Værdierne gør forskellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdierne gør forskellen"

Transkript

1 Værdierne gør forskellen 1

2 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle 46 Tradition og fornyelse 57 Danmarks Privatskoleforening Ny Kongensgade København K ISBN: ISBN (PDF): Tryk: Tarm Bogtryk A/S Redaktion og tekst: Konsulent: Grafisk design: Foto: Ebbe Forsberg og Simone Dalsgaard Signe Holm-Larsen Christina Bruun Olsson Omar Ingerslev

3 Forord Danmarks Privatskoleforening ønsker med dette hæfte at fortælle, hvori det særlige ved vores skoleform består. Det er en skole fuld af livskraft, hvor mange mennesker mødes. Privatskolerne er reguleret af Lov om friskoler og private grundskoler, og staten stiller meget klare faglige og økonomiske krav til skolerne. Men privat skolerne er ikke én skole, men en mangfoldighed af skoler. Forskellene i skolernes værdigrundlag betyder forskellighed i deres virksomhed. I et frit og demokratisk samfund som det danske skal der være plads til, at forældre kan indrette deres barns skole, som de finder rigtigst. Hæftet sætter fokus på det, at vi er et holdnings- og værdibaseret undervisningstilbud og er centreret om det firkløver, som de private skoler består af: fællesskab og samarbejde, frihed under ansvar, faglighed og plads til alle hæftet handler i høj grad om skolernes aktører fra elever til bestyrelse. En lang række personer har bidraget til at give beskrivelserne indhold og nuancer fra skolernes hverdag. Stor tak til jer alle. Mange af de kilder og redskaber, der her er omtalt, kan hentes fra foreningens hjemmeside eller fra andre kilder til skolernes egen tilpasning og brug. Det er vores håb, at hæftet kan være til nytte og glæde for enhver, der er interesseret i, hvad privatskolerne står for, fx forældre, der har eller overvejer at få deres barn i privatskole, nyansatte medarbejdere, der ønsker en kort introduktion til den sektor, deres skole er del af, samt til nye bestyrelsesmedlemmer. Kurt Ernst og Ebbe Forsberg 3

4 Alle privatskoler og frie skoler er underlagt Lov om friskoler og private grundskoler i dag lig tale Friskoleloven. Det er den lov, der sætter rammerne for, hvad privatskolerne må og ikke må. Staten fører tilsyn med privat skolerne, som også er under lagt en lang række reguleringer. Inden for disse rammer har privatskolerne så mulighed for at drive skole på den måde, de mener og tror, er bedst. Den største forskel på de private skoler og folkeskolen er derfor, at en privatskole gerne må være en holdningspræget skole. 4

5 Værdierne er fundamentet Alfa og omega for alle private, frie grundskoler er den enkelte skoles værdigrundlag. I Danmark har forældre en grundlovssikret ret til selv at vælge et holdnings- og værdibaseret undervisningstilbud til deres barn. De frie skoler er ganske enkelt et udtryk for et samfund, hvor der er plads til forskellige måder at drive skole på. Privatskolerne er som et kæmpe laboratorium, hvor der eksperimenteres med måder at lave undervisning og drive skole på. Det vi gør ude på skolerne hver eneste dag med respekt for både tradition og stabilitet og med blik for fornyelse og udvikling. Det er på basis af værdigrundlaget, at vi, de private skoler, ser vores virksomhed som både en undervisnings- og en dannelsesopgave. Fælles for den brogede gruppe af private skoler er en række almenmenneskelige visioner og mål, men mange værdier og holdninger er også forskellige. Vores skoler er holdningsskoler, med alt hvad dette indebærer. Eksempelvis bekender en række skoler sig til et bestemt religiøst tilhørsforhold, idet der foruden de mange skoler, som følger folkekirken, også er både katolske og muslimske skoler. Værdigrundlaget kan også signalere tilhørsforhold til forskellige pædagogiske retninger. Man møder hos os hele viften af pædagogiske holdninger til børns læring og udvikling, lige fra traditionsbestemt realskoleundervisning til frigørende, barnecentreret pædagogik. Valget af pædagogisk grundholdning afspejler også skolens menneskesyn. I praksis betyder det, at mange skoler i deres værdiformuleringer medtager udtryk som, at skolen formidler hensyn og respekt i omgangen med andre mennesker ved at fastholde en ordentlig sprogtone, at man er åben for, at forældrene kan være med i børnenes skoleliv, eller at man baserer sin undervisning på et kristent grundlag. En skoles værdigrundlag er ikke noget, der skriver sig selv. Det vokser ud af ønsket om at starte en ny skole på basis af en ide, ideen om den rigtige skole til ens barn. Ideen, værdien, den pædagogiske grundholdning er det, der giver motivation og ejerskab. Ejerskabet giver børn og forældre en glæde og tilfredshed. Ejerskabet skaber forældre, der påtager sig det overordnede ledelsesarbejde i bestyrelsen, forældre, der sørger for mad eller maling, slår græsset på boldbanen, gør rent og rydder op på skolen eller arrangerer den næste klassetur eller sådanne forældre flytter skolen. De største vindere er børnene. Det er det private initiativ, når det er bedst. 5

6 6

7 Fællesskab og samarbejde Begrebet fællesskab er rent sprog ligt afledt af det oldnordiske ord «fælle(d)». Fællesskab er en samling af mennesker, der bindes sammen af noget, de har til fælles. Fællesskab kan også være sammenhold. Det særegne ved privatskolen er am bitionen om at skabe et forpligtende fællesskab mellem skole og hjem om dannelse og uddannelse, så børnene rustes til at indgå i de store fælles skaber. Det unikke ved vores skoleform er netop fællesskabet i fælleskabet i fællesskabet. Der gives vel ikke noget bedre grundlag for en samarbejdende skole end aktive forældre, der ved deres personlige stillingtagen har opbygget en tro på den gode skole deres gode skole! Det er netop den fælles genstand, den enkelte privatskoles holdninger og værdier, der definerer fællesskabet på skolen. Det er vores store force, at forældre har tillid til skolen og dens holdning de har selv valgt den. Skolens røde tråd er spundet af en række forpligtende fællesskaber, der giver så megen mening, at de udvikler sig til frivillige, selvvalgte fælleskaber Citat: Bestyrelsesmedlemmet Forældrene på den enkelte skole deler fælles ståsted med andre privatskoleforældre om dette at være opmærksom på, hvad man vil med sit liv og sine børn, dette at have abstrakte og konkrete værdier, dette at have en holdning til skole. Privatskoleforældre vil skolen. Vi er i privatskolesektoren enige om ikke være enige om, hvad der er den rigtige måde at holde skole på. Vi er stolte af, at skolerne er forskellige. Det er det, vi kæmper for: At sikre forældrenes ret til et frit skolevalg. I privatskolesektoren tror vi på, at netop diversitet forskellighed i holdninger og pædagogik styrker fællesskabet, og at små stærke fællesskaber styrker det store fællesskab samfundet. 7

8 Forældres svar på hvad der glæder dem i forbindelse med deres børns skolegang på privatskole: Når skolen giver ens barn en varm og festlig velkomst ved skolestart Når skolen er god til at udfordre hver enkelt af eleverne, der hvor de står 8 Når udfordringerne afpasses efter den enkeltes evner og muligheder, så det er sjovt at lære mere Når skolen sætter aktivt ind over for klikedannelse og mobning, så ens barn går glad og tryg i skole hver dag.

9 man kan derfor nok betegne privatskolernes forældre kreds som lidt stærkere. Forældrene er enige om, hvordan man skal opføre sig, alle er enige om, at børnene er der for at lære noget Citat: Forælderen Samarbejdet mellem skole og hjem På vores skoler er forskelligheden stor, og hver enkelt skole har sin måde at fortolke den gode skole og hver sin måde at udmønte det på i praksis. Eksempelvis har Klostermarksskolen i Aalborg i sin målformulering fastsat, at den vil være en levende og spændende skole, der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab, så eleverne udvikler sig til selvstændige og harmoniske personer, der kan påtage sig ansvaret for egen læring og for løsningen af fælles opgaver i et demokratisk samfund. For at barnet skal udvikle sig bedst muligt, må der være åbenhed. Den ene part må vide, hvad den anden gør. Det er derfor vigtigt for os, at forældrene føler sig velkomne på skolen og ind imellem ønsker at overvære undervisningen. Kommunikationen mellem skole og hjem skal føles tilgængelig og naturlig. Det løses bl.a. ved fast telefontid for lærerne og besvarelse af mails på Skoleintra. En mere formel del af skole/ hjem-samarbejdet gælder nyhedsbreve, forældremøder og forældresamtaler. Forskning viser, at det netop er børnenes oplevelse af skoledagen og de holdninger og værdier, der kommer på plads via arbejdet i skolen, der har den altafgørende betydning for, at barnet får et godt liv. Mange privatskolers aktive skole/hjemsamarbejde betyder i praksis, at forældre ved skolens særlige arrangementer deltager alle mand af hus. Man kan sige, at forældrene, når de melder deres børn ind i en privatskole, også melder sig selv ind i skolens fællesskab med mødepligt til forældremøder og arrangementer som sommerfest og sensommermarked o.l. Aktiv deltagelse er ikke noget, man som forældre eller elever vælger fra, for fællesskabet omkring skolen, og ikke mindst fællesskabet om klassen som enhed, forudsætter vi, at alle deltager i. Den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling spiller altså nøje sammen med fællesskabets indhold. Det nære samarbejde om børnenes læring, udvikling og trivsel er skole/ hjem-samarbejdets vigtigste dimension. 9

10 10

11 Det er en stor styrke, at forældrene har valgt skolen. Der er fx ingen forældre, der bliver væk, når jeg ind kalder til møde Citat: Læreren Fællesskabet om klassen Vi forventer, at forældrene er villige til at samarbejde om klassefælleskabet. Dette hænger i høj grad sammen med vores skolers faglige profil. Forskningen viser, at den gode trivsel har særdeles stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver. Det sociale klima er dybt afhængigt af de mennesker, der omgiver klassen, herunder i særdeleshed forældrene. Forældrenes evne og vilje til at stå sammen om klassen og bruge hinanden som netværk er alt afgørende. Et godt forældrenetværk tager ansvar for hinandens børn, vil samarbejde omkring hinandens børn, tager rygter alvorligt og reagerer hurtigt og klogt på dem, reagerer hurtigt og klogt på akutte problemer og tager gerne andre forældre med på råd. I et godt forældrenetværk går man ikke alene med sine bekymringer. goger, en konsekvent pædagogik og differentieringsmuligheder, så undervisningen kan tilrettelægges efter den enkelte elevs behov og forudsætninger alt i alt særdeles rimelige ønsker. Forældre er et meget stærkt aktiv for vores skoler, fordi forældrene er parate til at lægge både engagement, tid og kræfter i aktiviteter, der kommer skolen og dermed børnene til gode. Til gengæld har forældrene den forventning til skolen, at der skal være gode faciliteter og dygtige lærere og pæda- Vi har fællesskab i klassen. Det bedste er, når vi alle er sammen, men vi kan også være sammen med andre Citat: Eleven 11

12 12

13 Det vigtigste for mig er, at børnene er glade for deres skole, at de går glade derhen og kommer glade hjem Citat: Forælderen Et gensidigt forpligtende samarbejde Der kan være mange grunde til, at man som forælder foretrækker privatskolen. Måske endda en bestemt privatskole. Det kan være, man selv har gået i privatskole, eller måske har man allerede valgt ved at flytte en ældre broder eller søster til skolen. Det kan også være, at venner og bekendte har talt godt om en bestemt skoles læringsmiljø, eller måske har skolen et særligt ry for, at eleverne opnår gode resultater, fx i idræt, billedkunst og musik, eller opnår gode resultater ved folkeskolens afgangsprøver. Det er forskelligt, hvad der er afgørende for den enkelte familie. Som forældre kan og skal man forvente, at vores skoler kan noget særligt. Det kan være, at skolen har en særlig pædagogisk profil, fx med vægt på kreative fag, eller at undervisningen hviler på et bestemt menneskesyn og fx er forankret i en kristen livsholdning. Fælles for det store flertal af privatskoler er en fagligt stærk undervisning og et trygt undervisningsmiljø. På de fleste skoler er der et vedtaget elevtalsloft, som ikke over- skrides, og der tilstræbes en harmonisk klassedannelse, bl.a. med god balance mellem piger og drenge. Som forældre tilvælger man altså skolen, og samtidig vælger man at indgå i et forpligtende samarbejde, når man indskriver sit barn i en privatskole. Man kan kalde det en form for kontrakt mellem barnet, forældrene og skolen en kontrakt, hvis indgåelse bl.a. markeres festligt den første skoledag for de små nye skolebørn, og hvis gennemførelse dokumenteres på sidste skoledag og ved dimissionsfesten for de elever, der har gennemført skoleforløbet. Kontrakten er grundlaget for samarbejdet om eleven gennem hele hans eller hendes skoletid. Kontrakten må holdes. Det er et af de afgørende træk ved vores skolers skole/ hjem-samarbejde. Forskelle med hensyn til forventninger, holdninger og handlemåder må derfor afklares og afstemmes, så snart de dukker op. Samarbejdet mellem forældre og skolen For at eleverne kan få en god og harmonisk skolegang, for venter vi, at forældrene sørger for, at eleven: møder hver dag til tiden, veludhvilet har fået morgenmad hjemmefra og har frokostpakke med i skole medbringer alle nødvendige bøger/materialer til skole dagens arbejde aktivt bliver opfordret til at lave lektier Og vi forventer, at forældrene: følger aktivt med i elevens skolegang og deltager i alle skole/hjem arrangementer kontakter klasselæreren an gående sager omkring eleven aldrig omtaler skolen negativt i elevens påhør opdrager eleven til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt at tiltale alle i et høfligt og pænt sprog gør eleven bekendt med, hvad der er almindelig praktisk påklædning inde som ude Kilde: Skanderborg Realskoles hjemmeside 13

14 14

15 Frihed under ansvar Vi er nødt til at adskille os gennem det, som vi tror på, at eleverne får med sig nemlig en stor bunke viden; at lære på for skellige måder, at lære selv og at lære sammen med andre, få deres opgaver løst, kunne se flere forskellige vinkler på en sag og lære videre i de uddannelser, de fortsætter i Citat: Skolelederen Hvad betyder det at være en fri skole? Et bud kunne være, at man udnytter retten til at være ander ledes, samtidig med at man tilpasser sig omverdenens krav og forventninger. Frihedens følgesvend er ansvarlighed. Ingen er fritaget fra at tage ansvar for egne handlinger. Alter nativet er, at der er nogen, der blander sig i, hvordan man opfører sig. Dette beskriver meget godt de frie skolers vilkår. At fastholde frihedsgraderne for privatskolerne er væsentligere end alt andet. Især friheden til at tilrette lægge undervisningen ud fra egne principper. At have friheden til at være original er væsentligt, men originaliteten opstår ikke nødvendigvis i et rum, hvor alt er muligt! Naturlovene hindrer os i at flyve med armene, men de gør det muligt at bygge fly! Enhver privatskole har frihed til at angribe sine opgaver kreativt, så længe det sker uden at bryde statens og samfundets tillid. Det er vores påstand, at privatskolerne arbejder på at opfylde fællesskabets og samfundets målsætninger, så længe vi får spillerum til at løse opgaverne på vores måde. 15

16 I Danmark har vi ikke skolepligt, men undervisningspligt Det betyder, at skolen eller for ældrene altid skal kunne godtgøre, at børnene bliver undervist. Når børnene bliver indskrevet på en fri grundskole, tager skolen ansvaret for undervisningen af børnene. Forældrenes ret til at vælge et alternativ til folkeskolen er sikret i grundlovens

17 Man skal gøre plads til hinanden, så alle kan være sammen. Og hvis nu der er nogen, som er anderledes, så kan de også være med Citat: Eleven Skolefriheden Privatskolerne er frie grundskoler, og friheden er en afgørende forudsætning for skolernes virksomhed. De tre grundpiller, som er afgørende for de frie skoleformer, er: Forældreretten, mindretalsretten og skolefriheden. Forældreretten kan føres tilbage til 1100-tallet. Forældreretten forstås i dag som forældrenes ret til at bestemme, hvordan deres barn skal opdrages og undervises inden for meget vide lovgivningsrammer. Oprindelig handlede forældreretten om børns religiøse opdragelse. Mindretalsretten er en del af den demokratiforståelse, som blev herskende i Danmark med Grundloven i Mindretalsretten handler om, at flertallet har bestemmelsesretten, men at der skal tages udstrakt hensyn til mindretallene og deres mulighed for at leve i overensstemmelse med deres livssyn og samfundsopfattelse. Med baggrund i mindretalsretten har Danmark blandt andet undervisningspligt og ikke skolepligt. En privatskole må i modsætning til en folkeskole gerne drives ud fra bestemte værdier. Det kan fx være et religiøst, politisk eller pædagogisk værdigrundlag. Skolefriheden kommer i praksis til udtryk ved, at den enkelte privatskole selv kan vælge undervisningens indhold og metoder. Skolernes rekruttering af lærere vil også tage sit udgangspunkt i skolens værdier. De frie skoler kan frit ansætte lærere med forskellige uddannelser. Med andre ord er der ikke noget læreruddannelseskrav, men i praksis har de fleste lærere på skolerne en sådan. Skolefriheden betyder også, at skolerne selv kan bestemme elevgruppens størrelse og sammensætning uden indblanding fra offentlige myndigheder. Skolerne kan således vælge at prioritere forskellige indfaldsvinkler alt efter sko- Idémæssig frihed: De frie skoler kan frit vælge en bestemt religiøs, filosofisk, politisk eller anden idé som grundlag for skolens virke. Pædagogisk frihed: De frie skoler kan frit vælge undervisningens indhold og metode. For privatskolerne betyder det, at man kan vælge uafhængigt af fx bestemmelserne om folkeskolens formål og indhold. Skolen skal dog godtgøre, at eleverne får en undervisning, der står mål med folkeskolens. lens struktur. Mange skoler lægger vægt på at holde en lav klassekvotient og på en ligelig sammensætning af drenge og piger i hver klasse, måske i kombination med andre principper, som at søskende har 1. prioritet ved optagelse. 17

18 Økonomisk frihed: De frie skoler kan inden for meget vide rammer afgøre, hvordan skolens ressourcer, herunder de offentlige tilskud, skal anvendes i skolevirksomheden. Dog må skolens midler alene anvendes til undervisning, og regnskabet indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. 18

19 Hvis rammerne bliver for stramme, kommer de frie skoler i en situation, hvor de bare administrerer en pose penge, som andre bestemmer over. Det er da problematisk Den økonomiske frihed Citat: Bestyrelsesmedlemmet Vores skoler er selvejende institutioner, og alle skolens midler skal bruges til undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter for skolens elever. Det betyder fx, at skolerne ikke kan give medarbejderne personalegoder. Lærerne på privatskolerne er ansat på en statslig overenskomst, som regulerer løn- og ansættelsesforhold. En lærer på en privatskole tjener ikke mere end en lærer på en folkeskole. Størstedelen 76 procent af privat skolernes udgifter er relaterede til undervisning, fx lærerlønninger, undervisningsmaterialer foruden udgifter til skolefritidsordninger. 8 procent af indtægterne bliver brugt til administration, og 14 procent af pengene går til udgifter til skolens bygninger og ejendom. Kigger man på den gennemsnitlige privatskoles indtægter, kommer knap tre fjerdedele af skolens penge fra et fastsat statstilskud pr. elev. En fjerdedel af midlerne kommer fra forældrebetaling og en sidste lille procentdel er indtægter fra leje, private gaver m.v. Forældre til børn i privatskolen betaler til folkeskolen via deres skat og derudover et ekstra beløb til deres børns skolegang i privatskole. Der er i øvrigt ingen skattegevinst for forældrene. Mange tror, at vores skoler koster skatteyderne flere penge, end folkeskolerne gør. Faktisk koster en privatskoleelev samfundet færre penge om året end en folkeskoleelev. Den offentlige udgift til en folkeskoleelev er kroner pr. år1, mens det statslige tilskud og dermed den offentlige udgift til en elev i de frie grundskoler er gennemsnitligt kroner om året2. En elev på privatskole koster dermed det offentlige kroner mindre om året end en folkeskoleelev. Sådan bruger privatskolerne pengene Andet (kost, renter etc.) Administration 3% 8% Ejendomme og bygninger 14% 58% Udgifter til undervisning (løn etc.) 17% Andre undervisningsudgifter herunder SFO Forestiller man sig, at samtlige privatskoleelever i Danmark i stedet skulle undervises i folkesko len, ville det betyde en mer udgift for det offent lige på mindst en milliard kroner om året3. Bruttoudgift fra De Kommunale Nøgletal noegletal.dk Statsregnskabet Analyse af Søren Serritzlew og Simon Calmar Andersen, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet I analysen er det doku-menteret, at de frie grundskoler sparer samfundet for mindst én milliard kroner årligt, når der tages højde for elevsammensætning

20 Reglerne om bestyrelsens sammensætning, arbejdsopgaver mm. findes i vedtægts bekendtgørelsen, som beskriver statens krav til skolens budget-, regnskabs- og revisionsforhold samt kravene til forældrekredsens sammensætning og opgaver4. Bestyrelsen skal sikre, at skolen er velorganiseret, har godkendte vedtægter og opfylder tilskudsbetingelserne. Bestyrelsen er formelt arbejdsgiver for skolens ansatte, den skal fastsætte skolepengenes størrelse og har ansvar for skolens budget, regnskab og revision. Bestyrelsesmedlemmerne kan og bør i øvrigt spørge ind til alle spørgsmål, der vedrører skolen. 20

21 Som bestyrelsesmedlemmer er det en god idé at møde op til festlige lejligheder og repræsentere skolen, men det er ikke vores hovedopgave Citat: Bestyrelsesmedlemmet Bestyrelsens og ledelsens ansvar En privatskole er i høj grad forældrenes skole. Det betyder, at det er skolens bestyrelse som oftest består af forældre der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Privatskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene. Bestyrelsen på en privatskole har flere vigtige opgaver. Først og fremmest er man som bestyrelsesmedlem en del af privatskolens overordnede ledelse. Konkret har man sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer det overordnede ansvar for skolens administration og økonomi samt ansættelse og eventuelt afskedigelse af skolens ledere og faste medarbejdere. Der er altid mindst to i bestyrelsen, som er valgt af og blandt skolens forældre, men på langt størsteparten af privatskolerne er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne forældre. 4 Det er bestyrelsens opgave at sikre, at privatskolen har en kompetent og handlekraftig ledelse. Som bestyrelsesmedlem på vores skoler bør man bakke op om skolens ledelse og medvirke til, at alle spørgsmål vedrørende den daglige ledelse af skolen, herunder personaleledelsen og kontakten til forældrene, sker gennem ledelsen. Ledelsen har naturligvis en tilsvarende forpligtelse til at orientere bestyrelsen om alle væsentlige forhold, som vedrører skolens hverdag. Samarbejdet mellem skolens leder og formanden for bestyrelsen er afgørende for hele privatskolens trivsel. Skolens leder har et klart behov for at møde opbakning fra formanden, da der er store forventninger til en privatskoleleders handlekraft. Lederposten er ensom, ikke mindst i konfliktsituationer, og især formanden har en forpligtelse til at sikre sig, at lederen har det nødvendige overskud til at løse opgaverne. En privatskole er en selvejende institution. Det betyder, at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der har ansvaret for institutionens drift. Alle skolens midler skal gå til undervisningen, og bestyrelsen må ikke modtage honorar for arbejdet. Der er klare regler om regnskab og revision, og det er bestyrelsens ansvar, at skolen hvert år kan sikre et overskud af driften til investering i fremtidig virksomhed, bygninger og inventar. Så der også er en privatskole til næste generation. På en privatskole har bestyrelsen en helt særlig opgave i at fastholde, fortolke og udvikle skolens værdi grundlag. Bekendtgørelse nr. 182 af om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. 21

22 22

23 De bedste ting ved at være skoleleder er, at man har frihed til at gøre en forskel, det er de engagerede med arbejdere, og det er børnene; de er en vidunderlig råvare. Det driver det hele, når man ser lyset i deres øjne Citat: Skolelederen En tydelig og visionær ledelse Den gode privatskoleleder er en tydelig leder og en visionær pædagog, der kan kommunikere skolens værdigrundlag til alle skolens parter, skabe en dynamisk og afbalanceret dagligdag, udfordre vaner og stimulere elevernes nysgerrighed og interesse for at lære mere. Lederen er skolens nøglefigur! Som skoleleder på en privatskole må man kende eleverne og være kendt af dem, så man kan sparre med forældre og lærere om det enkelte barns skolesituation. Forældrene føler ofte både ansvar for og medejerskab til deres barns skole. Det giver skolelederen opbakning og autoritet i forældrekredsen et engagement og en tillid, der bør værnes om. Ikke mindst i en skoles startperiode er der et stærkt drive i forældrekredsen, som i tæt samspil med skolelederen får skolen op at stå. Når skolen først kører, er det lederens opgave at fastholde kursen og sikre, at skolen med de mange engagerede forældre og lærere, som helst alle vil have en hånd med på rattet bevæger sig samme vej. Det kræver en tydelig ledelse at skabe accept om den fælles kurs. Skolelederen skal som pædagogisk rollemodel og personaleleder sikre skolens udviklingsfokus. At der er overensstemmelse mellem skolelederens pædagogiske holdninger og forældrekredsens ønsker, er bestyrelsens ansvar. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og samtidig dens vigtigste rådgiver. Skolelederen skal kunne tage beslutninger i dagligdagen i forventning om bestyrelsens opbakning. Det kræver gensidig tillid bestyrelse og skoleleder imellem en tillid, som opbygges over tid gennem løbende dialog. Ikke sjældent bliver bestyrelsesformanden derved skolelederens nærmeste sparringspartner. Nøgleord i dette samarbejde er fortrolighed, tavshedspligt og tillid og gensidig respekt for opgavedelingen mellem bestyrelsens styrings- og lederens ledelsesopgave. Som leder af en privatskole skal man kunne gå på tre ben : Man skal kunne håndtere pædagogiske problemstillinger, man skal kunne udøve lederskab, og man skal kunne klare økonomisk virksomhedsledelse. En skole har det bedst med kunder i butikken uden dem bliver også en privatskole en dårlig forretning. Den gode skoleleder skal derfor kunne udvise godt købmandskab. Ikke fordi der skal scores overskud til skolens bankkonto, for de optjente midler skal i henhold til friskoleloven forblive i virksomheden og må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode, men fordi virksomheden kræver konsolidering. Kan skolen ikke få budgettet til at nå sammen, og bliver der røde tal på bundlinjen, er der kun én vej: lukning. Skolelederen skal altså både have økonomisk indsigt, kunne formidle engagement og have lyst og energi til at bevæge sig i krydsfeltet mellem tydelig og visionær ledelse. Han eller hun må kunne se mål og succesoplevelser, have lyst til at fortælle omverdenen den gode historie om skolens virksomhed og indadtil være katalysator for udviklingen i det omgivende samfund kunne spotte fremtiden og agere i nuet. Det gør en forskel, når skolens leder er visionær, målrettet, samarbejdende og professionel! 23

24 24

25 Frihed er guld Frihed er det bedste guld hedder det i første linje af en af de velkendte sange fra Højskolesangbogen, og de frie skoler står da også vagt om skolefriheden. Skolefriheden er jævnligt under pres af politikere og debattører, som tror, at reguleringer løser alle udfordringer. Et vigtigt princip i samspillet mellem lovgiverne på Christiansborg og feltets praktikere er derfor enigheden om at overholde det såkaldte armslængdeprincip: At politikerne fastsætter rammerne, men afholder sig fra detailstyring. Armslængdeprincippet har igennem tiden spillet en stor rolle for privatskolernes virksomhed, og i praksis har det vist sig, at man lokalt får den bedste skole, jo større frihed man har til selv at bestemme skolens formål og indhold. Naturligvis i respekt for samfundets krav og forventninger. De skal have en viden, og de skal danne sig en mening, og de skal komme ud over rampen med den. Det er en vigtig del af det dannelses aspekt, som eleverne må uddannes til i et globaliseret samfund. Det bør alle, der har med børn og unge at gøre, søge at realisere Citat: Skolelederen 25

26 26

27 Faglighed En høj faglighed er en værdi og et mål for de fleste privatskoler. Faglighed hos os vil sige, at der lægges vægt på at give eleverne fundamentale kund skaber inden for de humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fag, således at disse gøres operationelle målet er at skabe kvalificerede og kompetente samfundsborgere. Vi ser ikke nogen skillelinje mellem fagligheden og det hele menneske. Fagligheden er udgangspunktet for selvstændighed og kreativitet. Fagligheden giver værktøjet til at tænke ud af boksen. Faglighed understøtter individets og samfundets behov. Fagligheden er med til at dæmme op for dumhed og manipulation. Grundlæggende kundskaber og færdigheder giver redskaber og ballast til at være konstruktive og til at have kritisk sans. Fagligheden står i centrum på mange privatskoler og går hånd i hånd med, at der også lægges stor vægt på dannelsesaspektet, så eleverne gennem skolens undervisning både tilegner sig viden og gennemgår en alsidig udvikling. På de fleste skoler arbejdes der mål rettet fagligt med udarbejdelse af undervisningsmål og opfølgning herpå. Ligesom ambitionsniveauet er højt på vores skoler på indsatsområder som pædagogisk ledelse og evaluerings kultur. Faktum er, at de skoler, der opnår de bedste resultater uden at det går ud over elevers og læreres trivsel er dem, hvor fagligheden er i højsædet. Lærerne synes at trives bedst på skoler, hvor der er høj faglig kultur, hvor man kan udveksle metoder med hinanden og på skoler, hvor skolelederne involverer sig mere i pædagogiske spørgsmål. En kombination af et godt fagligt lærermiljø og en skoleleder, der stiller krav til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen, giver gode resultater og trivsel hos eleverne 27

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere