OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning"

Transkript

1 Tekstbehandling - Vejledning

2 Kom- igang hjælp Værktøjer Brugerdefinerede værktøjer Filhåndtering Opret nyt dokum ent Åbn dokum ent Gem dokum ent Teksthåndtering Ændre skrifttype Ændre farver Justering tekst Ændre linieafstand Num m erering/ punktopstillin g Klip, Kopiere, Sæt ind Grafik og tabeller Indsæt grafik Indsæt tabel Nyttige værktøjer Stavekontrol Ord- tælling Søgning dokum enter Side- formatering Kolonner Ændre m argener Sidehoved/ Sidefod Sidetal Eksportér som PDF Sidevisning Udskrivning Forskelle mellem OpenOffice og Word Funktioner der kan være im plem enteret forskelligt i de to program m er

3 Kom- i- gang Værktøjslinier hjælp Brugerdefinerede værktøjslinier

4 Kom- i- gang hjælp Værktøjslinier Værktøjslinien indeholder knapper og m enuer, der gør det m uligt, hurtigt at tilgå de talrige kom m andoer i OpenOffice- Writer

5 Kom- i- gang hjælp Værktøjslinier I m enulinien vælges Vi s Vær k t øj sl i n i er for at se hvilke forskellige m uligheder, der er for tilføje/ fjerne værktøjslinier. Tilføj/ fjern sker ved at klikke flueben frem / væk.

6 Kom- i- gang hjælp Brugerdefinerede værktøjslinier For at lave en værktøjslinie m ed egne præferencer skal m an i m enulinien vælge: Vi s Vær k t øj sl i n i er - Ti l p as

7 Kom- i- gang hjælp Brugerdefinerede værktøjslinier Knapper i brug Liste m ed de tilgængelige knapper i den valgte værktøjslinie. For at knappen vises, m arkeres check- boksen m ed et flueben. For at skjule knappen fjernes fluebenet. Tilgængelige knapper Viser en liste af knapper organiseret efter kategori. Klik på + - tegnet for at se hvilke knapper, der er i den aktuelle kategori. For at tilføje valgte knapper i en værktøjslinie, m arkér knappen og klik på knappen Ti l f øj - - >

8 Filhåndtering Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Gem me et dokument

9 Filhåndtering Oprette et nyt dokument Der er 3 m åder at oprette et nyt dokum ent på: Genvejstasterne Ctrl.+ N Nyt ikonet i værktøjslinien I m enulinien vælges: Fi l er - Ny(t ) Tek st d ok um en t

10 Filhåndtering Oprette et nyt dokument Tekstdokument : Opretter et nyt tekstdokum ent. Regneark : Opretter et nyt regneark. Præsentation : Opretter en ny præsentation. Auto- pilot præsentation dialogboksen vil autom atisk blive vist. Tegning : Opretter et nyt tegning- dokum ent. HTML Dokument : Opretter et nyt htm l- dokum ent. Hoveddokument : Opretter et nyt hoveddokum ent. Formel : Opretter et nyt form el- dokum ent. Etiketter : Dialogboksen til at oprette etiketter vises. Visitkort : Dialogboksen til oprette visitkort vises. Skabeloner og dokumenter : Dialogboksen skabeloner vises.

11 Filhåndtering Åbne et dokum ent Der er 3 m åder at åbne et dokum ent på: Genvejstasterne Ctrl.+ O Klik på Åbn - ikonet I m enu linien vælges: Fi l er - Åb n

12 Filhåndtering Åbne et dokum ent Denne knap viser filerne i den aktuelle brugers bibliotek. Denne knap laver en ny m appe. Derefter browser m an frem til den m appe, hvor filen ligger, m an vil åbne. Klik på knappen Åb n for at åbne dokum entet. Det er også m uligt at vælge filen åbnet i skrivebeskyttet tilstand ved at sætte flueben i Sk r i veb esk yt t et. Denne knap flytter et trin op i biblioteksherakiet.

13 Filhåndtering Gem me et dokument Der er 3 m åder at gem me et dokum ent på: Genvejstasterne Ctrl.+ S Klik på Gem - ikonet I m enulinien vælges: Fi l er Gem / Gem som

14 Filhåndtering Gem me et dokument Denne knap viser filerne i den aktuelle brugers bibliotek. Denne knap laver en ny m appe. Denne knap flytter et trin op i biblioteksherakiet. Skriv navnet på dokum entet. Vælg filtype og klik på Gem.

15 Filhåndtering Gem me et dokument.sx w er st andardformatet i Openoffice..doc (Word 97/ 2000/ XP) er standardformatet, der er kompatibel med de fleste Windows- pc'ere. Word 95 og Word 6.0 er tidligere versioner af Word og bruges kun til kompatibilitet med ældre programmer. RTF bruges til udveksling med ikke- standard programmer. Beskytter kun i et begrænset omfang dokument ets formatering og bør kun bruges, når andre formater ikke er mulige. StarWriter (3.0 to 5.0) bruges til kompatibilitet med t idligere versioner af StarOffice (de fleste nyere versioner af StarOffice bruger samme. sx w- format som OpenOffice bruger)..tx t- format et er rå tekst helt uden nogen form for formatering. HTML- formatet bruges til at lave formaterede websider.

16 Arbejde med tekst Ændre skrifttype Ændre farver Justere tekst Ændre linieafstand Nummerering - punktopstilling Klip/ kopier/ Sæt ind

17 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper Markér teksten der skal ændres skrifttype på.

18 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper I m enulinien vælges: For m at er - Tegn

19 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper I boksen vælges: Sk r i f t t yp e t yp og r af i St ør r el se. I displayet vises eksem pel på, hvordan teksten kom m er til at se ud efter at have valgt.

20 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper Der findes en anden m åde at ændre skrifttyper på. Markér teksten, der skal ændres.

21 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper I objekt- linien kan der vælges skrifttyper fra drop- down m enuen ved at klikke på pilen i højre side af boksen.

22 Arbejde med tekst Ændring af skrifttyper Typografier: FED k u r si v Understregning I objekt- linien kan der også vælges typografi og størrelse.

23 Arbejde med tekst Ændre farver Det er m uligt at m arkere en tekst og ændre tekstfarve og baggrundsfarve.

24 Arbejde med tekst Ændre farver Markér teksten, der skal ændres og klik på knappen. Vælg farve i den viste farvepalet.

25 Arbejde med tekst Justere tekst Der er 2 m åder at justere tekst på. 1. Markér den tekst, der ønskes ændret. I m enulinien vælges For m at er Af sn i t

26 Arbejde med tekst Justere tekst Under fanebladet Just er i n g kan der vælges m ellem venstrestillet lige sider højrestillet centreret margener i begge

27 Arbejde med tekst Justere tekst 2. Markér teksten, der ønskes ændret. I værktøjslinien vælges ved at klikke i knappen venstre/ højrestillet centreret- lige m argener i begge side.

28 Arbejde med tekst Ændre linieafstand Markér teksten, hvori der skal ændres linieafstand.

29 Arbejde med tekst Ændre linieafstand I m enulinien vælges: For m at er - Af sn i t

30 Arbejde med tekst Ændre linieafstand Under fanebladet In d r yk ni ng & Af st and vælges m ellem enkelt linie halvandet linie dobbeltlinie og andre

31 Arbejde med tekst Ændre linieafstand Enkelt: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en enkelt linieafstand uden ekstra afstand m ellem linierne. 1.5 lines: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en halvandet gang større afstand m ellem linierne. Double: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes dobbelt linieafstand. Proportional: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en linieafstand, der er forskellig fra de gængse. I boksen til højre kan der vælges %, hvor 100% er lig m ed en enkeltlinies afstand. Mindste: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en linieafstand, der er forskellig fra de gængse. I boksen til højre kan linieafstanden vælges i cm. Fast: Vælg denne indstilling, hvis der ønskes en fast defineret linieafstand. Minim um safstanden er 0,25 cm. Hvis der tilføjes en ændret skriftstørrelse i et afsnit, vil linieafstanden autom atisk blive ændret til den største skriftstørrelse.

32 Arbejde med tekst Nummerering/ punktopstilling Der kan tildeles num m erering eller punktopstilling til afsnittene i dokum entet ved at vælge disse i værktøjslinien.

33 Arbejde med tekst Nummerering/ punktopstilling Tilføj/ fjern num m erering. Tilføj/ fjern punktopstilling

34 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Der er tre m åder at kopiére en m arkeret tekst på: Genvejstasterne Ctrl.+ C Klikke på Kopiér - knappen I m enulinien vælges Red i g ér - Kop i ér

35 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Indsætte den kopiérede tekst: Genvejstasterne Ctrl.+ V Klik på Sæt ind - ikonet I menulinien vælges Redi gér Sæt ind

36 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Flytning af m arkeret tekst (klip og sæt ind) Genvejstasterne Ctrl.+ X Klik på Klip - ikonet I m enulinien vælges Redi g ér - Kl i p

37 Arbejde med tekst Klip/ Kopiér/ Sæt ind Placér m arkøren der, hvor den udklippede tekst skal sættes ind. Indsætning: Genvejstasterne Ctrl.+ V Klik på Sæt ind - ikonet I m enulinien vælges Red i gér Sæt i n d

38 Grafik & Tabeller Indsæt grafik Indsæt tabel

39 Grafik & Tabeller Indsæt grafik I m enulinien vælges Ind sæt Gr af i k Fr a f i l

40 Grafik & Tabeller Indsæt grafik Brows frem til det billede, der ønskes indsat. Sæt flueben i For h ånd svi sni n g for at se billedet inden indsættelsen. Markér grafik- filen og klik på knappen Åbn

41 Grafik & Tabeller Indsæt grafik Det er m uligt at ændre størrelse ved at trække i et af de grønne punkter omkring billedet. Flytning af billedet: Træk m usen henover et af de grønne punkter. Når m arkøren ændrer form til, klik og og holsen m useknappen nede, og træk billedet hen, hvor det ønskes.

42 Grafik & Tabeller Indsæt tabel For at indsætte tabel gøres følgende: Placér m arkøren, hvor tabellen ønskes indsat I m enulinien vælges Ind sæt - Tab el

43 Grafik & Tabeller Indsæt tabel Skriv tabelnavn Vælg antal rækker og kolonner. Der kan vælges og fravælges andre indstillinger såsom tabeloverskrift, gentag sidehoved, opdel ikke, og kant.

44 Grafik & Tabeller Indsæt tabel Tabellen er nu indsat. For at ændre egenskaber og attributter i celler, m arkeres de celler, der ønskes ændret.

45 Grafik & Tabeller Indsæt tabel Fletning af to eller flere sam m enhængende celler til en enkelt celle er m uligt. Top/ Centrer/ Bund ændrer tinieafstanden i celleindholdet. Udligner cellestørrelsen i tabellen Indsæt... tillader indsættelse af rækker/ kolonner før eller efter m arkeringen. Slet... fjerner de m arkede rækker/ kolonner

46 Nyttige værktøjer Stavekontrol Ordtælling Søge i dokumentet

47 Nyttige værktøjer Stavekontrol Der er to m åder at lave stavekontrol på: Klik på Stavekontrol - ikonet I m enulinien vælges Fu n k t i on er St avek on t r ol Kon t r ol l ér

48 Nyttige værktøjer Stavekontrol Når et forkertstavet ord er fundet, spørger stavekontrollen om, hvad der skal ske. Der kan vælges m ellem Ignorér Ignorér alle Erstat Erstat alle Stavekontrollen kan også forslå nogle ord. Disse kan m arkeres og erstatte de forkert stavede ord.

49 Nyttige værktøjer Ordtælling For at se inform ationer om dokum entet vælges i m enulinien Fi l er - Eg en sk aber

50 Nyttige værktøjer Ordtælling Under fanebladet St at i st i k kan der ses forskellige oplysninger om dokum entet.

51 Nyttige værktøjer Søge i dokum entet Det er m uligt at søge efter og erstatte bestem te ord og sætninger i et dokum ent. I m enulinien vælges Red i g ér Søg og er st at

52 Nyttige værktøjer Søge i dokum entet Skriv et ord eller sætning i søg- boksen. Klik på knappen Søg Søg al l e

53 Sideformatering Spalter Ændre margener Sidehoved/ Sidefod Sidetal Eksporter som PDF Sidevisning Udskriv dokumenter

54 Sideformatering Spalter I m enulinien vælges: For m at er - Sp al t er

55 Sideformatering Spalter Her kan vælges antallet af spalter og andre layout indstillinger.

56 Sideformatering Spalter Der kan vælges m ellem to eller flere spalter. Spalterne kan adskilles af en linie eller en brugerdefineret m ellem rum m ellem spalterne. Der kan også vælges spalter i forskellige bredder.

57 Sideformatering Ændre margener I m enulinien vælges For m at er - Si d e

58 Sideformatering Ændre margener Under fanebladet Si d e i m argensektionen er det m uligt at ændre: Topm argen Bundm argen Venstrem argen Højre m argen Gøres ved at klikke i op og ned pileknapperne.

59 Sideformatering Sidehoved/ Sidefod Under fanebladet Si d eh oved sættes flueben i Ak t i vér Si deh oved Under fanebladet Si def od sættes flue- ben i Ak t i vér Si d ef od Klik OK Klik OK

60 Sideformatering Sidehoved/ Sidefod En sm al boks vises i toppen af dokum entet, og der kan skrives direkte i boksen.

61 Sideformatering Sidehoved/ Sidefod En sm al boks vises i bunden af dokum entet, og der kan skrives direkte i boksen.

62 Sideformatering Sidetal Vælg om sidetal skal stå i sidehoved eller sidefod, og placér m arkøren der. I m enulinien vælges In dsæt Fel t er Si d et al

63 Sideformatering Sidetal Når sidetallet er indsat kan m an efterfølgende justere, om det skal være venstrestillet, højrestillet eller centreret.

64 Sideformatering Eksportér som PDF For at eksportere et dokum em t som PDF- fil vælges i m enulinien Fi l er Ek spor t ér som PDF Eller klikke på PDF - ikonet i værktøjslinien.

65 Sideformatering Eksportér som PDF Skriv navnet på filen og brows frem til den m appe, hvor filen skal ligge og klik på Gem - k nap p en. Nu ligger filen i PDF- form at i den valgte m appe.

66 Sideformatering Sidevisning Efter endt skrivning af et dokum ent kan det være en fordel at se, hvordan det vil se ud på papiret. I m enulinien vælges Fi l er Si d evi sn i ng Indeholder dokum enter flere sider kan m an rulle op og ned i rullebaren i højre side af skærm en.

67 Sideformatering Sidevisning Brug ikonerne i objektbaren til at zoom e ud eller ind.

68 Sideformatering Udskrivning Der er tre m åder, hvorpå et dokum ent kan udskrives: Genvejstasterne Ctrl.+ P Klik på Printer - ikonet I m enulinien vælges Fi l er - Ud sk r i v

69 Forskelle mellem OpenOffice og Word Indstillinger/ Funkt ioner der kan være im plem enteret forskelligt

70 Forskelle mellem OpenOffice og Word Indstillinger/ Funktioner der kan være im plem enteret forskelligt Nogle funktioner er forskelligt implem enteret i de to program m er. Dette gør, at det kan være nødvendig at foretage nogle tilpasninger efter eksport/ import af dokum enter. Eksem pler: Macro- sproget er det sam m e, m en ikke helt identisk. Makroer importerede og gem t i OpenOffice- form at er ikke eksekvérbare. (Dette skyldes forskellen m ellem VisuelBasic og StarBasic). Andre funktionaliteter der kræver opm ærksom hed. Auto- layout OLE- objects indeholdt i dokum entet Pop- up bokse m ed forskellige indstillingsm uligheder Index er WordArt/ Fontwork grafik

71 Forskelle mellem OpenOffice og Word Indstillinger/ Funktioner der kan være im plem enteret forskelligt Andre forskelle: I punktopstiling fortolker Word sådan, at for enden af et afsnit at tilføje et lille ekstra m ellem rum m ellem punkt og tekst, hvor im od OpenOffice tilføjer sam m e m ellem rum ved alle afsnit. Tegn- m ellem rum (og kaldet font m etric ) kan være forskellige i de to program mer. Dette kan i nogle tilfælde m edføre at tekstens placering kan være anderledes. I de fleste tilfælde kan det løses ved at m arkere teksten og ændre tegn- m ellem rum m ene og skrifttype. 3D grafik- objekter kan være præsenteret anderledes. Ligeledes kan 3D grafikobjekter genereret i OpenOffice blive gengivet som et fladt billede i Word. Frem gangsm åden for at bruge eksterne tabeller kan være anderledes. Især i kom plekse tabeller (tabeller inde i tabeller) Nogle Word linieindstillinger er ikke kom patible m ed OpenOffice og vil som hovedregel blive gengivet i en sim pel form / version. Under Filer Autopilot- Dokum ent konvertering tillader konvertering af grupper af alle dokum enter i en m appe.

72 SLUT

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents TinyMCE Bruger Guide Forord TinyMCE er en platformuafhængig web baseret Javascript HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor udgivet som Open Source under LGPL af Moxiecode Systems AB. Dette er

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere