$%## &! ''' (!! (! ((! & (

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$%## &! ''' (!! (! ((! & ("

Transkript

1 Resultatkntrakt Vedrørende O peratør tilerhvervsrettet Vidensam arbejde m ed Shanghai 1. juli juli 2012 U nder frudsæ tning af psitiv evaluering kan kntrakten frlæ nges til d. 31. juli 2013 Jurnalnummer: Kntraktens parter Regin: Regin M idtjylland(rm ) Reginal U dvikling Skttenbrg Vibrg Eannr: Kntaktpersn: N iels Erik Andersen N ru.rm.dk Tlf Operatør: Teknlgisk Partnerskab, Teknlgisk Institut,Kngsvang Alle 29,8000 Århus C CVR. N r.: Bank: D anske Bank Kt.nr.: Sw ift Cde: D ABAD KKK IBAN : D K Kntaktpersn: H enrik Larsn teknlgisk.dk Tlf Resumé Regin M idtjylland ønsker med dette prjekt gennem flere aktiviteter at føre en bred kreds af reginens private g ffentlige virksmheder g institutiner ind i et knkret g fæ lles udviklingssamarbejde med tilsvarende parter i Shanghai indenfr mråderne IT,energi/ miljø samt sundhed/ life sciences. D er skal etableres g drives 3 netvæ rk med n line kmmunikatin med deltagere fra både Shanghai g M idtjylland. N etvæ rksdeltagerne skal støttes fagligt g kulturelt g gives muligheder fr deltagelse i kntakt g prjektskabende w rkshps,seminarer g møder i både M idtjylland g Shanghai. Prjektets peratør,samarbejdspartner g underleverandører skal gså støtte netvæ rkenes deltagere i ideudviklings,prjektmdnings g gennemførelsesaktiviteter,ligesm ffentlige institutiner skal kunne tildeles støtte til mdning af erhvervsprjekter rettet md Shanghai. R eginalu dvikling Skttenbrg 26,8800 Vibrg

2 Opfølgning pr. 29. februar 2012!"#! $%## &! ''' (!! (! ((! & ( )# '*(( +, (!(. /0!((( ' *(0 ((0 * ' !( 56!! 5 $ *) ( 7 )( 1

3 ( 089(!+0: ;,/<525= /<"2 3 / ( *!!( )) * ( 528//3( #("( )23!! 2 3 )! 5 > ( * #! *& ' 0!? ( * #

4 @ < A * 1 * )! * %! 0 : :!?!)*?! )!! *!! * * )!)!* BC?! * %! )*,!! " # 6! //! D/ A "

5 $ # % D 2///3 A A * <D4 :* 7! /// D! 7 * ;!* * * <D4 : $ & # % )6! E 7 ( ( #! ( A ; 1#?57 1 ( ( #! ( A *1"! 1" A 8

6 !A D 1!! * E # R esultatm ålene fr periden 1.juli 2010 til31.juli 2012 R esultatkrav M ålem etde O pfølgning R esultatkrav 1.1 Etablering af et midtjysk kinesisk netvæ rk bestående af min virksmheder g videninstitutiner indenfr IT mrådet med egen,engelsksprget n line kmmunikatin. R esultatkrav 1.2 Etablering af et midtjysk kinesisk netvæ rk bestående af min virksmheder g viden institutiner indenfr energi g miljømråderne med egen,engelsksprget n line kmmunikatin. R esultatkrav 1.3 Etablering af et midtjysk kinesisk netvæ rk bestående af min virksmheder g videninstitutiner indenfr sundhed/ life science mråderne med egen,engelsksprget n line kmmunikatin. Antal deltagende,prfilbeskrevne jur. enheder i M idtjylland g Kina (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). Antal deltagende,prfilbeskrevne jur. enheder IM idtjylland g Kina (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). Antal deltagende,prfilbeskrevne jur. enheder i M idtjylland g Kina (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). N etvæ rket er etableret med engelsksprget nline kmmunikatinskanal i frm af en w ebsite med mulighed fr at kmmunikere i et lukket frum kun fr tilmeldte deltagere i netvæ r ket. Freløbig er der 35 deltagere,repræ senterende 28 virksmheder g rganisatiner i netvæ rket se bilag. N etvæ rket er etableret med engelsksprget nline kmmunikatinskanal i frm af en w ebsite med mulighed fr at kmmunikere i et lukket frum kun fr tilmeldte deltagere i netvæ r ket. Freløbig er der 35 deltagere,repræ senterende 27 virksmheder g rganisatiner i netvæ rket se bilag. N etvæ rket er etableret med engelsksprget nline kmmunikatinskanal i frm af en w ebsite med mulighed fr at kmmunikere i et lukket frum kun fr tilmeldte deltagere i netvæ r ket. Freløbig er der 32 deltagere,repræ senterende 23 virksmheder g rganisatiner i netvæ rket se bilag 5

7 R esultatkrav 1.4 Afhldelse af 3 eyepener seminarer i henhldsvis Shanghai g M idtjylland (i alt 6 dage) frdelt på de 3 fkusmråder. R esultatkrav 1.5 Afhldelse af 3 temaspecifikke w rkshps i henhldsvis Shanghai g M idtjylland (i alt 12 dage) på de 3 fkusmråder. R esultatkrav 1.6 Afhldelse af 3 temaspecifikke prjektfindingseminarer i henhldsvis Shanghai g M idtjylland (i alt 12 dage) frdelt på de 3 fkusmråder. R esultatkrav 1.7 U dvikling af knceptbeskrivelse, der sikrer samspillet mellem de 3 netvæ rks deltagere med andre reginale g natinale prgrammer g peratører fr erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai/Kina. Antal deltagende midtjyske g kinesiske virksmheder g videninstitutiner i de 6 eyepener seminarer (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). Antal deltagende midtjyske g kinesiske virksmheder g videninstitutiner i de 6 w rkshps (med angivelse af aftalte,gensidige udviklingsemner i bilag). Antal deltagende midtjyske g kinesiske virksmheder g videninstitutiner i de 6 prjektfindings seminarer (med angivelse af samarbejdsparterne fr hvert prjekt/ ide i bilag). Knceptbeskrivelsen afrapprteres sæ rskilt til netvæ rkene g Regin M idtjylland. D er er afhldt 3 eyepener seminarer i M idtjylland med i alt 19 deltagende virksmheder g 11 deltagende videninstitutiner se bilag. Shanghai erstattes eyepener seminarerne af entilen møder,baseret på specifikke ønsker fra de midtjyske deltagere. D er er afhldt 3 temaspecifikke w rkshps i M idtjylland med i alt 44 deltagere fra virksmheder g videninstitutiner se bilag. 3 temaspecifikke w rkshps i Shanghai er afløst af: 1 w rkshp i Shanghai hvr Tilbud m quick scuting,2 leveret. 1 Planlagt w rkshp i maj2012. ID anmark er samarbejdspartnerne: Agr Tech,VCL,M TIC, D elta g Future Fd se bilag vedr. udvalgte aktiviteter hvr emner fr prjektfinding seminarerne er næ vnt. Prjektfinding seminarer i Shanghai vil finde sted sm individuelle møder med virksmheder. Knceptbeskrivelsen blev afrapprteret til Regin M idtjylland g læ gges ud på M idtnet prtalen. R esultatkrav ansøgninger er gdkendt se $

8 Tildeling inden 31. juli 2012 af min. 7 prjektmdningstilskud indenfr de pstillede kriterier g det gdkendte budget til ffentlige videninstitutiner i M idtjylland. Antal tilskudsmdtagere,prjekternes titler g beløb (versigt ver prjektansøgninger indehldende resume,frmål g partnere fremgår af bilag). bilag. Beløb: 6 x kr. 34 interesserede har tilkendegivet at de arbejder på en ansøgning. R esultatm ålene fr periden 1.august juli 2013 R esultatkrav 2.1 R esultatkrav M ålem etde O pfølgning Afhldelse af min. 7 prjektudviklingsmøder i både Shanghai g M idtjylland (i alt 7 dage) fr deltagerne i de 3 netvæ rk. R esultatkrav 2.2 Tildeling af min. 5 prjektmdningstilskud indenfr de pstillede kriterier g budgettet til ffentlige videninstitutiner i M idtjylland. Antal danske g kinesiske deltagere i de 7 prjektudviklingsmøder samt de knkrete prjektemner g frmål (med angivelse af samarbejdsparterne fr hvert prjekt/ ide i bilag). Antal tilskudsmdtagere,prjekternes titler g beløb (versigt ver prjektansøgninger indehldende resume,frmål g partnere fremgår af bilag). Tidspunktet fr start af aktiviteterne er endnu ikke nået. Tidspunktet fr start af aktiviteterne er endnu ikke nået. F

9 #AH TA B EL 1 D ET A KTU ELLE B U D G ET Udgiftsbudget Senest gdkendte udgiftsbudget Ttal Fasegennemførelse Wrkshp gennemførelse Prjektmdning, RM Prjektmdning, Privat Ttal Finansieringsbudget Senest gdkendte finansieringsbudget Ttal Regin Midtjylland Privat Ttal TA B EL 2 A FR EG N ED E U D G IFTER O G M O D TA G ET FIN A N SIER IN G Udbetalingsregnskab Oplysninger m afregnede udgifter pr. 29. februar 2012 Udbetalinger Ttal Fasegennemførelse Wrkshp gennemførelse Prjektmdning, RM Prjektmdning, Privat Ttal G

10 Finansieringsregnskab Oplysninger m mdtaget finansiering pr. 29. februar 2012 Indbetalinger Ttal Regin Midtjylland Privat Ttal TA B EL 3 FO R SLA G TIL N YT B U D G ET H vis peratøren har frslag tilæ ndringer af budgettet,udfyldes nedenstående skem a m ed nyt frslag tilbudget fr hele prjektperiden. B udgetæ ndringer skalefterfølgende gdkendes skriftligt af R egin M idtjylland fr at væ re gyldige.!" # $ # %!" &' *D ette budget pdaterer det i kntrakten punkt 7.1 beskrevne Finansieringsbudget Finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Ttal Regin Midtjylland Privat Ttal

11 " #'() * % % ()*+,, # $. # # ( # )/ $$. 0 ' 1 / $$ /, / $()*+, 2 0 I7 6! 6!/// 6' ;!

12 & #+, " )(/<!#(8 )%,&J!5(F )%&)!G( (F ;G(## A 1#" J#8(#$7?

13 Members IT netwrk Name 1 Reginshspitalet Silkebrg 2 Shanghai Rying Infrmatin Security Technlgy CO.,Ltd 3 Xun Ma Tng Infrmatin Technlgy & #, Develpment bjective We are lking t gather inspiratin and infrmatin abut telemedicine, hw telemedicine has been implemented in China and its benefits n patients and sciety. Jint R&D. Our cmpany is lcated in Pudng Sftware Park. We are dedicated t technlgy researching, prduct develpment, integrated security and cmprehensive service in the field f netwrk infrmatin security. Prduct develpment and marketing. Shanghai Xun Ma Tng Infrmatin Technlgy C.,Ltd, is engaged in develping, designing, prducing and selling cmputer sftware, develping and selling cmputer hardware, system integratin, and prviding relevant technlgy cnsultatin, service, and technlgy transfer. 4 Ping Cnsulting Training f Danish business peple in understanding Chinese culture and speaking Chinese. 5 Mingtu Infrmatin Technlgy 6 Centre fr Prductin and Management, DTI (2 mbrs.) 7 Jinzhutng Technlgy Develpment New prduct develpment. Shanghai Mingtu Infrmatin Technlgy C.,Ltd, is dedicated t develping and selling cmputer visin and image prcessing system. Our research and develpment team has strng scientific research backgrund. Build and share knwledge accrding t the wrk with ptimizatin f prductin and service t supprt the cperatin and relatins between Danish and Chinese cmpanies. 1.marketing 2.prduct develpment. Shanghai Jinzhutng Technlgy develpment C.,Ltd is dedicated t technlgy develpment, cnsulting, service and technlgy transfer in the field f bitechnlgy, cmputer technlgy, cmmunicatin and electrnics technlgy. 8 NCO China Cnsult Prviding slutins within cmpany establishment, cmpliance, financial cntrl and management f Chinaactivities t Danish cmpanies wrking with China. Prviding feasibility studies with partner Interfcus, Aarhus. 9 ECTunes ApS We are interested in getting access t the Chinese electric vehicle market bth in terms f electrnics manufactures and the car manufactures as well as the several electric vehicle test prjects in China. In the netwrk we hpe t find gd experience in wrking with Chinese cmpanies that we can leverage n but als ptential partners. 10 ikraft (2 mbrs.) T be a bridge, finding and mtivating danish cmpanies primarely in my lcal area. ICT knwledge and research welfare testlabs and innvative welfare gadgets, educatinal cllabratin within building cnstructin, Faculty f nursing, internatinal educatin envirnment within the field f Engineering ICT, glbal #

14 and machinery engineering. cmpanies wrkshing with sustainable technlgies Ohmatex ApS Identifying partners fr smart textile manufacturing and R&D cllabrative prjects 12 Designit We are a strategic design cnsultancy fcusing n creating business driven innvative user experiences. We are active in all 3 sectrs in this netwrk. But in china we expect t fcus mre n cnsumer electrnics and electrnics in a wider sense. Bth regarding develpment and services 13 Accuenergy New technlgy develpment. Accuenergy has becme a leading edge research, design and manufacturing rganizatin f pwer measurement meters and sftware fr the distributin, cntrl and management f electric energy and ther dynamic prcesses. 14 Klimabevidst.dk We have develped a tl that helps cmpanies, gvernment institutins and rganisatins reducing their negative climate impact. We see a huge need fr this als in China and have thrugh The Danish Innvatin Center build dialgue with Chinese partners wh are interested in a shared setup, that will enable ur service in China. 15 Facttech Interested in Green Building Industry and cperatin regarding exprt and jint develpment f building systems, cnfiguratin and develpment. 16 Eurpean Huse f Quality A/S 17 Centre fr new industrializatin, Danish Technlgical Institute 18 Randers Business and Develpment Cuncil 19 Center fr Asian Studies at Aarhus University 20 Centre fr Technlgy Partnership, Danish Technlgical Insti We design and sell the sftware Sherlck which is used by +500 cmpanies in 25 cuntries as ur custmers Quality Management System and/r Envirnmental Management System and/r Occupatinal Health and Safety Management System. It is pssible t switch between 5 languages in the Sherlck mdules, and we deliver the languages english, danish, swedish. Cmpanies can easily enter 2 mre languages themselves. We believe that a reseller f Sherlck in Shanghai can make gd prfit ut f selling Sherlck. We are interested in finding resellers f Sherlck in Shanghai. T build up a chinese/danish business netwrk in respect t sustainable and industrialized buildings and systems. We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We represent researchers frm China Studies, Ecnmy, Bilgy, Anthrplgy and the frmer ASB, with a brad knwledge f mdern China. We are interested in cperatin with Danish businesses perating in China. Operatr f the prgram "

15 tute (4 mbrs.) 21 Innvatin Center Denmark Shanghai (4 mbrs.) 22 AU OutReach Partner f peratin 23 Central Denmark Regin. (2 mbrs.) Innvatin Center Denmark Shanghai is wrking tgether with DTI t supprt the netwrk participants and institutins t establish cncrete and cdevelpment cllabratins with similar parties in Shanghai. As CDR respnsible fr Midtnet, I'm generally interested t fllw the prgress, se prject idéas as they develp in rder t be able t infrm and update ur cperatin partner, Shanghai Science and Technlgy Cmmissin. 24 Lebha ApS We have a targeted apprach twards clients with a demand fr up and dwnstream prcess handling in the Asian markets. Our main fcus is n clients with a need fr daily presence in Asian but withut the necessity t have their wn setup. 25 Randers Business and Develpment Cuncil 26 Energi Hrsens Fnden We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. 27 System transprt A/S System Transprt A/S is an Internatinal Transprt Cmpany. Transprting gds by sea, air and curier. 8

16 & #, Members Health/Life Sciences netwrk Name Develpment bjective 1 TP Management Aps Establish netwrk with Chinese R&D develpment cmpanies e.g. mechanical design, sftware develpment and hardware develpment. 2 Reginshspitalet Silkebrg We are lking t gather inspiratin and infrmatin abut telemedicine, hw telemedicine has been implemented in China and its benefits n patients and sciety. 3 Ping Cnsulting Training f Danish business peple in understanding Chinese culture and speaking Chinese. 4 N.P.Raadgivning Orphanage and fster family nline educatin prgram in Simplified Mandarin Chinese and Traditinal Chinese versins. Lking fr fficial partners in China. 5 Centre fr Cmpetence Develpment, Regin Midtjylland We cnduct training in Regin Midtjylland and are interested in hw peple in China train health. This knwledge can be used t develp training in ur Regin. 6 Llig Systems T find distributrs and custmers in China.Prducts are mainly specialized chambers fr aquatic animals like Zebrafish (e.g. swim tunnel respirmeters), fiber ptic sensrs, data acquisitin instruments and sftware, fr autmated xygen cnsumptin measurements and videbased behavir analysis (e.g. preference/avidance tests). 7 Århus university Department f fd science future fds Develpment f seaweedbased functinal fds. 8 Chiral Chemistry, CN 1.develping new prducts 2.find new ptential custmers. We are specialized in prductin f chiral and nnchiral phsphine ligands as well as their cmplex cnsisting f transitin metal like like Pd, Rh, Ir. Nw ur prductin scale f certain catalyst is in KG level. In the area f fine chemicals, we develp sme chiral and nnchiral amin acid derivatives, which culd be used as building blcks in drug discvery research and drug screen. Meanwhile, we are develping relative areas with catalyst. 9 Hwasun Bitechnlgy, CN Innvatin and prduct develpment. HWASUN Bitechnlgy C; Ltd. is mainly engage in R&D and prductin f pharmaceutical intermediates. 10 NCO China Cnsult Prviding slutins within cmpany establishment, cmpliance, financial cntrl and management f Chinaactivities t Danish cmpanies wrking with China. Prviding feasibility studies with partner Interfcus, Aarhus. 11 Shanghai Haiha Medical Technlgy, Technlgy cllabratin; CNAS certificatin. We want t imprve ur wn cmpetitive edge and find ptential clients the up 5

17 CN 12 Centre fr Prductin and Management, Danish Technlgical Institute 13 ikraft (2 mbrs.) tstandard medical research institutins and manufactries. Build and share knwledge n hw t establish management systems that supprts the cperatin and relatins between Danish and Chinese cmpanies. T be a bridge, finding and mtivating danish cmpanies primarely in my lcal area. ICT knwledge and research welfare testlabs and innvative welfare gadgets, educatinal cllabratin within building cnstructin, Faculty f nursing, internatinal educatin envirnment within the field f Engineering ICT, glbal and machinery engineering. cmpanies wrkshing with sustainable technlgies Ohmatex ApS Identifying partners fr smart textile manufacturing and R&D cllabrative prjects 15 Designit We are a strategic design cnsultancy fcusing n creating business driven innvative user experiences. We are active in all 3 sectrs in this netwrk. But in china we expect t fcus mre n cnsumer electrnics and electrnics in a wider sense. Bth regarding develpment and services 16 Tytex A/S Tytex is a cmpany specialized in the field f medical CE marked prducts fr the health care segment. Our histry ges mre than 40 years back, and we have a strng psitin in the Eurpean and the United states marked with ur prducts. 17 Aarhus University, Dept f Animal Health and Biscience Sustainable livestck prductin 18 PhytAge ApS We wuld like t partner with Chinese cmpanies fr develpment f prducts directed tward the Chinese market. Als we are initiating a Chinese branch f PhytAge fr CRO activities in China. 19 Facttech Interested in Green Building Industry and cperatin regarding exprt and jint develpment f building systems, cnfiguratin and develpment. 20 Eurpean Huse f Quality A/S 21 Centre fr new industrializatin, Danish Technlgical Institute We design and sell the sftware Sherlck which is used by +500 cmpanies in 25 cuntries as ur custmers Quality Management System and/r Envirnmental Management System and/r Occupatinal Health and Safety Management System. It is pssible t switch between 5 languages in the Sherlck mdules, and we deliver the languages english, danish, swedish. Cmpanies can easily enter 2 mre languages themselves. We believe that a reseller f Sherlck in Shanghai can make gd prfit ut f selling Sherlck. We are interested in finding resellers f Sherlck in Shanghai. T build up a chinese/danish business netwrk in respect t sustainable and industrialized buildings and systems. 22 Randers Business and We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is $

18 Develpment Cuncil 23 Center fr Asian Studies at Aarhus University 24 Centre fr Technlgy Partnership, Danish Technlgical Institute (4 mbrs.) 25 Innvatin Center Denmark Shanghai (4 mbrs.) an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We represent researchers frm China Studies, Ecnmy, Bilgy, Anthrplgy and the frmer ASB, with a brad knwledge f mdern China. We are interested in cperatin with Danish businesses perating in China. Operatr 26 AU OutReach Partner f peratin 27 Central Denmark Regin. (2 mbrs.) Innvatin Center Denmark Shanghai is wrking tgether with DTI t supprt the netwrk participants and institutins t establish cncrete and cdevelpment cllabratins with similar parties in Shanghai. As CDR respnsible fr Midtnet, I'm generally interested t fllw the prgress, se prject idéas as they develp in rder t be able t infrm and update ur cperatin partner, Shanghai Science and Technlgy Cmmissin. 28 Lebha ApS We have a targeted apprach twards clients with a demand fr up and dwnstream prcess handling in the Asian markets. Our main fcus is n clients with a need fr daily presence in Asian but withut the necessity t have their wn setup. 29 Uldum Aptek Pharmacy prducts and ITslutins. 30 Aarhus University Hspital 31 Indkøb & Medicteknik, Regin Midtjylland 32 Medtech Innvatin Center (MTIC) Part f Aarhis University Hspital with a number f highly specialized patient grup. Liver diseases with special interest in nnalchlic fatty liver disease, liver cirrhsis with prtal hypertensin and cmplicatins, primary liver cancer, liver inflammatin. Neurendcrine tumrs. Clinical enginering R & D fr Regin Midt. Partnerships and lcal cntacts cncerning regulatin, IPR, business pprtunities, market intelligence, funding, R&D etc, within the Medical Devices/Bitech/Pharma fields. 33 System transprt A/S System Transprt A/S is an Internatinal Transprt Cmpany. Transprting gds by sea, air and curier. F

19 & #, Members Energy/envirnment netwrk Name 1 Xu'u Energy Technlgy Develpment bjective Technlgy develpment. We prvide slutins t landfill and sewage management. We are als dedicated t prduct develping, engineering applicatin, engineering management, clean prductin auditing, energy auditing and envirnment evaluatin. 2 TP Management Aps Establish netvrk with Chinese R&D develpment cmpanies e.g. mechanical design, sftware develpment and hardware develpment. 3 Interfcus We help Danish cmpanies in the feasibility study prcess befre they establish subsidiary in China. 4 Ping Cnsulting Training f Danish business peple in understanding Chinese culture and speaking Chinese. 5 AAU Envirnmental Management Sustainable fd prductin Cmmunity and user invlvement Organic fd industry 6 Keyu Water Treatment Technlgy, CN Prduct develpment and marketing. Shanghai Keyu Water Treatment Technlgy C., Ltd is engaged in water treatment service and sewage dispsal service. 7 NCO China Cnsult Prviding slutins within cmpany establishment, cmpliance, financial cntrl and management f Chinaactivities t Danish cmpanies wrking with China. Prviding feasibility studies with partner Interfcus, Aarhus. 8 Hitrnex Energy & Technlgy, CN 9 Centre fr Prductin and Management, Danish Technlgical Institute Technlgy develpment. Hitrnex Energy & Technlgy (Shanghai) C., Ltd. is an rganizatin specializing in establishing and manufacturing eclgical envirnmentalfriendly batteries. Build and share knwledge n hw t establish management systems that supprts the cperatin and relatins between Danish and Chinese cmpanies. 10 ECTunes ApS We are interested in getting access t the Chinese electric vehicle market bth in terms f electrnics manufactures and the car manufactures as well as the several electric vehicle test prjects in China. In the netwrk we hpe t find gd experience in wrking with Chinese cmpanies that we can leverage n but als ptential partners. 11 ikraft See ther user prfiles t match them with ikrafts. ikraft was created t frward grwth and develpment in the central regin f Denmark, by prmting innvative use f IT (new IT based business mdels, prducts, and prcesses fr the benefit f cmpanies in Denmark). 12 CDSun Energy, CN 1.develping new prducts 2.prmting new prducts 3.prduct G

20 13 Centre fr Chemistry and Bitechnlgy, Danish Technlgical Institute 14 Beijing Han Energy Technlgy C., Ltd certificatin. Shanghai Chendian Slar Optelectrnic C., Ltd. is a hightech cmpany specialized in prduce phtvltaic prducts. We can prvide expert assistance fr develpment, ptimizatin and characterizatin f technlgies fr the reductin f air pllutin and water pllutin. We want t cperate with the rganizers t launch develp sme prgrams regarding wind pwer 15 Actua Actua is a 2007funded IKT cmpany specialising in develpment f advanced IT slutins fr the Energy Market. Actua has a few prduct prpsals in the pipeline. We are lking fr energy related cmpanies t wrk as partners with Actua n implementing piltversins f these prducts. The energy related cmpanies culd well be Chinese cmpanies. Actua als have a lng recrd fr wrking with energy research institutins (e.g. Risø, DTU). Actua wuld like t use MidtNet fr extend ur cllabratin t reginal research institutins. 16 Klimabevidst.dk We have develped a tl that helps cmpanies, gvernment institutins and rganisatins reducing their negative climate impact. We see a huge need fr this als in China and have thrugh The Danish Innvatin Center build dialgue with Chinese partners wh are interested in a shared setup, that will enable ur service in China. 17 Aarhus University, Dept f Animal Health and Biscience Sustainable livestck prductin 18 Sasec.dk PARTNERS! 2. generatin prduct fr new markets Access t a huge ptential (Danish knwhw is highly respected wrldwide within this segment) Imprtant cntributin t energy savings and restructuring f energy prductin. 19 SlarVenti A/S Investigating use f slar air cllectrs in China fr different purpses 20 Facttech Interested in Green Building Industry and cperatin regarding exprt and jint develpment f building systems, cnfiguratin and develpment. Eurpean Huse f Quality A/S 22 Centre fr new industrializatin, Danish We design and sell the sftware Sherlck which is used by +500 cmpanies in 25 cuntries as ur custmers Quality Management System and/r Envirnmental Management System and/r Occupatinal Health and Safety Management System. It is pssible t switch between 5 languages in the Sherlck mdules, and we deliver the languages english, danish, swedish. Cmpanies can easily enter 2 mre languages themselves. We believe that a reseller f Sherlck in Shanghai can make gd prfit ut f selling Sherlck. We are interested in finding resellers f Sherlck in Shanghai. T build up a chinese/danish business netwrk in respect t sustainable and industrialized buildings and systems. 1

21 Technlgical Institute 23 Randers Business and Develpment Cuncil 24 Center fr Asian Studies, Aarhus University 25 Centre fr Technlgy Partnership, Danish Technlgical Institute. (4 memb.) 26 Innvatin Center Denmark Shanghai (4 memb.) 27 Centre fr Entrepreneurship and Innvatin, Aarhus University 28 Central Denmark Regin. (2 memb.) We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We represent researchers frm China Studies, Ecnmy, Bilgy, Anthrplgy and the frmer ASB, with a brad knwledge f mdern China. We are interested in cperatin with Danish businesses perating in China. Operatr Innvatin Center Denmark Shanghai is wrking tgether with DTI t supprt the netwrk participants and institutins t establish cncrete and cdevelpment cllabratins with similar parties in Shanghai. Partner f peratin As CDR respnsible fr Midtnet, I'm generally interested t fllw the prgress, se prject idéas as they develp in rder t be able t infrm and update ur cperatin partner, Shanghai Science and Technlgy Cmmissin. 29 Aguasl ApS Aguasl is a startup wh has develped a new Plug n Play thermal slar in new material and with fcus n and easy installatin. The Asian market will be very interesting fr Aguasl Unibdy. When the sales is starting in Asia, prductin in China is bvius. Distributin and prductin partners, is what we are lking fr, and R&D partners fr develping the next generatin f thermal slar, where we have sme unique ideas and designs. 30 Lebha ApS We have a targeted apprach twards clients with a demand fr up and dwnstream prcess handling in the Asian markets. Our main fcus is n clients with a need fr daily presence in Asian but withut the necessity t have their wn setup. 31 Favrskv Erhvervsråd Lcal Business Cunsil aiding danish cmpanies t achive grwth in crperating with knwledge partners and ther cmpanies. 32 Energi Hrsens Fnden We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. 33 System transprt A/S System Transprt A/S is an Internatinal Transprt Cmpany. Transprting gds by sea, air and curier.

22 & #+, Resumé af gdkendt ansøgning 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Eksprtknfiguratr g cleantech platfrm fr bæredygtige byer g bygninger til det kinesiske marked. 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Center fr Nyindustrialisering, Teknlgisk Institut 6 Partnere Danske: Klimadan (lead privat aktør), Teknlgisk Institut (lead videninstitutin), Facttech, LEGO, Sasec, AC Sun, Skandek, SOLAR, Exners tegnestue, Danhaus, Idealcmbi, HICON Kinesiske: Shanghai Etpia Building C. Ltd, COWI KINA 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål Prjektet har til frmål at: 1. udvikle brugerinterface på eksprtknfiguratr 2. etablere åben teknisk platfrm fr kølevarme system på det kinesiske marked med separat styringsmdul g beregningsværktøj Ad 1. Eksprtknfiguratren dannes sm den digitale platfrm fr Energi netværket i Regin Midt, men vil gså kunne indgå sm platfrm fr øvrige virksmheder i Danmark sm har interesse i eksprt til KINA mkring bæredygtige byer g bygninger. Eksprtknfiguratren bliver netværkets markedsførings, innvatins g salgsplatfrm på det kinesiske marked. De knkrete byggerier i KINA (bæredygtige byer g bygninger) verføres til eksprtknfiguratren sm 3D bjektrienterede bygningsmdeller, hvr man kan klikke på de enkelte bjekter i mdellen g få yderligere infrmatin m pågældende bjekt (fx en slcelleløsning integreret i en tagløsning).

23 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Slar Air cllectr impact n health f human and buildings, pssible energy and maintenance savings in huses etc. 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Energi g Klima, Center fr Køle g Varmepumpeteknik, Teknlgisk Institut 6 Partnere Danske: SlarVenti A/S Kinesiske: Shanghai Ouma Medical Devices C., Ltd. and Dhanghai Shundng C. Ltd. 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål Skaffe dkumentatin fr eller sandsynliggøre de psitive helbredsmæssige g energibesparende virkninger af luftslfangere under varierende klimabetingelser. Der skal fretages en videnskabelig undersøgelse g dkumentatin af effekten (energimæssigt, sundhedsmæssigt g øknmisk) af sldrevet pvarmning g indblæsning af udeluft i bebelses g industribygninger under kinesiske klima g bygningsmæssige frhld. De danske partnere leverer data på slfanger anlægs funktin g ydelser, samt indsamler g bearbejder data i Danmark g Kina, mens de kinesiske partnere leverer evt. kinesiske data g rganiserer de nødvendige praktiske frhld g evt. myndighedsfrhld i frbindelse med målinger mv. i kinesiske bygninger. #

24 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat 29. februar Tema _X_IT energi/miljø _X_sundhed/life science 3 Prjekt titel Persnal health management systems in China and Denmark 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Alexandra Instituttet A/S 6 Partnere Danske: Nabt ApS Kinesiske: Shanghai Tanrui Inf Tech C., Ltd. and Shanghai Jiatng University Medical Cllege Affiliated Renji Hspital 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål Frmålet er at udvikle de danske g kinesiske frretninger. Dette gøres bl.a. ved at videreudvikle de eksisterende persnlige Health Management Systemer (PHMS) g afprøve hvrledes adgang pnås til frskellige typer medicinsk udstyr (f.eks. EKG måleudstyr). Slutmål: En skriftlig rapprt, der beskriver: a) Tekniske resultater, dvs prttyper genereret i hele samarbejdsprjektet. b) Plan fr fremtidigt samarbejde mellem partnerne indbyrdes g med parterne, sm er identificeret i løbet af prjektet. c) Plan fr Nabts market entry i Kina herunder hvrledes der kan skabes salg g eksprt til kinesiske partnere. d) Erfaringer fra det tværkulturelle g transnatinal samarbejde. "

25 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Develping safety nise fr 2wheeled EV s 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør DELTA 6 Partnere Danske: ECTunes Kinesiske: Tngij University 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål T perfrm a feasibility study with the ambitin f clarifying the market ptential regarding nise/sund fr 2wheeled electric vehicles in larger Chinese cities. The market expectatins are large and unexplitcd the verall gal is t ffer the market a sund/nise unit in cllabratin with Chinese partners. T achieve this, it includes dcumenting that adding artificial nise/sund t EBikes will imprve traffic safety and limit the increasing number f accidents related t 2wheeled electric vehicles in China. Secndly. a preanalysis f ptential custmers & supplier, ptential research cllabratin partners and as well as necessary research in the field f regulatry cmpliance in China. Furthermre, it is the ambitin t test different sund technlgies fr generating warning sunds and elabrate n ideas fr further prduct develpment. The study will end ut in 8 reprt with cnclusins and recmmendatins. 8

26 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Green rfs with building integrated PV systems t the Chinese market. 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Danish Technlgical Institute 6 Partnere Danske: Skandek Internatinal v/ørnfeldt ApS, Prtan A/S and Ecvent A/S, Kinesiske: Shanghai Etpia Building C. Ltd and Himin Slar Energy Grup 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål The prject aims t: 1. Test green rf slutins fr the cntainer huse prject in Wuxi (150m2 huse) in Wuxi. 2. T make a feasibility study n setting up green rf business in Wuxi and establish cperatin with lcal Chinese slar cmpany (Himin Slar Energy Grup). Re 1: Building a cntainer huse in Frederiksværk with the fllwing system suppliers: Cntainer manufacture (Nrdic Steel) Intelligent Installatin (Electrnic Huse Keepers) Green rf and deck slutin (SkanDek) Slar Slutins (Slar Venti and Slar Glass) Insulatin (Isver) Gethermal heat pumps and ventilatin systems (EcVent) Windws & Drs (JELDWEN, Casa, Velux) Façade System (Cembrit) Wall and ceiling (Knaufdangips) Kitchen (Aub) Bathrm (DEVA) Stairs (Dlle Stairs) Leg (Tys) Drs (JeldWen) Flrs (Juncker Industries) Interir (Bcncept) Ebusiness platfrm (Factring Tech and Shanghai Etpia Building Develpment). The cntainer huse will be manufactured in Denmark and sent by 5

27 ship and transprted by truck t Wuxi, where it will be used as a Re 2.Wrkshps with the lcal slar cmpany t build up an agreement t deliver green rf slutins with their slar cell slutin integrated in the rf. The ttal green rf slutin will be delivered t the cntainer huse platfrm, but will simultaneusly be delivered as an independent slutin t the Chinese market. A feasibility study will be made with an entry strategy fr establishing a green rf prductin cmpany in China. $

28 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Injectin system fr shwers t reduce water 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Danish Technlgical Institute 6 Partnere Danske: KimprDex ApS Kinesiske: Shanghai Glary Trading C., Ltd, Xiamen Cld Sanitary Ware Industrial C.,Ltd. and Shandng University 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål T create and shw the principle fr new envirnmental friendly shwers t fit bth Denmark and China. It is calculated that amng 4050% f the heating in private hmes in Denmark is used fr heating up the shwer water, and test dne by Danish Technlgical Institute indicate, that same functin, same feeling can be reached nly by using 20 25% f this amunt f water. The dse f water, the water flw and the functin have t be radically changed, but tgether with Kimprdex and Cld, the Danish Technlgical Institute has indicated, that this is pssible. A simple investment can save 20 25% energy in private hmes. F

29 & #, ( %*.#, > (!I * 7 % 6, 0'''! / % %! )&,!?:(/<(D : )* :*(%# + #11, " J!(!! I!% * G "!:(! # ( ' )* : ' ; G

30 (% ( ( )* 4 C:(!* * * C K /<& 2' 3&2&3 ;!!! )!., > ( *#!*&' I * ( 7 A>/>?!)*20*( 6 D > 0 2, 3 >D<!!!7 A>%( /< D,/), 0*/ :(( 6 A7 6 ) J ''' ; *#!7 0 #1

31 J )( <*& ;0289( 3 / )? ) ) ) >'7,&J</>"1 :&,:81 /<>;>51!7 1 D! 0 > 0 0 1#! 7 C > 7 * ( C 23.,, )7 )!! :(( 6! A7 #

32 :& ) A ''' * '2( 3 ( > ' ) * : # ( 7 5(! C C ( 7 5$ # ( * ) 7 )( ( 1 ( ( #

33 > (?( ) ) *( *! 7 > < ( 2 3(!*((( &*( D D!7 01 ( (?/> D ##

34 & #+,!"!#$"$%" & <7) L* 4) (4) > /),6L L;0:)O,>I4L4) J > N ' J OM ) @ <:= / ), O <;*)=) #"

35 / & * % COMPANY NAME SECTOR CONTACT PERSON TITLE STCSM Gvernment LI Chen Ha Prject Manager Intelray ICT ZHU Xue Wen Vice Manager HstCHN Crpratin ( China ) ICT David Qian Vice President Kaixiang Internatinal Water Technlgy C., Ltd Cleantech LIU Yu Wen General Manager Tailred Healthcare Slutin Healthcare Grant ZHAO WTI Grup ICT Eddy LI Department Manager Shanghai Zhaxiang Cnstructin And Decratin C., Ltd Cleantech ZHUANG Zha Xiang President Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech LIU Cha Engineer Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech NI Xia Hua Engineer Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech LIU Xia Pei Cnsultant Shanghai Ruijin Bitechnlgy C., Ltd Cleantech WANG Ma Hua Deputy General Manager Shanghai Ruijin Bitechnlgy C., Ltd Cleantech ZHAO Hng Xia Quality Manager Internatinal Max Print Cleantech CHEN Rng General Manager Shanghai Juke Bitech Park Healthcare ZHANG Jing General Manager Hkutrin Cleantech DU Chun Rng President AUSTRI Cleantech JIAO Lei Internatinal Department WANG Zhi Intelray ICT Gang General Manager Shanghai Bisundrug C., Ltd Healthcare FANG Ying President Shanghai Laib Bichemical C., Ltd Tichem Cambria Industrial Design Healthcare Healthcare ICT Rsanna Zhang Newsummit Bipharma Healthcare Angelina ZHU Designer Marketing Develpment Prject Manager #8

36 % Shanghai Technlgy Transfer & Exchange Gvernment persnal meeting Cathy ZHENG Intelray ICT seminar ZHU Xue Wen persnal Wnders Grup Healthcare meeting LI Guang Ya HstCHN Crpratin ( China ) ICT seminar David Qian Kaixiang Internatinal Water Technlgy C., Ltd Cleantech seminar LIU Yu Wen Shanghai LngRui Chemical Technlgy C., Ltd Healthcare seminar YU Aimate Bipharmecutical C., Ltd Healthcare seminar CHEN Ai Zhng Tailred Healthcare Slutin Healthcare seminar Grant ZHAO License Sftware Cnsulting C., Ltd. ICT seminar Casper Tang Shui Dun Smatrt Technlgy C., Ltd Cleantech seminar MA Ren Hai Zhen Xin Electrnic Technlgy C., Ltd ICT seminar Peng Min Jun Shanghai Newsummit Pharmaceutical Grup C., Ltd Healthcare seminar CHENG Ping WTI Grup ICT seminar Eddy LI Shanghai Zhaxiang Cnstructin And Decratin C., Ltd Cleantech seminar ZHUANG Zha Xiang Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech seminar LIU Cha Shanghai Ruijin Bitechnlgy C., Ltd Cleantech seminar WANG Ma Hua Internatinal Max Print Cleantech seminar CHEN Rng Shanghai Juke Bitech Park Healthcare seminar ZHANG Jing Hkutrin Cleantech seminar DU Chun Rng AUSTRI Cleantech persnal meeting JIAO Lei Intelray ICT seminar WANG Zhi Gang Shanghai Bisundrug C., Ltd Healthcare seminar FANG Ying Shanghai Laib Bichemical C., Ltd Healthcare seminar Richard Li Tichem Healthcare seminar Xu Le Sheng Cambria Industrial Design ICT persnal meeting Rsanna Zhang Newsummit Bipharma Healthcare seminar Angelina ZHU #5

37 &# 27 # 869 A!) 0>; /<+ )/( >'& ) 6J:6A,>) I*: %.?!.I 4/> >;. S. I: < / /I6/A)! >=/I>6<A <,6 D: % 0!& >02 * :/4< ND( J,I</ )));( ) :?!+ :0 ) 4 >&,, 0 I: >( 0 ) 6 > 4) 4( )D?/>;* J)><)6*)>< #$

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3 File n: 104.N.251.a. ANNEES Thematic Review f CARE Denmark with a special fcus n partnerships, mnitring & evaluatin and n financial and rganisatinal management List f Cntent Annex A Overview f the Review's

Læs mere

Medico Innovation DTU Kick-off. 7. oktober 2010

Medico Innovation DTU Kick-off. 7. oktober 2010 Medic Innvatin DTU Kick-ff 7. ktber 2010 Nye muligheder fr DTU s medic-frskning Åbning af Medic Innvatin 7. ktber 2010 Anders Bjarklev, prrektr & prfessr Medic Innvatin Et klyngeprjekt initieret af DTU

Læs mere

Appendix Student house RUC. Board meeting Friday the 11 th of October, at 16:00 o clock

Appendix Student house RUC. Board meeting Friday the 11 th of October, at 16:00 o clock Appendix Student huse RUC Bard meeting Friday the 11 th f Octber, at 16:00 clck Appendix II: Messages The Chairmanship: Building plan As yu all knw, we have been delayed in the building prcess, and due

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Bevillingsgiveres krav

Bevillingsgiveres krav Afdækning A Bevillingsgiveres krav Intrduktin Denne afdækning skal besvare spørgsmålet: Hvilke krav stiller bevillingsgivere (EU, frskningsråd mv.) pt. til research data management? Hvad er det, frskningsprjekterne

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

En kunstudstilling på SAK som omdrejningspunkt for en række tværfaglige parallelevents med fokus på Brechts virke og betydning for Svendborg

En kunstudstilling på SAK som omdrejningspunkt for en række tværfaglige parallelevents med fokus på Brechts virke og betydning for Svendborg ANSØGNINGSSKEMA PULJEN FOR DE FRIE KULTURMIDLER Kultur, Plan g Erhverv Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendbrg Tlf. 62 23 30 18 Fax. 62 21 18 05 Kulturgplan@svendbrg.dk www.svendbrg.dk Freningens/gruppens

Læs mere

Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S

Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S Kursuskatalg Curse prgram Frår Spring 13 Financial Training Partner A/S Cntent Certificatin Prgrammes 2 Certified Financial Supprter Derivatives 14 Intrduktin til derivater / Intrductin t Derivatives 18

Læs mere

DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN

DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN 1 DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN CURRICULUM VITAE Selvstændig g struktureret manager g musiknørd Jeg brænder fr musik privat sm arbejdsmæssigt. Sm videbegærlig akademiker med hands n - erfaring er jeg initiativrig

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /

DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / DANSE H4LLERhIE Arsrapprt 2 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / FREDERIKS ALLE 2OB I DK- 8OOO AARHUS C / WWW.DANSEHALTERNE.FK Indhldsfrtegnelse Ledelsesberetning Revisinspåtegning

Læs mere

Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030

Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030 Michael Rygaard CV. Telefn: 5124 4030 C.V. Uddannelse: Røde tråd: Gennem hele mit studie, har miljø været den faktr der har kædet mine aktiviteter sammen. Med min start på Tek-Sam, blev planlægning fkus

Læs mere

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor 24. nvember 2011 Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kntr EU s finansieringsinstrumenter Same, same, but different Same, same Den grundlæggende lighed: Der ansøges m t

Læs mere

KINA alt eller intet. Marts 2015 Søren Niebuhr

KINA alt eller intet. Marts 2015 Søren Niebuhr KINA alt eller intet Marts 2015 Søren Niebuhr Histrie 1972: Grundlagt af Frank Niebuhr (ejet af Aksel Niebuhr) 1979: Første prduktin af krøjekranse til vindmøller 1982: Flytter til Neptunvej. Ca. 20 medarbejdere.

Læs mere

DI s Executive Program 2010

DI s Executive Program 2010 DI s Executive Program 2010 Modul 3: Studietur til Kina fra den 13.-20. november 2010 KINA RAPPORT Deltagere Adm. Direktør Bo Lybæk, GPV International, Managing Director Jette Lykke Mikkelsen, RMIG A/S,

Læs mere

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse Kmitéens primære

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite

Læs mere