Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk"

Transkript

1 Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se Projektarbejde: Skolens mål er, at styrke projektformen i grundskolen og derigennem give eleverne en forståelse for at arbejde selvstændigt og projektorienteret med et udvalgt overemne. Eleverne skal kende til systematik og metoder, der gør det muligt at skabe overblik og indse sammenhænge i de forskellige arbejdsfaser. Eleverne skal have opnået forståelse for brug af kilder og informationssøgning. Vi forventer at eleverne når de forlader 7. kl. har lært at tilrettelægge et længere arbejdsforløb, hvor de kan udforme egne problemformuleringer og efterfølgende styre projektformen - alene eller i grupper: Eleverne skal selv kunne planlægge og gennemføre arbejdsprocessen herunder nå frem til at formidle og fremlægge et produkt, dog endnu under lærervejledning. Se vedlagte trinmål for de forskellige årgang. Demokrati og fællesskab: Vi arbejder allerede fra børnehaveklassen med, at vores elever har et forhold til det fællesskab de er en del af og stræber efter at give dem en oplevelse af at de via demokratiske processer kan påvirke deres hverdag. Dette inddrages i undervisningen og via morgensamling en gang om ugen, hvor eleverne selv styrer møderne og diskuterer emner der berører deres hverdag. Derudover prioriterer vi konfliktløsning højt. Social træning: Vi benytter redskaber fra trin for trin og girafsprog som udgangspunkt for den sociale træning og konflikthåndtering. Der afholdes jævnligt pige- og drengemøder, hvor udvalgte grupper diskuterer og selv finder løsninger på deres problemer. Vi støtter og tilbyder aktivt konfliktløsning imellem enkelte børn eller børn i grupper. Børn hjælper børn: Viden bliver først rigtig værdifuld, når man kan anvende og formidle den. På Halsnæs lilleskole stræber vi efter at eleverne hjælper hinanden i timerne såvel som i pauserne. Det kan være elever i samme klasse - eller store der hjælper små. Og det er ikke snyd! Den der undervises får udelt opmærksomhed og intensiv undervisning. Og den der underviser får øget forståelse for stoffet, erkender egne faglige fremskridt - og får lyst til at komme videre. Selvtillid og samarbejdsevne styrkes. Det grønne klasseværelse: Vi har i kraft af vores omgivelser, dels den dejlige gamle have, og dels naturen i lokalområdet en unik mulighed for at give vores elever en læring gennem kontakt med naturen. Vi stræber efter at undervisningen gerne og ofte gennemføres udendørs i haven eller andet sted i naturen, når dette er muligt og undervisning og vejr tillader dette. Eleverne introduceres til en økologisk og bæredygtig tankegang.

2 Mål for matematikundervisningen Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål. Se Derudover har vi udstukket følgende retningslinier for matematikundervisningen: Mål for børnehaveklasse 2. klasse. De yngste elever skal lære de faglige matematiske færdigheder i relation til temaer, som tager udgangspunkt i den dagligdag de færdes i. For at kunne anvende matematik og løse matematiske problemer, skal vi arbejde med, at eleverne forstår en række begreber, som har grundlæggende betydning for matematik. Børnene skal lære at oversætte hverdagssituationer til sprog og model. Forståelse for de fire regningsarter (addition, subtraktion, multiplikation og division) er en grundlæggende forudsætning for løsning af matematiske problemer fra hverdagen. De 4 deleområder inden for matematik, som eleverne skal have viden og færdigheder i er: Tal og algebra (tallene som værktøj i matematikken) Geometri (Form og tegning som geometriens udgangspunkt) Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning (Problemløsning og arbejdsmetoder) Metode og organisering i bh. kl - 2 kl. Undervisningen veksler imellem aktiviteter for hele klassen, samarbejde i grupper og individuelt arbejde. Undervisningen er niveaudelt. Materialer: Vi bruger bogsystemet Matematiktak (suppleret med Sigma og andet). Elevernes nysgerrighed og motivation skærpes igennem leg, spil og kreative værksteder. Vi kombinerer brugen af bøger med en række konkrete materialer, hvor hovedvægten er lagt på spil og leg, gerne med fokus på det kropslige og gerne udendørs. Vi går f. eks ud og hopper gangestykker på trampolinen, måler og tæller i haven, hopper hinkeruder i gården, spiller pointspil m.m. Eleverne er jævnligt med til at fremstille materialer igennem kreative processer, det kan f. eks være tal eller spil der fremstilles i forskellige materialer, opgavebøger eleverne selv fremstiler og udveksler m.m. Vi forsøger allerede fra de mindste klasser at bruge matematikken aktivt i forhold til omverdenen. F. eks.. gå i butikker eller lave og sælge ting på julemarked, for at lære om penge, laver mad for at lære om måle enheder m.m. Eleverne har lektier for en gang om ugen fra 1. kl.

3 Mål for 3. kl. 7.kl. Det er vores mål, at børnene bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører elevernes dagligliv, samfundsliv og naturforhold. De skal kunne analysere og argumentere i forbindelse med emner og problemstillinger. Vi har derfor tilrettelagt undervisningen, så børnene opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal børnene erfare, at matematik er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Børnenes fantasi og nysgerrighed skal fremmes. Børnene skal kunne forstå at matematikkens rolle i samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng er vigtig. Hermed bliver matematisk viden et delelement i at tage ansvar og kunne øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Det er vort mål at børnene mundtligt og skriftligt kan kommunikere om matematiske problemstillinger og foreslå brugbare, begrundede løsningsmodeller. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Arbejde med tal og algebra Arbejde med geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning Metode og organisering i 3. kl 7. kl. Undervisningen veksler imellem aktiviteter for hele klassen, samarbejde i grupper og individuelt arbejde. Undervisningen er niveaudelt. Materialer: Vi bruger bogsystemet Matematiktak (suppleret med færdighedsregning og opgaver fra Internettet). Derudover arbejder børnene med matematik, som værktøj til kreativ kommunikation og problemløsning: Vi arbejder gerne tværfagligt i natur/teknik og matematik med temaer. Eleverne kan f. eks. fremstille vindmøller, hvor de skal opstille hypoteser, beregne, konstruere og fastslå resultater. I 7. kl. arbejder vi gerne tværfagligt i alle naturfagene(matematik, biologi, geografi, fysik): det kan f. eks. være eleverne skal bygge en mur, som de selv tegner og skaffer materialer til og herunder sætter sig ind i materialernes indhold og sammensætning, eller de kan f. eks måle og beregne energiforbruget i deres egne hjem. Elevernes nysgerrighed og motivation skærpes således igennem opgaver og eksperimenter der kobler matematikken med hverdagslivet og skaber på den måde en forståelse af nødvendigheden omkring faget. Elevernes lyst og glæde ved faget søges desuden skærpet igennem spil og leg og hjernevrider udfordringer. Eleverne har typisk lektier for fra gang til gang fra 3. kl..

4 Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål. Se Derudover har vi udstukket følgende retningslinier for danskundervisningen: Alle elever: Daglig læsning: Vi stræber efter at alle elever starter skoledagen med at læse min i løbet af 1. lektion. De yngste der endnu ikke kan læse kigger i bøger, får læst højt eller får fortalt historie. I takt med at eleverne bliver ældre og mere læsestærke kombineres frilæsning med fagligt relevante tekster. Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. For at motivere eleverne og skabe lyst og glæde ved arbejdet med sprogets mange facetter bruger vi metoder som leg, drama, sanseoplevelser, bevægelse og udeliv. Disse elementer er gennemgående. Arbejdet med den sproglige opmærksomhed som starter i børnehaveklassen er en vigtig forudsætning for børnenes læse- og skriveudvikling. Arbejdet med bogstavernes navne, form og lyde starter i børnehaveklassen. I børnehaveklassen legeskriver eleverne. Materialer: Bogsystemet: På vej mod den første læsning. Daglig læsning: Alle elever på skolen læser ca. 20 min hver morgen, de yngste der endnu ikke kan læse kigger i bøger, får læst højt eller får fortalt historie. Vi er inspireret af de læseteorier der kombinerer helhedsprincippet (læsning af ordbilleder i en tekstsammenhæng) med elementprincippet (læsning ved hjælp af lydering af de enkelte bogstaver). I 1. og 2. klasse børnestaves der. Det vil sige, eleverne lytter sig frem til hvordan de synes ordet staves, der trænes ikke korrekt voksenstavning og elevernes stavning rettes ikke. Fokus er på dette tidspunkt på elevernes lyst til, og glæde ved, at bruge deres fantasi og at udtrykke sig skriftligt. Gennem de voksnes fortælling og højtlæsning udvikles børnenes litterære bevidsthed, deres fantasi og glæde ved at lytte til en god historie. Dette må gerne foregå ved pejsen eller rundt om bålet. Dansktimerne tilrettelægges (i det mulige omfang) som værksteder. Det betyder at eleverne får mulighed for at træne bogstaver, ord og historiefortælling, på forskellige måder. En dansktime kan f. eks. have 4 værksteder, hvor eleverne f. eks. kan vælge imellem at spille, skrive, male eller læse. Forberedende projektarbejde: Vi ønsker at forberede de yngste elever til at arbejde projektorienteret. I dette forberedende arbejde tilrettelægger vi tematiske og tværfaglige emner. I emnearbejdet sætter læreren rammen op for det fælles arbejde og hjælper det enkelte barn med at lave overkommelige og overskuelige mål for sig selv. Tværfaglige projekter, værkstedsundervisningen, samt projekter på tværs af klassetrin, skal danne grundlag for denne forberedende projektundervisning. Se vedlagte bilag om trinmål for projektarbejde i børnehave klasse - kl. 3.kl.

5 Eleverne har typisk lektier for fra 1. kl. Alle skal læse min. 15 min hjemme dagligt. Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle og udvælge evalueringsvæktøjer. Se evalueringsplan. Fagets overordnede mål indtil til 3. kl. - at eleverne lærer at bruge sproget og litteraturen til at forstå sig selv og deres baggrund. at eleverne opnår faglige færdigheder både skriftligt og mundtligt. at eleverne opnår alderssvarende læsefærdigheder. at eleverne tilegner sig forståelse for sproget som udtryksmiddel. at eleverne kender de grundlæggende principper for alfabetet, stavning og grammatik. Indhold i undervisningen - det talte sprog det skrevne sprog litteratur og kommunikation. Ved afslutningen af indskolingen forventes det - at eleverne er selvstændige og alderssvarende læsere. at de kan bruge deres grundviden om sproget i andre fag. at de kan læse fagbøger i emneundervisningen. at de kan tale med på klassen, give udtryk for egne holdninger og lytte og forstå andres meninger. at de kan skrive læseligt og forståeligt. at de kender de almindeligste grammatiske regler og kan slå op i ordbøger og alderssvarende fagbøger. at de kan læse og stave lydrette ord og de 120 almindeligste ord. Mål for dansk i klasse Det er vores mål at eleverne udvikler sproglig kunnen, så de kan - og finder mening i - at udtrykke og kommunikere det de sanser, føler, tænker, mener og forestiller sig både mundtligt og skriftligt og er i stand til at lytte til at og få udbytte af, når andre gør det. De skal udvikle evne og lyst til at læse sig til oplevelser, indsigt og viden, ligesom de skal udvikle evnen til selv at fortælle historier og gøre rede for sagsforhold. De skal gøre sig erfaringer med at bevidstgøre egne erkendelsesprocesser. Samt forstå sammenhængen imellem begreber og handlemuligheder. Dette styrkes ud over i den almindelige undervisning ved etablering af og vægtning af gode samtaler i klasserummet og med enkeltelever. Vi stræber efter et ligeværdigt samarbejde og dialog med eleverne. Projektarbejde: se vedlagte trinmål for disse årgange. Metoder til at opnå færdigheder indenfor projektarbejde: - 4 årlige emneuge for alle elever på skolen på tværs af årgange.

6 - Fra 4. kl. producerer eleverne en gang om året en månedsopgave, hvor alle dansktimerne inddrages til dette. - Fra 4 kl. mindst et længerevarende selvstændigt projekt med perspektivering af projektarbejdsformen. - Fra 4.kl. undervisning i projektteori 1-2 lektioner pr. uge Derudover opfordres lærerne til at arbejde projektorienteret og tværfagligt indenfor egen planlægning. For at styrke elevernes nysgerrighed og fortsatte lyst til at lære, benytter vi fortsat legen og det kreative element i undervisningen. Vi gør meget ud af fremlæggelser og præsentation i forbindelse med emneuger og projektarbejde. Produkterne kan i den forbindelse være musiske, dramatiske, kreative eller andet. Fra 4. klasse begynder vi differentieret staveundervisning, stavekurser og diktat. Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle og udvælge evalueringsværktøjer. Se evalueringsplan. Fagets overordnede mål 4 6 kl. Fagets overordnede mål er - at eleverne lærer at bruge sproget og litteraturen til at forstå sig selv og deres baggrund. at eleverne opnår faglige færdigheder både skriftligt og mundtligt. at eleverne opnår alderssvarende læsefærdigheder. at eleverne tilegner sig forståelse for sproget som udtryksmiddel. at eleverne kender de grundlæggende principper for alfabetet, stavning og grammatik. Indhold i undervisningen - det talte sprog - det skrevne sprog - sprog, litteratur og kommunikation Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det - at eleverne kan arbejde selvstændigt og have forståelse for egen læring. at de kan aflevere planlagte opgaver og lave de regelmæssige lektier. at eleverne kan læse, skrive og forstå en alderssvarende tekst. at eleverne forholder sig nysgerrigt til forskellige holdninger og udtryksformer.

7 Delmål for Projektarbejdsformen på Halsnæs Lilleskole, opstillet i trinvis progression Børnehaveklasse 3.kl. ide og undring informationssøgning fordybelse formidling samarbejde Børnehaveklasse 3.kl. kan fortælle hvad der optager dem og give hinanden gode ideer kan lytte til hinandens ideer kan undre sig og stille undrespørgsmål kan kigge i fagbøger har erfaring med at undersøge via computeren kan uddrage simple informationer fra bøger o.a. kilder kan arbejde koncentreret i mindre tid ad gangen kan modtage vejledning og rådgivning kan arbejde med udvalgte redskaber og materialer der passer til opgaven kan dokumentere dagens/ugens arbejde med tegninger og enkle sætninger i logbogsform har begyndende bevidsthed om kropssprog og stemmeføring har erfaring med at bruge enkelte hjælpemidler kan udtrykke sig i billeder og i små rollespil kan fremlægge og fremvise for et publikum kan arbejde sammen med andre om en konkret opgave kan lytte koncentreret i kortere tid ad gangen kan tale med om og begyndende selv tage ansvar for opgaver kan gennemføre og løse sin del af en konkret opgave

8 Delmål for Projektarbejdsformen på Halsnæs Lilleskole, opstillet i trinvis progression 4. klasse 6. klasse ide og undring informationssøgning fordybelse formidling samarbejde 4. klasse 6. klasse har erfaring med brainstorm og mind-map som redskab til ideudvikling kan vælge et emne, der interesserer dem kan i emnearbejder tage udgangspunkt i undrespørgsmål har erfaring med materialesøgning på bibliotek og via internet har bevidsthed om kilders oprindelse har mødt forskellige læsestrategier kan uddrage nøgleord fra en tekst og skrive et resume har erfaring med at gennemføre enkle interviews- og spørgeundersøgelser kan fordybe sig i et emne kan med vejledning og hjælp arbejde mod et fastsat mål kan tage initiativ til at hente vejledning og rådgivning kan lave et produkt, der hænger sammen med emnet kan bruge skriftlighed til fastholdelse af ny viden har erfaring med at skrive logbog over dagens/ugens arbejde kan bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel kan betjene forskellige hjælpemidler som video, pc, foto kan give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden kan udtrykke sig i billeder, drama, lyd og tekst i små produktioner kan fremlægge og fremføre et færdigt produkt over for et publikum kan samarbejde i en gruppe om et selvvalgt emne kan lytte åbent til gruppemedlemmerne kan medvirke til løsningen af problemer og konflikter tager sin del af arbejdet i et emne

9

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014

Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014 1. Forord side 3 2. Værdigrundlag side 4 3. Undervisning. side 5 4. IT i undervisningen. Side 6 5. Fagene. Boglige fag 8. klasse

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere