Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby"

Transkript

1 Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : Trondhjemsvej Rødekro Dato: Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte tlf.nr.: Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby, Gl Ribevej 154 (foreløbig adresse), 6200 Aabenraa, matr. nr. 30, Rise-Hjarup, Rise. Bilag 1: Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra forsinkelses-bassin 1 nord og fra forsinkelsesbassin 2 syd gennem 1 nord til det offentlige regnvandssystem. Opland i alt ca. 9,7 ha. Bilag 2: Tilladelse til nedsivning af overfladevand i det åbne regnvandssystem og i regnbede/bassiner. Der etableres et overløb til bassin 1 nord. Opland i alt ca. 0,58 ha Bilag 3: Tilladelse til tilslutning af processpildevand fra vaskeplads og containerplads til det offentlige spildevandsystem med afløb til Stegholt renseanlæg. Tilladelsernes vilkår kan ses i bilag 1, 2 og 3. Tilladelserne er meddelt i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, kap. 3, 19 og kap Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Tilladelserne er meddelt til Arwos, Gammel Ribevej 154(foreløbig adresse), 6200 Aabenraa. Fast administrator er Arwos Service A/S, Trondhjemsvej 6, 6230 Rødekro. Indholdsfortegnelse: Mogens Søndergaard Nielsen Ingeniør Bilag 1: Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra forsinkelsesbassin 1 nord... side 02 Bilag 2: Tilladelse til nedsivning af overfladevand... side 06 Bilag 3: Tilladelse til tilslutning af processpildevand fra vaskeplads og containerplads... side 09 Bilag 4: Ansøgningerne om afledningstilladelser... side 11 Bilag 5: Kort til tilladelserne... side 25

2 Bilag1: Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra forsinkelsesbassin 1 nord og fra forsinkelsesbassin 2 syd gennem 1 nord til det offentlige regnvandssystem. Tilslutning af overfladevandet sker i forbindelse med etableringen af et nyt genbrugscenter Arwos Landsby på Gammel Ribevej 154 (foreløbig adresse), matr. nr. 30, Rise-Hjarup, Rise. Der må tilledes overfladevand til bassinet fra et område på A=9,7 ha (A red = 3,3 ha). Tilslutningen til det off. Regnvandssystem sker i brønd 2681R55 (se bilag 5-7). Oplandet til forsinkelsesbassinet og bassinets placering fremgår af bilag 5-3. For at forsinke overfladevandet er afløbet fra forsinkelsesbassinet forsynet med en vandbremse, der max giver 9,7 l/sek. Arealerne, som har afløb til bassin 1 nord, skal holdes rene og fri for spild. Forsinkelsesbassin 1 Nord. Bassinet skal have en størrelse (m 3 ) som er fastsat ud fra et bassinafløb på q afløb = 9,7 l/sek. A Red = 3,3 ha og n=1/10, (der går beregningsmæssigt i gennemsnit 10 år før der ske en overbelastning af bassinet) og den lokale regneserie. Her kan anvendes Haderslev regneserien og Spildevandskomiteens Skrift nr. 28 ved dimensioneringen. Det effektive bassinvolumen er af rådgiveren fastsat til 1200 m 3. De nærmere funktionskrav til bassinet fremgår af skema 1. Forsinkelsesbassin 1 Nord skal udføres med følgende funktioner Funktionskrav Bemærkninger Et dykket afløb, som kan aflukkes Det dykkede afløb skal virke som udskiller for flydende- og bundfældelige stoffer. Aflukningen skal bl.a. bruges ved uheld i oplandet til bassinet. Se bilag 5-3 og 5-4 med oplandsgrænser Et dykket overløb. Overløb sker til regnvandssystemet og ud på terrænet omkring bassinet. En vandbremse på det dykkede afløb fra bassinet, Afløbet fra vandbremsen til det offentlige regnvandssystem skal under alle forhold være <= 9,7 l/s. som max giver 9,7 l/s. Bassinet skal indpasses i terrænet, det vil sige at Bassinet skal indhegnes ved stejler hældning end 1:4. overkanten af bassinet så vidt muligt skal være Effektiv bassinvolumen 1200 m 3 plan med terrænet. Forsinkelsesbassinet skal udføres med en filtrationszone, beplantning, permanent vandspejl og en tæt membran Skema 1 Som membran kan anvendes plast, bentonite eller ler. 2

3 Forsinkelsesbassin 2 Syd. Bassinet har afløb til forsinkelsesbassin 1 nord og videre til det offentlig regnvandssystem. Der må afledes overfladevand fra et område på A=0,2 ha (A red = 0,2 ha). Udledningen sker til tilløbssystemet til bassin 1 nord via forsinkelsesbassin 2 syd. Oplandet til forsinkelsesbassinet og bassinets placering fremgår af kortmaterialet i bilag 5. Overfladevandet skal forsinkes så meget at det ikke giver hydrauliske problemer i afløbsgrøften til bassin 1 nord. Det effektive bassinvolumen er af rådgiveren fastsat til 60 m 3. Forsinkelsesbassin 2 Syd skal udføres med følgende funktioner Funktionskrav Bemærkninger Et dykket afløb, som kan aflukkes Det dykkede afløb skal virke som udskiller for flydende- og bundfældelige stoffer. Aflukningen skal bl.a. bruges ved uheld i oplandet til bassinet. Se bilag 5-3 og 5-4 med oplandsgrænser Et dykket overløb. Overløbet sker til det interne regnvandssystem og ud på terrænet omkring bassinet En vandbremse på det dykkede afløb fra bassinet, Afløbet sker til grøft med udløb i bassin 1 nord. Vandbremsens max afløb i l/sek. skal tilpasses grøftens kapacitet.. Bassinet skal indpasses i terrænet, det vil sige at overkanten af bassinet så vidt muligt skal være plan med terrænet. Forsinkelsesbassinet skal udføres med en tæt membran Bassinet skal indhegnes ved stejler hældning end 1:4. Effektiv bassinvolumen 60 m 3 Som membran kan anvendes plast, bentonite eller ler Skema Tidsfrister 1. august Tilladelsen skal være taget i brug. Er det ikke sket, bortfalder tilladelsen. Senest 14 dage efter, at tilslutningstilladelsen er taget i brug, skal tilsynsmyndigheden Aabenraa kommune have besked. 2. Forudsætninger for tilladelsen Arwos Forsynings ansøgninger danner bl.a. baggrund for tilladelsen. Se bilag 4. Ansøgning om udledning af overfladevand dateret den Ansøgning om nedsivning af tag-, plads- og vejvand dateret den Supplerende beskrivelse af arealanvendelsen dateret den Tillæg til ansøgning om hhv. nedsivnings- og udledningstilladelse samt til beskrivelse af arealanvendelsen dateret den Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby dateret den Kommunens vurderinger og bemærkninger Det er kun en del af matr. nr. 30, Rise Hjarup, Rise, der er omfattet af den gældende spildevandsplan

4 Hele området vil blive omfattet af den nye spildevandsplan, som er under udarbejdelse. Efter tidsplanen vil den være godkendt omkring juni De anførte vilkår og forudsætninger i tilladelsen er sat af hensyn til det offentlige regnvandssystem og vandløbet, som dette system har tilladelse til at lede ud i. Kommunen vurderer, at tilledningen ikke vil forhindre, at det offentlige regnvandssystem kan opfylde sin tilladelse til udledning til vandløbet, herunder at miljøkravene for det berørte vandområde sikres opfyldt. Aabenraa kommune vurderer, at regnvandsudløbet fra oplandet, der her er givet tilladelse til at aflede overfladevand fra, er et almindelig belastede separat regnvandsudløb og at bekendtgørelse nr derfor ikke finder anvendelse på denne tilladelse jf. kap Forsinkelsesbassinerne kommer til at ligge i et OSD-område - Område med Særlig Drikkevandsinteresser. Der er krav om membran i bassinerne Tilsyn Det fremtidige tilsyn med forholdene nævnt i tilladelsen foretages af Aabenraa Kommune ved Teknik & Miljø i afdelingen Natur & Miljø. 3. Klagevejledning Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet efter de regler, som står i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Følgende er klageberettigede: 1. Arwos Forsyning A/S, Trondhjemsvej 6, 6230 Rødekro, 2. Embedslægeinstitutionen, 3. Danmarks Naturfredningsforening, (kopi til lokalafd.) 4. Danmarks Sportsfiskerforbund, 5. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 6. Danmarks Fiskeriforening, 7. Friluftsrådet (lokalafdelingen 8. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen er sendt som kopi til (1-7). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den Eventuelle klager sendes til Aabenraa kommune senest ved klagefristens udløb. Klagen vil efterfølgende blive sendt til Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen for en domstol skal være rejst inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 101. Ved en eventuel klage. Arbejdet må godt påbegyndes i klageperioden, men det sker for ejerens egen risiko. Der vil ikke være nogen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve udledningstilladelsen, hvis den bliver påklaget ( 96 i Miljøbeskyttelsesloven). 4

5 4. Kort over området De enkelte kort fremgår af bilag 5 Bilag 5-1 oversigtskort arwos-landsby 1_50000 Bilag 5-2 oversigtskort arwos-landsby 1_5000 Bilag 5-3 oplandene skitse- Arwos landsby Bilag 5-4 opland til forsinkelsesbassin 1- overfladevand Bilag 5-5 Opland med afløb til det off spildevandssystem Bilag 5-6 Opland med afløb til nedsivningsområderne Bilag 5-7 tilslutningsstedet for overfladevand og processpildevand 5

6 Bilag 2: Tilladelse til nedsivning af overfladevand i det åben regnvandssystem og i regnbede/bassiner. Der er etableret overløb til bassin 1 nord. Tilladelse til at nedsive overfladevand bestående af tag-, plads- og vejvand i et åbent regnvandssystem og i regnbede/bassiner på matriklen. Arealet, hvorfra der ledes til nedsivning, udgør ca. A= 0,58 ha. Oversigt over arealer Opland Areal Regnvand Betegnelse m2 Max l/s Tage ,2 Stier og pladser ,5 Vej 500 7,9 I alt ,6 Skema 1 Nedsivningen af overfladevandet sker i forbindelse med en etableringen af et nyt genbrugscenter Arwos Landsby på Gammel Ribevej 154 (foreløbig adresse), matr. nr. 30, Rise-Hjarup, Rise. I forbindelse med afvanding af området ønsker ansøger at lede tag-, plads- og vejvand, uden væsentlig trafik eller risiko for spild, til et åbent regnvandssystem med mulighed for nedsivning og fordampning af regnvandet. Det åbne regnvandssystem med mulighed for nedsivning og fordampning udføres som regnbede, åben regnvandssystem og en større lavning/bassin. På grund af jordbundsforholdende, som i stor udstrækning udgøres af moræneler, forventes der en ringen nedsivningskapacitet i området. Systemet ønskes anlagt med henblik på at skabe et naturligt vandmiljø i området, hvor regnvandet forsinkes mest muligt og virker som en rekreativ og landskabsmæssig ressource frem for noget der skal bortledes usynligt. Krav til nedsivningsområderne (det åben regnvandssystem, regnbede og bassiner) Nr. Funktionskrav Bemærkninger 1 Nedsivningsområderne skal belægges med 20 Kravet gælder regnbede og bassiner cm muld og tilsås med græs 2 Der skal være mulighed for overløb til forinkelsesbassin 1 nord Der vil kun i begrænset omfang kunne ske nedsivning på grund af jordtypen. 3 På arealerne hvorfra overfladevandet skal Arealerne skal holdes rene nedsives må der ikke ske aktiviteter, der kan forurene overfladevandet Skema Tidsfrister 1. august Tilladelsen skal være taget i brug. Er det ikke sket, bortfalder tilladelsen. Senest 14 dage efter, at nedsivningstilladelsen er taget i brug, skal tilsynsmyndigheden Aabenraa kommune, Natur & Miljø, have besked. 6

7 2. Forudsætninger for tilladelsen Arwos Forsynings ansøgninger danner bl.a. baggrund for tilladelsen. Se bilag 4. Ansøgning om udledning af overfladevand dateret den Ansøgning om nedsivning af tag-, plads- og vejvand dateret den Supplerende beskrivelse af arealanvendelsen dateret den Tillæg til ansøgning om hhv. nedsivnings- og udledningstilladelse samt til beskrivelse af arealanvendelsen dateret den Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby dateret den Kommunens vurderinger og bemærkninger Nedsivningsarealerne ligger i et OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Nedsivningsarealerne består af åbne regnvandsledninger og nogle regnvandsbede og et nedsivningsbassin. Arealerne har afløb/overløb til forsinkelsesbassin 1 nord med afløb til det off. Regnvandssystem. Jordtypen i området gør, at der kun i begrænset omfang vil ske nedsivning. Aabenraa Kommune vurderer, at det er forsvarligt, at der kan ske overfladisk nedsivning af overfladevand fra de nævnte arealer, fordi det er overfladevand fra forholdsvis rene arealer fordi nedsivningen sker overfladisk og på synlige arealer fordi nedsivningen sker på områder med muld og græs De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg og grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål Tilsyn Det fremtidige tilsyn med forholdene nævnt i tilladelsen foretages af Aabenraa Kommune, Natur & Miljø. 3. Klagevejledning Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet efter de regler, som står i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Følgende er klageberettigede: 1. Arwos Forsyning A/S, Trondhjemsvej 6, 6230 Rødekro, 2. Embedslægeinstitutionen, 3. Danmarks Naturfredningsforening, (kopi til lokalafd.) 4. Danmarks Sportsfiskerforbund, 5. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 6. Danmarks Fiskeriforening, 7. Friluftsrådet (lokalafdelingen 8. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 7

8 Afgørelsen er sendt som kopi til (1-7). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den Eventuelle klager sendes til Aabenraa kommune senest ved klagefristens udløb. Klagen vil efterfølgende blive sendt til Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen for en domstol skal være rejst inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 101. Ved en eventuel klage. Arbejdet må godt påbegyndes i klageperioden, men det sker for ejerens egen risiko. Der vil ikke være nogen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve udledningstilladelsen, hvis den bliver påklaget ( 96 i Miljøbeskyttelsesloven). 4. Kort over området De enkelte kort fremgår af bilag 5 Bilag 5-1 oversigtskort arwos-landsby 1_50000 Bilag 5-2 oversigtskort arwos-landsby 1_5000 Bilag 5-3 oplandene skitse- Arwos landsby Bilag 5-4 opland til forsinkelsesbassin 1- overfladevand Bilag 5-5 Opland med afløb til det off spildevandssystem Bilag 5-6 Opland med afløb til nedsivningsområderne Bilag 5-7 tilslutningsstedet for overfladevand og processpildevand 8

9 Bilag 3: Tilslutning af spildevand fra vaskeplads og containerplads til det offentlige spildevandssystem med afløb til Stegholt renseanlæg. Tilslutning af spildevandet fra vaskeplads og containerplads sker i forbindelse med en etableringen af et nyt genbrugscenter Arwos Landsby på Gammel Ribevej 154 (foreløbig adresse), matr. nr. 30, Rise-Hjarup, Rise. Vaskepladser. Placeringen af de 2 vaskepladser fremgår af bilag 5-5. På afløbet fra vaskepladsen skal der etableres en koalecensolieudskiller, som skal have den nødvendige kapacitet i forhold til max vandforbrug. Vaskepladserne bliver placeret indendørs. Olieudskilleren skal som min. forsynes med automatisk lukke. Vaskepladserne skal bruges til vask af kompostbeholder, maskiner og pumper som er til reparation. Vaskepladserne skal tilsluttes spildevandssystemet med afløb til Stegholt renseanlæg. Containerpladsen. Placeringen af containerpladsen fremgår af bilag 5-5. På afløbet fra pladsen skal der etableres en beholder med et dykket afløb for tilbageholdelse af flydende- og bundfældelige stoffer. Beholderen skal dimensioneres mindst for en 5 årsreghændelse. Containerpladsen skal tilsluttes spildevandssystemet med afløb til Stegholt renseanlæg. 1.2 Tidsfrister 1. august Tilladelserne skal være taget i brug. Er det ikke sket, bortfalder tilladelsen. Senest 14 dage efter, at nedsivningstilladelsen er taget i brug, skal tilsynsmyndigheden Aabenraa kommune, Natur & Miljø, have besked. 2. Forudsætninger for tilladelsen Arwos Forsynings ansøgninger danner bl.a. baggrund for tilladelsen. Se bilag 4. Ansøgning om udledning af overfladevand dateret den Ansøgning om nedsivning af tag-, plads- og vejvand dateret den Supplerende beskrivelse af arealanvendelsen dateret den Tillæg til ansøgning om hhv. nedsivnings- og udledningstilladelse samt til beskrivelse af arealanvendelsen dateret den Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby dateret den Kommunens vurderinger og bemærkninger Med ovennævnte krav til vaskepladser og containerpladsen vurderer Aabenraa Kommune, at tilledningen af processpildevand ikke vil forhindre, at Stegholt renseanlæg kan overholde sin tilladelse til udledning til Aabenraa fjord. Arwos har i et brev dateret den 8. juni 2001 søgt om afløb til spildevandssystemet for et areal til mellemlagring af jord. I en mail dateret den har Arwos trukket den del af ansøgningen tilbage og oplyser i den forbindelse Opgravet jord vil blive mellemlagret i tætte containere med rullepresseninger henover mens jordprøverne analyseres. 9

10 Ved større mængder mellemlagres den opgravede jord i en celle på Arwos Deponi mens jordprøverne analyseres. Dvs. der kommer ikke til at være afløb fra de containere som der mellemlagres jord i på Forsyningsvejen (Arwos Landsby) Tilsyn Det fremtidige tilsyn med forholdene nævnt i tilladelsen foretages af Aabenraa Kommune, Natur & Miljø. 3. Klagevejledning Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet efter de regler, som står i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Følgende er klageberettigede: 1. Arwos Forsyning A/S, Trondhjemsvej 6, 6230 Rødekro, 2. Embedslægeinstitutionen, 3. Danmarks Naturfredningsforening, (kopi til lokalafd.) 4. Danmarks Sportsfiskerforbund, 5. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 6. Danmarks Fiskeriforening, 7. Friluftsrådet (lokalafdelingen 8. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen er sendt som kopi til (1-7). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den Eventuelle klager sendes til Aabenraa kommune senest ved klagefristens udløb. Klagen vil efterfølgende blive sendt til Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen for en domstol skal være rejst inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 101. Ved en eventuel klage. Arbejdet må godt påbegyndes i klageperioden, men det sker for ejerens egen risiko. Der vil ikke være nogen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve udledningstilladelsen, hvis den bliver påklaget ( 96 i Miljøbeskyttelsesloven). 4. Kort over området De enkelte kort fremgår af bilag 5 Bilag 5-1 oversigtskort arwos-landsby 1_50000 Bilag 5-2 oversigtskort arwos-landsby 1_5000 Bilag 5-3 oplandene skitse- Arwos landsby Bilag 5-4 opland til forsinkelsesbassin 1- overfladevand Bilag 5-5 Opland med afløb til det off spildevandssystem Bilag 5-6 Opland med afløb til nedsivningsområderne Bilag 5-7 tilslutningsstedet for overfladevand og processpildevand 10

11 Aabenraa Kommune Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Att. Mogens S. Nielsen Arwos Landsby på gml. Ribevej Ansøgning om udledning af overfladevand

12

13 Aabenraa Kommune Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Att. Mogens S. Nielsen Arwos Landsby på gml. Ribevej Ansøgning om nedsivning af tag-, plad og vejvand

14

15 Aabenraa Kommune Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Att. Mogens S. Nielsen Arwos Landsby på gml. Ribevej Supplerende beskrivelse af arealanvendelsen o o o o o o o o

16 o o o

17 Aabenraa Kommune Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Att. Mogens S. Nielsen Arwos Landsby på gml. Ribevej Tillæg til ansøgning om hhv. nedsivnings- og udledningstilladelse samt til beskrivelse af arealanvendelsen o o o o

18 o o

19

20

21

22

23

24

25 Genner Genner Bugt Genner Bugt Løjt Kirkeby ARWOS Landsby Rødekro Aabenraa Aabenraa Kommune - KMS - COWI - Blominfo ARWOS Landsby Bilag 5-1 oversigtskort arwos-landsby 1_50000 Aabenraa Fjord Hjordkær Dato: Mål: 1: Intitaler: MSNI Teknik & Miljø Skelbækvej Aabenraa

26 TE R P- N I EL RISE HJARUP BYGADE S JEN GAMMEL RIBEVEJ m S EN SV EGELUND A EJ LE LV S TR ØM S VE J ARWOS Landsby GAMMEL RIBEVEJ PA U Aabenraa Kommune - KMS - COWI - Blominfo ARWOS Landsby Bilag 5-2 oversigtskort arwos-landsby 1_5000 Dato: ASKELUND Mål: 1:5.000 Intitaler: MSNI Teknik & Miljø Skelbækvej Aabenraa

27

28

29

30

31

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Den 28. november 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere 2-4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere