UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 21. august 2007 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de to sagkyndige medlemmer, adm. direktør Ole Lundsgaard Andersen og vice president, sales Claus Thorsgaard. V 37/05 Poss Design v/ Sten Poss (Advokat Eivind Einersen) mod Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (Advokat Finn Altschuler) Indledning og påstande Under anbringende af at have retten til programmet MediBOX, har Poss Design v/ Sten Poss (i det følgende: Poss) nedlagt påstand om, at Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (i det følgende: Fonden) skal betale ham ,25 kr. i licensafgift (royalty), subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra nærmere angivne tidspunkter. Beløbet svarer til beløb, som Poss har afkrævet Fonden ved fakturaer af 11. december 2003 og 18. oktober Fonden har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

2 2 Parternes samarbejde I 1995 bad Fonden med henblik på salg til bl.a. praktiserende læger Bruun+Brandrup I/S om mod betaling af honorar herfor at udvikle et program på CD rom med samling af artikler mv. fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og andre oplysninger, som kan være relevant for praktiserende læger, herunder vedrørende graviditetsforløb og vægttilpasningsforløb. Poss bistod Bruun+Brandrup I/S med grafisk design af programmet, som senere fik navnet MediBOX. I 1998 var der forhandlinger mellem parterne om Fondens erhvervelse af rettighederne til MediBOX. Som led i forhandlingerne skrev Fondens daværende formand, praktiserende læge Jens Aage Stauning, den 2. august 1998 til Bruun+Brandrup I/S, at Fonden anerkendte de juridiske forhold omkring ophavsret, som sikrede Bruun+Brandrup I/S ophavsretten til softwaren, mens Fonden havde ophavsretten til navnet MediBOX og det lægefaglige indhold. Kontraktforhandlingerne førte imidlertid ikke til nogen aftale mellem parterne, og samarbejdet fortsatte som hidtil. I 1999 udtrådte Bruun+Brandrup I/S af samarbejdet. Udviklingen af MediBOX fortsattes herefter i et samarbejde mellem Fonden og Poss, der herefter også overtog programmeringsarbejdet. Samarbejdet foregik på den måde, at Fonden foreslog ændringer i og tilføjelser til programmet, hvorefter Poss fremsendte tilbud på de ønskede opdateringer. Herefter accepterede Fonden tilbuddene, eventuelt med ændringer, og Poss udførte opdateringsarbejderne og modtog efterfølgende den aftalte betaling herfor eller eventuelt betaling efter regning. Ved e mail af 4. september 2002 meddelte Poss Fonden, at han agtede at kræve royalty for fremtidige opdateringer. Kravet blev præciseret i en e mail af 31. januar 2003, hvori der stod, at Poss fra og med 2003 for Fondens videresalg af MediBOX til brugere ville kræve royalty med 10 % af salgsprisen pr. bruger, dog minimum 100,00 kr., og således at afgiften ville blive forhøjet med 5 % pr. år. Ved e mail af 21. marts 2003 accepterede Fonden et tilbud, som Poss samtidig havde afgivet om opdatering af MediBOX for 2003, men meddelte samtidig at Fonden ikke kunne acceptere Poss krav om royalty.

3 3 Poss leverede herefter opdateringerne i juni 2003 og modtog den aftalte betaling herfor. Den 11. december 2003 sendte Poss Fonden faktura på ,00 kr. inkl. moms vedrørende licensafgift for Også i 2004 anmodede Fonden Poss om mod betaling at opdatere MediBOX, hvilket Poss herefter gjorde. Efter yderligere drøftelser mellem parterne meddelte Fonden i oktober 2004 Poss, at Fonden ikke længere agtede at gøre brug af Poss bistand. Poss sendte herefter den 18. oktober 2004 en faktura vedrørende licensafgift for 2004 på ,25 kr. inkl. moms til Fonden. Birgitte Brandrup og Henrik Bruun afgav den 24. maj 2005 følgende erklæring til Poss: Undertegnede Bruun & Brandrup I/S v/ Birgitte Brandrup og Henrik Bruun bekræfter hermed, at vi i forbindelse med Henrik Bruuns udtræden af Bruun & Brandrup I/S i 1999 aftalte med Sten Poss, at alle vore rettigheder til MediBOX var overdraget til Poss Design v/ Sten Poss. Aftalen blev indgået mundtligt og bekræftes hermed skriftligt. MediBOX Retten har fået forevist CD rom udgaven af MediBOX, der fremtræder som et almindeligt Windows program med en menubjælke foroven med valgmulighederne Filer, Rediger, Vis, Funktioner, Mapper og Hjælp. Under Mapper kan man finde Patientvejledninger, Lægenoter, Foreningsinformation, Denne praksis, Klinisk demonstration og Vaccinationsmappen. Klikker man f.eks. på Vaccinationsmappen, kan man klikke sig videre til vaccinationsplaner for forskellige lande og sygdomme. En anden mappe indeholder et anatomisk atlas, hvor man f.eks. kan se et røntgenbillede af en albue. Graviditetsmappen giver mulighed for ud fra den enkelte patients seneste menstruations første dag at angive dato for termin og forskellige undersøgelser hos jordemoder og egen læge, og dette skema kan herefter skrives ud og gives til patienten. På tilsvarende måde kan BMI mappen bruges til at beregne den enkelte patients BMI og idealvægt, hvorefter der kan udskrives en plan for regulering af vægten ud fra en ønsket periode. Af MediBOX version 5.5 s Om side (under menupunktet Hjælp) fremgår, at MediBOX er udviklet af Poss Design, Ib Ahnfeldt Mollerup, John Mortensen, Allan Gravesen og Ole Klitgaard. De fire sidstnævnte er medlemmer af Fondens edb gruppe. Det fremgår endvidere af Om siden, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har copyright til MediBOX.

4 4 Om salget af MediBOX er det oplyst, at version 5.2 og 5.3 i 2002 blev solgt i 531, henholdsvis 574 eksemplarer for 480,00 kr. ekskl. moms pr. CD rom. I 2003 steg prisen til 760,00 kr. ekskl. moms pr. CD rom, og der blev der solgt 570 eksemplarer af version 5.4. Version 5.5 fra 2004 blev solgt i 572 eksemplarer ligeledes for 760,00 kr. ekskl. moms pr. CDrom. Forklaringer Sten Poss har forklaret, at han er uddannet akademiingeniør. Poss Design laver bl.a. softwareudvikling og industrielt design. Han blev i 1995 kontaktet af Bruun+Brandrup I/S vedrørende MediBOX grafik og dokumentstyring. Han var ikke ansat hos Bruun+Brandrup I/S. Dengang kunne man alene søge i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning ved hjælp af en CD rom. Fonden beskrev ønsker og behov, men ikke særlig detaljeret. På baggrund heraf lavede han sammen med Bruun+Brandrup I/S MediBOX version 1.0. Han overtog Bruun+Brandrup I/S rettigheder til MediBOX i Han betalte ikke vederlag for rettighederne, men der var enighed mellem parterne om, at Henrik Bruun skulle have noget, hvis rettighederne senere blev videresolgt. Han kan ikke huske, om de i den forbindelse drøftede royalty. Om siden blev udviklet til 1.0 versionen. Fonden bad om at få anført, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning havde copyright. Om siden er løbende opdateret af ham i overensstemmelse med Fondens anvisninger. Han har leveret arkitekturen og layoutet og Fonden det indholdsmæssige. Fonden har således ikke været involveret i kodningen eller opbygningen af programstrukturen. Det er ikke givet, at en knap skal fungere på en bestemt måde i et program, og der sker ofte ændringer undervejs i programmeringen. MediBOX version 5.5 havde ca programlinjer, hvoraf linjer var egentlig programkode, indeholdende procedurer, og der blev benyttet kontroller af forskellig oprindelse. Den database, som programmet giver brugeren adgang til, fylder 273 MB og indeholder 27 tabeller med 429 felter. Derudover er der løse databaser med kontaktoplysninger på i alt 7,76 MB. Under installationen installeres 49 programfiler og kontroller. Endvidere er der udviklet et selvstændigt dataoptimeringsprogram til vedligeholdelse af databasen og et komplet

5 5 installationsprogram. Frem til 1998 havde han anvendt op mod timer og fra 1998 til nu har han anvendt ca timer på udviklingen af MediBOX. Inden han skrev e mailen af 4. september 2002, havde han på et møde den 21. august 2002 hos Ole Klitgaard mundtligt anmodet om royalty. Edb gruppens umiddelbare reaktion var, at det nok ikke ville blive accepteret. I sin e mail af 31. januar 2003 krævede han royalty for 2003 opdateringerne. Han har aldrig givet udtryk for, at han ville give afkald på sit krav om royalty. Ved leveringen af CD rom erne i 2003 krævede han royalty, således at Fonden måtte honorere hans royaltykrav, hvis de ville sælge CD rom erne. På baggrund af Fondens opgørelser mente han, at der var ca brugere. Sven Gade har forklaret, at han er praktiserende læge. Fra var han bestyrelsesmedlem i og fra formand for Fonden. Han var med til at starte MediBOX op i 1995/96. De havde lavet en CD rom i samarbejde med Bruun+Brandrup I/S med diverse artikler, hvor der til sidst lå årgange af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Ideen til MediBOX var udelukkende Ib Ahnfeldt Mollerups, der også udviklede BMI og graviditetsmappen. Fonden havde lagt hele kompetencen omkring MediBOX projektet ud til edb gruppen. Fondens bestyrelse fik dog forelagt de større tilbud fra Poss. Poss henvendelse om royalty blev forelagt Fondens bestyrelse, der afviste kravet. Ideen til MediBOX var udelukkende Ib Ahnfeldt Mollerups, der også udviklede BMIog graviditetsmappen. De videresolgte MediBOX til praktiserende læger stort set til kostprisen, idet Fonden ikke skulle tjene penge. Fonden besluttede på et møde den 27. september 2005 at forhøje prisen på MediBOX, idet man da havde anvendt mindst 2 mio. kr. på udviklingen og ønskede, at produktet skulle kunne balancere i sig selv. Prisforhøjelsen havde ikke sammenhæng med Poss royaltykrav. Ib Ahnfeldt Mollerup har forklaret, at han er praktiserende læge og fra 1995 har arbejdet med MediBOX, som var hans idé, og som hans datter fandt på navnet til. Det første program, Clarion, fra 1995 bestod blot af artikler og tekster. Programmet skiftede navn til MediBOX ved overgangen til Microsoft Access, som gjorde det muligt at søge på tekster. Poss var med

6 6 som grafiker, mens Henrik Bruun var programmør. Omkring 1998 begyndte Sten Poss at programmere. Han er medlem af Fondens edb gruppe og ansvarlig for det lægefaglige indhold af MediBOX, hvorimod han ikke har haft noget at gøre med programmering. Edbgruppen havde ikke adgang til kildekoderne. Samarbejdet med Poss foregik på den måde, at de drøftede ændringerne, hvorefter Poss sendte et tilbud på arbejdet. Edb gruppens krav var detaljerede i den forstand, at man angav, at når man trykker på en knap, skal der stå det og det. Der blev dog aldrig lavet egentlige kravsspecifikationer. Den lægefaglige grafik stod han for, mens det grafiske udtryk brugerinterfacet er designet af Poss. Edb gruppen havde et ønske om en BMI mappe og indholdet heraf. Poss lavede herefter BMI mappen, idet edb gruppen gav ham formlen til udregning af BMI, ligesom Poss lavede graviditetsmappen efter at have modtaget en oversigt over et graviditetsforløb fra edbgruppen. I 1998 drøftede Fonden rettighederne til programmet med Bruun+Brandrup I/S, idet der var problemer med levering af opdateringer inden for de aftalte tidsfrister, men der blev ikke opnået enighed om beløbet, hvorefter samarbejdet fortsatte som hidtil. Listen over udviklere på MediBOX s Om side er ikke komplet. Det er Poss, der har skrevet Om siden, herunder bemærkningen om, at Fonden har copyright til programmet. Mikael Tvede Andersen har forklaret, at han var ansat i Fonden fra , og at han har skrevet vejledningen om oprettelse af nye brugere i MediBOX. Han forsøgte at få tilbagemeldinger fra lægerne på, hvor mange brugere der var, men der var ikke nogen systematisk tilbagemelding. Han vil tro, at der har været ca brugere af MediBOX. Antallet af brugere svarer ikke til antallet af solgte CD rom er, idet man kunne installere CDrom en både med enkeltbruger og med flere brugere. De sendte ca. 650 CD rom er ud ad gangen. Ole Klitgaard har forklaret, at han er praktiserende læge og har været ansat hos Fonden som programchef for MediBOX siden 1. januar Samarbejdet mellem Poss og Fonden foregik således, at edb gruppen fremsatte ønsker til opdateringer, hvor de efter en dialog med Poss nåede til et kompromis mellem ønskerne og de tekniske muligheder. Poss kom efterfølgende med tilbud, som blev gennemgået i edb

7 7 gruppen. Efter accept af tilbuddet, helt eller delvist, påbegyndte Poss programmeringen. Edb gruppen modtog testversioner, og programmet blev testet i praksis. Han besluttede, hvilke dokumenter programmet skulle indeholde. Poss bidrog med programmeringen og layoutet. Dialogboksenes udformning er givet på baggrund af Microsoft Access standarden. De talte om, hvor knapperne skulle sidde, og hvad der skulle stå på knapperne. Poss havde, uden at være opfordret hertil, lavet et oplæg til et møde i begyndelsen af januar 2002 vedrørende MediBOX fremtid. Dagen efter mødet lavede Edb gruppen selv en oversigt over, hvad de ønskede den nye version af MediBOX skulle indeholde. BMI pakken blev implementeret efter mødet, men ideen, der kom fra Mikael Tvede Andersen og Ib Ahnfeldt Mollerup, var allerede fremme i Edb gruppen kom med ønsker til, hvad BMImappen skulle kunne, ligesom de leverede beregningsformler. Ib Ahnfeldt Mollerup fik ideen til graviditetsmappen. Efter at samarbejdet med Poss blev afbrudt som følge af hans royaltykrav, har Fonden anvendt godt 1 mio. kr. til at udvikle en internetudgave af MediBOX, som har afløst CD rom udgaven. Henrik Bruun har forklaret, at han er civilingeniør, og at han udførte arbejde for Fonden fra MediBOX kom på banen i Han skrev programmet sammen med Sten Poss. Fonden angav, hvad de gerne ville have, at programmet skulle kunne. Han har ikke haft noget at gøre med MediBOX siden august Han gav Poss lov til at arbejde videre med programmet. Rettighederne blev fuldt ud overdraget til Poss uden vederlag. Hvis Poss kort efter solgte programmet, skulle de dog drøfte vederlag. De lavede alene en mundtlig overdragelsesaftale, der er skriftligt bekræftet af ham og Birgitte Brandrup ved erklæringen af 24. maj De drøftede ikke spørgsmålet om royalties. Parternes synspunkter Poss s advokat har gjort gældende, at Poss har ophavsretten til MediBOX, herunder kildekoderne. Det er Poss, der har udviklet MediBOX, herunder programmering af funktioner, design og udarbejdelse af opdateringer. Fondens bidrag til samarbejdet har således alene bestået i en overordnet beskrivelse af Fondens behov. Poss er herefter

8 8 fremkommet med en pris for levering af de nye funktioner og ændringer, som blev accepteret af Fonden. Der foreligger ikke et ansættelsesforhold mellem Poss og Fonden, som omfattet af ophavsretslovens 59. I 1998/99 ønskede Fonden at få overdraget rettighederne til programmet, men der blev aldrig indgået en aftale herom. Rettighederne til programmet er derfor ikke overdraget til Fonden som anført i ophavsretslovens 53. Fonden har alene ret til at sælge de leverede CDrom er, men ikke til at lave nye programversioner eller til at ændre i programmet, jf. ophavsretsloven 56. Fonden har allerede i 1998 erkendt, at ophavsretten lå hos Bruun+Brandrup I/S, i hvis rettigheder Poss er indtrådt, og Poss har således eneretten til at foretage ændringer i MediBOX. Der er ikke grundlag for at nå frem til, at retten til MediBOX nu tilkommer parterne i fællesskab. Når der på programmets Om side står, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har copyright til programmet, må dette forstås således, at Fonden anerkender, at programmet er ophavsretligt beskyttet, men udtrykket copyright kan ikke sidestilles med, at rettighederne til programmet i forhold til Poss ligger hos Fonden, men indebærer alene at Fonden har retten til at påtale eventuelle krænkelser fra tredjemand. En ophavsmand kan til enhver tid ensidigt kræve royalty. Når man bruger ophavsretligt beskyttet materiale, accepterer man samtidig ophavsmandens vilkår, herunder krav om royalty. Da parterne ikke har indgået en fast samarbejdsaftale, har Poss til enhver tid kunnet ændre vilkårene for sine leverancer. Poss e mail af 4. september 2002 blev ikke besvaret skriftligt af Fonden. Først ved e mail af 3. marts 2003 tog Fonden forbehold for royaltykravet, men gav ikke udtryk for, at Fonden ikke ønskede at modtage flere ydelser fra Poss, hvis han krævede royalty. Fonden kan ikke gøre gældende, at den opkrævede royalty er for høj, idet størrelsen heraf har været oplyst. Fonden har væltet prisforhøjelsen over på sine brugere, idet prisen blev hævet fra 480,00 kr. til 760,00 kr. ekskl. moms pr. CD rom umiddelbart efter, at Fonden havde modtaget royaltykravet. Fonden har bevisbyrden for at dokumentere antallet af brugere af MediBOX. Da denne bevisbyrde ikke er løftet, må Poss beregninger lægges til grund.

9 9 Fondens advokat har gjort gældende, at ideerne til og indholdet af programmet, herunder graviditets og BMI mapperne, stammer fra Fondens edb gruppe. Den skabende og kreative indsats er således udført af Fonden, og Poss har alene foretaget teknisk programmering efter regning, og mellemværendet mellem parterne er endeligt udlignet fra faktura til faktura. Fonden har selv haft og har fortsat ret til at foretage videreudvikling, herunder opdateringer, af programmet. Af MediBOX s Om side fremgår det i overensstemmelse hermed, at copyright, det vil sige ophavsret, til programmet tilkommer Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Poss har selv uden protest skrevet denne side, og såfremt Poss mente selv at have ophavsretten til programmet, burde han have gjort dette klart fra samarbejdets begyndelse. Om siden angiver endvidere, at der har været flere om at udvikle programmet. Der kan godt være flere ophavsmænd til et program, og så er der tale om et fælles værk. Ophavsretten til MediBOX tilkommer således under ingen omstændigheder Poss alene, men højst Poss i fællesskab med Fonden. En deltager i et interessentskab kan ikke kræve royalty af sine medinteressenter for brugen af interessentskabets aktiver, medmindre interessenterne er enige herom. Brugsretten til MediBOX ligger ubestridt hos Fonden. Denne ret har Fonden haft i seks år forud for 2002, uden at der på noget tidspunkt har været tale om royalty, og Poss har derfor udvist retsfortabende passivitet ved ikke fra starten at stille krav herom. Fonden er således med rette gået ud fra, at den betaling, som Fonden erlagde for hver opdatering, var endelig og afsluttende betaling til Poss. Poss har endvidere på trods af Fondens skriftlige afvisninger af Poss krav om royalty valgt fortsat at udføre sit arbejde for Fonden. Brevet fra Fondens tidligere formand, Jens Aage Stauning, af 2. august 1998 kan ikke tages som udtryk for Fondens anerkendelse af, at Poss i forhold til Fonden har eneret til programmet. Stauning er praktiserende læge og har ikke forstand på ophavsret. Henrik Bruuns forklaring om overdragelse af rettighederne fra Bruun+Brandrup I/S til Poss er uden betydning, idet Bruun+Brandrup I/S ikke havde nogen rettigheder at overdrage. Der foreligger heller ikke noget skriftligt fra overdragelsen, og der blev ikke betalt vederlag. Skulle retten på trods heraf finde, at der skal betales royalty for 2003 og 2004, bør der alene ske betaling efter antal solgte CD ere.

10 10 Sø og Handelsrettens afgørelse MediBOX er en videreudvikling af den CD rom, hvorpå Fonden med bistand fra Bruun+Brandrup I/S fra 1995 havde samlet artiklerne fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og forbundet dem med en søgefunktion. Arbejdet med denne videreudvikling blev foretaget af Fonden ved Ib Ahnfeldt Mollerup i samarbejde med Bruun+Brandrup I/S, hvortil Poss var knyttet. Udviklingen skete ved, at Ib Ahnfeldt Mollerup leverede en række yderligere artikler og overgav Poss et graviditetshjul og en formel til beregning af BMI. Endvidere angav Fonden nogle funktioner, programmet skulle rumme, og Poss programmerede herefter disse og sørgede for det grafiske design. Forhandlingerne om en kontrakt mellem Bruun+Brandrup I/S og Fonden i lå forud for udarbejdelsen af version 3.0 fra december Forhandlingerne førte imidlertid ikke til noget resultat, og man fortsatte med at lade Fonden markedsføre MediBOX som sit program, samtidig med at Bruun+Brandrup I/S og Poss fik betaling for opdateringer m.v. på grundlag af detaljerede tilbud, der beskrev de enkelte ændringer og prisen herfor. Det må i overensstemmelse med Birgitte Brandrup og Henrik Bruuns erklæring af 24. maj 2005 og Henrik Bruuns vidneforklaring lægges til grund, at Poss nu er indehaver af de rettigheder, der ved overdragelsen i 1999 tilkom Bruun+Brandrup I/S. Uanset om MediBOX i forhold til tredjemand måtte være ophavsretligt beskyttet, findes retten til programmet i parternes indbyrdes forhold herefter at måtte tilkomme parterne i fællesskab. Retten lægger herved særlig vægt på, at programmet er blevet til som følge af parternes fælles indsats, som blev fortsat og udbygget i forbindelse med nye versioner, også i årene efter 1998/99, hvor parterne uden resultat havde søgt at nå til enighed om en formalisering af deres samarbejde. Retten finder herved ikke at kunne tillægge Jens Aage Staunings erklæring af 2. august 1998 eller angivelsen af rettighedshavere på programmets Om side nogen særlig betydning, idet disse erklæringer var af modsat indhold og ikke afspejlede, at parterne i realiteten havde

11 11 samvirket om tilblivelsen af programmet, ligesom erklæringerne blev afgivet uden nogen som helst juridisk undersøgelse af, hvem der nærmere havde rettighederne til MediBOX. Parternes adfærd må efter rettens opfattelse forstås således, at Fonden kunne sælge MediBOX til lægerne, og at Poss fik sit vederlag i form af honorar for at udføre nærmere aftalte ændringer og opdateringer i programmet. Uden udtrykkelig aftale om ændring af parternes indbyrdes retsforhold var Poss herefter uberettiget til i forbindelse med november 2002 opdateringen stille krav om betaling ikke blot af honorar for arbejdet med programmering mv., men tillige af royalty fra de øvrige deltagere i samvirket. Parterne kunne i fællesskab have rejst krav om royalty over for tredjemand. Derimod kunne hverken Poss eller Fonden rejse krav om betaling af royalty over for Fonden, henholdsvis Poss. Det bemærkes herved, at det var en central del af formålet med det driftsfællesskab om MediBOX, som parterne stiltiende havde aftalt ved konkludent adfærd, at Fonden i forhold til lægerne markedsførte MediBOX som sit program. Fonden er på intet tidspunkt indgået på Poss krav om betaling af royalty og blev under de foreliggende omstændigheder heller ikke forpligtet hertil ved at modtage og betale for opdateringerne i 2003 og Det lægges herved til grund, at der var en klar forståelse mellem parterne om, at spørgsmålet om royalty måtte udskydes til særskilt afgørelse, hvilket for Poss vedkommende gav sig udslag i, at han udførte og leverede de aftalte opdateringer, selv om Fonden havde erklæret ikke at ville betale royalty. Herefter frifindes Fonden. Under hensyn til sagens resultat betaler Poss kr. i sagsomkostninger til Fonden. T H I K E N D E S F O R R E T Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning frifindes. Poss Design v/ Sten Poss skal inden 14 dage til Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning betale kr. i sagsomkostninger. Ole Lundsgaard Andersen Michael B. Elmer Claus Thorsgaard

12 12 (retsformand) (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. oktober 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Torben Svanberg

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V-79-11 Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge).

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge). U.2014.2434H TBB2014.905 En entrepriseaftale, hvorefter en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms, var ugyldig, og entreprenørens konkursbo kunne ikke støtte et betalingskrav

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 8. maj 2012 V-124-10 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) Indledning Sagens hovedspørgsmål er,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 I sag nr.: A2007.953 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Kirstine Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere