Forsikringsbetingelser HABILIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser HABILIST"

Transkript

1 HABILIST

2

3 Fællesbestemmelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagelser Risikoforandring Betaling af præmie Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser Salg af køretøjet Forsikringens ophør Klagemulighed Ansvarsforsikringen Hvad dækkes Tilkobling Undtagelser Forsikringssummer Regres Kaskoforsikring Hvad dækkes Undtagelser Fortsæt, spiritus, nedslidte dæk, førerbevis mv. Retshjælpsforsikring Redningsforsikring i Danmark Personbil, varevogn og motorcykler Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Døroplukning Bjærgning Transport Færdselsuheld Persontransport Patient/hjemkørsel Campingvogn/trailer Almindelige betingelser Hvor og hvornår? din ekstra bil Redningsforsikring i udlandet Hvis skaden sker Skadesanmeldelse Skadens opgørelse Reparation Kontant erstatning Nyværdierstatning Transportomkostninger Voldgift Selvrisiko og moms Selvrisiko I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko Selvforskyldt beruselse Unge førere Retshjælpsforsikringen Ved følgende skader er der ikke selvrisiko Moms (merværdiafgift) Fortrydelsesret Lovpligtige forsikringer Side

4

5 .. Fællesbestemmelser Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Virksomheder der har fået køretøjet overladt til reparation, service og lignende er kun dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i uger efter ejerskiftet i det omfang der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for eventuel selvrisiko på forsikringen. Ny ejer er dog ikke dækket for skade under arbejde på køretøjet. Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet Grønt kort ordningen. For samtlige motorkøretøjer gælder at ansvarsforsikringen ikke dækker skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. Udenlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med dages varsel uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen.. kelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag. Forsikringen dækker heller ikke skade på køretøjet eller ansvar for skade, der opstår under motorløb eller øvelseskørsel. Risikoforandring Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Sker der forandringer i de forhold der er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles til selskabet, der da træffer bestemmelse om hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. Som risikoforandring betragtes bl.a.: a. registreringsadressen for køretøjet forandres b. køretøjet ombyttes med et andet til samme eller anden anvendelse c. køretøjets vægt, anvendelsesområde eller indretning forandres d. trækkraften for køretøjets motor forøges ved ombygning m.v. eller isætning af ny motor e. bilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. Såfremt der ikke gives meddelelse om en risikoforandring foreligger fareforøgelse. Erstatningen nedsættes da til at udgøre samme andel af skaden, som den betalte præmie udgør af den præmie, der skulle have været betalt hvis risikoforandringen var meddelt selskabet.. Er der i øvrigt tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring subsidiært. Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade der er en direkte følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskræn-. Betaling af præmie Betales præmien ikke efter. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præ-mien ikke betales inden dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst dage efter udløbet af den i. påkrav angivne betalingsfrist.

6 .6. Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. Hvis forsikringen ophører på grund af præmierestance sendes afmelding til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Bilens nummerplader vil herefter blive indraget af politiet. Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske før restancen er betalt, og kun på betingelse af at præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårligt forud i mindst år. Forsikringen er indeksreguleret efter lønog prisudviklingen. Præmie, dækningssummer og selvrisiko indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald. Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmieeller betingelsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel. Forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere ændringen, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked forinden. Salg af køretøjet Hvis køretøjet afhændes ophører forsikringen. Hvis køretøjet udskiftes ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj..9 måneds skriftlig varsel til hovedforfald. Forsikringen kan ligeledes med måneds varsel til den. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 0 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 00 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen af hver part opsiges med dages varsel i indtil måned efter skadens afslutning. Klagemulighed Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Enhver uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet kan indbringes for Ankenævnet. Dette gælder dog ikke sager der er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgifts- eller retsforlig, eller sager der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. Klageskema kan rekvireres hos selskabet samt hos Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Tlf Forsikringsoplysningen Amaliegade 0 6 København K Tlf. 00 Lovgivning For forsikringen i øvrigt gælder Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets vedtægter. Ansvarsforsikringen Hvis det nye køretøj forsikres i selskabet, vil forsikringen blive tegnet i henhold til nugældende tarif og præmie. Om den nye ejers retsstilling, se punkt.. afsnit. og. Hvad dækkes Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj når dette anvendes af den personkreds der er dækket efter stk... Forsikringens ophør Forsikringen kan af hver part opsiges med

7 Skade på forsikringstagerens person er dækket hvis forsikringstageren ikke er fører af motorkøretøjet. skabet kun kræve tilbagebetaling hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. færdselsloven 0 stk Tilkobling Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt under forskriftsmæssig anvendelse af tilkoblet køretøj, jf. dog punktet om tilkoblede køretøjer nævnt under undtagelser. Undtagelser Ansvarsforsikringen dækker ikke: a. skade på forsikringstagerens eller brugerens ting b. skade på førerens person c. skade på tilkoblet køretøj d. skade på dyr eller ting der transporteres i eller på det tilkoblede køretøj e. skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport f. skade på ting eller ejendom helt eller delvist ejet af den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder. Forsikringssummer Forsikringen dækker i Danmark med de summer der er fastsat i færdselsloven. I lande med hvem grønt kort ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer der er gældende for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømt erstatningsbeløb der henhører under forsikringen, udredes af selskabet selv om dækningssummerne derved overskrides. Regres Selskabet kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt hvis selskabet har betalt en skade der ikke er dækningsberettiget. Endvidere kan selskabet kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den der er ansvarlig for skaden jf. færdselsloven 0, og som har forvoldt denne med fortsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan sel-.. Køretøjet må ikke udlejes. Sker dette alligevel er selskabet forpligtet til at kræve en skade refunderet, hvis skaden har medført udgifter for selskabet, med mindre det godtgøres at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes at køretøjet er udlejet i strid med de bestemmelser der er fastsat af Justitsministeriet. Kaskoforsikring Hvad dækkes Forsikringen dækker, bortset fra de anførte undtagelser, enhver skade på det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Ud over selve køretøjet dækker forsikringen fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er dækket når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj og er opbevaret i aflåst rum. For radioanlæg og højtalere kan erstatningen højst udgøre kr..000,00 pr. forsikringsbegivenhed. Der ud over dækkes CD-plader/kassettebånd. Skade på radioanlæg m.m. opgøres til hvad det koster at få det beskadigede repareret. Kan skaden ikke udbedres, tages udgangspunkt i prisen for nyt identisk anlæg, eller i mangel heraf et nyt tilsvarende anlæg. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyn til det skaderamtes alder på skadestidspunktet. Biltelefoner dækkes kun såfremt de er fastmonterede. Undtagelser Bærbare mobiltelefoner og alle former for brændstof betragtes ikke som hverken fastmonteret tilbehør eller ikke-fastmonteret tilbehør, og er derfor ikke dækket. Desuden dækker forsikringen ikke:

8 . a. walkie-talkies og andet sender/modtager materiel b. skade der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske eller elektriske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. c. skade som følge af kørsel uden olie eller vand d. skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med behandling og bearbejdning med mindre skaden skyldes kørsel i sikredes interesse, brand eller nedstyrtning fra lift e. skade der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. rust, tæring og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet der er en naturlig følge af almindeligt brug f. skade som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl g. skade sket mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om udlejning af motordrevne køretøjer uden fører h. fastmonteret tilbehør der bruges erhvervsmæssigt. Fortsæt, spiritus, nedslidte dæk, førerbevis m.v. Selskabet forbeholder sig ret til at gøre regres mod den der i uheldsøjeblikket var fører af køretøjet, samt mod forsikringstageren, såfremt skaden sker under en af de nedenfor nævnte omstændigheder. Det er dog en betingelse for regres mod forsikringstageren, at forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand var fører af køretøjet, eller vidste at disse omstændigheder forelå, eller ukendskabet hertil skyldes grov uagtsomhed. c. skade der skyldes at køretøjet var behæftet med sådanne mangler at det var uforsvarligt at benytte det, såsom ulovligt nedslidte dæk eller lignende d. skade indtrådt mens køretøjet blev ført af en person der ikke havde lovbefalet førerbevis med mindre det godtgøres at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed e. skade indtrådt mens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overansstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand at han var ude af stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde f. skade der sker mens forsikringstageren er i præmierestance. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker kun i tilknytning til kaskoforsikringen. Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter, og hvor forsikringstageren er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af køretøjet. Får De brug for Retshjælpsforsikringen, skal De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning at en advokat vil påtage sig sagen. De fuldstændige vilkår for Retshjælpsforsikringen kan udleveres hos selskabet. Forsikringen dækker ikke: a. skade forvoldt med fortsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftaleloven b. skade forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftaleloven 0 og reglerne om spirituskørsel i færdselsloven stk. eller Redningsforsikring i Danmark (gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) Redningsforsikringen yder assistance hurtigst muligt efter korrekt opkald til tlf

9 ... Personbil, varevogn og motorcykler. Abonnement kan tegnes for dansk indregistrerede køretøjer. Abonnent skal være bosiddende i Danmark og der skal tegnes et abonnement pr. registreringsnummer. Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Lykkedes det ikke, tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele, samt brændstof betales kontant af dig. Døroplukning. Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren, hvis ikke transporterer vi din bil til nærmeste aut. Værksted...9 Patient/hjemkørsel Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Denne service gælder for både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. Dansk Autohjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor timer efter bestilling. Campingvogn/trailer Du tegner dette abonnement som tillæg til bil. Abonnementet dækker hjælp ved alle uheld med campingvogn eller trailer, hvis den er efterspændt et køretøj, der har gyldigt abonnement i Dansk Autohjælp og kørslen ikke kan fortsætte. Dansk Autohjælp yder hjælpen i form af udbedring på stedet eller i form af bjærgning, transport eller hjulskift Bjærgning Hvis din bil er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri. Transport Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftstop transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg. Dansk Autohjælp yder én assistance pr. driftstop/skade. Færdselsuheld Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker Dansk Autohjælp for transport herfra til dit værksted. Transport fra uheldsstedet dækkes typisk af køretøjets kaskoforsikring. Har du ikke kaskoforsikring på køretøjet, dækker Dansk Autohjælps abonnement ved rekvirering af Dansk Autohjælp. Persontransport Skal dit køretøj på værksted efter driftstop eller færdselsuheld sørger Dansk Autohjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted..0 Almindelige betingelser Dansk Autohjælp yder assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald. Dansk Autohjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinær rejse- og trafikforhold og force majeure. Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Dansk Autohjælp har regresret overfor evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af Dansk Autohjælp, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold hos Dansk Autohjælp. Ved startsvigt/driftstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance. Assistancer, der ikke er omfattet af abonne-

10 mentet, betales til Dansk Autohjælp efter regning. Assistancebehov, der kendes på betalingstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. trabil, tages Dansk Autohjælp forbehold for at afvise abonnentens ønske, såfremt det tekniske nedbrud er begrundet i dårlig vedligeholdelse... Abonnementet er gældende for et år ad gangen. Opsigelse skal af parterne varsles en måned før abonnementets udløb, såfremt dette ikke ønskes forlænget. Abonnementet kan ikke overdrages til andre personer, ligesom betaling ikke refunderes, hverken helt eller delvist. Ved salg af køretøj kan abonnementet overføres til et nyt køretøj med samme ejer. Hvor og hvornår? Ovenstående abonnementsbetingelser er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet er gyldigt fra dagen efter betalingen. Din ekstra bil Hvis du som abonnent hos Dansk Autohjælp udsættes for et teknisk nedbrud eller trafikskade som nødvendiggør værkstedsbesøg, kan vi tilbyde dig en Ekstrabil, som stilles til rådighed af Dansk Autohjælp senest en time efter at behovet for værkstedsbesøg er konstateret. Prisen for benyttelse af Ekstrabil er 0 kr. pr. døgn i de første døgn efter anvendelsens start herefter betaler abonnenten 0 kr. pr. påbegyndt døgn. Såfremt der hos Dansk Autohjælp ikke er en Ekstrabil til rådighed, forsøger vi at skaffe en tilsvarende hos værksted eller biludlejningsselskab. Ekstrabilen er forsikret hos anerkendt forsikringsselskab. Men en skade påført Ekstrabil under abonnentens anvendelse udløser en selvrisiko for abonnenten på.000 kr. Ekstrabilen afleveres til abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank, ligeledes skal den afleveres af abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank. Ekstrabilen afleveres på den adresse, som aftales med Dansk Autohjælp. Ved ønske om at benytte tilbuddet om Eks- 6 Såfremt Dansk Autohjælp skønner at en abonnent uretmæssigt eller bevidst afgiver fejlagtige oplysninger ved ønsket om en Ekstrabil, tages ligeledes forbehold for at afvise et ønske om at benytte Ekstrabil, såfremt Dansk Autohjælp i øvrigt finder anledning dertil. Ekstrabilen må kun anvendes indenfor Danmarks grænser. Tilbuddet om Ekstrabil er begrænset af antallet af Ekstrabiler/udlejnings-biler i samme kategori, der er til rådighed. Tilbuddet om leje af Ekstrabil gælder for abonnementer til biler med en totalvægt på op til 00 kg., samt motorcykler med helårsabonnement. Gyldigt kørekort er påkrævet og skal fremvises ved udlevering af Ekstrabilen. Gældende betingelser for leje af Ekstrabilen fremgår af lejekontrakten. Redningsforsikring i udlandet Abonnementet dækker i det øvrige Europa for personbiler, motorcykel og varevogn under.00 kg. Totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement. Vore samarbejdspartnere yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark. Kan afhjælpning ikke ske på stedet transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. Dog dækker abonnementet efter de danske betingelser på transitruten E6 mellem Malmø og Ystad samt km. syd for den dansk/tyske grænse. Abonnementet dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand o. l. samt hvis rejsens formål er godstransport. 6

11 Er køretøjet kaskoforsikret eller har mobilitetsgaranti og derigennem har en udvidet dækning, ydes assistance efter disse regler. Assistance i udlandet skal rekvireres hos Dansk Autohjælps Alarmcentral i Danmark ( ) og ydes af SOS-international a/s. Er skaden sket efter at køretøjet er overladt til reparatør - og kan denne ikke dokumentere at være uden skyld i skaden - skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer.... Hvis skaden sker Skadesanmelselse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående meldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige omlysninger som muligt. Ved tyveri af eller fra køretøjet, eller forsøg herpå, skal der tillige omgående ske anmeldelse til politiet. Erstatning for et stjålet køretøj kan først kræves udbetalt 0 dage efter anmeldelse til selskabet og politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning. Forsikringstageren må heller ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. Skadens opgørelse Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Køretøjet skal ved reparation bringes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen erstattes ikke. Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren....6 Reparation af køretøjet finder ikke sted hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden opgøres da ved kontant erstatning. Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller er køretøjet ved tyveri eller røveri ikke fundet inden 0 dage efter at selskabet og politiet har modtaget skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne afskaffes for mod kontant betaling, jf. dog punktet om nyværdierstatning. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. Nyværdierstatning For personvogne registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af: a. at skaden er sket inden for det første år efter vognens første registrering som ny b. at det skaderamte køretøj var fabriksnyt ved forsikringens tegning (ændring) c. at reparationsomkostningerne beregnes at overstige 0% af vognens nyværdi på skadestidspunktet. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. Transportomkostninger Forsikringen dækker nødvendige omkostninger til køretøjets transport til nærmeste autoriserede reparatør, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Bliver køretøjet efter tyveri eller røveri atter fundet, betaler selskabet ud over den skade der eventuelt er påført køretøjet, tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted.

12 De nævnte transportomkostninger er ikke dækket hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. Udenfor Danmark dækkes i henhold til det røde SOS-kort. Voldgift Kan selskabet og forsikringstageren ikke blive enige om erstatningens størrelse, kan begge parter forlange sagen afgjort af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger en vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af Forsikringsrådet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften vil opmand deles lige mellem parterne. Voldgiftens afgørelse er bindende for begge parter. Selvrisiko og moms Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. Den anførte selvrisiko gælder såvel ansvars- som kaskoforsikringen, idet der dog kun beregnes selvrisiko en gang pr. forsikringsbegivenhed. I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko Selvforskyldt beruselse Ved skader forvoldt under selvforskyldt beruselse - uden at selskabets dækningspligt er bortfaldet efter bestemmelserne herom - beregnes en ekstra selvrisiko på 0% af den policemæssige selvrisiko. Unge førere Ved skader forvoldt af unge førere under år beregnes en ekstra selvrisiko på 00% af den policemæssige selvrisiko Retshjælpsforsikringen For tvister omfattet af Retshjælpsforsikringen gælder en selvrisiko på 0% af omkostningerne og mindst kr..00,00. Ved følgende skader er der ikke selvrisiko a. skade der sker mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende jf. bestemmelserne herom b. skade der alene er dækket under Redningsforsikring. c. skade forvoldt af en kendt skadevolder hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af EAL 9 og d. glasskade på køretøjets ruder hvis der foretages reparation i stedet for udskiftning e. skade der sker efter køretøjets overdragelse til nye ejer, jf. punkt.. afsnit. f. skade hvor selskabet skal betale erstatning for personskade til føreren af et andet køretøj efter færdselslovens 0 stk., selvom den ansvarlige for det her i selskabet forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 0 stk.. Har selskabet udlagt en selvrisiko der er gældende for forsikringen, har selskabet ret til straks at kræve beløbet refunderet af forsikringstageren. Moms (merværdiafgift) Moms betales af selskabet jf. lov nr. af /-99 med senere ændringer. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder, at udgifterne endeligt bæres af disse i det omfang de registrerede virksomheder kan medregne beløbene i den indgående afgift. Selskabet udlægger beløbet over for reparatøren og tilstiller den registrerede virksomhed opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages afgiftsbeløbet. Fortrydelsesret Forsikringen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven i træde tilbage fra

13 den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser. 0 Lovpligtige forsikringer Opmærksomheden henledes på at såfremt De benytter Dem af fortrydelsesretten i tilknytning til en lovpligtig forsikring - f.eks. motoransvarsforsikring, skal De, tillige med den skriftlige underretning, dokumentere at en tilsvarende forsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab med meddelelse fra dette selskab Underretning om at De har fortrudt aftalen skal sendes til Thisted Forsikring g/s med angivelse af policenummer og bilens registreringsnummer. 9

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Abonnement, Erhverv Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Dansk Autohjælps Alarmcentral er den naturlige forbindelse uanset, hvad der sker,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING VETERANKØRETØJSFORSIKRING A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk områd 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode 1 B

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere