R E F E R A T. Magistratens og byrådets budgetlægning for på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13. den 31. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Magistratens og byrådets budgetlægning for 2016 2019. på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13. den 31. august 2015 2."

Transkript

1 :5 R E F E R A T Magistratens og byrådets budgetlægning for på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13 den 31. august september 215 Indhold Side Generelle bemærkninger til Magistratens og byrådets budgetlægning for Bilag 1: Resultatopgørelse Bilag 2: Bemærkninger vedrørende budgetforslag Bilag 3: Driftsrammer Bilag 4: Forslag til anlægsbudget Bilag 5: Servicerammen Magistraten fremlægger budgetforslaget for 216 og overslagsårene Resultatopgørelse fremgår af bilag 1. Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet indenfor de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af Magistraten. Nogle af udgangspunkterne for budgetlægningen er: 215-budgettets budgetoverslag for 216, der som udgangspunkt viste en negativ balance på 156,8 mio. kr. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 216, der har fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der på landsplan forudsættes en reduktion i servicerammen på 468 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion i servicerammen i Aalborg Kommune på 16 mio. kr. Anlægsniveauet på landsplan udgør 16,6 mia. kr. mod 17,5 mia. kr. i 215. Ifølge Budgetloven må det forventes, at en manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter på landsplan vil udløse en kollektiv 1

2 økonomisk sanktion samt en økonomisk sanktion overfor de kommuner, der ikke har overholdt aftalen. Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.339, mio. kr. overholder Aalborg aftalen mellem regeringen og KL. Halvårsregnskabet for 215 herunder forventningerne til forbruget resten af 215, idet der særligt skal tages højde for konsekvenserne af tab på beskæftigelsestilskudsordningen på 19 mio. kr. og merudgifter på overførselsindkomstområderne på 69 mio. kr. Af aftalen mellem Regeringen og KL fremgår, at der ikke foretages midtvejsregulering af bloktilskuddet i 215. De demografiske udfordringer med et stigende antal ældre borgere og et faldende antal børn i de yngste aldersklasser. Anlægsudgifterne er ifølge forslaget på 574,5 mio. kr. i 216 plus anlægstilskud på 41, mio. kr. vedr. Aalborg Letbane. Såfremt at Aalborg kommunes andel af anlægsrammen beregnes i forhold til befolkningstallet, vil det give et anlægsniveau på 581 mio. kr. brutto Set over de fire år vil der i budgetforslaget være anlægsudgifter på 1.949,5 mio. kr. inkl. Aalborg Letbane. Anlægsrammerne fremgår af bilag 4. Beregning af forbruget af servicerammen i Budget 216 fremgår af bilag 5. Likviditet Aalborg Kommunes likviditet påvirkes i 215 udover det budgetlagte af bl.a. tabet på beskæftigelsestilskudsordningen, merudgifterne på overførselsindkomstområderne og overførte budgetter fra 214 som følge af mindreforbrug på drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden. For at imødegå likviditetspresset er der aftalt følgende model vedrørende overførsler fra Regnskab 215 til Budget 216: Ved Byrådets behandling af overførte driftsbudgetter fra Regnskab 215 til Budget 216 i april 216 skal der indenfor hver forvaltnings budgetområde vedtages tilsvarende overførsler til 217. Det vurderes, at der vil være tale om overførsler på ca. 75 mio. kr. Ved behandlingen af overførsler af merforbrug i 215 fra 215 til 216 skal finansieringen ske indenfor det vedtagne budget 216. Derved sker der en tilbagebetaling til kommunekassen. Det vurderes, at der vil være tale om merforbrug på Ældre- og Handicapforvaltningens område på mio. kr. De skønnede netto-mindreudgifter til anlæg i 215 på ca. 5 mio. kr., der skal overføres til 216, er indarbejdet under anlægsrammen for 216. Ved behandlingen af eventuelle yderligere overførsler af mindreforbrug på anlæg i april 216 skal der overføres tilsvarende beløb fra budget 216 til budget 217. Forventede overførsler vedrørende Indskud i Landsbyggefonden på 6 mio. kr. er indarbejdet under rammen for 216. Ovenstående vil lette kassetrækket i 215 med 185 mio. kr., hvortil kommer tilbagebetalingen i 216. I budgetforslaget for 216 vil der være et overskud, der styrker kassebeholdningen med 23,7 mio. kr., når Aalborg Kommunes andel af det ekstraordinære bloktilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3,5 mia. kr. på landsplan medregnes. Aalborg Kommunes andel heraf udgør 24,8 mio. kr. 2

3 Der er ikke i budgetoverslagsårene budgetteret med et ekstraordinært likviditetstilskud, ligesom der heller ikke er budgetteret med tab på beskæftigelsestilskud. Der er en forventning om, at tab på beskæftigelsestilskud vil blive neutraliseret af et eventuelt likviditetstilskud i og derefter over den nye udligningsordning, der vil gælde fra 218. I budgetforslaget fastholdes de nuværende skatteudskrivningsprocenter. Ansøgninger om lånedispensation og om andel af statens særtilskudspulje Aalborg Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation på 32,7 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde. Ministeriet har meddelt kommunen en låneadgang på 8,8 mio. kr. Endvidere har Aalborg Kommune ansøgt om 2 mio. kr. om året i fra den statslige særtilskudspulje til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Ministeriet har tildelt Aalborg Kommune et tilskud på 1,5 mio. kr. Omprioriteringsbidraget Med aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer for 216 er den hidtidige Moderniseringsaftale erstattet af et Omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget er på 1 % af de kommunale serviceudgifter på landsplan og stigende med 1 % om året. På landsplan svarer det til mio. kr. i 216. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlinger. Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 216 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. (citat fra aftalen) De 1,9 mia. kr. er indeholdt i kommunernes serviceramme for 216, hvorimod det resterende beløb på 468 mio. er fratrukket kommunernes serviceramme. Denne reduktion svarer til en reduktion i serviceudgifterne for Aalborg Kommune på 16,4 mio. kr. Fra 215-budgettet skal i 216 tilbageføres ikke-udmøntede besparelser fra Moderniseringsaftalen i alt 15,7 mio. kr., der skal tilbageføres de relevante forvaltninger og rammebudgetter. Hertil kommer Aalborg Kommunes andel af de 1,9 mia. kr. som er tilbageført kommunerne (ca. 7 mio. kr.) og er indregnet i servicerammen, som kommunen således selv råder over til anvendelsen. Demografi Den demografiske udvikling er især kendetegnet ved det stigende antal ældre borgere. Der er i budgetforslaget som følge heraf indregnet merudgifter på ældre- og handicapområdet på 2,3 mio. kr. i 216 samt 43,5 mio. kr., 64,8 mio. kr. og 9, mio. kr. i årene 217, 218 og 219. Øvrige ændringer vedrørende ældre- og handicapområdet fremgår af efterfølgende referat vedrørende forvaltningsområderne. Derudover er der foretaget reguleringer vedrørende demografi på øvrige områder på årligt 3,9 mio. kr. i mindreudgift. 3

4 Ældremilliarden Kommunerne har siden Finanslovsaftalen for 214 kunnet ansøge om andel af en statslig pulje til ældreområdet på 1 mia. kr. Fra 216 er beløbet overført til den ordinære bloktilskudspulje. Aalborg Kommunes andel heraf på 35,6 mio. kr. er tillagt budgettet for ældreområdet. Den videre proces Budgetforslaget vil blive beskrevet i detaljer under den bearbejdning, der finder sted frem mod udsendelsen forud for Byrådets 1. behandling. Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til ændringer i budgetforslaget. Tidsplan Fredag den 11. september 215: Budgetforslaget udsendes Torsdag den 17. september 215 kl. 13.: 1. behandling af budgettet Mandag den 21. september 215 kl. 19.: Borgermøde om budgettet på Nordkraft Torsdag den 24. september 215 kl. 9.: Budgetforligsforhandlinger Mandag den 28. september 215: Magistraten og byrådet behandler bevillingsmæssige konsekvenser for 215 Torsdag den 1. oktober 215 kl. 12.: Frist for indlevering af ændringsforslag Torsdag den 8. oktober 215 kl. 13.: 2. behandling af budgettet 4

5 Bilag 1 Resultatopgørelse Skattefinansieret område Mio. kr , , , , ,3-2.69, , ,4 Skattefinansieret område Skatter (statsgaranti i 216) Tilskud og udligning Tilskud social særtilskudspulje -1,5 Tilskud flygtninge Beskæftigelsestilskud, 216 Udviklingsbidrag til regionen Midlertidig kompensation vedr. refusionsoml., betaling til andre kommuner Huslejemoms Garantiprovision køb af Nordjyllandsværket Nettorente, inkl. ældreboliger A. er i alt -14, -14, -14, -14, -49,7-49,7-49,7-49,7 27,1 27,9 28,8 29,5 28,4 33,6,, 1, 1, 1, 1, -3, -3, -3, -3,,,,, , , , , , , , 11.89,7 Driftsvirksomhed (udgifter) Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb Omprioriteringsbidrag pct. årligt af serviceudgifterne -83,2-167,3-252,2 Fuld tilbageførsel omprioriteringsbidrag ,2 167,3 252,2 Tekniske justeringer Lønfremskrivning ,1 241,6 39,6 Hensat til budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel , 7,6 65,8 Hensat til satsregulering på budgetgaranterede udgifter, ,3 71,1 17,4 Hensat til takstregulering serviceudgifter, , 66, 1, Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering , jf tilskudsmodel 16,1 3,6 45, , , , ,9-278,7-285,4-321,4-289,8 574,5 466,1 393,6 284,3-14,9-55,5-41,5-24,9 41, 146, 44, Letbane, finansieret af særlig kassebeholdning -41, -146, -44, D. Anlægsvirksomhed i alt 469,6 41,6 352,1 259,4 E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 19,9 125,2 3,7-3,4 Indskud i Landsbyggefonden 78,4 72, 67, 6, Fjernkøling 13,5-98,7-98,7-98,7 B. Drift i alt (udgifter) C. Resultat af ordinær drift (A+B) Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) Anlægsudgifter, ekskl. Letbane Anlægsindtægter, ekskl. Letbane Letbane, udgift Finansieringsposter Frigivelser, el-deponeringer -98,7 Resterende betaling NV Net -3,7 Diverse øvrige balanceforskydninger Lånoptagelse skattefinansieret område 5,7 5,7 5,7 5,7-82, -82, -82, -32, 63,3 66,3 66,3 Andel af ordinær lånepulje -8,8 Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 64,4 Nettoafdrag på ældreboliger 17,7 18,3 18,9 18,9 F. Finansieringsposter i alt -9,8-25,1-22,8 2,2 181,1 1,1 7,9-1,2 1,1 7,9-1,2 G. Resultat Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -24,8 Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -23,7 - = indtægt : 5

6 Bilag 2 Bemærkninger vedrørende forslag til Budget Borgmesterens Forvaltning Internationaliserings- og projektpakke De erhvervsrettede projekter styrkes. Der afsættes 3,4 mio. kr. til en samlet internationaliserings- og projektpakke fra 216 og fremefter. Pakken er en del af Aalborg Kommunes Erhvervsplan En del handler om at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser gennem Invest in Aalborg. En anden del handler om etablering af af International House North Danmark, som skal danne rammen for tiltrækning og fastholdelse af af internationale talenter i Nordjylland. Der etableres en form for Repræsentation i Nuuk for at styrke relationerne til Grønland yderligere. Endelig indeholder pakken en fortsættelse af Center for Arktisk samarbejde samt yderligere erhvervsrettede projekter. Skibet LOA Der afsættes et årligt beløb på 75. kr. som tilskud til den fortsatte drift af LOA under forudsætning af, at et tilsvarende beløb skaffes fra andre bidragsydere. Venskabsbysamarbejde Kontoen for Venskabsbyer reduceres med 7. kr. til 5. kr. og indgår fremover i Aalborg Events. The Tall Ships Races Aalborg Byråd ansøger om at blive vært for TheTall Ships Races i 219 eller 22. Personalemæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Der lægges op til en nettotilpasning på 9 årsværk svarende til ca. 4, mio. kr. Nettotilpasningen gennemføres ved naturlig afgang, omplaceringer, frikøb, orlov samt organisationstilpasninger i øvrigt. Lønudgifterne udgør i alt 87,4 kr. i 215. By- og Landskabsforvaltningen Drift I By og Landskabsudvalgets driftsbudget for 216 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 % af nettodriftsudgifterne. Samlet sker der en reduktion på 4,8 mill.kr., som udmøntes på administration med 3,4 mill.kr. og på den øvrige drift med 1,4 mill.kr. heraf,9 mill.kr. på Natur, grønne områder og kirkegårde og,5 mill.kr. på veje. 6

7 Anlæg By og Landskabsudvalgets anlægsbudget er i disse år præget af nogle store anlægsprojekter Egnsplanvej, Vestre Fjordpark, Tornhøjområdet som tilsammen lægger beslag på knap halvdelen af den samlede anlægsramme i perioden Det har derfor været nødvendigt med en meget skarp prioritering af de mange øvrige projekter, som skal medvirke til at fortsætte den positive udvikling, Aalborg kommune har været igennem de seneste 1 15 år. Vestre Fjordpark I begyndelsen af august blev der afholdt licitation for et projekt til omdannelse af Friluftsbadet til et Maritimt Center. Licitationen var baseret på det vindende projektforslag fra 213, men lå betydeligt over det overslag, som den tilknyttede rådgiver havde udarbejdet. Projektet bliver nu omprojekteret og udbydes på ny i løbet af efteråret 215. Derfor er Vestre Fjordpark fastholdt i budget 216 og 217 og det forventes, at projektet fortsat kan gennemføres, så det står klart til DGIs landsstævne i 217. Astrupstien/Tornhøj Aalborg Kommune deltog i 212 i en konkurrence med fokus på forstæderne. Konkurrencen var udskrevet af RealDania og resulterede bl.a. i et forslag til en fornyelse af Tornhøjområdet ved Astrupstien. I budget 216 er der som led i realisering af projektet afsat 21 mill.kr. til at gennemføre en udvidelse af tunnelen hvor Astrupstien føres under Humlebakken. Det samlede projekt beløber sig til 5 mill. kr. hvoraf Realdania yder støtte på 25 mill.kr. mill.kr, og salg af grund til demensplejehjem udgør 14 mill.kr. Stigsborg Havnefront Stigsborg-området vil i de kommende år blive omdannet til en ny bydel som en del af Aalborg centrum nord for fjorden. Udviklingen af Stigsborg Havnefront vil ske på grundlag af den udarbejdede vision Vision for Stigsborg Havnefront og et Værdi- og kvalitetskatalog. Udviklingen af Stigsborg Havnefront søges gennemført ved etablering af et udviklingsselskab med deltagelse af institutionelle investorer. Selskabet søges dannet i 1. halvdel af 216. Tranholmvej Der har igennem flere år været ønske om at udvide Tranholmvej til 4 spor, da den er en vigtig trafikåre til erhvervsvirksomhederne i Aalborg Øst og ikke mindst til Aalborg Havn. Fortsættelsen af den industrielle vækst i området er meget afhængig af, at der skabes en bedre vejforbindelse, så ikke mindst godstransporten får bedre vilkår. Det forventes, at staten som et led i ønsket om at skabe mere vækst vil bidrage med 5 % til finansieringen. Viadukten over Vesterbro I perioden tages der fat på en renovering af garageanlæg og viadukt ved Vesterbro. Udskiftning af viadukt koordineres med BaneDanmarks sænkning af spor og etablering af køreledninger i forbindelse med forberedelsen til højhastighedstog og elektrificering. Projektet planlægges gennemført i 219 og p-anlægget forventes solgt efter renoveringen. Trafikregulering og sikkerhedsfremme. Der er fortsat stort fokus på trafiksikkerhed, og over de næste år afsættes der i alt 39,5 mill.kr. til investeringer i trafiksikkerhed, som omhandler farlige kryds, skoleveje, strækninger med stor risiko og sorte pletter. 7

8 Skovrejsning Der er fortsat behov for at udbygge indsatsen for at etablere mere skov. Der er i budgetforslaget afsat 11,5 mill.kr. til skovrejsning. Oplandsbyer Indenfor det seneste par år er der gennemført en dialog med borgerne i Nibe, Hals, Sejlflod, Storvorde og Klarup om udviklingen af byerne og lokalsamfundet. Planlægningen og dialogen fortsætter i de kommende år med de øvrige oplandsbyer, og derfor afsættes der årligt 3 mill.kr. til gennemførelse af de forslag, ideer og indsatser, som kommer frem i dialogen om udviklingspotentialet. Fortovsopretning og vejrenovering i landdistrikterne I mange af de mindre og mellemstore byer i er der behov for en særlig indsats for at genoprette såvel fortove som veje. Der er i forvejen etableret funktionskontrakter, der medvirker til en forbedring af vejvedligeholdelsen i landdistrikterne og med budgetforslaget afsættes er yderligere 5 mill.kr. årligt i årene til en forstærket indsats på fortove og veje. Forfaldne huse Aalborg Kommune har igennem de seneste 4 år brugt flere millioner på at fjerne forfaldne huse i landdistriktet. Denne indsats fortsættes i 216, hvor der er afsat netto 4 mill.kr. til formålet. Personalemæssige konsekvenser By og Landskabsforvaltningen Netto forventes ændringerne på driften at resultere i en tilpasning på 6 til 7 årsværk, som forventes at ske ved naturlig afgang, omplacering m.v.. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Målrettede investeringer skal få flere i job Der vil i 216 blive investeret 1 mio. kr i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne skal tjene sig hjem ved at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Der satses på især på 2 områder. For det første styrkes Jobcentres kontakt til og samarbejde med de private virksomheder. Erfaringsmæssigt vil dette kaste flere job af sig. Dernæst investeres i at få flere unge på dagpenge hurtigere i job efter endt uddannelse. Det vil bl.a. ske ved fremrykket indsats på uddannelsesinstitutionerne. Investeringerne på beskæftigelsesområdet skal også afhjælpe konsekvenserne af, at Aalborg Kommune mister penge på det særlige beskæftigelsestilskud fra staten. Et øget samarbejde med private arbejdsgivere forventes at reducere behovet for offentligt løntilskud. Desuden arbejdes der i Jobcentret med en række afbureaukratiseringsforslag. Tilsammen kan dette reducere de samlede udgifter med 1,6 mio. kr. om året. Fortsat støtte til nye forældre Sundhedsplejens kurser for førstegangsforældre er en stor succes. Kurserne støtter forældrene i deres nye rolle og har samtidig et forebyggende aspekt. Således forventes det, at 9 % af alle førstegangsfødende fremover deltager i kursusforløbet. Derfor tilføres 2 mio. kr. til indsatsen. 8

9 Tidligere og bedre hjælp til børn og unge Investering i flere rådgivere på områderne socialt udsatte børn og unge og børn og unge med handicap kan både give bedre effekt og på sigt føre til lavere udgifter. Det skyldes, at familierne kan støttes tidligere og bedre og at indsatsen finder sted i barnets nærmiljø. Samtidig forebygges dyrere foranstaltninger - herunder anbringelser. I alt ansættes i 216 og ekstra rådgivere i familiegrupperne og Specialgruppen for Børn og Unge. Det vil samtidig bidrage til at imødegå arbejdspresset på området. Støtte til socialt arbejde for børn og unge Headspace, hvor unge hjælper og rådgiver andre unge med personlige problemer, har kørt som forsøg. De bliver nu bevilget 75. kr. om året i fast støtte. Der er afsat midler til en særlig praktikcoach, der skal matcher udsatte unge med lokale arbejdsgivere. Samtidig får Barnets Blå Hus, der hjælper børn og familier, hvor der eksempelvis er misbrug, nu mulighed for at fortsætte aktiviteterne med ½ medarbejder. Ny model for åbningstider Fremover vil åbningstiderne på daginstitutionsområdet følge en model med en åbningstid på enten 5 eller 53 timer. Den lange åbningstid vil primært ligge i institutioner i oplandsbyerne til Aalborg og Nørresundby. Denne omlægning vil frigøre 4 mio. kr. Kommunens tilbud om aften og døgnpasning fastholdes fortsat. Kommunal tandbehandling i det tidligere Hals Kommune: Hidtil har børn og unge fra den tidligere Hals Kommune kunnet vælge at modtage tandbehandling på private klinikker. Fremover skal de modtage tandbehandling på en kommunal klinik i Nørresundby, hvilket giver en besparelse på,8 mio. kr. Dette forventes samtidig at ville sikre en mere ensartet forebyggende og behandlende indsats til alle børn og unge i Aalborg Kommune. Forsøg med særlig misbrugsbehandling til grønlændere Der ønskes at gøre brug af erfaringer fra Grønland i forhold til de særlige behov, som grønlændere med misbrug har. Erfaringen er, at mange ikke har glæde af de eksisterende tilbud. Der er derfor afsat midler til at udvikle et forsøg i samarbejde med Katsorsaavik fra Nuuk. Ekstra midler til servicelovens område Førtidspensionsreformen betyder færre tilkendelser af førtidspension. Det betyder i stedet pres på udgifterne til eks. socialpædagogisk støtte eller midlertidig ophold i botilbud efter serviceloven. Det forventes i 216 at øge udgifterne med 2 mio. kr. Aalborg Kommune afsætter 15 mio. kr. ekstra på dette område til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. De sidste 5 mio. kr. findes via rationaliseringer og innovation på området. Modtagelse af flygtninge I 216 vil Aalborg Kommune fortsat have en stor udfordring med at skulle modtage nye flygtninge. Byrådet har derfor afsat 26 mio. kr. til at imødegå øgede udgifter på området. Dette beløb ligger under 9

10 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering af udgiftsbehovet. Der er imidlertid stor usikkerhed om tilgangen af nye flygtninge. Området vil derfor blive fulgt tæt i 216. Ny børnehave i Klarup og Karolinelund og permanent bygning til Skuret Der er afsat penge til at realisere de planlagte anlæg af en ny børnehave i Klarup, en ny børnehave i Karolinelund og opførelsen af en permanent bygning til ungecentret Skuret i Nørresundby. Omsorgstandplejen Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til ældre. I takt med at flere og flere ældre medborgere fortsat har deres egne tænder, er der behov for at kunne udvide indsatsen og gøre den mere tidssvarende. Det kræver udvidede rammer. Derfor afsættes i 216 4,3 mio. kr. til udvidelse af tandklinikken Filstedvej. Personalemæssige konsekvenser - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Det forventes, at der ansættes netto 6-7 helårspersoner. På det pædagogiske område kan blandt andet ændrede åbningstider betyde omplaceringer/nedsat tjenestetid. Ældre- og Handicapforvaltningen Ældreområdets økonomiske rammer Byrådet har forud for budgetdrøftelserne fastlagt de økonomiske rammer for ældreområdet for Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen tildeles 28 mio. kr. i demografiregulering, hvoraf 7,5 mio. kr. finansieres indenfor området egen ramme ved forsat omprioritering og effektivisering. Samtidig overgår pulje til løft af ældreområdet ældremilliarden til bloktilskud fra 216 og tilføres ældreområdets økonomiske rammer. Omprioriteringsbidrag I driftsbudgettet for 216 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 15,2 mio. kr. Nye opgaver på sundhedsområdet Opgaveglidning på sundhedsområdet, der følger af Sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, og af at sygehusene mindsker indlæggelsestiden og øger den ambulante aktivitet, betyder nye opgaver i Ældre- og Handicapforvaltningen. Samlet set er der prioriteret 1,4 mio. kr. til at varetage de nye opgaver som IV-behandling i hjemmet, særlige midlertidige pladser og udgiftsvæksten på stomi og kateter. Det er aftalt, at der skal ske drøftelser mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen om en videre prioritering af sundhedsmidlerne. Ekstra midler til voksen-handicapområdet På handicapområdet er der en forventet udgiftsvækst på personlig hjælperordning (BPA) på 25 mio. kr., hvoraf de 12 mio. kr. vedrører 215. Der er bevilget 1 mio. kr. til at imødegå denne udvikling. Ældreog Handicapforvaltningen har gennem prioriteringer selv finansieret yderligere 2 mio. kr. til kendte borgere. Dertil kommer finansiering af merudgifter på ledsagerordningen med 1 mio. kr. 1

11 Der er tale om et af de kommunale områder, der er under pres, hvorfor udviklingen vil blive fulgt tæt. Prioritering af ønsker inden for egen driftsramme Ældre- og Handicapudvalget har prioriteret ønsker for 7,1 mio. kr. inden for egen budgetramme. Det drejer sig om lægefaglig kapacitet i tilknytning til en samlet kvalitets- og innovationsenhed, nye rehabiliteringspladser og kompetenceløft til medarbejderne på ældreområdet i forhold til den nye og mere komplekse opgaveløsning. Samtidig sikres midler til demenssikring, forløbskoordinatorer, vagtcentralen samt Café Studievej. Konsolideringsplan for plejehjem Konsolideringsplanen for plejehjem videreføres med en udvidelse af Uttrupgaard med 32 pladser. Der er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud til byggeriet. Byggeriet erstatter de to mindre plejehjem Ulstedparken og Solgården, og de tilhørende aktivitetscentre. Med byggeriet kan forventes en effektivisering på 2,6 mio. kr. i 217 stigende til 3,7 mio. kr. i 218. Ud over byggerierne af nye plejeboliger sættes en indsats i værk for at sikre hurtigere genudlejning af plejeboliger for på den måde at få en bedre anvendelse af den eksisterende kapacitet. Nye midlertidige pladser og storkøkken For at sikre muligheden for at hjemtage borgerne hurtigt fra sygehuset og levere den nødvendige komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi, etablerer Aalborg Kommune et nyt center med 48 midlertidige boliger, herunder 25 geriatriske boliger. Der er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud til opførelse af erstatningsbyggeri for Riishøjcentret. Der søges deponeringsfritagelse til etablering af nyt storkøkken som et offentligt privat partnerskab. Der er ikke hermed taget stilling til den endelige etablering. Hvis der opnås deponeringsfritagelse, vil etableringen være uden likviditetsmæssig betydning for Aalborg Kommune. Omstilling og effektivisering på ældreområdet For at kunne prioritere de ovenstående indsatser er der behov for yderligere omstilling og effektivisering. På sygeplejeområdet skal der ske en effektivisering gennem øget anvendelse af sygeplejeklinikker. Samtidig skal der ske en overdragelse af afgrænsede dele af sygeplejens opgaver til hjemmeplejen. I hjemmeplejen reduceres serviceniveauet med henblik på at reducere den leverede tid i hjemmeplejen nedsættes fra gennemsnitligt 4 timer og 41 minutter pr. uge til gennemsnitligt 4 timer 26 minutter pr. uge. Det forudsættes endvidere, at yderligere indsats på træning før pleje kan reducere udgifter for 14,6 mio. kr. På træningsområdet reduceres taksterne svarende til en besparelse på 3 mio. kr. Desuden bortfalder muligheden for enkeltstående bevillinger af individuel transport efter servicelovens 117. Der igangsættes en proces vedr. den fremtidige placering af forebyggende medarbejdere. Omstilling og effektivisering på Handicapområdet På handicapområdet reduceres med 4 mio. kr. vedr. socialpædagogisk ledsagelse, således at ledsagelse fremadrettet sker til aktiviteter, der ikke medfører udgifter for det medfølgende personale. Derudover justeres BPA-ordningens arbejdsgivertillæg, hjælperrelaterede udgifter og personalemøder svarende til en effektivisering på 1,5 mio. kr. 11

12 Administration i Ældre- og Handicapforvaltningen På det administrative område skal der ske effektiviseringer med 2,6 mio. kr. svarende til 2% af lønudgifterne i den centrale og decentrale administration. Flådestyring af biler betyder også en effektivisering. Personalemæssige konsekvenser Ældre- og Handicapforvaltningen Samlet set er der ikke konsekvenser for personalenormeringen, med der vil være forskydninger mellem personalegrupperne. Eventuelle justeringer forventes gennemført ved naturlig afgang. Skoleforvaltningen Skolernes udviklings- og investeringsplan Skoleudvalget får mulighed for at arbejde videre med udmøntningen af den store udviklings- og investeringsplan, hvor et konsortium bestående af SMART architects, Friis & Moltke og Cowi har gennemgået alle skoler med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer. Hastigheden bliver nedsat lidt i forhold til sidste års budget, men der er 377 mio. kr. til rådighed for skoleområdet over en fire-årig periode. Ud over udviklings- og investeringsplanen kan nævnes en markant investering på 6 mio. kr. på Løvvangskolen, 1 mio. kr. til udskiftning af det trådløse net på alle skoler samt et beløb på 3 mio. kr. til at begynde arbejdet med etablering af en ny skole. Læringsplatformen På driftssiden er der afsat midler til at etablere læringsplatformen, der bliver omdrejningspunktet for læringsaktiviteter på skolerne de kommende år. Det er tanken, at der er etableres en digital platform, hvor man som lærer både kan planlægge og gennemføre sin undervisning og have et redskab til evaluering, ligesom eleverne anvender platformen i deres undervisning, til løsning af opgaver, opfølgning på lektier m.v. Alle elever i årgang har deres egen bærbare enhed. Det har vist sig at være den vigtigste satsning i forhold til it i undervisningen gennem de senere år. I budget 216 og kommende år er der nu afsat midler til, at også yngre årgange kan få egen bærbar enhed. Målet er, at alle elever i klasse skal have egen bærbar enhed. Elevinddragelse Skoleudvalget vil arbejde på at igangsætte en række særlige indsatser med elevinddragelse, der samlet set skal bidrage til indfrielse af Skoleforvaltningens vision og mål. Elevernes inddragelse vil ske i forhold til arbejdet med målet Alle har mod til at deltage i verden, samt målet Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende. Der er afsat ½ mio. kr. til opgaven. Ledelse og administration på skoleområdet Det har været nødvendigt at reducere i nogle budgetter for at få finansiering til de nye tiltag. 12

13 Blandt andet skal der findes en besparelse på 3,3 mio. kr. på ledelse og administration. Besparelsen skal findes såvel i den centrale forvaltning som på de decentrale enheder. Pædagoger i undervisningen Aalborg Kommune udvidede antallet af pædagoger i undervisningen markant ved indførelsen af folkeskolereformen sidste år. Der er afsat 45 mio. kr. til pædagoger, der indgår i undervisningen og yderligere 46 mio. kr. til pædagoger, der indgår i den understøttende undervisning. Der er lagt op til en reduktion af antallet af pædagoger i undervisningen svarende til 6,1 mio. kr. på årsbasis. Personalemæssige konsekvenser - Skoleforvaltningen Budgetforslaget på skoleudvalgets område vil netto betyde uændret stillingsantal, men der kan ske nogle forskydninger inden for de enkelte personalegrupper. Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhedsområdet På sundhedsområdet afsættes 1 mio. kr. til en indsats blandt psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne. Indsatsen sker i et partnerskab med ungdomsuddannelserne og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Sundhedsindsatsen skal fremadrettet også have fokus på fysisk som psykisk trivsel. Undersøgelser viser, at mange unge føler sig nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige samt ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i deres liv, hvilket kan gøre, at unge i uddannelserne er frafaldstruede og på længere sigt kan have vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er besparelser på sundhed for 1.4 mio. kr Kultur, Landdistrikter og Fritid Der afsættes,5 mio. kr. til at styrke Aalborg Festivals, som i løbet af 214 har startet en udvikling, der forhåbentligt på længere sigt vil gøre begivenheden til en storslået og helt unik branding for Aalborg. Platform 4 har til formål er at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for elektronisk kunst og kultur. Den hidtidige finansiering ophører, og der afsættes,3 mio. kr. i 216 til at videreføre initiativet. Siden 212 har Aalborg Kommune samarbejdet med 1Fryd om at udvikle spillestedet med henblik på, at 1Fryd ansøger Kulturstyrelsen om status som regionalt spillested med virkning fra 1. januar 217. Der afsættes,44 mio. kr. til at understøtte dette. Der afsættes,35 mio. kr. til udvikling og realisering af et kulturpas for børn. Kulturpasset skal gøre børn nysgerrige på at besøge kommunens kulturinstitutioner og events. Der afsættes,6 mio. kr. til drift af overdækkede gadeidrætsfaciliteter i Aalborg Kommune, som der tidligere er afsat midler til anlægget af. Den resterende del af driftsfinansieringen sker i samarbejde med Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 13

14 På Kultur, Landdistrikter og Fritid sker der besparelser på knap 3,9 mio. kr. Kollektiv trafik Der sker en samlet styrkelse af den kollektive trafik i Aalborg Kommune på 4, mio. kr., som anvendes til udbygning af den kollektive trafik frem mod letbanen samt konkrete initiativer. Biblioteker Der afsættes,3 mio. kr. til øget forbrug af digitale medier, som er i markant vækst, samtidig med at der ikke sker en tilsvarende nedgang i udlånet af fysiske materialer. Ordkraft har været afviklet i 5 år, og den står nu som en betydelig og professionel kultur-event, som nyder stor anerkendelse hos de ca. 6. gæster, forfattere, forlag mm. Aalborg Kommunes finansiering udløber i 215, og der afsættes derfor årligt,4 mio. kr. til at videreføre Ordkraft. Der spares i alt 1,2 mio. kr. på Aalborg Bibliotekerne. Der realiseres en rammebesparelse på,33 mio. kr. på forvaltningens administration. Administration Sundheds- og Kulturforvaltningen Besparelserne i Sundheds- og Kulturudvalgets budget for 216 forventes at ville medføre reduktion i personalenormeringen i størrelsesordnen 1-2 normeringer. Reduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. Miljø- og Energiforvaltningen Brugerfinansierede områder For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler en ny forstærkningsledning til Østhavnen, færdiggørelse af installationen af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm. Der er med budgetforslaget skabt mulighed for, at der etableres et Fjernkøleselskab, der kan levere køling til det nye Universitetssygehus mv. I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket pr. 1. januar 216 etableres en ny energikoncern, hvor Nordjyllandsværket, Varme, Gas, Energicenter Aalborg samt Fjernkøleselskabet forventes at indgå som nye aktieselskaber. Selvom de kommunale forsyningsvirksomheder bliver omdannet til selskaber vil dette ikke ændre på den nødvendige udbygning af kapitalapparatet, herunder en fortsat konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning. I forbindelse med beslutning om køb af Nordjyllandsværket blev det desuden besluttet, at Aalborg Kommune etablerer et råd for Grøn Energi. Rådet skal fungere som rådgivende udvalg i forhold til, at der inden udgangen af 216 skal udarbejdes en strategi for, hvordan Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde bliver fossilfri. På renovationsområdet vil den nye affaldshåndteringsplan medføre væsentlige ændringer på affaldsområdet. Affald skal ikke opfattes som et restprodukt, men som en værdifuld ressource, hvor det er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så længe som muligt. For at øge genanvendelsen 14

15 etableres der i 216 en ordning, som giver borgerne mulighed for at frasortere og aflevere plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved den enkelte husstand. I 216 erstattes indsamlingsordningen for småt brændbart til en ordning for indsamling af haveaffald. I 216 skal der kortlægges muligheder for at affald, der indsamles i tætbyen, opsamles i underjordiske beholdere. Det sker som følge af vedtagelsen af Aalborg Uden Affald, hvor det er et mål at etablere fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig skal indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger i områder, hvor det kan være svært at få plads til udstyr. Omkostningerne til de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 216 og fremover. Som følge heraf er der foretaget en justering af gebyrerne i 216. Skattefinansierede områder Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune, vil fortsætte den gode udvikling siden centeret blev etableret i 214. Centeret har stor fokus på øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn omstilling gennem forskellige projekter; bl.a. Bæredygtigshedsfestival, Grønne Butikker, Grøn Agent mm. På miljø- og energiområdet vil der i 216 være særlig fokus på implementering af den Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget ved årsskiftet 215/216. Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab samarbejder om at finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med budgetforslaget skabes mulighed for at opbygge viden og innovationskraft hos de lokale bygherre og entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve op til kravene i DGNB-certificeringen eller tilsvarende. Frem til udgangen af 217 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. For at mindske lodsejernes gener ved at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, skal der så vidt muligt gennemføres jordfordeling. I 216 arbejdes der på dette i Aalborg Sydøst. I løbet af 216 vil spildevandsplanen blive revideret som opfølgning på, at de statslige vandplaner nu foreligger og som opfølgning på den kommunale vandhandleplan. Spildevandsplanen beskriver bl.a., hvilke konkrete tiltag, der skal ske for 35 regnbetingede udløb i tilknytning til overløb fra fælleskloak i form at separatkloakering af byområder eller etablering af bassiner. I 216 forventes arbejdet med Varmeplan 23, der har været delt i 4 faser, afsluttet. Hermed foreligger et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion. Personalemæssige konsekvenser Miljø- og Energiforvaltningen Det forventes ikke, at budgetforslaget får personalemæssige konsekvenser 15

16 Forslag til driftsramme Aalborg kommune totalt Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 14.42, , , , , , , ,397 Total (Netto) , , , ,737 Borgmesterens forvaltning 163,999 31,13 167,196 31,13 167,252 31,13 167,252 31,13 By- og landskabsforvaltningen 38,596 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.734, , , , , , , ,761 Ældre- og handicapforvaltningen 3.127, , , , ,78 617, ,98 617,12 Skoleforvaltningen 2.396,953 28, ,673 28, ,667 28, ,667 28,495 Miljø- og Energiforvaltningen 122,351 25, ,681 25, ,592 25, ,592 25,138 Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.454, , , , , , , ,857 Rammebevillinger 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19,7 Opr.budget, Aalborg 13.82, , , , , , , ,143 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer,6,,6,,6,,6, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 169,448, 225,418, 225,45, 225,45, Justering Lov- & cirk. Mv. 6,238, 4,421, 3,89, 3,89, Budgetgaranti 213,577, 213,577, 213,577, 213,577, Forsikrede ledige 39,336, 39,336, 39,336, 39,336, Sats-og takstregulering: 44,856, 44,856, 44,856, 44,856, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -14,52, -15,42, -17,42, -17,42, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 5,1, 5,1, 5,1, 5,1, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 179,641,73 147,141, ,441, ,641 3,254 Total 14.42, , , , , , , , kl. 12:48

17 Forslag til driftsramme Borgmesterens Forvaltning Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 163,999 31,13 167,196 31,13 167,252 31,13 167,252 31,13 Total (Netto) 132, ,66 136, ,122 Opr.budget, Aalborg 158,181 31,13 16,474 31,13 16,474 31,13 16,474 31,13 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,683, -,683, -,683, -,683, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 6,599, 7,53, 7,53, 7,53, Justering Lov- & cirk. Mv. -,6, -,6, -,4, -,4, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering: 2,299, 2,299, 2,299, 2,299, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -5,374, -5,374, -5,374, -5,374, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2,687, 2,687, 2,687, 2,687, Resultat af politiske drøftelser - øvrige,35,,35,,35,,35, Total 163,999 31,13 167,196 31,13 167,252 31,13 167,252 31, kl. 22:5 1af2

18 Forslag til driftsramme By- og landskabsforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 38,596 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 Total (Netto) 35,292 36,478 36,478 36,478 Opr.budget, Aalborg 381,182 75,34 381,282 75,34 381,282 75,34 381,282 75,34 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -1,469, -1,469, -1,469, -1,469, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 3,112, 4,198, 4,198, 4,198, Justering Lov- & cirk. Mv. -1,49, -1,49, -1,49, -1,49, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,,,,,,,, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -3,76, -3,76, -3,76, -3,76, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, Resultat af politiske drøftelser - øvrige,7,,7,,7,,7, Total 38,596 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 381,782 75, kl. 12:47

19 Forslag til driftsramme Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 6.734, , , , , , , ,761 Total (Netto) 5.397, , , ,45 Opr. budget, Aalborg 6.292, , , , , , , ,487 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,5 -,5 -,5 -,5 - Lønbudget/fremskrivning 46,517 62,958 62,957 62,957 Justering Lov- & cirk. Mv. 7,699 5,882 5,629 5,629 Budgetgaranti 213, , , ,577 Forsikrede ledige 39,336 39,336 39,336 39,336 Sats-og takstregulering: 36,911 36,911 36,911 36,911 Ændringer fremmede lejemål mv. Ændring af eksterne til interne lejemål Omprioriteringsbidrag -32,936-33,936-35,936-35,936 Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 14,268 14,268 14,268 14,268 Resultat af politiske drøftelser - øvrige 116,482 1,274 56,482 1,274 56,482 1,274 56,482 1,274 Total 6.734, , , , , , , , kl. 22:51 1af1

20 Forslag til driftsramme Ældre - og Handicapforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 3.127, , , , ,78 617, ,98 617,12 Total (Netto) 2.51, , , ,968 Opr. budget, Aalborg 3.4,72 616, ,42 616, ,85 616, ,85 616,26 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,23, -,23, -,23, -,23, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 59,194, 79,428, 79,416, 79,416, Justering Lov- & cirk. Mv. -,299, -,299, -,466, -,466, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering: 3,486, 3,486, 3,486, 3,486, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -3,362, -3,362, -3,362, -3,362, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 15,181, 15,181, 15,181, 15,181, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 75,45,86 98,65,86 119,95,86 145,15,86 Total 3.127, , , , ,78 617, ,98 617, kl. 22:51

21 Forslag til driftsramme Skoleforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 2.396,953 28, ,673 28, ,667 28, ,667 28,495 Total (Netto) 2.116, , , ,172 Opr. budget, Aalborg 2.354, , , , , , , ,321 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,5, -,5, -,5, -,5, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 44,198, 59,64, 59,64, 59,64, Justering Lov- & cirk. Mv. -,39, -,39, -1,45, -1,45, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige, Sats-og takstregulering: 1,583, 1,583, 1,583, 1,583, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -23,548, -23,548, -23,548, -23,548, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 11,774, 11,774, 11,774, 11,774, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 8,92 1,123 6,92 1,174 4,92 1,174 2,92 1,174 Total 2.396,953 28, ,673 28, ,667 28, ,667 28, kl. 22:56

22 Forslag til driftsramme Sundheds- og Kulturforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 1.454, , , , , , , ,857 Total (Netto) 1.276, , , ,538 Opr. budget, Aalborg 1.477, , , , , , , ,857 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer,88,,88,,88,,88, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 8,481, 9,864, 9,864, 9,864, Justering Lov- & cirk. Mv.,,,,,847,,847, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,577,,577,,577,,577, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -7,848, -7,848, -7,848, -7,848, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 3,924, 3,924, 3,924, 3,924, Resultat af politiske drøftelser - øvrige -28,943, -21,643, -21,643, -21,643, Total 1.454, , , , , , , , kl. 12:46

23 Forslag til driftsramme Miljø- og Energiforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 122,351 25, ,681 25, ,592 25, ,592 25,138 Total (Netto) 97,213 96,543 97,454 96,454 Opr. budget, Aalborg 116,253 25, ,453 25, ,453 25, ,453 25,138 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 2,22, 2,22, 2,22, 2,22, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 1,347, 1,827, 1,827, 1,827, Justering Lov- & cirk. Mv. -,14, -,14, -,13, -,13, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,,,,,,,, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -,224, -,574, -,574, -,574, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag,287,,287,,287,,287, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, Total 122,351 25, ,681 25, ,592 25, ,592 25, kl. 11:5

24 Forslag til driftsramme Rammebevillinger Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19,7 Total (Netto) 1,1 7,6 5,1 2,6 Rammebevillinger 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19,7 Opr.budget, Aalborg 18,1 14,7 18,1 17,2 18,1 19,7 18,1 19,7 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer,,,,,,,, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning,,,,,,,, Justering Lov- & cirk. Mv.,,,,,,,, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,,,,,,,, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag,,,,,,,, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag,,,,,,,, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 4,2-2,5 4,2-2,5 4,2-2,5 4,2, Total 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19, kl. 22:53 1af1

25 Bilag 4 Forslag til anlægsrammer i budget Indregnet i resultatopgørelsen overblik over bruttoanlæg, mio. kr. Borgmesterens Forvaltning 1) By og Landskabsforvaltningen 2) Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen 3) Sundheds og Kulturforvaltningen Miljø og Energiforvaltningen I alt 1) Lånefinansiering 2) Lånefinansiering 3) Lånefinansiering 216 Udgifter er 6, 281,8 97,3 3,7 3,4 7,6 124,9 43, 3,8 574,5 14,9 35, 7, 4, 217 Udgifter er 54, 194,4 53, 28,4 26,3 2,6 121,4 38,1 3,5 466,1 55,5 35, 7, 4, 218 Udgifter er 54, 161,6 34,9 17,6 24,9 6,6 97,4 34,6 3,4 393,6 41,5 35, 7, 4, 219 Udgifter er 48, 142,3 24,9 15,9 1,7 33,3 31, 3,1 284,3 24,9 25, 7, 25

26 Investeringsoversigt kr. Ajourført bevilling Ajourført Forventet afholdt Sektor/projektnummer/navn anlægs- før Beløb Dato sum Årets priser BORGMESTERENS FORVALTNING Sektor: Fælles kommunale udgifter.25 Faste ejendomme Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse* Andre kulturelle opgaver Anlægstilskud. Bygningsændringer AKKC Anlægstilskud. Om- og tilbygningsprojekt AKKC Sekretariat og forvaltning Business Aalborg Rammebeløb til projektarbejde Business Development Rammebeløb - Smart City Turisme DGI Landsstævne Ejendomssalg er Borgmesterens Forvaltning i alt Udgifter * heraf lån 35. hvert år i og 25. i

27 Forslag til Investeringsoversigt Budget By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1 kr. Ajourført bevilling Sektor/projektnummer/navn Beløb Dato Ajourført anlægssum Forventet afholdt før Årets priser By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer.22.2 Boligformål 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej) b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret) 2b2 Støjvold, Ribevej 2b2767 Godthåb, Sportsvænget 2b291 Maratonvej, Svenstrup 2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) 2b271 Langholt, Kidholm 2b2827 Ferskenvej, Hasseris 2bxxxx Danagården/Fenris Allé 2bxxxx Lokeshøj 2bxxxx Majvej i Klarup 2bxxxx Nr. Tranders, Rønbjergkrogen 27

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen... Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Baggrund... 4 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 9 Grundlaget for budgetlægningen... 12 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2013

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere