Fokus på sensorisk modulation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på sensorisk modulation"

Transkript

1 Af Ulla Sparholt, specialeergoterapeut, ansat på Fjordskolen i Aabenraa kommune Fokus på sensorisk modulation Efter udgivelsen af Sensory Profile er der kommet fokus på mangelfuld sensorisk modulation og flere nye tests er på vej I efteråret 2007 var jeg den heldige modtager af Protacs rejselegat og kunne rejse til USA for at opsøge ny viden om sanseintegration og Sensory Profile testen. Sensory Profile testen (1999), der er udviklet af ergoterapeut og professor Winnie Dunn, er den første standardiserede test til at afdække mangelfuld modulation hos børn i alderen 3-10 år. Sensorisk modulation er defineret som modtagelsen af sansestimuli (i hjernen) via sensoriske forarbejdningsmekanismer, så intensiteten og kvaliteten af responsen matcher omgivelsernes krav, og en optimal handling kan bibeholdes (Wilbarger og Stackhouse 1998). Vi er således i stand til at opretholde en intern ligevægt ved at modulere sensorisk stimulation fra omgivelserne. Børns evne til at regulere sig selv øges normalt med alderen. De fleste børn vil i seks års alderen have lært at regulere deres sensoriske-, motoriske- og adfærdsreaktioner, mens børn med sensorisk modulations forstyrrelse (SMD) fortsat kan have problemer med dette. Dunn har høstet stor anerkendelse for at udvikle en test, der undersøger sammenhængen imellem sensoriske bearbejdningsmønstre og barnets adfærd. Testen har banet vejen for nye tests, som beskrives i artiklen. Der findes nu flere forskellige udgaver af Sensory Profile, der dækker hele aldersspektret fra spædbarn til pensionist, samt en skoleudgave. (Dunn 1999, 2002, 2006) Sensory Profile Sensory Profile er en spørgeskemaundersøgelse, der består af 125 spørgsmål. Testen undersøger sammenhængen imellem barnets evne til at forarbejde sensoriske informationer og barnets adfærd i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter. Testen kan være med til at afklare, om barnet har en høj eller lav tærskelværdi overfor sanseindtryk, og om barnet passivt lader sig styre af sin neurologiske tærskelværdi eller aktivt forsøger at modarbejde sin neurologiske tærskelværdi (Jürgensen og Sparholt 2005). Forbehold i forhold til sensory profile Sensory Profile afspejler en antagelse om, at den adfærd, der scores hos barnet, er associeret med sensorisk bearbejdning. White og Mulligan gør dog opmærksom på, at adfærden også kan være et resultat af emotionelle faktorer (White et al. 2007). Lucy Miller, The Star center i Denver, påpeger, at det især er den måde statistikken i er beregnet på, der er problematisk, fordi 51 % af deltestene ikke indgår i faktoranalysen. Det bevirker, at forældrene svarer på mere end 60 spørgsmål, der ikke indgår i faktoranalysen. Miller foreslår, at ergoterapeuter, der anvender Sensory Profile, supplerer deres opgørelse med scorerne fra Short Sensory Profile. Hun har udviklet standardscorer til denne, og betragter disse som mere valide. Lucy Miller har sammen med kolleger gennemgået alle deltest i Sensory Profile og udvalgt de 38 deltest, der statistisk viser bedst sammenhæng med de 9 faktorer i testen. Svarmulighederne i Sensory Profile hæfter Miller sig også ved, hun gør opmærksom på, at når man udvikler tests, må der ikke være et ulige antal svarmuligheder. I Sensory Profile er der fem svarmuligheder, hvor scoren i midten hedder af og til. Dette har vist sig ofte at medføre, at dem, der ikke ved, hvad de skal svare, vælger den midterste mulighed. Derfor bør der altid være et lige antal svarmuligheder i tests. Således at scoren enten vil vise tendenser i den ene eller den anden retning. 30 l ergoterapeuten l juli 2008

2 Endelig er Winnie Dunns model delt op i 4 kvadranter, som beskriver forskellige måder at bearbejde sensorisk information på (Dunn 1999, 2006). Lucy Miller (2006) og Parham, Ecker m. fl. (2007) beskriver derimod 3 måder at bearbejde sensorisk information på, hvilket beskrives senere. Supplerende manual med ny scoring Efter publiceringen af Sensory Profile har der været rejst mange spørgsmål om forståelsen og fortolkningen af de sensoriske bearbejdningsmønstre i Sensory Profile. Scoringssystemet til Sensory Profile var udviklet, før kvadrantkonceptet i Winnie Dunns model blev forstået fuldt ud. (Dunn 2006). I forbindelse med udarbejdelsen af Sensory Profile til hhv. småbørn og unge/voksne har Winnie Dunn fået korrigeret nogle af kritikpunkterne fra Sensory Profile. Eksempelvis indgår alle deltests i scoringen. Statistikken i testen følger en normalfordelingskurve, og der er blevet udviklet kvadrantscorer i Sensory Profile til småbørn og unge/voksne (Dunn og Brown 2002). Analysen af de standardiserede data indikerer, at kvadrantkonceptet er til stede i alle aldersgrupper. Dette skaber evidens for modellen, fordi de forskellige populationer i testene dækker et livsforløb.(dunn 2006). Da kvadrantscorerne fungerede rigtig godt i Sensory Profile til småbørn og unge/voksne, blev det besluttet at reanalysere data fra Sensory Profile for også at identificere kvadrantscorer til denne. Kvadrantscorerne til Sensory Profile, der i en længere periode var tilgængelige på internettet, er nu blevet udgivet i en supplerende manual: Sensory Profile supplement (Dunn 2006). I den nye manual er terminologien også blevet ændret. Scoringsmodellen er baseret på, hvordan en person scorer sammenlignet med andre for at lægge vægt på, at alle mennesker har deres personlige sansebearbejdningsmønster (Dunn 2006). Nu anvendes termerne mere end andre og mindre end andre, og scoringssystemet er forsøgt tilpasset en normalfordelingskurve. Det er dog tydeligt, at data oprindeligt ikke var tænkt på denne måde, idet der kun er få scorer i kategorien meget mindre end andre. Endvidere indeholder Sensory Profile supplementudgaven retningslinjer for fortolkning af scorer og forslag til intervention baseret på de fire kvadranter. Sensory Profile er helt klart blevet opkvalificeret med udgivelsen af Sensory Profile supplement. Jeg oplever, at der er en meget mere logisk sammenhæng imellem kvadrantscorerne og den teoretiske model. Nye undersøgelser Sensory Profile testen er blevet anvendt i flere undersøgelser eksempelvis for at klarlægge, hvor mange børn indenfor en bestemt diagnosegruppe, der har en sensorisk modulationsforstyrrelse, eller for at undersøge sammenhængen mellem motoriske vanskeligheder og sensoriske bearbejdningsvanskeligheder. Sensory Profile er bedst til at vise om sensoriske bearbejdningsvanskeligheder påvirker barnets udførelse (det multidimentionelle aspekt af udvikling) Short Sensory Profile (SSP) er bedst til screeningsprogrammer og forskning, fordi den er mere målrettet sensorisk modulation. White og kolleger har undersøgt sammenhængen imellem motoriske bearbejdningsfærdigheder og scorer i Sensory Profile. I undersøgelsen blev 68 børn undersøgt med Assesment of Motor Skills (AMPS) og Sensory Profile. AMPS er en standardiseret vurdering, der evaluerer kvaliteten af individets udførelse af hverdags aktiviteter. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om børn med atypisk sensorisk bearbejdning, målt med Sensory Profile, scorer anderledes i AMPS testen end børn, der scorer typisk. Sensory Profile blev udvalgt til undersøgelsen, fordi den har solide psykometriske værdier, er hurtig at administrere, score og fortolke samt, at der er studier i manualen, der støtter konstruktionen og validiteten. Fundene i undersøgelsen støtter Dunns hypotese om, at der er sammenhæng mellem barnets adfærd (reflekteret som sensorisk bearbejdningsevne) og barnets deltagelse i hverdagsaktiviteter. Undersøgelsen viser, at børn, der oplever atypisk sensorisk bearbejdning, målt med Sensory Profile, sandsynligvis også har vanskeligheder i forbindelse med aktivitetsudførelse. Undersøgelsen har nogle begrænsninger, blandt andet fordi der ikke eksisterede cutscorer til Sensory Profile på det tidspunkt, undersøgelsen blev gennemført (White et al. 2007). SSP i to undersøgelser SSP er blevet valideret i to undersøgelser, hvor fysiologiske indikatorer af det sympatiske nervesystems aktivitet blev målt ved hjælp af elektrodermal respons. Dette bekræftede, at børn med en sensorisk modulationsforstyrrelse i SSP også reagerer atypisk på fysiologisk respons (Adamson et al. 2006). ergoterapeuten l juli 2008 l 31

3 Med udgangspunkt i SSP har to forskellige undersøgelser søgt at afdække, hvor stor en andel af børn med autismespektrumforstyrrelse (AFS), der har sensorisk modulationsforstyrrelse (SMD). Den ene undersøgelse er lavet i Skotland på baggrund af 44 børn (Adamson et al. 2006), og den anden undersøgelse er lavet i USA på baggrund af 281 børn (Tomcheck, Dunn 2007). I lighed med tidligere undersøgelser er konklusionen, at % af børn med autismespektrumforstyrrelse (AFS) har en sensorisk modulationsforstyrrelse (SMD). Dette får Tomcheck og Dunn (2007) til at overveje, om tilstedeværelsen af sensoriske bearbejdningsvanskeligheder tidligt i barnets liv kan være et nyt diagnosekriterium for autisme; et synspunkt, der deles af flere forskere. Der er i litteraturen beskrevet samme forekomst af modulationsforstyrrelser hos småbørn, unge og voksne, hvilket Skema 1 indikerer, at sensoriske modulationsvanskeligheder fortsat eksisterer, når børn med autisme bliver ældre. Der mangler dog longitudinelle undersøgelser for at kunne afgøre, om det er de samme typer af modulationsvanskeligheder, eller om de ændrer sig med alderen (Adamson et al. 2006). Der er stort sammenfald i resultaterne fra henholdsvis den skotske og den amerikanske undersøgelse og måske ses begyndende tegn på sensoriske bearbejdningsmønstre hos børn med autisme. Se sammendrag i skema 1. Den skotske undersøgelse konkluderer, at alle børn med autismespektrumforstyrrelse potentielt kan være påvirket af sensoriske reaktioner og kan profitere af ergoterapeutisk undersøgelse og intervention (Adamson et al. 2006). Se skema 1 nedenfor. red. Scotland Antal børn i undersøgelsen USA % del af børn med ASF forstyrrelse der har SMD 70 % 95 % auditiv filtrering underreagerende/søgende adfærd taktil berøring. % del af børn med ASF der er påvirket af er påvirket af lav energi/svag smag/lugt Kilder: 68,18 % 77,6 % 65,91 % 86,1 % 52,27 % 60,9 % 50 % Adamson, Amanda, O`Hara, Anne, Graham, Catriona ,1% Tomchek, Scott D, Dunn, Winnie 2007 Sensory Processing Measure Inden for de sidste 10 år har best practice for ergoterapi i skolesystemet undergået vigtige ændringer, hvor ergoterapeuter i stigende grad bliver bedt om at vurdere skoleelever for at afgøre, hvilken indflydelse sansebearbejdningsvanskeligheder har på barnets indlæring. En ny test på markedet, Sensory Processing Measure (SPM), indeholder deltests relateret til sensorisk bearbejdning i syv forskellige miljøer på skolen (Miller-Kuhaneck et al. 2007). SPM udgives af Western Psychological services og er udviklet af L. Diane Parham, Cheryl Ecker, Heather Miller Kuhaneck, Diana A. Henry og Tara J. Glennon. Testen er standardiseret på børn og har normer for børn i alderen 5 til 13 år. Testen er udarbejdet på baggrund af sanseintegrationsteorien og tilbyder en normreferenceskala (Western psychological 2007). SPM anerkender, at sensoriske bearbejdningsvanskeligheder ofte manifesterer sig forskelligt i forskellige omgivelser. Derfor består testen af 3 integrerede skalaer: et spørgeskema til hjemmet og et spørgeskema til klasselærer, samt en CD-rom med spørgeskemaer til skoleomgivelser, som idræt, musik, billedkunst, frikvarter, kantine og skolebus. Dette giver blandt andet mulighed for at sammenligne barnets udførelse i hjemmet og i skolen, eller for at undersøge, om barnet eksempelvis fungerer godt i de strukturerede rammer i klassen, men har vanskeligheder i de mere ustrukturerede fag (Western psychological 2007). Formålet med testen er at: Forsyne uddannelsesteamet med information om sensoriske barrierer, og hvad der fremmer barnets udførelse i skolen 32 l ergoterapeuten l juli 2008

4 Undersøge social deltagelse i relation til sensoriske spørgsmål Give mulighed for sammenligning i forskellige miljøer Fremme problemløsning i teamet, m.h.p. planlægning af forslag (Miller og Schoen 2007). Der måles på tre overordnede kategorier: A. Sensoriske funktioner To højere niveauer af integrative funktioner (Social deltagelse og planlægning/ideation) Fem sansesystemer visuel, auditiv, taktil, proprioceptiv og vestibulærfunktion Total score for sansesystemer B. Sensorisk sårbarhed (underreagerende, overreagerende, sensorisk søgende) C. Vurdering på tværs af forskellige omgivelser (Miller og Schoen 2007, Western psychological 2007). I praksiskategorien fokuseres på ideation, evnen til mentalt at forestille sig en ny opgave og motorisk planlægning af denne. I social deltagelse fokuseres på barnets interaktion med venner hjemme og i skolen, aspekter af nonverbal kommunikation, konfliktløsning og fleksibilitet i leg (Western psychological 2007). Intern reliabilitet findes høj inden for områderne planlægning og social deltagelse. Intern reliabilitet i de fem sansesystemer: visuel auditiv taktil proprioceptiv vestibulær funktion findes acceptabel til høj (Miller og Schoen 2007). Denne forskel på sansesystemerne er ikke uventet, da vi med baggrund i sanseintegrationsteorien har en hypotese om, at et individs sensoriske modulation fluktuerer indenfor og imellem de forskellige sensoriske systemer (Miller Kuhaneck et al. 2007). Sensory Processing Measure lægger op til, at ergoterapeuter i skolesystemet kan bidrage med deres viden om sanseintegration på en brugbar måde i forhold det tværfaglige team. Sensory Over- Responsivity Scale Lucy Miller har en lang tradition for at udvikle tests (SPD foundation). Miller og Sarah A. Schoen er pt. i gang med at udvikle et komplet testbatteri til børn og voksne med Sensory Prosessing Disorder. De barsler med en ny test til at undersøge børn og voksne, der er sensorisk overreagerende Sensory Over- Responsivity Scale. (SOR). Ligeledes vil der blive udgivet en skala til underreagerede og sensorisk søgende børn og voksne. Miller og Schoen vælger således at dele deres undersøgelse op i tre forskellige skalaer (Miller og Schoen 2007). Jeg vurderer, at der både kan være fordele og ulemper ved det: Det er en fordel for undersøgeren, at der ikke kan være tvivl om, hvilke deltest der hører hjemme i hvilken kategori (SOR), og hvordan resultatet kan tolkes. Ulempen kan være, at det er svært for undersøgeren at afgøre, hvilken af de tre tests der skal laves for at kunne lave en dækkende undersøgelse af barnets/ den voksnes sensoriske modulationsvanskeligheder. Det er min erfaring, at en del børn på samme tid kan være over- og underreagerende over for forskellige former for sanseindtryk. Miller og Schoens nye skalaer er forbundet med det nye diagnostiske klassifikationssystem, som Miller arbejder ud fra, og som er beskrevet i bogen Sensational Kids (Miller 2006). SOR dækker alle de syv sansesystemer. I modsætning til Sensory Profile og Sensory Processing Measure består Miller og Schoens SOR test ikke udelukkende af spørgsmål, som de primære personer omkring barnet skal svare på, men også af praktiske opgaver i forhold til de forskellige sanser, hvor barnets reaktion vurderes. Eksempelvis sættes plaster på/tages af barnets hånd forskellige steder ved de taktile deltests. Og barnet pustes på hånden/panden og stryges på kinden med en fjer, imens det løser opgaver i Leiter R test bogen 2 del. Ved de auditive tests registreres barnets reaktion på baggrundsstøj, imens barnet arbejder med Leiteropgaver, og lyd og billeder skal matches (hund, der gør, blender, brandalarm, støvsuger m.m.) Der er snacktime, hvor barnet får stimuleret smagssansen ved at smage på surt, sødt, budding o. lign. De praktiske opgaver er suppleret med et spørgeskema, hvor der skal svares; ja, hvis barnet har problemer med det nævnte udsagn. Flere af Millers tests er standardiserede internationalt, og hun har en lang tradition for at samarbejde med andre lande. Bla. er Millers MAP - test officielt oversat til dansk. Miller vil gerne have data fra flere lande med i standardiseringen af SOR Skalaen. Fremtidsperspektiver i Danmark Udviklingen indenfor dette felt er langt ergoterapeuten l juli 2008 l 33

5 fremme i USA. Regulatory Disorders of Sensory Processing (RDSP) er eksempelvis blevet anerkendt som en diagnostisk kategori på småbørnsområdet. Derfor er det væsentligt, at vi i Danmark følger udviklingen nøje og har redskaber, der er brugbare i praksis. Det er problematisk, at der ikke findes en officiel dansk oversættelse af Sensory Profile. Jeg har flere gange været i kontakt med både FADLs forlag, samt Dansk Psykologisk forlag, som sælger Sensory Profile testene i Danmark. Begge forlag melder tilbage, at de har været i kontakt med det amerikanske forlag (Harcourt Assessment), men at de ikke vurderer, det vil være muligt at få testen oversat til dansk. Ergoterapeuterne på Helene Elsasscentret har kontaktet det amerikanske forlag, med henblik på at få valideret deres oversættelse af Sensory Profile. De har i skrivende stund ikke fået svar på, om det kan lade sig gøre. Til trods for, at der er nogen kritik af scoringen i Sensory Profile, bliver den anvendt i store undersøgelser, hvor forfatterne lægger vægt på, at den har solide psykometriske værdier. Det er således ikke alle, der er utilfredse med scoringen i den første udgave. Jeg vurderer, at vi fortsat kan have stor glæde af Sensory Profile i Danmark, så længe vi er opmærksomme på de kritikpunkter, der er, og følger med i udviklingen på området via de amerikanske hjemmesider og fagblade. Testen har åbnet vore øjne for nye sider af sanseintegrationsteorien, som vi bestemt ikke kan undvære. Resume Artiklen tager udgangspunkt i Sensory Profile og Sensory Profile supplement manualen til de 3-10 årige, samt ny viden, jeg har erhvervet i forbindelse med mit studieophold i USA. Artiklen beskriver opmærksomhedspunkter for ergo- og fysioterapeuter, når de anvender Sensory Profile testen og beskriver kort de nye ergoog fysioterapeutiske tests, der er på vej inden for modulationsområdet. Litteraturliste Adamson, Amanda, O`Hara, Anne, Graham, Catriona Impairment in Sensory Modulation in Children with Autistic Spectrum Disorder. British Journal of Occupational Therapy 69(8) Jürgensen, Kathrine og Sparholt, Ulla Test til børn skaber struktur i data. Ergoterapeuten s Miller, Lucy Jane 2006 Sensational kids Hope and help for children with Sensory Processing Disorder (SPD). G.P. Putnams s sons, New York. Miller-Kuhaneck, Heather. Henry, Diana. A. Glennon, Tara j. Mu Keli Development of the sensory Processing measure School: Initial Studies of Reliability and Validity. AJOT Volume 61. side Miller og Schoen 2007, undervisningsmateriale om Sensory Processing Disorder Scales for Children og Adults på kurset. Advanced intensive mentorship: Diagnosis & treatment of Sensory Processing Disorder på Lucy Millers klinik i Denver, The STAR center (Sensory Therapies og Reasearch) okt/nov Miller og Schoen 2007, undervisningsmateriale om Sensory Processing Measure på kurset. Advanced intensive mentorship: Diagnosis & treatment of Sensory Processing Disorder på Lucy Millers klinik i Denver, The STAR center (Sensory Therapies og Reasearch) okt/nov Tomchek, Scott D, Dunn, Winnie 2007 Sensory Processing in Children With and Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile AJOT volume 61 side White, Barbara Prudhomme, Mulligan, Shelly. Merril, Kristen. Wright, Janet 2007 An Examination of the Relationships Between Motor and Process Skills and scores on the Sensory Profile AJOT Volume 61. side Wilbarger, Julia og Stackhouse, Tracy: Sensory Modualtion: A review of the literature Tests Sensory processing Measure (SPM) af L. Diane Parham, Ph. D., OTR/L, FAOTA og Cheryl Ecker M.A. OTR/L. Udgivet af Western Psychological services Wilshire Boulevard. Los Angeles, CA Sesory Profile testene udgives af: Harcourt Assessment, Inc Bulverde Road, San Antonio, Texas : 1. Sensory Profile 3-10 år (1999) af Winnie Dunn OTR/L, FAOTA 2. Sensory Profile Supplement 3-10 år (2006) Winnie Dunn OTR/L, FAOTA 3. Sensory Profile Adolescent/Adult år (2002) af Catana Brown, Ph.D., OTR, FAOTA and Winnie Dunn, Ph.D., OTR/L, FAOTA 4. Sensory Profile Infant/Toddler 0-36 mdr.(2002) af Winnie Dunn, Ph.D., OTR/L, FAOTA Hjemmesider 34 l ergoterapeuten l juli 2008

Test til børn skaber struktur i data

Test til børn skaber struktur i data SENSORY PROFILE Om forfatterne Katrine Jürgensen (tv.) er fysioterapeut ved Aabenraa kommune. Ulla Sparholt er ergoterapeut ved Fjordskolen i Aabenraa, Sønderjyllands Amt. Test til børn skaber struktur

Læs mere

Sensory Processing Measures. FNE Børn og Unge årsmødet d. 23 maj 2013 V/ Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg

Sensory Processing Measures. FNE Børn og Unge årsmødet d. 23 maj 2013 V/ Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg Sensory Processing Measures FNE Børn og Unge årsmødet d. 23 maj 2013 V/ Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg Hvad er SPM? SPM er en normbaseret undersøgelse af skolebørn fra 0-6 klassetrin ( 5-12 år ).

Læs mere

Forfattere: Katrine Jürgensen (fysioterapeut ved Aabenraa kommune), Ulla Sparholt (Ergoterapeut ved Fjordskolen i Aabenraa).

Forfattere: Katrine Jürgensen (fysioterapeut ved Aabenraa kommune), Ulla Sparholt (Ergoterapeut ved Fjordskolen i Aabenraa). Forfattere: Katrine Jürgensen (fysioterapeut ved Aabenraa kommune), Ulla Sparholt (Ergoterapeut ved Fjordskolen i Aabenraa). April 2005 Sensory Profile Et testredskab som beskriver sammenhængen imellem

Læs mere

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop:

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop: Så er chancen der for at deltage i 2 spændende SI relaterede workshops om ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser! Diana Henry, højt anerkendt amerikansk

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Sanserne og autisme Torsdag d. 18.september 2014. Sanserne og autisme. Aspergers personaletræf. Kirsten Bundgaard

Sanserne og autisme Torsdag d. 18.september 2014. Sanserne og autisme. Aspergers personaletræf. Kirsten Bundgaard Sanserne og autisme Aspergers personaletræf Specialistgodkendt i pædiatrisk fysioterapi Pædagogisk konsulent Certificeret Studio III og ATLASS træner Master i læreprocesser Sanseperception sanseforståelse

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

ADHD-konference 2009 Kropslig læring. Nyborg d. 3. September 2009. Kirsten Bundgaard. www.neuro-team.dk 1. Kropslig læring gennem livet

ADHD-konference 2009 Kropslig læring. Nyborg d. 3. September 2009. Kirsten Bundgaard. www.neuro-team.dk 1. Kropslig læring gennem livet Livsfaser - årets konference om ADHD Hotel Nyborg Strand d. 3. september 2009 Kropslig - sansemotorisk udvikling: Vækst modning adaptation - læring emotorisk kontrol og læring (foregår hele livet igennem)

Læs mere

Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 indlagt og ambulant. Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling

Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 indlagt og ambulant. Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 indlagt og ambulant Hvidovre Hospital kort Hospitalets strategi er: Det handler om liv om at redde liv og bringe liv til verden og om livskvalitet

Læs mere

Sansestimulerende hjælpemidler

Sansestimulerende hjælpemidler Sansestimulerende hjælpemidler Til børn med sanseforstyrrelser Teorien bag sanseintegration Menneskets sanser og deres betydning Den gode søvn Sansestimulerende hjælpemidler funktion og virkning Teorien

Læs mere

De forunderlige sanser

De forunderlige sanser De forunderlige sanser Fokus på sanserne og sensoriske aspekter - særligt hos mennesker med stress, som følge af autisme og mental retardering Tirsdag d. 23. februar 2016 og Pernille Fynne Program d. 23.

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ Side1 Indholdsfortegnelse- 1.Metodernesmålgrupperoganvendelse...3 2.SystemiskogNarrativtilgang...3 Formåloganvendelse...3 Teoretiskbaggrund...3 AnvendelseiNettet...5

Læs mere

Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning

Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Præsentation

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Bilag tilhørende Bachelorprojekt i ergoterapi

Bilag tilhørende Bachelorprojekt i ergoterapi Bilag tilhørende Bachelorprojekt i ergoterapi Få styr på sanserne i en forstyrret verden ergoterapi og psykiatri Udarbejdet af: Anne Ungermand og Louise Svendsen E03A, juni 2006 BILAGSFORTEGNELSE Bilag

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

INTERVENTIONSUNDERSØGELSE AF EFFEKT VED BRUG AF KUGLEDYNER HOS 2-12-ÅRIGE BØRN MED SANSEINTEGRATIONSPROBLEMER

INTERVENTIONSUNDERSØGELSE AF EFFEKT VED BRUG AF KUGLEDYNER HOS 2-12-ÅRIGE BØRN MED SANSEINTEGRATIONSPROBLEMER MASTER I REHABILITERING SYDDANSK UNIVERSITET ODENSE AUGUST 6 MASTEROPGAVE INTERVENTIONSUNDERSØGELSE AF EFFEKT VED BRUG AF KUGLEDYNER HOS --ÅRIGE BØRN MED SANSEINTEGRATIONSPROBLEMER - EN KVANTITATIV INTERVENTIONSUNDERSØGELSE

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Basale kropsfunktioner i forhold til kommunikation. hos børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Basale kropsfunktioner i forhold til kommunikation. hos børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog Basale kropsfunktioner i forhold til kommunikation hos børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog Fysiske forudsætninger for nonverbal kommunikation Basale sanser Basal motorisk kontrol

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Den nuværende opfattelse af ASD* til undervisning. Professor Rita Jordan

Den nuværende opfattelse af ASD* til undervisning. Professor Rita Jordan Den nuværende opfattelse af ASD* til undervisning Professor Rita Jordan Autisme center for uddannelse og forskning Birminghams Universitet, England Herning, April 2009 * ASD ( Autisme Spectrum Disorder)

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe Bundsgaard Data

Læs mere

-en metode til reduktion af tvang i psykiatrien

-en metode til reduktion af tvang i psykiatrien -en metode til reduktion af tvang i psykiatrien SI - Redskaber Sensory profile adult test og Observationstest ved Hanschu og Reisman. Online platform med vores indikator tool, SIT: SPI Care Uddannelse

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring Loa Clausen, Ph.d. og Janne Helverskov, Børne- & Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Praktikopgave. Birgit Rævsager STU 3. Sanseintegration hos mennesker med autismespektrumforstyrrelser

Praktikopgave. Birgit Rævsager STU 3. Sanseintegration hos mennesker med autismespektrumforstyrrelser Praktikopgave Birgit Rævsager STU 3 Sanseintegration hos mennesker med autismespektrumforstyrrelser Christine J. Jørgensen 2. praktikperiode 12. August 2013 31. Januar 2014 Praktikvejleder: Katrine Dyrby

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Hvad er baggrunden for projektet med ASK-klassen?

Hvad er baggrunden for projektet med ASK-klassen? Hvad er baggrunden for projektet med ASK-klassen? På Storebæltskolen har vi haft tradition for at danne klasser på baggrund af alder. For de fleste elever fungerer denne ordning fint, men for de få, der

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Behandling af 0-3 årige børn med spisevanskeligheder. Spiseteamet, Kolding Sygehus Ergoterapeut Ulla Lebahn

Behandling af 0-3 årige børn med spisevanskeligheder. Spiseteamet, Kolding Sygehus Ergoterapeut Ulla Lebahn Behandling af 0-3 årige børn med spisevanskeligheder Spiseteamet, Kolding Sygehus Ergoterapeut Ulla Lebahn Program Teamets baggrund, arbejdsprincipper og metoder Data fra spørgeskemaundersøgelse 2 Sanseintegration

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

10 ting din elev med autisme ville ønske at du vidste.

10 ting din elev med autisme ville ønske at du vidste. 10 ting din elev med autisme ville ønske at du vidste. Ellen Notbohm Forfatterens note: Da min artikel "Ti ting alle børn med autisme ønsker du vidste" første gang blev offentliggjort i November 2004,

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

BØRN. cerebral parese

BØRN. cerebral parese BØRN Selvaccept og anerkendelse Børn med CP er vant til at adskille sig fra andre børn med hensyn til fysisk formåen. I det umiddelbare møde med barnet med CP vil det ofte være denne del af barnets personligmed

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund Nationalt Vidensceter for Demens FORMÅL: At opkvalificere praksis for udredning, behandling og pleje af demente med indvandrerbaggrund i Øresundsregionen Information til samfundet og politikere Neuropsykiatrisk

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20 Indhold Forord 9 kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11 Sociologiske problemstillinger 13 Et eksempel på et socialt fænomen: selvmordet 14 Betydningen af metodebevidsthed 16 Hvad forstås

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke.

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Sanse-stimulering i passende mængde Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Nogle børn har det sværere end andre. De er klodsede, usikre og tør ikke være

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

www.træningscentretforbørnogunge.dk Velkommen til forældrekursus Hvordan er ideen opstået? Mangeårigt terapeutønske om helhedstilbud til familierne Forvaltningens pejlemærke om inddragelse Inspiration

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Når motoren kører i hak

Når motoren kører i hak Når motoren kører i hak - En case rapport om implementering af The Alert Program på en specialskole Ergoterapeutisk Udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Bachelor gruppe 1, hold 2010B: Helen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X På dansk ved Erik Frandsen, M. Sc. Human Biologi Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hannah, Sophie og Suus arbejder ved Department of Special Education

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Fysioterapeutuddannelsen FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Placering : 4. semester K-timer : 28 ECTS : 3 Vidensmål : Den studerende skal ved undervisningens afslutning: - have kendskab til

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens Særligt Sensitive Børn ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens For følsom Ængstelig Sart Sårbar Bekymre sig Genert Tilbageholdende Indadvendt Frygtsom Hæmmet Neurotisk

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Sansemotorik. Tirsdag d. 15. marts 2011. Kirsten Bundgaard Neuro-Team

Sansemotorik. Tirsdag d. 15. marts 2011. Kirsten Bundgaard Neuro-Team Sansemotorik Tirsdag d. 15. marts 2011 Kirsten Bundgaard Neuro-Team Specialist i pædiatrisk fysioterapi Pædagogisk konsulent Certificeret Studio III træner Master i læreprocesser Hvorfor har mit barn motoriske

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Risikoscoringssystemer også kaldet "Early Warning Score, hvor patientens vitale parametre måles systematisk (McGaughey, Aldernice et al. 2007) Agenda Baggrund

Læs mere

Testrapport. Navn: micma18

Testrapport. Navn: micma18 Testrapport Navn: micma18 Din samlede score: 128 Sammenlignende score: Godt begavet Du har gennemført testen. Tillykke! Klik på "Udskriv" i din browser, hvis du ønsker at gemme dit testresultat. Samlet

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere