Skrivevejledning til forfattere og oversættere april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrivevejledning til forfattere og oversættere april 2013"

Transkript

1 Skrivevejledning til forfattere og oversættere april 2013 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde med Gads Forlag som forfatter, oversætter eller korrekturlæser. Vejledningen indeholder de informationer, du skal bruge for at skrive dit manuskript, læse korrektur osv. Du bedes følge vejledningens retningslinjer for opsætning af manuskripter af hensyn til redaktørens og trykkeriets videre arbejde med dit manuskript. Manuskriptet Retskrivning Retskrivningen i manuskriptet skal følge Retskrivningsordbogen. På hjemmesiden er det nemt at finde retskrivningsregler og stavemåder fra Retskrivningsordbogen. Opsætning med Word Hvis ikke andet aftales med din redaktør, bedes du skrive dit manuskript i Word eller et andet IBM-kompatibelt program. Undgå ethvert raffinement, fx i form af centrering, blokindrykning, forskellige skriftstørrelser, VERSALER til overskrifter osv. Det vanskelig gør den redaktionelle proces. Skriv med løs bagkant. Manus skal ikke pænt ud. Overskriftsystem Som udgangspunkt kan du anvende 3 overskriftsniveauer i teksten. Indsæt overskrifter ved at klikke på Words overskriftniveauer ( Titel (kapitlets titel), Overskrift 1, overskrift 2). Får du brug for et 4. overskriftniveau, kan du anvende Undertitel. Brug aldrig automatisk nummerering i overskrifter, da der er risiko for, at de forsvinder ved videre formatering. Hvis der skal være nummerering i overskrifter, skal disse skrives manuelt. Orddeling Slå den automatiske orddeling fra. Der må ikke laves manuel orddeling under skrivningen. Mellemrumstast Mellemrumstasten må kun bruges til at lave mellemrum mellem ord, aldrig som erstatning for tabulatortasten ved indrykning. Linjeskift Brug kun tvungent linjeskift ved nyt afsnit. Sidenummerering Nummerer siderne fortløbende nederst i venstre hjørne. Fremhævelser Anvend udelukkende tekstbehandlingssystemets kursiv til fremhævelse i din tekst. Specialtegn Har du brug for tegn eller bogstaver, som ikke findes i den benyttede skrifttype, tal da med

2 forlagsredaktøren, før du foretager dig yderligere. Bindestreger og tankestreger Bindestreger - anvendes mellem to ord, som hører sammen, fx 80-årig. Tankestreger (CTRL og - på det numeriske tastatur) anvendes undervejs i sætninger. Vær opmærksom på, om Word laver dine - om til og omvendt. Tegnsætning Benyt grammatisk komma. Stavemåde Vær konsekvent i stavemåde gennem hele kapitlet, også i billedtekster, register, klummetitler osv. Brug sidste udgave af Retskrivningsordbogen som retningslinje for stavning (www.dsn.dk). Noter Undlad at bruge fodnoter. Hvis noten er vigtig, skrives den ind i teksten. Man kan ofte nøjes med en kildehenvisning. Autokorrektur Slå den automatiske korrektur i Word til. Dato Datoer skrives enten rent numerisk ( ) eller alfanumerisk (12. juli 2007). Det skal være konsekvent gennem hele teksten. Tal Normalt angives tal fra et til ti med bogstaver, mens tal fra 11 og opefter angives med tal. Århundreder angives som fx 1800-tallet frem for som 19. århundrede. Det gælder også århundreder før vor tid. Tabeller Tabeller laves bedst i celleform i tekstbehandlingsprogrammets tabelfunktion. Tabeller i Excel kan også bruges, men håndteringen på trykkeriet er mere tidskrævende, og man risikerer, at skjulte data kommer med ind i ombrydningsprogrammet. Tabellerne udarbejdet i tekstbehandlingsprogrammet kan indsættes direkte i teksten. Andre tabeller leveres samlet i en separat fil (se afsnittet Tabeller og figurer). Web-sider og -adresser Word laver automatisk hyperlinks ved web-sider og -adresser (gør teksten blå og sætter streg under). Det kan give problemer i den videre formatering. Husk derfor at fjerne hyperlinks (marker ordet og tryk CTRL og mellemrumstangenten). Forkortelser Følgende forkortelser, der er optaget i Retskrivningsordbogen, kan anvendes i manuskriptet, lige som de sædvanligt anvendte forkortelser for mål, vægt og længde, som ikke er gengivet i listen herunder: bl.a. blandt andet ca. cirka dvs. det vil sige eks. eksempel ekskl. eksklusive e.l. eller lignende f. følgende (ved sidehenvisninger, s. 43f.)

3 ff. de følgende (ved sidehenvisninger, s. 43ff.) fx for eksempel if. ifølge inkl. inklusive jf. jævnfør maks. maksimal, maksimum m.a.o. med andre ord m.fl. med flere mht. med hensyn til m.m. med mere mia. milliard mio. million min. minimal, minimum m.v. med videre mdl. månedlig o.a. og andet, og andre o.l. og lignende osv. og så videre pga. på grund af pkt. punkt % procent pct. procent s. side (ved sidehenvisning) stk. styk, stykke ugtl. ugentlig vha. ved hjælp af årh. århundrede årl. årligt Citater, kilder, henvisninger, referenceliste, ophavsret Citater fra andres arbejder Der kan citeres og refereres fra andres publikationer, blot man angiver kilden rigtigt. Tilladelse fra forfatter/rettighedsindehaver er kun nødvendig, såfremt det drejer sig om lange citater fra samme forfatter/udgivelse. I de tilfælde indhenter forlaget den nødvendige tilladelse. Citater skal ikke blot gengives ordret, men også bogstavret. Citater sættes i anførselstegn både foran og bagved. Korte citater skrives inde i brødteksten, således: tekstteksttekstteksttekst (henvisning, s.x). Citater på tre eller flere linjer formateres som særskilte afsnit uden anførselstegn: Indsæt tvungent linjeskift, marker citatet med Citat i word, som derefter automatisk formaterer citatet. Indsæt tvunget linjeskift. Eksempel: Har man én gang forstået, at kilder altid er kilder til, giver spørgsmålet om gode og dårlige kilder sig selv. Kildernes kvalitet afhænger nemlig ikke af universelle kriterier som fx alder, fuldstændighed, proveniens, ægthed, tendens eller lignende, men ene og alene af kildernes forhold til problemstillingen. [ ] Jo mere

4 præcist, man har hold på kilderne, desto bedre kan man bestemme deres udsagnskraft i forhold til sinerkendelsesinteresse (Olden-Jørgensen 2001, s ). Krydshenvisninger til egen tekst Når man henviser til andre steder i egen tekst, kan man ikke vide, hvad sidetallet i den færdige bog vil blive. Derfor skriver man kun (s. xxx). Redaktøren indsætter det rigtige sidetal under læsning af den ombrudte 1. korrektur. Kildehenvisninger i teksten Kildehenvisninger i teksten udformes lige som referencelisten efter Harvard-standarden. I selve teksten henvises med efternavn og årstal, som skal stå i parentes, fx (Jensen 1997). Bruges forfatterens navn i teksten, henvises således: Jensen (1997) hævder, at Har kilden op til tre forfattere, skal alle tre nævnes fx: (Baraff, Cody og Cherry 1984). Har kilden mere end tre forfattere, anføres kun navnet på den første, og der tilføjes et al. fx: (Jensenius et al. 2000). Henvises der til flere referencer i samme parentes, adskilles henvisningerne fra hinanden med et semikolon fx: (Jensen 1997; Baraff, Cody og Cherry 1984; Jensenius et al. 2000). Henvisning til to værker af samme forfatter noteres (Jensen 1997; 2005). Er der flere henvisninger til samme forfatter eller forfattergruppe inden for samme årstal, adskilles henvisningerne med bogstaverne a, b, c osv., fx: (Hess 2000a; Hess 2000b). Samme bogstavmarkering skal gentages i referencelisten. Ved gentagne referencer til samme værk kan benyttes (ibid.). Ibid. er en forkortelse af ibidem = den samme. Referencelisten Brug ikke referenceprogram (fx Reference Manager) til at generere referenceliste og henvisninger i teksten, da programmet laver formateringer, der vanskeliggør det redaktionelle arbejde. Referencelisten udformes lige som henvisninger i teksten efter Harvard-standarden. Alle henvisninger i teksten skal i referencelisten angives med fuld reference, så interesserede læsere kan opsøge kilden. Referencelisten opstilles alfabetisk, evt. ved hjælp af sortér-funktionen i tekstbehandlingsprogrammet. Er der flere publikationer af samme forfatter, sorteres de kronologisk: den ældste først. Hvis en kilde har op til seks forfattere, skal alle nævnes i referencelisten, kun adskilt af komma. Fx: Brown A, Evans B, Harris C, Porter D, Neville E, White F Er der syv eller flere forfattere, nævnes kun den første fulgt af et al.. Fx: Brown A et al Ved engelske titler bruges ed. (edition) i stedet for udg. (udgave), alle ord i titlen skrives med lille begyndelsesbogstav, undtagen navne. I engelske titler forkortes redaktør (red.) som ed./eds. (editor). Referencer til en hel bog Forfatters/redaktørs efternavn initial(er) år. Titel. x. udg. (kun ved 2. og flg. udgaver). Sted: forlag. Pedersen S (red.) Sygeplejebogen 1, 1. del Patientologi Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. 3. udg. København: Gads Forlag. Orem D Nursing: concepts of practice. 6th ed. St. Louis, Missouri: Mosby Inc. Hørdam B, Pedersen C (red.) Vidensformer Pædagogik Sundhed. København: Gads Forlag. Reference til et kapitel eller en artikel i en redigeret bog Kapitlets/artiklens forfatter(e)s efternavn initial (er) år. Kapitlets titel. I: Redaktør(er)s efternavn og initial(er) med (red.) efter det sidste navn. Bogens titel. x. udg. Sted: forlag, s. x-x.

5 Reitan AM Mestring. I: Pedersen S (red.). Sygeplejebogen 1, 1. del Patientologi Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. 3. udg. København: Gads Forlag, s Tod A Interviewing. I: Gerrish K og Lacey A (eds.). The research process in nursing. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishing, s Reference til en tidsskriftartikel Forfatter(e)s efternavn initialer år. Artiklens titel. Tidsskriftets standardforkortelse, årgang (nummer), s.x-x. Raunkier M Udviklingen af den palliative indsats i Danmark i perioden og forestillinger om den gode død. Sygeplejersken; 108(7), s Tanner CA Thinking like a nurse: a research-based model of clinical judgment in nursing. J Nurs Educ; 45(6), s Kwong EW, Pang SM, Aboo GH, Law SS Pressure ulcer development in older residents in nursing homes: influencing factors. J Adv Nurs; 65(12), s OBS: Standardforkortelse gælder tidsskrifter, der er indekseret i PubMed Journals. Alle andre tidsskrifters navn skrives helt ud. Referencer til offentlige publikationer Love: Ministerium år, Lovens navn (lovens kaldenavn ). LBK nr. xxx af dd/mm/år. Eksempel: Velfærdsministeriet Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). LBK nr. 877 af 03/09/2008. Andre offentlige publikationer: Forfatterens eller den offentlige instans navn år. Publikationens titel. Sted: Den offentlige instans. Sundhedsstyrelsen Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. København: Sundhedsstyrelsen. Jørgensen ME og Rosenlund M National monitorering af den officielle anbefaling om fysisk aktivitet. Etmetodestudie. København: Statens Institut for Folkesundhed. Forfatters efternavn initial(er) år (hvis muligt). Dokumentets titel. Sted: Udgiver. Lokaliseret dd.mm.år på [webadressen] Eksempel: WHO The world health report Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization. Lokaliseret på Tabeller og figurer Tabeller Ved en tabel forstås en skematisk opstilling af tal eller tekst. Er tabeller ikke skrevet direkte ind i manus ved hjælp af tabelfunktionen, men afleveres separat, gælder følgende: Tabeller nummereres i den rækkefølge, de skal komme i manus. Fx er tabel 2.2 den anden tabel i kapitel 2. Der skal vedlægges en liste over tabeller, hvoraf nummereringen fremgår. Tabeller skal have en kort, forklarende tekst, samt en præcis kildehenvisning (inkl. sidetal) Tabeltekster må gerne skrives ind i manus. Tabeltekster skal være kortfattede og nærmest fungere som en slags overskrift til tabellen. I selve manus skal markeres, hvor tabellen skal stå, således: (Tabel 1.2 ind her)

6 Tabel 2.1 (tabelteksten) Figurer Ved en figurer forstås fotos, tegninger, grafiske illustrationer, kurver m.m. Eventuelt figurmateriale skal afleveres som selvstændige dokumenter sammen med tekstmanus. Aftale om antallet af illustrationer træffes samtidig med at bogen vedtages til udgivelse. Illustrationer skal være originale fotos/dias eller forlæg til figurer, der skal rentegnes. Forlaget sørger for evt. rentegning, hvilket betyder, at forlæggene skal være tydelige og ikke til at misforstå. Illustrationer nummereres fortløbende i den rækkefølge, de skal stå i manus. Figur 2.3 er den tredje figur i kapitel 2. Der skal vedlægges en liste over illustrationer med tilsvarende numre, og det skal markeres tydeligt i manus, hvor illustrationen skal sættes ind, således: (Figur 2.3 ind her) Figur 2.3 (figurtekst) Figurer skal have en kortfattet figurtekst, som præciserer og gerne perspektiverer det, der ses på billedet i forhold til dets sammenhæng med bog/kapitel. Desuden angives præcis kildehenvisning. Ophavsret Andres tegninger, fotografier, diagrammer, tabeller, kort mv. er beskyttet af ophavsret, og må ikke gengives uden tilladelse. Forlaget søger skriftlig tilladelse til gengivelse hos ophavsrethaveren. Aflever derfor altid alle de oplysninger, der overhovedet kan skaffes om kilden, sammen med som minimum en fotokopi af den ønskede illustration. Bilag Der kan undtagelsesvis indsættes bilag i bogen. De skal være uddybende for teksten i manuskriptet, men bogen skal kunne læses og forstås uden bilag. Disse skal således være en hjælp til den specielt interesserede læser. Stikordsregister Normalt vil redaktøren sørge for, at der bliver udarbejdet et stikordsregister. Aflevering af manus Ved første aflevering af manuskriptet skal du sende det elektronisk til forlagsredaktøren. I forlagskontrakten er angivet dato for, hvornår færdigt manus skalafleveres. Du kan have andre afleveringsfrister i forhold til boges fagredaktør, hvis der er en sådan. Arbejdsgangene efter modtagelse af manus Arbejdsproces i produktionsfase Redigering og korrekturlæsning Når forlagsredaktøren modtager manuskriptet, læses teksten igennem for redigering af sproglig forståelse mv. Oftest får du manus tilbage med spørgsmål til teksten og forslag til ændringer. Manus sendes til opsætning hos trykkeriet Din redigerede word-fil sendes til opsætning (layout) på trykkeriet. Du modtager 1. forfatterkorrektur

7 Du får 1.korrekturen til godkendelse. Du har mulighed for at foretage rettelser af minimalt omfang. En professionel korrekturlæser samt redaktøren læser ligeledes korrektur på forståelighed og sprogrigtighed. Omslag sættes i gang Har du forslag eller ønsker til omslagets udseende, er du velkommen til at komme med dine ideer til din forlagsredaktør. Rettelserne sendes til 2. korrektur Når forlaget har modtaget din forfatterkorrektur, rettes filen til med dine rettelser og sendes til 2. korrektur og der udarbejdes register. Normalt vil du ikke se mere til manus, før bogen udkommer, men ønsker du at læse en 2. korrektur, skal du blot aftale det med forlagsredaktøren Kontakt din forlagsredaktør, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Birthe Kamp Nielsen Forlagsredaktør G.E.C. Gads Forlag A/S Fiolstræde København K Direkte Mobil Revideret april 2013

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet

Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet 25. juni 2014 Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet Indhold Side Generel information 2 - Omfang af manuskripter 2 Fremsendelse af manuskripter 2 Opstilling af manuskripter

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere