Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus."

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle sager 1 Refer af Vækstforums møde den 13. juni Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 4 3 Resultkontrakter i Regional Udvikling 5 Iværksætteri 4 Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU- HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af operør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af ErhvervsPhD-undersøgelse 8 Innovion 9 Brugerdreven innovion - forprojekt. Handlingsplanens pkt Turisme 10 Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde. 12 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde Udvikling af internionale oplevelsesfyrtårne Fonden Midtjysk Turismes Stregiske Udviklingsplan og aktiviteter Ansøgninger m.m. 15 Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud. 13

3 Indholdsfortegnelse 16 Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak, Interreg IV 18 Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om godkende, Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors 19 Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers (LAG-ers) udviklingsstregier, stus for dannelse af LAG-er m.v. - Handlingsplanens pkt Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Orienteringssager 21 Stus vedrørende projekt kompetenceplform Behandling af projekter under den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for Regionalpolitisk vækstredegørelse Grønbog fra EU-kommissionen vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Stus vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora Eventuelt 20

4 Refer af Vækstforums møde den 13. juni 2007 Den administrive styregruppe indstiller, referet godkendes. Referet blev godkendt med følgende bemærkning indkommet fra Nicolai Vammen til punkt 4. vedr. Megassningen energi og miljø: Lavenergibyggeri medtages i den særlige belysning af mulighederne indenfor energiområdet Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for perioden og med mulighed for årligt drøfte behovet for justeringer. Parterne mødes således i maj 2008 for drøfte de foreløbige resulter af partnerskabsaftalen. For sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsaftalen, har sekretariet for Vækstforum udarbejdet den vedhæftede oversigt over indssområder, allerede fastlagte initiiver på området i Vækstforums stregi og handlingsplan, samt øvrige initiiver på området. Sidste del af skemaet er en oversigt over de aktører, som er relevante i forhold til aftalens udmøntning. Den administrive styregruppe indstiller, der på baggrund af den vedhæftede oversigt over Partnerskabsaftalens indssområder, og efter dialog med relevante aktører i forhold til aftalens udmøntning, udarbejdes et konkret oplæg til det videre stregiske arbejde med aftalen til Vækstforums møde den 29. oktober 2007, sekretariet inddrager relevante aktører i udarbejdelsen af dette oplæg.

5 Resultkontrakter i Regional Udvikling Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 en udviklings- og implementeringsplan for initiiverne i Vækstforums handlingsplan. Det fremgår af udviklings- og implementeringsplanen, der som hovedregel udarbejdes resultkontrakter i forbindelse med større initiiver prioriteret af Vækstforum. Sekretariet har efterfølgende udarbejdet en skabelon for kontrakter, herunder resultkontrakter. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender skabelon for kontrakter i Regional Udvikling, herunder vejledning til samme Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det formål øge etablerings- og overlevelsesren og fordoble andelen af vækstiværksættere inden 2015, som det er aftalt i partnerskabsaftalen med regeringen. Programmet koordineres tæt med stens initiiver til udmøntning af globaliseringsaftalen. På baggrund af forprojektets anbefalinger understøtter programmet en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur ved bl.a. tilbyde en startpakke med gris specialiseret rådgivning før virksomhedsstart og en vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning til reduceret pris. Andre elementer er vækstgrupper, iværksætteri fra eksisterende virksomheder og udvikling af mentornetværk. Endelig understøtter programmet det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. Arbejdstitlen for initiivet er Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 18,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum reserverer 15,8 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af rådgivning, kvalitet i rådgivningssystemet mv., Vækstforum reserverer 1,8 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond til medfinansiering af vækstgrupper og iværksætterkurser, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum.

6 6 Som indstillet, med bemærkning om, Vækstforum ønsker følge projektet halvårligt Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7 Projektet har til formål undersøge, hvordan Region Midtjylland kan fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og virksomheder ved iværksætte mindre initiiver og forberede et større initiiv. Forprojektets formål var dels udarbejde en stus på markedet for risikovillig kapital, dels give anbefalinger til det videre arbejde. Stus på området er, der generelt sker en mindre tiltrækning af risikovillig kapital til regionens virksomheder i forhold til Østdanmark, og det gensidige kendskab mellem de mange små initiiver bør styrkes. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefales det, der igangsættes følgende indsser: 1. Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidlere og regional forankring af stslige initiiver 2. Fremme af Business Angels-investeringer 3. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån 4. Udvikling af koncept og etablering af regionalt investeringsselskab. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 6,0 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum reserverer i alt 5,5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Sagen udsættes med bemærkning om, projektets økonomi gennemgås med henblik på målrette indssen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivningssystemet, således økonomien afspejler Vækstforums ønsker om begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen og kan holdes på et étcifret mio. beløb.

7 Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i en samarbejdsaftale med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest om en fælles finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU-HIH. Ansøgningen skal ses som led i den fusion, der blev indgået mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i 2006, som bl.a. betød etablering af videregående uddannelser på kandidniveau. De tidligere 3 amter gav således en bevilling i 2006 på 4 mio. kr. med en forventning om, Region Midtjylland efterfølgende bidrog til finansieringen med 4 mio. kr. i årene Ansøgningen omfter ansøgning om midler til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovion, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT. Den administrive styregruppe indstiller, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges en ramme på 4 mio. kr. pr. år til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU- HIH inden for innovion, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT, der i samarbejde med AU-HIH bliver indgået de nødvendige resultkontrakter for en 2-årig periode , og samarbejdsaftale og resultkontrakter revurderes ultimo 2008 for programmets resterende løbeperiode Laurits B. Holm-Nielsen, rektor for Aarhus Universitet, deltog ikke under behandlingen af denne sag Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4 Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som priv regi vil være, der stilles stadig stigende krav om mere formel uddannelse. I lyset af Vækstforums stregier og handleplaner, der stemmer godt overens med Globaliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indss på området for videregående uddannelser i de kommende år. Det drejer sig om alle tre niveauer - LVU, MVU og KVU. Region Midtjylland har en ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret fra vest til øst. Derfor ønskes et udviklingsprojekt "Mere Uddannelse" iværks. Mere uddannelse vil overordnet omfte to delprojekter. For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. For det andet vil der være behov for styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud dels gennem mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages kunne mindske frafaldet.

8 8 Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet (som også kan omfte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke til fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom en yderligere internionalisering af uddannelserne kan være ønskelig. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektforslaget til projekt Mere uddannelse til videre foranstaltning, herunder Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 4,1 mio. kr. til medfinansiering af projektet i en toårig periode. Som indstillet, med bemærkning om initiivet skal koordineres med Undervisningsog Videnskabsministeriets initiiver, og der forts skal fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannelserne Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af operør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af ErhvervsPhD-undersøgelse Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 igangsætte projektet Markedsplads for højtuddannede. Et element af projektet er etableringen af et Campus for højtuddannede i et af regionens yderområder. Campus har til formål tiltrække praktikanter og højtuddannede til den vestlige del af Region Midtjylland. Efter anmodning fra Vækstforum har Ringkøbing-Skjern Kommune ansøgt om blive testkommune for Campus. Som led i projektet skal der også ansættes lokale kontaktmæglere, der skal have en opsøgende funktion over for virksomheder. Der skal endvidere afvikles regionale karrieremesser, samt etableres en webside og jobbørs i relion til projektet. Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen indstilles til blive udpeget som regional operør for denne del af projektet. Projektet omfter desuden gennemførelsen af en undersøgelse af barrierer for ErhvervsPhD'ere i Region Midtjyllands virksomheder. Forsknings- og Innovionsstyrelsen har inviteret Region Midtjyllands Vækstforum til samarbejde om gennemførelse af undersøgelsen. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum imødekommer Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning om blive test-kommune for etableringen af et Campus for højtuddannede, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges i alt 1,1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektledelse og netværksskabelse i forbindelse med Campus i perioden , Vækstforum indstiller, der bevilges 0,8 mio. kr. fra EU's mål Regionalfond,

9 9 indssområde 1.1: "Innovion, videndeling og videnopbygning", til projektledelse af Campus, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 0,2 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til gennemførelsen af en undersøgelse af barrierer for ErhvervsPhD'ere. Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen udpeges som regional operør i forbindelse med lokale kontaktmæglere, administrion af regionale karrieremesser, web-side og jobbørs for "Markedsplads for højtuddannede" for en 3-årig periode , Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 3,4 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til lokale kontaktmæglere, administrion af regionale karrieremesser, web-side og jobbørs i perioden , Vækstforum indstiller, der bevilges 4,1 mio. kr. fra EU's mål Regionalfond, indssområde 1.1: "Innovion, videndeling og videnopbygning", til lokale kontaktmæglere m.v. Det forudsættes, der opnås en medfinansiering til Campus samt kontaktmæglerne fra andre parter som beskrevet i finansieringsoversigterne. Det forudsættes, der opnås medfinansiering til ErhvervsPhD-undersøgelsen fra Forsknings- og Innovionsstyrelsen. Som indstillet med bemærkning om, der eksisterer et lignende initiiv i regi af Erhverv Århus og Herning Kommune. Det foreslås, der tages kontakt til Erhverv Århus, Bente Steffensen for videndeling. Vækstforum bemærkede, man ikke ønskede forholde sig til, det i sagsfremstillingen anførte om medfinancieringstyper af projektet bl.a. i form af husleje Brugerdreven innovion - forprojekt. Handlingsplanens pkt. 5.4 Under Regeringens virksomhedsprogram for brugerdreven innovion igangsættes et 3- årigt demonstrionsprojekt om Brugerdreven Innovion (BDI) af hjælpemiddelteknologi med forventet støtte på 6 mio. kr. Region Midtjylland medfinansierer med op til 5 mio. kr. i forlængelse af Handlingsplan pkt om en større indss i forhold til brugerdreven innovion. Demonstrionsprojektet tager udgangspunkt i brugernes behov og udvikler metoder til BDI, der implementeres i en række virksomheders drift. Projektet består af 3 eksperimenter samlet i en fælles aktivitet, der systemiserer, formidler og implementerer metoderne. Demonstrionsprojektets aktiviteter, der involverer brugere, medarbejdere i den sociale sektor, virksomheder og videninstitutioner, vil generere et fremtidigt videnmiljø for BDI i Region Midtjylland, der løbende iværksætter nye projekter i relion til Region Midtjyllands kommende innovionsstregi finansieret bl.a. ved EU-midler og virksomhedsprogrammet for BDI. Endvidere vil demonstrionsprojektets resulter kunne understøtte regionens øvrige stregiske megassninger samtidig med, der for-

10 10 venteligt også fremover bliver en høj stslig prioritering af BDI som vækstdriver i globaliseringsstregien. Herudover anbefaler forprojektgruppen, Vækstforum udarbejder en overordnet innovionsstregi, herunder en stregi for BDI til vedtagelse primo 2008, der dels skal understøtte og synliggøre innovionsperspektivet i erhvervsudviklingsstregien, dels sætte retningen for Vækstforums fremtidige beslutninger på innovionsområdet. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum søger virksomhedsprogrammet for BDI om støtte til demonstrionsprojekt om udvikling af hjælpemiddelteknologi på det sociale område ved hjælp af BDI, så det kan igangsættes 2008, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges en ramme på 5 mio. kr. af de afste midler til BDI til medfinansiering af projektet, Vækstforum nedsætter en arbejdsgruppe bestående af forprojektgruppen, ad hoc suppleret med relevante eksperter, der i efteråret 2007 udarbejder oplæg til en samlet innovionsstregi, herunder en stregi for BDI, der bl.a. lægger op til organisering af det fremtidige videnmiljø for BDI i Region Midtjylland Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august 2007 Vækstforum har besluttet, en del af midlerne til regional udvikling skal anvendes i formålsbestemte puljer. Vækstforum har den 13. juni godkendt blandt andet en formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter, og Regionsrådet har efterfølgende afs midler hertil. Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med en første ansøgningsrunde den 1. august Der er indkommet 42 projektansøgninger, hvoraf 4 ansøgninger er ledsaget af færdige projektforslag. Projektforslagene er forelagt det nedste ekspertudvalg, som finder, 2 projekter direkte kan forelægges Vækstforum for en bevilling fra puljen til regionale oplevelsesprojekter, og 8 projektidéer kan viderebearbejdes til egentlige ansøgninger. Den administrive styregruppe indstiller, orienteringen om 1. udbudsrunde for regionale oplevelsesprojekter tages til orientering..

11 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde. Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under Vækstforums indssområde 5.8 Oplevelsesøkonomi. Projektet er indsendt i forbindelse med udbudsrunden for regionale oplevelsesprojekter. Projektet kobler sig til den nionale ssning på udvikling af helårsturisme. Projektet handler om skabe mulighed for en forlængelse af turistsæsonen, gerne frem mod egentlig helårsturisme. Dette vil give turisterhvervet i Region Midtjylland et løft hen imod et mere lønsomt, konkurrencedygtigt og helhedsorienteret erhverv. De enkelte turistdestinioner i regionen vil få mulighed for gentænke indssen i destinionen med henblik på innovion, vækst og helårsforretning. Projektet indeholder dels en fælles del for alle destinioner og dels genenmførelse af konkrete projekter i turistdestinioner. Den administrive styregruppe indstiller, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges kr. til projektet fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under forudsætning af, finansieringen tilvejebringes som beskrevet Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under Vækstforums indssområde 5.8 Oplevelsesøkonomi. Ansøgningen er indsendt i forbindelse med udbudsrunden for regionale oplevelsesprojekter. Sundhed og welness betyder meget for deen enkelte og udgør et betydningsfuldt potentiale i oplevelsesøkonomien. Projektet lægger op til turisten skal møde en region, hvis klare profil er sund livsstil, og hvor turismeerhvervet tilbyder alsidige, nytænkende og professionelle oplevelsesprodukter knyttet til sundhed for både krop og sjæl. Projektet indeholder - ud over en analysedel - 4 delprojekter, som handler om etsundt friluftsliv, økologi og fødevarer, welness og kur samt sundhedsservicekoncept for behandling under ferie. Den administrive styregruppe indstiller, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges kr. til projektet fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under forudsætning af, finansieringen tilvejebringes som beskrevet.

12 Udvikling af internionale oplevelsesfyrtårne Vækstforum godkendte på sit møde den 16. april 2007 et forprojekt for arbejdet med oplevelsesøkonomi, herunder nedsættelse af en projektgruppe, der har haft til formål udarbejde et oplæg om arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne. Projektgruppen har udarbejdet et not, som beskriver kriterier for udvælgelse af konsortier/projekter, tidsplan for arbejdet og eksempler på typer af internionale oplevelsesfyrtårne. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektgruppens not som grundlag for det videre arbejde med internionale oplevelsesfyrtårne, herunder tidsplan for arbejdet. Som indstillet med bemærkning om, der skal anlægges en ambitiøs vinkel på udvælgelsen af projekterne. Der skal derfor lægges op til, der i fase 4 kan der ydes støtte med mere end 5 mio. kr. uden begrænsningen på de 15 mio. kr., som fremgår af sagsfremstillingen V 14. Fonden Midtjysk Turismes Stregiske Udviklingsplan og aktiviteter For styrke, videreudvikle og bevare kontinuteten i det regionale turisme udviklingsarbejde anbefaler administrionen, Fonden Midtjysk Turisme aktiviteter videreføres med udgangspunkt i den Stregiske Udviklingsplan. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum anbefaler regionsrådet bevilge et beløb på kr. pr. år, fra 2008 og frem til udgangen af 2010, til gennemførelse af Fonden Midtjysk Turismes basisaktiviteter i forhold til den Stregiske Udviklingsplan for turismen i Region MIdtjylland og Vækstforums erhvervsudviklingsstregi, Vækstforum anmoder administrionen om udarbejde et oplæg om afsætte et beløb på kr. til konkrete projekter (procesmidler) hvis anvendelse konkretiseres i en resultkontrakt mellem Midtjysk Turisme og Region Midtjylland.

13 Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud. Uviklingscenter for Møbler og Træ, UMT ansøger om 1,2 mio. kr. i driftsstøtte til centrets aktiviteter i UMT er etableret under VTU-ministeriets ordning som et regionalt teknologicenter. UMT er oprettet som en erhvervsdrivende fond med en bestyrelse. Centeret har indtil udgangen af 2007 fået bevilget 3,5 mill.kr. for en 2 årige periode med forventning om forlængelse i endnu 2 år. Ansøgningen omfter driftsmæssig støtte til centrets aktivitetsområder indenfor innovion, samarbejde, formidling, kompetenceudvikling m.v Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum drøfter ansøgningen Vækstforum opfordrer udviklingscentret til udvikle og levere specialiserede ydelser i tilknytning til de godkendte programmer for virksomhedsudvikling og iværksætteri. Vækstforum fastholdt deres oprindelige beslutning fra mødet den 16. april 2007 om ikke yde driftstilskud og administrionen går i dialog med Udviklingscenter for Møbel og Træ med henblik på UMT kan udarbejde en ansøgning, der understøtter Vækstforums Erhvervsudviklingsstregi Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere Region Midtjylland har modtaget en ansøgning om støtte til Unge Forskere 2008, der udskriver en række konkurrencer for børn og unge inden for det nurvidenskabelige område. Midlerne skal primært dække udgifter til de danske finalisters deltagelse i internionale videnskabskonkurrencer samt videreudvikling af projektideer. Konkurrencernes målsætning om fremme børn og unges interesse for nurvidenskab er i tråd med Vækstforums prioritering af understøtte tilgangen til de nurvidenskabelige uddannelser. Der søges om kr. fra Region Midtjylland. Der er søgt om tilsvarende beløb fra de øvrige danske regioner. I 2006, der er det senest tilgængelige regnskabsår, modtog Unge Forskere i alt 0,8 mio. kr. i tilskud fra 21 universiteter og erhvervsvirksomheder m.v., svarende til et gennemsnitligt støttebeløb på ca kr. Hertil kom tilskud fra fonde og ministerier.

14 14 Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum imødekommer ansøgningen om støtte Unge Forskere, beløbets størrelse fastlægges således, det ligger på niveau med støttebeløbene fra de øvrige regioners vækstfora Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak, Interreg IV Erhvervs- og Byggestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administrion af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt programudkastet for Øresund-Kteg- Skagerrak anmodet om udpegning af et medlem og en suppleant fra Vækstforum Midtjylland til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak. I henhold til ligestillingslovens 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en mand og en kvinde. Der indstilles således både en mand og en kvinde til henholdsvis overvågningsudvalget samt til pladsen som suppleant. Styringsudvalget består af 18 medlemmer, 6 fra hver af landene som programmet dækker. Styringsudvalget skal udvælge de projekter, der opnår støtte fra delprogrammet. Dertil kommer, regionen skal medfinansiere de administrive omkostninger i forbindelse med administrion af delprogrammet. Udgiften beløber sig til kr. årligt i programperioden Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum udpeger et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak under Interreg IV, under hensyntagen til ligestillingsloven Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af de afste midler til erhvervudvikling årligt i perioden bevilges kr. til medfinansiering af de administrive omkostninger og kontrolprocedure i forbindelse med programgennemførelsen. I den syvårige periode udgør medfinansieringsbehovet således mio. kr. Erhvervsrepræsentanterne vender tilbage eventuelt i samarbejde med uddannelsesrepræsentanterne med forslag til medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kteg-Skagerrak, under hensyntagen til ligestillingsloven. Vækstforum godkendte indstillingen vedr. den regionale medfinansiering og Vækstforum indstiller hermed til Regionsrådet der af de afste midler til erhvervudvikling årligt i

15 15 perioden bevilges kr. til medfinansiering af de administrive omkostninger og kontrolprocedure i forbindelse med programgennemførelsen. I den syvårige periode udgør medfinansieringsbehovet således mio. kr Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om godkende, Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors Regionsrådet anmoder Vækstforum om indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, ministeren godkender, Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med et medlem i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers (LAG-ers) udviklingsstregier, stus for dannelse af LAG-er m.v. - Handlingsplanens pkt. 3.4 De Lokale Aktions Grupper (LAG-er), der skal varetage prioritering af midler til udvikling i lokalområder efter Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet , skal udarbejde udviklingsstregier for indssen. Regionsrådet og Vækstforum skal godkende, LAG-ernes udviklingstregi er i overensstemmelse med henholdsvis den regionale udviklingsstregi og den regionale erhvervsudviklingsstregi. Der foreligger indstilling om proceduren for behandling og godkendelse af LAG-ernes udviklingsstregi - i forhold til erhvervsudviklingsstregien - i Vækstforum. Sagen forelægges parallelt for Forretningsudvalget og Regionsrådet med tilsvarende indstilling for behandling og godkendelse af LAG-ernes udviklingsstregi - i forhold til den regionale udviklingsstregi. Der redegøres samtidig for stus for dannelse af LAG-erne og for de øvrige projekter under handlingsplanens pkt Den administrive styregruppe indstiller, administrionen hvis der ikke er bemærkninger til udviklingsstregien meddeler dette til LAG-en inden for fristen på 14 dage fra modtagelsen. administrionen hvis der vurderes være uoverensstemmelse med de regio-

16 16 nale erhvervsudviklingsstregier - meddeler dette til LAG-en inden for fristen på 14 dage og samtidig påbegynder forhandling om løsning af uoverensstemmelsen. Resultet af forhandlingerne forelægges Vækstforum til beslutning. orienteringen om stus for LAG-dannelsen og de øvrige projekter under handlingsplanens pkt. 3.4 tages til orientering. Som indstillet dog med bemærkning om, Vækstforum delegerer kompetencen til formanden for Vækstforum til træffe afgørelse i de sager, hvor det er nødvendigt indgå i forhandling med en LAG, for sikre overensstemmelse mellem LAG-udviklingsstregi og Vækstforums erhvervsudviklingsstregi Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Thyborøn Havn har sammen med havnens interessenter og erhvervsaktører udarbejdet en stregiplan med det mål gøre Thyborøn Havn til "Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk". I forlængelse heraf har aktørerne besluttet gennemføre et 5-årigt udviklingsprojekt, der har til formål sikre en markant udvikling af Thyborøn Havns omsætning af konsumfisk. Thyborøn Havn har i den forbindelse sammen med Thyborøn Fiskeriauktion og Thyborøn Fiskeriforening afs samlet 1,0 mio. kr. til gennemførelse af et forprojektet og ansøger Region Midtjylland om et tilsvarende beløb. Den administrive styregruppe indstiller, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges et tilskud på 1,0 mio. kr. til forprojektet: "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Stus vedrørende projekt kompetenceplform Vækstforum i Region Midtjylland vedtog på sit møde den 13. juni 2007 godkende projekt Kompetenceplform, der skal skabe mere og bedre efteruddannelse i de Midtjyske virksomheder. Kompetenceplformen skal fremme dialogen mellem virksomhederne, medarbejderne og uddannelsesinstitutionerne om uddannelsesindssen og sikre, uddannelsesindssen i små og mellemstore midtjyske virksomheder får et løft. Vækstforum besluttede ved samme lejlighed etablere et Kompetenceråd, og valgte LO s re-

17 17 præsentant i Vækstforum Viggo Thinggård, HK Østjylland, som formand. Kompetencerådets øvrige medlemmer er under udpegning. Iværksættelsen af projekt Kompetenceplform følger Undervisningsministeriets tidsplan for ansøgninger til initiivet Tværinstitutionel vejledning og rådgivning. Den administrive styregruppe indstiller, orienteringen tages til efterretning Viggo Tinggaard orienterede om temaarrangementet vedr. Kompetenceplformen, som var blevet afholdt den 5. september Det første møde i Komptenrådet afholdes den 2. november 2007 og Viggo Thinggaard opfordrede til, de sidste udpegninger til medlemmer af Kompetencerådet blev prioriteret i organisionerne Behandling af projekter under den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for EU s Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til gøre de regionale erhvervsudviklingsstregier og programmer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed. 90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudste. Danmarks Vækstråd fastlægger årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudste pulje. Erhvervs- og byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for Temaerne er: Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken Udvikling af innovive netværk Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. november Den administrive styregruppe indstiller, ansøgningsfristen til Vækstforum for Region Midtjylland for den konkurenceudste pulje bliver den 1. oktober 2007, Vækstforum behandler administrionens indstilling på sit møde den 29. oktober 2007, således fristen for indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen - den 7.

18 18 november - overholdes Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet har udgivet publikionen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 med en beskrivelse af de styrkede rammer for den regionale indss for vækst og erhvervsudvikling. De styrkede rammer for regional indss for vækst og erhvervsudvikling, tager deres udgangspunkt i regeringens globaliseringsstregi fra foråret 2006, samt aftalen om globaliseringspuljen på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i De netop indgåede partnerskabsaftaler mellem vækstfora og regeringen er en del af gennemførelsen af globaliseringsstregien og aftalerne finansieres til dels af globaliseringspuljen. Den administrive styregruppe indstiller, Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 tages til orientering Grønbog fra EU-kommisionen vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum Der skal indledes en ny tre-årig fase af EU-kommissionens Lissabon-stregi for vækst og jobskabelse i Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum, som relerer sig til flere af indssområderne i Vækstforums erhvervsudviklingsstregi. Det er især i forbindelse med målsætningerne om styrke regionens videnmiljøer, samt fremme samarbejdet mellem videninstitutioner og virksomheder, de indssområder, som fremhæves i grønbogen, har en høj grad af sammenfald med erhvervsudviklingsstregiens målsætninger. Det er dette sammenfald, som er baggrunden for orientere Vækstforum om grønbogens indhold. Sekretariet indstiller, orienteringen tages til efterretning. Som indstillet med bemærkning om, Region Midtjyllands Bruxelles kontor skal inddrages for konkretisere, hvordan Vækstforums initiiver kan komme i betragtning i for-

19 19 hold til den nye tre-årige fase af EU-kommissionens Lissabon-stregi for vækst og jobskabelse i V 25. Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Sagsfremstilling Gitte Grønbæk har som konsekvens af sit jobskifte valgt forlade Vækstforum for Region Midtjylland. Det betyder, der skal udpeges en ny repræsentant for uddannelsesområdet og da Gitte Grønbæk har repræsenteret KVU-området (korte, videregående uddannelser), anbefales det, der udpeges en repræsentant for samme uddannelsesområde. Der skal i udpegningen tages hensyn til lov om ligestilling. Vækstforum for Region Midtjylland sammensættes således: 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiiv, 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne, 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisioner udvalgt af regionsrådet, 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiiv, og 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisioner Regionsrådet for Region Midtjylland vil således tage stilling til udpegning af nyt medlem af Vækstforum på sit møde den 24. oktober 2007, således et nyt medlem kan indtræde i forbindelse med Vækstforums møde den 29. oktober Formanden orienterede om Lisbet Thyge Frandsens udtræden og deraf følgende konsekvenser V 26. Stus vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora Pr. 1. april 2006 blev Danmarks Vækstråd og de 6 regionale vækstfora etableret. Ugebrevet Mandag Morgen har foretaget en rundspørge til en række personer angående erfaringer mv. for det første års arbejde.

20 20 Sekretariet indstiller, artiklen "Hård erhvervsdom over vækstfora" og lederen "Mere politik end innovion" - begge fra Mandagmorgen den 20. august til orientering og eventuel drøftelse. Vækstforum besluttede, der på Vækstforums møde i januar 2008 skal foretages en evaluering af arbejdet i Vækstforum for Region Midtjylland Eventuelt Bent Hansen informerede om, Rådet for Energi og Miljø nu kan etableres med Poul Erik Skov Petersen som formand, og foreslog, Erik Meinecke Scmidt, dekan for det nurvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, bliver næstformand. Forslaget blev tiltrådt.

21 21 Mødedeltagere: Bent Hansen, regionsrådsformand Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem Poul Müller, regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer, borgmester Jens Grønlund, borgmester Martin Merrild, borgmester Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland Anne Mette Zachariassen, rektor Gitte Grønbæk, forstander Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Lars Aagaard, adm. direktør Heine Bach, områdedirektør Afbud: Lone Færch, direktør Nicolai Wammen, borgmester Johannes Stensgaard, borgmester Lisbet Thyge Frandsen, direktør Th. Bonne Larsen, adm. direktør Niels Mikkelsen, gårdejer Søren Skræddergaard, el-installør Fra administrionen deltog: Bo Johansen, regionsdirektør Lars Hansson, direktør Lars Vildbrad, vicedirektør Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder Pia Fabrin, sekretariet for Vækstforum

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 24. oktober 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 24. oktober 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 29. oktober 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 24. oktober 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Ansøgning til Region Midtjylland

Ansøgning til Region Midtjylland 1 Ansøgning til Region Midtjylland Baggrund Udviklingscenter for Møbler og Træ, UMT, startede som et vækstmiljø i 2001. I dag er det et regionalt teknologicenter under VTU-ministeriets ordning for regionale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 2 5.1. Markedsplads

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere