreret efter undtageisesbestemmelserne i planlovens 37, og virksomhederne er indrettet i overfi0diggjorte driftsbygninger. Natur- og Mitjoklagenaevnets bemaerkninger og afgorelse Planlovens 35, stk. 1, bestemmer, at opf0relse af ny bebyggelse eller aendring i anvendetsen af bestciende bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsaetter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete afg0relse treeffes navnlig ps grundlag af de pianlaegningsmaessige og landskabelige hensyn, som \W^\g^mM^h^L^0T^n^ vpfi *dministrationen af landzonebestemmelserne. Et af forma'lene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med planlasgningen for omrsdet. Bestemmelserne skal saledes modvirke spredt og uplanlagt by- og erhvervsudvikling i det bne land. Erhverv, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, skal som hovedregel henvises til erhvervsomrsder i byzone. Pianlovens 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke laangere er nadvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter 35, stk. 1, p visse betingelser kan tages i brug til hcsndvaerks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformsi m.v. ps betingelse af: 1) At virksomheden etableres i bestsende bygninger, der ikke om- eller tilbygges i vaasentltgt omfang, og

8 2) At bygningerne ikke er opf0rt inden for de seneste fem Sr. I tilknytning til de bygninger, der er naevnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skaemmende oplag efter kommunens naermere bestemmelse, jf. 37, stk. 2. Bestemmelsen i 37 omhandler etablering af nye virksomheder i bestlende bygningsmaassige rammer. Bestemmeisen omfatter savel overf!0diggjorte bygninger p en eksisterende landbrugsejendom som bygninger p et nedlagt landbrugs restparcel, ssfremt bygningerne ikke varigt er overgset til anden anvendelse. Der er aits tale om en ejendom, der enten er - eller har vaeret en landbrugsejendom, If0lge Landbrugslovens 2, stk. 1, forstss ved en landbrugsejendom, en ejendom, der i matriklen er noteret som en landbrugsejendom. Den omhandlede ejendom har if0!ge Kort og Matrikelstyrelsen samt kommunens opiysninger aldrig vaeret noteret som landbrugsejendom, men har if0lge kommunen frem til 1996 vaeret registreret som gartneri. Gartnerivirksomhed defineres som et jordbrugstilknyttet erhverv, men begrebet landbrugsejendom omfatter ikke jordbrugsbedrifter p ejendomme, der ikke er noterede som landbrug, f.eks. visse gartnerier og planteskoler. Da den omhandlede ejendom ikke er eller har vaeret en landbrugsejendom, er der tale om en ejendom, der ikke er omfattet af pianlovens 37. Der kraeves derfor tiliadelse efter planlovens 35 til aendret anvendelse af best ende bebyggelse. Det m efter det opiyste laegges til grund, at der gennem mange Sr har vaeret gartnerivirksomhed p ejendommen med hertil h0rende bebyggeise. Denne hidtidige virksomhed - samt virksomhed som stcir i naturiig forbindelse hermed - ms anses som lovlig uden naermere behandling og tiiladelser efter planlovens 35, Sp0rgsm3l om eendret anvendelse ska! vurderes i forhold til denne hidtidige virksomhed, Vognmandsvirksomheden S0ren Larsen, der if0tge kommunens opiysninger har ligget p ejendommen i ca. 9 a>, ms efter d&$$ m^^«^ " ancoc fnr on egentltg transportvirksomhed, der bl.a. k0rer med elektronisk udstyr. Da kommunen fejiagtigt har vurderet forholdende p3 ejendommen efter planlovens 37, er der ikke sket en vurdering af anvendelsen efter planiovens 35. Kommunen ms derfor tage stilling til om Vognmandsvirksomheden kan drives p adressen jf. planlovens regler om erhverv i landzonen. Kommunens afg0relse heraf vil kunne psklages til Natur- og Milj0klagenaevnet,

9 Pi den baggrund ophaaves Ish0j kommunes afg0relse af 11. februar 2011 og sagen hjemvises til fornyet behandiing. X Afg0relsen er sendt til: Tom Kai Eichner Henriksen M0ileager 124 Ba!dersbr0nde 2640 Hedehusene Lars Busck. Babette Bentley Kommiteret Cand.jur, LL.M. Hanne Westergaard & Niels Meidgaard Torslundevej Ish0j Ish0j Kommune Plan-, Bygge- og Miij0center Ish0j RSdhus Ish0j Store Torv Ish0j Att,: Anja Carlslund Vognmand S0ren Torslundevej Ish0j

10 C4-C3-0-B-0002 K4 10af 13 Pks49

11 Ish0j Kommune Tirsdag d.19/ Plan-, Bygge- og Milj0center ATT: Malene Louise M0lbak Under henvisning til deres brev af 12 marts 2012, brev af 23 april 2012 samt mail af 14 juni 2012 fremsendes herved en redeg0relse for ejendommen Torslundevej 79,2635 Ish0js, anvendelse. I forbindelse med redeg0relsen samt under henvisning til ovennaevnte breve/mails. Ans0ges samtidig om Landzonetilladeise. Hvilke virksomheder/boliger mv. der drives pa ejendommen: Antal ansatte: Vognmand S0ren Larsen, siden nov ansatte. J.F. Haveservice, siden dec ansatte. Privat udlejning af hovedhus, siden dec Handelsgartneriet Bakkebo frugt en gros ApS. Siden ansatte. Bakkebo af 1/1-97. siden ansat. Hvad det er for en type vlrksomheder: Vognmand S0ren Larsen: Vognmandsvirksomhed/Uger. J.F. Haveservice: Anlaegsgartneri. Hovedhus: Privat udlejet til Jan og Helle Falch. Hvilke aktiviteter er der forbundet med virksomhed: Vognmand S0ren Larsen, Af og pateesning, lagerstyring af teleudstyr, kontorhold. J.F. Haveservice, Kontorhold, SaveanfaegT' I hvilke bygninger holder de tii: (Se vedhaeftet kort) Har virksomheden oplag: Vognmand Spren Larsen, Ja roterende, (Se vedheeftet kort). J.F. Haveservice, Nej,

12 Hvor stor er area!st0rre!sen og h0jden: Hvilken opiag er der om, angiv placering pi kort: Vognmand S0ren Larsen, Roterende opiag syd for stor lagerhal ca, m2. Container 40fod, telekabiner, tele master (Lagt ned), h0jde max 2,5 meter, kan ikke ses fra Srnedeengen og Torslundevej. Roterende lager af palter. Dette lager er kun periodevis. ca m2 pa gardsplads, max h0jde 2,5-3 meter, gemt vaek bag opsatte hegn ps Smeter/haak, si det ikke kan ses fra engen, Srnedeengen, Torslundevej. (Se kort). Hvor meget trafik der kommer til virksomheden; Hvilken form for trafik der er tale om. Eksempefvis hvor mange og hvor store lastvogne der dagligt kommer til den vlrksomhed: Vognmand S0ren Larsen, Udefra kommende trafik/lastbiler (Eksterne biler) ca. 5 stk. pr dag, over /under 3500kg. Egne biler (4 stk. over 3500kg og 1 stk. under 3500kg) k0rer 1-3 gange dagligt. J.F. Haveservice, Ud morgen, hjem aften, fall under 3500kg, + privat bil. Bakkebo, en gang dagiigt, bil under 3500kg. I hvilket tidsrum er der trafik pi ejendommen: Det skal nasvnes at al trafik til og fra Vognmand S0ren Larsen, er nu (fiyttet) f0rt vest om garage,(tidl. 0st) ss der er skaermet belt af mod Srnedeengen, samt at der er opsat et hegn fra garagen til hovedhuset pa 3 meter i h0jden, sa trafik ps gardspiadsen, ikke kan ses fra Smedeengen/Torslundevej 81. (Se kort). Opstart si smst kl biler k0rer ud, (Postk0rsel) over som under 3500kg. Ankomst af biler udefra, over og under 3500kg, fra kl , der lukkes for modtagelse af biler kl ingen speciel trafik i weekenden, msske lidt privat biler under 3500kg. Er der parkeringsareaier til de lastbiler mv. Som kommer til ejendommen: Ja. (Se kort). 'Med verllig hilsen TomMnriksen '*Ji jjr 2640 Hedehusene

13 T TR T ante

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kim Lyberg Gl Skovvej 33 4470 Svebølle DATO 19. september 2014 SAGS NR. 326-2014-97523 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere mindre

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

2400 København NV Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg

2400 København NV Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Til Til Natur- og Miljøklagenævnet Vordingborg Kommune Rentemestervej 8, Plansekretariatet 2400 København NV Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg e-mail: nmkn@nmkn.dk e-mail: post@vordingborg.dk Vedr. Ny

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. december 2006 J.nr.: NKN-33-00232 (tidligere03-33/400-0041s)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land Praksis for landzoneadministration Det åbne land Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning

Læs mere

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en tilbygning til ridehal samt staklade/varmecentralbygning på Stutteri

NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en tilbygning til ridehal samt staklade/varmecentralbygning på Stutteri Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Sendt til ejere af ejendomme markeret på vedlagte oversigtskort, til Grønt Råd samt til ansøger NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende

Læs mere

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande:

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande: RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 9. juli 2013 i sag nr. BS 3-1986/2011: og 8200 ÅrhusN (advok Gitte Nedergaard, Aarhus) mod Nur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere