Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic"

Transkript

1 Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic

2 Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Hedgeforeningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta i overensstemmelse med kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger m.v. og vedtægternes Hedgeforeningen vil på forlangende af et medlem indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 15. Stk. 2. Hedgeforeningen er en hedgeforening i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Stk. 3. Hedgeforeningen er bevisudstedende og akkumulerende, og nettooverskuddet henlægges til forøgelse af hedgeforeningens formue. Medlemmer Medlem af hedgeforeningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele, jf Hedgeforeningen hæfter alene med sin formue. Hæftelse 4. Stk. 2. Hedgeforeningens medlemmer hæfter alene med det for dens andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for hedgeforeningens forpligtelser. Stk. 3. Hedgeforeningens bestyrelsesmedlemmer, eventuelle ansatte, investeringsforvaltningsselskab, investeringsrådgivere og depotselskab hæfter ikke for hedgeforeningens forpligtelser. 2

3 Investeringsstrategi, risikopolitik, risikoprofil, formuens anbringelse, fremmed finansiering og værdiansættelse mv. 5. Investeringsstrategien er at investere fortrinsvist i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et absolut positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Hedgeforeningens afkast vil derfor primært afhænge af hedgeforeningens evne til at forudsige kursudviklingen for individuelle aktier. Stk. 2. Hedgeforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan hedgeforeningen investere i de instrumenter, der er opregnet i 8, stk. 1 på de regulerede markeder, der er opregnet i 8, stk Stk. 3. Hedgeforeningen kan optage lån, jf. 11. Stk. 4. Hedgeforeningen kan placere hedgeforeningens midler i likvide midler, jf. 9. Stk. 5. Hedgeforeningen kan gøre brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), jf. 10. Stk. 6. Hedgeforeningen kan gøre brug af aktielån, jf Hedgeforeningens overordnede risikopolitik er at begrænse den risiko, som er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling. Porteføljens risikoprofil skal som udgangspunkt være lavere end generelt gældende for det nordiske marked målt ved standardafvigelsen. Stk. 2. Hedgeforeningens samlede bruttoeksponering må ikke overstige 500 %, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Stk. 3. Bestyrelsen skal fastsætte (supplerende) rammer for hedgeforeningens optagelse af lån og kreditter i forhold til hedgeforeningens formue, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Stk. 4. Bestyrelsen skal fastlægge, hvordan hedgeforeningen må fordele sin portefølje, samt fastsætte relevante rammer for den procentvise fordeling, jf. 5 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Stk. 5. Bestyrelsen skal fastsætte rammer for hedgeforeningens standardafvigelse på henholdsvis 1, 3 og 5 års sigt, jf. 6 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. De forventede værdier fastsættes på baggrund af et 99 % konfidensinterval. 3

4 Stk. 6. Bestyrelsen skal sikre, at hedgeforeningen foretager relevante følsomhedsanalyser (stresstest), jf. 7 i bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Stk. 7. Bestyrelsen skal med udgangspunkt i hedgeforeningens risikopolitik og risikoprofil identificere relevante potentielle risici, jf. 8 bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. Bestyrelsen skal fastsætte relevante supplerende mål og rammer for hedgeforeningens risici. Hvis bestyrelsen vælger, at visse risici skal være ubegrænsede, kan bestyrelsen fravælge at opstille mål og rammer herfor, jf. 9 bekendtgørelse nr. 784 af 29. juni 2011 om hedgeforeningers opgørelse af risici. 7. Hedgeforeningen skal overholde de i medfør af vedtægterne samt nærmere af bestyrelsen fastsatte risikorammer, der skal omtales i hedgeforeningens prospekt. Stk. 2. Hedgeforeningen opgør de relevante risici for at sikre overholdelse af de fastsatte rammer. Hedgeforeningen skal hver måned offentliggøre en opgørelse over risici. Offentliggørelse finder sted på hedgeforeningens hjemmeside. Såfremt hedgeforeningen har væsentlige risici, som bestyrelsen fravælger at opstille rammer for, skal dette klart fremgå af opgørelsen. Stk. 3. Hedgeforeningen skal senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændring af hedgeforeningens risikorammer, underrette navnenoterede medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at hedgeforeningens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele. Stk. 4. Overskrider hedgeforeningen en eller flere af de fastsatte rammer, skal dette straks indberettes til Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan hedgeforeningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden. Stk. 5. Hedgeforeningens navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af de ydre risikorammer, der er fastsat af bestyrelsen. Meddelelsen gives skriftligt ved fremsendelse af brev til navnenoterede medlemmer senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted. 8. Hedgeforeningen kan investere i følgende instrumenter: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Aktier, aktielignende værdipapirer, samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves aktier for ved tegning, ombytning eller kontantbetaling. Første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures). Swap kontrakter, hvor det/de underliggende aktiv(er) er instrumenter som nævnt under pkt. (i) (ii) eller en valuta. Obligationer. Aktielån, således der kan spekuleres i at aktien falder i værdi. Der kan dog alene lånes af institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. 4

5 (vi) Pengemarkedskonti med maksimalt bindende varighed på 3 måneder. Stk. 2. Hedgeforeningen kan investere både ved at gå lang og kort, således der kan spekuleres i at værdipapirerne både kan stige og falde i værdi. Stk. 3. Hedgeforeningen må investere på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, som er medlem af eller tilknyttet World Federation of Exchanges som affiliates eller correspondents. Der kan også investeres på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der må herudover indgås kontrakter om første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, hvor det underliggende aktiv bliver handlet på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er medlem af eller tilknyttet eller medlem af ovennævnte federationer. Stk. 4. Maksimalt 20% af hedgeforeningens formue må investeres i noterede papirer på andre regulerede markeder (børser) end de i 8, stk. 3 nævnte. Udover aktier i hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Stk. 5. Investeringer foretages i øvrigt i overensstemmelse med vedtægternes 2 og Hedgeforeningen kan som led i sin investeringsstrategi, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt af hensyn til markedsforholdene, fravige den overordnede strategi og anbringe hedgeforeningens midler helt eller delvist i likvide midler indtil markedsforholdene igen efter bestyrelsens opfattelse berettiger til videreførelse af den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Hvis mere end 50 % af hedgeforeningens formue er placeret i likvide midler som følge af at hedgeforeningen har mindre end 50 % af hedgeforeningens samlede midler investeret i bruttopositioner i en sammenhængende periode på 6 måneder, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastlæggelse af ny overordnet investeringsstrategi for hedgeforeningen. Aktiver, som indgår til dækning af afledte finansielle instrumenter herunder aktielån, medtages ikke i opgørelsen af likvide midler. Stk. 3. Hedgeforeningen har udover stk. 1 likvide midler i accessorisk omfang til blandt andet løbende drift, betaling ved afregning af instrumenter, indløsning mv. Stk. 4. Hedgeforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til Euro. Stk. 5 Hedgeforeningens likvide midler skal placeres på markedsbaserede vilkår i pengeinstitutter under tilsyn med investment grade credit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investors Service eller Fitch Ratings. 5

6 10. Hedgeforeningen kan som et led i hedgeforeningens investeringsstrategi anvende første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), der handles på de markeder, som fremgår af 8, stk. 3-4, herunder OTC handel med de pågældende afledte finansielle instrumenter. Stk. 2. For første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, gælder det, at modparterne skal være institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Stk. 3. Hedgeforeningen kan tillige som et led i hedgeforeningens investeringsstrategi anvende aktielån. Der kan alene lånes af institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige investeringsforvaltningsselskabet til inden for de af hedgeforeningen indgåede rammeaftaler for lån, kreditter, første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), aktielån mv. at indgå forretninger herom på vegne af hedgeforeningen, herunder underskrive den nødvendige dokumentation herfor. 11. Til brug for investeringer kan hedgeforeningen optage lån og kreditter hos finansielle virksomheder under tilsyn. Til brug for investeringer kan hedgeforeningen endvidere anvende første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og aktielån, jf. 10. Til sikkerhed for disse finansielle fordringer kan hedgeforeningen stille sikkerhed i de af hedgeforeningen tilhørende aktiver helt eller delvist. Stk. 2. Der kan tillige optages lån eller kreditter til indløsning af foreningsandele, jf. 15, stk. 5. Andele 12. Hedgeforeningen udsteder gennem en værdipapircentral til hvert medlem foreningsandele i størrelser á Euro 100 eller multipla heraf for medlemmets andel af hedgeforeningens formue. Stk. 2. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for hedgeforeningen eller et af den anført noteringssted noteres på navn i hedgeforeningens bøger. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener til dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede andele. Stk. 4. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 5. Ingen andele har særlige rettigheder. 6

7 Stk. 6. Intet medlem af hedgeforeningen har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Værdiansættelse 13. Instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal opføres til den officielt noterede kurs. Stk. 2. Fremmed valuta skal værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. Stk. 4. Hedgeforeningen offentliggør mindst hver 14. dag hedgeforeningens indre værdi. Hedgeforeningen oplyser ligeledes om den indre værdi på de tidspunkter, hvor der foretages emission eller indløsning. Hvis det ikke har været muligt at beregne den indre værdi på grundlag af aktuelle priser, skal hedgeforeningen i forbindelse med offentliggørelsen af indre værdi redegøre for, hvordan den indre værdi er beregnet. Offentliggørelse finder sted på hedgeforeningens hjemmeside. Emissionspris for andele 14. Emission af hedgeforeningens andele finder sted mindst en gang månedligt. Bestyrelsen fastsætter og offentliggør på hedgeforeningens hjemmeside hvert halve kalenderår, inden udgangen af maj og november måned, til hvilke månedlige terminer hedgeforeningen foretager emission ( emissionstidspunktet ). Bestyrelsen fastsætter samtidigt en varslingsfrist for sådanne emissioner. Varslingsfristen kan højst være 7 børsdage og offentliggøres samtidig med offentliggørelse af de månedlige terminer for emission. Stk. 2. Andele i hedgeforeningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning, medmindre bestyrelsen har bemyndiget hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab til at træffe sådan beslutning. Beslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen. Stk. 3. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 906 af 12. august 2011 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Emissionsprisen fastsættes til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten med et muligt tillæg af et mindre beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emission, herunder administration, trykning, annoncering og provision til formidler af emissionen. Den indre værdi for hedgeforeningens andele beregnes ved at dividere 7

8 formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Til emissionsprisen kan der lægges et gebyr til betaling af markedsføring og af finansielle formidlere. Stk. 4. Såfremt hedgeforeningen har begået fejl ved beregning af emissionsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5 % eller mere, skal hedgeforeningen sørge for, at berørte medlemmer får underretning om fejlen, samt offentliggøre oplysninger om fejlen. Hedgeforeningen skal inden 3 hverdage efter, at fejlen er opdaget, påbegynde berigtigelsen af fejlen og indberette forholdet til Finanstilsynet. Indberetningen til Finanstilsynet skal indeholde en redegørelse for baggrunden for fejlen og en beskrivelse af, hvordan hedgeforeningen vil undgå lignende fejl i fremtiden. Indløsning af andele 15. Indløsning af medlemmernes andele i hedgeforeningen skal være muligt mindst en gang månedligt. Bestyrelsen fastsætter og offentliggør på hedgeforeningens hjemmeside hvert halve kalenderår, inden udgangen af maj og november måned, til hvilke månedlige terminer indløsning af hedgeforeningens andele kan finde sted ( indløsningstidspunktet ). Bestyrelsen fastsætter samtidig en varslingsfrist. Varslingsfristen kan højst være 7 børsdage og offentliggøres samtidig med offentliggørelse af de månedlige terminer for indløsning. Stk. 2. På et medlems skriftlige forlangende fremsat i overensstemmelse med den angivne varslingsfrist skal hedgeforeningen på indløsningstidspunktet indløse medlemmets andele i hedgeforeningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 906 af 12. august 2011 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Indløsningsprisen fastsættes til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Den indre værdi for hedgeforeningens andele beregnes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Stk. 3. Såfremt hedgeforeningen har begået fejl ved beregning af indløsningsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5 % eller mere, skal hedgeforeningen sørge for, at berørte medlemmer får underretning om fejlen, samt offentliggøre oplysninger om fejlen. Hedgeforeningen skal inden 3 hverdage efter, at fejlen er opdaget, påbegynde berigtigelsen af fejlen og indberette forholdet til Finanstilsynet. Indberetningen til Finanstilsynet skal indeholde en redegørelse for baggrunden for fejlen og en beskrivelse af, hvordan hedgeforeningen vil undgå lignende fejl i fremtiden. Stk. 4. Hedgeforeningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at hedgeforeningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 5. Hedgeforeningen kan optage lån med henblik på at opnå likviditet til at foretage indløsning af medlemsandele. Generalforsamling 8

9 16. Generalforsamlingen er hedgeforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 5 % af det samlede pålydende af andele i hedgeforeningen, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Bestyrelsens indkaldelse skal finde sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse. Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 3 ugers og maksimalt 5 ugers varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har anmodet herom og ved indrykning på hedgeforeningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. Stk. 6. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvor hedgeforeningen skal angive, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning skal senest 3 uger før denne fremlægges til eftersyn på hedgeforeningens kontor. Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. 17. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlinger og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. 18. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 9

10 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. 21, stk Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. 19. Ethvert medlem af hedgeforeningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller skriftligt anmodet om adgangskort (i begge tilfælde mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele). Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i hedgeforeningens bøger. Stk. 3. Hvert medlem har én stemme for hver Euro 100 pålydende andele. Stk. 4. Medlemmerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Stk. 5. Fuldmagter til bestyrelsen skal være skriftlige og daterede og kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 20 nævnte tilfælde. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning mv. 20. Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om hedgeforeningens afvikling, spaltning eller fusion af den ophørende forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i hedgeforeningens vedtægter, som ændringer i lov om investeringsforeninger m.v. eller anden lovgivning nødvendiggør, eller som pålægges af Finanstilsynet. 10

11 Bestyrelsen 21. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 7 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges årligt. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer kan modtage et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Det samlede honorar for hele bestyrelsen må ikke overstige 0,10 % af hedgeforeningens formue ved udgangen af et regnskabsår. 22. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af hedgeforeningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og hedgeforeningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om hedgeforeningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til hedgeforeningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter hedgeforeningens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for hedgeforeningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til handel af hedgeforeningens andele. Beslutningen skal angives i hedgeforeningens fuldstændige prospekt. Stk. 4. Medlemmer af ledelsen i hedgeforeningen, af dens depotselskab og investeringsforvaltningsselskab må ikke uden samtykke fra hedgeforeningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til hedgeforeningen eller erhverve sådanne aktiver fra hedgeforeningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Stk. 5. Hedgeforeningens bestyrelse, investeringsforvaltningsselskabets direktion og valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for hedgeforeningens fortsatte virksomhed, herunder om hedgeforeningens formue vil komme eller er under modværdien i Euro af 25 mio. kr. 11

12 Tegningsregler 23. Hedgeforeningen tegnes af: 1. to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 2. et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Stemmeret på hedgeforeningens værdipapirer udøves af direktionen for hedgeforeningens investeringsforvaltningsselskab, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning. Administration 24. Hedgeforeningens daglige ledelse varetages af et af bestyrelsen valgt investeringsforvaltningsselskab, der skal være godkendt af Finanstilsynet. Investeringsforvaltningsselskabet skal varetage den daglige ledelse af hedgeforeningen og i øvrigt udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier og anvisninger. Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Stk. 3. Investeringsforvaltningsselskabet må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Stk. 4. Personer, der er ansat i investeringsforvaltningsselskabet, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og hedgeforeningens interesser, må ikke for egen regning eller gennem selskaber, de kontrollerer, udføre eller deltage i spekulationsforretninger omfattet af 41 i lov om investeringsforeninger m.v. 12

13 Administrationsomkostninger 25. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til investeringsforvaltningsselskab, depotselskab, edb, revision, tilsyn, rådgivning samt markedsføring m.v. (men uden beregning af resultatafhængigt honorar, jf. stk. 2) må ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige formue (offentliggjort i henhold til 13, stk. 4) i hedgeforeningen i regnskabsåret. Stk. 2. Hedgeforeningens bestyrelse kan indgå aftale med hedgeforeningens investeringsrådgiver om resultatafhængig honorering. En aftalt resultatafhængig honorering fremgår af hedgeforeningens prospekt. De samlede administrationsomkostninger, som nævnt i stk. 1, og inklusiv beregning af resultatafhængigt honorar til rådgiver må ikke overstige 15 % af den gennemsnitlige formue (offentliggjort i henhold til 13, stk. 4) i hedgeforeningen i regnskabsåret. I tilfælde af de samlede administrationsomkostninger, som nævnt i stk. 1, og inklusiv beregning af resultatafhængigt honorar overstiger 15 % af den gennemsnitlige formue (offentliggjort i henhold til 13 stk. 4) i hedgeforeningen i regnskabsåret, skal det resultatafhængige honorar til investeringsrådgiver reduceres med et beløb, der svarer til overskridelsen. Depotselskab 26. Hedgeforeningens finansielle aktiver skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal være godkendt af Finanstilsynet. Stk. 2. Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen. Årsrapport, revision og overskud 27. Hedgeforeningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktøren i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport indeholdende en ledelsespåtegning, en ledelsesberetning og en redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt resultatopgørelse, balance og noter. Stk. 2. Hedgeforeningen udarbejder hvert år pr. 30. juni en halvårsrapport i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Stk. 3. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Stk. 4. De reviderede årsrapporter samt halvårsrapporter udleveres på begæring ved henvendelse til hedgeforeningens kontor. 13

14 Stk. 5. Årsrapport, revisionsprotokollat og halvårsrapport indsendes til Finanstilsynet i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 28. I hedgeforeningen henlægges nettooverskuddet til forøgelse af hedgeforeningens formue. ---ooo--- Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 9. maj Som dirigent: René Krogh Andersen Bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic: Thomas Skjellerup Bestyrelsesformand Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck 14

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9.

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9. Style Definition: Footnote Text Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Deleted: 9. maj 2012 Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere