TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN"

Transkript

1 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 12/2016 CVR nr.: maj 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. kvartal januar 31. marts 2016 TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN Topsils bestyrelse har indgået aftale om salg af Topsils siliciumforretning til GlobalWafers for 320 mio. kr. Aftalen er betinget af, at den godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni Topsil er gennem de senere år blevet kraftigt udfordret af den negative markedsudvikling, for dyre og for store langtidsaftaler om køb af råvarer samt kvalitetsproblemer hos vores underleverandører. De senere års fokus på udvikling af Topsils position inden for højt specialiserede float zone wafers til powermarkedet har på trods af de dårlige finansielle resultater gjort Topsils siliciumforretning attraktiv for flere store bydere. Ved at blive en del af en af de største virksomheder i branchen opnår Topsil en nødvendig styrkelse af konkurrenceevnen. Forhandlingspositionen over for de meget store kunder og leverandører bliver væsentligt styrket, ligesom GlobalWafers besidder den wafering teknologi, som tidligere har voldt Topsil store udfordringer på grund af kvalitetsproblemer hos en underleverandør. Kalle Hvidt Nielsen, CEO HOVEDPUNKTER I KVARTALET Bestyrelsen indgik den 20. maj 2016 betinget aftale med GlobalWafers om salg af Topsils samlede siliciumforretning for 320 mio. kr. på gældfri basis. Salgsprisen kan endnu ikke fastlægges endeligt, da den er betinget af visse specifikke forhold, herunder udfaldet af patentsag, værdiansættelse af Topsils lagre, samt omsætning for Topsils siliciumforretning i 1. halvår I værste fald vurderes det at kunne medføre en reduktion af salgsprisen i størrelsesordenen 10%. Bestyrelsen anbefaler, at salget af siliciumforretningen godkendes af Topsils aktionærer, idet transaktionen vurderes at være i aktionærernes, medarbejdernes og øvrige interessenters interesse. Såfremt salget godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2016, vil ledelsen i forlængelse heraf iværksætte en væsentlig tilpasning af den fortsættende forretning, som vil bestå af et dansk børsnoteret holdingselskab, hvis eneste aktivitet er det polske ejendomsselskab, som er ved at blive klargjort til salg. Efter gennemførsel af transaktionen samt indfrielse af bankgæld, betaling af transaktionsomkostninger og tilpasning af ledelsen forventes det børsnoterede selskab at råde over overskudslikviditet i størrelsesordenen netto 110 mio. kr., svarende til ca. 0,21 kr. pr. aktie. Bestyrelsen anbefaler, at hovedparten af denne likviditet udloddes til selskabets aktionærer i tredje kvartal af Som følge af den indgåede betingede aftale om salg af Topsils siliciumforretning skal rapporteringen ændres, således at den opdeles i fortsættende og ophørende aktiviteter. Periodens resultat udgjorde (92,5) mio. kr., hvoraf (88,0) mio. kr. kan henføres til af- og nedskrivning af aktiverne i siliciumforretningen i overensstemmelse med forventningerne til salgsprisen af siliciumforretningen. Side 1 af 18

2 FORVENTNINGER TIL ÅRET I forventningerne er lagt til grund, at salget af Topsils siliciumforretning godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni Såfremt salget gennemføres pr. 1. januar 2016, forventes der derfor en omsætning i niveauet 36 mio. kr. I disse forventninger forudsættes det, at den polske siliciumforretning under det nye ejerskab fortsætter som lejer gennem hele 2016, og at de køber utilities (brint, elektricitet, vand, osv.) af ejendomsselskabet på samme niveau som normalt. Salget af siliciumforretningen antages endeligt gennemført i starten af 3. kvartal Umiddelbart herefter forventes der gennemført en væsentlig tilpasning af det danske børsnoterede holdingselskab. For hele året forventes et driftsresultat (EBITDA) i niveauet (10-15) mio. kr., idet driftsresultatet vil være negativt påvirket af restruktureringsomkostninger med ca. 11 mio. kr. Såfremt salget af siliciumforretningen ikke gennemføres, må det forventes, at resultatet vil blive negativt påvirket af salgsbestræbelserne. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at såfremt salget af siliciumforretningen ikke gennemføres, vil selskabet for at realisere sin strategi og skabe yderligere værdi for aktionærerne have behov for en betydelig kapitaltilførsel. Side 2 af 18

3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (UREVIDERET) t.kr. 1. kvartal kvartal Jan.-Dec. Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (2.775) (2.739) (8.976) Resultat af primær drift (EBIT) (3.975) (3.920) (13.711) Resultat af finansielle poster (2.553) (3.153) (12.534) Periodens resultat for fortsættende aktivitet (6.538) (7.096) (26.752) Periodens resultat for ophørende aktivitet (85.932) (6.652) (63.313) Periodens resultat (92.470) (13.748) (90.065) Moderselskabets aktionærers andel heraf (92.555) (13.755) (90.298) Pengestrømme: Pengestrømme vedrørende drift (6.338) (16.668) Pengestrømme vedrørende investeringer (303) (450) (1.473) Investeringer i materielle aktiver (303) (450) (1.473) Balance: Aktiekapital Moderselskabets aktionærers andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Koncernens egenkapital i alt Balancesum Investeret kapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital (NWC) Nøgletal: EBITDA margin (%) (75,8) (71,0) (62,1) EBIT-margin/overskudsgrad (%) (108,5) (101,6) (94,8) Afkast af investeret kapital (%) (0,8) (0,8) (2,8) Soliditetsgrad 36,0 52,6 46,9 Egenkapitalens forrentning (%) (43,4) (4,0) (29,8) Antal aktier, aktuelt (t. stk.) Resultat pr. aktie (kr.) (0,18) (0,03) (0,17) Børskurs, DKK pr. aktie 0,28 0,46 0,28 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Side 3 af 18

4 SALG AF SILICIUMFORRETNING Topsil har den 20. maj 2016 indgået betinget aftale om salg af siliciumforretningen til GlobalWafers Co. Ltd. Salgsprisen er aftalt til 320 mio. kr. på gældfri basis. Salgsprisen kan endnu ikke fastlægges endeligt, da den er betinget af visse specifikke forhold, herunder: udfaldet af en patentsag omhandlende et patent på salg og fremstilling af FZ wafers med en diameter på 200 mm eller mere, som en udenlandsk konkurrent har opnået i Danmark, en opgørelse af værdien af Topsils lagre, samt omsætningen for Topsils siliciumforretning i 1. halvår Samlet vurderes det i værste tilfælde at kunne medføre en reduktion af salgsprisen i størrelsesordenen 10%. Topsil har derudover afgivet garantier og indeståelser sædvanlige for en transaktion af denne type. FORTSÆTTENDE AKTIVITET INTRODUKTION Selskabets fortsættende aktivitet består af et børsnoteret holdingselskab i Danmark for ejendomsdrift i Polen, som drives via det 77,66% ejede datterselskab Cemat 70 S.A. De igangværende bestræbelser på at realisere værdierne af ejendomsforretningen forsætter med uformindsket kraft. Cemat 70 ejer ca. 133 tusinde m 2 land i udkanten af Warszawa med tilhørende 41 tusinde m 2 bygninger. Området ligger ca. 8 km nordvest fra centrum i et større distrikt benævnt Bielany, som gennem den seneste årrække er udviklet betydeligt, og der er etableret mange nye boliger samt detailhandel i området. Cemat 70s land er for nærværende klassificeret som industriområde. Selskabet arbejder på at få det omklassificeret til beboelse og detailhandel, således at det kan indgå i distriktets igangværende udvikling. Topsils bestyrelse anbefaler, at salget af Topsils siliciumforretning godkendes af Topsils aktionærer på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2016, idet transaktionen vurderes at være i aktionærernes, medarbejdernes og øvrige interessenters interesse. Efter gennemførsel af transaktionen samt indfrielse af bankgæld, betaling af transaktionsomkostninger og tilpasning af ledelsen forventes det børsnoterede selskab at råde over overskudslikviditet i størrelsesordenen netto 110 mio. kr., svarende til ca. 0,21 kr. pr. aktie. Bestyrelsen anbefaler, at hovedparten af denne likviditet udloddes til selskabets aktionærer i tredje kvartal af Indgåelse af denne aftale medfører, ifølge IFRS, at Topsils resultat, balance og pengestrømme pr. 31. marts 2016 skal opdeles i en fortsættende og en ophørende aktivitet. Det medfører, at sammenligningstallene i resultatopgørelsen skal tilrettes, så de afspejler den fortsættende aktivitet. Sammenligningstal for balancen skal ikke tilrettes, og viser således hele forretningen pr. henholdsvis 31. december og 31. marts. Cemat 70s aktivitet er udlejning af lokaler og land samt forsyning af forskellige utilities til selskabets lejere. Utilities omfatter blandt andet forsyning af el, vand, gas, servicering af anlæg m.m. Cemat 70 har ca. 90 lejere, hvoraf Topsil Semiconductor Materials S.A. er den største. Side 4 af 18

5 FINANSIEL UDVIKLING Omsætningen udgjorde 3,7 mio. kr. i første kvartal 2016 mod 3,9 mio. kr. i samme kvartal året før. Omkostninger udgjorde 6,4 mio. kr. i første kvartal 2016 mod 6,6 mio. kr. i samme periode året før. Denne post inkluderer omkostninger til at drive det polske ejendomsselskab samt administration i holdingselskabet (det fortsættende danske børsnoterede selskab). Holdingselskabets omkostninger er væsentligst omkostninger til bestyrelse, direktion, direktionsassistent samt omkostninger relateret til at være børsnoteret. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på (2,8) mio. kr. I samme periode sidste år udgjorde EBITDA (2,7) mio. kr. PLAN FOR EJENDOMSDRIFTEN Resultat af primær drift er opgjort i henhold til IFRS og de regnskabsregler, der er i forhold til overgangsperioden, indtil salget af siliciumforretningen er gennemført. Dette medfører, at der fortsat elimineres for samhandel med Topsil Semiconductor Materials S.A. Derudover inkluderer resultat af primær drift de fulde omkostninger til den nuværende ledelse. Administrationen i holdingselskabet skal tilpasses betydeligt, såfremt salget af siliciumforretningen godkendes af generalforsamlingen. Det forventes, at restrukturering vil koste i størrelsesordenen 11 mio. kr. Denne omkostning er ikke inkluderet i første kvartal, eftersom eksekveringen af restruktureringen afventer udfaldet af salgsprocessen. Disse forhold forsøges der korrigeret for i nedenstående tabel, således at den underliggende fortsættende forretning illustreres: Estimeret effekt af salg af siliciumforretningen og reorganisering af holding Q (mio. kr.) Rapporteret, jf. P&L i kvartalsmed delelse Lejeindtægt og salg af utilities til Topsil Polen Samlet ejendomsdrift inkl. holding Ejendomsforretning efter reorganisering af holding Nettoomsætning 3,7 5,7 9,3 9,3 Omkostninger Ejendom -2,5-5,2-7,7-7,7 EBITDA Ejendomsdrift 1,1 0,5 1,6 1,6 Omkostninger Holding -3,9-3,9-0,5 EBITDA Fortsættende aktivitet -2,8 0,5-2,3 1,1 PLAN FOR SALG AF EJENDOMS- FORRETNINGEN De igangværende bestræbelser på at realisere værdierne af ejendomsforretningen forsætter med uformindsket kraft. Igennem de seneste 2 år er disse bestræbelser intensiveret, og der er igangsat mange aktiviteter for at salgsmodne aktiverne i selskabet. De vigtigste udeståender herfor er at få løst de resterende claims om adkomsten til jorden, samt at få ændret brugsformålet til beboelse og detailhandel. Claims er en tvist mellem den tidligere jordbesidder og staten, som har eksproprieret jorden tilbage i 1970 erne. Afklaring af disse claims betinger vores opnåelse af adkomsten til jorden. Alle claims, som er rejst og har været prøvet ved de lokale domstole, er faldet ud til statens og dermed Cemat 70s fordel, men det er en proces, som tager tid. Kompleksiteten og betydningen af disse claims har tidligere været undervurderet, og vi har som en konsekvens heraf engageret lokale rådgivere med speciale inden for håndtering af claims til at bistå os. Vi har dialog med 5-6 potentielle købere, som har vist interesse i at købe hele eller dele af jorden. Deres køb er betinget af opnåelse af adkomst og ændret brugsformål fra industri til beboelse og detailhandel. Det vurderes, at det kan tage op til 5 10 år at udnytte potentialet fuldt ud, og at der kan være en betydelig gevinst, såfremt det lykkes at opnå adkomst og ændre brugsformål. OPHØRENDE AKTIVITET Markedssituationen i siliciummarkedet er fortsat præget af prispres, hvilket også har været at spore i omsætningen for 1. kvartal Den samlede omsætning i 1. kvartal 2016 udgjorde 55,7 mio. kr. mod 56,3 mio. kr. i samme periode. De direkte produktionsomkostninger udgjorde 30,9 mio. kr. mod 28,2 mio. kr. i 1. kvartal. Dækningsgrad androg 44,5% i første kvartal 2016 mod 49,8% i samme periode. Dækningsgraden var negativt påvirket af det fortsatte prispres. Side 5 af 18

6 Som et led i Topsil strategi forhandles nye råvareleverandøraftaler med selskabets 2 råvareleverandører for at sikre mere konkurrencedygtigt kostpriser. Den ene forhandling er afsluttet, mens den anden forhandling er meget vanskelig og uafsluttet. Topsil forhandler ligeledes om indgåelse af strategisk salgspartnerskab med en større industriel partner. Denne forhandling afventer nu blandt andet afklaringen af Topsils salgsproces. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger udgjorde 23,9 mio. kr. i 1. kvartal 2016 mod 25,6 mio. kr. i samme periode, svarende til en reduktion på 6,6% i forhold til. Reduktionen på 1,7 mio. kr. dækker over gennemførte medarbejderreduktioner og omkostningsbesparelser. Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i den ophørende aktivitet androg 295 i 1. kvartal 2016, hvilket var en reduktion på 22 i forhold til samme periode sidste år. Nettoaktiverne er nedskrevet til forventet salgsværdi efter omkostninger m.m. på 305 mio. kr., hvilket har resulteret i, at de bogførte værdier er blevet af- og nedskrevet med (88,0) mio. kr. Pengestrømme vedrørende drift af ophørende aktiviteter blev 3,5 mio. kr. i 1. kvartal 2016 mod 8,3 mio. kr. i samme periode sidste år. var positivt påvirket af modtaget forudbetaling i forbindelse med forlængelse af kontrakt med en af Topsils største kunder. De samlede investeringer udgjorde 1,4 mio. kr. i 1. kvartal 2016, og den ophørende aktivitet genererede således en positiv pengestrøm på 2,1 mio. kr. RAPPORTERING 1. KVARTAL Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på (2,8) mio. kr. I samme periode sidste år udgjorde EBITDA (2,7) mio. kr. Afskrivninger for 1. kvartal 2016 udgjorde 1,2 mio. kr., hvilket var samme niveau som samme periode sidste år. De finansielle poster udgjorde (2,6) mio. kr. i 1. kvartal 2016 mod (3,2) mio. kr. samme periode sidste år. Der er ingen kursreguleringseffekter af betydning i den fortsættende aktivitet, da den væsentligst er baseret på en aktivitet i polske zloty. Periodens resultat af den fortsættende aktivitet udgjorde (6,5) mio. kr. mod (7,1) mio. kr. i samme periode. Periodens resultat for ophørende aktivitet udgjorde (85,9) mio. kr. og omfatter blandt anden nedskrivning af aktiverne, så de afspejler forventningerne til salgsprisen af siliciumforretningen. Topsil realiserede samlet et underskud efter skat på (92,5) mio. kr. i 1. kvartal 2016, hvoraf (88,0) mio. kr. kan henføres til af- og nedskrivning af aktiverne i siliciumforretningen i overensstemmelse med forventningerne til salgsprisen af siliciumforretningen. PENGESTRØM OG BALANCE Pengestrømme fra driften blev (6,3) mio. kr., og der blev investeret 0,3 mio. kr. i 1. kvartal Koncernens langfristede aktiver androg 61,3 mio. kr. pr. 31. marts 2016, og består væsentligst af grunde & bygninger, brugsrettigheder og produktionsudstyr i ejendomsforretningen. Den ophørende aktivitet er vist i balancen i to poster, henholdsvis Aktiver bestemt for salg på 387,4 mio. kr. og Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg på 82,4 mio. kr. Netto er ophørende aktiviteter værdiansat til 305,0 mio. kr. pr. 31. marts RENTEBÆRENDE GÆLD Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde 187,1 mio. kr. pr. 31. marts 2016, hvilket er en stigning på 4,7 mio. kr. i forhold til udgangen af. I marts 2016 har Topsil fornyet aftalen med koncernens hovedbankforbindelse, som indebærer forlængelse af faciliteter indtil 1. marts Aftalen er etableret som banklån med et tilsagn på driftsfaciliteter på 233 mio. kr. Dette kan sammenlignes med den tidligere ramme, som totalt var på 250 mio. kr. fordelt på banklån og garantier. Med baggrund i de udarbejdede forventninger til 2016 er det ledelsens vurdering, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede pengestrømme vil kunne opretholde driften og samtidigt finansiere de planlagte tiltag. Likvidi- Side 6 af 18

7 teten forventes at blive stram, og likviditetsforecastet indeholder kun i begrænset omfang en stødpude i forhold til eventuelle negative afvigelser. EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgjorde 165,6 mio. kr. den 31. marts 2016, hvoraf 149,5 mio. kr. henføres til aktionærer i Topsil Semiconductor Materials A/S og 16,1 mio. kr. til minoritetsinteresser i Cemat 70 S.A. Soliditetsgraden udgjorde ultimo kvartalet 36,0%. FORVENTNINGER TIL 2016 I forventningerne er lagt til grund, at salget af Topsils siliciumforretning godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni Såfremt salget gennemføres pr. 1. januar 2016, forventes der derfor en omsætning i niveauet 36 mio. kr. I disse forventninger forudsættes det, at den polske siliciumforretning fortsætter som lejer gennem hele 2016, og at de køber utilities (brint, elektricitet, vand, osv.) af ejendomsselskabet på samme niveau som normalt. Salget af siliciumforretningen antages endeligt gennemført i starten af 3. kvartal Umiddelbart herefter forventes der gennemført en væsentlig tilpasning af det danske børsnoterede holdingselskab med virkning fra starten af 4. kvartal For hele året forventes et driftsresultat (EBIT- DA) på i niveauet (10-15) mio. kr., idet driftsresultatet vil være negativt påvirket af restruktureringsomkostninger med ca. 11 mio. kr. Såfremt salget af siliciumforretningen ikke gennemføres, må det forventes, at resultatet vil blive negativt påvirket af salgsbestræbelserne. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at såfremt salget af siliciumforretningen ikke gennemføres, vil selskabet for at realisere sin strategi og skabe yderligere værdi for aktionærerne have behov for en betydelig kapitaltilførsel. Forventningerne er baseret på en zlotykurs på DKK 180/PLN 100. Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne er blandt andet, men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i siliciummarkedet, markedets accept af nye produkter samt lancering af konkurrerende produkter. Side 7 af 18

8 IR-KOMMUNIKATION Spørgsmål til denne selskabsmeddelelse kan rettes til CEO Kalle Hvidt Nielsen eller CFO Jesper Bodeholt via Direktionssekretær Susanne Hesselkjær, tlf , AKTIONÆRPORTAL Via Topsils aktionærportal på kan selskabets aktionærer få adgang til aktiebeholdning samt mulighed for at registrere deres til brug for elektronisk udsendelse af generalforsamlingsmateriale og øvrigt investorrelevant materiale. SERVICE På Topsils hjemmeside under fanebladet kontakt er der mulighed for at til- og framelde sig Topsils elektroniske service for modtagelse af årsrapporter, kvartalsrapporter og øvrige selskabsmeddelelser. Forud for offentliggørelse af en kvartalsmeddelelse har Topsil vedtaget en fire ugers stilleperiode. GENERALFORSAMLING 2016 På Topsils generalforsamling 25. april 2016 blev Jens Borelli-Kjær, Eivind Dam Jensen, Michael Hedegaard Lyng og Jørgen Frost genvalgt til bestyrelsen. På hjemmesiden findes beskrivelse af bestyrelsens baggrund og kompetencer. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for og vedtog bestyrelsens forslag om ikke at betale udbytte for året. SELSKABSMEDDELELSER FOR ÅRET Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Storaktionærmeddelelse Warrantprogram og opdaterede vedtægter Udsættelse af delårsrapport for 1. kvartal Aftale om salg af siliciumforretningen Warrantprogram til direktion og ledende medarbejdere Reviderede vedtægter Referat af ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport FINANSKALENDER Delårsrapport, 2. kvartal Delårsrapport, 3. kvartal Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske udgave, som er gældende. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand. Revisionsudvalget fortsætter i regnskabsåret 2016 med Michael Hedegaard Lyng (formand) og Jørgen Frost. Vederlagsudvalget fortsætter med Jens Borelli-Kjær (formand) og Michael Hedegaard Lyng, og nomineringsudvalget med Jens Borelli-Kjær (formand) og Eivind Dam Jensen. En komplet oversigt over de vedtagne beslutninger er offentliggjort på i selskabsmeddelelse nr. 3/16. Side 8 af 18

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2016 for Topsil Semiconductor Materials A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. Frederikssund, den 31. maj 2016 DIREKTION: Kalle Hvidt Nielsen Jesper Bodeholt Michael Lisby Jensen CEO CFO CSO BESTYRELSE: Jens Borelli-Kjær Eivind Dam Jensen Jørgen Frost Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Michael Hedegaard Lyng Sune Bro Duun Jesper Leed Thomsen Bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Side 9 af 18

10 RESULTATOPGØRELSE t.kr. 1. kvartal kvartal Jan.-Dec. Nettoomsætning Omkostninger (6.438) (6.598) (23.432) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (2.775) (2.739) (8.976) Afskrivninger og nedskrivninger (1.200) (1.181) (4.735) Resultat af primær drift (EBIT) (3.975) (3.920) (13.711) Finansielle poster, netto (2.553) (3.153) (12.534) Resultat før skat (6.528) (7.073) (26.245) Skat af periodens resultat (10) (23) (507) Periodens resultat (6.538) (7.096) (26.752) Periodens resultat for ophørende aktivitet (85.932) (6.652) (63.313) Periodens resultat inklusiv ophørende aktivitet (92.470) (13.748) (90.065) Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer (92.555) (13.755) (90.298) Minoritetsinteresser (92.470) (13.748) (90.065) Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (kr.) (0,18) (0,03) (0,17) Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) (0,16) (0,02) (0,16) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE t.kr. 1. kvartal kvartal Jan.-Dec. Periodens resultat (92.470) (13.748) (90.065) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (3.012) Totalindkomst for perioden (95.482) (2.341) (85.161) Moderselskabets aktionærer (94.821) (2.739) (85.358) Minoritetsinteresser (661) (95.482) (2.341) (85.161) Side 10 af 18

11 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr. 1. kvartal kvartal Jan.-Dec. Resultat af primær drift (EBIT) (3.975) (3.920) (13.711) Af- og nedskrivninger Resultatført aktiebaseret vederlæggelse Ændring i nettoarbejdskapital (1.734) Betalt/modtaget skat (128) (97) (508) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (2.074) (6.212) (15.789) Pengestrømme vedrørende drift (6.338) (16.668) Køb m.v. af immaterielle aktiver Køb m.v. af materielle aktiver (303) (450) (1.473) Pengestrømme vedrørende investeringer (303) (450) (1.473) Optagelse af lån og kreditter (9.678) Pengestrømme vedrørende finansiering (9.678) Ændring i likvider fortsættende aktivitet (3.057) (8.117) (14.369) Ændring i likvider ophørende aktivitet Ændring i likvider (984) (1.919) Likvider, primo Kursregulering, likvide beholdninger (89) Likvider, ultimo Side 11 af 18

12 BALANCE, AKTIVER t.kr Jan.-Dec. Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Brugsrettigheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Udskudt Skatteaktiv Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Aktiver bestemt for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Side 12 af 18

13 BALANCE, PASSIVER t.kr Jan.-Dec. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering (21.765) (13.423) (19.499) Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver Side 13 af 18

14 EGENKAPITALOPGØRELSE t.kr. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital (24.439) Årets resultat (13.755) (13.755) 7 (13.748) Anden totalindkomst Totalindkomst (13.423) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (13.423) Egenkapital (19.499) Årets resultat (92.555) (92.555) 85 (92.470) Anden totalindkomst - (2.266) - - (2.266) (746) (3.012) Totalindkomst (21.765) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (21.765) Side 14 af 18

15 NOTER TIL REGNSKAB 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG RISICI M.V. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport, hvor den fulde beskrivelse af anvendt praksis er beskrevet. Vedrørende regnskabsmæssige skøn og estimater henvises til Årsrapporten, note 2, side 38. For så vidt angår risici henvises til Årsrapport, note 32, side 56-58, samt afsnittet om risikostyring side Der er igangsat en salgsproces med henblik på at afhænde koncernens siliciumsegment. Det er ledelsens vurdering, at processen er afsluttet inden udgangen af Dette medfører, at Topsils resultat, balance og pengestrømme pr. 31. marts 2016 opdeles i en fortsættende (Ejendomssegmentet) og en ophørende aktivitet (Siliciumsegmentet). Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er tilrettet, så de afspejler den fortsættende aktivitet. Sammenligningstallene på balancen er ikke tilrettet og viser således den samlede forretning pr. henholdsvis 31. december og 31. marts. I henhold til regnskabsreguleringen skal ledelsen tage stilling til, om kvartalsmeddelelsen kan aflægges som Going Concern, det vil sige under forudsætning af fortsat drift. Topsils ledelse har, ud fra skønnede fremtidsudsigter for den fortsættende aktivitet vurderet, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pengestrømme er tilstrækkeligt til at opretholde driften og finansiere de planlagte tiltag. 2 OPHØRENDE AKTIVITET Sammenligningstallene i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen er tilrettet, så de afspejler den ophørende aktivitet. Der er i 1. kvartal 2016 foretaget en afskrivning på 4,2 mio. kr. og ekstraordinær pro rata nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 83,8 mio. kr. Nedskrivningen er foretaget som en konsekvens af GlobalWafers købstilbud. t.kr. Resultatopgørelse ophørende aktivitet 1. kvartal kvartal Jan.-Dec. Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger (30.904) (28.224) ( ) Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger (23.899) (25.576) (95.781) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger og nedskrivninger (88.032) (6.221) (90.538) Resultat af primær drift (EBIT) (87.163) (3.762) (63.930) Finansielle poster, netto (221) (2.882) (5.964) Resultat før skat (87.384) (6.645) (69.894) Skat af periodens resultat (7) Periodens resultat (85.932) (6.652) (63.313) Nøgletal Dækningsgrad (%) 44,5 49,8 44,9 EBITDA margin (&) 1,6 4,4 9,8 EBIT-margin/overskudsgrad (%) (156,5) (6,7) (23,4) Resultat pr. aktie (kr.) (0,16) (0,01) (0,12) Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Side 15 af 18

16 t.kr. Pengestrømme ophørende aktivitet 1. kvartal kvartal Jan.-Dec. Resultat af primær drift (EBIT) (87.163) (3.762) (63.930) Af- og nedskrivninger Ændring i nettoarbejdskapital (4.987) Betalt/modtaget skat Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle aktiver (1.288) (727) (5.961) Køb af materielle aktiver (131) (1.339) (2.201) Salg af materielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (1.419) (2.066) (7.919) Optagelse af lån og kreditter Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Ændring i likvider vedrørende fortsættende aktivitet (finansielle omkostninger) (2.073) (6.198) (15.716) Ændring i likvider ophørende aktivitet Likvider primo Kursregulering, likvide beholdninger Likvider ultimo Side 16 af 18

17 t.kr. Aktiver bestemt for salg 1. kvartal 2016 Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 516 Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger - Kortfristede aktiver Aktiver t.kr. Forpligtelser associeret med aktiver bestemt for salg 1. kvartal 2016 Øvrige langfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger for kunder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Side 17 af 18

18 3 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Efter balancedagen er der indgået aftale med GlobalWafers om salg af siliciumsegmentet. Aftalen forventes godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens nøgletalsvejledning. De enkelte beregningsformler fremgår af Årsrapport, note 1, side 37. Topsil kort fortalt Topsil er markedsledende inden for fremstilling af ultrarent silicium til den globale halvlederindustri. Topsils silicium leveres som skiver (wafers) og indsættes herefter i powerkomponenter, der kan bruges til at omforme og styre stærke strømme i fx ind- og udkobling af vindmøller, til frekvensomformere i motorstyring og strømstyring i højhastighedstog, elbiler m.m. Topsils marked er for en stor del drevet af politiske initiativer, som det er set i Europa med prioritering af den grønne energi og offentlige trafik. På sigt vil den voksende middelklasse i verden (urbanisering) kræve de moderne bekvemligheder, og den spirende interesse for elbiler vil ligeledes være en vækstdriver. Topsil Semiconductor Materials A/S Siliciumvej 1 DK-3600 Frederikssund Denmark Tel.: Internet: CVR no.: Topsil blev grundlagt i 1959 af Dr. Haldor Topsøe og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Topsil har hovedsæde i Copenhagen Cleantech Park, Frederikssund og har datterselskaber i Warszawa, Polen, samt Kyoto, Japan. Topsil omsatte for 287,3 mio. kr. og havde gennemsnitligt 342 ansatte i. Læs mere på: Side 18 af 18

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 30/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august CEMAT A/S Delårsrapport, 1. januar 30. juni NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014.

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni POSITIV UDVIKLING I

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 24. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september TILFREDSSTILLENDE

Læs mere

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 13/2017 CVR nr.: 24 93 28 18 11. august 2017 CEMAT A/S Delårsrapport for 1. halvår 2017 1. januar-30. juni 2017 FOKUS PÅ OPTIMERING

Læs mere

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2013 28. maj 2013 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL 2013 1. januar 31. marts 2013 ÅRETS

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik.

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 14/ CVR nr.: 24 93 28 18 28. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september PRODUKTION

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats.

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 16/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september KVARTAL MARKANT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2012 Topsils omsætning for første halvår bekræftede billedet af et afdæmpet marked, dog blev salget samlet set lidt bedre end oprindeligt estimeret. Der forventes et fortsat udfordrende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 17. juni 2016

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 17. juni 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. juni 2016 Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling Struktureret salgsproces Topsil har iværksat en struktureret salgsproces

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 1. 2012 Topsils 1. kvartal udviklede sig som forventet, og de første ordrer på et nyt forbedret PFZ produkt til mellemspændingsområdet er nu bekræftet. Besparelsesprogrammet, som blev iværksat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 3. 2012 Topsils primære marked, powermarkedet, udviste fortsat svag efterspørgsel i årets 3., og salget udviklede sig i henhold til de seneste udmeldte forventninger. Det igangsatte arbejde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. 2011

KVARTALSRAPPORT 1. 2011 KVARTALSRAPPORT 1. 2011 Markedsudviklingen er fortsat positiv, og vores udviklingsaktiviteter følger planen. Forsinkelse af kvalificering hos en række nye kunder og planmæssige kapacitetsudvidelser hos

Læs mere

Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013.

Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni UDFORDRENDE KVARTAL

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere