Møllevænget & Storgaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget & Storgaarden"

Transkript

1 Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Thorkild Westergaard Andersen (TWA) Kaj Herholdt Madsen (KHM) Elsebeth Andersen (EA) Vibeke Leensbak (VL) Kristina Poser (KPO) Heine Bertelsen (HBE) Peter Rosborg (PR) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Karin Jensen - referent (KAJ) Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 2

3 Dagsorden Side 265. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Driftscentrene Fuldmagt til DAB Separat forvaltning Status for låneoptag Likviditetsstatus for Møllevænget & Storgaarden Økonomisk analyse af omkostninger for MSBolig ved udtrædelse af RandersBolig Udlejningssituationen a - Status for tomgangslejemål: b - Afdeling 69 tomgangslejemål: Bemyndigelse af formand og næstformand til at søge advokathjælp a. Nyt punkt Logo for Møllevænget & Storgaarden b. Nyt punkt Afholdelse af udgifter i forbindelse med fejladministration Bysekretariatet a - Afrapportering vedr. Bysekretariatets indsats: b - LUKKET PUNKT Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 57 Budgetoverskridelse b. Nyt punkt Strakspåbud fra arbejdstilsynet Orienteringer a - Formandens orientering b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer c - Nyt fra administrationen Aktionsplan Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 3

4 265. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. At bestyrelsen godkender dagsorden Dagsorden med bilag fremsendt pr. den 29. oktober 2013 til bestyrelsen TWA bød alle velkommen. DLA ønskede et nyt punkt på dagsordenen, da arbejdstilsynet havde været på uanmeldt besøg. Punktet kom på lige efter punkt 276. TWA ønskede 2 punkter på dagsordenen nemlig: Punkt 274a Godkendelse af nyt brevpapir. Punkt 274b Klarlægning af hvem der betaler tab der skyldes RandersBolig. Dagsordenen blev herefter godkendt Godkendelse af referat Referat af møde i bestyrelsen tirsdag den 10. oktober 2013 udsendt til bestyrelsen pr. den 29. oktober at bestyrelsen godkender referatet at bestyrelsen underskriver det godkendte referat HBE Punkt 260 fra sidste møde, han kunne ikke acceptere at punktet var godkendt, når det ikke var lovligt. DLA fastholdt at der i sagen var oplyst om hvilken paragraf lånet var godkendt efter. Der er ingen penge i dispositionsfonden, hvilket har været fuldt belyst siden regnskabsaflæggelse i Konsekvenserne af dette er drøftet løbende med den siddende bestyrelsesformand, formandskabet og der er orienteret i bestyrelsen. Kommunen er løbende orienteret. Der var herefter en diskussion af lovligheden i punkt 260. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 4

5 TWA konkluderede at referatet var korrekt refereret og at der blev udarbejdet gode referater. punktet er i denne dagsorden som punkt 276a. Referatet blev herefter godkendt, rundsendt og underskrevet Revisionsprotokol Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Revisionsprotokollatet blev rundsendt til gennemsyn og bestyrelsen tog det herefter til efterretning Driftscentrene. Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde at arbejde videre med en driftsstruktur på 4 driftscentre samt at tage stilling til pakkerne i driftscentrene når arbejdsgruppen havde noget mere konkret. En arbejdsgruppe bestående af TWA, KHM, DLA, PB og lokalinspektør Johnni Sørensen er i færd med at udarbejde en struktur for driftscentrene. Arbejdsgruppen mødes næste gang den 4. november. Der orienteres om nyt fra arbejdsgruppen på mødet. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning TWA orienterede om at der havde været møde i arbejdsgruppen mandag inden mødet. Det havde ikke været muligt for arbejdsgruppen at finde en brugbar løsning. DLA var fremkommet med nogle guldkorn omkring organiseringen og havde anbefalet en ekskursion til DAB for at besigtige et velfungerende driftscenter. Det var derfor besluttet at DLA,TWA og KHM skulle besøge DAB og orienteres om hvorledes driften kunne organiseres både økonomisk og ledelsesmæssigt. Han orienterede om at DLA ville sørge for at arrangerer turen snarest. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 5

6 Han forklarede at det var et stort problem at MS bestod af 2600 lejemål fordelt på over 50 afdelinger. Desuden havde nogle afdelinger mange lejemål mens andre var meget små helt ned til 4 lejemål, hvilket gjorde driften umulig at styre. Det stod efterhånden klart at det bliver en kæmpe opgave at finde en retfærdig model. Dette betød at der måtte sælges ud af særinteresser og der skulle sluges nogle kameler for at få det til at hænge sammen. Han fastslog at der fortsat arbejdes med 4 driftscentre der skal ledes effektivt og økonomisk. KHM supplerede med at DLA var kommet med nogle rigtig gode ideer som der kunne arbejdes videre med, da det så sortest ud i arbejdsgruppen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning Fuldmagt til DAB Da der er kommet flere nye medlemmer i bestyrelsen siden der sidst blev udfærdiget en fuldmagt, er det blevet nødvendigt med nye underskrifter på fuldmagten til DAB Fuldmagten medbringes til underskrift på mødet. At bestyrelsen underskriver fuldmagten På foranledning af TWA var Medlems og administrationsaftalen mellem Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig udsendt til medlemmerne inden mødet. DLA forklarede, at da der ikke forelå en underskrevet administrationsaftale mellem Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig der bemyndigede forretningsføreren til at underskrive, var det besluttet at bemyndige DAB ledelsen direkte. I RandersBolig var man startet med et stiftelsesdokument, herefter havde man ikke fået underskrevet de underliggende administrationsaftaler mellem boligorganisationerne og RandersBolig. Når stiftelsesdokumentet udløb, bør man sørge for et klart administrationsgrundlag. TWA spurgte til hvad fuldmagten bemyndigede til. DLA Fuldmagten bemyndigede ledelsen i DAB ifølge vedtægtens 13 stk. 4 til blandt andet at underskrive lånedokumenter tilsammen med 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skulle være formand eller næstformand. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 6

7 Der var lagt op til at bemyndige 6 ledende medarbejder i DAB som tegningsberettigede. I praksis ville DLA som daglig ledelse i RandersBolig normalt være den underskrivende part. TWA konkluderede at medlems og administrationsaftalens bilag 5 var ugyldigt og at det var stiftelsesdokumentet der var gyldigt. TWA omdelte samarbejdsaftalen mellem RandersBolig og DAB. Han læste op af dokumentet om DABs ansvar. Bestyrelsen og DLA havde herefter en diskussion om hvilket ansvar DAB havde samt beløbsgrænsen for dette ansvar. TWA kunne ikke forstå hvorfor der ikke var rettet i aftalens side 4, 2. afsnit vedrørende ansvarsfraskrivelse da man lavede en ny samarbejdsaftale mellem RandersBolig og DAB i juni DLA forklarede, at der på det tidspunkt ikke var tale om en revision af selve indholdet i aftalen, der blev kun rettet i opsigelsesvilkår, således aftalen var løbende med et års opsigelse. TWA ønskede at det blev stadfæstet hvem der har ansvar for hvad og han ville arbejde videre med denne sag. DLA slog fast at DAB ikke tager ansvar for historikken før DAB overtog ledelsen eller dispositioner foretaget af andre. Fejl begået af DAB dækkes med op til kr pr. skade, DAB har tegnet ansvarsforsikring. Bestyrelsen bad om at få en kort beskrivelse af de personer fuldmagterne skulle udskrives til, hvilket DLA redegjorde for. En kopi af en fuldmagt sendes til bestyrelsesmedlemmerne med referatet. Bestyrelsen underskrev herefter fuldmagterne Separat forvaltning Status for låneoptag Der har været afholdt ekstraordinære afdelingsmøder med de 22 afdelinger, hvor det er nødvendigt med låneomlægning til ekstern belåning. Alle afdelinger på nær afdeling 8 har godkendt det eksterne låneoptag, afdelingerne har generelt haft god forståelse for nødvendigheden af dette tiltag. De afdelinger hvor det har været nødvendigt med huslejestigninger har anerkendt dette. Tvisten med afdeling 8 er sendt til kommunen den 26. september Administrationen har modtaget tilbagemelding fra kommunen og afventer nu kommunens afgørelse. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 7

8 Ansøgningerne til kommunen om godkendelse af låneoptaget i afdelingerne er under udarbejdelse og forventes indsendt til kommunen snarest. Når godkendelserne af låneoptagene foreligger fra kommunen, hjemtages lånene fra et realkreditinstitut. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning KAJ orienterede om at administrationen var i færd med at udfærdige ansøgningerne om godkendelse af låneoptagene hos Randers Kommune. Det forventedes at låneansøgningerne blev sendt til kommunen i løbet af den næste uge. Tvisten med afdeling 8 forventedes afklaret af kommunen i løbet af 2 uger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Likviditetsstatus for Møllevænget & Storgaarden Det er tidligere aftalt, at udviklingen i boligforeningens likviditet skulle følges tæt. Der orienteres om den aktuelle likviditetsstatus. Som følge af regnskabsskæring netop er passeret, er det ikke relevant at udføre budgetkontrol. Der arbejdes i stedet på regnskabsudarbejdelse. Det forventes at revisor starter på revision af årsregnskabet den 4. november og er færdig med dette i uge Bestyrelsen har ordinært bestyrelsesmøde samt møde med revisor tirsdag den 4. februar Herefter afholdes der budgetcafé og afdelingsmøderne starter op datoerne for budgetcaféer og afdelingsmøder kan ses i punkt 279 fremtidig mødeoversigt. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Likviditetsstatus pr. 25. oktober 2013 DLA orienterede om at likviditeten nu var så høj at der ikke var konkursrisiko i boligorganisationen og når lånene bliver hjemtaget vil disse beløb komme oveni likviditetsmæssigt. TWA foreslog at bestyrelsen fremadrettet ikke længere skulle orienteres om likviditeten, men i stedet fokuserer på budgetopfølgning. Hvis likviditeten falder drastisk skal administrationen orienterer bestyrelsen. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 8

9 TWA rundsendte en oversigt over administrationsbidrag for alle selskaber i RandersBolig opkrævet til RandersBolig og til boligorganisationerne, for perioderne 2011/12, 2012/13 og 2013/14 og gennemgik oversigten. TWA orienterede om at der var opkrævet ekstra kr. 393 ud over de budgetterede kr Det betød at der var opkrævet kr. 643 i regnskabsåret 2012/13. En overskridelse på over 1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Han ønskede derfor at DLA kom med en skriftlig redegørelse for denne overskridelse. En væsentlig faktor i overskridelsen var løn til lokalinspektøren der ikke var med i budgettet i 2012/13. På baggrund af forespørgslen havde administrationen lavet et kort notat der var medbragt på mødet. Notatet gennemgår afvigelser i det ureviderede regnskab for boligforeningen. DLA afleverede notatet til formanden. Det blev aftalt at notatet skulle udsendes sammen med referatet. Derudover blev udgiften til renholdelse på Reberbanevej 8 drøftet. Der var tale om et højt tal til renhold. Det blev aftalt at administrationen tjekker tal og vender tilbage. Renhold er ikke et problem efter 1. juli 2013, da lejer selv overtager dette. Der blev herudover spurgt til et forbrug på ca. kr (Udenfor referat) Dette beløb er boligorganisationens medfinansiering i helhedsplanen i Nordbyen i DLA forklarede at det indgik i den økonomiske genopretningsplan at administrationsbidrag skulle opkræves kostægte fra og med 2012/13. Budgettet for 2012/13 var ikke budgetteret kostægte og hertil kom udgiften til lokalinspektøren som heller ikke var i budgetteret. På den baggrund var der tale om et relativt stort underskud på driften i hovedforeningen. Da underskud ikke længere er muligt opkræves der i stedet for ekstra administrations bidrag i afdelingerne. Bestyrelsen tog orienteringen om likviditeten til efterretning og var enige om at der fremadrettet ikke længere skulle orienteres om likviditeten, men i stedet fokuserer på budgetopfølgning. Hvis likviditeten falder drastisk skal administrationen orienterer bestyrelsen Økonomisk analyse af omkostninger for MSBolig ved udtrædelse af RandersBolig Der har løbende været kontakt vedrørende punkt 3 og 5 i kommissoriet. Professor Frank Thinggaards redegørelse imødeses snarest og eftersendes dagsordenen. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 9

10 Bestyrelsen drøftede indholdet i Frank Thinggaards rapport. Nogen mente at den havde været unødvendig, mens andre mente den var godt lavet og var god at bruge til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen ønskede at vide om rapporten måtte offentliggøres. DLA mente at offentliggørelse var en formsag, men det skulle cleares med Frank Thinggaard inden offentliggørelse. TWA havde fået tilladelse fra Hans Henrik Edlund til, at indsende hans rapport til Randers Amtsavis. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Udlejningssituationen a - Status for tomgangslejemål: Status for tomgangslejemål. Lejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør for oktober måned kr Tomgangslejelisten udviser permanent tomgang i afdeling 69. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Oversigt over tomgangslejemål pr. 16. oktober 2013 Dla redegjorde for at administrationen var i færd med at behandle om det kunne være strukturelle problemstillinger der medførte tomgangene. Kunne det være bestemte afdelinger eller bestemte lejemål der havde problemerne. Der var flow i udlejningerne af tomgangslejemålene, der var rigtig mange nyudlejninger hver måned og de lejemål der var ledige havde generelt stået tomme i kort tid. Administrationen havde valgt at se på afdeling 69, da det tydede på at der var et strukturelt problem i ungdomsboligerne (se punkt 273b). Set på landsplan var der da heller ikke et stort antal ledige lejemål i Randers, hvor der ifølge Landsbyggefonden var lige knapt 1% ledige lejemål i oktober. Almene boliger havde generelt fået sværere betingelser. Det tog tid at lejemålene skulle ud i flere udbudsrunder og selv rækkehusene skulle ofte ud i flere udbudsrunder. Bestyrelsen drøftede herefter antal lejemål i byen, opnoteringssystemet, annoncering og ventelistegebyret. TWA ønskede at administrationen arbejdede videre med dette. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 10

11 b - Afdeling 69 tomgangslejemål: DAB er ved at undersøge mulighederne for at få boligforeningen tilknyttet CIU Central Indstillings Udvalget der er en administrativ organisation, der udlejer ungdomsboliger til målgruppen. Der er forskellige modeller for hvordan denne udlejning kan foregå, og dette drøftes med CIU, så der kan lægges op til en konkret aftale skræddersyet til formålet i den konkrete situation. Administrationen vender tilbage herom. En anden mulighed er at udvide udlejningen til boligsøgende uden for målgruppen, dette vil dog have konsekvenser for boligstøtten og kan have sociale problemer. Derudover kan man overveje at støtte huslejenedsættelser fra dispositionsfonden. Administrationen er i færd med at undersøge om der er specifikke årsager til tomgangene i afdeling 69. Der har dog ikke været den store interesse for ungdomsboliger generelt. Der suppleres med en mundtlig redegørelse på mødet. At bestyrelsen bemyndiger administrationen til at træffe beslutning vedr. ungdomsboligerne i afdeling 69 DLA orienterede om de forskellige tiltag der kunne tages: kontakt til CIU, udlejning udenfor målgruppen, her var der statsstøtte til ungdomsboligerne og dette blev fjernet hvis boligerne blev udlejet uden for målgruppen, huslejenedsættelser med støtte fra dispositionsfonden, og konsekvenserne i forbindelse med disse tiltag. Administrationen vil fremadrettet se på udviklingen i tomgangene, undersøge grundene til tomgangene samt se på om der er tiltag der kan gøres for at udleje ungdomsboligerne. EA orienterede om at kontanthjælpen nedsættes til SU-takst for unge og at dette kunne have indflydelse på udlejningen. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 11

12 Bestyrelsen bemyndigede administrationen til at træffe beslutning vedr. ungdomsboligerne i afdeling Bemyndigelse af formand og næstformand til at søge advokathjælp Formand og næstformand bemyndiges til at søge advokathjælp til rådgivning og løsning af opgaver for organisationsbestyrelsen. Beløbsramme for budgetår = kr.. Der er ikke budgetteret med udgifter til dette område i budget 2013/14. Det indstilles at bestyrelsen drøfter den mulige advokathjælp og træffer beslutning EA Orienterede om, at det var muligt at klage via styrelsen, hvis bestyrelsen tvivlede på kommunens afgørelser. Bestyrelsen havde herefter en kort drøftelse af om det var nødvendigt med udgifter til advokathjælp. Da der ikke var enighed i bestyrelsen var der afstemning om det stillede forslag. 6 for 1 imod EA stemte imod forslaget, da hun mente man ville komme til at betale for noget man kunne få gratis via styrelsen. Bestyrelsen besluttede at bemyndige formand og næstformand til at søge advokathjælp til rådgivning og løsning af opgaver for organisationsbestyrelsen. Beløbsramme for budgetår i alt kr. 274a. Nyt punkt Logo for Møllevænget & Storgaarden TWA Orienterede om at der var nedsat en arbejdsgruppe fra RandersBoligs bestyrelse. Denne gruppe havde lavet udkast til logoer for samtlige boligorganisationer. Udkast omdelt med forslag til logo for Møllevænget & Storgaarden. At bestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med det foreslåede logo Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 12

13 Bestyrelsen havde en kort drøftelse af det foreslåede logo, hvor et bestyrelsesmedlem mente, at det var en udradering af RandersBolig. Da der ikke var enighed i bestyrelsen var der afstemning om arbejdsgruppen skulle arbejde videre med det foreslåede logo. 6 for 1 imod EA stemte imod forslaget, da hun mente det ville udradere RandersBolig. Arbejdsgruppen arbejder videre med det foreslåede logo. 274b. Nyt punkt Afholdelse af udgifter i forbindelse med fejladministration TWA ønskede klarlægning af ansvaret for samt hvem der skulle afholde udgifterne ved fejladministration. Baggrund for punktet var, at boligbutikken havde udlejet en bolig til en lejer som troede det er tilladt med husdyrhold. Han ønskede klarlæggelse af hvem der skulle afholde omkostningerne for lejeren. Han havde hørt, at det var aftalt at omkostninger forårsaget af RandersBolig skulle afholdes af den enkelte boligforening. Der var en længere diskussion af den konkrete sag. Nogle mente at lejeren var forpligtet til at læse lejekontrakten, hvor det fremgik om der var tilladelse til husdyrhold. Andre mente, at det var RandersBolig der skulle afholde udgifterne for lejer, da RandersBolig havde tilbudt lejeren et lejemål, hvori der ikke måtte holdes husdyr. DLA syntes at det var et godt eksempel, idet sagerne aldrig var sort/hvide. I det konkrete eksempel fremgik det flere gange i det udsendte materiale, at man ikke måtte holde hund. Der kunne fortsat udvikles på det eksisterende it-system i forhold til boligsøgende m.v.. Dette var et prioriteringsspørgsmål. (udenfor referat) Opnoteringen skete ved personlig henvendelse. RandersBoligs tidligere forretningsgang, var at medarbejderen indtastede direkte i EG- Bolig og dermed skulle huske hvilke afdelinger der må holde husdyr. Forretningsgangen er ændret fremadrettet således at der sker en automatisk udveksling mellem hjemmesiden og EG-Bolig. Systemet er dog ikke fejlfrit, feks. kan ønsker være indtastet inden en afdelings ændring af feks. husdyrhold m.v.. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 13

14 DLA påpegede afslutningsvis at en lejekontrakt er et juridisk bindende dokument der forudsættes læst af begge parter inden indgåelse. TWA spurgt til hvem der hæfter for omkostninger ved fejl forårsaget af RandersBolig. Han havde fået at vide at der var en aftale om at Møllevænget & Storgaarden skulle dække tab forårsaget af RandersBolig. DLA Det havde været drøftet i regi af RandersBoligs bestyrelse sidste år, hvor holdningen var at udgiften ved tab skulle ligge i regi af boligforeningerne, da holdningen dengang var at eventuelle fejl var begået af boligforeningernes egne medarbejdere. KHM mente at hvis en ansat forårsagede en hændelse kunne det ikke være afdelingen der skulle være ansvarlig for udgiften. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af hvem der har ansvaret og hvem der afholder udgifterne hvis en medarbejder i RandersBolig laver fejl. Nogen mente at RandersBolig skulle stå inde for omkostningerne. Hvis fejlen var begået af en fra DAB, skulle DAB være ansvarlig for omkostningerne som det fremgik af samarbejdsaftalen mellem RandersBolig og DAB. EA mente at hvis en inspektør lavede fejl skulle afdelingen betale dette. Fejlen skulle så rettes fremadrettet. Det var vigtigt at bestyrelsen gav deres opbakning til administrationen. DLA mente, at den ledelsesstil et flertal i bestyrelsen gav udtryk for, udtrykte mistillid til medarbejderne og han ville gøre opmærksom på, at denne ledelsesstil kunne have negativ indflydelse på hele administrationens og boligforeningens egne medarbejders arbejde. Bestyrelsen besluttede, at DLA skulle lave en skriftlig redegørelse der afklarede hvor ansvaret lå og hvem der afholdt udgifterne, hvis medarbejdere i RandersBolig eller Møllevænget & Storgaarden lavede fejl Bysekretariatet a - Afrapportering vedr. Bysekretariatets indsats: (Udsat fra sidste møde) Der har været afsluttende møde i styregruppen for helhedsplanen Styregruppen består af repræsentanter fra kommunen, boligorganisationen samt lejerepræsentanter. Styregruppen har bestyrelsesansvaret for projektet. Projektet har sit eget sekretariat og finansieres primært af landsbyggefondsmidler. Styregruppen har behandlet regnskabet for helhedsplanen og har godkendt dette. Kontorchefen orienterer yderligere på mødet. Materiale til punktet blev omdelt på mødet den 10. oktober Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 14

15 At bestyrelsen tager regnskabet for Helhedsplanen i Randers Nordby til efterretning DLA orienterede om at punktet havde været med på sidste møde, hvor materialet var omdelt. Det bestyrelsen især skulle se på var revisionserklæringen. Landsbyggefonden holder skarpt øje med at de uddelte midler bruges korrekt. Projektregnskabet var tidligere godkendt af styregruppen. Projektet havde været en succes og der var givet en ny bevilling for perioden Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b - LUKKET PUNKT 276. Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 57 Budgetoverskridelse På sidste møde blev det besluttet at bevillige et lån på op til kr til afdeling 57 Spindervej 8. Formanden har ved den 20. oktober annulleret denne beslutning. Sagen sættes derfor på til ny behandling. TWA læste op fra et notat. På sidste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 godkendte bestyrelsen, at afdeling 57 kunne låne 1,5 mio. af andre afdelingers hensættelser. Jeg er efterfølgende fra anden side blevet bekendt med, at beslutningen var ulovlig. På mail til Dennis Larsen (DLA) dateret den 19. oktober 2013, anmodede jeg DLA om at bekræfte, at beslutningen var lovlig. På svar mail fra DLA dateret den 20. oktober 2013 fik jeg oplyst, at beslutningen var ulovlig. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 15

16 På mail til DLA dateret den 20. oktober 2013 meddelte jeg, at jeg ikke accepterer at bestyrelsen træffer ulovlige beslutninger, og at beslutningen på sidste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 hermed er annulleret I forbindelse med dette punkt, bedes DLA skriftligt over for den siddende bestyrelse redegøre for om beslutningen på det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 9. maj 2012 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2012, hvor det blev besluttet at låne afdeling 57 3,6 mio. af dispositionsfonden på ubestemt tid, er lovlig Denne beslutning har vitale følger for vor boligforening mange år frem Jeg vil foreslå, at tilsynet med de almene boliger i Randers Kommune inddrages i løsningen af ovennævnte. DLA omdelte en redegørelse for den økonomiske færdiggørelse. DLA redegjorde for forløbet siden hovedentreprenørens konkurs og de tiltag der blev gjort for at redde byggesagen. Han forklarede at denne byggesag var helt speciel. På mødet den 12. november 2012 stod bestyrelsen reelt overfor valget om de skulle lade byggesagen gå konkurs eller skulle redde den. VL supplerede, det daværende bestyrelsesflertal frygtede, hvis man accepterede at lade sagen gå konkurs hvad ville der så ske i fremtiden. Der var frygt for renommeet og muligheden for at køre videre. Det var valget mellem pest eller kolera. Bestyrelsen vidste ikke at dispositionsfonden var så langt nede. Dette blev efterfølgende tydeliggjort ved regnskabsaflæggelsen 2013, hvor der blev ryddet op i en lang række forbedringssager der var bogført som mellemværender. PR bygningen ville tage skade hvis ikke pengene blev bevilligede. Mødet den 12. november 2012 var hasteindkaldt. Håndværkerne ville forlade pladsen hvis vi ikke skaffede pengene. TWA ønskede en skriftlig redegørelse for de tidligere beslutninger. HBE var af den opfattelse at administrationen skulle varsko bestyrelsen, hvis de kommer på kant med juraen eller økonomien, da administrationen har pligten og ansvaret for at råde og vejlede bestyrelsen. DLA fastholdt at der i sagen var oplyst om hvilken paragraf lånet var godkendt efter. Der er ingen penge i dispositionsfonden, hvilket har været fuldt belyst siden regnskabsaflæggelse i Konsekvenserne af dette er drøftet løbende med den siddende bestyrelsesformand, formandskabet og der er orienteret i bestyrelsen. Kommunen er løbende orienteret. DLA gjorde opmærksom på at den løsning der blev fremlagt og besluttet på sidste møde var den eneste fremkommelige praktiske løsning han kunne komme med. Han tog derfor forbehold for hvis bestyrelsen ikke længere ønskede at stå ved denne løsning, kunne administrationen ikke færdiggøre sagen. Bestyrelsen besluttede at sende sagen til afgørelse hos Randers Kommune. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 16

17 276b. Nyt punkt Strakspåbud fra arbejdstilsynet KAJ orienterede om at arbejdstilsynet havde været på uanmeldt besøg på Stadfeldtsvej 41. Arbejdstilsynet havde her uddelt strakspåbud om brug af personlige værnemidler ved affaldshåndtering. Driftsafdelingen har lavet en beregning på hvad det ville koste at indkøbe og benytte værnemidler samt en beregning på midlertidig opstilling af containere. I østbyen vil den nuværende løsning incl. værnemidler koste ca. kr pa. Midlertidige containere vil koste ca. kr pa. I midtbyen vil den nuværende løsning incl. værnemidler koste ca. kr pa. Midlertidige containere vil koste ca. kr pa. At bestyrelsen drøfter mulighederne for affaldshåndteringen og beslutter hvad der skal gøres på kort sigt frem til det ordinære afdelingsmøde Bestyrelsen besluttede at lukke skakterne og opsætte containere midlertidigt i de berørte afdelinger frem til de ordinære afdelingsmøder. Afdelingerne skal på de ordinære afdelingsmøder i foråret 2014 beslutte den fremtidige affaldshåndtering Orienteringer a - Formandens orientering Formanden orienterer om sidste nyt. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning TWA: Jeg vil anmode om, at vi for at styre pengeforbruget i organisationsbestyrelsen i MS aftaler, at deltagelse i kurser, møder og lignende på MS s regning, godkendes af formand / næstformand eller organisationsbestyrelsen inden tilmelding. Her tænker jeg på, at vi kan udvælge én person, som deltager frem for hele Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 17

18 organisationsbestyrelsen. Formålet med deltagelse i kurser, møder og lignende på MS s regning er at det tilfører boligorganisationen en værdi, som kan omsættes til brug for at sikre, at vor boligorganisation til enhver tid ledes mest effektivt. KPO foreslog at hele bestyrelsen tog stilling til om der skulle deltages i foreslåede kurser, samt at det blev taget op fra gang til gang. VL mente at bestyrelsen var forpligtede til at dygtiggøre sig og burde deltage når kredsen lavede noget bl.a. for ikke at blive isoleret i kredsen. HBE mente at det var en god måde at være samme på når alle i bestyrelsen samlet tog af sted. Bestyrelsen var enige om at hele bestyrelsen diskuterer og træffer beslutning om man tager på kurser fra gang til gang. TWA orientering om møde med advokat TWA orientering om møde med Domea Til disse punkter blev administrationen bedt om at forlade lokalet. Kontorchefen deltog ikke i resten af mødet. b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse. At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning VL Havde modtaget mail fra afdeling 49 vedrørende låste indgangsdøre i afdeling 56. Det var irriterende for bysekretariatet at skulle ud og lukke op når der blev ringet på. Hun har talt med bysekretariatet om at det ville være godt hvis dørene kunne være åbne til kl I afdeling 56 var de utrygge ved dem der kommer i parkcafeen og derfor blev døren låst kl Bestyrelsen aftalte at VL tager henvendelse til afdelingsformanden i afdeling 56 med henblik på at løse dørproblemet. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 18

19 VL havde set et referat, hvor det fremgik at bestyrelsen havde besluttet at administrationen skulle flytte til nordsiden af åen, for der boede hovedparten af lejerne. Desuden havde hun hørt at til de møder der var afholdt op til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, havde man ikke ønsket at have alle afdelinger med. Der var dem der var imod os og dem der var med os. Hun følte at hun var en af dem man skulle af med. Og hun fandt det meget ubehageligt med opdelingen i bestyrelsen. KHM oplyste om at de som deltog i møderne var inviteret af arrangørerne og at andre afdelinger kunne have gjort det samme. Han oplyste ligeledes om at møderne ikke drejede sig om, hvem der var med os og hvem der var imod os. TWA medgav at han vil arbejde for at der kommer et kontor nord for åen med medarbejdere. Han ville rigtig gerne se det omtalte referat på næste bestyrelsesmøde. TWA var inviteret til at deltage i møderne af afdeling 24 og afdeling 7 og mente at det var godt bare et bestyrelsesmedlem var med. VL ønskede at vide hvorfor der ikke var orienteret om møderne i afdelingerne på bestyrelsesmøderne og om hvem fra bestyrelsen der deltog i disse. PR kunne følge VL, hvorfor var det ikke hele bestyrelsen der var inviteret med. KHM mente at kritikken skulle have været fremlagt noget før. EA og VL mente begge at der var sået tvivl om hvad der arbejdes for i bestyrelsen. PR mente at der var to lejre i bestyrelsen. VL læste op af et referat fra afdeling 7 om at organisationsbestyrelsen arbejdede for at flytte nord for broen. VL ønskede at bestyrelsen fremover arbejdede sammen. TWA forbeholdt sig retten til at tage til møder uden resten af bestyrelsen. EA mente at bestyrelsesmedlemmerne burde udtale sig på egne vegne og ikke på organisationsbestyrelsens vegne i emner der ikke var vedtaget af bestyrelsen. EA Ønskede at vide hvorfor kommunens referat af mødet hos kommunen ikke var lagt på RandersBoligs hjemmeside. Hun undersøger sagen og vender tilbage med punktet. c - Nyt fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 19

20 I november afholdes der 2 kurser i regnskab og budget og i december afholdes der 2 kurser i grundkursus for afdelingsbestyrelser. Kurserne henvender sig til alle boligorganisationerne i RandersBolig. Kurserne har en varighed på 3 timer og der er plads til 30 personer pr. aften. Der har været stor interesse for kurserne og disse er nu fuldt besatte. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning KAJ orienterede om at der havde været stor interesse for de kommende kurser både i regnskab og budget og grundkursus for afdelingsbestyrelser. Det var besluttet at lave et ekstra kursus i Regnskab og budget til december. Kurserne i regnskab og budget afholdes den 14. og 21. november samt den 11. december. Kurserne i grundkursus for afdelingsbestyrelser afholdes den 3. og 4. december. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Aktionsplan Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab. Aktionsplan medbringes og omdeles på mødet. Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen Bestyrelsen tog aktionsplanen til efterretning Fremtidig mødeoversigt Fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den xx januar 2014 kl Tirsdag den 4. februar 2014 kl Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde med revisor Fremtidige Repræsentantskabsmøder: Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 20

21 Tirsdag den 18. marts 2014 kl Ordinært repræsentantskabsmøde Planlagte budgetcaféer 2014: Onsdag den 5. februar 2014 kl Uge 11, marts 2014 kl Planlagte afdelingsmøder 2014: Regnskabs- og budgetmøder afholdes i uge 8, 9 og 10 fra mandag den 17. februar torsdag den 6. marts 2014 Afdeling: afdelinger i alt Budgetmøder afholdes i uge 15, 17 og 18 fra mandag den 7. april 2014 torsdag den 1. maj 2014 Afdeling: afdelinger i alt Bestyrelsen besluttede at afdelingsmøderne skulle fordeles på januar mødet. (Udenfor referat) Administrationen foreslår at der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 28. januar Bestyrelsesmødet den 4. februar 2014 foreslås afholdt som et rent regnskabsmøde med revisor uden andre punkter på dagsordenen Eventuelt Intet. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 21

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 10.10..2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.09.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 28.01.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 09.09.2014 side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere