OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning"

Transkript

1 Tekstbehandling - Vejledning

2 Kom- igang hjælp Værktøjer Brugerdefinerede værktøjer Filhåndtering Opret nyt dokum ent Åbn dokum ent Gem dokum ent Teksthåndtering Ændre skrifttype Ændre farver Justering tekst Ændre linieafstand Num m erering/ punktopstillin g Klip, Kopiere, Sæt ind Grafik og tabeller Indsæt grafik Indsæt tabel Nyttige værktøjer Stavekontrol Ord- tælling Søgning dokum enter Side- formatering Kolonner Ændre m argener Sidehoved/ Sidefod Sidetal Eksportér som PDF Sidevisning Udskrivning Forskelle mellem OpenOffice og Word Funktioner der kan være im plem enteret forskelligt i de to program m er

3 Kom- i- gang Værktøjslinier hjælp Brugerdefinerede værktøjslinier

4 Kom- i- gang hjælp Værktøjslinier Værktøjslinien indeholder knapper og m enuer, der gør det m uligt, hurtigt at tilgå de talrige kom m andoer i OpenOffice- Writer

5 Kom- i- gang hjælp Værktøjslinier I m enulinien vælges Vi s Vær k t øj sl i n i er for at se hvilke forskellige m uligheder, der er for tilføje/ fjerne værktøjslinier. Tilføj/ fjern sker ved at klikke flueben frem / væk.

6 Kom- i- gang hjælp Brugerdefinerede værktøjslinier For at lave en værktøjslinie m ed egne præferencer skal m an i m enulinien vælge: Vi s Vær k t øj sl i n i er - Ti l p as

7 Kom- i- gang hjælp Brugerdefinerede værktøjslinier Knapper i brug Liste m ed de tilgængelige knapper i den valgte værktøjslinie. For at knappen vises, m arkeres check- boksen m ed et flueben. For at skjule knappen fjernes fluebenet. Tilgængelige knapper Viser en liste af knapper organiseret efter kategori. Klik på + - tegnet for at se hvilke knapper, der er i den aktuelle kategori. For at tilføje valgte knapper i en værktøjslinie, m arkér knappen og klik på knappen Ti l f øj - - >

8 Filhåndtering Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Gem me et dokument

9 Filhåndtering Oprette et nyt dokument Der er 3 m åder at oprette et nyt dokum ent på: Genvejstasterne Ctrl.+ N Nyt ikonet i værktøjslinien I m enulinien vælges: Fi l er - Ny(t ) Tek st d ok um en t

10 Filhåndtering Oprette et nyt dokument Tekstdokument : Opretter et nyt tekstdokum ent. Regneark : Opretter et nyt regneark. Præsentation : Opretter en ny præsentation. Auto- pilot præsentation dialogboksen vil autom atisk blive vist. Tegning : Opretter et nyt tegning- dokum ent. HTML Dokument : Opretter et nyt htm l- dokum ent. Hoveddokument : Opretter et nyt hoveddokum ent. Formel : Opretter et nyt form el- dokum ent. Etiketter : Dialogboksen til at oprette etiketter vises. Visitkort : Dialogboksen til oprette visitkort vises. Skabeloner og dokumenter : Dialogboksen skabeloner vises.

11 Filhåndtering Åbne et dokum ent Der er 3 m åder at åbne et dokum ent på: Genvejstasterne Ctrl.+ O Klik på Åbn - ikonet I m enu linien vælges: Fi l er - Åb n

12 Filhåndtering Åbne et dokum ent Denne knap viser filerne i den aktuelle brugers bibliotek. Denne knap laver en ny m appe. Derefter browser m an frem til den m appe, hvor filen ligger, m an vil åbne. Klik på knappen Åb n for at åbne dokum entet. Det er også m uligt at vælge filen åbnet i skrivebeskyttet tilstand ved at sætte flueben i Sk r i veb esk yt t et. Denne knap flytter et trin op i biblioteksherakiet.

13 Filhåndtering Gem me et dokument Der er 3 m åder at gem me et dokum ent på: Genvejstasterne Ctrl.+ S Klik på Gem - ikonet I m enulinien vælges: Fi l er Gem / Gem som

14 Filhåndtering Gem me et dokument Denne knap viser filerne i den aktuelle brugers bibliotek. Denne knap laver en ny m appe. Denne knap flytter et trin op i biblioteksherakiet. Skriv navnet på dokum entet. Vælg filtype og klik på Gem.

15 Filhåndtering Gem me et dokument.sx w er st andardformatet i Openoffice..doc (Word 97/ 2000/ XP) er standardformatet, der er kompatibel med de fleste Windows- pc'ere. Word 95 og Word 6.0 er tidligere versioner af Word og bruges kun til kompatibilitet med ældre programmer. RTF bruges til udveksling med ikke- standard programmer. Beskytter kun i et begrænset omfang dokument ets formatering og bør kun bruges, når andre formater ikke er mulige. StarWriter (3.0 to 5.0) bruges til kompatibilitet med t idligere versioner af StarOffice (de fleste nyere versioner af StarOffice bruger samme. sx w- format som OpenOffice bruger)..tx t- format et er rå tekst helt uden nogen form for formatering. HTML- formatet bruges til at lave formaterede websider.

16 Arbejde med tekst Ændre skrifttype Ændre farver Justere tekst Ændre linieafstand Nummerering - punktopstilling Klip/ kopier/ Sæt ind

17 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper Markér teksten der skal ændres skrifttype på.

18 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper I m enulinien vælges: For m at er - Tegn

19 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper I boksen vælges: Sk r i f t t yp e t yp og r af i St ør r el se. I displayet vises eksem pel på, hvordan teksten kom m er til at se ud efter at have valgt.

20 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper Der findes en anden m åde at ændre skrifttyper på. Markér teksten, der skal ændres.

21 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper I objekt- linien kan der vælges skrifttyper fra drop- down m enuen ved at klikke på pilen i højre side af boksen.

22 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper Typografier: FED k u r si v Understregning I objekt- linien kan der også vælges typografi og størrelse.

23 Arbejde med tekst Ændre farver Det er m uligt at m arkere en tekst og ændre tekstfarve og baggrundsfarve.

24 Arbejde med tekst Ændre farver Markér teksten, der skal ændres og klik på knappen. Vælg farve i den viste farvepalet.

25 Arbejde med tekst Justere tekst Der er 2 m åder at justere tekst på. 1. Markér den tekst, der ønskes ændret. I m enulinien vælges For m at er Af sn i t

26 Arbejde med tekst Justere tekst Under fanebladet Just er i n g kan der vælges m ellem venstrestillet lige sider højrestillet centreret margener i begge

27 Arbejde med tekst Justere tekst 2. Markér teksten, der ønskes ændret. I værktøjslinien vælges ved at klikke i knappen venstre/ højrestillet centreret- lige m argener i begge side.

28 Arbejde med tekst Ændre linieafstand Markér teksten, hvori der skal ændres linieafstand.

29 Arbejde med tekst Ændre linieafstand I m enulinien vælges: For m at er - Af sn i t

30 Arbejde med tekst Ændre linieafstand Under fanebladet In d r yk ni ng & Af st and vælges m ellem enkelt linie halvandet linie dobbeltlinie og andre

31 Arbejde med tekst Ændre linieafstand Enkelt: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en enkelt linieafstand uden ekstra afstand m ellem linierne. 1.5 lines: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en halvandet gang større afstand m ellem linierne. Double: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes dobbelt linieafstand. Proportional: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en linieafstand, der er forskellig fra de gængse. I boksen til højre kan der vælges %, hvor 100% er lig m ed en enkeltlinies afstand. Mindste: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en linieafstand, der er forskellig fra de gængse. I boksen til højre kan linieafstanden vælges i cm. Fast: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en fast defineret linieafstand. Minim um safstanden er 0,25 cm. Hvis der tilføjes en ændret skriftstørrelse i et afsnit, vil linieafstanden autom atisk blive ændret til den største skriftstørrelse.

32 Arbejde med tekst Nummerering/ punktopstilling Der kan tildeles num m erering eller punktopstilling til afsnittene i dokum entet ved at vælge disse i værktøjslinien.

33 Arbejde med tekst Nummerering/ punktopstilling Tilføj/ fjern num m erering. Tilføj/ fjern punktopstilling

34 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Der er tre m åder at kopiére en m arkeret tekst på: Genvejstasterne Ctrl.+ C Klikke på Kopiér - knappen I m enulinien vælges Red i g ér - Kop i ér

35 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Indsætte den kopiérede tekst: Genvejstasterne Ctrl.+ V Klik på Sæt ind - ikonet I menulinien vælges Redi gér Sæt ind

36 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Flytning af m arkeret tekst (klip og sæt ind) Genvejstasterne Ctrl.+ X Klik på Klip - ikonet I m enulinien vælges Redi g ér - Kl i p

37 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Placér m arkøren der, hvor den udklippede tekst skal sættes ind. Indsætning: Genvejstasterne Ctrl.+ V Klik på Sæt ind - ikonet I m enulinien vælges Red i gér Sæt i n d

38 Grafik & Tabeller Indsæt grafik Indsæt tabel

39 Grafik & Tabeller Indsæt grafik I m enulinien vælges Ind sæt Gr af i k Fr a f i l

40 Grafik & Tabeller Indsæt grafik Brows frem til det billede, der ønskes indsat. Sæt flueben i For h ånd svi sni n g for at se billedet inden indsættelsen. Markér grafik- filen og klik på knappen Åbn

41 Grafik & Tabeller Indsæt grafik Det er m uligt at ændre størrelse ved at trække i et af de grønne punkter omkring billedet. Flytning af billedet: Træk m usen henover et af de grønne punkter. Når m arkøren ændrer form til, klik og og holsen m useknappen nede, og træk billedet hen, hvor det ønskes.

42 Grafik & Tabeller Indsæt tabel For at indsætte tabel gøres følgende: Placér m arkøren, hvor tabellen ønskes indsat I m enulinien vælges Ind sæt - Tab el

43 Grafik & Tabeller Indsæt tabel Skriv tabelnavn Vælg antal rækker og kolonner. Der kan vælges og fravælges andre indstillinger såsom tabeloverskrift, gentag sidehoved, opdel ikke, og kant.

44 Grafik & Tabeller Indsæt tabel Tabellen er nu indsat. For at ændre egenskaber og attributter i celler, m arkeres de celler, der ønskes ændret.

45 Grafik & Tabeller Indsæt tabel Fletning af to eller flere sam m enhængende celler til en enkelt celle er m uligt. Top/ Centrer/ Bund ændrer tinieafstanden i celleindholdet. Udligner cellestørrelsen i tabellen Indsæt... tillader indsættelse af rækker/ kolonner før eller efter m arkeringen. Slet... fjerner de m arkede rækker/ kolonner

46 Nyttige værktøjer Stavekontrol Ordtælling Søge i dokumentet

47 Nyttige værktøjer Stavekontrol Der er to m åder at lave stavekontrol på: Klik på Stavekontrol - ikonet I m enulinien vælges Fu n k t i on er St avek on t r ol Kon t r ol l ér

48 Nyttige værktøjer Stavekontrol Når et forkertstavet ord er fundet, spørger stavekontrollen om, hvad der skal ske. Der kan vælges m ellem Ignorér Ignorér alle Erstat Erstat alle Stavekontrollen kan også forslå nogle ord. Disse kan m arkeres og erstatte de forkert stavede ord.

49 Nyttige værktøjer Ordtælling For at se inform ationer om dokum entet vælges i m enulinien Fi l er - Eg en sk aber

50 Nyttige værktøjer Ordtælling Under fanebladet St at i st i k kan der ses forskellige oplysninger om dokum entet.

51 Nyttige værktøjer Søge i dokum entet Det er m uligt at søge efter og erstatte bestem te ord og sætninger i et dokum ent. I m enulinien vælges Red i g ér Søg og er st at

52 Nyttige værktøjer Søge i dokum entet Skriv et ord eller sætning i søg- boksen. Klik på knappen Søg Søg al l e

53 Sideformatering Spalter Ændre margener Sidehoved/ Sidefod Sidetal Eksporter som PDF Sidevisning Udskriv dokumenter

54 Sideformatering Spalter I m enulinien vælges: For m at er - Sp al t er

55 Sideformatering Spalter Her kan vælges antallet af spalter og andre layout indstillinger.

56 Sideformatering Spalter Der kan vælges m ellem to eller flere spalter. Spalterne kan adskilles af en linie eller en brugerdefineret m ellem rum m ellem spalterne. Der kan også vælges spalter i forskellige bredder.

57 Sideformatering Ændre margener I m enulinien vælges For m at er - Si d e

58 Sideformatering Ændre margener Under fanebladet Si d e i m argensektionen er det m uligt at ændre: Topm argen Bundm argen Venstrem argen Højre m argen Gøres ved at klikke i op og ned pileknapperne.

59 Sideformatering Sidehoved/ Sidefod Under fanebladet Si d eh oved sættes flueben i Ak t i vér Si deh oved Under fanebladet Si def od sættes flue- ben i Ak t i vér Si d ef od Klik OK Klik OK

60 Sideformatering Sidehoved/ Sidefod En sm al boks vises i toppen af dokum entet, og der kan skrives direkte i boksen.

61 Sideformatering Sidehoved/ Sidefod En sm al boks vises i bunden af dokum entet, og der kan skrives direkte i boksen.

62 Sideformatering Sidetal Vælg om sidetal skal stå i sidehoved eller sidefod, og placér m arkøren der. I m enulinien vælges In dsæt Fel t er Si d et al

63 Sideformatering Sidetal Når sidetallet er indsat kan m an efterfølgende justere, om det skal være venstrestillet, højrestillet eller centreret.

64 Sideformatering Eksportér som PDF For at eksportere et dokum em t som PDF- fil vælges i m enulinien Fi l er Ek spor t ér som PDF Eller klikke på PDF - ikonet i værktøjslinien.

65 Sideformatering Eksportér som PDF Skriv navnet på filen og brows frem til den m appe, hvor filen skal ligge og klik på Gem - k nap p en. Nu ligger filen i PDF- form at i den valgte m appe.

66 Sideformatering Sidevisning Efter endt skrivning af et dokum ent kan det være en fordel at se, hvordan det vil se ud på papiret. I m enulinien vælges Fi l er Si d evi sn i ng Indeholder dokum enter flere sider kan m an rulle op og ned i rullebaren i højre side af skærm en.

67 Sideformatering Sidevisning Brug ikonerne i objektbaren til at zoom e ud eller ind.

68 Sideformatering Udskrivning Der er tre m åder, hvorpå et dokum ent kan udskrives: Genvejstasterne Ctrl.+ P Klik på Printer - ikonet I m enulinien vælges Fi l er - Ud sk r i v

69 Forskelle mellem OpenOffice og Word Indstillinger/ Funkt ioner der kan være im plem enteret forskelligt

70 Forskelle mellem OpenOffice og Word Indstillinger/ Funktioner der kan være im plem enteret forskelligt Nogle funktioner er forskelligt implem enteret i de to program m er. Dette gør, at det kan være nødvendig at foretage nogle tilpasninger efter eksport/ import af dokum enter. Eksem pler: Macro- sproget er det sam m e, m en ikke helt identisk. Makroer importerede og gem t i OpenOffice- form at er ikke eksekvérbare. (Dette skyldes forskellen m ellem VisuelBasic og StarBasic). Andre funktionaliteter der kræver opm ærksom hed. Auto- layout OLE- objects indeholdt i dokum entet Pop- up bokse m ed forskellige indstillingsm uligheder Index er WordArt/ Fontwork grafik

71 Forskelle mellem OpenOffice og Word Indstillinger/ Funktioner der kan være im plem enteret forskelligt Andre forskelle: I punktopstiling fortolker Word sådan, at for enden af et afsnit at tilføje et lille ekstra m ellem rum m ellem punkt og tekst, hvor im od OpenOffice tilføjer sam m e m ellem rum ved alle afsnit. Tegn- m ellem rum (og kaldet font m etric ) kan være forskellige i de to program mer. Dette kan i nogle tilfælde m edføre at tekstens placering kan være anderledes. I de fleste tilfælde kan det løses ved at m arkere teksten og ændre tegn- m ellem rum m ene og skrifttype. 3D grafik- objekter kan være præsenteret anderledes. Ligeledes kan 3D grafikobjekter genereret i OpenOffice blive gengivet som et fladt billede i Word. Frem gangsm åden for at bruge eksterne tabeller kan være anderledes. Især i kom plekse tabeller (tabeller inde i tabeller) Nogle Word linieindstillinger er ikke kom patible m ed OpenOffice og vil som hovedregel blive gengivet i en sim pel form / version. Under Filer Autopilot- Dokum ent konvertering tillader konvertering af grupper af alle dokum enter i en m appe.

72 SLUT

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER Vejledning Copyright 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OpenOffice.org...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org.1 1.2 Gode råd...3 1.3 Tilpasning af Writer...4

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner Copyright 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org. 1 1.2 Gode råd...3 2 Skabeloner...4 2.1 Brug af skabeloner...4

Læs mere

OpenOffice.org. Kurt Lekanger

OpenOffice.org. Kurt Lekanger OpenOffice.org Kurt Lekanger OpenOffice.org > Letlæst introduktion til OpenOffice.org > En gratis kontorpakke, du kan downloade og bruge > Tekstbehandling, regneark og præsentationer OpenOffice.org 1.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

SmartCloud Docs. Version 1.0

SmartCloud Docs. Version 1.0 SmartCloud Docs Version 1.0 ii SmartCloud Docs Indholdsfortegnelse Arbejd med dokumenter........ 3 Opret og importér dokumenter........ 3 Om skabeloner............ 3 Udarbejd dokumenter fra skabeloner.....

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere