Løkke er stærkest, når han er hårdest presset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løkke er stærkest, når han er hårdest presset"

Transkript

1 Bilag 3 Løkke er stærkest, når han er hårdest presset Kristeligt Dagblad Side ord Artikel-id: e40be064 Original artikel politisk analyse " Undskyld" var Lars Løkkes kodeord, da han i går skulle gøre rede for sine rejser for GGGI. Det rækker næppe til at vende nedturen for Venstre inden kommunalvalget, men pressemødet viste Løkkes styrke, når han er hårdest presset afhenrikhoffmann.hansen VenstresformandogformandfordeninternationaleorganisationGlobalGreenGrowthInstitute, GGGI,LarsLøkkeRasmussen,komigårstyrketudafetnæstenfiretimerlangtpressemødei København. PåmødetfremlagdehanenfyldigrapportomudgiftertilsinerejserogrepræsentationforGGGI,der arbejderpåatskabebæredygtigvækst.igenogigenundskyldteogbeklagedehan,athannigange havdefløjetheltellerdelvistpå1.klasse,isærtilorganisationenshovedsædeiseoulisydkorea." Undskyld"varkodeordetforformanden,somerkendte,atrejsernepå1. klassevarenfejl. Desudenbeklagedehan,atGGGIhavdebetaltforenflyrejsetil27.000kronertildatteren,dahun sidstesommerskullehjemmedhamfraetudvekslingsopholdiusaviariotildanmark.billetten villeløkkeselvhavebetalt,menvedenadministrativfejlvardetaldrigsket.detskullebliveordnet nu. Hansegneflyudgifterløbopi kr.påetår,ogpolitiskharderværetkraftigkritikaf,athan dermedharfløjetpåhøjereniveauenddanskeministre,derskalholdesigtilbusinessklasse,nårde flyverforoffentligemidler. GGGIstøttesovertreårmed90millionerkronerafdendanskestat,ogblandtandetderforer rejserneblevetetoffentligtanliggende. LarsLøkkeRasmussenerkendte,atrejsernepå1.klassevarenfejl,menhanvilleikkegåindpå journalisternesgentagneforslagom,athanselvafegenlommeskullebetaledifferencenmellem1. klasseogbusinessklasse. Hanmenerselv,athanhargjortmegetforsammenmedorganisationensgeneraldirektørHoward Bamseyatstrammerejsereglerneopogpådemangeproblematiskeforholdiorganisationeni øvrigt. Såfraden1.augustharformandenkunkunnetrejsepåbusinessklasse.

2 PåforhåndvarpressemødetudråbttilatafgøreLarsLøkkeRasmussensfremtidsomeventuelt kommendestatsminister.havdehanfejlet,vardetslut,lødmangeanalyser. Nukomderikkerigtignogetnytfrem,udoveratformandenogandreiGGGIoptjenerbonuspoint påflyrejser,ogdeteruklart,omdekanbrugedepointtilprivaterejser.ekstrabladethavdeopgjort værdienafløkkesbonuspointtil kroner,menløkkeerklæredesigåbenfor,atpointene kunnebrugespårejserfororganisationen. Dethavdemanbareikkeovervejetindtilnu. Hanredegjordefor,athanfårrejstrigeligtalleredeogikkehardetstorebehovforatflyvemere.I forvejenhararbejdsbyrdenvedatværeformandvistsigatværelangtstørreendforventet,dahan fortoårsidensagdejatiljobbet. Forudenlængdenafpressemødetadskiltedetsigogsåved,atLarsLøkkeRasmussenholdtenhelt andentoneogstiloverforjournalisterne,endhanplejer.stortsetallespørgsmålblevbesvaret grundigtudenatanfægtespørgernespræmisser,ogderblevtålmodigtsvaretpåspørgsmål,selvnår dealleredevarstilletutalligegangefør.alenedetviser,hvoralvorligsagenerforvenstre,oghvor grundigtløkkehavdeforberedtsigpåmødetmedoffentligheden. Alvorenskyldesikkemindst,atdererkommunalvalgomenmåned,ogsagenrisikereratskade Venstrevoldsomt,hvadmeningsmålingerdesenestedagealleredeharantydet.Billederneafen Venstre.formand,derflyverpå1.klasse,drikkerchampagneogspiserkaviarpådetoffentliges regning,haralleredeindlejretsighosmangevælgere,ligesomløkkesgamlebilagssagfra2008igen erbragtierindring.debillederkangårsdagensmaraton.pressemødeikkeslette,ogderforstår Venstretiletdårligerekommunalvalg,endhvissagenikkehavdeværetder. PådenandensidevistepressemødetogsåensideafLøkke,somregeringspartiernebørfæstnesig ved.nemligathankanværemegetrobust,nårmodvindenerhårdest. Detersymptomatisk,athanstilleroptilfiretimersbrydningmedpressen,netopsomstatsminister HelleThorning.Schmidt(S)haraflystsineugentligepressemøder,fordidevarforskadeligefor hende. Løkkesrobusthedvistesigogsåoptilsidstefolketingsvalg,hvorhangennemenmegetkoncentreret valgkamppåfåugernæstenindhentededenrødebloksellersmegetstoreforspring.ogmansåden veddenførstebilagssag,dervillehavesatmangeandrepolitikereudafspillet. DANMARKSIDE2LEDERSIDE8. Hankanværemegetrobust,nårmodvindenerhårdest.

3 Bilag 4 Løkke undskylder og beklager og fortryder Børsen Side ord Artikel-id: e40be195 Link til artikel Venstres formand lægger sig fladt ned og undskylder dyre rejser for bistandspenge. Men han vil ikke betale tilbage afmettedyrskjøtogsteffenmoses Der$er$begået$adskillige%fejl%i%løbet%af%de%godt%16%måneder,%Lars Løkke%Rasmussens%(V)%har%været%formand%for%den%koreansk.baserede'klimaorganisation'GGGI,'og' der$er$adskillige$ting,$lars$løkke$nu$fortryder.$...$moralsk$problemlars$løkke$rasmussen$var$på$ søndagenspressemøde!flankeret)af)gggi's)adm.)direktør,)howard)bamsey,)og) vicegeneraldirektøren.for.ledelse.og.administration,.robert.dawson...men.lars.løkke.medgiver. selv,&at&det&fremstår&meget&uheldigt,&at&han&som&venstre.formandharrejstunødvendigtdyrtforen organisation,(der(modtager(offentlige(midler,(når(ventre(samtidig(taler(for(at(nedbringe(de(offentlige( udgifter)og)skære)i)udviklingsbistanden.)for)ifølge)lars)løkke)har)fokus)i)gggi)det)seneste)år) handlet(om(at(effektivisere(organisationen(og(få(mere(ud(af(midlernegennemudbudogstrammere udgiftspolitikker. (Detteeretuddrag)

4 Bilag 5 Lars Løkke fik luft, men han er langtfra renset Politiken Side ord Artikel-id: e40be48a Original artikel POLITISK ANALYSE Pressemøde Lars Løkke Rasmussen beklagede sine dyre rejser for organisationen GGGI På gårsdagens pressemøde ydede V-formanden ikke ofre, som var så store, at folk glemmer sagen nu. afsiggewinthernielsen,politiskanalytiker DesenestetougerhardanskerneværetvidnertiletmediedramaomLarsLøkkeRasmussensliv medbilagogbonner. I"går"kom"venstreformanden"så"kritikken"i"møde."På"et"yderst"velbesøgt"pressemøde"lagde"han"alt" frem.ogforsøgtedermedatlukkesagen. Lykkedesdet?Tildels,menlangtfrahelt. Til$dels,$fordi$Løkke$nu$kan$sige,$at$alt$er$oplyst.$Han$har$beklaget$og$undskyldt$for$sit$ekstravagante$ forbrug.(og(så(har(han(som(formand(været(aktiv(i(at(ændre(de(tvivlsomme(rejseregler(i(den( efterhånden)navnkundigeklimaorganisationgggi. Langtfra(helt,(fordi(det(kompendium(med(bilag,(han(smed(på(bordet(i(går,(vil(blive(nærstuderet.(Og( her$kan$dukke$historier$op,$ligesom$ethvert$fejltrin$i$gggi$det$seneste$års$tid,$der$måtte$blive$fundet$ frem,vilklæbetilløkke. Men$vigtigere$endnu:$Vælgernes$dom$mangler.$Og$her$er$Løkkes$problem,$at$han$i$går$ikke$ydede$ det$offer,$der$gør,$at$der$kan$opnås$øjeblikkelig$katarsis.$ Med$andre$ord,$den$renselse,$som$vi$kender$fra$andre$mediesager,$hvor$et$problem$forsvinder$fra$ den$ene$dag$til$den$anden,$fordi$befolkningen$har$fået$mulighed$for$at$få$afløb$for$deres$opsparede$ frustrationer. Ensådanrenselsekræverhistorisksetoftebådeetsymbolskoghåndgribeligtoffer.Pådeneneside tårer%eller%dybtfølt%gestik.%på%den%anden%side%en%egentlig%handling%.iløkkestilfældeeksempelvisen tilbagetrækningfraformandspostenigggiherognuellertilbagebetalingafdifferencenmellem1. klasseogbusinessclass. Selv%om%Løkke%brugte%ordet%undskyld%flere%gange%i%går,%og%selv%om%han%fortalte,%at%han%vil%gå%af%om%et% år,$er$det$ikke$tilstrækkeligt$på$'$offerskalaen'.$ Ogderforvildennesagikkedøovernatten.

5 Form%og%indhold% Tilbage(fra(gårsdagens(pressemøde(er(altså(en(velforberedt(Løkke,(der(havde(formen(på(sin(side,( mensindholdetihansrejsesagstadigharflereangrebspunkter. Formenførst:Etmaratonpressemødeer.trodssintemmeligdemonstrativekarakter.ganske virksomt.*på*et*møde,*som*varer*næsten*fire*timer,*kommer*alle*til*orde.*og*ved*samtidig*at*lade*sig* flankere(af(to(regelrette(topfolk(fra(gggi(lånte(løkke(tiltrængt(legitimitet(fra(de(beroligende( engelsktalendemandspersoner. Eneste&minus,&når&det&gælder'formen,'var,'at'Løkke'i'løbet'af'seancen'til'tider'havde'svært'ved'at' skjule,(at(han(synes,(at(det(hele(mangler(proportioner.(det(kom(til(udtryk(på(hans(egen(passiv. aggresivmåde., DetlumskesmilogiltrekropssprogfikmindelserfremfraLøkkesmindreheldige tirsdagspressemødersomstatsminister. Når$det$gælder$indholdet,$var$pressemødet$mere$problematisk.$Selv$om$Løkkes$enorme$ bilagskompendium/hjalp/ham,/ændrede/det/ikke/på,/at/flere/spørgsmål/udestår./især/datterens/rio. billetsamthansegnebonuspoint. Læg$dertil,$at$Løkke$fremover$stadig$er$uhyre$sårbar$som$frontfigur$i$GGGI.$ Kommer&der&flere&negative&historier&frem&.!ogdetersletikkeusandsynligt.!kommer&Løkke&til&at&stå& til$ansvar.$det$til$trods$for$han$i$går$gjorde$alt$for$at$skabe&en&forståelse&for,&hvor&»udansk«&gggi&var,& dahanovertogformandsposten. IsidsteendeafgøresLøkkesskæbneafvælgerne.Medpressemødetfikhanlidtnyluft.Menrenset. detblevhverkenluftenellerløkkehelt.

6 Bilag 6 Jeg er glad for, at det er stoppet Jyllands-Posten Side ord Artikel-id: e40be408 Original artikel Pressemøde: Efter 14 dages massiv kritik stillede Lars Løkke Rasmussen (V) op til et pressemøde, der udviklede sig højst usædvanligt. I små fire timer leverede han sin undskyldning, beklagelse, forklaring, udlægning og opfattelse af de mange kritiske kapitler, hans formandskab for Global Green Growth Institute har udløst. afnikolajrytgaardmadsbondemartinkaae Såerderbilag,«løddetfratv.journalisten,datokassermedtryktekompendierblevbåretindi konferencelokaletvedkøbenhavnshavnefront. Ogbilag.detvarder.Lidtover200sidermedbeskrivelserafLøkkesialt15rejsersamtkopieraf bilagpåialt ,04dollars.fraetglasvintil4,50euroogentaxitil6,50iparistilenflyrejsepå ca kr. Dadeomkring70journalisterhavdesikretsighverderesbilagsbog,sattehovedpersonensigforan mikrofonerne. Medsighavdehantotop.direktørerfraGlobalGreenGrowthInstitut(GGGI).Foransighavdehan knapfiretimersspørgsmål. Alterforegåetefterbogen,forsikrededetoembedsmænd,mendetfikikkespørgsmålenetilatgå væk. Rejserne%på%1.%klasse Organisationensrejsereglerblevændretden1.augustiår,menpådettidspunkthavdeLøkkepåni afsine15rejserigggi.regisatsigtilrettepå1.klasse,hvorderservereschampagneogkaviar. Løkkebeklager,athanikkeefterdenførsterejselavededetom,såhanskullerejsepådenknapså luksuriøsebusinessklasse.»jegvildybtbeklage,atjegikkelangttidligerehartagetdetinitiativ.detskullejegselvfølgelighave gjortefterdenførsteturpå1.klasseogikkeefterathaverejstnigange. Detærgrerjegmigover. Manskaltagesinegenmedicin. OgdetharjegikkegjortDetvækkerennaturligforargelse,ogdetforstårjeggodt,«lødLøkkesegen forklaring. Hanblevadskilligegangespurgttil,omhanikkeundervejsiflyenehavdetænktover,atdetvar

7 bistandsmidler,derbetalte.»jegsovprimærtpådeture.jegharprimærtsovetognokdrømt.jegergladfor,atdeterstoppet. Nårdeterstoppet,såerdetbl.a.somledideninternationaliseringaforganisationen,somjegføler, atjegharetpositivtmedansvarfor.mendetrokkerikkeentøddelved,atjegskullehavegjortdet nogetfør.«ialt»beklagede«løkkemereend40gangeiløbetafseancen,ogpåettidspunkt undervejskomhanogsåmedenregulær»undskyldning«.ikkefordedyrerejser,menforathave skadetsitparti:»venstreerkommetimodvindpga.defejl,jegharbegået. Detbeklagerjeg,ogdetviljeggerneundskyldeoverfordemangemennesker,derbakkeropom Venstre,«sagdeLøkke. Detfremgikogså,atLøkkeendnuikkehartænktover,hvadderskalskemeddebonuspoint,han haroptjentpårejserne.ifølgeekstrabladetudgørdeenværdiafopmod kr.»jegharikke rigtiggjortmignogletankerom,hvaddeskalbrugestil,førdunuspørger,«sagdeløkkeogkaldte det.udendogatgaranteredet.for»enoplagtgodidé«,atgggifårråderetoverbonuspointene. IdetheletagetvilLøkkeikkebetalepengenetilbage,fordi»jegharrejstefterreglerne«. Datterens%billet PådenallerførsteturpåGGGI'sregning,hvorLøkkeiRioskullevælgessomformand,toghanvia USAforatbesøgesindatter,Lisa,derafsluttedeetudvekslingsophold. LisatogmedtilRioforatværesammenmedsinfar,hvorefterdefløjhjemtilDanmarksammen. IfølgeLøkkevardethelevejenigennemhans»intention«,athanselvpersonligtskullebetalefor Lisasbillet. Detkomhanbarealdrigtil.FørstunderdenaktuellebilagssagerdetifølgeLøkkegåetopforham,at deomkring27.000kr.,sombillettenkostede,aldrigerblevetbetaltafhamselv.hanforklarededet med»jeglaverikkeselvminerejseplaner«,oghangentogadskilligegange,atdethavdeværethans klarehensigt,athanselvskullebetale.detoplystehanssærligerådgiver,michaelbørsting,daogså, daekstrabladetspurgtetildetalleredei2012.løkkebetaltebarealdrig,førdetblevopdageti forbindelsemeddenaktuellegennemgangafbilagene.»jegharsletikkehaftnogenkommunikationmedgggiomkringdenrejse.deterikkedenmåde, detforegårpå.jegharenorganisationomkringmig,ogdeterdem,dereksekverermine beslutninger,«sagdehanoguddybede:»jegskulleikkeselvbetaleformindattersbillet.jegharikke selvforetagetbilletbestillinger. Dererikkemereatsige,endatderopstodenmisforståelse«,svaredeLøkke,derikkekunne uddybe,hvordandenmisforståelsevaropstået,mensomtogansvaretfordet. Meresystematiskforegikdetetlilleårsenere,daetregnestykkethavdemodsatfortegn.ogdetvar Venstre,derskullehavepengetilbagefraGGGI. DaLøkkeden3.april2013medkortvarselbesluttedeatflyvetiletmødeiParis,sendtehan allerededagenefterenmailtilgggiogbadom,atvenstrefikde7.644kr.overført,sompartiet havdelagtudforbilletten.

8 Løjtnanterne NæstformandKristianJensen,politiskordførerEllenTraneNørbyogudenrigsordførerSørenPind forsvaredeitougerderesformandogforklaredebl.a.,atbilagenesletikkekunnefremlægges. ImensbadLøkkesitsekretariatomatgennemgåudgifternemedhenblikpåfremlæggelse.»Jegharværetgladfor,atderharværetfolkimitparti,derharkæmpetminsag,mensjegselvhar forholdtmigtavs,«sagdehanogtilføjede,at»deterdamuligt,atdesidste14dagekunnevære håndteretanderledes.determitansvar.hvisdetharefterladtnogleafminefolkiendumsituation, hvordeharkæmpetminsag,såerjegselvfølgeligkedafdet.«. Dømmekraften PressemødetudløstespørgsmåltilforholdetmellemVenstrespolitikomatskærepåulandsbistand ogbrugehverenoffentligkronemedfornuft.ogløkkesrejserpå1.klasse.»detsenderselvfølgeligettrist,ærgerligtogikkesærligforklarligtsignal,atdethermedrejserne ikkeerbragtpåpladsnogetfør.det,trorjeg,erindlysende,«sagdehan,derogsåblevspurgttilhans egendømmekraftisagen.»jegerikkeetmenneske,derikkebegårfejl.jeglærerafminefejl.jegharf.eks.lærtatholde privateudgifterprivate,nårjegf.eks.harfåetvasketenskjorteellertagetenperrierfraenminibar. Derforkanjegståfuldstændigindefordeudgifter,derharværetafholdt,«sagdeLøkke,derogså sagde,at»determenneskeligtatfejle«.»deterenfejlikkeatlæreafsinefejl.sånårmanbegår noglefejl,såskalmanfremadrettetsørgefor,atmanikkebegårdemigen. Detersådan,jegserpådet«.DaLøkkei2008varibilagsstorm,sagdenæstformandKristianJensen, at»grundlæggendeskalmanstillesigtospørgsmål.hvisdetvardineegnepenge,villedusåbetale fordet?ogkandetherholdetilatkommepåforsidenafekstrabladet?såermanpådensikre side«.direkteadspurgt,omhanhavdefulgtjensensrådidennyegggi.sammenhæng,svarede Løkke:»Jegsynes,atdet,somKristianJensensagdedengang,generelterenklogleveregel. Selveværdinormenom,atmanskaltænkesigomogsåvidtmuligtstyreudenomEkstraBladets forside,erjegheltenigi«. Fakta:%Rejse%nr.%15 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent NewYork,USA33.650Business Rejse%nr.%13 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent

9 Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%11 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Paris,Frankrig8.692Business Rejse%nr.%9 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%7 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%16 DatoDestinationFlybilletIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent aflystpga. sygdomdavos,schweiz Rejse%nr.%14 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent JakartaogKalimantan,Indonesien36.215Business Rejse%nr.%12 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Paris, Frankrig7.714Business Rejse%nr.%10 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Løkkeshustru,Sólrun,rejstemed,idet detovarinviteretsomparafdenkoreanskeregering. Rejse%nr.%8 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Abu Dhabi,EmiraterneInkl.irejse71.kl./business26.117Inkl.irejse REJSERNE,%DER%BRAGTE%LØKKE%I%KRISE LarsLøkkeRasmussens15rejser(samtenaflysttur,derstadigvarudgifterved)kostededen skatteyderbetaltegggi.organisationmereend1mio.

10 danskekroner.igårfremlagdeløkkesinerejseudgifteridetaljer. Det%samlede%regnestykke: Kilde:GGGI,"TravelexpencesrelatedtoChairRasmussen'sGGGIactivities",18.oktober2013JP. grafik:gertgramflybilletter indkvartering diæter25.581landtransport Repræsentation16.944Total* BEMÆRKNINGER Klasser:Dereroftetaleomenkombinationafklasser,hvordererrejstpåbusinesspådenkortetur interntieuropa,f.eks.tilfrankfurt,også1.klassepådeninterkontinentaledelafturen.1.klasseer denmestluksuriøseklasseietflyogerdyrereendbusinessclass.hoslufthansa,somløkkehar benyttet,fårmanf.eks. gourmetmadogensengpåtometer.beløb:udgiftsposterneeromregnettildanskekronerfra sydkoreanskewonviaeuroinvestorvalutakurser.dkden20.oktober2013.total.beløbet*:gggi harsomdetenestepunktvalgtatopgøredettotalebeløbidollarsogikkeisydkoreanskewon.pga. vekselkursererderifølgegggienbeløbsforskel. Sammentællermanselvalleudgiftsposterne(dereromregnetfrawon),vilmanfåetbeløb,derer ca kr.højereenddetofficielletotal.beløb(somerudregnetidollars). Rejse%nr.%5 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Paris,FrankrigInkl.irejse Inkl.irejse400. Rejse%nr.%3 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%1 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Rio dejaneiro,brasilien kl./business løkkesdatterrejstemed.dette beløbvilløkkenutilbagebetaletilgggi. Rejse%nr.%6 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Doha, Qatar35.397Business

11 Rejse%nr.%4 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%2 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business

12 Bilag 7 LARS LØKKE: NÆGTER AT BETALE TILBAGE Ekstra Bladet Side ord Artikel-id: e40bef4c Original artikel RASMUSSEN: Jeg er ikke blevet mødt af noget ønske om at betale tilbage. Hvis det sker, må jeg tage stilling til det afhanschristianblem Det$vil$koste$Lars$Løkke$Rasmussen$godt$ $kroner$af$egen$lomme,$hvis$han$selv$skal$betale$ forskellen)på)at)flyve&på&1.&klasse&og&business&class.& Det$viser$en$beregning,$som$Ekstra$Bladet$har$fået$foretaget$over$hans$ni$rejser$på$1.$klasse$for$ GlobalGreenGrowthInstitute(GGGI). Hans%ni%ture%på%1.%klasse%har%kostet%knapt% %kroner,%mens%ni%tilsvarende$ture$på$business$ classvillehavekostetknap kroner. Selv%om%Lars%Løkke%Rasmussen%gentagne%gange%på%sit%pressemøde%i%går%eftermiddags%bedyrede,%at% han$beklagede$og$fortrød,$at$han$havde$rejst$på$luksusklassen,$var$han$ikke$så$ked$af$det,!athan tilbød'at'betale'forskellen'på'de' 'kroner'tilbage.' Ikke%mødt%af%krav%.!Jeg$er$ikke$blevet$mødt$af$noget$krav$om$at$betale$tilbage.$Hvis$det$sker,$må$jeg$tage$stilling$til$det,$ sagdelarsløkkerasmussen. Det$sagde$han$på$trods$af,$at$hanvedpressemødetsstartkl.13sagde,athanskullehavestoppet med$at$flyve$på$1.$klasse$efter$den$første$tur$i$sommeren$2012.$ Han$brugte$ordet$'$beklager'$45$gange$på$pressemødet,$der$varede$i$knap$fire$timer.$ Betalte%tilbage%i%2008% DaLarsLøkke!Rasmussen(i(2008(var(ude(i(et(lignende(politisk(stormvejr(på(grund(af(hans(bilagsrod( i"det"daværende"frederiksborg"amt"og"indenrigs.ogsundhedsministeriet,undskyldtehanogså, mendengangbetaltehanlidttilbage. Han$måtte$eksempelvis$betale$642,50$kronertilbagetilSundhedsministeriet,derhavdebetaltfor cigaretter,enhotelfilmogenfrokostforhanskonesolruniperiodenfra Samtidig(måtte(Venstre(betale(9.951,50(kroner(tilbage(til(Sundhedsministeriet(for(mad(og( drikkevarer,somlarsløkkerasmussenhavdebrugttilinternevenstre.møderiministeriet.

13 Betalte%for%rygekabine% Dahaniapril2009blevstatsminister,lejedeStatsministerietenrygekabinetilham.Denbetalte Venstresenere kronerilejefor..Detskete,fordihverkenminforgænger(AndersFoghRasmussen,red.)ellerminefterfølger( HelleThorning.Schmidt,red.)ryger. Men$i$går$handlede$pressemødet$om$GGGI,$og$så$ser$han$ingen$grund$til$at$betale$penge$tilbage.$.Jegharbeklaget,atjegharrejstefterregler,jegikkeselvharopsøgt.Mengjortergjort,ogdetkan ikkelavesom,sagdelarsløkkerasmussen. Han$brugte$ordet$'$beklager'$45$gange$på$pressemødet,$der$varede$i$knap$fire$timer.$ Fakta:&HØJDEPUNKTERNE&PÅ&LØKKES%PRESSEMØDE:% Løkke%beklagede,%at%han%har%rejst%ni%gange%på%first.classVenstre.formandenafviserattilbagebetale enkroneforsineluksus.rejsergggiharbetaltforhansdattersflybillettilrioløkkeharkortmed fly.bonuspointtilenværdiafca kr.

14 Bilag 8 Undskyld, undskyld BT Side ord Artikel-id: e40be958 Original artikel BRANDSLUKNING Løkke sagde undskyld 45 gange i løbet af næsten fire timer afandreaskarker,kaarekronberg,lykkewiborg.undskyld,jegbeklager,jegfortryder.. Venstresformandundskyldteogbeklagede45gangeiløbetafetpressemøde,dervaredetretimer og43minutter,ogsomdermednærmestligneretrekordforsøgtilguinnessrekordbog..jegharrejstmeget.jegharrejstfordyrt.jegfortryder,atjegikkesatteenstopperfordedyrerejser tidligere.jegvildybtbeklage,atjegikkelangttidligerehartagetdetteinitiativtilatændrereglerne. Detærgrerjegmigover,ogjegbeklagerdet,sagdeLarsLøkkeRasmussen. Samtidig(med(at(han(indledte(pressemødet,(blev(der(båret(kasser(ind(med(bilag,(og(journalisterne( havde&mulighed&for&at&tage&en&samling&af&løkkes&bilag&på&206&sider&med&hjem.&ingen&kunne&dog&nåat læsebilageneigennemindendetmegetlangepressemøde. Bonuspoint% Lars%Løkke%har%også%optjent%bonuspoint%på%sin%flyture%for%ca.% %kr.%Det%faktum%havde%Løkke% ikketænktover..jeg$har$ikke$tænkt$over$det,$men$jeg$har$ikke$noget$problem$med,$at$mine$point$bruges$til$rejser$i$ forbindelse+med+gggi.+men+det+må+vi+også+se+på.+de+står+på+min+konto,+og+der+står+point,+der+mere+ endmodsvarer,hvadjegharrejstforigggi. LarsLøkke%blev%også%flere%gange%spurgt,%hvorfor%han%tilsyneladende%ikke%har%lært%noget%af%den% bilagssag,hanvarhovedpersonii ogomhanhar'enbrist',somdeterblevetudtrykti Jyllands.Posten..Jegharlært,athvisjegtagerenM&Mframinibaren&eller&får&strøget&en&skjorte,&så&skal&jeg&selv& betale.'men'jeg'har'i'en'periode'fløjet'for'længe'og'for'dyrt'på'ni'rejser.'men'det'er'stadig'otte'for' mange. Deterendumsag,jeghellerehavdeværetforuden. LarsLøkkeforklarededesuden,atdahansidstesøndagbadGGGIomatfindehansbilagfrem,var detikkedetsammesom,athanbesluttedeatudleveredem.denbeslutningtrafhanførstnogledage senere.

15 Bilag 9 Løkke nægter at betale for sine luksusrejser Berlingske Side ord Artikel-id: e40bdf61 Original artikel Bodsgang. Flere partier kræver, at Løkke selv betaler for sine luksuriøse rejser på første klasse, men det afviser Løkke. Statsrevisorerne vil nu overvåge Løkkes videre håndtering af sagen. afcarlemilarnfredsunegudmundssonogandersbæksgaard Hanbeklager,fortryderogerkedafdet. PåetafdelængstepressemøderidanskpolitikshistorieerkendteVenstresformand,LarsLøkke Rasmussen,)i)går,)at)han)har)brugt)uacceptabelt)mange)skattekroner"på"sine"rejser"som"formand"for" den$internationale$klimaorganisation$global$green$growth$institute$($gggi).$på$det$tre$en$halv$time$ langepressemødeudleveredeløkkekopierafbilagmedudgifterforca kroner. Penge,&der&blandt&andet&er&gået"til"Lars"Løkke"Rasmussens"ni"rejser"på"den"luksuriøse"første"klasse," limousinekørsel,med,privatchauffør,og,middage,med,en,kuvertpris,på,over,1.200,kroner.,»jegharrejstfordyrt.jegskullepersonligthavesatenstopperfor1.klassesrejseralleredeefter førstetur.ogikkeførstefternirejser,«sagdelars Løkke%Rasmussen%i%et%afkølet%rum%på%første%sal%i%Ingeniørforeningens%lokaler%i%København.% Her$kom$det$samtidig$frem,$at$GGGI,$som$er$blevet$støttet$med$90$millioner$danske$skattekroner,$ også!betalte&for&lars&løkke&rasmussens&datters&flybillet,&så&de&kunne&være&sammen,&da&gggi&formelt& blev%etableret%i%rio%de%janeiro%sidste%år.%løkkes%datter%var%på%studieophold%i%usa,%men%fik%betalt%sin% flybilletfrachicagotilriodejaneirooghjemtilkøbenhavn.aleneflybilletternetillarsløkke RasmussenogLisaLøkkeRasmussensturtilBrasilienløbifølgebilageneopi kroner. Datterensbilletkostede27.000kroner,dahun modsat'sin'far'fløj'på'økonomiklasse.' PåpressemødetforklaredeLøkke,$at$betalingen$for$datterens$billet$var$resultatet$af$»en$ misforståelse«,-og-at-hans-»intention«-havde-været-en-anden.-men-da-den-australske-direktør-for- GGGI,$Howard$Bamsey,$som$var$indkaldt$som$Løkkes$bisidder$på$pressemødet,$blev$spurgt$til$ sammeemne,kunnehanhverkenbe.ellerafkræfte,omløkkehavdeønsket,atdatterensbilletblev betaltafløkkeselv.konklusionenerdog,atløkkenuvilbetalefordatterensrejse. Nej%til%at%betale%for%1.%klasse%

16 Men$det$er$også$den$eneste$rejse,$som$Lars$Løkke%Rasmussen%selv%vil%betale%for.%Han%afviser%at% tilbagebetale(udgifterne(til(sine(ni(rejser(på(første(klasse(til(destinationer(som(seoul(og(abu(dhabi.( Heller%ikke%differencen%mellem%business%class,%som%danske%ministre%rejser%på,%og%den%mere% eksklusiveførsteklasse,vilhanrefundere.»jegharrejstioverensstemmelsemedderegler,dervar,«sigerlarsløkkerasmussen. FlerepartieriFolketingetopfordrerdogLøkketilselvatbetaledifferencenmellemførsteog businessclass.»løkke&er&ude&i&noget&pjat,&når&han&ikke&tør&være&mand&nok&til&selv&at&tage&den&beslutning.& Det$er$det$moralsk$rigtige$at$gøre.$Han$har$et$personligt$ansvar$for$at$sikre,$at$sådan$noget$er$i$ orden,«sigerderadikalesudenrigs.ogklimaordfører,rasmushelvegpetersen. Han$bakkes$op$af$Enhedslisten,$som$kalder$Løkkes$håndtering$af$sit$GGGI.formandskabfor»skandaløst«.»Detvilklædehamselvatbetalepengenetilbage.Hvisjegvarham,villejeggøredet,«sigerudenrigsordførerChristianJuhl.Partierne$i$blå$blok$er$mere$tilbageholdne$med$at$give$Løkke$ gode%råd.%de%konservative%har%besluttet%sig%for%slet%ikke%at%udtale%sig%om%sagen,%mens%dansk% Folkeparti+nøjes+med+at+konstatere,+at+Løkkes+omdømme+har+fået+et+knæk.+»Deterjoingenhemmelighed,at"der"er"kommet"nogle"gevaldige"ridser"i"lakken,"hvor"han"har"vist"en" manglende(situationsfornemmelse(for,(hvordan(man(skal(begå(sig(med(udviklingsmidler.«(siger(dfs( ordfører'på'sagen,'hans'kristian'skibby,'under'pressemødet'kom'det'også'frem,'at'løkke'selv%har% beholdt(de(mange(bonuspoint,(som(rejserne(har(genereret,(selv(om(der(f.(eks.(er(faste(regler(for,(at( folketingsmedlemmer.skal.give.afkald.på.bonuspoint,.når.de.er.på.udvalgsrejse.med.folketinget.. Statsrevisorerne+vil+overvåge+Løkke+ Folketingets+statsrevisorer+mener+ikke,+sagen+er+lukket.+De+vil+nu+overvåge+Lars+Løkke+Rasmussens+ indberetninger)og)tage)stilling)til,)om)der)skal)følges)op)på)de)nye)oplysninger.)»vi$vil$naturligvis$drøfte,$hvad$der$skal$ske$fremadrettet$på$det$her$område.&vi&kan&ikke&bede& Rigsrevisionen*lave*en*decideret*undersøgelse,*men*det,*vi*kan*gøre,*er*at*bede*Rigsrevisionen*om*at* sepåsagenoglevereetfagligtnotat,«sigerstatsrevisorklausfrandsen(r). Hanunderstreger,atdeterproblematisk,atman!påenrækkeområderikkeved,hvadLøkkesbilag konkret'dækker'over,'fordi'der'kun'foreligger'en'kvittering'med'et'beløb'på.'»deterjonogetrod,«sigerklausfrandsen. Løkke%undskyldte%over%for%partiet% LøkkespressemødeblevfulgttætafmangeafVenstresmedlemmer.Underpressemødetbeklagede Løkke,athanhavdegivetsitparti»ensværtid«.FlereV.borgmestrevarefterfølgendetilfredsemed, atløkkehavdelagtsinebilagfrem,menfredericiasborgmesterkennybruunolsenmener samtidig,atløkkebørovervejeatstoppesomgggiformand.

17 »Det%er%noget,%der%kommer%til%at%forfølge%ham.%Hver%eneste%gang,%der%er%nogen%der%siger%GGGI,%så% tænker'man'på'hans'bilagssag.'det'vil'hænge'på'den'organisation,'at'det'er'lig'med'hans' overforbrug,«sigerkennybruunolsen. Løkkehardogingenintentioneromatstoppeførtid.Hanopfordreristedettil,athans pengeforbrugikkebliveroverdramatiseret.»harjegmistetjordforbindelsen?harjegværetforbjergsom?harjegdækketoverkorruption? Nej,«sagdeLarsLøkkeRasmussen. Fakta:%fakta% DET%VISER%LØKKES%BILAG% Venstres'formand,'Lars'Løkke'Rasmussen,'præsenterede'på'et'næsten'fire'timer'langt' maratonpressemødedelængeomdiskuterederejse.ogopholdsbilagsomformandforgggi. Herkomdetblandtandetfrem,atGGGIharbetalt27.000kronerforLarsLøkkeRasmussensdatters flybillettilrio. Bilagenedokumenterertransportudgifteriomegnenaf kroner. Bilagenedokumentererhoteludgiftertilenværdiafknap kroner. Bilagenedokumentererdiverseudgifterformereend42.000kroner. Bilagenedokumentereudgiftertilblandtandetrensafskjorterogminibarfor3.233kroner.Dethar LarsLøkkeRasmussenrefunderet. LarsLøkkeRasmussen%har%fået%betalt%ni%flyrejser%på%1.%klasse%som%formand%for% GGGI.HanafviseratbetalepengetilbagetilGGGIforrejserne. Flybillettentilca kr.,somGGGIharbetaltforLarsLøkkeRasmussensdatter,vilhanhave modregnetisitvederlag. GGGIharbetalttransportogopholdforLarsLøkkeRasmussenskone,SólrunLøkkeRasmussen,i forbindelsemedenmedaljeoverækkelse.lars LøkkeRasmussenafviseratgivepengeretur. PågrundafadministrativefejlharLarsLøkkeRasmussenfåetudbetaltcirka4.500kroneridiæter, somhanikkevarberettiget.hanharbrugtlidtmereendhalvdelen.detvilhannubetaletilbage. Bilageneviser,atdyrehotelværelserbetaltafGGGIforLarsLøkkeRasmussenstodtommeitidage. LarsLøkkeRasmussen!erkender,'at'fejl'og'misforståelser'i'forbindelse'med'hans'rejseudgifter'og' opholdsomkostninger/som/formand/for/gggi/sandsynligvis/ikke/ville/være/opdaget,/hvis/ikke/ medierne'havde'sat'fokus'på'sagen.'

18 LarsLøkkeRasmussenharifølgeEkstraBladetoptjentbonuspointforsinemangeflyrejsertilen værdi&på&mere&end& &kroner.&lars LøkkeRasmussenvilnuovervejeompointeneskaltildelesGGGI. Lars%Løkke%Rasmussen%tog%initiativ%til%at%ændre%GGGIs%rejseregler%i%juni%.!altså&før&Ekstra&Bladet& søgteaktindsigtioplysningeromlarsløkkerasmussensrejseudgifter.

19 Bilag 10 Løkkes udmattelsesstrategi Berlingske Side ord Artikel-id: e40bdfe7 Original artikel Maraton. Efter et rekordlangt 212 minutters pressemøde kom Løkke ud af pressens kløer. Strategien hed tydeligvis ærlighed, udholdenhed og overskud, mener analytikere. aflineholmnielsen IsyvendesæsonafdenamerikanskepolitiskeTV.serie»TheWestWing«$er$der$opstået$en$krise$hos$ enafpræsidentkandidaterne. Det$lokale$atomkraftværk$har$været$nær$nedsmeltning,$og$nu$må$Arnold$Vinick,$en$varm$fortaler$for$ a.kraft,reddesitomdømme.hangørdetvedatstillesigveloplagtopforana.kraftværketog!trække& deglubskejournalistergennemverdenslængstepressemøde.strategien:fremståærlig. Undskyld,menvirkstærk.Havoverskud. Tal,tilomgivelsernesegner. Hvisdervarlagtenstrategi.ogdetvarder.bagLarsLøkkeRasmussens(V)212minutter$lange$ pressemøde(søndag(eftermiddag,(lignede(den(fiktionens(til(forveksling.(planen(har(uden(tvivl(været,( atintetspørgsmålmåtteståubesvarettilbage,intetbilagliggeurørt,menerrådgivenderetoriker TrineNebel:»Hansstrategiharværet,athan$bagefter$kan$sige$til$alle$fremtidige$kritiske$ journalister:-»du-havde-chancen-på-danmarkshistoriens-længste-pressemøde;-du-kunne-bare-havespurgtellerkiggetibilagene«.ogdet,athanstodetmaratonafdenkaliberigennem,harpotentiale tilatskabe%en%gejst%internt%hos%venstre,%som%vil%være%stolt%af%at%have%så%udholdende%og%stærk%en% formand,«sigertrinenebel. Undskyldning%uden%konsekvens% En,dervartilfredsblandtmangeVenstrefolk,varSørenPind:»Ikanmene,hvadIvil.Hanermin formand. Ogdeterjegstoltover.Dethereretdemokrati.Erfolkuenige,såerderandremuligheder,«skrev Pind%på%Twitter%i%en%opdatering,%som%mange%andre%Venstre.folksekunderede. Politisk(kommentator(Hans(Engell(gav(i(gårsdagens(Berlingske(Løkke(40.50pct. chanceforatkommehelskindetgennemsøndagen.efterathavesetpressemødetkalderengelldet»enklogstrategi«delsattagesigubegrænsettid,delsatopdelepressemødetitodele,hvordet mindstfarligeproblemfelt,gggisøkonomiskerod,blevadresseret,førturenkomtilløkkes personlige*pengehåndtering:*»han*svarede*generelt*godt*efter*en*lidt*nervøs*start.*men*han*har*ikke* løst%det%grundlæggende%problem,%at%der%har%været%brugt%voldsomt%mange%penge%på%rejser,%hoteller% oglimousiner.hans"forklaring"omkring"gggis"betaling"af"datterens"flyrejse"virkede"ikke"særligt"

20 troværdig.*ligesom*det*er*svært*at*forstå,*at*han*på*den*ene*side*undskyldte*sit*store*forbrug,*men* ikkevildragenogenkonsekvensafdet,«sigerhansengell. TrineNebelvurderer,%at%Lars%Løkkes%rutine%kom%ham%til%gode%ved%pressemødet,%men%dertil%har%han% formentlig+været+særskilt+opmærksom+på,+hvis+ikke+ligefrem+trænet+i,+at+styre+sit+temperament+og+i+ stedet%slå%på%sin%menneskelighed:%»jeg%lagde%især%mærke%til%de%ophold,%han$gjorde$i$sin$indledning.$ Pauser'i'folks'tale'kan'få'hårene'til'at'rejse'sig'på'vores'arme,'de'understreger'en'oprigtighed.'De' første'par'gange,'han'nævnte'sin'datter,'virkede'også'utrolig'oprigtigt.'problemet'var,'at'han'kom'til' atovergøredet.patos,%som%retorikere%kalder%det,%virker%ekstremt%stærkt,%men%giver%bagslag,%når%det% bliver'overbrugt.'da'tænkte'man'»jo'jo,'du'svigtede'løftet'til'din'datter,'men'har'du'ikke'også'svigtet' skatteborgerne?««sigertrinenebel.

21 Bilag 11 Han må lægge stilen helt om Ekstra Bladet Side ord Artikel-id: e40bef50 Original artikel afhansengellbagfacaden SELV%OM%EN%VELFORBEREDT%og%helt%usædvanligt%ydmyg%Lars%Løkke%kørte%sit%maraton.pressemøde( effektivt'og'dygtigt'igennem,'er'venstre.formanden)langt,)fra)taget)af)krogen.)den)sag)kommer)til)at) koste&stemmer,&og&om&den&også&får&statsminister.drømmentilatryge,&vil&kommende& meningsmålinger*give*fingerpeg*om.* Kun$en$måned$før$et$afgørende$kommunalvalg$kunne$Løkkes$bilags.sag$ikke$være$kommet$på$noget$ dårligere(tidspunkt.( DETVARENLIGBLEGogtydeligtnervøsLøkke,dermødteoptilpressemødet. Hanlignede%en%mand,%der%ikke%havde%sovet%meget,%og%med%tårer%i%øjnene,%lavmælt%stemmeføring%og% nedslået(blik(forklarede(han:(.jegharrejstmeget.ikkeformeget. Menfordyrt.Detbeklagerjeg.Detundskylderjeg. Nuskullealtpåbordet,ogLøkkehavdederfor&medbragt&bilag&fra&de&15&rejser,&hvor&han&som& formand(for(ggi(har(brændt(en(million(af(.!langt&de&fleste&af&pengene&på&sindssygt&dyre&flybilletter.& Oprindelig*var*det*ikke*hensigten,*bilagene*skulle*offentliggøres;*men*på*et*møde*lørdag*aften* mellem$løkke$og$gggi's$direktør$enedes$de$om,$det$nok$var$den$bedste$løsning$for$at$undgå$myter.$ Dendelafpressemødetlykkedes. Hvad%lykkedes%ellers%for%ham?%Løkke%var%efter%normale%standarder%påfaldende% neddæmpetogydmyg.hanbeklagede. Hanforklarede,togansvarogundskyldte.ikkemindreend45gange.Dervarikkenyebomberi bilagene. Han$indledte$nemlig$med$at$tage$fat$på$Ekstra$Bladets$afdækning$af$datterens$rejse$sammen$med$ hamtilrioijuni2012ogde27.000kr.,sombillettenkostede.detvarenfejl,hanikkeselvhavde betalt. Det$var$taktisk$klogt,$at$han$selv$tog$fat$på$den$sag,$ligesom$han$lod$pressemødet$køre$i$timevis.$ Dermedblevdetlængstepressemødeinyeredanskhistorie. Detvarfornuftigt,athanikkeskændtesmedjournalisterne&eller&gik&i&rette&med&deres&begrundelser& for$spørgsmålene$.somellerserhansvane.samlettrorjeg,enstordelafhansegnevælgerevar tilfredsemedpressemødet.løkkesatteikkenogetoverstyr. Men..?Pressemødetløstehellerikkehansproblemer.

22 Skaden'er'sket.'De'vælgere,'som'synes,'at'den'første'bilags.sag$måtte$være$nok,$og$at$det$ikke$er$i$ orden&at&bruge& &kr.&på&flybilletter,&vil&næppe&være&tilfredse.& Hansforklaringeromdatterensbilletogdenmanglendebetalingvarikkeoverbevisende.*Jeg*kender* ikke$mange$politikere,$som$ikke$lægger$mærke$til,$om$de$har$27.000$kr.$mere$eller$mindre$på$deres$ egenkonto,oghansforklaringom,athanforventedemodregningisitformandshonorarfragggi, lyderheltutroværdig.hvadvilleskattevæsenet'sige'til'en'sådan'model?'og'så'havde'løkke'også' svært&ved&at&forklare,&hvordan&han&på&den&ene&side&beklagede,&undskyldte&og&kritiserede&sig&selv&for& luksusrejserne.hanburdehavestoppetmed1.klasseefterdenførsteturogikkeførstefter"ni" rejser%.!men$på$den$anden$side$ikke$mente,$der$skulle$betales$noget$tilbage.$den$forklaring$går$på$ krykker. Samletset..?...kanLøkkeværerimeligttilfredsmedpressemødet,menbestemtikkemedsagen,som hanselverskyldi.ingentvivlom,atden$kommer$til$at$kaste$lange$skygger.$også$fordi$intet$i$den$ sagerkommetafsigselv.altharskullethivesudafløkkeoghansfolk. Pressemødet)i)går)var)jo)ikke)arrangeret,)fordi)Løkke)havde)lyst,)men)fordi)han)var)presset)til)det.) HandlingsforløbetharikkestyrketLøkkestroværdighedogværetkostbartforhansstærkeste støtterisagen,sørenpindogellentranenørby. Hvilken(politisk(betydning(får(sagen?(Venstre(taber(stemmer.(I(Folketinget(vil(regeringspartierne( forsøgeatholdesagenvarm.detførernæppetilmeget,hvisderikkekommernyeoplysninger. Dernæstsvækkerbilags.sagenLøkkebetydeligtiopgøretmellemhamogHelleThorning. Han$er$blevet$yderst$sårbar.$Løkke$og$Venstre$kan$ikke$længere$more$sig$over$Thornings$dyre$tøj$og$ sko.tilsammenharhelleskollektionafstiletternæppekostetbareenenkeltafløkkesbillettertil Asien. Såhvadskalhangøre?LarsLøkkemåsimpelthenlæggestilenheltom.Laveompåsigselv.Finde ennyformiforholdtilmedier,andrepolitikere$og$vælgerne.$få$mere$styr$på$sine$personlige$ting.$ Mereoverskudsagtig.mindresurogvrissen. Dyrke&det,&han&er&god&til:&politik.&Prøve&at&genvinde&nogen&troværdighed.&Det&værste&for&Løkke&er& nemlig,(at(sagen(sætter(stort(spørgsmålstegn(ved(dømmekraften. Hvad%lærte%han%egentlig%af%den%gamle%bilagssag?%Og%vælgerne?%Det%var%jo%ingen%tilfældighed,%at%Løkke% var$helt$euforisk,$da$det$lykkedes$at$få$metals$formand$claus$jensen$på$talerstolen$ved$venstres$ landsmøde.medhansdeltagelseblevdersendt!etsignalom,atvogenaflandetsstørste lønmodtagerorganisationer.har.en.fælles.overordnet.dagsorden.omkring.bl..a..erhvervs.og uddannelsesmål.+ Men$Metals$medlemmer$tænder$ikke$på$flybilletter$til$50.000$kr.$Taber$Løkke$de$vælgere,$kan$han$ vinkefarveltilstatsministerposten. Enhøjprisforatkunnesoveisilkelagenpå1.klassefraKøbenhavntilSeoul. TilsammenharHelleskollektionafstiletternæppekostetbareenenkeltafLøkkesbillettertilAsien.

23 Bilag 12 ANALYSEN:BådegultogrødtkorttilLøkke Jyllands-Posten Side ord Artikel-id: e40be377 Original artikel Der forestår et hårdt genopbygningsarbejde for Venstre og Løkke efter rejsesagen. afchristinecordsen Atopbyggetroværdighederetlangtsejttrækforentoppolitiker. Mennedbrydningaftroværdighedenkanskemegethurtigt. Med$sin$212$minutter$lange$opvisning$i$kunsten$at$lægge$sig$fladt$ned$har$Lars$Løkke$Rasmussen$ skabt&grundlaget&for,&at&han&møjsommeligt&kan&gå&i&gang&med&at&genopbyggedenpolitiske troværdighed,somhanharsatoverstyridetouger,gggi.sagenharraset. Den$for$Venstre.formanden)noget)uvante)ydmyghed)på)det)rekordlange)pressemøde)var)et) nødvendigtførsteskridtigenopbygningsarbejdet. Når$man$som$toppolitiker'står'i'en'storm,'hvor'eneste'mulighed'er'beklagelse'og'undskyldning,' tilsiger(erfaringen,(at(det(kun(virker,(hvis(det(gøres(med(overbevisning.(man(er(altså(nødt(til(at( dvæleveddetoggentagesinbeklagelseigenogigen. Enandenforudsætningfor,$at$genopbygningsarbejdet$kan$gå$i$gang,$er,$at$Lars$Løkke$Rasmussen$nu$ har$lagt$alt$frem,$sådan$som$han$selv$flere$gange$erklærede$på$pressemødet$i$går.$det$vil$være$ katastrofaltforløkke,hvisderidenkommendetiddukkerfleresagerop. Ellerhvisdetvisersig,atLøkkesudlægningaffaktabliverudfordret. Aktion'læg'sig'fladt'ned'og'læg'alle'bilag'frem'kan'kun'bruges'en'gang'i'sådan' ensag.dererhelleringentvivlom,atnårdetgælderbilagssager,harlarsløkkerasmussennufået bådedetguleogdetrødekort. Genopbygningsarbejdet0bliver0ekstra0hårdt,0fordi0Løkkes0bilagssag02.00ikke0kun0har0nedbrudt0hans0 personlige*troværdighed.*hvilket*jo*er*slemt*nok*for*oppositionens*statsministerkandidat,*der*på*få* uger%har%sat%to%års%solidføringoverstatsministerhellethorning.schmidt(s)overstyr. Løkkes&dyre&flyrejser&på&1.& klasse,'dyre'hotelregninger'og'bilagsrod'svækker'hele'venstre,'der'frem'mod'næste'valg'har' økonomisk(ansvarlighed(og(påpasselighedsomvigtigstepolitiskeslagnummer. HerognukandetidekommendeugerskommunalevalgkampblivesværereforVenstres kandidatermedtroværdighedatforsvarenulvækstikommunerne. Venstres'selvtillid'har'lidt'et'alvorligt'knæk,'og'der'forestår'et'hårdtgenopbygningsarbejde.

24 MedenmegetlillefejlmarginforLarsLøkkeRasmusssen.1.sektion,Indland,side8.10Leder,1.

25 Bilag 13 Analyse: Løkkes kamp for at genoprette tilliden Information Side ord Artikel-id: e40bec52 Original artikel 206$siders$bilag$og$et$pressemøde$på$næsten$fire$timer.$Venstres$formand,$Lars$Løkke$ Rasmussen,)lagde)alle)kortene)på)bordet,!dahanefter14dagesmedieorkankommenterede sine%repræsentationsudgifter%som%formand%for%klimaorganisationen%gggi.%tilbage%står% vælgernesreaktion afcasperdall Deterenfejlikkeatlæreafsinefejl.«Venstresformand,Lars LøkkeRasmussen,kæmpedepåethistorisklangtpressemødeigårforsitpolitiskeliv.!ogforat genvinde'den'tillid,'som'har'sendt'ham'på'sikker'kurs'mod'statsministeriet'hos'vælgerne.' Efter10dagesmedietavshed,hvorpartiformandenkunhavdekommunikeretmedomverdenen gennem%et%åbnet%brev%til%venstres%medlemmer%og%et%par%facebookopdateringer,%var%det%en%lars% Løkke%Rasmussen,%der%gav%kritikerne%det,%de%havde%efterlyst:%Beklagelse%på%beklagelse,%en%bunke% konkrete'bilag'samt'svar'på'alverdens'spørgsmål'om'flyrejser'påførsteklasse,rodibetalingerogen organisation,dertidligereerblevetanklagetforkorruption. MedsinemangesvarogomfattendedokumentationfikLarsLøkkeRasmusseneffektivtstoppetog afmystificeretspekulationerneomhanstilsyneladendeekstravaganterepræsentationsudgifter. Iløbetafdeseneste14dage,sidenEkstraBladetførstegangafslørederejseomkostningerne,har myterogrygterfloreret. Det$har$vælgerne$hurtigt$straffet$og$sendt$Lars$Løkke$Rasmussen$og$Venstre$ud$på$en$rutsjetur$i$ meningsmålingerne.+selv+om+det+nu+formentlig+lykkes+for+løkke+rasmussen+at+lukke+sagen,+vil+ konsekvenserne%først%begynde%at%vise%sig%i%de%kommende%måneder.% Partiet'har'mistet'sit'store'forspring,'når'meningsmålingsinstitutterne'spørger,'hvem'danskerne'vil' stemme%på,%hvis%der%var%valg%i%morgen,%og%partiet%er%for%første%gang%tilbage%på%resultatet%fra%seneste folketingsvalg. Men$værst$af$alt:$Vælgernes$tillid$til$Lars$Løkke$Rasmussen$er$røget$helt$ned$på$Helle$Thorning. Schmidts(S)niveau. Siden&den&voldsomme&debat&om&regeringens&mange&løftebrud,&der&plagede&regeringen&i&de&første& måneder'af'dens'levetid,'har'helle'thorning.schmidt(rodet(rundt(på(et(absolut(bundniveau,(når( danskerneerblevetbedtomatbedømmepolitikernestroværdighed.

26 Lige.meget%hvad%statsministeren%taler%om,%tror%danskerne%åbenbart%ikke%på%hende.% Ingen%kommunikation%i%VZtop% Samme%vurdering%får%Lars%Løkke%Rasmussen%nu%også.%Venstreformandens%eget%benspænd%og% vælgernes)prompte)reaktion)har)givet)regeringstoppen)ny)gejst)og)gjort)den)endnu)sikrere)i)troen) på,$at$vælgerne,$når$valgdagen$oprinder,$vil$belønne$en$stram,$økonomisk&politik&og&politiske& resultater(frem(for(at(vælge(en(oppositionsleder(med(en(tilsyneladende(svag(dømmekraft,(når(det( gælder'offentlige'midler.'men'fordi'lars'løkke'rasmussen'lod'regeringsordførerne'og'medierne' vente%i%to%uger%på%at%få%reelle%svar,erdetikkekunpartiformandenstroværdighed,derharlidtet knæk.undervejsiforløbeternogleafpartietstopfolk.medpolitiskordførerellentranenørby, gruppeformandkristianjensenogudenrigsordførersørenpindifront.blevetunderløbetafderes egenformand.mensløkkerasmussenhavdebedtdirektøreniglobalgreengrowthinstitute.gggi.omen»minutiøsredegørelse«,varvenstrespidserneimedierneforatafvise,atdetoverhovedet varmuligtforlarsløkkerasmussenatfremlæggedeenkeltebilagforrepræsentationsudgifterne. Det$har$efterladt$et$indtryk$i$befolkningen$af,$at$der$ikke$er$styr$på$sagerne$i$toppen$af$Venstre,$hvor$ formandentilsyneladendeikkeindvierdenøvrigedelaf partietsledelsei,hvadhangør.samtidigharlarsløkke$rasmussens$tillid$i$befolkningen$lidt$et$ knæk,%når%det%handler%om%at%agere%i%overensstemmelse%med%ens%egen%politik.%samtidig%med%venstre% ønsker'nulvækst'i'den'offentlige'sektor'og'gør'en'dyd'ud'af,'at'»hver'en'krone'skal'vendes«,'vil' partiet'også'spare$2,5$mia.$kr.$på$u.landsbistanden. Demidler,derermedtilatfinansieredettreårigebidragtilGlobalGreenGrowthInstitute. Det$harmonerer$i$mange$vælgeres$øjne$dårligt$med$en$partiformand,$der$rejser$på$1.$klasse.$ MedLøkkesmaratonfremlæggelse%er%det%en%partiformand,%som%fortsat%kan%mærke%presset,%der%er% klar%til%at%køre%ud%på%landevejene%for%at%besøge%v.!borgmestre)og).borgmesterkandidater.i. forbindelse+med+kommunalvalget+om+under+en+måned.+det+bliver+første+gang,+vælgerne+får+ mulighed!for$at$vise,$om$løkke$og$venstre$har$fået$genoprettet$den$tillid$mellem$partiet,$formanden$ ogvælgerne,someraltafgørendefor,omløkkerasmussenkanfånøglernetilstatsministeriet tilbage.denøgler,hanforsikredethorning.schmidtomkunvartillåns,%da%de%to%partiformænd% lavedeoverdragelsesforretningeftervalgeti2011.

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN BIRKERØD SVØMMEHAL, APRIL 2007 Vi bruger meget tid på at få vores interview på plads. Først forgæves opkald og SMS til mobilen, hvor jeg til sidst får et venligt og

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012 Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! 1 Kære børn, forældre og øvrige venner af Friskolen. Efter mange grundige overvejelser, har jeg i dag fortalt skolens

Læs mere

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus.

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus. ----- Original Message ----- From: To: at@at.dk Sent: Monday, January 20, 2014 5:06 PM Subject: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Arbejdstilsynet Jeg vil hermed anmode Arbejdstilsynet om at gå ind i følgende

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Se, hvilket menneske

Se, hvilket menneske Personlig udvikling Af redaktør Jørgen Carl Se, hvilket menneske Deltagere på Landmark Educations kurser risikerer ydmygelser, sammenbrud og i værste fald vejen rundt om psykiatrisk afdeling. Dansk Psykolog

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0061 UL/bib. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0061 UL/bib. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen, Ulrich Nielsen og Lars Lyster Nielsen Vestergade 165 5700 Svendborg Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Sverige har 14 års erfaring med alkolås og deler gerne ud, men Danmark har ikke meldt sig. Foto: Julie Bülow. Sverige har været foregangsland i kampen mod sprit

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere