Løkke er stærkest, når han er hårdest presset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løkke er stærkest, når han er hårdest presset"

Transkript

1 Bilag 3 Løkke er stærkest, når han er hårdest presset Kristeligt Dagblad Side ord Artikel-id: e40be064 Original artikel politisk analyse " Undskyld" var Lars Løkkes kodeord, da han i går skulle gøre rede for sine rejser for GGGI. Det rækker næppe til at vende nedturen for Venstre inden kommunalvalget, men pressemødet viste Løkkes styrke, når han er hårdest presset afhenrikhoffmann.hansen VenstresformandogformandfordeninternationaleorganisationGlobalGreenGrowthInstitute, GGGI,LarsLøkkeRasmussen,komigårstyrketudafetnæstenfiretimerlangtpressemødei København. PåmødetfremlagdehanenfyldigrapportomudgiftertilsinerejserogrepræsentationforGGGI,der arbejderpåatskabebæredygtigvækst.igenogigenundskyldteogbeklagedehan,athannigange havdefløjetheltellerdelvistpå1.klasse,isærtilorganisationenshovedsædeiseoulisydkorea." Undskyld"varkodeordetforformanden,somerkendte,atrejsernepå1. klassevarenfejl. Desudenbeklagedehan,atGGGIhavdebetaltforenflyrejsetil27.000kronertildatteren,dahun sidstesommerskullehjemmedhamfraetudvekslingsopholdiusaviariotildanmark.billetten villeløkkeselvhavebetalt,menvedenadministrativfejlvardetaldrigsket.detskullebliveordnet nu. Hansegneflyudgifterløbopi kr.påetår,ogpolitiskharderværetkraftigkritikaf,athan dermedharfløjetpåhøjereniveauenddanskeministre,derskalholdesigtilbusinessklasse,nårde flyverforoffentligemidler. GGGIstøttesovertreårmed90millionerkronerafdendanskestat,ogblandtandetderforer rejserneblevetetoffentligtanliggende. LarsLøkkeRasmussenerkendte,atrejsernepå1.klassevarenfejl,menhanvilleikkegåindpå journalisternesgentagneforslagom,athanselvafegenlommeskullebetaledifferencenmellem1. klasseogbusinessklasse. Hanmenerselv,athanhargjortmegetforsammenmedorganisationensgeneraldirektørHoward Bamseyatstrammerejsereglerneopogpådemangeproblematiskeforholdiorganisationeni øvrigt. Såfraden1.augustharformandenkunkunnetrejsepåbusinessklasse.

2 PåforhåndvarpressemødetudråbttilatafgøreLarsLøkkeRasmussensfremtidsomeventuelt kommendestatsminister.havdehanfejlet,vardetslut,lødmangeanalyser. Nukomderikkerigtignogetnytfrem,udoveratformandenogandreiGGGIoptjenerbonuspoint påflyrejser,ogdeteruklart,omdekanbrugedepointtilprivaterejser.ekstrabladethavdeopgjort værdienafløkkesbonuspointtil kroner,menløkkeerklæredesigåbenfor,atpointene kunnebrugespårejserfororganisationen. Dethavdemanbareikkeovervejetindtilnu. Hanredegjordefor,athanfårrejstrigeligtalleredeogikkehardetstorebehovforatflyvemere.I forvejenhararbejdsbyrdenvedatværeformandvistsigatværelangtstørreendforventet,dahan fortoårsidensagdejatiljobbet. Forudenlængdenafpressemødetadskiltedetsigogsåved,atLarsLøkkeRasmussenholdtenhelt andentoneogstiloverforjournalisterne,endhanplejer.stortsetallespørgsmålblevbesvaret grundigtudenatanfægtespørgernespræmisser,ogderblevtålmodigtsvaretpåspørgsmål,selvnår dealleredevarstilletutalligegangefør.alenedetviser,hvoralvorligsagenerforvenstre,oghvor grundigtløkkehavdeforberedtsigpåmødetmedoffentligheden. Alvorenskyldesikkemindst,atdererkommunalvalgomenmåned,ogsagenrisikereratskade Venstrevoldsomt,hvadmeningsmålingerdesenestedagealleredeharantydet.Billederneafen Venstre.formand,derflyverpå1.klasse,drikkerchampagneogspiserkaviarpådetoffentliges regning,haralleredeindlejretsighosmangevælgere,ligesomløkkesgamlebilagssagfra2008igen erbragtierindring.debillederkangårsdagensmaraton.pressemødeikkeslette,ogderforstår Venstretiletdårligerekommunalvalg,endhvissagenikkehavdeværetder. PådenandensidevistepressemødetogsåensideafLøkke,somregeringspartiernebørfæstnesig ved.nemligathankanværemegetrobust,nårmodvindenerhårdest. Detersymptomatisk,athanstilleroptilfiretimersbrydningmedpressen,netopsomstatsminister HelleThorning.Schmidt(S)haraflystsineugentligepressemøder,fordidevarforskadeligefor hende. Løkkesrobusthedvistesigogsåoptilsidstefolketingsvalg,hvorhangennemenmegetkoncentreret valgkamppåfåugernæstenindhentededenrødebloksellersmegetstoreforspring.ogmansåden veddenførstebilagssag,dervillehavesatmangeandrepolitikereudafspillet. DANMARKSIDE2LEDERSIDE8. Hankanværemegetrobust,nårmodvindenerhårdest.

3 Bilag 4 Løkke undskylder og beklager og fortryder Børsen Side ord Artikel-id: e40be195 Link til artikel Venstres formand lægger sig fladt ned og undskylder dyre rejser for bistandspenge. Men han vil ikke betale tilbage afmettedyrskjøtogsteffenmoses Der$er$begået$adskillige%fejl%i%løbet%af%de%godt%16%måneder,%Lars Løkke%Rasmussens%(V)%har%været%formand%for%den%koreansk.baserede'klimaorganisation'GGGI,'og' der$er$adskillige$ting,$lars$løkke$nu$fortryder.$...$moralsk$problemlars$løkke$rasmussen$var$på$ søndagenspressemøde!flankeret)af)gggi's)adm.)direktør,)howard)bamsey,)og) vicegeneraldirektøren.for.ledelse.og.administration,.robert.dawson...men.lars.løkke.medgiver. selv,&at&det&fremstår&meget&uheldigt,&at&han&som&venstre.formandharrejstunødvendigtdyrtforen organisation,(der(modtager(offentlige(midler,(når(ventre(samtidig(taler(for(at(nedbringe(de(offentlige( udgifter)og)skære)i)udviklingsbistanden.)for)ifølge)lars)løkke)har)fokus)i)gggi)det)seneste)år) handlet(om(at(effektivisere(organisationen(og(få(mere(ud(af(midlernegennemudbudogstrammere udgiftspolitikker. (Detteeretuddrag)

4 Bilag 5 Lars Løkke fik luft, men han er langtfra renset Politiken Side ord Artikel-id: e40be48a Original artikel POLITISK ANALYSE Pressemøde Lars Løkke Rasmussen beklagede sine dyre rejser for organisationen GGGI På gårsdagens pressemøde ydede V-formanden ikke ofre, som var så store, at folk glemmer sagen nu. afsiggewinthernielsen,politiskanalytiker DesenestetougerhardanskerneværetvidnertiletmediedramaomLarsLøkkeRasmussensliv medbilagogbonner. I"går"kom"venstreformanden"så"kritikken"i"møde."På"et"yderst"velbesøgt"pressemøde"lagde"han"alt" frem.ogforsøgtedermedatlukkesagen. Lykkedesdet?Tildels,menlangtfrahelt. Til$dels,$fordi$Løkke$nu$kan$sige,$at$alt$er$oplyst.$Han$har$beklaget$og$undskyldt$for$sit$ekstravagante$ forbrug.(og(så(har(han(som(formand(været(aktiv(i(at(ændre(de(tvivlsomme(rejseregler(i(den( efterhånden)navnkundigeklimaorganisationgggi. Langtfra(helt,(fordi(det(kompendium(med(bilag,(han(smed(på(bordet(i(går,(vil(blive(nærstuderet.(Og( her$kan$dukke$historier$op,$ligesom$ethvert$fejltrin$i$gggi$det$seneste$års$tid,$der$måtte$blive$fundet$ frem,vilklæbetilløkke. Men$vigtigere$endnu:$Vælgernes$dom$mangler.$Og$her$er$Løkkes$problem,$at$han$i$går$ikke$ydede$ det$offer,$der$gør,$at$der$kan$opnås$øjeblikkelig$katarsis.$ Med$andre$ord,$den$renselse,$som$vi$kender$fra$andre$mediesager,$hvor$et$problem$forsvinder$fra$ den$ene$dag$til$den$anden,$fordi$befolkningen$har$fået$mulighed$for$at$få$afløb$for$deres$opsparede$ frustrationer. Ensådanrenselsekræverhistorisksetoftebådeetsymbolskoghåndgribeligtoffer.Pådeneneside tårer%eller%dybtfølt%gestik.%på%den%anden%side%en%egentlig%handling%.iløkkestilfældeeksempelvisen tilbagetrækningfraformandspostenigggiherognuellertilbagebetalingafdifferencenmellem1. klasseogbusinessclass. Selv%om%Løkke%brugte%ordet%undskyld%flere%gange%i%går,%og%selv%om%han%fortalte,%at%han%vil%gå%af%om%et% år,$er$det$ikke$tilstrækkeligt$på$'$offerskalaen'.$ Ogderforvildennesagikkedøovernatten.

5 Form%og%indhold% Tilbage(fra(gårsdagens(pressemøde(er(altså(en(velforberedt(Løkke,(der(havde(formen(på(sin(side,( mensindholdetihansrejsesagstadigharflereangrebspunkter. Formenførst:Etmaratonpressemødeer.trodssintemmeligdemonstrativekarakter.ganske virksomt.*på*et*møde,*som*varer*næsten*fire*timer,*kommer*alle*til*orde.*og*ved*samtidig*at*lade*sig* flankere(af(to(regelrette(topfolk(fra(gggi(lånte(løkke(tiltrængt(legitimitet(fra(de(beroligende( engelsktalendemandspersoner. Eneste&minus,&når&det&gælder'formen,'var,'at'Løkke'i'løbet'af'seancen'til'tider'havde'svært'ved'at' skjule,(at(han(synes,(at(det(hele(mangler(proportioner.(det(kom(til(udtryk(på(hans(egen(passiv. aggresivmåde., DetlumskesmilogiltrekropssprogfikmindelserfremfraLøkkesmindreheldige tirsdagspressemødersomstatsminister. Når$det$gælder$indholdet,$var$pressemødet$mere$problematisk.$Selv$om$Løkkes$enorme$ bilagskompendium/hjalp/ham,/ændrede/det/ikke/på,/at/flere/spørgsmål/udestår./især/datterens/rio. billetsamthansegnebonuspoint. Læg$dertil,$at$Løkke$fremover$stadig$er$uhyre$sårbar$som$frontfigur$i$GGGI.$ Kommer&der&flere&negative&historier&frem&.!ogdetersletikkeusandsynligt.!kommer&Løkke&til&at&stå& til$ansvar.$det$til$trods$for$han$i$går$gjorde$alt$for$at$skabe&en&forståelse&for,&hvor&»udansk«&gggi&var,& dahanovertogformandsposten. IsidsteendeafgøresLøkkesskæbneafvælgerne.Medpressemødetfikhanlidtnyluft.Menrenset. detblevhverkenluftenellerløkkehelt.

6 Bilag 6 Jeg er glad for, at det er stoppet Jyllands-Posten Side ord Artikel-id: e40be408 Original artikel Pressemøde: Efter 14 dages massiv kritik stillede Lars Løkke Rasmussen (V) op til et pressemøde, der udviklede sig højst usædvanligt. I små fire timer leverede han sin undskyldning, beklagelse, forklaring, udlægning og opfattelse af de mange kritiske kapitler, hans formandskab for Global Green Growth Institute har udløst. afnikolajrytgaardmadsbondemartinkaae Såerderbilag,«løddetfratv.journalisten,datokassermedtryktekompendierblevbåretindi konferencelokaletvedkøbenhavnshavnefront. Ogbilag.detvarder.Lidtover200sidermedbeskrivelserafLøkkesialt15rejsersamtkopieraf bilagpåialt ,04dollars.fraetglasvintil4,50euroogentaxitil6,50iparistilenflyrejsepå ca kr. Dadeomkring70journalisterhavdesikretsighverderesbilagsbog,sattehovedpersonensigforan mikrofonerne. Medsighavdehantotop.direktørerfraGlobalGreenGrowthInstitut(GGGI).Foransighavdehan knapfiretimersspørgsmål. Alterforegåetefterbogen,forsikrededetoembedsmænd,mendetfikikkespørgsmålenetilatgå væk. Rejserne%på%1.%klasse Organisationensrejsereglerblevændretden1.augustiår,menpådettidspunkthavdeLøkkepåni afsine15rejserigggi.regisatsigtilrettepå1.klasse,hvorderservereschampagneogkaviar. Løkkebeklager,athanikkeefterdenførsterejselavededetom,såhanskullerejsepådenknapså luksuriøsebusinessklasse.»jegvildybtbeklage,atjegikkelangttidligerehartagetdetinitiativ.detskullejegselvfølgelighave gjortefterdenførsteturpå1.klasseogikkeefterathaverejstnigange. Detærgrerjegmigover. Manskaltagesinegenmedicin. OgdetharjegikkegjortDetvækkerennaturligforargelse,ogdetforstårjeggodt,«lødLøkkesegen forklaring. Hanblevadskilligegangespurgttil,omhanikkeundervejsiflyenehavdetænktover,atdetvar

7 bistandsmidler,derbetalte.»jegsovprimærtpådeture.jegharprimærtsovetognokdrømt.jegergladfor,atdeterstoppet. Nårdeterstoppet,såerdetbl.a.somledideninternationaliseringaforganisationen,somjegføler, atjegharetpositivtmedansvarfor.mendetrokkerikkeentøddelved,atjegskullehavegjortdet nogetfør.«ialt»beklagede«løkkemereend40gangeiløbetafseancen,ogpåettidspunkt undervejskomhanogsåmedenregulær»undskyldning«.ikkefordedyrerejser,menforathave skadetsitparti:»venstreerkommetimodvindpga.defejl,jegharbegået. Detbeklagerjeg,ogdetviljeggerneundskyldeoverfordemangemennesker,derbakkeropom Venstre,«sagdeLøkke. Detfremgikogså,atLøkkeendnuikkehartænktover,hvadderskalskemeddebonuspoint,han haroptjentpårejserne.ifølgeekstrabladetudgørdeenværdiafopmod kr.»jegharikke rigtiggjortmignogletankerom,hvaddeskalbrugestil,førdunuspørger,«sagdeløkkeogkaldte det.udendogatgaranteredet.for»enoplagtgodidé«,atgggifårråderetoverbonuspointene. IdetheletagetvilLøkkeikkebetalepengenetilbage,fordi»jegharrejstefterreglerne«. Datterens%billet PådenallerførsteturpåGGGI'sregning,hvorLøkkeiRioskullevælgessomformand,toghanvia USAforatbesøgesindatter,Lisa,derafsluttedeetudvekslingsophold. LisatogmedtilRioforatværesammenmedsinfar,hvorefterdefløjhjemtilDanmarksammen. IfølgeLøkkevardethelevejenigennemhans»intention«,athanselvpersonligtskullebetalefor Lisasbillet. Detkomhanbarealdrigtil.FørstunderdenaktuellebilagssagerdetifølgeLøkkegåetopforham,at deomkring27.000kr.,sombillettenkostede,aldrigerblevetbetaltafhamselv.hanforklarededet med»jeglaverikkeselvminerejseplaner«,oghangentogadskilligegange,atdethavdeværethans klarehensigt,athanselvskullebetale.detoplystehanssærligerådgiver,michaelbørsting,daogså, daekstrabladetspurgtetildetalleredei2012.løkkebetaltebarealdrig,førdetblevopdageti forbindelsemeddenaktuellegennemgangafbilagene.»jegharsletikkehaftnogenkommunikationmedgggiomkringdenrejse.deterikkedenmåde, detforegårpå.jegharenorganisationomkringmig,ogdeterdem,dereksekverermine beslutninger,«sagdehanoguddybede:»jegskulleikkeselvbetaleformindattersbillet.jegharikke selvforetagetbilletbestillinger. Dererikkemereatsige,endatderopstodenmisforståelse«,svaredeLøkke,derikkekunne uddybe,hvordandenmisforståelsevaropstået,mensomtogansvaretfordet. Meresystematiskforegikdetetlilleårsenere,daetregnestykkethavdemodsatfortegn.ogdetvar Venstre,derskullehavepengetilbagefraGGGI. DaLøkkeden3.april2013medkortvarselbesluttedeatflyvetiletmødeiParis,sendtehan allerededagenefterenmailtilgggiogbadom,atvenstrefikde7.644kr.overført,sompartiet havdelagtudforbilletten.

8 Løjtnanterne NæstformandKristianJensen,politiskordførerEllenTraneNørbyogudenrigsordførerSørenPind forsvaredeitougerderesformandogforklaredebl.a.,atbilagenesletikkekunnefremlægges. ImensbadLøkkesitsekretariatomatgennemgåudgifternemedhenblikpåfremlæggelse.»Jegharværetgladfor,atderharværetfolkimitparti,derharkæmpetminsag,mensjegselvhar forholdtmigtavs,«sagdehanogtilføjede,at»deterdamuligt,atdesidste14dagekunnevære håndteretanderledes.determitansvar.hvisdetharefterladtnogleafminefolkiendumsituation, hvordeharkæmpetminsag,såerjegselvfølgeligkedafdet.«. Dømmekraften PressemødetudløstespørgsmåltilforholdetmellemVenstrespolitikomatskærepåulandsbistand ogbrugehverenoffentligkronemedfornuft.ogløkkesrejserpå1.klasse.»detsenderselvfølgeligettrist,ærgerligtogikkesærligforklarligtsignal,atdethermedrejserne ikkeerbragtpåpladsnogetfør.det,trorjeg,erindlysende,«sagdehan,derogsåblevspurgttilhans egendømmekraftisagen.»jegerikkeetmenneske,derikkebegårfejl.jeglærerafminefejl.jegharf.eks.lærtatholde privateudgifterprivate,nårjegf.eks.harfåetvasketenskjorteellertagetenperrierfraenminibar. Derforkanjegståfuldstændigindefordeudgifter,derharværetafholdt,«sagdeLøkke,derogså sagde,at»determenneskeligtatfejle«.»deterenfejlikkeatlæreafsinefejl.sånårmanbegår noglefejl,såskalmanfremadrettetsørgefor,atmanikkebegårdemigen. Detersådan,jegserpådet«.DaLøkkei2008varibilagsstorm,sagdenæstformandKristianJensen, at»grundlæggendeskalmanstillesigtospørgsmål.hvisdetvardineegnepenge,villedusåbetale fordet?ogkandetherholdetilatkommepåforsidenafekstrabladet?såermanpådensikre side«.direkteadspurgt,omhanhavdefulgtjensensrådidennyegggi.sammenhæng,svarede Løkke:»Jegsynes,atdet,somKristianJensensagdedengang,generelterenklogleveregel. Selveværdinormenom,atmanskaltænkesigomogsåvidtmuligtstyreudenomEkstraBladets forside,erjegheltenigi«. Fakta:%Rejse%nr.%15 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent NewYork,USA33.650Business Rejse%nr.%13 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent

9 Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%11 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Paris,Frankrig8.692Business Rejse%nr.%9 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%7 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%16 DatoDestinationFlybilletIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent aflystpga. sygdomdavos,schweiz Rejse%nr.%14 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent JakartaogKalimantan,Indonesien36.215Business Rejse%nr.%12 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Paris, Frankrig7.714Business Rejse%nr.%10 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Løkkeshustru,Sólrun,rejstemed,idet detovarinviteretsomparafdenkoreanskeregering. Rejse%nr.%8 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Abu Dhabi,EmiraterneInkl.irejse71.kl./business26.117Inkl.irejse REJSERNE,%DER%BRAGTE%LØKKE%I%KRISE LarsLøkkeRasmussens15rejser(samtenaflysttur,derstadigvarudgifterved)kostededen skatteyderbetaltegggi.organisationmereend1mio.

10 danskekroner.igårfremlagdeløkkesinerejseudgifteridetaljer. Det%samlede%regnestykke: Kilde:GGGI,"TravelexpencesrelatedtoChairRasmussen'sGGGIactivities",18.oktober2013JP. grafik:gertgramflybilletter indkvartering diæter25.581landtransport Repræsentation16.944Total* BEMÆRKNINGER Klasser:Dereroftetaleomenkombinationafklasser,hvordererrejstpåbusinesspådenkortetur interntieuropa,f.eks.tilfrankfurt,også1.klassepådeninterkontinentaledelafturen.1.klasseer denmestluksuriøseklasseietflyogerdyrereendbusinessclass.hoslufthansa,somløkkehar benyttet,fårmanf.eks. gourmetmadogensengpåtometer.beløb:udgiftsposterneeromregnettildanskekronerfra sydkoreanskewonviaeuroinvestorvalutakurser.dkden20.oktober2013.total.beløbet*:gggi harsomdetenestepunktvalgtatopgøredettotalebeløbidollarsogikkeisydkoreanskewon.pga. vekselkursererderifølgegggienbeløbsforskel. Sammentællermanselvalleudgiftsposterne(dereromregnetfrawon),vilmanfåetbeløb,derer ca kr.højereenddetofficielletotal.beløb(somerudregnetidollars). Rejse%nr.%5 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Paris,FrankrigInkl.irejse Inkl.irejse400. Rejse%nr.%3 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%1 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Rio dejaneiro,brasilien kl./business løkkesdatterrejstemed.dette beløbvilløkkenutilbagebetaletilgggi. Rejse%nr.%6 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Doha, Qatar35.397Business

11 Rejse%nr.%4 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business Rejse%nr.%2 DatoDestinationFlybilletKlasseIndkvarteringDiæterLandtransportRepræsent Seoul,Sydkorea kl./business

12 Bilag 7 LARS LØKKE: NÆGTER AT BETALE TILBAGE Ekstra Bladet Side ord Artikel-id: e40bef4c Original artikel RASMUSSEN: Jeg er ikke blevet mødt af noget ønske om at betale tilbage. Hvis det sker, må jeg tage stilling til det afhanschristianblem Det$vil$koste$Lars$Løkke$Rasmussen$godt$ $kroner$af$egen$lomme,$hvis$han$selv$skal$betale$ forskellen)på)at)flyve&på&1.&klasse&og&business&class.& Det$viser$en$beregning,$som$Ekstra$Bladet$har$fået$foretaget$over$hans$ni$rejser$på$1.$klasse$for$ GlobalGreenGrowthInstitute(GGGI). Hans%ni%ture%på%1.%klasse%har%kostet%knapt% %kroner,%mens%ni%tilsvarende$ture$på$business$ classvillehavekostetknap kroner. Selv%om%Lars%Løkke%Rasmussen%gentagne%gange%på%sit%pressemøde%i%går%eftermiddags%bedyrede,%at% han$beklagede$og$fortrød,$at$han$havde$rejst$på$luksusklassen,$var$han$ikke$så$ked$af$det,!athan tilbød'at'betale'forskellen'på'de' 'kroner'tilbage.' Ikke%mødt%af%krav%.!Jeg$er$ikke$blevet$mødt$af$noget$krav$om$at$betale$tilbage.$Hvis$det$sker,$må$jeg$tage$stilling$til$det,$ sagdelarsløkkerasmussen. Det$sagde$han$på$trods$af,$at$hanvedpressemødetsstartkl.13sagde,athanskullehavestoppet med$at$flyve$på$1.$klasse$efter$den$første$tur$i$sommeren$2012.$ Han$brugte$ordet$'$beklager'$45$gange$på$pressemødet,$der$varede$i$knap$fire$timer.$ Betalte%tilbage%i%2008% DaLarsLøkke!Rasmussen(i(2008(var(ude(i(et(lignende(politisk(stormvejr(på(grund(af(hans(bilagsrod( i"det"daværende"frederiksborg"amt"og"indenrigs.ogsundhedsministeriet,undskyldtehanogså, mendengangbetaltehanlidttilbage. Han$måtte$eksempelvis$betale$642,50$kronertilbagetilSundhedsministeriet,derhavdebetaltfor cigaretter,enhotelfilmogenfrokostforhanskonesolruniperiodenfra Samtidig(måtte(Venstre(betale(9.951,50(kroner(tilbage(til(Sundhedsministeriet(for(mad(og( drikkevarer,somlarsløkkerasmussenhavdebrugttilinternevenstre.møderiministeriet.

13 Betalte%for%rygekabine% Dahaniapril2009blevstatsminister,lejedeStatsministerietenrygekabinetilham.Denbetalte Venstresenere kronerilejefor..Detskete,fordihverkenminforgænger(AndersFoghRasmussen,red.)ellerminefterfølger( HelleThorning.Schmidt,red.)ryger. Men$i$går$handlede$pressemødet$om$GGGI,$og$så$ser$han$ingen$grund$til$at$betale$penge$tilbage.$.Jegharbeklaget,atjegharrejstefterregler,jegikkeselvharopsøgt.Mengjortergjort,ogdetkan ikkelavesom,sagdelarsløkkerasmussen. Han$brugte$ordet$'$beklager'$45$gange$på$pressemødet,$der$varede$i$knap$fire$timer.$ Fakta:&HØJDEPUNKTERNE&PÅ&LØKKES%PRESSEMØDE:% Løkke%beklagede,%at%han%har%rejst%ni%gange%på%first.classVenstre.formandenafviserattilbagebetale enkroneforsineluksus.rejsergggiharbetaltforhansdattersflybillettilrioløkkeharkortmed fly.bonuspointtilenværdiafca kr.

14 Bilag 8 Undskyld, undskyld BT Side ord Artikel-id: e40be958 Original artikel BRANDSLUKNING Løkke sagde undskyld 45 gange i løbet af næsten fire timer afandreaskarker,kaarekronberg,lykkewiborg.undskyld,jegbeklager,jegfortryder.. Venstresformandundskyldteogbeklagede45gangeiløbetafetpressemøde,dervaredetretimer og43minutter,ogsomdermednærmestligneretrekordforsøgtilguinnessrekordbog..jegharrejstmeget.jegharrejstfordyrt.jegfortryder,atjegikkesatteenstopperfordedyrerejser tidligere.jegvildybtbeklage,atjegikkelangttidligerehartagetdetteinitiativtilatændrereglerne. Detærgrerjegmigover,ogjegbeklagerdet,sagdeLarsLøkkeRasmussen. Samtidig(med(at(han(indledte(pressemødet,(blev(der(båret(kasser(ind(med(bilag,(og(journalisterne( havde&mulighed&for&at&tage&en&samling&af&løkkes&bilag&på&206&sider&med&hjem.&ingen&kunne&dog&nåat læsebilageneigennemindendetmegetlangepressemøde. Bonuspoint% Lars%Løkke%har%også%optjent%bonuspoint%på%sin%flyture%for%ca.% %kr.%Det%faktum%havde%Løkke% ikketænktover..jeg$har$ikke$tænkt$over$det,$men$jeg$har$ikke$noget$problem$med,$at$mine$point$bruges$til$rejser$i$ forbindelse+med+gggi.+men+det+må+vi+også+se+på.+de+står+på+min+konto,+og+der+står+point,+der+mere+ endmodsvarer,hvadjegharrejstforigggi. LarsLøkke%blev%også%flere%gange%spurgt,%hvorfor%han%tilsyneladende%ikke%har%lært%noget%af%den% bilagssag,hanvarhovedpersonii ogomhanhar'enbrist',somdeterblevetudtrykti Jyllands.Posten..Jegharlært,athvisjegtagerenM&Mframinibaren&eller&får&strøget&en&skjorte,&så&skal&jeg&selv& betale.'men'jeg'har'i'en'periode'fløjet'for'længe'og'for'dyrt'på'ni'rejser.'men'det'er'stadig'otte'for' mange. Deterendumsag,jeghellerehavdeværetforuden. LarsLøkkeforklarededesuden,atdahansidstesøndagbadGGGIomatfindehansbilagfrem,var detikkedetsammesom,athanbesluttedeatudleveredem.denbeslutningtrafhanførstnogledage senere.

15 Bilag 9 Løkke nægter at betale for sine luksusrejser Berlingske Side ord Artikel-id: e40bdf61 Original artikel Bodsgang. Flere partier kræver, at Løkke selv betaler for sine luksuriøse rejser på første klasse, men det afviser Løkke. Statsrevisorerne vil nu overvåge Løkkes videre håndtering af sagen. afcarlemilarnfredsunegudmundssonogandersbæksgaard Hanbeklager,fortryderogerkedafdet. PåetafdelængstepressemøderidanskpolitikshistorieerkendteVenstresformand,LarsLøkke Rasmussen,)i)går,)at)han)har)brugt)uacceptabelt)mange)skattekroner"på"sine"rejser"som"formand"for" den$internationale$klimaorganisation$global$green$growth$institute$($gggi).$på$det$tre$en$halv$time$ langepressemødeudleveredeløkkekopierafbilagmedudgifterforca kroner. Penge,&der&blandt&andet&er&gået"til"Lars"Løkke"Rasmussens"ni"rejser"på"den"luksuriøse"første"klasse," limousinekørsel,med,privatchauffør,og,middage,med,en,kuvertpris,på,over,1.200,kroner.,»jegharrejstfordyrt.jegskullepersonligthavesatenstopperfor1.klassesrejseralleredeefter førstetur.ogikkeførstefternirejser,«sagdelars Løkke%Rasmussen%i%et%afkølet%rum%på%første%sal%i%Ingeniørforeningens%lokaler%i%København.% Her$kom$det$samtidig$frem,$at$GGGI,$som$er$blevet$støttet$med$90$millioner$danske$skattekroner,$ også!betalte&for&lars&løkke&rasmussens&datters&flybillet,&så&de&kunne&være&sammen,&da&gggi&formelt& blev%etableret%i%rio%de%janeiro%sidste%år.%løkkes%datter%var%på%studieophold%i%usa,%men%fik%betalt%sin% flybilletfrachicagotilriodejaneirooghjemtilkøbenhavn.aleneflybilletternetillarsløkke RasmussenogLisaLøkkeRasmussensturtilBrasilienløbifølgebilageneopi kroner. Datterensbilletkostede27.000kroner,dahun modsat'sin'far'fløj'på'økonomiklasse.' PåpressemødetforklaredeLøkke,$at$betalingen$for$datterens$billet$var$resultatet$af$»en$ misforståelse«,-og-at-hans-»intention«-havde-været-en-anden.-men-da-den-australske-direktør-for- GGGI,$Howard$Bamsey,$som$var$indkaldt$som$Løkkes$bisidder$på$pressemødet,$blev$spurgt$til$ sammeemne,kunnehanhverkenbe.ellerafkræfte,omløkkehavdeønsket,atdatterensbilletblev betaltafløkkeselv.konklusionenerdog,atløkkenuvilbetalefordatterensrejse. Nej%til%at%betale%for%1.%klasse%

16 Men$det$er$også$den$eneste$rejse,$som$Lars$Løkke%Rasmussen%selv%vil%betale%for.%Han%afviser%at% tilbagebetale(udgifterne(til(sine(ni(rejser(på(første(klasse(til(destinationer(som(seoul(og(abu(dhabi.( Heller%ikke%differencen%mellem%business%class,%som%danske%ministre%rejser%på,%og%den%mere% eksklusiveførsteklasse,vilhanrefundere.»jegharrejstioverensstemmelsemedderegler,dervar,«sigerlarsløkkerasmussen. FlerepartieriFolketingetopfordrerdogLøkketilselvatbetaledifferencenmellemførsteog businessclass.»løkke&er&ude&i&noget&pjat,&når&han&ikke&tør&være&mand&nok&til&selv&at&tage&den&beslutning.& Det$er$det$moralsk$rigtige$at$gøre.$Han$har$et$personligt$ansvar$for$at$sikre,$at$sådan$noget$er$i$ orden,«sigerderadikalesudenrigs.ogklimaordfører,rasmushelvegpetersen. Han$bakkes$op$af$Enhedslisten,$som$kalder$Løkkes$håndtering$af$sit$GGGI.formandskabfor»skandaløst«.»Detvilklædehamselvatbetalepengenetilbage.Hvisjegvarham,villejeggøredet,«sigerudenrigsordførerChristianJuhl.Partierne$i$blå$blok$er$mere$tilbageholdne$med$at$give$Løkke$ gode%råd.%de%konservative%har%besluttet%sig%for%slet%ikke%at%udtale%sig%om%sagen,%mens%dansk% Folkeparti+nøjes+med+at+konstatere,+at+Løkkes+omdømme+har+fået+et+knæk.+»Deterjoingenhemmelighed,at"der"er"kommet"nogle"gevaldige"ridser"i"lakken,"hvor"han"har"vist"en" manglende(situationsfornemmelse(for,(hvordan(man(skal(begå(sig(med(udviklingsmidler.«(siger(dfs( ordfører'på'sagen,'hans'kristian'skibby,'under'pressemødet'kom'det'også'frem,'at'løkke'selv%har% beholdt(de(mange(bonuspoint,(som(rejserne(har(genereret,(selv(om(der(f.(eks.(er(faste(regler(for,(at( folketingsmedlemmer.skal.give.afkald.på.bonuspoint,.når.de.er.på.udvalgsrejse.med.folketinget.. Statsrevisorerne+vil+overvåge+Løkke+ Folketingets+statsrevisorer+mener+ikke,+sagen+er+lukket.+De+vil+nu+overvåge+Lars+Løkke+Rasmussens+ indberetninger)og)tage)stilling)til,)om)der)skal)følges)op)på)de)nye)oplysninger.)»vi$vil$naturligvis$drøfte,$hvad$der$skal$ske$fremadrettet$på$det$her$område.&vi&kan&ikke&bede& Rigsrevisionen*lave*en*decideret*undersøgelse,*men*det,*vi*kan*gøre,*er*at*bede*Rigsrevisionen*om*at* sepåsagenoglevereetfagligtnotat,«sigerstatsrevisorklausfrandsen(r). Hanunderstreger,atdeterproblematisk,atman!påenrækkeområderikkeved,hvadLøkkesbilag konkret'dækker'over,'fordi'der'kun'foreligger'en'kvittering'med'et'beløb'på.'»deterjonogetrod,«sigerklausfrandsen. Løkke%undskyldte%over%for%partiet% LøkkespressemødeblevfulgttætafmangeafVenstresmedlemmer.Underpressemødetbeklagede Løkke,athanhavdegivetsitparti»ensværtid«.FlereV.borgmestrevarefterfølgendetilfredsemed, atløkkehavdelagtsinebilagfrem,menfredericiasborgmesterkennybruunolsenmener samtidig,atløkkebørovervejeatstoppesomgggiformand.

17 »Det%er%noget,%der%kommer%til%at%forfølge%ham.%Hver%eneste%gang,%der%er%nogen%der%siger%GGGI,%så% tænker'man'på'hans'bilagssag.'det'vil'hænge'på'den'organisation,'at'det'er'lig'med'hans' overforbrug,«sigerkennybruunolsen. Løkkehardogingenintentioneromatstoppeførtid.Hanopfordreristedettil,athans pengeforbrugikkebliveroverdramatiseret.»harjegmistetjordforbindelsen?harjegværetforbjergsom?harjegdækketoverkorruption? Nej,«sagdeLarsLøkkeRasmussen. Fakta:%fakta% DET%VISER%LØKKES%BILAG% Venstres'formand,'Lars'Løkke'Rasmussen,'præsenterede'på'et'næsten'fire'timer'langt' maratonpressemødedelængeomdiskuterederejse.ogopholdsbilagsomformandforgggi. Herkomdetblandtandetfrem,atGGGIharbetalt27.000kronerforLarsLøkkeRasmussensdatters flybillettilrio. Bilagenedokumenterertransportudgifteriomegnenaf kroner. Bilagenedokumentererhoteludgiftertilenværdiafknap kroner. Bilagenedokumentererdiverseudgifterformereend42.000kroner. Bilagenedokumentereudgiftertilblandtandetrensafskjorterogminibarfor3.233kroner.Dethar LarsLøkkeRasmussenrefunderet. LarsLøkkeRasmussen%har%fået%betalt%ni%flyrejser%på%1.%klasse%som%formand%for% GGGI.HanafviseratbetalepengetilbagetilGGGIforrejserne. Flybillettentilca kr.,somGGGIharbetaltforLarsLøkkeRasmussensdatter,vilhanhave modregnetisitvederlag. GGGIharbetalttransportogopholdforLarsLøkkeRasmussenskone,SólrunLøkkeRasmussen,i forbindelsemedenmedaljeoverækkelse.lars LøkkeRasmussenafviseratgivepengeretur. PågrundafadministrativefejlharLarsLøkkeRasmussenfåetudbetaltcirka4.500kroneridiæter, somhanikkevarberettiget.hanharbrugtlidtmereendhalvdelen.detvilhannubetaletilbage. Bilageneviser,atdyrehotelværelserbetaltafGGGIforLarsLøkkeRasmussenstodtommeitidage. LarsLøkkeRasmussen!erkender,'at'fejl'og'misforståelser'i'forbindelse'med'hans'rejseudgifter'og' opholdsomkostninger/som/formand/for/gggi/sandsynligvis/ikke/ville/være/opdaget,/hvis/ikke/ medierne'havde'sat'fokus'på'sagen.'

18 LarsLøkkeRasmussenharifølgeEkstraBladetoptjentbonuspointforsinemangeflyrejsertilen værdi&på&mere&end& &kroner.&lars LøkkeRasmussenvilnuovervejeompointeneskaltildelesGGGI. Lars%Løkke%Rasmussen%tog%initiativ%til%at%ændre%GGGIs%rejseregler%i%juni%.!altså&før&Ekstra&Bladet& søgteaktindsigtioplysningeromlarsløkkerasmussensrejseudgifter.

19 Bilag 10 Løkkes udmattelsesstrategi Berlingske Side ord Artikel-id: e40bdfe7 Original artikel Maraton. Efter et rekordlangt 212 minutters pressemøde kom Løkke ud af pressens kløer. Strategien hed tydeligvis ærlighed, udholdenhed og overskud, mener analytikere. aflineholmnielsen IsyvendesæsonafdenamerikanskepolitiskeTV.serie»TheWestWing«$er$der$opstået$en$krise$hos$ enafpræsidentkandidaterne. Det$lokale$atomkraftværk$har$været$nær$nedsmeltning,$og$nu$må$Arnold$Vinick,$en$varm$fortaler$for$ a.kraft,reddesitomdømme.hangørdetvedatstillesigveloplagtopforana.kraftværketog!trække& deglubskejournalistergennemverdenslængstepressemøde.strategien:fremståærlig. Undskyld,menvirkstærk.Havoverskud. Tal,tilomgivelsernesegner. Hvisdervarlagtenstrategi.ogdetvarder.bagLarsLøkkeRasmussens(V)212minutter$lange$ pressemøde(søndag(eftermiddag,(lignede(den(fiktionens(til(forveksling.(planen(har(uden(tvivl(været,( atintetspørgsmålmåtteståubesvarettilbage,intetbilagliggeurørt,menerrådgivenderetoriker TrineNebel:»Hansstrategiharværet,athan$bagefter$kan$sige$til$alle$fremtidige$kritiske$ journalister:-»du-havde-chancen-på-danmarkshistoriens-længste-pressemøde;-du-kunne-bare-havespurgtellerkiggetibilagene«.ogdet,athanstodetmaratonafdenkaliberigennem,harpotentiale tilatskabe%en%gejst%internt%hos%venstre,%som%vil%være%stolt%af%at%have%så%udholdende%og%stærk%en% formand,«sigertrinenebel. Undskyldning%uden%konsekvens% En,dervartilfredsblandtmangeVenstrefolk,varSørenPind:»Ikanmene,hvadIvil.Hanermin formand. Ogdeterjegstoltover.Dethereretdemokrati.Erfolkuenige,såerderandremuligheder,«skrev Pind%på%Twitter%i%en%opdatering,%som%mange%andre%Venstre.folksekunderede. Politisk(kommentator(Hans(Engell(gav(i(gårsdagens(Berlingske(Løkke(40.50pct. chanceforatkommehelskindetgennemsøndagen.efterathavesetpressemødetkalderengelldet»enklogstrategi«delsattagesigubegrænsettid,delsatopdelepressemødetitodele,hvordet mindstfarligeproblemfelt,gggisøkonomiskerod,blevadresseret,førturenkomtilløkkes personlige*pengehåndtering:*»han*svarede*generelt*godt*efter*en*lidt*nervøs*start.*men*han*har*ikke* løst%det%grundlæggende%problem,%at%der%har%været%brugt%voldsomt%mange%penge%på%rejser,%hoteller% oglimousiner.hans"forklaring"omkring"gggis"betaling"af"datterens"flyrejse"virkede"ikke"særligt"

20 troværdig.*ligesom*det*er*svært*at*forstå,*at*han*på*den*ene*side*undskyldte*sit*store*forbrug,*men* ikkevildragenogenkonsekvensafdet,«sigerhansengell. TrineNebelvurderer,%at%Lars%Løkkes%rutine%kom%ham%til%gode%ved%pressemødet,%men%dertil%har%han% formentlig+været+særskilt+opmærksom+på,+hvis+ikke+ligefrem+trænet+i,+at+styre+sit+temperament+og+i+ stedet%slå%på%sin%menneskelighed:%»jeg%lagde%især%mærke%til%de%ophold,%han$gjorde$i$sin$indledning.$ Pauser'i'folks'tale'kan'få'hårene'til'at'rejse'sig'på'vores'arme,'de'understreger'en'oprigtighed.'De' første'par'gange,'han'nævnte'sin'datter,'virkede'også'utrolig'oprigtigt.'problemet'var,'at'han'kom'til' atovergøredet.patos,%som%retorikere%kalder%det,%virker%ekstremt%stærkt,%men%giver%bagslag,%når%det% bliver'overbrugt.'da'tænkte'man'»jo'jo,'du'svigtede'løftet'til'din'datter,'men'har'du'ikke'også'svigtet' skatteborgerne?««sigertrinenebel.

21 Bilag 11 Han må lægge stilen helt om Ekstra Bladet Side ord Artikel-id: e40bef50 Original artikel afhansengellbagfacaden SELV%OM%EN%VELFORBEREDT%og%helt%usædvanligt%ydmyg%Lars%Løkke%kørte%sit%maraton.pressemøde( effektivt'og'dygtigt'igennem,'er'venstre.formanden)langt,)fra)taget)af)krogen.)den)sag)kommer)til)at) koste&stemmer,&og&om&den&også&får&statsminister.drømmentilatryge,&vil&kommende& meningsmålinger*give*fingerpeg*om.* Kun$en$måned$før$et$afgørende$kommunalvalg$kunne$Løkkes$bilags.sag$ikke$være$kommet$på$noget$ dårligere(tidspunkt.( DETVARENLIGBLEGogtydeligtnervøsLøkke,dermødteoptilpressemødet. Hanlignede%en%mand,%der%ikke%havde%sovet%meget,%og%med%tårer%i%øjnene,%lavmælt%stemmeføring%og% nedslået(blik(forklarede(han:(.jegharrejstmeget.ikkeformeget. Menfordyrt.Detbeklagerjeg.Detundskylderjeg. Nuskullealtpåbordet,ogLøkkehavdederfor&medbragt&bilag&fra&de&15&rejser,&hvor&han&som& formand(for(ggi(har(brændt(en(million(af(.!langt&de&fleste&af&pengene&på&sindssygt&dyre&flybilletter.& Oprindelig*var*det*ikke*hensigten,*bilagene*skulle*offentliggøres;*men*på*et*møde*lørdag*aften* mellem$løkke$og$gggi's$direktør$enedes$de$om,$det$nok$var$den$bedste$løsning$for$at$undgå$myter.$ Dendelafpressemødetlykkedes. Hvad%lykkedes%ellers%for%ham?%Løkke%var%efter%normale%standarder%påfaldende% neddæmpetogydmyg.hanbeklagede. Hanforklarede,togansvarogundskyldte.ikkemindreend45gange.Dervarikkenyebomberi bilagene. Han$indledte$nemlig$med$at$tage$fat$på$Ekstra$Bladets$afdækning$af$datterens$rejse$sammen$med$ hamtilrioijuni2012ogde27.000kr.,sombillettenkostede.detvarenfejl,hanikkeselvhavde betalt. Det$var$taktisk$klogt,$at$han$selv$tog$fat$på$den$sag,$ligesom$han$lod$pressemødet$køre$i$timevis.$ Dermedblevdetlængstepressemødeinyeredanskhistorie. Detvarfornuftigt,athanikkeskændtesmedjournalisterne&eller&gik&i&rette&med&deres&begrundelser& for$spørgsmålene$.somellerserhansvane.samlettrorjeg,enstordelafhansegnevælgerevar tilfredsemedpressemødet.løkkesatteikkenogetoverstyr. Men..?Pressemødetløstehellerikkehansproblemer.

22 Skaden'er'sket.'De'vælgere,'som'synes,'at'den'første'bilags.sag$måtte$være$nok,$og$at$det$ikke$er$i$ orden&at&bruge& &kr.&på&flybilletter,&vil&næppe&være&tilfredse.& Hansforklaringeromdatterensbilletogdenmanglendebetalingvarikkeoverbevisende.*Jeg*kender* ikke$mange$politikere,$som$ikke$lægger$mærke$til,$om$de$har$27.000$kr.$mere$eller$mindre$på$deres$ egenkonto,oghansforklaringom,athanforventedemodregningisitformandshonorarfragggi, lyderheltutroværdig.hvadvilleskattevæsenet'sige'til'en'sådan'model?'og'så'havde'løkke'også' svært&ved&at&forklare,&hvordan&han&på&den&ene&side&beklagede,&undskyldte&og&kritiserede&sig&selv&for& luksusrejserne.hanburdehavestoppetmed1.klasseefterdenførsteturogikkeførstefter"ni" rejser%.!men$på$den$anden$side$ikke$mente,$der$skulle$betales$noget$tilbage.$den$forklaring$går$på$ krykker. Samletset..?...kanLøkkeværerimeligttilfredsmedpressemødet,menbestemtikkemedsagen,som hanselverskyldi.ingentvivlom,atden$kommer$til$at$kaste$lange$skygger.$også$fordi$intet$i$den$ sagerkommetafsigselv.altharskullethivesudafløkkeoghansfolk. Pressemødet)i)går)var)jo)ikke)arrangeret,)fordi)Løkke)havde)lyst,)men)fordi)han)var)presset)til)det.) HandlingsforløbetharikkestyrketLøkkestroværdighedogværetkostbartforhansstærkeste støtterisagen,sørenpindogellentranenørby. Hvilken(politisk(betydning(får(sagen?(Venstre(taber(stemmer.(I(Folketinget(vil(regeringspartierne( forsøgeatholdesagenvarm.detførernæppetilmeget,hvisderikkekommernyeoplysninger. Dernæstsvækkerbilags.sagenLøkkebetydeligtiopgøretmellemhamogHelleThorning. Han$er$blevet$yderst$sårbar.$Løkke$og$Venstre$kan$ikke$længere$more$sig$over$Thornings$dyre$tøj$og$ sko.tilsammenharhelleskollektionafstiletternæppekostetbareenenkeltafløkkesbillettertil Asien. Såhvadskalhangøre?LarsLøkkemåsimpelthenlæggestilenheltom.Laveompåsigselv.Finde ennyformiforholdtilmedier,andrepolitikere$og$vælgerne.$få$mere$styr$på$sine$personlige$ting.$ Mereoverskudsagtig.mindresurogvrissen. Dyrke&det,&han&er&god&til:&politik.&Prøve&at&genvinde&nogen&troværdighed.&Det&værste&for&Løkke&er& nemlig,(at(sagen(sætter(stort(spørgsmålstegn(ved(dømmekraften. Hvad%lærte%han%egentlig%af%den%gamle%bilagssag?%Og%vælgerne?%Det%var%jo%ingen%tilfældighed,%at%Løkke% var$helt$euforisk,$da$det$lykkedes$at$få$metals$formand$claus$jensen$på$talerstolen$ved$venstres$ landsmøde.medhansdeltagelseblevdersendt!etsignalom,atvogenaflandetsstørste lønmodtagerorganisationer.har.en.fælles.overordnet.dagsorden.omkring.bl..a..erhvervs.og uddannelsesmål.+ Men$Metals$medlemmer$tænder$ikke$på$flybilletter$til$50.000$kr.$Taber$Løkke$de$vælgere,$kan$han$ vinkefarveltilstatsministerposten. Enhøjprisforatkunnesoveisilkelagenpå1.klassefraKøbenhavntilSeoul. TilsammenharHelleskollektionafstiletternæppekostetbareenenkeltafLøkkesbillettertilAsien.

23 Bilag 12 ANALYSEN:BådegultogrødtkorttilLøkke Jyllands-Posten Side ord Artikel-id: e40be377 Original artikel Der forestår et hårdt genopbygningsarbejde for Venstre og Løkke efter rejsesagen. afchristinecordsen Atopbyggetroværdighederetlangtsejttrækforentoppolitiker. Mennedbrydningaftroværdighedenkanskemegethurtigt. Med$sin$212$minutter$lange$opvisning$i$kunsten$at$lægge$sig$fladt$ned$har$Lars$Løkke$Rasmussen$ skabt&grundlaget&for,&at&han&møjsommeligt&kan&gå&i&gang&med&at&genopbyggedenpolitiske troværdighed,somhanharsatoverstyridetouger,gggi.sagenharraset. Den$for$Venstre.formanden)noget)uvante)ydmyghed)på)det)rekordlange)pressemøde)var)et) nødvendigtførsteskridtigenopbygningsarbejdet. Når$man$som$toppolitiker'står'i'en'storm,'hvor'eneste'mulighed'er'beklagelse'og'undskyldning,' tilsiger(erfaringen,(at(det(kun(virker,(hvis(det(gøres(med(overbevisning.(man(er(altså(nødt(til(at( dvæleveddetoggentagesinbeklagelseigenogigen. Enandenforudsætningfor,$at$genopbygningsarbejdet$kan$gå$i$gang,$er,$at$Lars$Løkke$Rasmussen$nu$ har$lagt$alt$frem,$sådan$som$han$selv$flere$gange$erklærede$på$pressemødet$i$går.$det$vil$være$ katastrofaltforløkke,hvisderidenkommendetiddukkerfleresagerop. Ellerhvisdetvisersig,atLøkkesudlægningaffaktabliverudfordret. Aktion'læg'sig'fladt'ned'og'læg'alle'bilag'frem'kan'kun'bruges'en'gang'i'sådan' ensag.dererhelleringentvivlom,atnårdetgælderbilagssager,harlarsløkkerasmussennufået bådedetguleogdetrødekort. Genopbygningsarbejdet0bliver0ekstra0hårdt,0fordi0Løkkes0bilagssag02.00ikke0kun0har0nedbrudt0hans0 personlige*troværdighed.*hvilket*jo*er*slemt*nok*for*oppositionens*statsministerkandidat,*der*på*få* uger%har%sat%to%års%solidføringoverstatsministerhellethorning.schmidt(s)overstyr. Løkkes&dyre&flyrejser&på&1.& klasse,'dyre'hotelregninger'og'bilagsrod'svækker'hele'venstre,'der'frem'mod'næste'valg'har' økonomisk(ansvarlighed(og(påpasselighedsomvigtigstepolitiskeslagnummer. HerognukandetidekommendeugerskommunalevalgkampblivesværereforVenstres kandidatermedtroværdighedatforsvarenulvækstikommunerne. Venstres'selvtillid'har'lidt'et'alvorligt'knæk,'og'der'forestår'et'hårdtgenopbygningsarbejde.

24 MedenmegetlillefejlmarginforLarsLøkkeRasmusssen.1.sektion,Indland,side8.10Leder,1.

25 Bilag 13 Analyse: Løkkes kamp for at genoprette tilliden Information Side ord Artikel-id: e40bec52 Original artikel 206$siders$bilag$og$et$pressemøde$på$næsten$fire$timer.$Venstres$formand,$Lars$Løkke$ Rasmussen,)lagde)alle)kortene)på)bordet,!dahanefter14dagesmedieorkankommenterede sine%repræsentationsudgifter%som%formand%for%klimaorganisationen%gggi.%tilbage%står% vælgernesreaktion afcasperdall Deterenfejlikkeatlæreafsinefejl.«Venstresformand,Lars LøkkeRasmussen,kæmpedepåethistorisklangtpressemødeigårforsitpolitiskeliv.!ogforat genvinde'den'tillid,'som'har'sendt'ham'på'sikker'kurs'mod'statsministeriet'hos'vælgerne.' Efter10dagesmedietavshed,hvorpartiformandenkunhavdekommunikeretmedomverdenen gennem%et%åbnet%brev%til%venstres%medlemmer%og%et%par%facebookopdateringer,%var%det%en%lars% Løkke%Rasmussen,%der%gav%kritikerne%det,%de%havde%efterlyst:%Beklagelse%på%beklagelse,%en%bunke% konkrete'bilag'samt'svar'på'alverdens'spørgsmål'om'flyrejser'påførsteklasse,rodibetalingerogen organisation,dertidligereerblevetanklagetforkorruption. MedsinemangesvarogomfattendedokumentationfikLarsLøkkeRasmusseneffektivtstoppetog afmystificeretspekulationerneomhanstilsyneladendeekstravaganterepræsentationsudgifter. Iløbetafdeseneste14dage,sidenEkstraBladetførstegangafslørederejseomkostningerne,har myterogrygterfloreret. Det$har$vælgerne$hurtigt$straffet$og$sendt$Lars$Løkke$Rasmussen$og$Venstre$ud$på$en$rutsjetur$i$ meningsmålingerne.+selv+om+det+nu+formentlig+lykkes+for+løkke+rasmussen+at+lukke+sagen,+vil+ konsekvenserne%først%begynde%at%vise%sig%i%de%kommende%måneder.% Partiet'har'mistet'sit'store'forspring,'når'meningsmålingsinstitutterne'spørger,'hvem'danskerne'vil' stemme%på,%hvis%der%var%valg%i%morgen,%og%partiet%er%for%første%gang%tilbage%på%resultatet%fra%seneste folketingsvalg. Men$værst$af$alt:$Vælgernes$tillid$til$Lars$Løkke$Rasmussen$er$røget$helt$ned$på$Helle$Thorning. Schmidts(S)niveau. Siden&den&voldsomme&debat&om&regeringens&mange&løftebrud,&der&plagede&regeringen&i&de&første& måneder'af'dens'levetid,'har'helle'thorning.schmidt(rodet(rundt(på(et(absolut(bundniveau,(når( danskerneerblevetbedtomatbedømmepolitikernestroværdighed.

26 Lige.meget%hvad%statsministeren%taler%om,%tror%danskerne%åbenbart%ikke%på%hende.% Ingen%kommunikation%i%VZtop% Samme%vurdering%får%Lars%Løkke%Rasmussen%nu%også.%Venstreformandens%eget%benspænd%og% vælgernes)prompte)reaktion)har)givet)regeringstoppen)ny)gejst)og)gjort)den)endnu)sikrere)i)troen) på,$at$vælgerne,$når$valgdagen$oprinder,$vil$belønne$en$stram,$økonomisk&politik&og&politiske& resultater(frem(for(at(vælge(en(oppositionsleder(med(en(tilsyneladende(svag(dømmekraft,(når(det( gælder'offentlige'midler.'men'fordi'lars'løkke'rasmussen'lod'regeringsordførerne'og'medierne' vente%i%to%uger%på%at%få%reelle%svar,erdetikkekunpartiformandenstroværdighed,derharlidtet knæk.undervejsiforløbeternogleafpartietstopfolk.medpolitiskordførerellentranenørby, gruppeformandkristianjensenogudenrigsordførersørenpindifront.blevetunderløbetafderes egenformand.mensløkkerasmussenhavdebedtdirektøreniglobalgreengrowthinstitute.gggi.omen»minutiøsredegørelse«,varvenstrespidserneimedierneforatafvise,atdetoverhovedet varmuligtforlarsløkkerasmussenatfremlæggedeenkeltebilagforrepræsentationsudgifterne. Det$har$efterladt$et$indtryk$i$befolkningen$af,$at$der$ikke$er$styr$på$sagerne$i$toppen$af$Venstre,$hvor$ formandentilsyneladendeikkeindvierdenøvrigedelaf partietsledelsei,hvadhangør.samtidigharlarsløkke$rasmussens$tillid$i$befolkningen$lidt$et$ knæk,%når%det%handler%om%at%agere%i%overensstemmelse%med%ens%egen%politik.%samtidig%med%venstre% ønsker'nulvækst'i'den'offentlige'sektor'og'gør'en'dyd'ud'af,'at'»hver'en'krone'skal'vendes«,'vil' partiet'også'spare$2,5$mia.$kr.$på$u.landsbistanden. Demidler,derermedtilatfinansieredettreårigebidragtilGlobalGreenGrowthInstitute. Det$harmonerer$i$mange$vælgeres$øjne$dårligt$med$en$partiformand,$der$rejser$på$1.$klasse.$ MedLøkkesmaratonfremlæggelse%er%det%en%partiformand,%som%fortsat%kan%mærke%presset,%der%er% klar%til%at%køre%ud%på%landevejene%for%at%besøge%v.!borgmestre)og).borgmesterkandidater.i. forbindelse+med+kommunalvalget+om+under+en+måned.+det+bliver+første+gang,+vælgerne+får+ mulighed!for$at$vise,$om$løkke$og$venstre$har$fået$genoprettet$den$tillid$mellem$partiet,$formanden$ ogvælgerne,someraltafgørendefor,omløkkerasmussenkanfånøglernetilstatsministeriet tilbage.denøgler,hanforsikredethorning.schmidtomkunvartillåns,%da%de%to%partiformænd% lavedeoverdragelsesforretningeftervalgeti2011.

Løkke og pressemødet. Gallup til BT. Løkke og pressemødet. TNS Dato: 21. oktober 2013 Projekt: 59561

Løkke og pressemødet. Gallup til BT. Løkke og pressemødet. TNS Dato: 21. oktober 2013 Projekt: 59561 Gallup til BT Gallup om Feltperiode: Den 21. oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.199 personer

Læs mere

Gallup om Lars Løkke Rasmussen. Luksusrejser og skattesag. Gallup om Lars Løkke Rasmussen. TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555

Gallup om Lars Løkke Rasmussen. Luksusrejser og skattesag. Gallup om Lars Løkke Rasmussen. TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555 Luksusrejser og skattesag TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555 Feltperiode: Den 15. oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

DECEMBER 2008 (2HF083-DAA) Tema: Nyheder. H æfte 1

DECEMBER 2008 (2HF083-DAA) Tema: Nyheder. H æfte 1 DECEMBER 2008 (2HF083-DAA) Tema: Nyheder H æfte 1 Prøvemateriale Hæfte 1 Side Tema.......................................................... 4 Opgaveformuleringer..........................................

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Casebaseret eksamen Samfundslære Indhold:

Casebaseret eksamen Samfundslære Indhold: 052416_SamflæreC 08/09/05 13:25 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundslære Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Globalisering

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Ja-siden dominerede medierne - men kritiseres for kampagne - UgebrevetA4.dk 03-12-2015 07:55:42

Ja-siden dominerede medierne - men kritiseres for kampagne - UgebrevetA4.dk 03-12-2015 07:55:42 MEDIER Ja-siden dominerede medierne - men kritiseres for kampagne Af Cecilie Agertoft Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 3. december 2015, 05:00 Del: Det er ikke mangel på mediedækning, ja-siden

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Projekt om Lars Løkkes krisehåndtering af GGGI sagen af Rasmus Raasø Hjorth

Projekt om Lars Løkkes krisehåndtering af GGGI sagen af Rasmus Raasø Hjorth Projekt om Lars Løkkes krisehåndtering af GGGI sagen af Rasmus Raasø Hjorth Navnet på studerende som har udarbejdet opgaven: Rasmus Raasø Hjorth Studienummer: 53187 Uddannelse: 1 fags kandidat uddannelsen

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Post. Oprettet den 08-09-2013 21:03 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 08-09-2013 21:03 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Peter Dan Brounbjerg Jeppesen;Peter Bonnens Vej 105;7430 Ikast Dokumenttitel Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af et redskabsskur, Vester Moselundvej,

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Marie

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

guide viljestyrke Sådan træner du din Styrk dit liv med Chris MacDonald MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide viljestyrke Sådan træner du din Styrk dit liv med Chris MacDonald MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan træner du din viljestyrke Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan træner du din vilj Viljestyrken er en mental muskel,

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Danmark i Mali. 1. februar 2013

Danmark i Mali. 1. februar 2013 1. februar 2013 Nu er der ikke mange måneder til, den for alvor bryder ud i lys lue: kommunal- og regionalvalgkampen 2013. For Radikale Venstre står meget på spil. Den massive vælgerfremgang fra folketingsvalget

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vaf Psykologi B Hanne Breuning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Regionerne i dagbladene

Regionerne i dagbladene erne i dagbladene - Undersøgelse af omtalen af regionerne og regionsformændene i de landsdækkende dagblade 2008 I n f o m e d i a A / S t l f : 3 3 4 7 1 4 5 0 i n f o @ i n f o m e d i a. d k w w w. i

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann Infomedia sætter med analysen CEO Superbrands 2015 for tredje år i træk fokus på de absolutte hovedpersoner

Læs mere

Danmark en del af den globale verden

Danmark en del af den globale verden Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Tina Brunsgaard Bjerregaard

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Kodemanual: Pressenævnssager

Kodemanual: Pressenævnssager Bilag 3 Kodemanual: Pressenævnssager Kodekategori Variabler Beskrivelse Sagsnummer Skriv tal Fremgår af sagsoversigten i kendelser. Bruges også som reference i logbogen. År Skriv årstal Angiver hvornår

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo!

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo! Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) FIU alm. del 16 Bilag 5 Offentligt Samråd i FIU 29.10.2010 Formanden for Finansudvalget Kristian Thulesen Dahl: Ja, så tror jeg, vi er ved at være på plads alle de, der

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2015 IBC Fredericia-Middelfart

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Danskerne dømmer Løkke ude efter valget

Danskerne dømmer Løkke ude efter valget Danskerne dømmer Løkke ude efter valget Kun hver fjerde vælger, og hver tredje konservative vælger, tror Lars Løkke Rasmussen (V) også er statsminister efter næste valg. Vælgerne vurderer også hvorvidt

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Der er også anden årsag til, at jeg har glædet mig særligt til i dag. Og det skyldes de aktuelle meningsmålinger.

Der er også anden årsag til, at jeg har glædet mig særligt til i dag. Og det skyldes de aktuelle meningsmålinger. 1 1. maj tale 2013 Poul Erik Skov Christensen, forbundsformand 3F INDLEDNING Vi fejrer 1.maj i år på en flot dag. De kyndige folk i den ene efter den anden vejrudsigt har sågar også lovet os, at vi får

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2015/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Herre, lær mig at gå forsoningens vej. Lær mig at tage imod din fred og at gå med din fred ud i verden. AMEN

Herre, lær mig at gå forsoningens vej. Lær mig at tage imod din fred og at gå med din fred ud i verden. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Mattæus 5, 20-26 Herre, lær mig at gå forsoningens vej. Lær mig at tage imod din fred og at gå med din fred ud i verden. AMEN Når du har været ved alterbordet, sendes

Læs mere

DET HELIOTROPISKE PRINCIP

DET HELIOTROPISKE PRINCIP Helios betyder sol på græsk, trope betyder vending Det heliotropiske princip bruges i naturvidenskaben om planter, der vedvarende vender sig mod solen, som f.eks. solsikken I virksomhedssammenhæng bruges

Læs mere

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Du har tre timer til at besvare de stillede spørgsmål i denne prøve. Eksaminationen afsluttes kl. 12:00. Det kan være en god ide, at du starter med hurtigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Bilag 1: Transskription af pressemøde, del 1

Bilag 1: Transskription af pressemøde, del 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Bilag 1: Transskription af pressemøde, del 1 Jeg vil gerne byde velkommen til dette pressemøde som er indkaldt på min foranledning i regi af

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere