Forsikringsbetingelser HABILIST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser HABILIST"

Transkript

1 HABILIST

2

3 Fællesbestemmelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagelser Risikoforandring Betaling af præmie Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser Salg af køretøjet Forsikringens ophør Klagemulighed Ansvarsforsikringen Hvad dækkes Tilkobling Undtagelser Forsikringssummer Regres Kaskoforsikring Hvad dækkes Undtagelser Fortsæt, spiritus, nedslidte dæk, førerbevis mv. Retshjælpsforsikring Redningsforsikring i Danmark Personbil, varevogn og motorcykler Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Døroplukning Bjærgning Transport Færdselsuheld Persontransport Patient/hjemkørsel Campingvogn/trailer Almindelige betingelser Hvor og hvornår? din ekstra bil Redningsforsikring i udlandet Hvis skaden sker Skadesanmeldelse Skadens opgørelse Reparation Kontant erstatning Nyværdierstatning Transportomkostninger Voldgift Selvrisiko og moms Selvrisiko I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko Selvforskyldt beruselse Unge førere Retshjælpsforsikringen Ved følgende skader er der ikke selvrisiko Moms (merværdiafgift) Fortrydelsesret Lovpligtige forsikringer Side

4

5 .. Fællesbestemmelser Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Virksomheder der har fået køretøjet overladt til reparation, service og lignende er kun dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i uger efter ejerskiftet i det omfang der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for eventuel selvrisiko på forsikringen. Ny ejer er dog ikke dækket for skade under arbejde på køretøjet. Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet Grønt kort ordningen. For samtlige motorkøretøjer gælder at ansvarsforsikringen ikke dækker skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. Udenlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med dages varsel uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen.. kelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag. Forsikringen dækker heller ikke skade på køretøjet eller ansvar for skade, der opstår under motorløb eller øvelseskørsel. Risikoforandring Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Sker der forandringer i de forhold der er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles til selskabet, der da træffer bestemmelse om hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. Som risikoforandring betragtes bl.a.: a. registreringsadressen for køretøjet forandres b. køretøjet ombyttes med et andet til samme eller anden anvendelse c. køretøjets vægt, anvendelsesområde eller indretning forandres d. trækkraften for køretøjets motor forøges ved ombygning m.v. eller isætning af ny motor e. bilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. Såfremt der ikke gives meddelelse om en risikoforandring foreligger fareforøgelse. Erstatningen nedsættes da til at udgøre samme andel af skaden, som den betalte præmie udgør af den præmie, der skulle have været betalt hvis risikoforandringen var meddelt selskabet.. Er der i øvrigt tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring subsidiært. Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade der er en direkte følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskræn-. Betaling af præmie Betales præmien ikke efter. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præ-mien ikke betales inden dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst dage efter udløbet af den i. påkrav angivne betalingsfrist.

6 .6. Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. Hvis forsikringen ophører på grund af præmierestance sendes afmelding til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Bilens nummerplader vil herefter blive indraget af politiet. Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske før restancen er betalt, og kun på betingelse af at præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårligt forud i mindst år. Forsikringen er indeksreguleret efter lønog prisudviklingen. Præmie, dækningssummer og selvrisiko indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald. Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmieeller betingelsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel. Forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere ændringen, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked forinden. Salg af køretøjet Hvis køretøjet afhændes ophører forsikringen. Hvis køretøjet udskiftes ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj..9 måneds skriftlig varsel til hovedforfald. Forsikringen kan ligeledes med måneds varsel til den. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 0 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 00 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen af hver part opsiges med dages varsel i indtil måned efter skadens afslutning. Klagemulighed Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Enhver uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet kan indbringes for Ankenævnet. Dette gælder dog ikke sager der er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgifts- eller retsforlig, eller sager der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. Klageskema kan rekvireres hos selskabet samt hos Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Tlf Forsikringsoplysningen Amaliegade 0 6 København K Tlf. 00 Lovgivning For forsikringen i øvrigt gælder Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets vedtægter. Ansvarsforsikringen Hvis det nye køretøj forsikres i selskabet, vil forsikringen blive tegnet i henhold til nugældende tarif og præmie. Om den nye ejers retsstilling, se punkt.. afsnit. og. Hvad dækkes Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj når dette anvendes af den personkreds der er dækket efter stk... Forsikringens ophør Forsikringen kan af hver part opsiges med

7 Skade på forsikringstagerens person er dækket hvis forsikringstageren ikke er fører af motorkøretøjet. skabet kun kræve tilbagebetaling hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. færdselsloven 0 stk Tilkobling Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt under forskriftsmæssig anvendelse af tilkoblet køretøj, jf. dog punktet om tilkoblede køretøjer nævnt under undtagelser. Undtagelser Ansvarsforsikringen dækker ikke: a. skade på forsikringstagerens eller brugerens ting b. skade på førerens person c. skade på tilkoblet køretøj d. skade på dyr eller ting der transporteres i eller på det tilkoblede køretøj e. skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport f. skade på ting eller ejendom helt eller delvist ejet af den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder. Forsikringssummer Forsikringen dækker i Danmark med de summer der er fastsat i færdselsloven. I lande med hvem grønt kort ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer der er gældende for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømt erstatningsbeløb der henhører under forsikringen, udredes af selskabet selv om dækningssummerne derved overskrides. Regres Selskabet kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt hvis selskabet har betalt en skade der ikke er dækningsberettiget. Endvidere kan selskabet kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den der er ansvarlig for skaden jf. færdselsloven 0, og som har forvoldt denne med fortsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan sel-.. Køretøjet må ikke udlejes. Sker dette alligevel er selskabet forpligtet til at kræve en skade refunderet, hvis skaden har medført udgifter for selskabet, med mindre det godtgøres at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes at køretøjet er udlejet i strid med de bestemmelser der er fastsat af Justitsministeriet. Kaskoforsikring Hvad dækkes Forsikringen dækker, bortset fra de anførte undtagelser, enhver skade på det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Ud over selve køretøjet dækker forsikringen fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er dækket når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj og er opbevaret i aflåst rum. For radioanlæg og højtalere kan erstatningen højst udgøre kr..000,00 pr. forsikringsbegivenhed. Der ud over dækkes CD-plader/kassettebånd. Skade på radioanlæg m.m. opgøres til hvad det koster at få det beskadigede repareret. Kan skaden ikke udbedres, tages udgangspunkt i prisen for nyt identisk anlæg, eller i mangel heraf et nyt tilsvarende anlæg. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyn til det skaderamtes alder på skadestidspunktet. Biltelefoner dækkes kun såfremt de er fastmonterede. Undtagelser Bærbare mobiltelefoner og alle former for brændstof betragtes ikke som hverken fastmonteret tilbehør eller ikke-fastmonteret tilbehør, og er derfor ikke dækket. Desuden dækker forsikringen ikke:

8 . a. walkie-talkies og andet sender/modtager materiel b. skade der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske eller elektriske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. c. skade som følge af kørsel uden olie eller vand d. skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med behandling og bearbejdning med mindre skaden skyldes kørsel i sikredes interesse, brand eller nedstyrtning fra lift e. skade der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. rust, tæring og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet der er en naturlig følge af almindeligt brug f. skade som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl g. skade sket mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om udlejning af motordrevne køretøjer uden fører h. fastmonteret tilbehør der bruges erhvervsmæssigt. Fortsæt, spiritus, nedslidte dæk, førerbevis m.v. Selskabet forbeholder sig ret til at gøre regres mod den der i uheldsøjeblikket var fører af køretøjet, samt mod forsikringstageren, såfremt skaden sker under en af de nedenfor nævnte omstændigheder. Det er dog en betingelse for regres mod forsikringstageren, at forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand var fører af køretøjet, eller vidste at disse omstændigheder forelå, eller ukendskabet hertil skyldes grov uagtsomhed. c. skade der skyldes at køretøjet var behæftet med sådanne mangler at det var uforsvarligt at benytte det, såsom ulovligt nedslidte dæk eller lignende d. skade indtrådt mens køretøjet blev ført af en person der ikke havde lovbefalet førerbevis med mindre det godtgøres at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed e. skade indtrådt mens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overansstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand at han var ude af stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde f. skade der sker mens forsikringstageren er i præmierestance. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker kun i tilknytning til kaskoforsikringen. Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter, og hvor forsikringstageren er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af køretøjet. Får De brug for Retshjælpsforsikringen, skal De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning at en advokat vil påtage sig sagen. De fuldstændige vilkår for Retshjælpsforsikringen kan udleveres hos selskabet. Forsikringen dækker ikke: a. skade forvoldt med fortsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftaleloven b. skade forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftaleloven 0 og reglerne om spirituskørsel i færdselsloven stk. eller Redningsforsikring i Danmark (gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) Redningsforsikringen yder assistance hurtigst muligt efter korrekt opkald til tlf

9 ... Personbil, varevogn og motorcykler. Abonnement kan tegnes for dansk indregistrerede køretøjer. Abonnent skal være bosiddende i Danmark og der skal tegnes et abonnement pr. registreringsnummer. Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Lykkedes det ikke, tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele, samt brændstof betales kontant af dig. Døroplukning. Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren, hvis ikke transporterer vi din bil til nærmeste aut. Værksted...9 Patient/hjemkørsel Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Denne service gælder for både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. Dansk Autohjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor timer efter bestilling. Campingvogn/trailer Du tegner dette abonnement som tillæg til bil. Abonnementet dækker hjælp ved alle uheld med campingvogn eller trailer, hvis den er efterspændt et køretøj, der har gyldigt abonnement i Dansk Autohjælp og kørslen ikke kan fortsætte. Dansk Autohjælp yder hjælpen i form af udbedring på stedet eller i form af bjærgning, transport eller hjulskift Bjærgning Hvis din bil er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri. Transport Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftstop transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg. Dansk Autohjælp yder én assistance pr. driftstop/skade. Færdselsuheld Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker Dansk Autohjælp for transport herfra til dit værksted. Transport fra uheldsstedet dækkes typisk af køretøjets kaskoforsikring. Har du ikke kaskoforsikring på køretøjet, dækker Dansk Autohjælps abonnement ved rekvirering af Dansk Autohjælp. Persontransport Skal dit køretøj på værksted efter driftstop eller færdselsuheld sørger Dansk Autohjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted..0 Almindelige betingelser Dansk Autohjælp yder assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald. Dansk Autohjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinær rejse- og trafikforhold og force majeure. Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Dansk Autohjælp har regresret overfor evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af Dansk Autohjælp, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold hos Dansk Autohjælp. Ved startsvigt/driftstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance. Assistancer, der ikke er omfattet af abonne-

10 mentet, betales til Dansk Autohjælp efter regning. Assistancebehov, der kendes på betalingstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. trabil, tages Dansk Autohjælp forbehold for at afvise abonnentens ønske, såfremt det tekniske nedbrud er begrundet i dårlig vedligeholdelse... Abonnementet er gældende for et år ad gangen. Opsigelse skal af parterne varsles en måned før abonnementets udløb, såfremt dette ikke ønskes forlænget. Abonnementet kan ikke overdrages til andre personer, ligesom betaling ikke refunderes, hverken helt eller delvist. Ved salg af køretøj kan abonnementet overføres til et nyt køretøj med samme ejer. Hvor og hvornår? Ovenstående abonnementsbetingelser er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet er gyldigt fra dagen efter betalingen. Din ekstra bil Hvis du som abonnent hos Dansk Autohjælp udsættes for et teknisk nedbrud eller trafikskade som nødvendiggør værkstedsbesøg, kan vi tilbyde dig en Ekstrabil, som stilles til rådighed af Dansk Autohjælp senest en time efter at behovet for værkstedsbesøg er konstateret. Prisen for benyttelse af Ekstrabil er 0 kr. pr. døgn i de første døgn efter anvendelsens start herefter betaler abonnenten 0 kr. pr. påbegyndt døgn. Såfremt der hos Dansk Autohjælp ikke er en Ekstrabil til rådighed, forsøger vi at skaffe en tilsvarende hos værksted eller biludlejningsselskab. Ekstrabilen er forsikret hos anerkendt forsikringsselskab. Men en skade påført Ekstrabil under abonnentens anvendelse udløser en selvrisiko for abonnenten på.000 kr. Ekstrabilen afleveres til abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank, ligeledes skal den afleveres af abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank. Ekstrabilen afleveres på den adresse, som aftales med Dansk Autohjælp. Ved ønske om at benytte tilbuddet om Eks- 6 Såfremt Dansk Autohjælp skønner at en abonnent uretmæssigt eller bevidst afgiver fejlagtige oplysninger ved ønsket om en Ekstrabil, tages ligeledes forbehold for at afvise et ønske om at benytte Ekstrabil, såfremt Dansk Autohjælp i øvrigt finder anledning dertil. Ekstrabilen må kun anvendes indenfor Danmarks grænser. Tilbuddet om Ekstrabil er begrænset af antallet af Ekstrabiler/udlejnings-biler i samme kategori, der er til rådighed. Tilbuddet om leje af Ekstrabil gælder for abonnementer til biler med en totalvægt på op til 00 kg., samt motorcykler med helårsabonnement. Gyldigt kørekort er påkrævet og skal fremvises ved udlevering af Ekstrabilen. Gældende betingelser for leje af Ekstrabilen fremgår af lejekontrakten. Redningsforsikring i udlandet Abonnementet dækker i det øvrige Europa for personbiler, motorcykel og varevogn under.00 kg. Totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement. Vore samarbejdspartnere yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark. Kan afhjælpning ikke ske på stedet transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. Dog dækker abonnementet efter de danske betingelser på transitruten E6 mellem Malmø og Ystad samt km. syd for den dansk/tyske grænse. Abonnementet dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand o. l. samt hvis rejsens formål er godstransport. 6

11 Er køretøjet kaskoforsikret eller har mobilitetsgaranti og derigennem har en udvidet dækning, ydes assistance efter disse regler. Assistance i udlandet skal rekvireres hos Dansk Autohjælps Alarmcentral i Danmark ( ) og ydes af SOS-international a/s. Er skaden sket efter at køretøjet er overladt til reparatør - og kan denne ikke dokumentere at være uden skyld i skaden - skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer.... Hvis skaden sker Skadesanmelselse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående meldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige omlysninger som muligt. Ved tyveri af eller fra køretøjet, eller forsøg herpå, skal der tillige omgående ske anmeldelse til politiet. Erstatning for et stjålet køretøj kan først kræves udbetalt 0 dage efter anmeldelse til selskabet og politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning. Forsikringstageren må heller ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. Skadens opgørelse Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Køretøjet skal ved reparation bringes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen erstattes ikke. Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren....6 Reparation af køretøjet finder ikke sted hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden opgøres da ved kontant erstatning. Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller er køretøjet ved tyveri eller røveri ikke fundet inden 0 dage efter at selskabet og politiet har modtaget skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne afskaffes for mod kontant betaling, jf. dog punktet om nyværdierstatning. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. Nyværdierstatning For personvogne registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af: a. at skaden er sket inden for det første år efter vognens første registrering som ny b. at det skaderamte køretøj var fabriksnyt ved forsikringens tegning (ændring) c. at reparationsomkostningerne beregnes at overstige 0% af vognens nyværdi på skadestidspunktet. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. Transportomkostninger Forsikringen dækker nødvendige omkostninger til køretøjets transport til nærmeste autoriserede reparatør, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Bliver køretøjet efter tyveri eller røveri atter fundet, betaler selskabet ud over den skade der eventuelt er påført køretøjet, tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted.

12 De nævnte transportomkostninger er ikke dækket hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. Udenfor Danmark dækkes i henhold til det røde SOS-kort. Voldgift Kan selskabet og forsikringstageren ikke blive enige om erstatningens størrelse, kan begge parter forlange sagen afgjort af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger en vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af Forsikringsrådet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften vil opmand deles lige mellem parterne. Voldgiftens afgørelse er bindende for begge parter. Selvrisiko og moms Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. Den anførte selvrisiko gælder såvel ansvars- som kaskoforsikringen, idet der dog kun beregnes selvrisiko en gang pr. forsikringsbegivenhed. I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko Selvforskyldt beruselse Ved skader forvoldt under selvforskyldt beruselse - uden at selskabets dækningspligt er bortfaldet efter bestemmelserne herom - beregnes en ekstra selvrisiko på 0% af den policemæssige selvrisiko. Unge førere Ved skader forvoldt af unge førere under år beregnes en ekstra selvrisiko på 00% af den policemæssige selvrisiko Retshjælpsforsikringen For tvister omfattet af Retshjælpsforsikringen gælder en selvrisiko på 0% af omkostningerne og mindst kr..00,00. Ved følgende skader er der ikke selvrisiko a. skade der sker mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende jf. bestemmelserne herom b. skade der alene er dækket under Redningsforsikring. c. skade forvoldt af en kendt skadevolder hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af EAL 9 og d. glasskade på køretøjets ruder hvis der foretages reparation i stedet for udskiftning e. skade der sker efter køretøjets overdragelse til nye ejer, jf. punkt.. afsnit. f. skade hvor selskabet skal betale erstatning for personskade til føreren af et andet køretøj efter færdselslovens 0 stk., selvom den ansvarlige for det her i selskabet forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 0 stk.. Har selskabet udlagt en selvrisiko der er gældende for forsikringen, har selskabet ret til straks at kræve beløbet refunderet af forsikringstageren. Moms (merværdiafgift) Moms betales af selskabet jf. lov nr. af /-99 med senere ændringer. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder, at udgifterne endeligt bæres af disse i det omfang de registrerede virksomheder kan medregne beløbene i den indgående afgift. Selskabet udlægger beløbet over for reparatøren og tilstiller den registrerede virksomhed opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages afgiftsbeløbet. Fortrydelsesret Forsikringen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven i træde tilbage fra

13 den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser. 0 Lovpligtige forsikringer Opmærksomheden henledes på at såfremt De benytter Dem af fortrydelsesretten i tilknytning til en lovpligtig forsikring - f.eks. motoransvarsforsikring, skal De, tillige med den skriftlige underretning, dokumentere at en tilsvarende forsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab med meddelelse fra dette selskab Underretning om at De har fortrudt aftalen skal sendes til Thisted Forsikring g/s med angivelse af policenummer og bilens registreringsnummer. 9

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

M15 Fællesbestemmelser for Erhvervsbil

M15 Fællesbestemmelser for Erhvervsbil Fællesbestemmelse for Erhvervsbil 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen dækker dig som forsikringstager og enhver, som med din tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 1.2 Værksteder

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere