ADMIRAL CAPITAL A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december CVR-nr.: Side 1 af 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMIRAL CAPITAL A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december CVR-nr.: Side 1 af 30"

Transkript

1 ADMIRAL CAPITAL A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2014 CVR-nr.: Side 1 af 30

2 Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2014 Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Hovedaktivitet 7 Selskabets økonomiske udvikling 7 Selskabets strategi 7 Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion 8 Usikkerhed ved indregning og måling 9 Koncernstruktur 10 Aktionærforhold 11 Selskabsmeddelelser 12 Begivenheder i perioden 13 Risici 14 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 15 Forventninger og andre udsagn om fremtiden 15 Resultatopgørelse 1. juli 31. december 16 Totalindkomstopgørelse 1. juli 31. december 17 Aktiver pr. 31. december 18 Passiver pr. 31. december 19 Egenkapitalopgørelse 1. juli 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. juli 31. december 21 Noter 21 Side 2 af 30

3 Selskabsoplysninger Admiral Capital A/S Havnegade Aarhus C. Website: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2006 Regnskabsår: 1. juli juni BESTYRELSE Henrik Frisch - bestyrelsesformand Michael Brag Søren Eriksen DIREKTION Poul Steffensen REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Side 3 af 30

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli december 2014 for Admiral Capital A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 27. februar 2015 Direktion Poul Steffensen Bestyrelse Henrik Frisch Michael Brag Søren Eriksen Bestyrelsesformand Side 4 af 30

5 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet Til kapitalejerne i Admiral Capital A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for perioden , der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for koncernen. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret udarbejdelsen af et delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for Admiral Capital A/S for perioden ikke i alle væsentlige hense Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for Admiral Capital A/S for perioden ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. ender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af review Selskabet har medtaget perioden til som sammenligningstal i resultatopgørelsen, balance og noter. Sammenligningstallene har, ikke været underlagt review, da review ikke var til valgt for delårsrapporten pr Aarhus, den 27. februar 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Tvede-Jensen statsautoriseret revisor Mads Fauerskov statsautoriseret revisor Side 5 af 30

6 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises i øvrigt til årsrapporten. Koncern RESULTATOPGØRELSE Halvår Halvår Årsrapport 1. juli 1. juli 31. december december /2014 TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Resultat af primær ordinær drift Finansielle poster, netto Resultat før dagsværdiregulering og skat Dagsværdiregulering af ejendomme og gæld Resultat før skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse BALANCE Balancesum Investeringsejendomme, langfristet Investeringsejendomme, kortfristet Periodens investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad)* 1,22 %* -0,05 %* 1,24 % Soliditetsgrad 4,58 % 7,44 % 4,35 % Forrentning af egenkapital 10,02 %* -2,22 %* 9,25 % Indre værdi pr. aktie 1,38 1,31 1,29 Side 6 af 30

7 Indtjening pr. aktie (EPS) 0,094* -0,033* 0,088 Aktiekurs, ultimo 1,09 0,45 0,83 Antal medarbejdere *Ikke omregnet til årsbasis Ledelsesberetning Hovedaktivitet Koncernens hovedaktivitet er udlejning af fast ejendom. Admiral Capital A/S er i besiddelse af følgende porteføljer: Essex af 11/ ApS, Beringshave ApS, Admiral DS 2 ApS, Ejendomsselskabet Panda ApS, Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS og Nor Fjor Finans 2012 ApS. For nærmere beskrivelse af ovennævnte porteføljer henvises i øvrigt til årsrapporten 2013/14. Selskabets økonomiske udvikling Nettoomsætningen i koncernen udgjorde DKK T.DKK., driftsresultatet (EBIT) blev T.DKK., og resultat før dagsværdiregulering og skat blev på T.DKK. Resultaterne er på niveau med de senest udmeldte forventninger for året, med samlet T.DKK i resultat før skat og værdireguleringer for regnskabsperioden 2014/2015. De samlede dagsværdireguleringer blev 172 T.DKK. og årets resultat efter skat blev herefter T.DKK. (Årsrapport 2013/2014: T.DKK.). Resultatet har været præget af omkostningerne med at få implementeret de indkøbte porteføljer, samt arbejdet med at få strategier for de enkelte ejendomme på plads. Stigningen i aktiviteten skyldes en forbedring af tomgangen og at porteføljerne nu har været en del af koncernen i hele perioden. Selskabets strategi Selskabets investeringsstrategi kan sammenfattes som følger: - - Investeringer der enten foretages direkte i ejendomme eller i aktier, anparter, andele eller ved køb af fordringer. Disse investeringer vil alle bære en forventning om et direkte afkast på 6 % eller derover. Der forudsættes, at der til disse investeringer vil være knyttet et element af lånefinansiering, således at afkastet af den foretagne egenkapitalinvestering som udgangspunkt vil være betydeligt større. Som følge af de ambitiøse afkastkrav vil selskabets fremtidige risikoprofil være relativt aggressiv. Dette indebærer bl.a., at Selskabet vil være indstillet på at acceptere et stort finansieringselement, hvis det løbende cash-flow fra investeringen kan servicere denne finansiering. Det forventes dog, at egenkapitalelementet på de fremtidige investeringer vil udgøre % af den samlede investering. Side 7 af 30

8 Selskabets analyser af ejendomsmarkedet har indtil videre fastslået, at det, på det danske marked, er muligt at foretage investeringer, der matcher ovennævnte karakteristik. Selskabet vil derfor indtil videre koncentrere indsatsen på dette marked. Det har ligeledes vist sig, at det er muligt at erhverve porteføljer af boligejendomme med et tilfredsstillende afkast. Dette segment er interessant specielt fordi udlejningsrisikoen er begrænset. Admiral Capital A/S vil derfor indtil videre fokusere på dette område og opbygge en portefølje af boligejendomme. Investeringer i dette segment kræver imidlertid, at Selskabet kan mønstre de nødvendige administrative ressourcer til at styre de ofte mange lejemål, der er omfattet af disse porteføljer. Selskabet har gennem sine aktiviteter i Admiral Capital Denmark A/S via outsourcing tilgang til sådanne ressourcer, hvilket bedømmes som en vigtig faktor i den fremtidige udvikling. Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Grundlæggende for selskabets vederlagspolitik er ønsket om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes med udgangspunkt i en langsigtet adfærd. Vederlaget skal stå i rimeligt forhold til: De opgaver, der skal løses. Selskabets specifikke forhold. Det ansvar, der er forbundet med løsning af disse opgaver. Indsats. Selskabets indtjening og værdiskabelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens og direktionens vederlag opfylder denne målsætning og afspejler medlemmernes indsats og værdiskabelse for selskabet. BESTYRELSE Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som det fremgår af delårsrapporten, og deltager ikke i nogen form for incitamentsprogrammer. I det omfang der nedsættes udvalg indeholdende opgaver, som ligger ud over vanligt bestyrelsesarbejde, kan der aftales et særskilt honorar herfor. DIREKTION Direktionen aflønnes med et fast vederlag samt dækning af udgifter forbundet med stillingen. Det faste vederlag kan suppleres med bidragsbaseret pensionsordning (op til 15 % af det faste vederlag), bonus, fri bil, telefon og andre sædvanlige goder. Selskabets vederlagspolitik for direktionen er indrettet efter, at der på direktionsniveau er en udstrakt tradition for incitamentsbaseret aflønning. Bestyrelsen har mulighed for at udbetale bonus til direktionen efter en konkret vurdering og på baggrund af på forhånd fastlagte bedømmelseskriterier. Den tildelte bonus udbetales kontant, og der foreligger ikke andre former for incitamentsordninger. Bonuselement for regnskabsåret tildeles efter en konkret vurdering, når bestyrelsen kender niveauet for årets resultat og dermed beslægtede nøgletal. Side 8 af 30

9 Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere beslutning herom supplere det faste vederlag med såvel aktiebaserede instrumenter (aktieløn, aktieoptioner, tegningsretter etc.) og ikke-aktiebaserede instrumenter (fastholdelsesbonus, fratrædelsesgodtgørelse, change of control bestemmelser, resultatkontrakter etc.) jf. de på generalforsamlingen vedtagne retningslinjer herom. Der eksisterer ikke sådanne aftaler omkring aflønning af direktionen. Direktionens ansættelsesforhold vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter. Den samlende lønpakke godkendes af bestyrelsen. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme indregnes til dagsværdi ud fra afkastbaserede modeller indeholdende nettoleje og afkastkrav beregnet og vurderet til ejendomsmarkedet. Der er til denne dagsværdiberegning en usikkerhed ved indregning og måling, da dagsværdien er forbundet med væsentlig skøn knyttet til det valgte afkastkrav. Ejendomsporteføljerne indregnes som følger: Essex af 11/ ApS og Beringshave ApS: Ledelsen har gennemgået ejendommene og værdiansætter den samlede portefølje stort set uændret i forhold til årsrapporten for regnskabsåret 2013/2014. Ejendommene i Essex af 11/ ApS værdiansættes til et gennemsnitligt afkast på 6,50%, hvilket svarer til en handelspris på 684 mio. kr. pr Ejendommene i Beringshave ApS værdiansættes til et afkast på 5,50%, hvilket svarer til en handelspris på 242 mio. kr. pr Admiral DS 2 ApS: Ejendommene i Admiral DS 2 ApS værdiansættes til et afkast på 6,00%, hvilket svarer til en handelspris på 534 mio. kr. pr Der foreligger en ekstern vurdering af porteføljen i Admiral DS 2 ApS, der bekræfter den værdiansættelse, som ledelsen har anført i årsrapporten pr. 30. juni Ejendomsselskabet Panda ApS: Ejendommene i Ejendomsselskabet Panda ApS værdiansættes til et afkast på 8,50%, hvilket svarer til en handelspris på 163 mio. kr. pr Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS: Ejendommen værdiansættes til et afkast på 7,25%, hvilket svarer til en handelspris på 32 mio. kr. pr Nor Fjor Finans 2012 ApS: Ejendommene i Nor Fjor Finans ApS værdiansættes til et afkast på 7%, hvilket svarer til en handelspris på 61 mio. kr. Pr Side 9 af 30

10 Koncernstruktur Admiral Capital A/S, Aarhus Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS, Aarhus % Admiral Capital Denmark A/S, Aarhus % Essex af 11/ ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 2 ApS, Aarhus - 100% Ejendomsselskabet Panda ApS, Aarhus - 100% Beringshave ApS, Aarhus - 100% Nor Fjor Finans 2012 ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 3 ApS, Aarhus - 100% Side 10 af 30

11 Aktionærforhold AKTIEKAPITAL Selskabet har en aktiekapital på kr Aktiekapitalen er fordelt på et tilsvarende antal aktier, der er opdelt i klasser med styk A-aktier a nominelt 1 kr. og styk B-aktier a nominelt 1 kr. NOTERING AF UDSTEDTE AKTIER Selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S: Admiral Capital B, fondskode DK A-aktierne er ikke optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land. OPLYSNINGER OM AKTIERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER A-aktierne har 10 stemmer hver, og B-aktierne har en stemme hver. A-aktierne har således tilknyttet i alt stemmer, mens B-aktierne har tilknyttet i alt stemmer. Ved kontante aktieemissioner, hvor der er fortegningsret for bestående aktionærer, har A-aktionærerne fortegningsret til de nyudstedte A-aktier. EJERFORHOLD Følgende aktionærer ejer mindst 5 % af Selskabets aktiekapital eller besidder mindst 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder: Aktier Ejerandel Stemmer Styk % % JMInvest ApS ,47 21,37 Kvalitena Danmark AB ,06 29,10 Side 11 af 30

12 Selskabsmeddelelser Koncernen har offentliggjort følgende selskabsmeddelelser i perioden 1. juli 2014 til 31. december Selskabsmeddelelserne kan genfindes på hjemmesiden Nr. Dato Emne juli 2014 Finanskalender 2014/ september 2014 Finanskalender 2014/ september 2014 Udsættelse af årsrapport (1. juli juni 2014) september 2014 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 22. oktober september 2014 Hovedpunkter i og Årsrapport 1. juli juni oktober 2014 Status på forhandlinger om salg af ejendomsportefølje oktober 2014 Forløb af ordinær generalforsamling i Re-Cap A/S onsdag d. 22. oktober november 2014 Periodemeddelelse for perioden 1. juli til 30. september november 2014 Storaktionærmeddelelse - Ejendomsaktieselskabet Oikos november 2014 Storaktionærmeddelelse - VICH A/S november 2014 Admiral Capital A/S - ny hovedaktionær. Koncernen har offentliggjort følgende selskabsmeddelelser efter periodens udløb den 31. december 2014 Nr. Dato Emne januar 2015 Frivilligt betinget tilbud til aktionærerne i Admiral Capital A/S januar 2015 Tilbudsannonce og tilbudsdokument til aktionærerne i Admiral Capital 3 8. februar 2015 Storaktionærmeddelelse februar 2015 Bestyrelsesredegørelse Side 12 af 30

13 Begivenheder i perioden Delårsrapporten for Admiral Capital A/S for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014 omfatter resultatet af følgende aktiviteter: Ejerskab af datterselskabet Admiral Capital Denmark A/S. Ejerskabet af Essex af 11/ ApS med tilhørende datterselskab Beringshave ApS hhv. 19 ejendomme og 1 ejendom i alt 20 ejendomme. Ejerskabet af Ejendomsselskabet Panda ApS i alt 2 ejendomme. Ejerskabet af Admiral DS 2 ApS indeholdende i alt 69 ejendomme. Ejerskab af Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS i alt 1 ejendom. Ejerskabet af Nor Fjor Finans 2012 ApS i alt 15 ejendomme. Regnskabsperioden har bl.a. som følge af ovennævnte selskaber har været præget af følgende indhold: 1 driftsimplementering af ejendommene i D/S 2 ApS og Nor Fjor Finans ApS 2 forhandlinger om salg af Essex af 11/ ApS 3 færdiggørelse af ejendommen Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS Ad 1 I perioden op til den 30. juni 2014 overtog Admiral DS 2 ApS 62 ejendomme og i indeværende periode har Admiral DS 2 ApS erhvervet 1 ejendom, ligesom selskabet har overtaget yderligere 5 fra Nor Fjor Finans 2012 ApS. Perioden har været præget af høj aktivitet med gennemgang af de overtagne ejendomme. Der er udarbejdet en vedligeholdelses- og genopretningsplan for hver enkelt ejendom. Arbejdet vil strække sig over de næste tre år. De første ejendomme er færdiggjort og tilbud for de ejendomme, der skal færdiggøres i den resterende regnskabsperiode, er indhentet. Ad 2 Der har været ført forhandlinger om salg af Essex af 11/ ApS med tilhørende datterselskab Beringshave ApS. Disse forhandlinger har ikke ført til et salg jf. tidligere fondsbørsmeddelelse af den 21. oktober Ledelsen har besluttet ikke at videreføre salgsforhandlinger med andre investorer på nuværende tidspunkt. Selskabet har koncentreret sig om optimering af driften i denne portefølje. Dette arbejde vil være en løbende proces, der vil strække sig over det næste års tid. I forbindelse med salgsforhandlingerne valgte ledelsen at opskrive ejendommene til den forventede salgspris. Denne opskrivning fastholdes, idet det er ledelsens vurdering, at den opskrevne værdi er udtryk for markedsprisen for denne portefølje. Ad 3 Ejendommen på Hovedvejen er færdiggjort, fuldt udlejet og overgået til driften. Side 13 af 30

14 Risici Risikofaktorer og styring Risikostyring er en del af koncernens strategi for at sikre høj indtjening. Ejendomsbranchen er konjunkturfølsom, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved til tider kraftigt svingende ejendomspriser. Koncerns strategi og optimering og styring af kapitalstrukturen er beskrevet i ledelsesberetningen. De overordnede parametre vurderes løbende af bestyrelsen og direktionen ud fra rapportering fra bl.a. selskabets samarbejdspartnere inden for ejendomsadministration. Koncernens risikofaktorer kan opdeles i driftsmæssige, balancemæssige, finansieringsmæssige og likviditetsmæssige risici. Driftsmæssige risici De driftsmæssige risici består i faldende lejeindtægter og højere driftsomkostninger. Faldende lejeindtægter kan opstå ved manglende betalingsevne hos lejere, ledige lejemål eller indirekte ved lavere genudlejning. Tomgangen på erhvervsejendomme i Essex af 11/ ApS udgør ca. 5 % målt på antal ledige kvadratmeter i forhold til det samlede antal kvadratmeter. Tomgangen er koncentreret på få ejendomme og der arbejdes fortsat på en forbedring af udlejningssituationen på disse. De 2 P-huse i Selskabet forventes i løbet af de kommende år at kunne generere mere omsætning ud fra en forventning om øget parkeringsbehov og højere priser. Tomgangen i boligejendommene er generelt meget lav i hele koncernen. Også i de senest indkøbte porteføljer, Admiral DS 2 ApS og Nor Fjor Finans 2012 ApS, er udlejningssituationen blevet væsentligt forbedret i takt med en bedre vedligeholdelsesstand siden overtagelsen. Det er ledelsens vurdering, at risikoen for manglende betalingsevne hos væsentlige lejere er lav. Hos mindre lejere har koncernen konstateret uvæsenlige restancer, hvor der heller ikke her, vurderes nogen væsentlig betalingsrisiko. Der ligger et stort udviklingspotentiale i Admiral DS 2 ApS og Nor Fjor Finans 2012 ApS og sikring heraf er knyttet til en intensiv vedligeholdelsesproces, da mange af ejendommene har været præget af manglende ledelse og optimering. Balancemæssige risici og finansieringsmæssige risici Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabet balancemæssige og finansieringsmæssige risici siden den aflagte årsrapport pr. 30. juni 2014, hvorfor der henvises til denne for en beskrivelse heraf. Der henvises i øvrigt til note 2. Likviditetsmæssige risici Koncernen har det fornødne likviditetsberedskab til rådighed for at kunne drive koncernens aktiviteter. Der er endvidere stillet midler til rådighed af långiver til genopretning af Admiral DS 2 og Nor Fjor Finans porteføljerne. De enkelte selskaber er struktureret således, at ejendomme tilhørende samme panthaver placeres i samme selskab, hvormed selskaberne kun hæfter for hinandens gældsforpligtelser, såfremt selskaberne har samme panthaver. Der er positiv cash-flow i de enkelte selskaber. Overskudslikviditet i Admiral DS ApS reinvesteres i vedligeholdelse og forbedring. Det er derfor ikke nødvendigt, at de enkelte selskaber løbende får tilført nyt likviditet. Der er derudover ingen eksterne hæftelser i koncernen. Side 14 af 30

15 Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der blev fremsat et betinget frivilligt overtagelsestilbud den 30. januar 2015 af Kvalitena Danmark AB, til aktionærerne i Admiral Capital A/S. I overensstemmelse med den vækststrategi, som Admiral Capital har gennemlevet de seneste år, og den bemyndigelse som generalforsamlingen har givet bestyrelsen, er det planen, at der inden udgangen af første halvår 2015 vil blive gennemført en fortegningsretsemission i selskabet, der vil styrke kapitalgrundlaget yderligere og dermed sikre fundamentet for vækststrategien. Beskrivelse af dette samt yderligere informationer fra bestyrelsen kan genfindes i selskabsmeddelelse nr. 4 / Der er herudover ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig indflydelse på selskabets regnskab for perioden 1. juli -31. december Forventninger og andre udsagn om fremtiden Forventningerne til fremtiden baseret på følgende forudsætninger: Holdingomkostningerne i Admiral Capital A/S fastholdes på det niveau, der har været gældende i sidste regnskabsår. Det forventes at Admiral DS 2 ApS erhverver yderligere 9 ejendomme. Der er herudover en uændret ejendomsportefølje i koncernen. Indtjeningen fra den underliggende ejendomsportefølje forventes at fortsætte med at stige, idet tomgangen i Admiral DS 2 og Nor Fjor Finans 2012 ApS reduceres, mens Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS nu er fuldt udlejet. Der er ikke behov for at koncernen skal støtte de enkelte selskaber likviditetsmæssigt, idet hver selskab har positiv likviditetsflow. Der forventes, at skulle anvendes forbedrings-og vedligeholdelsesudgifter på i alt ca. TDKK i år. Behovet vil løbende blive vurderet af ledelsen. Med ovennævnte udgangspunkt forventer Admiral Capital A/S et overskud før skat og før værdireguleringer i størrelsesordenen TDKK for regnskabsåret 2014/15. Forventningerne skal ses i lyset af ekstraordinære høje vedligeholdelsesomkostninger i indeværende år. Fremadrettede udsagn Delårsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2014/2015 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet, ændringer i forudsætninger om lejer og tomgang samt driftsomkostninger, volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, mulige forstyrrelser i driften som følge af udefra kommende begivenheder etc. Delårsrapporten er ikke en opfordring til at handle aktier i selskabet. Side 15 af 30

16 Resultatopgørelse 1. juli 31. december Fortsættende aktiviteter Halvår Årsregnskab 1. juli dec juli 31. dec /2014 Note TDKK. TDKK. TDKK. Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før dagsværdiregulering Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 3, Dagsværdiregulering af gæld 4, Resultat af kapitalandele i associeret virksomhed Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat Årlig Indtjening pr. aktie (EPS) (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) 0,094-0,033 0,088 Side 16 af 30

17 Totalindkomstopgørelse 1. juli 31. december Halvår Årsregnskab 1. juli dec juli 31. dec /2014 Note TDKK. TDKK. TDKK. Periodens resultat Årets anden indkomst efter skat (med overførsel til resultatopgørelsen) Totalindkomst for perioden i alt Fordeling af totalindkomst Minoritetsinteresser Aktionærer i Admiral Capital A/S Side 17 af 30

18 Aktiver pr. 31. december Halvår Årsregnskab 31. dec dec /2014 Note TDKK. TDKK. TDKK. Langfristede aktiver: Investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Installationer Deposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Investeringsejendomme Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Gældsbreve Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Deponerede og delvis bundne likvider Frie likvider Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 18 af 30

19 Passiver pr. 31. december Note Halvår Årsregnskab 31. dec dec /2014 TDKK. TDKK. TDKK. Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Egenkapital, aktionærer i Admiral Capital A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Gældsforpligtelser: Prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Gæld til kreditinstitutter Deposita og forudbetalt leje Udskudt skat Skyldig selskabsskat Langfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Prioritetsgæld Gæld til kreditinstitutter Gæld til pengeinstitutter Deposita og forudbetalt leje Leverandører Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 19 af 30

20 Egenkapitalopgørelse 1. juli 31. december Aktiekapital Overført resultat Minoritetsinteresser I alt Koncernen tdkk. tdkk. tdkk. tdkk. 1. juli Reguleringer 1. juli Periodens resultat Totalindkomst 1. juli december december Heraf minoritetsinteresser Aktionærer i Re-Cap A/S juli Periodens resultat Totalindkomst 1. juli december december Der er ingen minoritetsinteresser, som har ret til andel af årets resultat. Årets resultat tilfalder fuldt ud aktionærerne i moderselskabet. Side 20 af 30

21 Pengestrømsopgørelse 1. juli 31. december Halvår Årsregnskab 1. juli 31. dec juli 31. dec /2014 Note TDKK. TDKK. TDKK. Resultat før finansielle poster og dagsværdiregulering Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Renteindbetalinger Renteudbetalinger Afskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Kapitalandele i associeret virksomhed overgået til konsolidering Udskudt skat Andre reguleringer Køb af investeringsejendomme Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar og installationer Gældsbreve Deposita Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag af prioritets- og bankgæld Ændring i delvis bundne likvider Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider primo Likvider ultimo Koncernen har i regnskabsåret erhvervet investeringsejendomme med tilhørende fuld finansiering. Disse ejendomme præsenteres netto med den likviditetsmæssige effekt for koncernen. Side 21 af 30

22 Noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger Risici Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme Dagsværdireguleringer af gæld Finansielle omkostninger Indkomstskatter Investeringsejendomme Eventualforpligtelser Prioritetsgæld Nærtstående parter Finansielle risici Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter Likviditetsrisiko Anvendt regnskabspraksis Note 1. Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af en delårsrapport i overensstemmelse med IFRS kræver udøvelse af visse kritiske regnskabsmæssige skøn. Desuden er det nødvendigt for ledelsen at udøve skøn i anvendelsen af den fastlagte regnskabspraksis. De områder, som er forbundet med en højere grad af skøn eller kompleksitet, eller områder, hvor forudsætninger og skøn er væsentlige for koncernrapporten, samt kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger skal nævnes. Ledelsen vurderer, at der er foretaget kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger i relation til regnskabsposten Investeringsejendomme. Selskabets investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger. Investeringsejendomme måles efterfølgende til en skønnet dagsværdi, opgjort på baggrund af en Discountet Cash Flow -model (DCF-model). Modellen tager udgangspunkt i ejendommenes fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres med en fastlagt diskonteringsfaktor. Vi henviser til ledelsesberetningen i denne delårsrapport og årsrapporten 2013/14 for en yderligere omtale heraf. Note 2. Risici Risikofaktorer og styring Risikostyring er en del af koncernens strategi for at sikre høj indtjening. Ejendomsbranchen er konjunkturfølsom, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved til tider kraftigt svingende ejendomspriser. Koncernens strategi og optimering og styring af kapitalstrukturen er beskrevet i ledelsesberetningen. De overordnede parametre vurderes løbende af bestyrelsen og direktionen ud fra rapportering fra bl.a. selskabets samarbejdspartnere inden for ejendomsadministration. Koncernens risikofaktorer kan opdeles i driftsmæssige, balancemæssige, finansieringsmæssige og likviditetsmæssige risici. Nedenfor er alene beskrevet finansieringsmæssige og likviditetsmæssige risici. Der henvises i øvrigt til årsrapporten 2013/14. Side 22 af 30

23 Finansieringsmæssige risici Der vurderes at være sædvanlige renterisici knyttet til den prioritetsgæld, som er anvendt til at finansiere investeringsejendomme samt renteindtægter af udlån. Koncernen har en differentieret renterisiko opdelt på kort, mellem og lang gæld. Selskabets låneaftaler er primært med variable rentesats, og primært lån med afdragsfrihed. Koncernens låntagning er udelukkende foretaget i danske kroner, hvor der ikke er nogen valutakursrisici. Risikoen for betydelig negativ kursregulering af gælden, må betragtes som være af mindre betydning og vil blive udlignet over år. Koncernen har ikke indgået swapaftaler. Selskabets gæld er primært prioritetsgæld med afdragsprofiler over år. Koncernen er eksponeret over for renterisikoen. En ændring i renten vil have følgende effekt for et helt regnskabsår: Renterisici Rente Finansielle omkostninger (mio. kr.) Ændring i finansielle omkostninger (mio. kr.) 1,00% ,50% 24-5 Basis (1,80%) 29* 2,00% ,50% *Udgangspunkt er ud fra koncernens forventede renteomkostninger for hele 2014/15 Likviditetsmæssige risici Koncernen har det fornødne likviditetsberedskab til rådighed for at kunne drive koncernens aktiviteter. Der er endvidere stillet midler til rådighed af BRF til genopretning af Admiral DS 2 og Nor Fjor Finans porteføljerne. Denne kredit er endnu ikke udnyttet. De enkelte selskaber er struktureret således, at ejendomme tilhørende samme panthaver placeres i samme selskab, hvormed selskaberne kun hæfter for hinandens gældsforpligtelser, såfremt selskaberne har samme panthaver. Der er positiv cash-flow i de enkelte selskaber. Det er derfor ikke nødvendigt, at de enkelte selskaber løbende får tilført nyt likviditet. Der er derudover ingen eksterne hæftelser i koncernen. Note 3. Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme Halvår Årsregnskab 1. juli 31. dec juli 31. dec /2014 TDKK. TDKK. TDKK. Dagsværdireguleringer Essex af 11/ ApS Dagsværdireguleringer Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS Dagsværdireguleringer Beringshave ApS Udgiftsførte købsomkostninger afholdt i Admiral Capital Denmark A/S Samlet dagsværdiregulering af ejendomme Selskaberne Admiral DS 2 ApS, Ejendomsselskabet Panda ApS og Nor Fjor Finans 2012 ApS har samme dagsværdi som tidligere år. Side 23 af 30

24 Note 4. Dagsværdireguleringer af gæld Halvår Årsregnskab 1. juli 31. dec juli 31. dec /2014 TDKK. TDKK. TDKK. Dagsværdiregulering af bankgæld Dagsværdiregulering af realkredit Samlet dagsværdiregulering af gæld Note 5. Finansielle omkostninger Der har alene været finansielle omkostninger til de kreditinstitutter, der har finansieret de erhvervede investeringsejendomme. Note 6. Indkomstskatter Halvår Årsregnskab 1. juli 31. dec juli 31. dec /2014 TDKK. TDKK. TDKK. Aktuel skat Ændring i udskudt skat Regulering skat vedrørende tidligere år Skat af årets resultat Skat af årets resultat kan forklares således: Resultat før skat Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige indtægter fra kapitalinteresser i associerede virksomheder Ikke fradragsberettigede omkostninger Skat af årets resultat forklares således: Resultat før skat Skat heraf, 23,5%(23,5-24,5%) af resultat før skat* Ikke indregnet skatteaktiv Skat af årets resultat *Der er i halvårsrapporteringen for 1. juli 31 december 2013 ikke indregnet skat af periodens resultat. Koncernen har et ikke indregnet skatteaktiv, som udgør TDKK 3.612, der vedrører fremførbare skattemæssige underskud i Danmark fra tidligere år. De fremførbare skattemæssige underskud kan anvendes tidsubegrænset. Side 24 af 30

25 Note 7. Investeringsejendomme Halvår Årsregnskab 1. juli 31. dec juli 31. dec /2014 TDKK. TDKK. TDKK. Dagsværdi primo* Årets anskaffelse Årets dagsværdiregulering Dagsværdi ultimo * *Dagsværdierne vedrører både langfristede og kortfristede investeringsejendomme. En del af investeringsejendommene blev i årsrapporten præsenteret som kortfristede aktiver, idet ledelsen forventede at sælge porteføljerne på grundlag af et aktuelt tilbud. Dette skete dog ikke, hvorfor præsentationen af ejendommene igen er flyttet til langfristede aktiver. Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger. Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi. I det omfang dagsværdien af investeringsejendomme, ikke kan udledes af et aktivt marked, er det nødvendigt, at ledelsen vurderer og vælger en hensigtsmæssig metode til opgørelse af dagsværdierne. I den forbindelse anvendes afkastbaserede værdiansættelsesmetoder, der er almindeligt anerkendte for investeringsejendomme. Se note 1 og 12 for yderligere omtale heraf. Note 8. Pantsætninger og eventualforpligtelser Til sikkerhed for realkreditlån, banklån og lån til øvrige kreditinstitutter er der i koncernens ejendomme, tinglyst pantsikkerheder for t.dkk , hvoraf t.dkk er i koncernens besiddelse. Der er i ovenstående sikkerhedsstillelser ikke indregnet pantsætninger vedrørende selskabets ejendomme i Admiral DS 2 ApS, da pantsætningen af disse sikkerhedsstillelser endnu ikke er fuldt registreret. Selskabets ejendomme i Admiral DS 2 ApS er købt på tvangsauktion, og behandlingstiden for registreringen af sikkerhedsstillelser tager derfor længere tid end normalt. Admiral Capital A/S er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse kildeskatter samt udbytteskat og royaltyskat. Der verserer ingen væsentlige retssager eller voldgiftskrav mod selskabet på balancedagen. Selskabet er på nuværende tidspunkt ikke i compliance med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Det er hensigten, at selskabet vil indlevere ansøgning til Finanstilsynet primo marts 2015 for at komme til at overholde lovgivningen. Det er uvist, hvorvidt Finanstilsynet vil sanktionere selskabets manglende opfyldelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Der er kontraktlig forpligtelse til at byde på 9 ejendomme i Admiral DS 2 ApS-porteføljen, som koncernen har forpligtet sig til at byde på. Der er tale om en fuld finansieret forpligtelse på samme lånevilkår, som den øvrige portefølje i selskabet. Selskabet (Admiral Capital A/S) har stillet støtteerklæring overfor Danske Bank for datterselskaberne Essex af 11/ ApS og Beringshave ApS. Side 25 af 30

26 Note 9. Prioritetsgæld Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk vedr. gæld til realkredit. Restgælden efter 5 år for regnskabsafslutningen er t.dkk Admiral DS 2 ApS afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk 700 vedr. gæld til realkredit. Restgælden efter 5 år for regnskabsafslutning er t.dkk Essex af 11/ ApS afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk vedr. gæld til realkredit. Restgælden efter 5 år for regnskabsafslutning er t.dkk Beringshave ApS afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk vedr. gæld til realkredit. Restgælden efter 5 år for regnskabsafslutning er t.dkk Ejendomsselskabet Panda ApS afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk vedr. gæld til pengeinstitutter. Restgælden efter 5 år for regnskabsafslutning er t.dkk Nor Fjor Finans 2012 ApS afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk 0. Restgælden efter 5 år for regnskabsafslutning er t.dkk De øvrige selskaber i koncernen har ikke optaget langfristet gæld. De samlede afdrag første år efter regnskabsafslutningen er t.dkk Den samlede restgæld efter 5 år for regnskabsafslutning er t.dkk Note 10. Nærtstående parter Koncernen har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Koncernens nærtstående parter omfatter selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disses personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori før nævnte personkreds har kontrol eller fælles kontrol. Der er i årets løb betalt rådgivningshonorar på t.dkk 400 til Ejendomsselskabet Oikos, som er kontrolleret af bestyrelsesformanden i selskabet. Aftalen er godkendt af bestyrelsen. Der har siden 1. juli 2014 herudover ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter udover sædvanlig honorering af bestyrelse og direktion. Der har i årets løb været transaktioner mellem Admiral Capital A/S og datterselskaberne. Transaktionerne i årets løb har bestået af management fee på t.dkk og renter på lån mellem selskaberne. Alle transaktioner er foregået på markedsmæssige vilkår. Lånene er forrentet med 4,0% p.a. Transaktioner med dattervirksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Side 26 af 30

27 Note 11. Finansielle risici Optimering af kapitalstruktur Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastet til koncernens interesser ved en optimering af forholdet mellem egenkapital og gæld. Koncernens ledelse forventer nye tiltag til styrkelse af koncernens kapitalstruktur. Vi henviser til ledelsesberetningen for yderligere omtale heraf. Koncernens kapitalstruktur består af gæld, der omfatter finansielle forpligtelser i form af prioritetsgæld, bankgæld, deposita og forudbetalt leje, anden gæld, likvide beholdninger, tilgodehavender, gældsbreve og egenkapital. Finansiel gearing Selskabets bestyrelse gennemgår kvartalsvis koncernens kapitalstruktur. Som en del af denne gennemgang vurderer bestyrelsen koncernens kapitalomkostninger og de risici, der er forbundet med de enkelte typer af kapital. Den finansielle gearing er pr. 31. december 2014 opgjort til 19,86 (30. juni 2014: 20,91). Den finansielle gearing kan pr. balancedagen opgøres således: Halvår Årsregnskab 1. juli 31. dec juli 31. dec /2014 TDKK. TDKK. TDKK. Prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Gæld til kreditinstitutter Skyldig selskabsskat Likvide beholdninger Deponerede og delvis bundne likvider Gældsbreve Nettorentebærende gæld * * Egenkapital Finansiel gearing 19,86 8,40 20,91 *Ledelsen har valgt at ændre praksis for præsentationen af den finansielle gearing i forhold til årsrapporten 2013/14 og delårsrapporten pr. 31. december Ledelsen vurderer at den nuværende praksis giver et mere retvisende billede. Side 27 af 30

28 Note 12. Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet: Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler. Gæld, som er knyttet til finansiering af investeringsejendomme måles til gældens dagsværdi pr. statusdagen. Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. De væsentligste ikke-observerbare input anvendt ved niveau 3 er at, investeringsejendomme måles til en skønnet dagsværdi, opgjort på baggrund af en Discountet Cash Flow -model (DCF-model). Modellen tager udgangspunkt i ejendommenes fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres med en fastlagt diskonteringsfaktor. Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i regnskabsåret. Selskabets politik for overførsler mellem de enkelte dagsværdihierarkier er, at der skal tilgå den enkelte post, andre og mere præcise målinger, førend en overførsel finder sted. 30. juni 2014 Balancepost Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Langfristede aktiver Investeringsejendomme Kortfristede aktiver Investeringsejendomme Langfristede passiver Prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Kortfristede passiver Kortfristet del af langfristet gæld Prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen Side 28 af 30

29 31. december 2014 Balancepost Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Langfristede aktiver Investeringsejendomme Langfristede passiver Prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Kortfristede passiver Prioritetsgæld Aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen Niveau TDKK TDKK. Regnskabsmæssig værdi Tilgange Værdireguleringer Regnskabsmæssig værdi Note 13. Likviditetsrisiko Driften har i årets løb genereret en positiv pengestrøm på i alt TDKK. Derudover er der optaget lån til køb af ejendomme som har givet en positiv likviditet på i alt TDKK. Disse likvider er brugt til at købe ejendomme for i alt TDKK. Nettoeffekten af disse pengestrømme udgør dermed TDKK. Derudover har selskabet afviklet gæld i perioden for i alt TDKK. Årets pengestrømme har samlet formindsket likviderne i selskabet med TDKK. Se pengestrømsopgørelsen for en yderligere omtale heraf. Gældsforpligtelserne forfalder som følger: Forfalder inden for 1 år Forfalder 1-5 år Forfalder 6-20 år I alt Regnskabsmæssig værdi TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 2014, halvår Lån fra kredit- og pengeinstitutter Leverandørgæld Anden gæld Side 29 af 30

30 /14 Lån fra kredit- og pengeinstitutter Leverandørgæld Anden gæld De anførte beløb er inklusiv renter, der forventes betalt. Note 14. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskab, som er godkendt af EU samt de krav, som følger af IFRSbekendtgørelsen og Nasdaq OMX Copenhagen A/S øvrige bestemmelser for selskaber, der har aktier til notering. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med de reguleringer, der følger af omvurdering af investeringsejendomme, finansielle aktiver disponible for salg samt finansielle aktiver og finansielle forpligtelser til dagsværdi via resultatopgørelsen. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsrapporten for 2013/14. Vi henviser til årsrapporten for 2013/14 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis i overensstemmelse med International Finansiel Reporting Standards som er godkendt af EU, herunder nærmere definition af anvendte nøgletal. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de nye og ændrede standarder (IFRS/IAS) samt nye fortolkningsbidrag (IFRIC) som gælder for regnskabsår der begynder 1. juli 2014 eller senere. Admiral Capital A/S har foretaget en gennemgang, som viser, at anvendelsen af de nye IFRS er ikke har væsentlig indflydelse på koncernregnskabet i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014, og anvendelsen af disse nye IFRS er forventes heller ikke at få nogen væsentlig effekt på fremtidige perioder. Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft Det er ledelsens vurdering, at nye og ændrede standarder som endnu ikke er trådt i kraft ikke vil få væsentlig indvirkning på kommende regnskabsår. Side 30 af 30

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nor Fjor ApS Skovvejen 11, 8000 Aarhus C

Nor Fjor ApS Skovvejen 11, 8000 Aarhus C Nor Fjor ApS Skovvejen 11, 8000 Aarhus C CVR-nr. 34 58 21 22 Årsrapport 1. januar 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2015.

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk EH Ejendom A/S CVR-nr. 25398343 Stæremosegårdsvej

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport SD Karré 1 ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karré 1 ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karré 1 ApS Holmens Kanal 2-12

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

K/S Park Alle 3. Årsrapport for 2015

K/S Park Alle 3. Årsrapport for 2015 c/o Kontoret Store Torv 7 8000 Aarhus C CVR-nr. 71830128 Årsrapport for 2015 33. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2016 Kim Krabbe Dirigent

Læs mere

Lars Torpe Christoffersen Holding ApS CVR-nr Dronningsgårds Alle Holte. Årsrapport Dirigent

Lars Torpe Christoffersen Holding ApS CVR-nr Dronningsgårds Alle Holte. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Lars Torpe Christoffersen Holding

Læs mere