Country: Denmark Date Table Completed: April 2009 Person(s) completing Table:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Country: Denmark Date Table Completed: April 2009 Person(s) completing Table:"

Transkript

1 Country: Denmark Date Table Completed: April 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context The main measures transposing Directive 94/62/EC into Danish are Statutory Orders on waste and on certain requirements for packaging. A special deposit-return system for beverage containers has been implemented in a special Order. Waste management plans are included in the general environmental protection act as well as the Statutory Order on Waste. List of transposing national (including legal reference and abbreviations used in TOC) Statutory Order No 477 of 28/05/2006 on certain requirements to packaging (hereinafter the packaging ). Bekendtgørelse nr 477 af 28/05/2006 om visse krav til emballager Statutory Order No 1634 of 13/12/2006 on waste (hereinafter the waste ). Bekendtgørelse nr 1634 af 13/12/20 om affald Statutory Order No 634 of 19/06/2008 on deposit and collection et al on packaging for certain beverages (hereinafter the bevarage packaging ). Bekendtgørelse nr 634 af 19/06/2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer Act No 101 of 13 February 2001 as amended by act No 523 of 17 Consolidated act on the Act on Environmental Protection nr 1757 af 22/12/2006 as amended (hereinafter the environmental protection act). Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr 1757 af 22/12/2006 med senere ændringer Other abbreviations CA: competent authorities MS: Member State Analysed in conformity? (shade in black as appropriate) YES NO or/and Stricter Incomplete (G) or/and Incorrect (I) G I Milieu Ltd & COWI 1/7

2 (/No) ANNEX I ILLUSTRATIVE EXAMPLES FOR CRITERIA REFERRED TO IN ARTICLE 3(1) Illustrative examples for criterion (i) Sweet boxes Film overwrap around a CD case Flower pots intended to stay with the plant throughout its life Tool boxes Tea bags Wax layers around cheese Sausage skins Annex 1, No 2 2. Eksempler på kriterierne a) Eksempler på kriterium 1) Emballage Konfektæsker Cellofan omkring et cd-omslag Illustrative examples for criterion (ii), if designed and intended to be filled at the point of sale Paper or plastic carrier bags Disposable plates and cups Cling film Sandwich bags Aluminium foil Stirrer Disposable cutlery Annex 1, No 2 Ikke emballage Urtepotter, der er beregnet til at rumme en plante i hele dennes liv Værktøjskasser Teposer Voksskorper (f.eks. omkring ost) Pølseskind b) Eksempler på kriterium 2) Emballage, hvis den er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet Papir- eller plastbæreposer Engangstallerkener og -kopper Plastfolie Madpakkeposer Aluminiumsfolie Ikke emballage Rørepind Engangsbestik c) Eksempler på kriterium 3) 2. Examples for criteria a) examples for criterion 1) Sweet boxes Film overwrap around a CD case Flower pots intended to stay with the plant throughout its life Tool boxes Tea bags Wax layers around cheese Sausage skins b)examples for criterion 2), if designed and intended to be filled at the point of sale Paper or plastic carrier bags Disposable plates and cups Cling film Sandwich bags Aluminium foil Stirrer Disposable cutlery c)examples for criterion 3) Illustrative examples for criterion (iii) Annex 1, No 2 Emballage Labels hung directly on or attached to Etiketter, der er vedhængt produktet Labels hung directly on or a product direkte eller på anden måde anbragt attached to a product Part of packaging på produktet Mascara brush which forms part of the container closure Del af emballage Part of packaging Sticky labels attached to another Mascarabørste, som er en del af Mascara brush which forms part packaging item beholderens lukkemekanisme of the container closure Staples Selvklæbende etiketter anbragt på en Sticky labels attached to another Plastic sleeves anden emballageartikel packaging item Device for measuring dosage which Hæfteklammer Staples Milieu Ltd & COWI 2/7

3 (/No) forms part of the container closure for Plastbanderoler Plastic sleeves detergents. Doseringsanordning, som er en del af Device for measuring dosage lukkemekanismen på en beholder til which forms part of the container vaske- og rengøringsmidler. closure for detergents. ANNEX II ESSENTIAL REQUIREMENTS ON THE COMPOSITION AND THE REUSABLE AND RECOVERABLE, INCLUDING RECYCLABLE, NATURE OF PACKAGING ANNEX II 1. Requirements specific to the manufacturing and composition of packaging shall be so manufactured that the packaging volume and weight be limited to the minimum adequate amount to maintain the necessary level of safety, hygiene and acceptance for the packed product and for the consumer. shall be designed, produced and commercialized in such a way as to permit its reuse or recovery, including recycling, and to minimize its impact on the environment when packaging waste or residues from packaging waste management operations are disposed of. shall be so manufactured that the presence of noxious and other hazardous substances and materials as constituents of the packaging material or of any of the packaging components is minimized with regard to their presence in emissions, ash or leachate when packaging or residues from management operations or packaging waste are incinerated or landfilled. A. Krav til emballagers fremstilling og sammensætning 1) Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at emballagens rumfang og vægt mindskes til det minimum, der behøves til at bevare det for det emballerede produkt og for forbrugeren nødvendige sikkerheds-, hygiejne- og acceptniveau. 2) Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan nyttiggøres, herunder genbruges, genanvendes eller energiudnyttes, og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med den endelige bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering 3) Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at indholdet af skadelige og andre farlige stoffer og materialer som bestanddele af emballagematerialet eller af emballagekomponenterne minimeres, for så vidt angår deres tilstedeværelse i emissioner, aske eller perkolat, når emballager eller restprodukter fra håndtering af emballageaffald forbrændes eller deponeres. A. Requirements specific to the manufacturing and composition of packaging 1) shall be so manufactured that the packaging volume and weight be limited to the minimum adequate amount to maintain the necessary level of safety, hygiene and acceptance for the packed product and for the consumer 2) shall be designed, produced and commercialized in such a way as to permit its reuse or recovery, including recycling and energy recovery, and to minimize its impact on the environment when packaging waste or residues from packaging waste management operations are disposed of. 3) shall be so manufactured that the presence of noxious and other hazardous substances and materials as constituents of the packaging material or of any of the packaging components is minimized with regard to their presence in emissions, ash or leachate when packaging or residues from management operations or packaging waste are incinerated or landfilled. Milieu Ltd & COWI 3/7

4 (/No) ANNEX II 2. Requirements specific to the reusable nature of packaging The following requirements must be simultaneously satisfied: the physical properties and characteristics of the packaging shall enable a number of trips or rotations in normally predictable conditions of use, possibilty of processing the used packaging in to meet health and safety requirements for the workforce, fulfil the requirements specific to recoverable packaging when the packaging is no longer reused and thus becomes waste. ANNEX II 3. Requirements specific to the recoverable nature of packaging (a) (a) recoverable in the form of material recycling must be manufactured in such a way as to enable the recycling of a certain percentage by weight of the materials used into the manufacture of marketable products, in compliance with current standards in the Community. The establishment of this percentage may vary, depending on the type of material of which the packaging is composed. (b) (b) recoverable in the form of energy recovery B. Krav i forbindelse med emballagens genbrugelighed Følgende krav skal være opfyldt samtidig: 1) emballagens fysiske egenskaber skal være af en sådan art, at emballagen kan genbruges et antal gange under normalt forudsigelige anvendelsesbetingelser, 2) det skal være muligt at behandle den brugte emballage i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedskravene for arbejdstagerne, 3) emballagen skal opfylde kravene til genanvendelighed eller forbrændingsegnethed, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald. C. Krav i forbindelse med emballagens genanvendelighed og forbrændingsegnethed 1) Materialegenanvendelse Emballagen skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genanvende en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet. Fastsættelsen af denne procentdel kan variere afhængigt af, hvilken type materiale emballagen består af. B. Requirements specific to the reusable nature of packaging The following requirements must be simultaneously satisfied: 1) the physical properties and characteristics of the packaging shall enable a number of trips or rotations in normally predictable conditions of use, 2) possibilty of processing the used packaging in to meet health and safety requirements for the workforce, 3) shall fulfil the requirements specific to recoverable packaging when the packaging is no longer reused and thus becomes waste. Requirements specific to the recoverable nature of packaging 1) Material recycling must be manufactured in such a way as to enable the recycling of a certain percentage by weight of the materials used into the manufacture of marketable products, in compliance with current standards in the Community. The establishment of this percentage may vary, depending on the type of material of which the packaging is composed. 2) Forbrænding med energiudnyttelse 2) Combustion with energy recovery Milieu Ltd & COWI 4/7 Effective transposition

5 (c) (d) Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 1994 on packaging and packaging waste (as amended by Directive 2004/12/EC) (/No) purpose of energy recovery shall have a minimum inferior calorific value to allow optimization of energy recovery. (c) recoverable in the form of composting purpose of composting shall be of such a biodegradable nature that it should not hinder the separate collection and the composting process or activity into which it is introduced. (d) Biodegradable packaging Biodegradable packaging waste shall be of such a nature that it is capable of undergoing physical, chemical, thermal or biological decomposition such that most of the finished compost ultimately decomposes into carbon dioxide, biomass and water. Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på energiudnyttelse, skal have en mindste nedre brændværdi for at give en optimal energiudnyttelse. 3) Genanvendelse i form af kompostering Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer seperat indsamling og den komposteringsproces eller - aktivitet, som affaldet underkastes. 4) Bionedbrydelig emballage Bionedbrydelig emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand. purpose of energy recovery shall have a minimum inferior calorific value to allow optimization of energy recovery. 3) Reuse in form of composting purpose of composting shall be of such a biodegradable nature that it should not hinder the separate collection and the composting process or activity into which it is introduced. 4) (d) Biodegradable packaging Biodegradable packaging waste shall be of such a nature that it is capable of undergoing physical, chemical, thermal or biological decomposition such that most of the finished compost ultimately decomposes into carbon dioxide, biomass and water. Milieu Ltd & COWI 5/7 Literal disposition ANNEX III DATA TO BE INCLUDED BY MEMBER STATES IN THEIR DATABASES ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE (IN ACCORDANCE WITH TABLES 1 TO 4) Annex III.1 (a) 1. For primary, secondary and tertiary packaging: (a) quantities, for each broad category of material, of packaging consumed within the country (produced + imported exported) (Table 1); (b) (b) quantities reused (Table 2). Annex III.2 ANNEX III 2. (a) ANNEX III 2. (b) For household and non-household packaging waste: (a) quantities for each broad category of material, recovered and disposed of within the country (produced + imported exported) (Table 3); (b) quantities recycled and quantities recovered for each broad category of

6 (/No) Table 1 packaging (primary, secondary and tertiary) consumed within the national territory material (Table 4). Table 2 packaging (primary, secondary and tertiary) reused within the national territory Table 3 packaging waste recovered and disposed of within the national territory - Milieu Ltd & COWI 6/7

7 (/No) Table 4 packaging waste recycled or recovered within the national territory Milieu Ltd & COWI 7/7

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables

Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables The Danish Programme for Environmental Product Declarations MVD-DK Læs mere om ordningen på www.mvd.dk Appendix 1 Typical materials for

Læs mere

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK of Directive 2009/110/EC DENMARK Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99 info@tipik.eu

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreforsøg af 30/01/2013 med ændring ifølge bek. Nr. 918 af 14/08/2014

Bekendtgørelse om dyreforsøg af 30/01/2013 med ændring ifølge bek. Nr. 918 af 14/08/2014 Bekendtgørelse om dyreforsøg af 30/01/2013 med ændring ifølge bek. Nr. 918 af 14/08/2014 I medfør af 1, stk. 7, 3 a, 9, stk. 1, 16, stk. 2, og 18 i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 474 af 15.

Læs mere

Castrol (U.K.) Limited. The Leading Lubrication Specialist SAFETY DATA SHEET

Castrol (U.K.) Limited. The Leading Lubrication Specialist SAFETY DATA SHEET Castrol (U.K.) Limited The Leading Lubrication Specialist SAFETY DATA SHEET 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING Product Name: Alphasyn T 150 Code: 3126UK Application:

Læs mere

Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer

Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Dansk standard DS/EN 197-1 4. udgave 2012-01-03 Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Cement Part 1: Composition, specifications and conformity

Læs mere

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009. Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009. Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009 Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1382 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Decanoic acid, methyl ester. Relevant identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes

Decanoic acid, methyl ester. Relevant identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes 1.Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikation Handelsnavn: Beskrivelse: CAS Nummer: 110-42-9 EINECS Nummerr: ME-1090 METHYLESTER KO Decanoic acid, methyl ester

Læs mere

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003 Dansk standard DS/EN 1443 2. udgave 2003-05-01 Skorstene Generelle krav Chimneys General requirements DS/EN 1443 København DS projekt: 50256 ICS: 91.060.40 Deskriptorer: tolerancer,måling,specifikation,termisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

Midterm Status Report 2002 and Application for Continuation in 2003

Midterm Status Report 2002 and Application for Continuation in 2003 Midterm Status Report 2002 and Application for Continuation in 2003 For research projects financed by grants from The Directorate for Food, Fisheries and Agro Business under the Danish Ministry of Food,

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

I - VINTER 2015 DET SKER. I denne test blev kravet til 2020 opfyldt, idet resultatet er: 0,463 l/s/m2

I - VINTER 2015 DET SKER. I denne test blev kravet til 2020 opfyldt, idet resultatet er: 0,463 l/s/m2 GE Green Energi ApS Svendborgvej 78 5853 Ørbæk CVR-nr.: 34705216 info@gegreenenergi.dk www.gegreenenergi.dk TLF: 50473540 I - VINTER 2015 DET SKER KLIMASKÆRM TÆTHED 2020 KRAV OPFYLDT KUN 0,463 l/s/m2 Ejeren,

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH ENCLOSURES 1. 2. 3. 4. 5. 1. Carkit 2. Metal Clip 3. Car charger 4. Manual 5.Optional items[ac/dc adapter] Product Components Hands-Free

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 305 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 Fax 33

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien

Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien Miljøprojekt Nr. 561 2 Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien Knud Erik Kvist, Marianne Fox og Christian J.Kofoed Teknologisk Institut, Træteknik Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser. Miljøprojekt nr. 1468, 2013

Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser. Miljøprojekt nr. 1468, 2013 Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser Miljøprojekt nr. 1468, 2013 Titel: Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser Redaktion: Jiri Hyks, Anke Oberender og Ole Hjelmar fra DHI Claus Petersen

Læs mere

Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS

Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Side 1 Issue AB:06-2012 467 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Varmevekslere

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

SBi 2012:01. Danish building typologies Participation in the TABULA project

SBi 2012:01. Danish building typologies Participation in the TABULA project SBi 0:0 Danish building typologies Participation in the TABULA project Danish building typologies Participation in the TABULA project Kim B. Wittchen Jesper Kragh SBi 0:0 Danish Building Research Institute,

Læs mere