UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 21. august 2007 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de to sagkyndige medlemmer, adm. direktør Ole Lundsgaard Andersen og vice president, sales Claus Thorsgaard. V 37/05 Poss Design v/ Sten Poss (Advokat Eivind Einersen) mod Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (Advokat Finn Altschuler) Indledning og påstande Under anbringende af at have retten til programmet MediBOX, har Poss Design v/ Sten Poss (i det følgende: Poss) nedlagt påstand om, at Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (i det følgende: Fonden) skal betale ham ,25 kr. i licensafgift (royalty), subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra nærmere angivne tidspunkter. Beløbet svarer til beløb, som Poss har afkrævet Fonden ved fakturaer af 11. december 2003 og 18. oktober Fonden har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

2 2 Parternes samarbejde I 1995 bad Fonden med henblik på salg til bl.a. praktiserende læger Bruun+Brandrup I/S om mod betaling af honorar herfor at udvikle et program på CD rom med samling af artikler mv. fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og andre oplysninger, som kan være relevant for praktiserende læger, herunder vedrørende graviditetsforløb og vægttilpasningsforløb. Poss bistod Bruun+Brandrup I/S med grafisk design af programmet, som senere fik navnet MediBOX. I 1998 var der forhandlinger mellem parterne om Fondens erhvervelse af rettighederne til MediBOX. Som led i forhandlingerne skrev Fondens daværende formand, praktiserende læge Jens Aage Stauning, den 2. august 1998 til Bruun+Brandrup I/S, at Fonden anerkendte de juridiske forhold omkring ophavsret, som sikrede Bruun+Brandrup I/S ophavsretten til softwaren, mens Fonden havde ophavsretten til navnet MediBOX og det lægefaglige indhold. Kontraktforhandlingerne førte imidlertid ikke til nogen aftale mellem parterne, og samarbejdet fortsatte som hidtil. I 1999 udtrådte Bruun+Brandrup I/S af samarbejdet. Udviklingen af MediBOX fortsattes herefter i et samarbejde mellem Fonden og Poss, der herefter også overtog programmeringsarbejdet. Samarbejdet foregik på den måde, at Fonden foreslog ændringer i og tilføjelser til programmet, hvorefter Poss fremsendte tilbud på de ønskede opdateringer. Herefter accepterede Fonden tilbuddene, eventuelt med ændringer, og Poss udførte opdateringsarbejderne og modtog efterfølgende den aftalte betaling herfor eller eventuelt betaling efter regning. Ved e mail af 4. september 2002 meddelte Poss Fonden, at han agtede at kræve royalty for fremtidige opdateringer. Kravet blev præciseret i en e mail af 31. januar 2003, hvori der stod, at Poss fra og med 2003 for Fondens videresalg af MediBOX til brugere ville kræve royalty med 10 % af salgsprisen pr. bruger, dog minimum 100,00 kr., og således at afgiften ville blive forhøjet med 5 % pr. år. Ved e mail af 21. marts 2003 accepterede Fonden et tilbud, som Poss samtidig havde afgivet om opdatering af MediBOX for 2003, men meddelte samtidig at Fonden ikke kunne acceptere Poss krav om royalty.

3 3 Poss leverede herefter opdateringerne i juni 2003 og modtog den aftalte betaling herfor. Den 11. december 2003 sendte Poss Fonden faktura på ,00 kr. inkl. moms vedrørende licensafgift for Også i 2004 anmodede Fonden Poss om mod betaling at opdatere MediBOX, hvilket Poss herefter gjorde. Efter yderligere drøftelser mellem parterne meddelte Fonden i oktober 2004 Poss, at Fonden ikke længere agtede at gøre brug af Poss bistand. Poss sendte herefter den 18. oktober 2004 en faktura vedrørende licensafgift for 2004 på ,25 kr. inkl. moms til Fonden. Birgitte Brandrup og Henrik Bruun afgav den 24. maj 2005 følgende erklæring til Poss: Undertegnede Bruun & Brandrup I/S v/ Birgitte Brandrup og Henrik Bruun bekræfter hermed, at vi i forbindelse med Henrik Bruuns udtræden af Bruun & Brandrup I/S i 1999 aftalte med Sten Poss, at alle vore rettigheder til MediBOX var overdraget til Poss Design v/ Sten Poss. Aftalen blev indgået mundtligt og bekræftes hermed skriftligt. MediBOX Retten har fået forevist CD rom udgaven af MediBOX, der fremtræder som et almindeligt Windows program med en menubjælke foroven med valgmulighederne Filer, Rediger, Vis, Funktioner, Mapper og Hjælp. Under Mapper kan man finde Patientvejledninger, Lægenoter, Foreningsinformation, Denne praksis, Klinisk demonstration og Vaccinationsmappen. Klikker man f.eks. på Vaccinationsmappen, kan man klikke sig videre til vaccinationsplaner for forskellige lande og sygdomme. En anden mappe indeholder et anatomisk atlas, hvor man f.eks. kan se et røntgenbillede af en albue. Graviditetsmappen giver mulighed for ud fra den enkelte patients seneste menstruations første dag at angive dato for termin og forskellige undersøgelser hos jordemoder og egen læge, og dette skema kan herefter skrives ud og gives til patienten. På tilsvarende måde kan BMI mappen bruges til at beregne den enkelte patients BMI og idealvægt, hvorefter der kan udskrives en plan for regulering af vægten ud fra en ønsket periode. Af MediBOX version 5.5 s Om side (under menupunktet Hjælp) fremgår, at MediBOX er udviklet af Poss Design, Ib Ahnfeldt Mollerup, John Mortensen, Allan Gravesen og Ole Klitgaard. De fire sidstnævnte er medlemmer af Fondens edb gruppe. Det fremgår endvidere af Om siden, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har copyright til MediBOX.

4 4 Om salget af MediBOX er det oplyst, at version 5.2 og 5.3 i 2002 blev solgt i 531, henholdsvis 574 eksemplarer for 480,00 kr. ekskl. moms pr. CD rom. I 2003 steg prisen til 760,00 kr. ekskl. moms pr. CD rom, og der blev der solgt 570 eksemplarer af version 5.4. Version 5.5 fra 2004 blev solgt i 572 eksemplarer ligeledes for 760,00 kr. ekskl. moms pr. CDrom. Forklaringer Sten Poss har forklaret, at han er uddannet akademiingeniør. Poss Design laver bl.a. softwareudvikling og industrielt design. Han blev i 1995 kontaktet af Bruun+Brandrup I/S vedrørende MediBOX grafik og dokumentstyring. Han var ikke ansat hos Bruun+Brandrup I/S. Dengang kunne man alene søge i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning ved hjælp af en CD rom. Fonden beskrev ønsker og behov, men ikke særlig detaljeret. På baggrund heraf lavede han sammen med Bruun+Brandrup I/S MediBOX version 1.0. Han overtog Bruun+Brandrup I/S rettigheder til MediBOX i Han betalte ikke vederlag for rettighederne, men der var enighed mellem parterne om, at Henrik Bruun skulle have noget, hvis rettighederne senere blev videresolgt. Han kan ikke huske, om de i den forbindelse drøftede royalty. Om siden blev udviklet til 1.0 versionen. Fonden bad om at få anført, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning havde copyright. Om siden er løbende opdateret af ham i overensstemmelse med Fondens anvisninger. Han har leveret arkitekturen og layoutet og Fonden det indholdsmæssige. Fonden har således ikke været involveret i kodningen eller opbygningen af programstrukturen. Det er ikke givet, at en knap skal fungere på en bestemt måde i et program, og der sker ofte ændringer undervejs i programmeringen. MediBOX version 5.5 havde ca programlinjer, hvoraf linjer var egentlig programkode, indeholdende procedurer, og der blev benyttet kontroller af forskellig oprindelse. Den database, som programmet giver brugeren adgang til, fylder 273 MB og indeholder 27 tabeller med 429 felter. Derudover er der løse databaser med kontaktoplysninger på i alt 7,76 MB. Under installationen installeres 49 programfiler og kontroller. Endvidere er der udviklet et selvstændigt dataoptimeringsprogram til vedligeholdelse af databasen og et komplet

5 5 installationsprogram. Frem til 1998 havde han anvendt op mod timer og fra 1998 til nu har han anvendt ca timer på udviklingen af MediBOX. Inden han skrev e mailen af 4. september 2002, havde han på et møde den 21. august 2002 hos Ole Klitgaard mundtligt anmodet om royalty. Edb gruppens umiddelbare reaktion var, at det nok ikke ville blive accepteret. I sin e mail af 31. januar 2003 krævede han royalty for 2003 opdateringerne. Han har aldrig givet udtryk for, at han ville give afkald på sit krav om royalty. Ved leveringen af CD rom erne i 2003 krævede han royalty, således at Fonden måtte honorere hans royaltykrav, hvis de ville sælge CD rom erne. På baggrund af Fondens opgørelser mente han, at der var ca brugere. Sven Gade har forklaret, at han er praktiserende læge. Fra var han bestyrelsesmedlem i og fra formand for Fonden. Han var med til at starte MediBOX op i 1995/96. De havde lavet en CD rom i samarbejde med Bruun+Brandrup I/S med diverse artikler, hvor der til sidst lå årgange af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Ideen til MediBOX var udelukkende Ib Ahnfeldt Mollerups, der også udviklede BMI og graviditetsmappen. Fonden havde lagt hele kompetencen omkring MediBOX projektet ud til edb gruppen. Fondens bestyrelse fik dog forelagt de større tilbud fra Poss. Poss henvendelse om royalty blev forelagt Fondens bestyrelse, der afviste kravet. Ideen til MediBOX var udelukkende Ib Ahnfeldt Mollerups, der også udviklede BMIog graviditetsmappen. De videresolgte MediBOX til praktiserende læger stort set til kostprisen, idet Fonden ikke skulle tjene penge. Fonden besluttede på et møde den 27. september 2005 at forhøje prisen på MediBOX, idet man da havde anvendt mindst 2 mio. kr. på udviklingen og ønskede, at produktet skulle kunne balancere i sig selv. Prisforhøjelsen havde ikke sammenhæng med Poss royaltykrav. Ib Ahnfeldt Mollerup har forklaret, at han er praktiserende læge og fra 1995 har arbejdet med MediBOX, som var hans idé, og som hans datter fandt på navnet til. Det første program, Clarion, fra 1995 bestod blot af artikler og tekster. Programmet skiftede navn til MediBOX ved overgangen til Microsoft Access, som gjorde det muligt at søge på tekster. Poss var med

6 6 som grafiker, mens Henrik Bruun var programmør. Omkring 1998 begyndte Sten Poss at programmere. Han er medlem af Fondens edb gruppe og ansvarlig for det lægefaglige indhold af MediBOX, hvorimod han ikke har haft noget at gøre med programmering. Edbgruppen havde ikke adgang til kildekoderne. Samarbejdet med Poss foregik på den måde, at de drøftede ændringerne, hvorefter Poss sendte et tilbud på arbejdet. Edb gruppens krav var detaljerede i den forstand, at man angav, at når man trykker på en knap, skal der stå det og det. Der blev dog aldrig lavet egentlige kravsspecifikationer. Den lægefaglige grafik stod han for, mens det grafiske udtryk brugerinterfacet er designet af Poss. Edb gruppen havde et ønske om en BMI mappe og indholdet heraf. Poss lavede herefter BMI mappen, idet edb gruppen gav ham formlen til udregning af BMI, ligesom Poss lavede graviditetsmappen efter at have modtaget en oversigt over et graviditetsforløb fra edbgruppen. I 1998 drøftede Fonden rettighederne til programmet med Bruun+Brandrup I/S, idet der var problemer med levering af opdateringer inden for de aftalte tidsfrister, men der blev ikke opnået enighed om beløbet, hvorefter samarbejdet fortsatte som hidtil. Listen over udviklere på MediBOX s Om side er ikke komplet. Det er Poss, der har skrevet Om siden, herunder bemærkningen om, at Fonden har copyright til programmet. Mikael Tvede Andersen har forklaret, at han var ansat i Fonden fra , og at han har skrevet vejledningen om oprettelse af nye brugere i MediBOX. Han forsøgte at få tilbagemeldinger fra lægerne på, hvor mange brugere der var, men der var ikke nogen systematisk tilbagemelding. Han vil tro, at der har været ca brugere af MediBOX. Antallet af brugere svarer ikke til antallet af solgte CD rom er, idet man kunne installere CDrom en både med enkeltbruger og med flere brugere. De sendte ca. 650 CD rom er ud ad gangen. Ole Klitgaard har forklaret, at han er praktiserende læge og har været ansat hos Fonden som programchef for MediBOX siden 1. januar Samarbejdet mellem Poss og Fonden foregik således, at edb gruppen fremsatte ønsker til opdateringer, hvor de efter en dialog med Poss nåede til et kompromis mellem ønskerne og de tekniske muligheder. Poss kom efterfølgende med tilbud, som blev gennemgået i edb

7 7 gruppen. Efter accept af tilbuddet, helt eller delvist, påbegyndte Poss programmeringen. Edb gruppen modtog testversioner, og programmet blev testet i praksis. Han besluttede, hvilke dokumenter programmet skulle indeholde. Poss bidrog med programmeringen og layoutet. Dialogboksenes udformning er givet på baggrund af Microsoft Access standarden. De talte om, hvor knapperne skulle sidde, og hvad der skulle stå på knapperne. Poss havde, uden at være opfordret hertil, lavet et oplæg til et møde i begyndelsen af januar 2002 vedrørende MediBOX fremtid. Dagen efter mødet lavede Edb gruppen selv en oversigt over, hvad de ønskede den nye version af MediBOX skulle indeholde. BMI pakken blev implementeret efter mødet, men ideen, der kom fra Mikael Tvede Andersen og Ib Ahnfeldt Mollerup, var allerede fremme i Edb gruppen kom med ønsker til, hvad BMImappen skulle kunne, ligesom de leverede beregningsformler. Ib Ahnfeldt Mollerup fik ideen til graviditetsmappen. Efter at samarbejdet med Poss blev afbrudt som følge af hans royaltykrav, har Fonden anvendt godt 1 mio. kr. til at udvikle en internetudgave af MediBOX, som har afløst CD rom udgaven. Henrik Bruun har forklaret, at han er civilingeniør, og at han udførte arbejde for Fonden fra MediBOX kom på banen i Han skrev programmet sammen med Sten Poss. Fonden angav, hvad de gerne ville have, at programmet skulle kunne. Han har ikke haft noget at gøre med MediBOX siden august Han gav Poss lov til at arbejde videre med programmet. Rettighederne blev fuldt ud overdraget til Poss uden vederlag. Hvis Poss kort efter solgte programmet, skulle de dog drøfte vederlag. De lavede alene en mundtlig overdragelsesaftale, der er skriftligt bekræftet af ham og Birgitte Brandrup ved erklæringen af 24. maj De drøftede ikke spørgsmålet om royalties. Parternes synspunkter Poss s advokat har gjort gældende, at Poss har ophavsretten til MediBOX, herunder kildekoderne. Det er Poss, der har udviklet MediBOX, herunder programmering af funktioner, design og udarbejdelse af opdateringer. Fondens bidrag til samarbejdet har således alene bestået i en overordnet beskrivelse af Fondens behov. Poss er herefter

8 8 fremkommet med en pris for levering af de nye funktioner og ændringer, som blev accepteret af Fonden. Der foreligger ikke et ansættelsesforhold mellem Poss og Fonden, som omfattet af ophavsretslovens 59. I 1998/99 ønskede Fonden at få overdraget rettighederne til programmet, men der blev aldrig indgået en aftale herom. Rettighederne til programmet er derfor ikke overdraget til Fonden som anført i ophavsretslovens 53. Fonden har alene ret til at sælge de leverede CDrom er, men ikke til at lave nye programversioner eller til at ændre i programmet, jf. ophavsretsloven 56. Fonden har allerede i 1998 erkendt, at ophavsretten lå hos Bruun+Brandrup I/S, i hvis rettigheder Poss er indtrådt, og Poss har således eneretten til at foretage ændringer i MediBOX. Der er ikke grundlag for at nå frem til, at retten til MediBOX nu tilkommer parterne i fællesskab. Når der på programmets Om side står, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har copyright til programmet, må dette forstås således, at Fonden anerkender, at programmet er ophavsretligt beskyttet, men udtrykket copyright kan ikke sidestilles med, at rettighederne til programmet i forhold til Poss ligger hos Fonden, men indebærer alene at Fonden har retten til at påtale eventuelle krænkelser fra tredjemand. En ophavsmand kan til enhver tid ensidigt kræve royalty. Når man bruger ophavsretligt beskyttet materiale, accepterer man samtidig ophavsmandens vilkår, herunder krav om royalty. Da parterne ikke har indgået en fast samarbejdsaftale, har Poss til enhver tid kunnet ændre vilkårene for sine leverancer. Poss e mail af 4. september 2002 blev ikke besvaret skriftligt af Fonden. Først ved e mail af 3. marts 2003 tog Fonden forbehold for royaltykravet, men gav ikke udtryk for, at Fonden ikke ønskede at modtage flere ydelser fra Poss, hvis han krævede royalty. Fonden kan ikke gøre gældende, at den opkrævede royalty er for høj, idet størrelsen heraf har været oplyst. Fonden har væltet prisforhøjelsen over på sine brugere, idet prisen blev hævet fra 480,00 kr. til 760,00 kr. ekskl. moms pr. CD rom umiddelbart efter, at Fonden havde modtaget royaltykravet. Fonden har bevisbyrden for at dokumentere antallet af brugere af MediBOX. Da denne bevisbyrde ikke er løftet, må Poss beregninger lægges til grund.

9 9 Fondens advokat har gjort gældende, at ideerne til og indholdet af programmet, herunder graviditets og BMI mapperne, stammer fra Fondens edb gruppe. Den skabende og kreative indsats er således udført af Fonden, og Poss har alene foretaget teknisk programmering efter regning, og mellemværendet mellem parterne er endeligt udlignet fra faktura til faktura. Fonden har selv haft og har fortsat ret til at foretage videreudvikling, herunder opdateringer, af programmet. Af MediBOX s Om side fremgår det i overensstemmelse hermed, at copyright, det vil sige ophavsret, til programmet tilkommer Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Poss har selv uden protest skrevet denne side, og såfremt Poss mente selv at have ophavsretten til programmet, burde han have gjort dette klart fra samarbejdets begyndelse. Om siden angiver endvidere, at der har været flere om at udvikle programmet. Der kan godt være flere ophavsmænd til et program, og så er der tale om et fælles værk. Ophavsretten til MediBOX tilkommer således under ingen omstændigheder Poss alene, men højst Poss i fællesskab med Fonden. En deltager i et interessentskab kan ikke kræve royalty af sine medinteressenter for brugen af interessentskabets aktiver, medmindre interessenterne er enige herom. Brugsretten til MediBOX ligger ubestridt hos Fonden. Denne ret har Fonden haft i seks år forud for 2002, uden at der på noget tidspunkt har været tale om royalty, og Poss har derfor udvist retsfortabende passivitet ved ikke fra starten at stille krav herom. Fonden er således med rette gået ud fra, at den betaling, som Fonden erlagde for hver opdatering, var endelig og afsluttende betaling til Poss. Poss har endvidere på trods af Fondens skriftlige afvisninger af Poss krav om royalty valgt fortsat at udføre sit arbejde for Fonden. Brevet fra Fondens tidligere formand, Jens Aage Stauning, af 2. august 1998 kan ikke tages som udtryk for Fondens anerkendelse af, at Poss i forhold til Fonden har eneret til programmet. Stauning er praktiserende læge og har ikke forstand på ophavsret. Henrik Bruuns forklaring om overdragelse af rettighederne fra Bruun+Brandrup I/S til Poss er uden betydning, idet Bruun+Brandrup I/S ikke havde nogen rettigheder at overdrage. Der foreligger heller ikke noget skriftligt fra overdragelsen, og der blev ikke betalt vederlag. Skulle retten på trods heraf finde, at der skal betales royalty for 2003 og 2004, bør der alene ske betaling efter antal solgte CD ere.

10 10 Sø og Handelsrettens afgørelse MediBOX er en videreudvikling af den CD rom, hvorpå Fonden med bistand fra Bruun+Brandrup I/S fra 1995 havde samlet artiklerne fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og forbundet dem med en søgefunktion. Arbejdet med denne videreudvikling blev foretaget af Fonden ved Ib Ahnfeldt Mollerup i samarbejde med Bruun+Brandrup I/S, hvortil Poss var knyttet. Udviklingen skete ved, at Ib Ahnfeldt Mollerup leverede en række yderligere artikler og overgav Poss et graviditetshjul og en formel til beregning af BMI. Endvidere angav Fonden nogle funktioner, programmet skulle rumme, og Poss programmerede herefter disse og sørgede for det grafiske design. Forhandlingerne om en kontrakt mellem Bruun+Brandrup I/S og Fonden i lå forud for udarbejdelsen af version 3.0 fra december Forhandlingerne førte imidlertid ikke til noget resultat, og man fortsatte med at lade Fonden markedsføre MediBOX som sit program, samtidig med at Bruun+Brandrup I/S og Poss fik betaling for opdateringer m.v. på grundlag af detaljerede tilbud, der beskrev de enkelte ændringer og prisen herfor. Det må i overensstemmelse med Birgitte Brandrup og Henrik Bruuns erklæring af 24. maj 2005 og Henrik Bruuns vidneforklaring lægges til grund, at Poss nu er indehaver af de rettigheder, der ved overdragelsen i 1999 tilkom Bruun+Brandrup I/S. Uanset om MediBOX i forhold til tredjemand måtte være ophavsretligt beskyttet, findes retten til programmet i parternes indbyrdes forhold herefter at måtte tilkomme parterne i fællesskab. Retten lægger herved særlig vægt på, at programmet er blevet til som følge af parternes fælles indsats, som blev fortsat og udbygget i forbindelse med nye versioner, også i årene efter 1998/99, hvor parterne uden resultat havde søgt at nå til enighed om en formalisering af deres samarbejde. Retten finder herved ikke at kunne tillægge Jens Aage Staunings erklæring af 2. august 1998 eller angivelsen af rettighedshavere på programmets Om side nogen særlig betydning, idet disse erklæringer var af modsat indhold og ikke afspejlede, at parterne i realiteten havde

11 11 samvirket om tilblivelsen af programmet, ligesom erklæringerne blev afgivet uden nogen som helst juridisk undersøgelse af, hvem der nærmere havde rettighederne til MediBOX. Parternes adfærd må efter rettens opfattelse forstås således, at Fonden kunne sælge MediBOX til lægerne, og at Poss fik sit vederlag i form af honorar for at udføre nærmere aftalte ændringer og opdateringer i programmet. Uden udtrykkelig aftale om ændring af parternes indbyrdes retsforhold var Poss herefter uberettiget til i forbindelse med november 2002 opdateringen stille krav om betaling ikke blot af honorar for arbejdet med programmering mv., men tillige af royalty fra de øvrige deltagere i samvirket. Parterne kunne i fællesskab have rejst krav om royalty over for tredjemand. Derimod kunne hverken Poss eller Fonden rejse krav om betaling af royalty over for Fonden, henholdsvis Poss. Det bemærkes herved, at det var en central del af formålet med det driftsfællesskab om MediBOX, som parterne stiltiende havde aftalt ved konkludent adfærd, at Fonden i forhold til lægerne markedsførte MediBOX som sit program. Fonden er på intet tidspunkt indgået på Poss krav om betaling af royalty og blev under de foreliggende omstændigheder heller ikke forpligtet hertil ved at modtage og betale for opdateringerne i 2003 og Det lægges herved til grund, at der var en klar forståelse mellem parterne om, at spørgsmålet om royalty måtte udskydes til særskilt afgørelse, hvilket for Poss vedkommende gav sig udslag i, at han udførte og leverede de aftalte opdateringer, selv om Fonden havde erklæret ikke at ville betale royalty. Herefter frifindes Fonden. Under hensyn til sagens resultat betaler Poss kr. i sagsomkostninger til Fonden. T H I K E N D E S F O R R E T Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning frifindes. Poss Design v/ Sten Poss skal inden 14 dage til Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning betale kr. i sagsomkostninger. Ole Lundsgaard Andersen Michael B. Elmer Claus Thorsgaard

12 12 (retsformand) (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. København, den 29. maj 2013 Sagsnr. 2011-0166/CHNJML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A, der er advokat for Klager, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 Sag 80/2016 Henrik Lehm og 57 Nord I/S (advokat Rasmus Haugaard for begge) mod Gramrode Møbelfabrik A/S (advokat Johan Løje) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere