Skovvangskolens. Specialcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovvangskolens. Specialcenter"

Transkript

1 Skovvangskolens Specialcenter 1

2 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de udsatte børn sker tidligere og så tæt på barnets nærmiljø som muligt. Det betyder bl.a., at vi ikke længere kan søge timer til enkeltintegrerede elever. Skolen skal i første omgang dække disse behov. Men naturligvis er det ikke sådan, at alle børn skal rummes. Der vil stadig være børn, hvis vanskeligheder er af sådan en karakter, at vi ikke kan tilgodese deres behov, og disse børn har brug for et andet skoletilbud. Specialundervisningen på Skovvangskolen vil fremover blive organiseret på en lidt anderledes måde. Tidligere har timerne til specialundervisning været delt mellem støttecenteret, sprogcenteret og Transit. Fra skoleåret 2003/2004 vil alle timer blive samlet under støttecenteret for at opnå en større fleksibilitet. Skolen er i færd med at uddanne tre AKT-lærere ( HD, MR,og HL ), der får en særlig viden om børn med adfærds-, kontakt- og trivselproblemer. Disse lærere er tilknyttet støttecenteret. Målet med den nye struktur er : At lærerne ved, at der er hjælp at få uanset problemets omfang og karakter - og at det er bedre at komme en gang for meget end for lidt, så vi fremmer en tidlig indsats. At udnytte resourcerne bedst muligt, så ingen timer går til spilde. At der skabes et tillidsfuldt samarbejde mellem støttecenterets lærere og skolens øvrige lærere. At støttecenteret får en mere opsøgende funktion. 2

3 Specialcenteret. Århus kommunale Skolevæsen definerer Specialcenterets formål således : Skolens overordnede planlægning og koordinering af specialundervisningen og fordelingen af specialundervisningsressourcer. Til faglig drøftelse af lærere/lærerteams i relation til elever, som ikke udvikler sig som forventet. Pædagogisk udvikling - f.eks. : - almen undervisning og specialundervisning - ændret holddannelse - samarbejde med andre. Støttecenteret vil fortsat inddele skoleåret i tre perioder i forbindelse med den faglige og sproglige støtte. AKT-indsatsen i klasser og med enkelte elever vil blive tilrettelagt månedsvis. Men optræder der behov for akut indsats, finder vi en løsning. Som led i den nye struktur afskaffes de såkaldte mandagsmøder, og de afløses af et nyt mødeforum, som kaldes Specialcenteret. Det er Specialcenterets opgave at vurdere og tage initiativ til foranstaltninger, der kan hjælpe det enkelte barn, ligesom det er dets opgave at prioritere resourcerne til specialundervisningen.specialcenteret mødes hver anden mandag. Specialcenterets faste medlemmer er skolelederen, viceinspektøren, psykologen samt lederen af støttecenteret. Skolelæge, sundhedsplejerske og socialrådgiver indkaldes til første møde i hvert kvartal. I forbindelse med den aktuelle sag indkaldes andre relevante samarbejdspartnere, som kan være en eller flere af følgende : Elevens klasselærer/lærere, AKT-lærer, SFO, to-sprogskoordinator, fritidshjem, ungdomsklub/skole, skolevejleder, skolelæge, sundhedsplejerske, socialrådgiver. 3

4 Formål. Formålet med dette lille hæfte er at orientere jer om, hvad I gør, når I har et barn, der giver anledning til bekymring, det være sig af faglig, sproglig eller social art. Hæftet giver jer et overblik over procedurerne på Skovvangskolen. Som oftest er børns vanskeligheder ikke entydige. Det kan være svært at skelne mellem sproglige og faglige vanskeligheder. Men vi skal starte et sted, så derfor har vi lavet denne opdeling. Børn og / eller klasser med adfærds-, kontakt og trivselsproblemer. Oplever du eller I, at et barn / en gruppe / en klasse har en bekymrende adfærd, er der hjælp at hente. Problemstillingen behandles på et specialcentermøde. Skema afhentes hos lederen af støttecenteret ( HL ). 8 dage før mødet afleveres skemaet på kontoret ( B ). En lærer fra teamet deltager i specialcentermødet ved fremlæggelsen af problemstillingen. Specialcenteret udarbejder forslag til handlinger / indsatser / møder (? ). Lokal AKT-indsats - hvordan? Der startes med et kort observationsforløb i klassen. Et observationsforløb indebærer altid observation af relationer mellem enkelte elever, grupper af elever og læreren. Inden arbejdet går igang skal der aftales, hvad AKT-læreren hovedsagelig skal observere. Klassens team og en AKT-lærer udarbejder sammen en handleplan, der afprøves i en aftalt periode. Forældrene orienteres og inddrages i videst muligt omfang. I forbindelse med handleplanen træffes aftaler om, hvorledes og hvornår klassens øvrige forældre orienteres og / eller inddrages. Handleplanen evalueres ved aftalens slutning, - der laves evt. en ny. Specialcenteret holdes løbende orienteret. 4

5 Børn med faglige vanskeligheder. Er du eller I bekymret over et barns faglige udvikling, gør du/i følgende : Tag en uformel kontakt til Hanne Liborius (HL) i støttecenteret. Støttecenteret hjælper med udredning af problemets karakter og omfang. (F.eks. test) Faglæreren udarbejder handleplan i samarbejde med en af støttecenterets lærere. Forældrene orienteres og inddrages i videst muligt omfang. Der aftales, om henvisning til PPR er relevant på et koordinerende møde med deltagelse af koordinator, relevante lærere samt læsekonsulent. Handleplanen evalueres efter en aftalt periode. Der udarbejdes evt. en ny handleplan, ligesom det afgøres, om problemstillingen skal forelægges Specialcenteret. Børn med behov for sprog-støtte. Har du eller I et barn, som ikke behersker dansk på et alderssvarende niveau, gør du/i følgende : Tag en uformel kontakt til to-sprogskoordinatoren Bernard Chapelle (BC). To-sprogskoordinatoren hjælper med udredning af problemets karakter og omfang. (F.eks. test) To-sprogskoordinatoren udarbejder en handleplan i samarbejde med klassens team.( F.eks. sprogstøtte i form af et kursusforløb på hold i eller efter skoletid). Forældrene inddrages i videst muligt omfang. Handleplanen evalueres efter en aftalt periode. 5

6 Der udarbejdes eventuelt en ny handleplan, ligesom det afgøres, om problemstillingen skal forelægges Specialcenteret. 6

7 Børn, som akut skaber problemer for sig selv og/eller andre. Får du i forbindelse med undervisningen problemer med en eller flere elever, kan du benytte Stoppestedet. ( Findes i støttecenterets lokaler). Du udfylder en stoppestedsseddel og beder barnet gå i Stoppestedet. Du kan eventuelt via sedlen bede os om at tage en snak med barnet, eller du kan bede os holde barnet tilbage, så du efter timen kan mødes med barnet. Det opgøres månedligt hvilke elever, der har været i Stoppestedet. Overstiger det 3 gange, kontaktes klasselæreren. Ved et problem af et omfang, som indebærer, at ledelsen straks inddrages, er proceduren således : Skolelederen Anders Bach orienteres af klassens lærer/lærere. Skolelederen beslutter, hvad der på kort sigt skal ske og orienterer skolens lærere. Skolelederen indkalder hurtigst muligt til et møde, hvor følgende deltager : Skolelederen, klassens lærer/lærere, lederen af støttecenteret og andre relevante samarbejdspartnere. På mødet laves en handleplan, hvori indgår aftaler om, hvem der er tovholder, hvilke tiltag der sættes i værk, og hvordan og hvornår evaluering finder sted. 7

8 Møde i Specialcenteret. Når man i et klasseteam i samarbejde med støttecenteret har afprøvet en handleplan og stadig er bekymret for et barns udvikling sker følgende Teamet beskriver kort elevens vanskeligheder og vedlægger de afprøvede og evaluerede handleplaner. Beskrivelsen afleveres på kontoret 14 dage før specialcentermødet. Skolelederen udarbejder dagsorden for det kommende møde i Specialcenteret og indkalder relevante samarbejdspartnere. Dagsordenen udsendes til alle mødedeltagere senest en uge før mødet. På specialcentermødet fremlægger klasselæreren/lærerne sagen, og der træffes aftaler om det videre forløb ( f.eks. henvisning til PPR, yderligere støtte, styrket forældresamarbejde, søgning om nyt skoletilbud mm.). Der aftales endvidere, hvem der er tovholder, samt hvordan og hvornår aftalerne evalueres. 8

9 Skoleforsømmelser - et risikosignal Skoleforsømmelser er fravær i længere tid eller jævnligt fravær med eller uden grund. Her er tænkt på ulovligt fravær. Det er : Forsømmelser pga. ophold i udlandet over en måned. Pjæk = fravær uden forældrenes og skolens viden. Pjæk = fravær med forældrenes viden, hyggepjæk eller fravær pga. forpligtelser i hjemmet. Skolevægren/skoleforbi. Et fravær over mere end 10 dage over 3 måneder eller mere end 3 dage pr. måned er betænkeligt. Et fravværsmønster med gentagne endagsforsømmelser over flere uger bør også vække opmærksomhed. Handleplan. Lærerne følger elevernes fremmøde ved at notere i klasseprotokollen. Ved bekymrende fravær kontakter klasselæreren forældrene tidligst muligt. Elevens fravær og årsagen hertil drøftes på klasselærerens foranledning i klasseteamet. Klasseteamet udarbejder handleplan - om muligt i et samarbejde med forældrene. Skolevejlederen kan inddrages. Skolelederen underrettes. Elevens fravær drøftes i Specialcenteret. Der udarbejdes en henvisning til PPR. / Der laves underretning til socialforvaltningen. / Der udarbejdes ny handleplan med deltagelse af forældre - elev - socialforvaltningen og skolen. Ovenstående punkter iværksættes i rækkefølge. Listen under sidste punkt iværksættes kun, hvis de ovenstående foranstaltninger ikke har nogen virkning. 9

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret...

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Håndgreb i samarbejdets svære kunst

Håndgreb i samarbejdets svære kunst Håndgreb i samarbejdets svære kunst når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport. Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen. Skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport. Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen. Skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skoleåret 2011/2012 1 Indhold Forord... 4 Indledning og metode... 5 Ressourceforbrug og sammenhæng til dagtilbudsområdet... 5 Forbedringspotentiale...

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Børne- og Skolesekretariatet 6. reviderede udgave 2013 1 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et revideret arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening, juli 2009 Tak til de som har bidraget med værdifuld

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere