$%## &! ''' (!! (! ((! & (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$%## &! ''' (!! (! ((! & ("

Transkript

1 Resultatkntrakt Vedrørende O peratør tilerhvervsrettet Vidensam arbejde m ed Shanghai 1. juli juli 2012 U nder frudsæ tning af psitiv evaluering kan kntrakten frlæ nges til d. 31. juli 2013 Jurnalnummer: Kntraktens parter Regin: Regin M idtjylland(rm ) Reginal U dvikling Skttenbrg Vibrg Eannr: Kntaktpersn: N iels Erik Andersen N ru.rm.dk Tlf Operatør: Teknlgisk Partnerskab, Teknlgisk Institut,Kngsvang Alle 29,8000 Århus C CVR. N r.: Bank: D anske Bank Kt.nr.: Sw ift Cde: D ABAD KKK IBAN : D K Kntaktpersn: H enrik Larsn teknlgisk.dk Tlf Resumé Regin M idtjylland ønsker med dette prjekt gennem flere aktiviteter at føre en bred kreds af reginens private g ffentlige virksmheder g institutiner ind i et knkret g fæ lles udviklingssamarbejde med tilsvarende parter i Shanghai indenfr mråderne IT,energi/ miljø samt sundhed/ life sciences. D er skal etableres g drives 3 netvæ rk med n line kmmunikatin med deltagere fra både Shanghai g M idtjylland. N etvæ rksdeltagerne skal støttes fagligt g kulturelt g gives muligheder fr deltagelse i kntakt g prjektskabende w rkshps,seminarer g møder i både M idtjylland g Shanghai. Prjektets peratør,samarbejdspartner g underleverandører skal gså støtte netvæ rkenes deltagere i ideudviklings,prjektmdnings g gennemførelsesaktiviteter,ligesm ffentlige institutiner skal kunne tildeles støtte til mdning af erhvervsprjekter rettet md Shanghai. R eginalu dvikling Skttenbrg 26,8800 Vibrg

2 Opfølgning pr. 29. februar 2012!"#! $%## &! ''' (!! (! ((! & ( )# '*(( +, (!(. /0!((( ' *(0 ((0 * ' !( 56!! 5 $ *) ( 7 )( 1

3 ( 089(!+0: ;,/<525= /<"2 3 / ( *!!( )) * ( 528//3( #("( )23!! 2 3 )! 5 > ( * #! *& ' 0!? ( * #

4 @ < A * 1 * )! * %! 0 : :!?!)*?! )!! *!! * * )!)!* BC?! * %! )*,!! " # 6! //! D/ A "

5 $ # % D 2///3 A A * <D4 :* 7! /// D! 7 * ;!* * * <D4 : $ & # % )6! E 7 ( ( #! ( A ; 1#?57 1 ( ( #! ( A *1"! 1" A 8

6 !A D 1!! * E # R esultatm ålene fr periden 1.juli 2010 til31.juli 2012 R esultatkrav M ålem etde O pfølgning R esultatkrav 1.1 Etablering af et midtjysk kinesisk netvæ rk bestående af min virksmheder g videninstitutiner indenfr IT mrådet med egen,engelsksprget n line kmmunikatin. R esultatkrav 1.2 Etablering af et midtjysk kinesisk netvæ rk bestående af min virksmheder g viden institutiner indenfr energi g miljømråderne med egen,engelsksprget n line kmmunikatin. R esultatkrav 1.3 Etablering af et midtjysk kinesisk netvæ rk bestående af min virksmheder g videninstitutiner indenfr sundhed/ life science mråderne med egen,engelsksprget n line kmmunikatin. Antal deltagende,prfilbeskrevne jur. enheder i M idtjylland g Kina (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). Antal deltagende,prfilbeskrevne jur. enheder IM idtjylland g Kina (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). Antal deltagende,prfilbeskrevne jur. enheder i M idtjylland g Kina (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). N etvæ rket er etableret med engelsksprget nline kmmunikatinskanal i frm af en w ebsite med mulighed fr at kmmunikere i et lukket frum kun fr tilmeldte deltagere i netvæ r ket. Freløbig er der 35 deltagere,repræ senterende 28 virksmheder g rganisatiner i netvæ rket se bilag. N etvæ rket er etableret med engelsksprget nline kmmunikatinskanal i frm af en w ebsite med mulighed fr at kmmunikere i et lukket frum kun fr tilmeldte deltagere i netvæ r ket. Freløbig er der 35 deltagere,repræ senterende 27 virksmheder g rganisatiner i netvæ rket se bilag. N etvæ rket er etableret med engelsksprget nline kmmunikatinskanal i frm af en w ebsite med mulighed fr at kmmunikere i et lukket frum kun fr tilmeldte deltagere i netvæ r ket. Freløbig er der 32 deltagere,repræ senterende 23 virksmheder g rganisatiner i netvæ rket se bilag 5

7 R esultatkrav 1.4 Afhldelse af 3 eyepener seminarer i henhldsvis Shanghai g M idtjylland (i alt 6 dage) frdelt på de 3 fkusmråder. R esultatkrav 1.5 Afhldelse af 3 temaspecifikke w rkshps i henhldsvis Shanghai g M idtjylland (i alt 12 dage) på de 3 fkusmråder. R esultatkrav 1.6 Afhldelse af 3 temaspecifikke prjektfindingseminarer i henhldsvis Shanghai g M idtjylland (i alt 12 dage) frdelt på de 3 fkusmråder. R esultatkrav 1.7 U dvikling af knceptbeskrivelse, der sikrer samspillet mellem de 3 netvæ rks deltagere med andre reginale g natinale prgrammer g peratører fr erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai/Kina. Antal deltagende midtjyske g kinesiske virksmheder g videninstitutiner i de 6 eyepener seminarer (med angivelse af deres udviklingsønsker i bilag). Antal deltagende midtjyske g kinesiske virksmheder g videninstitutiner i de 6 w rkshps (med angivelse af aftalte,gensidige udviklingsemner i bilag). Antal deltagende midtjyske g kinesiske virksmheder g videninstitutiner i de 6 prjektfindings seminarer (med angivelse af samarbejdsparterne fr hvert prjekt/ ide i bilag). Knceptbeskrivelsen afrapprteres sæ rskilt til netvæ rkene g Regin M idtjylland. D er er afhldt 3 eyepener seminarer i M idtjylland med i alt 19 deltagende virksmheder g 11 deltagende videninstitutiner se bilag. Shanghai erstattes eyepener seminarerne af entilen møder,baseret på specifikke ønsker fra de midtjyske deltagere. D er er afhldt 3 temaspecifikke w rkshps i M idtjylland med i alt 44 deltagere fra virksmheder g videninstitutiner se bilag. 3 temaspecifikke w rkshps i Shanghai er afløst af: 1 w rkshp i Shanghai hvr Tilbud m quick scuting,2 leveret. 1 Planlagt w rkshp i maj2012. ID anmark er samarbejdspartnerne: Agr Tech,VCL,M TIC, D elta g Future Fd se bilag vedr. udvalgte aktiviteter hvr emner fr prjektfinding seminarerne er næ vnt. Prjektfinding seminarer i Shanghai vil finde sted sm individuelle møder med virksmheder. Knceptbeskrivelsen blev afrapprteret til Regin M idtjylland g læ gges ud på M idtnet prtalen. R esultatkrav ansøgninger er gdkendt se $

8 Tildeling inden 31. juli 2012 af min. 7 prjektmdningstilskud indenfr de pstillede kriterier g det gdkendte budget til ffentlige videninstitutiner i M idtjylland. Antal tilskudsmdtagere,prjekternes titler g beløb (versigt ver prjektansøgninger indehldende resume,frmål g partnere fremgår af bilag). bilag. Beløb: 6 x kr. 34 interesserede har tilkendegivet at de arbejder på en ansøgning. R esultatm ålene fr periden 1.august juli 2013 R esultatkrav 2.1 R esultatkrav M ålem etde O pfølgning Afhldelse af min. 7 prjektudviklingsmøder i både Shanghai g M idtjylland (i alt 7 dage) fr deltagerne i de 3 netvæ rk. R esultatkrav 2.2 Tildeling af min. 5 prjektmdningstilskud indenfr de pstillede kriterier g budgettet til ffentlige videninstitutiner i M idtjylland. Antal danske g kinesiske deltagere i de 7 prjektudviklingsmøder samt de knkrete prjektemner g frmål (med angivelse af samarbejdsparterne fr hvert prjekt/ ide i bilag). Antal tilskudsmdtagere,prjekternes titler g beløb (versigt ver prjektansøgninger indehldende resume,frmål g partnere fremgår af bilag). Tidspunktet fr start af aktiviteterne er endnu ikke nået. Tidspunktet fr start af aktiviteterne er endnu ikke nået. F

9 #AH TA B EL 1 D ET A KTU ELLE B U D G ET Udgiftsbudget Senest gdkendte udgiftsbudget Ttal Fasegennemførelse Wrkshp gennemførelse Prjektmdning, RM Prjektmdning, Privat Ttal Finansieringsbudget Senest gdkendte finansieringsbudget Ttal Regin Midtjylland Privat Ttal TA B EL 2 A FR EG N ED E U D G IFTER O G M O D TA G ET FIN A N SIER IN G Udbetalingsregnskab Oplysninger m afregnede udgifter pr. 29. februar 2012 Udbetalinger Ttal Fasegennemførelse Wrkshp gennemførelse Prjektmdning, RM Prjektmdning, Privat Ttal G

10 Finansieringsregnskab Oplysninger m mdtaget finansiering pr. 29. februar 2012 Indbetalinger Ttal Regin Midtjylland Privat Ttal TA B EL 3 FO R SLA G TIL N YT B U D G ET H vis peratøren har frslag tilæ ndringer af budgettet,udfyldes nedenstående skem a m ed nyt frslag tilbudget fr hele prjektperiden. B udgetæ ndringer skalefterfølgende gdkendes skriftligt af R egin M idtjylland fr at væ re gyldige.!" # $ # %!" &' *D ette budget pdaterer det i kntrakten punkt 7.1 beskrevne Finansieringsbudget Finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Ttal Regin Midtjylland Privat Ttal

11 " #'() * % % ()*+,, # $. # # ( # )/ $$. 0 ' 1 / $$ /, / $()*+, 2 0 I7 6! 6!/// 6' ;!

12 & #+, " )(/<!#(8 )%,&J!5(F )%&)!G( (F ;G(## A 1#" J#8(#$7?

13 Members IT netwrk Name 1 Reginshspitalet Silkebrg 2 Shanghai Rying Infrmatin Security Technlgy CO.,Ltd 3 Xun Ma Tng Infrmatin Technlgy & #, Develpment bjective We are lking t gather inspiratin and infrmatin abut telemedicine, hw telemedicine has been implemented in China and its benefits n patients and sciety. Jint R&D. Our cmpany is lcated in Pudng Sftware Park. We are dedicated t technlgy researching, prduct develpment, integrated security and cmprehensive service in the field f netwrk infrmatin security. Prduct develpment and marketing. Shanghai Xun Ma Tng Infrmatin Technlgy C.,Ltd, is engaged in develping, designing, prducing and selling cmputer sftware, develping and selling cmputer hardware, system integratin, and prviding relevant technlgy cnsultatin, service, and technlgy transfer. 4 Ping Cnsulting Training f Danish business peple in understanding Chinese culture and speaking Chinese. 5 Mingtu Infrmatin Technlgy 6 Centre fr Prductin and Management, DTI (2 mbrs.) 7 Jinzhutng Technlgy Develpment New prduct develpment. Shanghai Mingtu Infrmatin Technlgy C.,Ltd, is dedicated t develping and selling cmputer visin and image prcessing system. Our research and develpment team has strng scientific research backgrund. Build and share knwledge accrding t the wrk with ptimizatin f prductin and service t supprt the cperatin and relatins between Danish and Chinese cmpanies. 1.marketing 2.prduct develpment. Shanghai Jinzhutng Technlgy develpment C.,Ltd is dedicated t technlgy develpment, cnsulting, service and technlgy transfer in the field f bitechnlgy, cmputer technlgy, cmmunicatin and electrnics technlgy. 8 NCO China Cnsult Prviding slutins within cmpany establishment, cmpliance, financial cntrl and management f Chinaactivities t Danish cmpanies wrking with China. Prviding feasibility studies with partner Interfcus, Aarhus. 9 ECTunes ApS We are interested in getting access t the Chinese electric vehicle market bth in terms f electrnics manufactures and the car manufactures as well as the several electric vehicle test prjects in China. In the netwrk we hpe t find gd experience in wrking with Chinese cmpanies that we can leverage n but als ptential partners. 10 ikraft (2 mbrs.) T be a bridge, finding and mtivating danish cmpanies primarely in my lcal area. ICT knwledge and research welfare testlabs and innvative welfare gadgets, educatinal cllabratin within building cnstructin, Faculty f nursing, internatinal educatin envirnment within the field f Engineering ICT, glbal #

14 and machinery engineering. cmpanies wrkshing with sustainable technlgies Ohmatex ApS Identifying partners fr smart textile manufacturing and R&D cllabrative prjects 12 Designit We are a strategic design cnsultancy fcusing n creating business driven innvative user experiences. We are active in all 3 sectrs in this netwrk. But in china we expect t fcus mre n cnsumer electrnics and electrnics in a wider sense. Bth regarding develpment and services 13 Accuenergy New technlgy develpment. Accuenergy has becme a leading edge research, design and manufacturing rganizatin f pwer measurement meters and sftware fr the distributin, cntrl and management f electric energy and ther dynamic prcesses. 14 Klimabevidst.dk We have develped a tl that helps cmpanies, gvernment institutins and rganisatins reducing their negative climate impact. We see a huge need fr this als in China and have thrugh The Danish Innvatin Center build dialgue with Chinese partners wh are interested in a shared setup, that will enable ur service in China. 15 Facttech Interested in Green Building Industry and cperatin regarding exprt and jint develpment f building systems, cnfiguratin and develpment. 16 Eurpean Huse f Quality A/S 17 Centre fr new industrializatin, Danish Technlgical Institute 18 Randers Business and Develpment Cuncil 19 Center fr Asian Studies at Aarhus University 20 Centre fr Technlgy Partnership, Danish Technlgical Insti We design and sell the sftware Sherlck which is used by +500 cmpanies in 25 cuntries as ur custmers Quality Management System and/r Envirnmental Management System and/r Occupatinal Health and Safety Management System. It is pssible t switch between 5 languages in the Sherlck mdules, and we deliver the languages english, danish, swedish. Cmpanies can easily enter 2 mre languages themselves. We believe that a reseller f Sherlck in Shanghai can make gd prfit ut f selling Sherlck. We are interested in finding resellers f Sherlck in Shanghai. T build up a chinese/danish business netwrk in respect t sustainable and industrialized buildings and systems. We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We represent researchers frm China Studies, Ecnmy, Bilgy, Anthrplgy and the frmer ASB, with a brad knwledge f mdern China. We are interested in cperatin with Danish businesses perating in China. Operatr f the prgram "

15 tute (4 mbrs.) 21 Innvatin Center Denmark Shanghai (4 mbrs.) 22 AU OutReach Partner f peratin 23 Central Denmark Regin. (2 mbrs.) Innvatin Center Denmark Shanghai is wrking tgether with DTI t supprt the netwrk participants and institutins t establish cncrete and cdevelpment cllabratins with similar parties in Shanghai. As CDR respnsible fr Midtnet, I'm generally interested t fllw the prgress, se prject idéas as they develp in rder t be able t infrm and update ur cperatin partner, Shanghai Science and Technlgy Cmmissin. 24 Lebha ApS We have a targeted apprach twards clients with a demand fr up and dwnstream prcess handling in the Asian markets. Our main fcus is n clients with a need fr daily presence in Asian but withut the necessity t have their wn setup. 25 Randers Business and Develpment Cuncil 26 Energi Hrsens Fnden We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. 27 System transprt A/S System Transprt A/S is an Internatinal Transprt Cmpany. Transprting gds by sea, air and curier. 8

16 & #, Members Health/Life Sciences netwrk Name Develpment bjective 1 TP Management Aps Establish netwrk with Chinese R&D develpment cmpanies e.g. mechanical design, sftware develpment and hardware develpment. 2 Reginshspitalet Silkebrg We are lking t gather inspiratin and infrmatin abut telemedicine, hw telemedicine has been implemented in China and its benefits n patients and sciety. 3 Ping Cnsulting Training f Danish business peple in understanding Chinese culture and speaking Chinese. 4 N.P.Raadgivning Orphanage and fster family nline educatin prgram in Simplified Mandarin Chinese and Traditinal Chinese versins. Lking fr fficial partners in China. 5 Centre fr Cmpetence Develpment, Regin Midtjylland We cnduct training in Regin Midtjylland and are interested in hw peple in China train health. This knwledge can be used t develp training in ur Regin. 6 Llig Systems T find distributrs and custmers in China.Prducts are mainly specialized chambers fr aquatic animals like Zebrafish (e.g. swim tunnel respirmeters), fiber ptic sensrs, data acquisitin instruments and sftware, fr autmated xygen cnsumptin measurements and videbased behavir analysis (e.g. preference/avidance tests). 7 Århus university Department f fd science future fds Develpment f seaweedbased functinal fds. 8 Chiral Chemistry, CN 1.develping new prducts 2.find new ptential custmers. We are specialized in prductin f chiral and nnchiral phsphine ligands as well as their cmplex cnsisting f transitin metal like like Pd, Rh, Ir. Nw ur prductin scale f certain catalyst is in KG level. In the area f fine chemicals, we develp sme chiral and nnchiral amin acid derivatives, which culd be used as building blcks in drug discvery research and drug screen. Meanwhile, we are develping relative areas with catalyst. 9 Hwasun Bitechnlgy, CN Innvatin and prduct develpment. HWASUN Bitechnlgy C; Ltd. is mainly engage in R&D and prductin f pharmaceutical intermediates. 10 NCO China Cnsult Prviding slutins within cmpany establishment, cmpliance, financial cntrl and management f Chinaactivities t Danish cmpanies wrking with China. Prviding feasibility studies with partner Interfcus, Aarhus. 11 Shanghai Haiha Medical Technlgy, Technlgy cllabratin; CNAS certificatin. We want t imprve ur wn cmpetitive edge and find ptential clients the up 5

17 CN 12 Centre fr Prductin and Management, Danish Technlgical Institute 13 ikraft (2 mbrs.) tstandard medical research institutins and manufactries. Build and share knwledge n hw t establish management systems that supprts the cperatin and relatins between Danish and Chinese cmpanies. T be a bridge, finding and mtivating danish cmpanies primarely in my lcal area. ICT knwledge and research welfare testlabs and innvative welfare gadgets, educatinal cllabratin within building cnstructin, Faculty f nursing, internatinal educatin envirnment within the field f Engineering ICT, glbal and machinery engineering. cmpanies wrkshing with sustainable technlgies Ohmatex ApS Identifying partners fr smart textile manufacturing and R&D cllabrative prjects 15 Designit We are a strategic design cnsultancy fcusing n creating business driven innvative user experiences. We are active in all 3 sectrs in this netwrk. But in china we expect t fcus mre n cnsumer electrnics and electrnics in a wider sense. Bth regarding develpment and services 16 Tytex A/S Tytex is a cmpany specialized in the field f medical CE marked prducts fr the health care segment. Our histry ges mre than 40 years back, and we have a strng psitin in the Eurpean and the United states marked with ur prducts. 17 Aarhus University, Dept f Animal Health and Biscience Sustainable livestck prductin 18 PhytAge ApS We wuld like t partner with Chinese cmpanies fr develpment f prducts directed tward the Chinese market. Als we are initiating a Chinese branch f PhytAge fr CRO activities in China. 19 Facttech Interested in Green Building Industry and cperatin regarding exprt and jint develpment f building systems, cnfiguratin and develpment. 20 Eurpean Huse f Quality A/S 21 Centre fr new industrializatin, Danish Technlgical Institute We design and sell the sftware Sherlck which is used by +500 cmpanies in 25 cuntries as ur custmers Quality Management System and/r Envirnmental Management System and/r Occupatinal Health and Safety Management System. It is pssible t switch between 5 languages in the Sherlck mdules, and we deliver the languages english, danish, swedish. Cmpanies can easily enter 2 mre languages themselves. We believe that a reseller f Sherlck in Shanghai can make gd prfit ut f selling Sherlck. We are interested in finding resellers f Sherlck in Shanghai. T build up a chinese/danish business netwrk in respect t sustainable and industrialized buildings and systems. 22 Randers Business and We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is $

18 Develpment Cuncil 23 Center fr Asian Studies at Aarhus University 24 Centre fr Technlgy Partnership, Danish Technlgical Institute (4 mbrs.) 25 Innvatin Center Denmark Shanghai (4 mbrs.) an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We represent researchers frm China Studies, Ecnmy, Bilgy, Anthrplgy and the frmer ASB, with a brad knwledge f mdern China. We are interested in cperatin with Danish businesses perating in China. Operatr 26 AU OutReach Partner f peratin 27 Central Denmark Regin. (2 mbrs.) Innvatin Center Denmark Shanghai is wrking tgether with DTI t supprt the netwrk participants and institutins t establish cncrete and cdevelpment cllabratins with similar parties in Shanghai. As CDR respnsible fr Midtnet, I'm generally interested t fllw the prgress, se prject idéas as they develp in rder t be able t infrm and update ur cperatin partner, Shanghai Science and Technlgy Cmmissin. 28 Lebha ApS We have a targeted apprach twards clients with a demand fr up and dwnstream prcess handling in the Asian markets. Our main fcus is n clients with a need fr daily presence in Asian but withut the necessity t have their wn setup. 29 Uldum Aptek Pharmacy prducts and ITslutins. 30 Aarhus University Hspital 31 Indkøb & Medicteknik, Regin Midtjylland 32 Medtech Innvatin Center (MTIC) Part f Aarhis University Hspital with a number f highly specialized patient grup. Liver diseases with special interest in nnalchlic fatty liver disease, liver cirrhsis with prtal hypertensin and cmplicatins, primary liver cancer, liver inflammatin. Neurendcrine tumrs. Clinical enginering R & D fr Regin Midt. Partnerships and lcal cntacts cncerning regulatin, IPR, business pprtunities, market intelligence, funding, R&D etc, within the Medical Devices/Bitech/Pharma fields. 33 System transprt A/S System Transprt A/S is an Internatinal Transprt Cmpany. Transprting gds by sea, air and curier. F

19 & #, Members Energy/envirnment netwrk Name 1 Xu'u Energy Technlgy Develpment bjective Technlgy develpment. We prvide slutins t landfill and sewage management. We are als dedicated t prduct develping, engineering applicatin, engineering management, clean prductin auditing, energy auditing and envirnment evaluatin. 2 TP Management Aps Establish netvrk with Chinese R&D develpment cmpanies e.g. mechanical design, sftware develpment and hardware develpment. 3 Interfcus We help Danish cmpanies in the feasibility study prcess befre they establish subsidiary in China. 4 Ping Cnsulting Training f Danish business peple in understanding Chinese culture and speaking Chinese. 5 AAU Envirnmental Management Sustainable fd prductin Cmmunity and user invlvement Organic fd industry 6 Keyu Water Treatment Technlgy, CN Prduct develpment and marketing. Shanghai Keyu Water Treatment Technlgy C., Ltd is engaged in water treatment service and sewage dispsal service. 7 NCO China Cnsult Prviding slutins within cmpany establishment, cmpliance, financial cntrl and management f Chinaactivities t Danish cmpanies wrking with China. Prviding feasibility studies with partner Interfcus, Aarhus. 8 Hitrnex Energy & Technlgy, CN 9 Centre fr Prductin and Management, Danish Technlgical Institute Technlgy develpment. Hitrnex Energy & Technlgy (Shanghai) C., Ltd. is an rganizatin specializing in establishing and manufacturing eclgical envirnmentalfriendly batteries. Build and share knwledge n hw t establish management systems that supprts the cperatin and relatins between Danish and Chinese cmpanies. 10 ECTunes ApS We are interested in getting access t the Chinese electric vehicle market bth in terms f electrnics manufactures and the car manufactures as well as the several electric vehicle test prjects in China. In the netwrk we hpe t find gd experience in wrking with Chinese cmpanies that we can leverage n but als ptential partners. 11 ikraft See ther user prfiles t match them with ikrafts. ikraft was created t frward grwth and develpment in the central regin f Denmark, by prmting innvative use f IT (new IT based business mdels, prducts, and prcesses fr the benefit f cmpanies in Denmark). 12 CDSun Energy, CN 1.develping new prducts 2.prmting new prducts 3.prduct G

20 13 Centre fr Chemistry and Bitechnlgy, Danish Technlgical Institute 14 Beijing Han Energy Technlgy C., Ltd certificatin. Shanghai Chendian Slar Optelectrnic C., Ltd. is a hightech cmpany specialized in prduce phtvltaic prducts. We can prvide expert assistance fr develpment, ptimizatin and characterizatin f technlgies fr the reductin f air pllutin and water pllutin. We want t cperate with the rganizers t launch develp sme prgrams regarding wind pwer 15 Actua Actua is a 2007funded IKT cmpany specialising in develpment f advanced IT slutins fr the Energy Market. Actua has a few prduct prpsals in the pipeline. We are lking fr energy related cmpanies t wrk as partners with Actua n implementing piltversins f these prducts. The energy related cmpanies culd well be Chinese cmpanies. Actua als have a lng recrd fr wrking with energy research institutins (e.g. Risø, DTU). Actua wuld like t use MidtNet fr extend ur cllabratin t reginal research institutins. 16 Klimabevidst.dk We have develped a tl that helps cmpanies, gvernment institutins and rganisatins reducing their negative climate impact. We see a huge need fr this als in China and have thrugh The Danish Innvatin Center build dialgue with Chinese partners wh are interested in a shared setup, that will enable ur service in China. 17 Aarhus University, Dept f Animal Health and Biscience Sustainable livestck prductin 18 Sasec.dk PARTNERS! 2. generatin prduct fr new markets Access t a huge ptential (Danish knwhw is highly respected wrldwide within this segment) Imprtant cntributin t energy savings and restructuring f energy prductin. 19 SlarVenti A/S Investigating use f slar air cllectrs in China fr different purpses 20 Facttech Interested in Green Building Industry and cperatin regarding exprt and jint develpment f building systems, cnfiguratin and develpment. Eurpean Huse f Quality A/S 22 Centre fr new industrializatin, Danish We design and sell the sftware Sherlck which is used by +500 cmpanies in 25 cuntries as ur custmers Quality Management System and/r Envirnmental Management System and/r Occupatinal Health and Safety Management System. It is pssible t switch between 5 languages in the Sherlck mdules, and we deliver the languages english, danish, swedish. Cmpanies can easily enter 2 mre languages themselves. We believe that a reseller f Sherlck in Shanghai can make gd prfit ut f selling Sherlck. We are interested in finding resellers f Sherlck in Shanghai. T build up a chinese/danish business netwrk in respect t sustainable and industrialized buildings and systems. 1

21 Technlgical Institute 23 Randers Business and Develpment Cuncil 24 Center fr Asian Studies, Aarhus University 25 Centre fr Technlgy Partnership, Danish Technlgical Institute. (4 memb.) 26 Innvatin Center Denmark Shanghai (4 memb.) 27 Centre fr Entrepreneurship and Innvatin, Aarhus University 28 Central Denmark Regin. (2 memb.) We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. We represent researchers frm China Studies, Ecnmy, Bilgy, Anthrplgy and the frmer ASB, with a brad knwledge f mdern China. We are interested in cperatin with Danish businesses perating in China. Operatr Innvatin Center Denmark Shanghai is wrking tgether with DTI t supprt the netwrk participants and institutins t establish cncrete and cdevelpment cllabratins with similar parties in Shanghai. Partner f peratin As CDR respnsible fr Midtnet, I'm generally interested t fllw the prgress, se prject idéas as they develp in rder t be able t infrm and update ur cperatin partner, Shanghai Science and Technlgy Cmmissin. 29 Aguasl ApS Aguasl is a startup wh has develped a new Plug n Play thermal slar in new material and with fcus n and easy installatin. The Asian market will be very interesting fr Aguasl Unibdy. When the sales is starting in Asia, prductin in China is bvius. Distributin and prductin partners, is what we are lking fr, and R&D partners fr develping the next generatin f thermal slar, where we have sme unique ideas and designs. 30 Lebha ApS We have a targeted apprach twards clients with a demand fr up and dwnstream prcess handling in the Asian markets. Our main fcus is n clients with a need fr daily presence in Asian but withut the necessity t have their wn setup. 31 Favrskv Erhvervsråd Lcal Business Cunsil aiding danish cmpanies t achive grwth in crperating with knwledge partners and ther cmpanies. 32 Energi Hrsens Fnden We are wrking with internatinal prjects. The Midtnet prject is an pprtunity t get int the Chinese market and t develp new prducts in crpratin with Danish and Chinese knwledge institutins. 33 System transprt A/S System Transprt A/S is an Internatinal Transprt Cmpany. Transprting gds by sea, air and curier.

22 & #+, Resumé af gdkendt ansøgning 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Eksprtknfiguratr g cleantech platfrm fr bæredygtige byer g bygninger til det kinesiske marked. 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Center fr Nyindustrialisering, Teknlgisk Institut 6 Partnere Danske: Klimadan (lead privat aktør), Teknlgisk Institut (lead videninstitutin), Facttech, LEGO, Sasec, AC Sun, Skandek, SOLAR, Exners tegnestue, Danhaus, Idealcmbi, HICON Kinesiske: Shanghai Etpia Building C. Ltd, COWI KINA 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål Prjektet har til frmål at: 1. udvikle brugerinterface på eksprtknfiguratr 2. etablere åben teknisk platfrm fr kølevarme system på det kinesiske marked med separat styringsmdul g beregningsværktøj Ad 1. Eksprtknfiguratren dannes sm den digitale platfrm fr Energi netværket i Regin Midt, men vil gså kunne indgå sm platfrm fr øvrige virksmheder i Danmark sm har interesse i eksprt til KINA mkring bæredygtige byer g bygninger. Eksprtknfiguratren bliver netværkets markedsførings, innvatins g salgsplatfrm på det kinesiske marked. De knkrete byggerier i KINA (bæredygtige byer g bygninger) verføres til eksprtknfiguratren sm 3D bjektrienterede bygningsmdeller, hvr man kan klikke på de enkelte bjekter i mdellen g få yderligere infrmatin m pågældende bjekt (fx en slcelleløsning integreret i en tagløsning).

23 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Slar Air cllectr impact n health f human and buildings, pssible energy and maintenance savings in huses etc. 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Energi g Klima, Center fr Køle g Varmepumpeteknik, Teknlgisk Institut 6 Partnere Danske: SlarVenti A/S Kinesiske: Shanghai Ouma Medical Devices C., Ltd. and Dhanghai Shundng C. Ltd. 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål Skaffe dkumentatin fr eller sandsynliggøre de psitive helbredsmæssige g energibesparende virkninger af luftslfangere under varierende klimabetingelser. Der skal fretages en videnskabelig undersøgelse g dkumentatin af effekten (energimæssigt, sundhedsmæssigt g øknmisk) af sldrevet pvarmning g indblæsning af udeluft i bebelses g industribygninger under kinesiske klima g bygningsmæssige frhld. De danske partnere leverer data på slfanger anlægs funktin g ydelser, samt indsamler g bearbejder data i Danmark g Kina, mens de kinesiske partnere leverer evt. kinesiske data g rganiserer de nødvendige praktiske frhld g evt. myndighedsfrhld i frbindelse med målinger mv. i kinesiske bygninger. #

24 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat 29. februar Tema _X_IT energi/miljø _X_sundhed/life science 3 Prjekt titel Persnal health management systems in China and Denmark 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Alexandra Instituttet A/S 6 Partnere Danske: Nabt ApS Kinesiske: Shanghai Tanrui Inf Tech C., Ltd. and Shanghai Jiatng University Medical Cllege Affiliated Renji Hspital 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål Frmålet er at udvikle de danske g kinesiske frretninger. Dette gøres bl.a. ved at videreudvikle de eksisterende persnlige Health Management Systemer (PHMS) g afprøve hvrledes adgang pnås til frskellige typer medicinsk udstyr (f.eks. EKG måleudstyr). Slutmål: En skriftlig rapprt, der beskriver: a) Tekniske resultater, dvs prttyper genereret i hele samarbejdsprjektet. b) Plan fr fremtidigt samarbejde mellem partnerne indbyrdes g med parterne, sm er identificeret i løbet af prjektet. c) Plan fr Nabts market entry i Kina herunder hvrledes der kan skabes salg g eksprt til kinesiske partnere. d) Erfaringer fra det tværkulturelle g transnatinal samarbejde. "

25 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Develping safety nise fr 2wheeled EV s 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør DELTA 6 Partnere Danske: ECTunes Kinesiske: Tngij University 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål T perfrm a feasibility study with the ambitin f clarifying the market ptential regarding nise/sund fr 2wheeled electric vehicles in larger Chinese cities. The market expectatins are large and unexplitcd the verall gal is t ffer the market a sund/nise unit in cllabratin with Chinese partners. T achieve this, it includes dcumenting that adding artificial nise/sund t EBikes will imprve traffic safety and limit the increasing number f accidents related t 2wheeled electric vehicles in China. Secndly. a preanalysis f ptential custmers & supplier, ptential research cllabratin partners and as well as necessary research in the field f regulatry cmpliance in China. Furthermre, it is the ambitin t test different sund technlgies fr generating warning sunds and elabrate n ideas fr further prduct develpment. The study will end ut in 8 reprt with cnclusins and recmmendatins. 8

26 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Green rfs with building integrated PV systems t the Chinese market. 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Danish Technlgical Institute 6 Partnere Danske: Skandek Internatinal v/ørnfeldt ApS, Prtan A/S and Ecvent A/S, Kinesiske: Shanghai Etpia Building C. Ltd and Himin Slar Energy Grup 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål The prject aims t: 1. Test green rf slutins fr the cntainer huse prject in Wuxi (150m2 huse) in Wuxi. 2. T make a feasibility study n setting up green rf business in Wuxi and establish cperatin with lcal Chinese slar cmpany (Himin Slar Energy Grup). Re 1: Building a cntainer huse in Frederiksværk with the fllwing system suppliers: Cntainer manufacture (Nrdic Steel) Intelligent Installatin (Electrnic Huse Keepers) Green rf and deck slutin (SkanDek) Slar Slutins (Slar Venti and Slar Glass) Insulatin (Isver) Gethermal heat pumps and ventilatin systems (EcVent) Windws & Drs (JELDWEN, Casa, Velux) Façade System (Cembrit) Wall and ceiling (Knaufdangips) Kitchen (Aub) Bathrm (DEVA) Stairs (Dlle Stairs) Leg (Tys) Drs (JeldWen) Flrs (Juncker Industries) Interir (Bcncept) Ebusiness platfrm (Factring Tech and Shanghai Etpia Building Develpment). The cntainer huse will be manufactured in Denmark and sent by 5

27 ship and transprted by truck t Wuxi, where it will be used as a Re 2.Wrkshps with the lcal slar cmpany t build up an agreement t deliver green rf slutins with their slar cell slutin integrated in the rf. The ttal green rf slutin will be delivered t the cntainer huse platfrm, but will simultaneusly be delivered as an independent slutin t the Chinese market. A feasibility study will be made with an entry strategy fr establishing a green rf prductin cmpany in China. $

28 Resumé af gdkendt ansøgning & #, 1 Dat Tema IT _X energi/miljø sundhed/life science 3 Prjekt titel Injectin system fr shwers t reduce water 4 Ansøgt beløb kr. 5 Offentlig aktør Danish Technlgical Institute 6 Partnere Danske: KimprDex ApS Kinesiske: Shanghai Glary Trading C., Ltd, Xiamen Cld Sanitary Ware Industrial C.,Ltd. and Shandng University 7 Prjektets/samarbejdets mål/frmål T create and shw the principle fr new envirnmental friendly shwers t fit bth Denmark and China. It is calculated that amng 4050% f the heating in private hmes in Denmark is used fr heating up the shwer water, and test dne by Danish Technlgical Institute indicate, that same functin, same feeling can be reached nly by using 20 25% f this amunt f water. The dse f water, the water flw and the functin have t be radically changed, but tgether with Kimprdex and Cld, the Danish Technlgical Institute has indicated, that this is pssible. A simple investment can save 20 25% energy in private hmes. F

29 & #, ( %*.#, > (!I * 7 % 6, 0'''! / % %! )&,!?:(/<(D : )* :*(%# + #11, " J!(!! I!% * G "!:(! # ( ' )* : ' ; G

30 (% ( ( )* 4 C:(!* * * C K /<& 2' 3&2&3 ;!!! )!., > ( *#!*&' I * ( 7 A>/>?!)*20*( 6 D > 0 2, 3 >D<!!!7 A>%( /< D,/), 0*/ :(( 6 A7 6 ) J ''' ; *#!7 0 #1

31 J )( <*& ;0289( 3 / )? ) ) ) >'7,&J</>"1 :&,:81 /<>;>51!7 1 D! 0 > 0 0 1#! 7 C > 7 * ( C 23.,, )7 )!! :(( 6! A7 #

32 :& ) A ''' * '2( 3 ( > ' ) * : # ( 7 5(! C C ( 7 5$ # ( * ) 7 )( ( 1 ( ( #

33 > (?( ) ) *( *! 7 > < ( 2 3(!*((( &*( D D!7 01 ( (?/> D ##

34 & #+,!"!#$"$%" & <7) L* 4) (4) > /),6L L;0:)O,>I4L4) J > N ' J OM ) @ <:= / ), O <;*)=) #"

35 / & * % COMPANY NAME SECTOR CONTACT PERSON TITLE STCSM Gvernment LI Chen Ha Prject Manager Intelray ICT ZHU Xue Wen Vice Manager HstCHN Crpratin ( China ) ICT David Qian Vice President Kaixiang Internatinal Water Technlgy C., Ltd Cleantech LIU Yu Wen General Manager Tailred Healthcare Slutin Healthcare Grant ZHAO WTI Grup ICT Eddy LI Department Manager Shanghai Zhaxiang Cnstructin And Decratin C., Ltd Cleantech ZHUANG Zha Xiang President Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech LIU Cha Engineer Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech NI Xia Hua Engineer Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech LIU Xia Pei Cnsultant Shanghai Ruijin Bitechnlgy C., Ltd Cleantech WANG Ma Hua Deputy General Manager Shanghai Ruijin Bitechnlgy C., Ltd Cleantech ZHAO Hng Xia Quality Manager Internatinal Max Print Cleantech CHEN Rng General Manager Shanghai Juke Bitech Park Healthcare ZHANG Jing General Manager Hkutrin Cleantech DU Chun Rng President AUSTRI Cleantech JIAO Lei Internatinal Department WANG Zhi Intelray ICT Gang General Manager Shanghai Bisundrug C., Ltd Healthcare FANG Ying President Shanghai Laib Bichemical C., Ltd Tichem Cambria Industrial Design Healthcare Healthcare ICT Rsanna Zhang Newsummit Bipharma Healthcare Angelina ZHU Designer Marketing Develpment Prject Manager #8

36 % Shanghai Technlgy Transfer & Exchange Gvernment persnal meeting Cathy ZHENG Intelray ICT seminar ZHU Xue Wen persnal Wnders Grup Healthcare meeting LI Guang Ya HstCHN Crpratin ( China ) ICT seminar David Qian Kaixiang Internatinal Water Technlgy C., Ltd Cleantech seminar LIU Yu Wen Shanghai LngRui Chemical Technlgy C., Ltd Healthcare seminar YU Aimate Bipharmecutical C., Ltd Healthcare seminar CHEN Ai Zhng Tailred Healthcare Slutin Healthcare seminar Grant ZHAO License Sftware Cnsulting C., Ltd. ICT seminar Casper Tang Shui Dun Smatrt Technlgy C., Ltd Cleantech seminar MA Ren Hai Zhen Xin Electrnic Technlgy C., Ltd ICT seminar Peng Min Jun Shanghai Newsummit Pharmaceutical Grup C., Ltd Healthcare seminar CHENG Ping WTI Grup ICT seminar Eddy LI Shanghai Zhaxiang Cnstructin And Decratin C., Ltd Cleantech seminar ZHUANG Zha Xiang Innvatin Cal Chemical Design Institute Institute (Shanghai) C., Ltd Cleantech seminar LIU Cha Shanghai Ruijin Bitechnlgy C., Ltd Cleantech seminar WANG Ma Hua Internatinal Max Print Cleantech seminar CHEN Rng Shanghai Juke Bitech Park Healthcare seminar ZHANG Jing Hkutrin Cleantech seminar DU Chun Rng AUSTRI Cleantech persnal meeting JIAO Lei Intelray ICT seminar WANG Zhi Gang Shanghai Bisundrug C., Ltd Healthcare seminar FANG Ying Shanghai Laib Bichemical C., Ltd Healthcare seminar Richard Li Tichem Healthcare seminar Xu Le Sheng Cambria Industrial Design ICT persnal meeting Rsanna Zhang Newsummit Bipharma Healthcare seminar Angelina ZHU #5

37 &# 27 # 869 A!) 0>; /<+ )/( >'& ) 6J:6A,>) I*: %.?!.I 4/> >;. S. I: < / /I6/A)! >=/I>6<A <,6 D: % 0!& >02 * :/4< ND( J,I</ )));( ) :?!+ :0 ) 4 >&,, 0 I: >( 0 ) 6 > 4) 4( )D?/>;* J)><)6*)>< #$

Resultatkontrakt. Vedrørende. Operatør til Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Resultatkontrakt. Vedrørende. Operatør til Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Resultatkontrakt Vedrørende Operatør til Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai 1. juli 2010 31. juli 2012 Under forudsætning af positiv evaluering kan kontrakten forlænges til d. 31. juli 2013 Journalnummer:

Læs mere

Medico Innovation DTU Kick-off. 7. oktober 2010

Medico Innovation DTU Kick-off. 7. oktober 2010 Medic Innvatin DTU Kick-ff 7. ktber 2010 Nye muligheder fr DTU s medic-frskning Åbning af Medic Innvatin 7. ktber 2010 Anders Bjarklev, prrektr & prfessr Medic Innvatin Et klyngeprjekt initieret af DTU

Læs mere

KINA alt eller intet. Marts 2015 Søren Niebuhr

KINA alt eller intet. Marts 2015 Søren Niebuhr KINA alt eller intet Marts 2015 Søren Niebuhr Histrie 1972: Grundlagt af Frank Niebuhr (ejet af Aksel Niebuhr) 1979: Første prduktin af krøjekranse til vindmøller 1982: Flytter til Neptunvej. Ca. 20 medarbejdere.

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan...

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan... Side 1 af 10 Håndtering af Views Hvrdan jeg kan... Bruge Standard List Views Oprette Brugerdefinerede List Views Specificere List View kriterier Udvælge List View klnner Opsætte beføjelser til List View

Læs mere

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor 24. nvember 2011 Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kntr EU s finansieringsinstrumenter Same, same, but different Same, same Den grundlæggende lighed: Der ansøges m t

Læs mere

Devices n Apps kick-off. 15. september 2011

Devices n Apps kick-off. 15. september 2011 Devices n Apps kick-ff 15. september 2011 En medic klynge fkuseret på vækst g innvatin Offentligt-privat samarbejde baseret på midler fra EU s reginalfnd Styrke knkurrenceevnen inden fr medicbranchen Optimere

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

APPENDIX A: INVITATION TO KICK- OFF WORKSHOP:... 131 APPENDIX B: KICK- OFF WORKSHOP OVERVIEW:... 132 APPENDIX C: INTERVIEW GUIDES...

APPENDIX A: INVITATION TO KICK- OFF WORKSHOP:... 131 APPENDIX B: KICK- OFF WORKSHOP OVERVIEW:... 132 APPENDIX C: INTERVIEW GUIDES... 11. Appendices APPENDIX A: INVITATION TO KICK- OFF WORKSHOP:... 131 APPENDIX B: KICK- OFF WORKSHOP OVERVIEW:... 132 APPENDIX C: INTERVIEW GUIDES... 135 O INTERVIEW WITH T1 - SCHOOL TEACHER, TÅRNBY, 31-1-

Læs mere

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Lars Hlte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kntr i Bruxelles Midtjyllands EU-kntr Central Denmark EU Office Etableret 1. januar 2007 med udgangspunkt i Århus-kntret i Bruxelles Samarbejde mellem Regin

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

SAS Solvency II Seminar 4/2-2010. Basel II IRB erfaringer fra Bankdata

SAS Solvency II Seminar 4/2-2010. Basel II IRB erfaringer fra Bankdata SAS Slvency II Seminar 4/2-2010 Basel II IRB erfaringer fra Bankdata Agenda Intrduktin til Bankdata Basel II prjektet Anbefalinger/erfaringer Spørgsmål? spørgsmål er gså velkmne undervejs Agenda Intrduktin

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 07/2011

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 07/2011 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 23/03/2011 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2011 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 21 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 07/2011 EUR FRA KAPITEL - 40 02 RESERVER TIL FINANSIELLE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk Trends g tendenser sm vil præge fødevareinnvatin i 2015 Tmas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innvatin www.gemba.dk Agenda 1. Innva s glbale analyse g database 10 trends t watch fr in 2015 Dem viser jeg (hurtigt!)

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

MASTER CLASS I 1. SOCIAL MEDIA MARKEDSFØRING 2. KUNDE- OG PERSONDATA 3. ONLINE SALG 4. IPR 2., 10. OG 11. NOVEMBER 2015 3 HELE DAGE KR 9.

MASTER CLASS I 1. SOCIAL MEDIA MARKEDSFØRING 2. KUNDE- OG PERSONDATA 3. ONLINE SALG 4. IPR 2., 10. OG 11. NOVEMBER 2015 3 HELE DAGE KR 9. MASTER CLASS I 1. SOCIAL MEDIA MARKEDSFØRING 2. KUNDE- OG PERSONDATA 3. ONLINE SALG 4. IPR 2., 10. OG 11. NOVEMBER 3 HELE DAGE KR 9.000 + MOMS 1(10) Hvad er Master Class i Online Salg & Markedsføring?

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse Kmitéens primære

Læs mere

INTERCULTURALITY IN THE NORDIC COUNTRIES NORDIC WORKSHOP NORDIC COUNCIL OF MINISTERS LYSEBU, OSLO 15 16 MAY 2012 REPORT

INTERCULTURALITY IN THE NORDIC COUNTRIES NORDIC WORKSHOP NORDIC COUNCIL OF MINISTERS LYSEBU, OSLO 15 16 MAY 2012 REPORT INTERCULTURALITY IN THE NORDIC COUNTRIES NORDIC WORKSHOP NORDIC COUNCIL OF MINISTERS LYSEBU, OSLO 15 16 MAY 2012 REPORT Nrdic wrkshp 2012 Interculturality in the Nrdic cuntries 15-16 May 2012 The cultural

Læs mere

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København ikraft innvatinspuljen Prjektansøgning SikkerhedsPlaster Deltagere/partnere: Egmnt Højsklen, Odder Delta, Them g København Active Institute, Århus Alexandra Instituttet, Århus ikraft, ReginMidtjylland

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Operatør til Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Resultatkontrakt. Vedrørende. Operatør til Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Resultatkntrakt Vedrørende Operatør til Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai 1. juli 2010 31. juli 2012 Under frudsætning af psitiv evaluering kan kntrakten frlænges til d. 31. juli 2013 Jurnalnummer:

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift.

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift. Knkret plæg til rganisering af IT drift g IT supprt af Telecare Nrd i drift. Oplægget tager udgangspunkt i det seneste ntat af 16-6-14 der bl.a. beskriver en række principper fr Telecare Nrd, i verskriftsfrm

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkntrakt Vedrørende Midtjysk Dialgfrum fr mdtagelse g fasthldelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Jurnalnummer: 1-33-76-22-14-08 Kntraktens parter Regin: Regin

Læs mere

Masters Thesis Registration form - modified thesis synopsis Kandidatafhandling registreringsformular til ændret opgaveformulering

Masters Thesis Registration form - modified thesis synopsis Kandidatafhandling registreringsformular til ændret opgaveformulering Masters Thesis Registratin frm - mdified thesis synpsis Kandidatafhandling registreringsfrmular til ændret pgavefrmulering Gdkendelse af ændret pgavefrmulering af vejleder g (fr øknmistuderende) undervisningskrdinatr.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3 File n: 104.N.251.a. ANNEES Thematic Review f CARE Denmark with a special fcus n partnerships, mnitring & evaluatin and n financial and rganisatinal management List f Cntent Annex A Overview f the Review's

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner.

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner. JENS HOLST-ANDERSEN VESTRE ALLE 4 KIRKE VÆRLØSE 3500 VÆRLØSE +45 2944 4428 JJHA@MAIL.DK CURRICULUM VITAE Prfessinel prfil Jeg er uddannet frstkandidat, hvilket er en lederuddannelse med på fkus på langsigtet

Læs mere

!"!!! ( "!! )* )! " + ", -#-.!,! %, "! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7

!!!! ( !! )* )! + , -#-.!,! %, ! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7 Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby P rojekt:knebelfremtidens landsby med fokus på bosæ tning,turisme,erhverv,sundhedsservice mv. Kontraktens start: 9. m arts 2010 Kontraktens slut: 1. juli

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

BlipTrack generel håndteringsvejledning

BlipTrack generel håndteringsvejledning BlipTrack generel håndteringsvejledning Indhldsfrtegnelse 1. BlipTrack pakkeliste. 2. Mdem, SIM-krt g Blip Server infrmatin. 3. BlipTrack pbevaringshensyn. 4. BlipTrack drifts-, pbevarings- g vedligehldesesfrskrift.

Læs mere

Eksempler på virksomhedssamarbejde på datamatikeruddannelsen

Eksempler på virksomhedssamarbejde på datamatikeruddannelsen Eksempler på virksmhedssamarbejde på datamatikeruddannelsen Indhld Eksempler på virksmhedssamarbejde på datamatikeruddannelsen... 1 Gæstefrelæsning mail til gæsten... 1 Case til prjektarbejde rammerne

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Appendix Student house RUC. Board meeting Friday the 11 th of October, at 16:00 o clock

Appendix Student house RUC. Board meeting Friday the 11 th of October, at 16:00 o clock Appendix Student huse RUC Bard meeting Friday the 11 th f Octber, at 16:00 clck Appendix II: Messages The Chairmanship: Building plan As yu all knw, we have been delayed in the building prcess, and due

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

DDF-MXD: Komplet ændringskatalog fra version 1.3.0 to 1.3.1

DDF-MXD: Komplet ændringskatalog fra version 1.3.0 to 1.3.1 DDF-MXD: Kmplet ændringskatalg fra versin 1.3.0 t 1.3.1 Dat: 8. juni 2015 Sagsbehandler: Birthe Krg Intrduktin Dette dkument giver et kmplet verblik ver ændringerne i DDF-MXD frmatet fra versin 1.3.0 til

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2011

Bestyrelsens Beretning for 2011 Bestyrelsens Beretning fr 2011 1. Om Musikznen I løbet af 2011 er der sat gang i mange nye spændende prjekter g aktiviteter i samarbejde mellem sekretariat, bestyrelse, knsrtiepartnere g medlemmer. Samtidig

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.metal- supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

!! "! # $ %& ) " ' ) " " " $ " " * + ) ), -! 0 + ) 1, ' - ) ' 23! 4 ) " ) 2 " 5 ' "" 1 " % 65 + ), - ) ' $' " 0./// 1 " $./.)!

!! ! # $ %& ) ' )  $  * + ) ), -! 0 + ) 1, ' - ) ' 23! 4 ) ) 2 5 ' 1 % 65 + ), - ) ' $' 0./// 1 $./.)! Resultatkontrakt Vedrørende Frem tidens landsby P rojekt:selde som frem tidens landsby Kontraktens start:15. m arts 2010 Kontraktens slut:1. juli2013 Journalnum m er:1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Versin 2.0 Claus Schmidt Nvember 2008 URS Handleplan 2009 www.senderjylland.dk Side 1 Indledning UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) blev reetableret i januar

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Login til DOLL Visitor Center kalender

Login til DOLL Visitor Center kalender Log Ind C: Hjælp Venligst log ind Login til DOLL Visitor Center kalender Bruger Login Email: [din@email-adresse.dk Adgangskode:.,.. FILL IN TO LOGIN Hold mig logget ind O Husk min e-mail 0 Spørg mig hver

Læs mere

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Rskilde Gdkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56 Dat: 6. december 2006 Brevid: 1633215 Ny Rskilde Kmmunes internatinale strategi 1. Indledning Ny Rskilde Kmmune

Læs mere