ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: P23/M3/2003/00983 Ref.: Jacob Dyppel Nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning 1. Resume Kommunerne er, ifølge serviceloven, forpligtet til én gang årligt at udarbejde en kvalitetsstandard for pleje, praktisk hjælp, madservice samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Byrådet fremsendes hermed forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Kvalitetsstandarderne indeholder kvalitetsmål, der gør det muligt at måle og følge op på opgaveudførelsen. Kvalitetsmålene er en udmøntning af de budgetmål for ældreområdet, der er vedtaget i forhold til de serviceområder, der beskrives i kvalitetsstandarderne. Opfølgningen på kvalitetsstandarderne sker i forbindelse med Magistratens 3. Afdelings regnskabsaflæggelse i foråret De nye kvalitetsstandarder indeholder to justeringer i forhold til den nuværende visitationspraksis. Magistratens 3. Afdeling foreslår for det første, at revisitation af pleje, praktisk hjælp og madservice sker efter behov i stedet for efter behov og mindst én gang om året. For det andet har Magistratens 3. Afdeling siden efteråret 2003 anvendt samleydelser i visitationen til borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp. Samleydelser som giver borgeren en øget medbestemmelse i forhold til hjælpens indhold. Endelig er serviceniveauet for hjælp til indkøb samt træning præciseret, så det tydeligt fremgår, at hjælpen som hovedregel bevilges til de svageste borgere. De foreslåede justeringer og præciseringer indebærer ikke ændringer i serviceniveauet og er som følge heraf samlet set udgiftsneutrale. Det er Magistratens 3. Afdelings opfattelse, at der er tæt sammenhæng mellem priser på fritvalgsområdet, kvalitetsstandarder og budgetlægning. Der skal derfor findes en kadence, der sikrer et hensigts-

2 mæssigt samspil mellem disse. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af regnskab 2003 blev det besluttet, at spørgsmålet om fastlæggelse af en hensigtsmæssig kadence indgår i afdelingens indstilling om evaluering af frit valg-ordningen, som fremsendes medio Efter byrådets tiltrædelse vil kvalitetsstandarden blive formidlet til borgerne i form af en generel informationspjece. Her kan borgerne læse om den hjælp, de kan forvente af kommunen. Magistratens 3. Afdeling har udarbejdet forslag til en ny samlet informationspjece for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. 2. Tidligere beslutninger Pleje og praktisk hjælp Byrådet har på sit møde den 16. juni 1999 vedtaget indstillingen Kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp i Århus Kommune. Byrådet har på sit møde den 20. juni 2001 vedtaget indstillingen Evaluering og forslag til ny kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp. Byrådet har på sit møde den 20. november 2002 vedtaget indstillingen Indførelse af frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet. Indstillingen og den reviderede kvalitetsstandard omfattede udover pleje og praktisk hjælp også tilbuddet om madleverancer (samlet madservice). Madservice Byrådet har på sit møde den 16. juni 1999 vedtaget indstillingen Visitation til madservice og nye regler for drift af caféer på lokalcentre/plejehjem. Vedtagelsen betød, at der blev fastlagt visitationskriterier for tildeling af frostmad og tildeling af varmholdt- og kølet mad, og der blev fastlagt retningslinier for cafédrift på kommunens lokalcentre/plejehjem. Træning og aktiviteter Århus Byråd har den 20. december 2000 vedtaget indstillingen Serviceinformation om aktivitetstilbud. Byrådet har på sit møde den 4. juni 2003 vedtaget indstillingen Kvalitetsstandard for træning og aktiviteter. 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1 Lovgrundlag Kommunen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp (herunder madservice) efter servicelovens 71 samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 2

3 servicelovens 73a (jvnf. Socialministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 9. oktober 2002, 1). Kvalitetsstandarden skal indeholde: en præcis beskrivelse af det vedtagne serviceniveau i forhold til hjælpens indhold, omfang og udførelse, så der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal derfor indeholde præcise kvalitetsmål, der gør det muligt at måle og følge op på opgaveudførelsen, kommunens kvalitetskrav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v. samt generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp efter servicelovens 71 og 73a. 3.2 Opfølgning på de nuværende kvalitetsstandarder I kvalitetsstandarden for pleje og praktisk hjælp, madservice og træning er der formuleret kvalitetsmål, der tjener som checkpunkter i forhold til efterlevelse af serviceniveauet. Kvalitetsmålene er en operationalisering af de budgetmål indenfor ældreområdet, der er vedtaget i forhold til serviceområderne: pleje og praktisk hjælp, madservice og træning. Opfølgning på de (nuværende) kvalitetsstandarder vil ske i forbindelse med Magistratens 3. Afdelings regnskabsaflæggelse for 2003, der udarbejdes i foråret Der henvises til denne afrapportering. Resultaterne af målopfølgningen for 2003 vil blive drøftet med leverandørerne. 3.3 Forslag til nye kvalitetsstandarder Det fremgik af indstillingen Kvalitetsstandard for træning og aktiviteter (vedtaget af byrådet den 4. juni 2003), at Magistratens 3. Afdeling i foråret 2004 ville fremsende en samlet indstilling til byrådet om forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Magistratens 3. Afdeling har i efteråret 2003 udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Udarbejdelsen er foretaget af arbejdsgrupper med særlig viden indenfor de enkelte områder og med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. Hoved MED-Udvalget, leverandører inden for de forskellige områder samt visitatorer../. Magistratens 3. Afdelings forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning vedlægges som bilag til indstillingen (bilag 1). Det bemærkes, at de nye kvalitetsstandarder er skrevet som ét sammenhængende dokument, hvoraf kvalitetsstandardernes sammenhæng til bl.a. lovgivning og de relevante politisk fastsatte budgetmål for ældreområdet fremgår. Tidsfrister for visitation og levering af bevilget hjælp Af det fremsendte forslag til nye kvalitetsstandarder fremgår Magistratens 3. Afdelings tidsfrister for visitation og levering af hjælp (kapitel 4). Tidsfrister for visitation følger af, at kommunen, ifølge lov om rets- 3

4 sikkerhed og administration, skal fastsætte en grænse for, hvor lang tid, der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist undtagelsesvist ikke kan overholdes, vil borgerne fremover få tilsendt et brev om, hvornår de kan forvente en afgørelse. Særligt vedrørende plejeboliger og plejehjem Kommunen skal fastsætte krav til kvaliteten af den øvrige hjælp til opgaver, der leveres af den kommunale leverandør i forbindelse med driften af plejehjem m.v. (jvnf. Socialministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 9. oktober , stk. 5). Serviceniveauet i de nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning omfatter både de hjemmeboende borgere, borgere i plejeboliger og på plejehjem. Serviceniveauet er med andre ord som udgangspunkt uafhængig af boformen. Plejeboliger er som hovedregel placeret i samme bygning som lokalcentret eller i umiddelbar nærhed af lokalcentrets bygning. Samtidig er plejeboliger og plejehjem boliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Det muliggør en særlig fleksibel tilrettelæggelse og levering af hjælp i plejeboliger og plejehjem, f.eks. at personalet hele tiden er i umiddelbar nærhed i tilfælde af akut opståede situationer. Kvalitetskrav for godkendte leverandører af pleje, praktisk hjælp og madservice./. Magistratens 3. Afdeling har ultimo 2003 udarbejdet reviderede standardkontrakter for godkendte leverandører af pleje, praktisk hjælp og madservice. I kontrakterne fremgår kvalitetskrav til det udførende personale i forhold til pleje, praktisk hjælp og madservice. Standardkontrakterne er lagt til orientering i byrådets læseværelse (bilag 3). Kvalitetskravene omfatter bl.a.: Pleje og praktisk hjælp: Leverandøren er forpligtet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage og skal kunne træffes telefonisk 24 timer i døgnet af borgeren og af Århus Kommune. Leverandøren skal tilstræbe, at opgaverne hos den enkelte modtager af pleje og praktisk hjælp udføres af den samme medarbejder, og at hjælpen udføres af personale, der kender den aftalte hjælp. Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så borgerne ikke mærker til de problemer, der måtte være ift. ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren. Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side til pleje og praktisk hjælp. For så vidt angår pleje gælder, at hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal der gives tilbud om erstatningshjælp samme dag - med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Leverandøren skal give borgeren mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen konkret skal tilrettelægges. 4

5 Leverandøren skal sikre, at borgeren får hjælp, der i omfang modsvarer de behovsbestemte visiterede former for hjælp, når borger benytter sig af retten til at ændre i disse. Madservice: Leverandører af fleksibel mad skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage (mandag til fredag). Leverandører af varmholdt mad skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle ugens dage (mandag til søndag). Maden skal ernæringsmæssigt generelt leve op til Anbefalinger for den danske institutionskost. Leverandøren skal være godkendt af den stedlige fødevareregion og skal leve op til de gældende regler om fødevarekontrol. Der må ikke aflyses hjælp til madservice. Hvis en daglig levering af f.eks. varm mad flyttes mere end 45 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Hvis en ugentlig levering af fleksibel mad, f.eks. frostmad, flyttes mere end 90 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Opfølgning på kvalitetskravene i standardkontrakten er baseret på leverandørens egenkontrol og borgerhenvendelser. Derudover afholdes bl.a. to årlige leverandørmøder mellem Magistratens 3. Afdeling og de godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp samt madservice. Hver enkelt leverandør er som led i godkendelsesprossen blevet bedt om at redegøre for og dokumentere, hvordan de agter at leve op til bestemmelserne i standardkontrakten. Alle godkendte leverandører er således vurderet af Magistratens 3. Afdeling til at kunne efterleve de opstillede krav. Magistratens 3. Afdeling vil i løbet af det første halvår af 2004 foretage en generel evaluering af fritvalgsordningen. Justeringer i visitationspraksis Revisitation Revisitation af bevilget hjælp til en borger foreslås fremover at ske efter behov og ikke som i de nuværende kvalitetsstandarder efter behov og mindst én gang om året. Leverandører af pleje, praktisk hjælp og madservice har en observations- og tilbagemeldingspligt, jvnf. standardkontrakten for leverandører af pleje og praktisk hjælp samt madservice. Leverandørerne er således forpligtet til at meddele til Bestillerkontoret, såfremt borgeren selv tilkendegiver eller observeres at have problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje, nye eller ændrede hjælpemidler, træning). Samme forpligtelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre. Visitator vurderer herefter, om der er behov for at aflægge et besøg med henblik på revisitation. 5

6 Forslaget vil efter Magistratens 3. Afdelings vurdering ikke indebære ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Samleydelser Magistratens 3. Afdeling er med virkning fra november 2003 overgået til at visitere i såkaldte samleydelser. En samleydelse er en række opgaver, der er slået sammen til èn overordnet, samlet ydelse (i nogle kommuner kaldet pakker ), hvortil der er tilknyttet en tid og frekvens. Samleydelsen omfatter de opgaver, der normalt foretages hos en borger i forbindelse med et besøg. Visitation i samleydelser betyder, at der er en øget fleksibilitet og medbestemmelse for både borgeren og for leverandørens personale i leveringen af den visiterede hjælp, hvilket understøtter afdelingens ønsker om at bringe borgeren og borgerens behov i centrum. For borgeren giver samleydelser først og fremmest en øget medbestemmelse i forhold til hjælpens indhold. Borgeren kan for eksempel træffe aftaler med leverandørens personale om, hvilke opgaver, der skal lægges i den morgenpleje-samleydelse, som borgeren er visiteret til. Samleydelser er således med til at bringe borgerens behov i centrum i form af en individuelt tilpasset og fleksibel tilrettelæggelse af den visiterede hjælp. Personalet oplever en større frihed til selv at tilrettelægge arbejdet. Det er leverandøren, som overfor den konkrete borger vurderer, hvilken hjælp, der skal udføres f.eks. i forbindelse med morgenpleje. Til de enkelte ydelsespakker knytter der sig en tid, som det gennemsnitligt tager at udføre opgaverne i pakken. Denne tid disponerer leverandørens personale selv over i forhold til en vurdering af, hvilke opgaver der skal udføres. Magistratens 3. Afdeling arbejder på at indføre samleydelses-konceptet på andre relevante områder, f.eks. træningsområdet. Præcisering af serviceniveau: Indkøb og træning Indkøb I den nye kvalitetsstandard er der foretaget en præcisering af, at det som hovedregel er de svageste borgere, der modtager hjælp til indkøb. Det fremgår således, at den typiske modtager af hjælp til indkøb har vanskeligt ved eller er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ opgaver i relation til indkøb. Præciseringen er en afspejling af det nuværende serviceniveau og ændrer ikke på, at hjælp til indkøb altid bevilges ud fra en individuel, konkret vurdering af borgerens samlede situation og behov. Det vil sige, at borgere, der stort set selv klarer at varetage indkøbsopgaver, stadig kan modtage hjælp til indkøb, hvis særlige forhold taler herfor. Kvalitetsstandarden er på den måde ikke en facitliste for kommunens serviceniveau, men en beskrivelse af de forhold, som normalt udløser en bevilget hjælp. 6

7 Træning Den nye kvalitetsstandard indeholder ligeledes en præcisering i forhold til de kommunale tilbud om træning. Det fremgår således, at det som hovedregel er de svageste borgere, der kan modtage kommunal genoptræning eller vedligeholdelsestræning. Præciseringen er efter Magistratens 3. Afdelings vurdering en afspejling af det nuværende serviceniveau og ændrer ikke på, at hjælp til træning bevilges ud fra en individuel, konkret vurdering af borgerens samlede situation og behov. Fremtidig fremsendelse af forslag til nye kvalitetsstandarder Byrådet besluttede ifm. godkendelsen af regnskab 2003, at spørgsmålet om fastsættelse af kadence for fremsendelse af forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning samt priser på frit valgs ydelser afventer afdelingens indstilling om evaluering af frit valg-ordningen, som fremsendes medio Formidling af kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandarderne er hidtil formidlet til borgerne i form af en informationspjece for hvert serviceområde../. Magistratens 3. Afdeling foreslår, at der fremover udarbejdes én samlet informationspjece til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor serviceområderne: pleje, praktisk hjælp, madservice eller træning. Fordelen ved en samlet information er, at borgerne kun skal læse i én pjece i stedet for mange forskellige pjecer for at få kendskab til kommunens byrådsvedtagne serviceniveau. Udarbejdet tekstforslag til ny informationspjece vedlægges (bilag 2). 4. Økonomiske konsekvenser De nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning er samlet set udgiftsneutrale. Tiltrædelse af kvalitetsstandarderne har dermed ikke økonomiske konsekvenser. Magistratens 3. Afdeling afholder selv udgifter til trykning og uddeling af kvalitetsstandarderne samt informationspjece til borgerne. 5. Konsekvenser i forhold til mål Kvalitetsstandarderne understøtter målene for serviceområderne, idet de indeholder en præcis beskrivelse af kommunens serviceniveau i forhold til, hvem der som hovedregel kan modtage hjælpen samt hvad der er hjælpens indhold og omfang. 7

8 Kvalitetsstandarderne er således et effektivt politisk og administrativt redskab, der definerer rammerne for et ensartet serviceniveau i Århus Kommune, som visitatorerne visiterer efter, og som leverandørerne får mulighed for at levere. Hertil kommer, at kvalitetsstandarderne formidles til borgerne i form af en informationspjece. Pjecen bidrager til en præcisering af forventningsniveauet, idet borgerne her kan læse om det serviceniveau og den hjælp, de kan forvente fra kommunen. 8

9 6. Beslutningspunkter På baggrund af ovenstående indstiller Magistratens 3. Afdeling: 1. at forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning tiltrædes 2. at der sker en justering i visitationspraksis, så revisitation af pleje, praktisk hjælp og madservice sker efter behov i stedet for efter behov og mindst én gang om året 3. at orientering om ændring i visitationspraksis vedrørende samleydelser tages til efterretning 4. at præciseringen i serviceniveauet ift. indkøb og træning tages til efterretning 5. at fastsættelse af fremtidig kadence for fremsendelse af forslag til nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning samt priser på frit valgs ydelser afventer afdelingens indstilling om evaluering af frit valg-ordningen, som fremsendes medio at forslag til en ny samlet informationspjece for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning tiltrædes. Niels Erik Eskildsen sundhedsrådmand / Thor Davidsen økonomichef Bilagsfortegnelse Bilag 1: Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning (vedlagt til alle/ +elektronisk). Bilag 2:Informationspjece for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning (vedlagt til alle/+elektronisk). Bilag 3: Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp i Århus Kommune samt standardkontrakt for godkendte leverandører af madservice i Århus Kommune (fremlagt på byrådets læseværelse). Bilag 4: Udtalelse fra Århus Kommunes Ældreråd (vedlagt til alle/+elektronisk). Bilag 5: Udtalelse fra Hoved MED-udvalget i Magistratens 3. Afdeling (vedlagt til alle/+elektronisk). 9

10 Bilag 6: Høringssvar fra Magistratens 1. Afdeling (vedlagt til alle/+elektronisk). 10

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere