Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 75, 8000 Arhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 75, 8000 Arhus C"

Transkript

1 Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 75, 8000 Arhus C BESTYRELSENS BERETNING pa ordinaer generalforsamling pa "Hotel Klitrosen" I~trdag den 23. maj 2015 Bestyrelsen har fmigende punkter i beretningen: 1. Medlemmer og bestyrelse 2. T~mning of bundfaeldningstanke 3. Gebyrer i kommunen og vejbidrag 4. Arealet ved Ingas K~bmandshandel 5. Formandsm~de hos Kommunen, herunder affalds- og ressourceplan Rottebeka~mpelse 7. Destination Svinkir~v/Siettestrand 8. Blat flag og strandareal 9. Trailcenter Slettestrand 10. Bek~mpelse of invasive arter 11. Lokalplan Nyt vandvaerk 13. Udvidelse of Hotel Slettestrand 14. Bredband 15. Diverse Ad 1 Medlemmer og bestyrelse Antailet of medlemmer of grundejerforeningen er fortsat stabilt. Vi var 205 mediemmer i 2014 mod 202 medlemmer i 2013 eller en stigning pa 3 medlemmer. Det er fortsat vigtigt; at I alle minder jeres nabo eller evt. nye sommerhusejere om deltagelse i vor frivillige forening, da gebyret er sa lavt som 100 kr. Bestyrelsen er: Henning Christoffersen Anna Voss Mads Hvolby Smren Theilgaard Poul Kristensen (suppleant) Preben Staehr {suppleant) og mig som formand.

2 Jeg kan allerede nu oplyse, at Preben Staehr ikke ~nsker at stille op som suppieant i det kommende ar. Ad 2 T~tmning of bundfaeldningstanke Vi kan fortsat ikke undga, at vi skal have t0mt vores bundf~ldningstanke arligt er det igen FKSSLAMSON A/S, der skal foretage t~mning. Ts~mningen vil if~lge hjemmesiden for selskabet finde sted omkring uge 32 de f~este steder. Som oplyst sidste ar skal jeg igen tillade mig at oplyse om de skrappe krav til adgangsforholdene. Adgangsvejen skal vaere beskaret for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters h~jde. Fra adgangsvejen til bundfaeldningstank ma der maksimal v~re 50 meter. Omkring selve bundfaeldningstanken skal daeks{et v~re frit, og der skal v~re uhindret adgang til tanken. Er daekslet under eller i niveau med terraen, skal det fril~gges i en radius of 30 cm rundt om d~kslet og 5 cm under d~ekslets nedre kant. Hvis d~kslet vejer mere end 30 kg, vil der dog blive t~mt, men sa skal der betales et ekstra gebyr. Ad 3 Gebyrer i kommunen og vejbidrag Vi har alle modtaget affaldshandbogen for Renovation koster fortsat 725 kr. for en 110 liters affaldss~k og med 30 sommert~mninger, som inkluderer uge 1 i 2016 og ugen efter vinterferien. Sommerts~mningen startede i uge 15 og stutter i uge 43 (23. oktober). Husk; hvis I har for meget affald, sa kan der k~bes ekstra s~kke for 25 kr. eksempelvis hos Eurospar i Fjerritslev eller hos Hjortdal K~bmandshandel. Vi betaler fortsat tit administration, men bel~bet er reduceret med 25 kr. fra 2014 tit 2015, idet der alene skal betales 260 kr. For genbrugspladser betaler vi 530 kr. i 2015, hvilket er en stigning pa 40 kr. i forhoid tit Til glas og papir betaler vi 50 kr. i 2015, hvilket er det samme som aret fmr. Nett generelt er gebyrer tii genbrugspiadser igen steget voldsomt. Genbrugspladsen i Fjerritslev er aben bade I~rdag og s~ndag fra klokken 10-16, dog kun tit klokken 15 fra 1. november tit 1. marts. Der er abent alle hverdage fra kl og ikke som tidligere fra kl

3 Vores veje holdes i paen stand, i hvert fald der hvor kommunen forestar vedligeholde{sen har jeg faet et vejbidrag pa sma 300 kr. for min grund. ~,ret fir var belv~bet ca. 500 kr. Ad 4 Arealet ved Ingas ksbmandshandel Havbohuset har ikke rigtig faet faerdigbygget de sidste 4 huse, som forventeligt skulle opf~res pa grunden, som vi kalder Ingas ka~bmandshandel. Ad 5 Formandsm~de hos Kommunen, herunder affalds- og ressourceplan Den 13. maj 2015 bleu der afholdt formandsm~de i Jammerbugt Kommune sammen med form~ndene i de enkelte grundejerforeninger. Emnerne til mmdet var bl.a. den fremtidige affaldslmsning for sommerhusene, overholdelse of tinglyste deklarationer, vedligeholdelse of private vandl~b mv. affalds- og ressourceplan fastl~gges, at vi inden 2020 skal genanvende 50% of husholdningsaffaidet. Sommerhusomraderne skal ogsa deltage i samme. I byomraderne skal der indk~bes nye containere, der kan handtere flere affaldstyper pa en gang. Det betyder helt givet en stigning i affaldsgebyrerne pa sk~nnede 14% fra 2016, uanset hvilken I~sning der kommer i sommerhusomraderne. Modellerne som bleu dr~ftet i sommerhusomraderne var fmlgende: Det giver ikke mening at have todelte containere i sommerhusomraderne. Det er urealistisk at indsamie bioaffald i sommerhusomradet, idet udbyttet ikke vil sta mal med indsatsen, henset til at ca. 75% of sommerhusene ikke udlejes og kun benyttes i kortere perioder. Der bar som hidtil vaere en opdeling of sommerhuse, der benyttes lilt og sommerhuse der benyttes meget, hvilket betyder, at dem der ikke benyttes meget, kan have papirsaek, og dem der benyttes meget kan have containere. Opdelingen kunne ogsa vaere i forhold til de sommerhuse, der udlejes og dem der ikke udlejes. Det er med skatteforholdene blevet lidt lettere at konstatere, hvilke sommerhuse der udlejes. T~mning kunne vaere hver 14. dag, men det giver nok heller ikke mening. Det kan overvejes en todeit container til de udiejede sommerhuse. Genbrugsandelen kan ages ved mere fokus pa bobler til henholdsvis glas og papir. 3/8

4 Det bar overvejes at udstr~kke storskraldsordningen til en bestillingsordning ogsa for sommerhusomraderne. Den endelige model er endnu ikke fastslagt for sommerhusomraderne. Ad 6 Rottebekaempelse Der findes en bekendtg~relse om rottebekaempelse, som ogsa gaelder for sommerhusejere. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkraeves gebyr til daekning of omkostningerne ved kommunal rottebekaempelse. Gebyret fastlaegges pa baggrund of ejendomsv~rdien og udg~sr ca. 0,04 promille of ejendomsv~rdien eller i mjeblikket ca. knap 100 kr. pr. sommerhus. Gebyret er steget med over 100% fra 2014 til Ad 7 Destination Svinklr~vlSlettestrand Et samarbejde mellem erhverv, foreninger og ildsj~le samt Jammerbugt Kommune om at skabe udvikling i turistomradet er formalet med Destination Svinkl~v/Slettestrand. Pa generalforsamlingen den 5. maj 2015 bleu det oplyst, at omradet ikke er pr~get of store forkromede events, men of mange mindre initiativer. Af begivenheder bleu naevnt Harmonikafestival, DM i MTB maraton, bryllupsmesse, galleriudstillinger mv. Der arbejdes pa at saette et informationsskilt op ved Hjortdal Kr~bmand for udbredelse of de muligheder, der er i omradet, figesom der arbejdes pa muligheden for at fa etableret et fibernet i omradet, jf. senere. Gode ideer kan alle komme med, isaer vil en henvendelse herom til Kirsten Kronborg v~re velkommen. Ad 8 Blat flag og strandareal Der er lidt usikkerhed om det bla flag her i Sidste ar bleu der indf~rt 2 nye regler. Reglerne er, at der ikke ma kt~re biter pa stranden, og at hunde ikke ma bade i vandet bleu der givet dispensation tit Jammerbugt Kommune, idet det er en of de helt store attraktioner, at man i La~kken og Blokhus omraderne kan lore pa strandene. 4/8

5 Det er kommunens krav, at enten har vi alle nuvaerende flag, eller ogsa har vi ingen. Forbuddet mod hundes badning virker ligeledes uigennemtaenkt. Der tages hyppige vandprmver, og det har ikke va~ret et problem at holde kvalitetskravene til badevand hidtil. Nar bestyrelsen ser pa Friluftsradets hjemmeside, er der ikke oplyst noget om bla flag for 2015 pa nuvaerende tidspunkt, men alene for Jeg kender saledes ikke resuitatet of diafogen. Stranden reuses of kommunen fra 1. maj til medio oktober. Fra 15. juni indsamles dagligt affald fra de opstillede affaldscontainere. Kystinspektoratet renser ogsa a udl~b ved stranden og retter den op i nmdvendigt omfang. Toiletbygningen er selvf~lgelig fin her ved Slettestrand og den har som hidtil alene abent i saesonen og reng~sres dagligt. Ad 9 Trailcenter Slettestrand Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Thy har i partnerskab med Slettestrand Trail Builder Laug i januar 2015 igangsat projektet "Trailcenter Slettestrand". Projektets mal er at etablere et nyt ca. 12 km langt MTB spor i Kollerup plantage, der skal forbindes med MTB sporet i Svinklmv plantage. Derudover udarbejdes nye kort, skilte og informationsmateriale med fokus pa alle typer stier (ride, vandre og cykelstier, kommunale som statslige) i omradet Kollerup, Svinkl~sv og Slettestrand. Arbejdet med at etablere en ny rute i Kollerup plantage er i gang og det vides ikke med sikkerhed om ruten er f~rdig. Ruten i Svinki~v plantage er under forbedring. Sporenes rutef~ring er fastlagt i samarbejde mellem lokale MTB brugere og Naturstyrelsen. Thomas Wessel Fyn fra Naturstyrelsen Thy oplyser; at der er fundet en faelles Imsning, som sikrer bade spaendende spor, samtidig med at man undgar at genere andre brugere of skoven. En of kongstankerne i projekterne i Trailcenter Siettestrand er at forbedre formidlingen of de mange rekreative muligheder i Svinkl~v og Kollerup omradet.

6 Ad 10 Bekaempelse of invasive arter Kommunen har oplyst, at de fortsat i mange sommerhusomrader konstaterer, at der er problemer med invasive arter, som k~mpebj~rneklo, japansk pileurt og rynkede rose. Derfor opfordrer kommunen kraftigt til, at vi ivaerksaetter bek~mpelse heraf. Ad 11 Lokalplan Overfor fodboldbanerne i Hjortdal Jigger der en ejendom, der indeholder den gamle smedje, som nu omdannes og indrettes til cykelsmedje. Pa arealet er det ift~lge lokalplanen meningen, at der skal indrettes ferielejligheder og overnatningspladser, cykelvaerksted samt fa~lles faciliteter. Omkring bygningerne etabieres aktivitetsomrade, shelteromrader, cykeltraeningsbane samt beplantning. Indenfor lokalplanomradet er der udlagt to omrader til MTB. MTB omraderne skal indrettes med en cykeltr~ningsbane, som udf~res i jord og grus. de shelters, der ma bygges, skal der vaere mulighed for overnatning. Arealet som skal anvendes til aktiviteten er pa 2,8 ha. Ad 12 Nyt vandvaerk Hjortdal Vandv~rk skal fornyes. Det nuvaerende vandvaerk er placeret i 2 forskellige gamle bygninger uden isolering. St~rsteparten of maskinerne er ca. 40 ar gamle og det koster rigtig meget at reparere dem. Renvandstanken er ca. 50 ar gammel. Det gamle vandvaerk kan ikke renoveres, idet det ikke er rentabelt. Der skal opf~res et nyt vandvaerk, som forventelig koster 3,2-3,5 mio. kr. Hjortdal Vandvaerk har s~gt Jammerbugt Kommune om en kommunegaranti til et 20 arigt Ian pa 2,2 mio. kr. til opf~relse of et nyt vandvaerk. Investeringen forventes at kunne finansieres over den fremtidige drift, idet prises pr. m3 vand stiger fra 2 tii 3,5 kr. Den faste arlige afgift stiger for sommerhuse til 450 kr. Herudover stiger malelejen til 100 kr. Hvis kommunen skal give en garanti, er det jo dejligt for kommunen, at medlemmerne of Hjortdal Vandv~rk haefter personligt, subsidiaert og solidarisk for enhver of selskabets forpligtelser. J.nr /8

7 Pa baggrund heraf har kommunen besluttet at stilfe garantien og ogsa fundet det betimeligt, at der etableres et nyt vandvaerk bl.a. pa grund af, at sommerhusomraderne i Slettestrand har 630 forbrugere og en arlig forsyning pa op mod m3 vand. Ad 13 Udvidelse of Hotel Slettestrand Hotel Slettestrand har smgt om at bygge en ny bygning, der skal indeholde et sv~smmebassin, omklaedning, tagterrasse samt en ferielejlighed. Det kr~ver dispensation fra lokalplan 53. Tilbygningen skal placeres tangs Slettestrandvej (der hvor der i dag er hoppeplads m.m.). Den gamle svmmmehal laves om tit ms~derum. Indgangen tit det nye sv~mmebassin bliver overfor den nuvaerende reception. Bygningen ~snskes opf~srt i det v~sentligste i try. Der skulie mange dispensationer tit og de er opnaet, men det forudsaetter, at parkeringspladserne ialt skal vaere 53 og de skal markeres og de ikke ma blokeres of anden aktivitet. Ad 14 Bredband En del akt~rer i Destination Svinkl~v/Slettestrand er begyndt at kigge pa muligheden for et langt bedre netvaerk i omradet via fiber. Isaer overnatningsstederne oplever en r~get forventning fra gaester om et godt, stabilt og hurtigt netvaerk. Sp~rgsmalet er, om sommerhusejerne ogsa har det behov. Bredband Nord skal grave fiber ned i omradet. Fiber skal nedgraves tit overnatningsstederne i selve Slettestrand. Hvis der derimod skal nedgraves fiber tit sommerhusene kr~ver det, at en vis procentdel of sommerhusene er med i planen. Etableringsomkostningerne for hvert enkelt sommerhus vil vaere fra 0 tit maks kr. afh~ngigt af, hvor stor en procentdel der gar med. Der vil vaere en bindingsperiode pa 6 maneder og der vil udgiften variere fra 169 kr. tit 219 kr. pr. maned alt afh~ngig of hastigheden. Hvis man ~nsker at tilkendegive, at man er indstillet pa at fa fibernetvaerk, skal man tilmelde sig hos Tage Thomsen, EDB-centret i Fjerritslev med mailadressen tt,edbcenter.dk. 7/8

8 Ad 15 Diverse Grundejerforeningen er stadig medlem of Sammenslutningen of Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune og foreningen har i ar gjort et stort stykke arbejde i forbindeise med drs~ftelse of affaldsplan i relation til sommerhusejerne. Som I formentlig ved, er Leif Ronne gaet pa pension og har solgt Rennes Hotel til Lars Mouritzen. Overdragelsen fandt sted i sommeren Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra et par grundejere omkring bevoksning ud over vejene flere steder pa Bjerregards Boulevarden og Redningsvejen. Bevoksningen har bevirket, at flere har faet ridset deres biter og sten i vejsiden har bevirket, at mange har faet buler i deres biter. Det er tidligere naevnt i referater og drmftet pa generalforsamlingen, men grundejerforeningen skal opfordre tit, at bevoksningen k(ippes, saledes at der ikke sker skade pa bilerne og at eventuelle sten er tydelige. Det gar fortsat godt med havbadene og man kan ga ind pa havbadenes hjemmeside og se, hvad de arbejder med i ~jeblikket. Generelt er det bestyrelsens opfattelse, at der er kommet rigtig god aktivitet i Slettestrand, at Slettestrand flere gange n~vnes i medierne, hvilket kun er tit gavn for omradet. Mid ~nsket om at alle far en god saeson, indstiller bestyrelsen beretningen tit godkendelse. Siettestrand den 23. maj 2015 Jens Jerslev 8/8

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Rønnes Hotel lørdag den 26. maj 2012 Bestyrelsen har følgende punkter

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Tanker og visioner for Slettestrand-området

Tanker og visioner for Slettestrand-området Temamøde i Turistforum inviterede gæster tirsdag den 16. Juni 2009 på Sanden Bjerggaard Tanker og visioner for Slettestrand-området Velkommen til Indledningsvis blev Kirsten Kronborg, Feriecenter Slettestrand

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 11. april 2015 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Tony

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller.

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Æ Redningshus, Ørhagevej, Klitmøller lørdag den 18. oktober 2014 kl. 12.30. Formanden Otto Heeager indledte med en

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere