R E F E R A T. Magistratens og byrådets budgetlægning for på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13. den 31. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Magistratens og byrådets budgetlægning for 2016 2019. på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13. den 31. august 2015 2."

Transkript

1 :5 R E F E R A T Magistratens og byrådets budgetlægning for på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13 den 31. august september 215 Indhold Side Generelle bemærkninger til Magistratens og byrådets budgetlægning for Bilag 1: Resultatopgørelse Bilag 2: Bemærkninger vedrørende budgetforslag Bilag 3: Driftsrammer Bilag 4: Forslag til anlægsbudget Bilag 5: Servicerammen Magistraten fremlægger budgetforslaget for 216 og overslagsårene Resultatopgørelse fremgår af bilag 1. Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet indenfor de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af Magistraten. Nogle af udgangspunkterne for budgetlægningen er: 215-budgettets budgetoverslag for 216, der som udgangspunkt viste en negativ balance på 156,8 mio. kr. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 216, der har fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der på landsplan forudsættes en reduktion i servicerammen på 468 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion i servicerammen i Aalborg Kommune på 16 mio. kr. Anlægsniveauet på landsplan udgør 16,6 mia. kr. mod 17,5 mia. kr. i 215. Ifølge Budgetloven må det forventes, at en manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter på landsplan vil udløse en kollektiv 1

2 økonomisk sanktion samt en økonomisk sanktion overfor de kommuner, der ikke har overholdt aftalen. Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.339, mio. kr. overholder Aalborg aftalen mellem regeringen og KL. Halvårsregnskabet for 215 herunder forventningerne til forbruget resten af 215, idet der særligt skal tages højde for konsekvenserne af tab på beskæftigelsestilskudsordningen på 19 mio. kr. og merudgifter på overførselsindkomstområderne på 69 mio. kr. Af aftalen mellem Regeringen og KL fremgår, at der ikke foretages midtvejsregulering af bloktilskuddet i 215. De demografiske udfordringer med et stigende antal ældre borgere og et faldende antal børn i de yngste aldersklasser. Anlægsudgifterne er ifølge forslaget på 574,5 mio. kr. i 216 plus anlægstilskud på 41, mio. kr. vedr. Aalborg Letbane. Såfremt at Aalborg kommunes andel af anlægsrammen beregnes i forhold til befolkningstallet, vil det give et anlægsniveau på 581 mio. kr. brutto Set over de fire år vil der i budgetforslaget være anlægsudgifter på 1.949,5 mio. kr. inkl. Aalborg Letbane. Anlægsrammerne fremgår af bilag 4. Beregning af forbruget af servicerammen i Budget 216 fremgår af bilag 5. Likviditet Aalborg Kommunes likviditet påvirkes i 215 udover det budgetlagte af bl.a. tabet på beskæftigelsestilskudsordningen, merudgifterne på overførselsindkomstområderne og overførte budgetter fra 214 som følge af mindreforbrug på drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden. For at imødegå likviditetspresset er der aftalt følgende model vedrørende overførsler fra Regnskab 215 til Budget 216: Ved Byrådets behandling af overførte driftsbudgetter fra Regnskab 215 til Budget 216 i april 216 skal der indenfor hver forvaltnings budgetområde vedtages tilsvarende overførsler til 217. Det vurderes, at der vil være tale om overførsler på ca. 75 mio. kr. Ved behandlingen af overførsler af merforbrug i 215 fra 215 til 216 skal finansieringen ske indenfor det vedtagne budget 216. Derved sker der en tilbagebetaling til kommunekassen. Det vurderes, at der vil være tale om merforbrug på Ældre- og Handicapforvaltningens område på mio. kr. De skønnede netto-mindreudgifter til anlæg i 215 på ca. 5 mio. kr., der skal overføres til 216, er indarbejdet under anlægsrammen for 216. Ved behandlingen af eventuelle yderligere overførsler af mindreforbrug på anlæg i april 216 skal der overføres tilsvarende beløb fra budget 216 til budget 217. Forventede overførsler vedrørende Indskud i Landsbyggefonden på 6 mio. kr. er indarbejdet under rammen for 216. Ovenstående vil lette kassetrækket i 215 med 185 mio. kr., hvortil kommer tilbagebetalingen i 216. I budgetforslaget for 216 vil der være et overskud, der styrker kassebeholdningen med 23,7 mio. kr., når Aalborg Kommunes andel af det ekstraordinære bloktilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3,5 mia. kr. på landsplan medregnes. Aalborg Kommunes andel heraf udgør 24,8 mio. kr. 2

3 Der er ikke i budgetoverslagsårene budgetteret med et ekstraordinært likviditetstilskud, ligesom der heller ikke er budgetteret med tab på beskæftigelsestilskud. Der er en forventning om, at tab på beskæftigelsestilskud vil blive neutraliseret af et eventuelt likviditetstilskud i og derefter over den nye udligningsordning, der vil gælde fra 218. I budgetforslaget fastholdes de nuværende skatteudskrivningsprocenter. Ansøgninger om lånedispensation og om andel af statens særtilskudspulje Aalborg Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation på 32,7 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde. Ministeriet har meddelt kommunen en låneadgang på 8,8 mio. kr. Endvidere har Aalborg Kommune ansøgt om 2 mio. kr. om året i fra den statslige særtilskudspulje til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Ministeriet har tildelt Aalborg Kommune et tilskud på 1,5 mio. kr. Omprioriteringsbidraget Med aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer for 216 er den hidtidige Moderniseringsaftale erstattet af et Omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget er på 1 % af de kommunale serviceudgifter på landsplan og stigende med 1 % om året. På landsplan svarer det til mio. kr. i 216. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlinger. Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 216 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. (citat fra aftalen) De 1,9 mia. kr. er indeholdt i kommunernes serviceramme for 216, hvorimod det resterende beløb på 468 mio. er fratrukket kommunernes serviceramme. Denne reduktion svarer til en reduktion i serviceudgifterne for Aalborg Kommune på 16,4 mio. kr. Fra 215-budgettet skal i 216 tilbageføres ikke-udmøntede besparelser fra Moderniseringsaftalen i alt 15,7 mio. kr., der skal tilbageføres de relevante forvaltninger og rammebudgetter. Hertil kommer Aalborg Kommunes andel af de 1,9 mia. kr. som er tilbageført kommunerne (ca. 7 mio. kr.) og er indregnet i servicerammen, som kommunen således selv råder over til anvendelsen. Demografi Den demografiske udvikling er især kendetegnet ved det stigende antal ældre borgere. Der er i budgetforslaget som følge heraf indregnet merudgifter på ældre- og handicapområdet på 2,3 mio. kr. i 216 samt 43,5 mio. kr., 64,8 mio. kr. og 9, mio. kr. i årene 217, 218 og 219. Øvrige ændringer vedrørende ældre- og handicapområdet fremgår af efterfølgende referat vedrørende forvaltningsområderne. Derudover er der foretaget reguleringer vedrørende demografi på øvrige områder på årligt 3,9 mio. kr. i mindreudgift. 3

4 Ældremilliarden Kommunerne har siden Finanslovsaftalen for 214 kunnet ansøge om andel af en statslig pulje til ældreområdet på 1 mia. kr. Fra 216 er beløbet overført til den ordinære bloktilskudspulje. Aalborg Kommunes andel heraf på 35,6 mio. kr. er tillagt budgettet for ældreområdet. Den videre proces Budgetforslaget vil blive beskrevet i detaljer under den bearbejdning, der finder sted frem mod udsendelsen forud for Byrådets 1. behandling. Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til ændringer i budgetforslaget. Tidsplan Fredag den 11. september 215: Budgetforslaget udsendes Torsdag den 17. september 215 kl. 13.: 1. behandling af budgettet Mandag den 21. september 215 kl. 19.: Borgermøde om budgettet på Nordkraft Torsdag den 24. september 215 kl. 9.: Budgetforligsforhandlinger Mandag den 28. september 215: Magistraten og byrådet behandler bevillingsmæssige konsekvenser for 215 Torsdag den 1. oktober 215 kl. 12.: Frist for indlevering af ændringsforslag Torsdag den 8. oktober 215 kl. 13.: 2. behandling af budgettet 4

5 Bilag 1 Resultatopgørelse Skattefinansieret område Mio. kr , , , , ,3-2.69, , ,4 Skattefinansieret område Skatter (statsgaranti i 216) Tilskud og udligning Tilskud social særtilskudspulje -1,5 Tilskud flygtninge Beskæftigelsestilskud, 216 Udviklingsbidrag til regionen Midlertidig kompensation vedr. refusionsoml., betaling til andre kommuner Huslejemoms Garantiprovision køb af Nordjyllandsværket Nettorente, inkl. ældreboliger A. er i alt -14, -14, -14, -14, -49,7-49,7-49,7-49,7 27,1 27,9 28,8 29,5 28,4 33,6,, 1, 1, 1, 1, -3, -3, -3, -3,,,,, , , , , , , , 11.89,7 Driftsvirksomhed (udgifter) Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb Omprioriteringsbidrag pct. årligt af serviceudgifterne -83,2-167,3-252,2 Fuld tilbageførsel omprioriteringsbidrag ,2 167,3 252,2 Tekniske justeringer Lønfremskrivning ,1 241,6 39,6 Hensat til budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel , 7,6 65,8 Hensat til satsregulering på budgetgaranterede udgifter, ,3 71,1 17,4 Hensat til takstregulering serviceudgifter, , 66, 1, Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering , jf tilskudsmodel 16,1 3,6 45, , , , ,9-278,7-285,4-321,4-289,8 574,5 466,1 393,6 284,3-14,9-55,5-41,5-24,9 41, 146, 44, Letbane, finansieret af særlig kassebeholdning -41, -146, -44, D. Anlægsvirksomhed i alt 469,6 41,6 352,1 259,4 E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 19,9 125,2 3,7-3,4 Indskud i Landsbyggefonden 78,4 72, 67, 6, Fjernkøling 13,5-98,7-98,7-98,7 B. Drift i alt (udgifter) C. Resultat af ordinær drift (A+B) Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) Anlægsudgifter, ekskl. Letbane Anlægsindtægter, ekskl. Letbane Letbane, udgift Finansieringsposter Frigivelser, el-deponeringer -98,7 Resterende betaling NV Net -3,7 Diverse øvrige balanceforskydninger Lånoptagelse skattefinansieret område 5,7 5,7 5,7 5,7-82, -82, -82, -32, 63,3 66,3 66,3 Andel af ordinær lånepulje -8,8 Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 64,4 Nettoafdrag på ældreboliger 17,7 18,3 18,9 18,9 F. Finansieringsposter i alt -9,8-25,1-22,8 2,2 181,1 1,1 7,9-1,2 1,1 7,9-1,2 G. Resultat Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -24,8 Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -23,7 - = indtægt : 5

6 Bilag 2 Bemærkninger vedrørende forslag til Budget Borgmesterens Forvaltning Internationaliserings- og projektpakke De erhvervsrettede projekter styrkes. Der afsættes 3,4 mio. kr. til en samlet internationaliserings- og projektpakke fra 216 og fremefter. Pakken er en del af Aalborg Kommunes Erhvervsplan En del handler om at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser gennem Invest in Aalborg. En anden del handler om etablering af af International House North Danmark, som skal danne rammen for tiltrækning og fastholdelse af af internationale talenter i Nordjylland. Der etableres en form for Repræsentation i Nuuk for at styrke relationerne til Grønland yderligere. Endelig indeholder pakken en fortsættelse af Center for Arktisk samarbejde samt yderligere erhvervsrettede projekter. Skibet LOA Der afsættes et årligt beløb på 75. kr. som tilskud til den fortsatte drift af LOA under forudsætning af, at et tilsvarende beløb skaffes fra andre bidragsydere. Venskabsbysamarbejde Kontoen for Venskabsbyer reduceres med 7. kr. til 5. kr. og indgår fremover i Aalborg Events. The Tall Ships Races Aalborg Byråd ansøger om at blive vært for TheTall Ships Races i 219 eller 22. Personalemæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Der lægges op til en nettotilpasning på 9 årsværk svarende til ca. 4, mio. kr. Nettotilpasningen gennemføres ved naturlig afgang, omplaceringer, frikøb, orlov samt organisationstilpasninger i øvrigt. Lønudgifterne udgør i alt 87,4 kr. i 215. By- og Landskabsforvaltningen Drift I By og Landskabsudvalgets driftsbudget for 216 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 % af nettodriftsudgifterne. Samlet sker der en reduktion på 4,8 mill.kr., som udmøntes på administration med 3,4 mill.kr. og på den øvrige drift med 1,4 mill.kr. heraf,9 mill.kr. på Natur, grønne områder og kirkegårde og,5 mill.kr. på veje. 6

7 Anlæg By og Landskabsudvalgets anlægsbudget er i disse år præget af nogle store anlægsprojekter Egnsplanvej, Vestre Fjordpark, Tornhøjområdet som tilsammen lægger beslag på knap halvdelen af den samlede anlægsramme i perioden Det har derfor været nødvendigt med en meget skarp prioritering af de mange øvrige projekter, som skal medvirke til at fortsætte den positive udvikling, Aalborg kommune har været igennem de seneste 1 15 år. Vestre Fjordpark I begyndelsen af august blev der afholdt licitation for et projekt til omdannelse af Friluftsbadet til et Maritimt Center. Licitationen var baseret på det vindende projektforslag fra 213, men lå betydeligt over det overslag, som den tilknyttede rådgiver havde udarbejdet. Projektet bliver nu omprojekteret og udbydes på ny i løbet af efteråret 215. Derfor er Vestre Fjordpark fastholdt i budget 216 og 217 og det forventes, at projektet fortsat kan gennemføres, så det står klart til DGIs landsstævne i 217. Astrupstien/Tornhøj Aalborg Kommune deltog i 212 i en konkurrence med fokus på forstæderne. Konkurrencen var udskrevet af RealDania og resulterede bl.a. i et forslag til en fornyelse af Tornhøjområdet ved Astrupstien. I budget 216 er der som led i realisering af projektet afsat 21 mill.kr. til at gennemføre en udvidelse af tunnelen hvor Astrupstien føres under Humlebakken. Det samlede projekt beløber sig til 5 mill. kr. hvoraf Realdania yder støtte på 25 mill.kr. mill.kr, og salg af grund til demensplejehjem udgør 14 mill.kr. Stigsborg Havnefront Stigsborg-området vil i de kommende år blive omdannet til en ny bydel som en del af Aalborg centrum nord for fjorden. Udviklingen af Stigsborg Havnefront vil ske på grundlag af den udarbejdede vision Vision for Stigsborg Havnefront og et Værdi- og kvalitetskatalog. Udviklingen af Stigsborg Havnefront søges gennemført ved etablering af et udviklingsselskab med deltagelse af institutionelle investorer. Selskabet søges dannet i 1. halvdel af 216. Tranholmvej Der har igennem flere år været ønske om at udvide Tranholmvej til 4 spor, da den er en vigtig trafikåre til erhvervsvirksomhederne i Aalborg Øst og ikke mindst til Aalborg Havn. Fortsættelsen af den industrielle vækst i området er meget afhængig af, at der skabes en bedre vejforbindelse, så ikke mindst godstransporten får bedre vilkår. Det forventes, at staten som et led i ønsket om at skabe mere vækst vil bidrage med 5 % til finansieringen. Viadukten over Vesterbro I perioden tages der fat på en renovering af garageanlæg og viadukt ved Vesterbro. Udskiftning af viadukt koordineres med BaneDanmarks sænkning af spor og etablering af køreledninger i forbindelse med forberedelsen til højhastighedstog og elektrificering. Projektet planlægges gennemført i 219 og p-anlægget forventes solgt efter renoveringen. Trafikregulering og sikkerhedsfremme. Der er fortsat stort fokus på trafiksikkerhed, og over de næste år afsættes der i alt 39,5 mill.kr. til investeringer i trafiksikkerhed, som omhandler farlige kryds, skoleveje, strækninger med stor risiko og sorte pletter. 7

8 Skovrejsning Der er fortsat behov for at udbygge indsatsen for at etablere mere skov. Der er i budgetforslaget afsat 11,5 mill.kr. til skovrejsning. Oplandsbyer Indenfor det seneste par år er der gennemført en dialog med borgerne i Nibe, Hals, Sejlflod, Storvorde og Klarup om udviklingen af byerne og lokalsamfundet. Planlægningen og dialogen fortsætter i de kommende år med de øvrige oplandsbyer, og derfor afsættes der årligt 3 mill.kr. til gennemførelse af de forslag, ideer og indsatser, som kommer frem i dialogen om udviklingspotentialet. Fortovsopretning og vejrenovering i landdistrikterne I mange af de mindre og mellemstore byer i er der behov for en særlig indsats for at genoprette såvel fortove som veje. Der er i forvejen etableret funktionskontrakter, der medvirker til en forbedring af vejvedligeholdelsen i landdistrikterne og med budgetforslaget afsættes er yderligere 5 mill.kr. årligt i årene til en forstærket indsats på fortove og veje. Forfaldne huse Aalborg Kommune har igennem de seneste 4 år brugt flere millioner på at fjerne forfaldne huse i landdistriktet. Denne indsats fortsættes i 216, hvor der er afsat netto 4 mill.kr. til formålet. Personalemæssige konsekvenser By og Landskabsforvaltningen Netto forventes ændringerne på driften at resultere i en tilpasning på 6 til 7 årsværk, som forventes at ske ved naturlig afgang, omplacering m.v.. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Målrettede investeringer skal få flere i job Der vil i 216 blive investeret 1 mio. kr i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne skal tjene sig hjem ved at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Der satses på især på 2 områder. For det første styrkes Jobcentres kontakt til og samarbejde med de private virksomheder. Erfaringsmæssigt vil dette kaste flere job af sig. Dernæst investeres i at få flere unge på dagpenge hurtigere i job efter endt uddannelse. Det vil bl.a. ske ved fremrykket indsats på uddannelsesinstitutionerne. Investeringerne på beskæftigelsesområdet skal også afhjælpe konsekvenserne af, at Aalborg Kommune mister penge på det særlige beskæftigelsestilskud fra staten. Et øget samarbejde med private arbejdsgivere forventes at reducere behovet for offentligt løntilskud. Desuden arbejdes der i Jobcentret med en række afbureaukratiseringsforslag. Tilsammen kan dette reducere de samlede udgifter med 1,6 mio. kr. om året. Fortsat støtte til nye forældre Sundhedsplejens kurser for førstegangsforældre er en stor succes. Kurserne støtter forældrene i deres nye rolle og har samtidig et forebyggende aspekt. Således forventes det, at 9 % af alle førstegangsfødende fremover deltager i kursusforløbet. Derfor tilføres 2 mio. kr. til indsatsen. 8

9 Tidligere og bedre hjælp til børn og unge Investering i flere rådgivere på områderne socialt udsatte børn og unge og børn og unge med handicap kan både give bedre effekt og på sigt føre til lavere udgifter. Det skyldes, at familierne kan støttes tidligere og bedre og at indsatsen finder sted i barnets nærmiljø. Samtidig forebygges dyrere foranstaltninger - herunder anbringelser. I alt ansættes i 216 og ekstra rådgivere i familiegrupperne og Specialgruppen for Børn og Unge. Det vil samtidig bidrage til at imødegå arbejdspresset på området. Støtte til socialt arbejde for børn og unge Headspace, hvor unge hjælper og rådgiver andre unge med personlige problemer, har kørt som forsøg. De bliver nu bevilget 75. kr. om året i fast støtte. Der er afsat midler til en særlig praktikcoach, der skal matcher udsatte unge med lokale arbejdsgivere. Samtidig får Barnets Blå Hus, der hjælper børn og familier, hvor der eksempelvis er misbrug, nu mulighed for at fortsætte aktiviteterne med ½ medarbejder. Ny model for åbningstider Fremover vil åbningstiderne på daginstitutionsområdet følge en model med en åbningstid på enten 5 eller 53 timer. Den lange åbningstid vil primært ligge i institutioner i oplandsbyerne til Aalborg og Nørresundby. Denne omlægning vil frigøre 4 mio. kr. Kommunens tilbud om aften og døgnpasning fastholdes fortsat. Kommunal tandbehandling i det tidligere Hals Kommune: Hidtil har børn og unge fra den tidligere Hals Kommune kunnet vælge at modtage tandbehandling på private klinikker. Fremover skal de modtage tandbehandling på en kommunal klinik i Nørresundby, hvilket giver en besparelse på,8 mio. kr. Dette forventes samtidig at ville sikre en mere ensartet forebyggende og behandlende indsats til alle børn og unge i Aalborg Kommune. Forsøg med særlig misbrugsbehandling til grønlændere Der ønskes at gøre brug af erfaringer fra Grønland i forhold til de særlige behov, som grønlændere med misbrug har. Erfaringen er, at mange ikke har glæde af de eksisterende tilbud. Der er derfor afsat midler til at udvikle et forsøg i samarbejde med Katsorsaavik fra Nuuk. Ekstra midler til servicelovens område Førtidspensionsreformen betyder færre tilkendelser af førtidspension. Det betyder i stedet pres på udgifterne til eks. socialpædagogisk støtte eller midlertidig ophold i botilbud efter serviceloven. Det forventes i 216 at øge udgifterne med 2 mio. kr. Aalborg Kommune afsætter 15 mio. kr. ekstra på dette område til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. De sidste 5 mio. kr. findes via rationaliseringer og innovation på området. Modtagelse af flygtninge I 216 vil Aalborg Kommune fortsat have en stor udfordring med at skulle modtage nye flygtninge. Byrådet har derfor afsat 26 mio. kr. til at imødegå øgede udgifter på området. Dette beløb ligger under 9

10 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering af udgiftsbehovet. Der er imidlertid stor usikkerhed om tilgangen af nye flygtninge. Området vil derfor blive fulgt tæt i 216. Ny børnehave i Klarup og Karolinelund og permanent bygning til Skuret Der er afsat penge til at realisere de planlagte anlæg af en ny børnehave i Klarup, en ny børnehave i Karolinelund og opførelsen af en permanent bygning til ungecentret Skuret i Nørresundby. Omsorgstandplejen Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til ældre. I takt med at flere og flere ældre medborgere fortsat har deres egne tænder, er der behov for at kunne udvide indsatsen og gøre den mere tidssvarende. Det kræver udvidede rammer. Derfor afsættes i 216 4,3 mio. kr. til udvidelse af tandklinikken Filstedvej. Personalemæssige konsekvenser - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Det forventes, at der ansættes netto 6-7 helårspersoner. På det pædagogiske område kan blandt andet ændrede åbningstider betyde omplaceringer/nedsat tjenestetid. Ældre- og Handicapforvaltningen Ældreområdets økonomiske rammer Byrådet har forud for budgetdrøftelserne fastlagt de økonomiske rammer for ældreområdet for Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen tildeles 28 mio. kr. i demografiregulering, hvoraf 7,5 mio. kr. finansieres indenfor området egen ramme ved forsat omprioritering og effektivisering. Samtidig overgår pulje til løft af ældreområdet ældremilliarden til bloktilskud fra 216 og tilføres ældreområdets økonomiske rammer. Omprioriteringsbidrag I driftsbudgettet for 216 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 15,2 mio. kr. Nye opgaver på sundhedsområdet Opgaveglidning på sundhedsområdet, der følger af Sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, og af at sygehusene mindsker indlæggelsestiden og øger den ambulante aktivitet, betyder nye opgaver i Ældre- og Handicapforvaltningen. Samlet set er der prioriteret 1,4 mio. kr. til at varetage de nye opgaver som IV-behandling i hjemmet, særlige midlertidige pladser og udgiftsvæksten på stomi og kateter. Det er aftalt, at der skal ske drøftelser mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen om en videre prioritering af sundhedsmidlerne. Ekstra midler til voksen-handicapområdet På handicapområdet er der en forventet udgiftsvækst på personlig hjælperordning (BPA) på 25 mio. kr., hvoraf de 12 mio. kr. vedrører 215. Der er bevilget 1 mio. kr. til at imødegå denne udvikling. Ældreog Handicapforvaltningen har gennem prioriteringer selv finansieret yderligere 2 mio. kr. til kendte borgere. Dertil kommer finansiering af merudgifter på ledsagerordningen med 1 mio. kr. 1

11 Der er tale om et af de kommunale områder, der er under pres, hvorfor udviklingen vil blive fulgt tæt. Prioritering af ønsker inden for egen driftsramme Ældre- og Handicapudvalget har prioriteret ønsker for 7,1 mio. kr. inden for egen budgetramme. Det drejer sig om lægefaglig kapacitet i tilknytning til en samlet kvalitets- og innovationsenhed, nye rehabiliteringspladser og kompetenceløft til medarbejderne på ældreområdet i forhold til den nye og mere komplekse opgaveløsning. Samtidig sikres midler til demenssikring, forløbskoordinatorer, vagtcentralen samt Café Studievej. Konsolideringsplan for plejehjem Konsolideringsplanen for plejehjem videreføres med en udvidelse af Uttrupgaard med 32 pladser. Der er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud til byggeriet. Byggeriet erstatter de to mindre plejehjem Ulstedparken og Solgården, og de tilhørende aktivitetscentre. Med byggeriet kan forventes en effektivisering på 2,6 mio. kr. i 217 stigende til 3,7 mio. kr. i 218. Ud over byggerierne af nye plejeboliger sættes en indsats i værk for at sikre hurtigere genudlejning af plejeboliger for på den måde at få en bedre anvendelse af den eksisterende kapacitet. Nye midlertidige pladser og storkøkken For at sikre muligheden for at hjemtage borgerne hurtigt fra sygehuset og levere den nødvendige komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi, etablerer Aalborg Kommune et nyt center med 48 midlertidige boliger, herunder 25 geriatriske boliger. Der er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud til opførelse af erstatningsbyggeri for Riishøjcentret. Der søges deponeringsfritagelse til etablering af nyt storkøkken som et offentligt privat partnerskab. Der er ikke hermed taget stilling til den endelige etablering. Hvis der opnås deponeringsfritagelse, vil etableringen være uden likviditetsmæssig betydning for Aalborg Kommune. Omstilling og effektivisering på ældreområdet For at kunne prioritere de ovenstående indsatser er der behov for yderligere omstilling og effektivisering. På sygeplejeområdet skal der ske en effektivisering gennem øget anvendelse af sygeplejeklinikker. Samtidig skal der ske en overdragelse af afgrænsede dele af sygeplejens opgaver til hjemmeplejen. I hjemmeplejen reduceres serviceniveauet med henblik på at reducere den leverede tid i hjemmeplejen nedsættes fra gennemsnitligt 4 timer og 41 minutter pr. uge til gennemsnitligt 4 timer 26 minutter pr. uge. Det forudsættes endvidere, at yderligere indsats på træning før pleje kan reducere udgifter for 14,6 mio. kr. På træningsområdet reduceres taksterne svarende til en besparelse på 3 mio. kr. Desuden bortfalder muligheden for enkeltstående bevillinger af individuel transport efter servicelovens 117. Der igangsættes en proces vedr. den fremtidige placering af forebyggende medarbejdere. Omstilling og effektivisering på Handicapområdet På handicapområdet reduceres med 4 mio. kr. vedr. socialpædagogisk ledsagelse, således at ledsagelse fremadrettet sker til aktiviteter, der ikke medfører udgifter for det medfølgende personale. Derudover justeres BPA-ordningens arbejdsgivertillæg, hjælperrelaterede udgifter og personalemøder svarende til en effektivisering på 1,5 mio. kr. 11

12 Administration i Ældre- og Handicapforvaltningen På det administrative område skal der ske effektiviseringer med 2,6 mio. kr. svarende til 2% af lønudgifterne i den centrale og decentrale administration. Flådestyring af biler betyder også en effektivisering. Personalemæssige konsekvenser Ældre- og Handicapforvaltningen Samlet set er der ikke konsekvenser for personalenormeringen, med der vil være forskydninger mellem personalegrupperne. Eventuelle justeringer forventes gennemført ved naturlig afgang. Skoleforvaltningen Skolernes udviklings- og investeringsplan Skoleudvalget får mulighed for at arbejde videre med udmøntningen af den store udviklings- og investeringsplan, hvor et konsortium bestående af SMART architects, Friis & Moltke og Cowi har gennemgået alle skoler med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer. Hastigheden bliver nedsat lidt i forhold til sidste års budget, men der er 377 mio. kr. til rådighed for skoleområdet over en fire-årig periode. Ud over udviklings- og investeringsplanen kan nævnes en markant investering på 6 mio. kr. på Løvvangskolen, 1 mio. kr. til udskiftning af det trådløse net på alle skoler samt et beløb på 3 mio. kr. til at begynde arbejdet med etablering af en ny skole. Læringsplatformen På driftssiden er der afsat midler til at etablere læringsplatformen, der bliver omdrejningspunktet for læringsaktiviteter på skolerne de kommende år. Det er tanken, at der er etableres en digital platform, hvor man som lærer både kan planlægge og gennemføre sin undervisning og have et redskab til evaluering, ligesom eleverne anvender platformen i deres undervisning, til løsning af opgaver, opfølgning på lektier m.v. Alle elever i årgang har deres egen bærbare enhed. Det har vist sig at være den vigtigste satsning i forhold til it i undervisningen gennem de senere år. I budget 216 og kommende år er der nu afsat midler til, at også yngre årgange kan få egen bærbar enhed. Målet er, at alle elever i klasse skal have egen bærbar enhed. Elevinddragelse Skoleudvalget vil arbejde på at igangsætte en række særlige indsatser med elevinddragelse, der samlet set skal bidrage til indfrielse af Skoleforvaltningens vision og mål. Elevernes inddragelse vil ske i forhold til arbejdet med målet Alle har mod til at deltage i verden, samt målet Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende. Der er afsat ½ mio. kr. til opgaven. Ledelse og administration på skoleområdet Det har været nødvendigt at reducere i nogle budgetter for at få finansiering til de nye tiltag. 12

13 Blandt andet skal der findes en besparelse på 3,3 mio. kr. på ledelse og administration. Besparelsen skal findes såvel i den centrale forvaltning som på de decentrale enheder. Pædagoger i undervisningen Aalborg Kommune udvidede antallet af pædagoger i undervisningen markant ved indførelsen af folkeskolereformen sidste år. Der er afsat 45 mio. kr. til pædagoger, der indgår i undervisningen og yderligere 46 mio. kr. til pædagoger, der indgår i den understøttende undervisning. Der er lagt op til en reduktion af antallet af pædagoger i undervisningen svarende til 6,1 mio. kr. på årsbasis. Personalemæssige konsekvenser - Skoleforvaltningen Budgetforslaget på skoleudvalgets område vil netto betyde uændret stillingsantal, men der kan ske nogle forskydninger inden for de enkelte personalegrupper. Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhedsområdet På sundhedsområdet afsættes 1 mio. kr. til en indsats blandt psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne. Indsatsen sker i et partnerskab med ungdomsuddannelserne og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Sundhedsindsatsen skal fremadrettet også have fokus på fysisk som psykisk trivsel. Undersøgelser viser, at mange unge føler sig nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige samt ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i deres liv, hvilket kan gøre, at unge i uddannelserne er frafaldstruede og på længere sigt kan have vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er besparelser på sundhed for 1.4 mio. kr Kultur, Landdistrikter og Fritid Der afsættes,5 mio. kr. til at styrke Aalborg Festivals, som i løbet af 214 har startet en udvikling, der forhåbentligt på længere sigt vil gøre begivenheden til en storslået og helt unik branding for Aalborg. Platform 4 har til formål er at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for elektronisk kunst og kultur. Den hidtidige finansiering ophører, og der afsættes,3 mio. kr. i 216 til at videreføre initiativet. Siden 212 har Aalborg Kommune samarbejdet med 1Fryd om at udvikle spillestedet med henblik på, at 1Fryd ansøger Kulturstyrelsen om status som regionalt spillested med virkning fra 1. januar 217. Der afsættes,44 mio. kr. til at understøtte dette. Der afsættes,35 mio. kr. til udvikling og realisering af et kulturpas for børn. Kulturpasset skal gøre børn nysgerrige på at besøge kommunens kulturinstitutioner og events. Der afsættes,6 mio. kr. til drift af overdækkede gadeidrætsfaciliteter i Aalborg Kommune, som der tidligere er afsat midler til anlægget af. Den resterende del af driftsfinansieringen sker i samarbejde med Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 13

14 På Kultur, Landdistrikter og Fritid sker der besparelser på knap 3,9 mio. kr. Kollektiv trafik Der sker en samlet styrkelse af den kollektive trafik i Aalborg Kommune på 4, mio. kr., som anvendes til udbygning af den kollektive trafik frem mod letbanen samt konkrete initiativer. Biblioteker Der afsættes,3 mio. kr. til øget forbrug af digitale medier, som er i markant vækst, samtidig med at der ikke sker en tilsvarende nedgang i udlånet af fysiske materialer. Ordkraft har været afviklet i 5 år, og den står nu som en betydelig og professionel kultur-event, som nyder stor anerkendelse hos de ca. 6. gæster, forfattere, forlag mm. Aalborg Kommunes finansiering udløber i 215, og der afsættes derfor årligt,4 mio. kr. til at videreføre Ordkraft. Der spares i alt 1,2 mio. kr. på Aalborg Bibliotekerne. Der realiseres en rammebesparelse på,33 mio. kr. på forvaltningens administration. Administration Sundheds- og Kulturforvaltningen Besparelserne i Sundheds- og Kulturudvalgets budget for 216 forventes at ville medføre reduktion i personalenormeringen i størrelsesordnen 1-2 normeringer. Reduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. Miljø- og Energiforvaltningen Brugerfinansierede områder For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler en ny forstærkningsledning til Østhavnen, færdiggørelse af installationen af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm. Der er med budgetforslaget skabt mulighed for, at der etableres et Fjernkøleselskab, der kan levere køling til det nye Universitetssygehus mv. I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket pr. 1. januar 216 etableres en ny energikoncern, hvor Nordjyllandsværket, Varme, Gas, Energicenter Aalborg samt Fjernkøleselskabet forventes at indgå som nye aktieselskaber. Selvom de kommunale forsyningsvirksomheder bliver omdannet til selskaber vil dette ikke ændre på den nødvendige udbygning af kapitalapparatet, herunder en fortsat konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning. I forbindelse med beslutning om køb af Nordjyllandsværket blev det desuden besluttet, at Aalborg Kommune etablerer et råd for Grøn Energi. Rådet skal fungere som rådgivende udvalg i forhold til, at der inden udgangen af 216 skal udarbejdes en strategi for, hvordan Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde bliver fossilfri. På renovationsområdet vil den nye affaldshåndteringsplan medføre væsentlige ændringer på affaldsområdet. Affald skal ikke opfattes som et restprodukt, men som en værdifuld ressource, hvor det er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så længe som muligt. For at øge genanvendelsen 14

15 etableres der i 216 en ordning, som giver borgerne mulighed for at frasortere og aflevere plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved den enkelte husstand. I 216 erstattes indsamlingsordningen for småt brændbart til en ordning for indsamling af haveaffald. I 216 skal der kortlægges muligheder for at affald, der indsamles i tætbyen, opsamles i underjordiske beholdere. Det sker som følge af vedtagelsen af Aalborg Uden Affald, hvor det er et mål at etablere fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig skal indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger i områder, hvor det kan være svært at få plads til udstyr. Omkostningerne til de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 216 og fremover. Som følge heraf er der foretaget en justering af gebyrerne i 216. Skattefinansierede områder Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune, vil fortsætte den gode udvikling siden centeret blev etableret i 214. Centeret har stor fokus på øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn omstilling gennem forskellige projekter; bl.a. Bæredygtigshedsfestival, Grønne Butikker, Grøn Agent mm. På miljø- og energiområdet vil der i 216 være særlig fokus på implementering af den Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget ved årsskiftet 215/216. Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab samarbejder om at finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med budgetforslaget skabes mulighed for at opbygge viden og innovationskraft hos de lokale bygherre og entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve op til kravene i DGNB-certificeringen eller tilsvarende. Frem til udgangen af 217 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. For at mindske lodsejernes gener ved at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, skal der så vidt muligt gennemføres jordfordeling. I 216 arbejdes der på dette i Aalborg Sydøst. I løbet af 216 vil spildevandsplanen blive revideret som opfølgning på, at de statslige vandplaner nu foreligger og som opfølgning på den kommunale vandhandleplan. Spildevandsplanen beskriver bl.a., hvilke konkrete tiltag, der skal ske for 35 regnbetingede udløb i tilknytning til overløb fra fælleskloak i form at separatkloakering af byområder eller etablering af bassiner. I 216 forventes arbejdet med Varmeplan 23, der har været delt i 4 faser, afsluttet. Hermed foreligger et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion. Personalemæssige konsekvenser Miljø- og Energiforvaltningen Det forventes ikke, at budgetforslaget får personalemæssige konsekvenser 15

16 Forslag til driftsramme Aalborg kommune totalt Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 14.42, , , , , , , ,397 Total (Netto) , , , ,737 Borgmesterens forvaltning 163,999 31,13 167,196 31,13 167,252 31,13 167,252 31,13 By- og landskabsforvaltningen 38,596 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.734, , , , , , , ,761 Ældre- og handicapforvaltningen 3.127, , , , ,78 617, ,98 617,12 Skoleforvaltningen 2.396,953 28, ,673 28, ,667 28, ,667 28,495 Miljø- og Energiforvaltningen 122,351 25, ,681 25, ,592 25, ,592 25,138 Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.454, , , , , , , ,857 Rammebevillinger 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19,7 Opr.budget, Aalborg 13.82, , , , , , , ,143 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer,6,,6,,6,,6, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 169,448, 225,418, 225,45, 225,45, Justering Lov- & cirk. Mv. 6,238, 4,421, 3,89, 3,89, Budgetgaranti 213,577, 213,577, 213,577, 213,577, Forsikrede ledige 39,336, 39,336, 39,336, 39,336, Sats-og takstregulering: 44,856, 44,856, 44,856, 44,856, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -14,52, -15,42, -17,42, -17,42, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 5,1, 5,1, 5,1, 5,1, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 179,641,73 147,141, ,441, ,641 3,254 Total 14.42, , , , , , , , kl. 12:48

17 Forslag til driftsramme Borgmesterens Forvaltning Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 163,999 31,13 167,196 31,13 167,252 31,13 167,252 31,13 Total (Netto) 132, ,66 136, ,122 Opr.budget, Aalborg 158,181 31,13 16,474 31,13 16,474 31,13 16,474 31,13 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,683, -,683, -,683, -,683, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 6,599, 7,53, 7,53, 7,53, Justering Lov- & cirk. Mv. -,6, -,6, -,4, -,4, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering: 2,299, 2,299, 2,299, 2,299, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -5,374, -5,374, -5,374, -5,374, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2,687, 2,687, 2,687, 2,687, Resultat af politiske drøftelser - øvrige,35,,35,,35,,35, Total 163,999 31,13 167,196 31,13 167,252 31,13 167,252 31, kl. 22:5 1af2

18 Forslag til driftsramme By- og landskabsforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 38,596 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 Total (Netto) 35,292 36,478 36,478 36,478 Opr.budget, Aalborg 381,182 75,34 381,282 75,34 381,282 75,34 381,282 75,34 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -1,469, -1,469, -1,469, -1,469, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 3,112, 4,198, 4,198, 4,198, Justering Lov- & cirk. Mv. -1,49, -1,49, -1,49, -1,49, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,,,,,,,, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -3,76, -3,76, -3,76, -3,76, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, Resultat af politiske drøftelser - øvrige,7,,7,,7,,7, Total 38,596 75,34 381,782 75,34 381,782 75,34 381,782 75, kl. 12:47

19 Forslag til driftsramme Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 6.734, , , , , , , ,761 Total (Netto) 5.397, , , ,45 Opr. budget, Aalborg 6.292, , , , , , , ,487 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,5 -,5 -,5 -,5 - Lønbudget/fremskrivning 46,517 62,958 62,957 62,957 Justering Lov- & cirk. Mv. 7,699 5,882 5,629 5,629 Budgetgaranti 213, , , ,577 Forsikrede ledige 39,336 39,336 39,336 39,336 Sats-og takstregulering: 36,911 36,911 36,911 36,911 Ændringer fremmede lejemål mv. Ændring af eksterne til interne lejemål Omprioriteringsbidrag -32,936-33,936-35,936-35,936 Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 14,268 14,268 14,268 14,268 Resultat af politiske drøftelser - øvrige 116,482 1,274 56,482 1,274 56,482 1,274 56,482 1,274 Total 6.734, , , , , , , , kl. 22:51 1af1

20 Forslag til driftsramme Ældre - og Handicapforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 3.127, , , , ,78 617, ,98 617,12 Total (Netto) 2.51, , , ,968 Opr. budget, Aalborg 3.4,72 616, ,42 616, ,85 616, ,85 616,26 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,23, -,23, -,23, -,23, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 59,194, 79,428, 79,416, 79,416, Justering Lov- & cirk. Mv. -,299, -,299, -,466, -,466, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering: 3,486, 3,486, 3,486, 3,486, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -3,362, -3,362, -3,362, -3,362, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 15,181, 15,181, 15,181, 15,181, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 75,45,86 98,65,86 119,95,86 145,15,86 Total 3.127, , , , ,78 617, ,98 617, kl. 22:51

21 Forslag til driftsramme Skoleforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 2.396,953 28, ,673 28, ,667 28, ,667 28,495 Total (Netto) 2.116, , , ,172 Opr. budget, Aalborg 2.354, , , , , , , ,321 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -,5, -,5, -,5, -,5, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 44,198, 59,64, 59,64, 59,64, Justering Lov- & cirk. Mv. -,39, -,39, -1,45, -1,45, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige, Sats-og takstregulering: 1,583, 1,583, 1,583, 1,583, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -23,548, -23,548, -23,548, -23,548, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 11,774, 11,774, 11,774, 11,774, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 8,92 1,123 6,92 1,174 4,92 1,174 2,92 1,174 Total 2.396,953 28, ,673 28, ,667 28, ,667 28, kl. 22:56

22 Forslag til driftsramme Sundheds- og Kulturforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 1.454, , , , , , , ,857 Total (Netto) 1.276, , , ,538 Opr. budget, Aalborg 1.477, , , , , , , ,857 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer,88,,88,,88,,88, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 8,481, 9,864, 9,864, 9,864, Justering Lov- & cirk. Mv.,,,,,847,,847, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,577,,577,,577,,577, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -7,848, -7,848, -7,848, -7,848, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 3,924, 3,924, 3,924, 3,924, Resultat af politiske drøftelser - øvrige -28,943, -21,643, -21,643, -21,643, Total 1.454, , , , , , , , kl. 12:46

23 Forslag til driftsramme Miljø- og Energiforvaltningen Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 122,351 25, ,681 25, ,592 25, ,592 25,138 Total (Netto) 97,213 96,543 97,454 96,454 Opr. budget, Aalborg 116,253 25, ,453 25, ,453 25, ,453 25,138 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 2,22, 2,22, 2,22, 2,22, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning 1,347, 1,827, 1,827, 1,827, Justering Lov- & cirk. Mv. -,14, -,14, -,13, -,13, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,,,,,,,, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag -,224, -,574, -,574, -,574, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag,287,,287,,287,,287, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, Total 122,351 25, ,681 25, ,592 25, ,592 25, kl. 11:5

24 Forslag til driftsramme Rammebevillinger Mio. kr Udgift Udgift Udgift Udgift Total (Brutto) 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19,7 Total (Netto) 1,1 7,6 5,1 2,6 Rammebevillinger 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19,7 Opr.budget, Aalborg 18,1 14,7 18,1 17,2 18,1 19,7 18,1 19,7 Tillægsbevillinger+tekniske justeringer,,,,,,,, -,,,,,,,, Lønbudget/fremskrivning,,,,,,,, Justering Lov- & cirk. Mv.,,,,,,,, Budgetgaranti,,,,,,,, Forsikrede ledige,,,,,,,, Sats-og takstregulering:,,,,,,,, Ændringer fremmede lejemål mv.,,,,,,,, Ændring af eksterne til interne lejemål,,,,,,,, Omprioriteringsbidrag,,,,,,,, Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag,,,,,,,, Resultat af politiske drøftelser - øvrige 4,2-2,5 4,2-2,5 4,2-2,5 4,2, Total 22,3 12,2 22,3 14,7 22,3 17,2 22,3 19, kl. 22:53 1af1

25 Bilag 4 Forslag til anlægsrammer i budget Indregnet i resultatopgørelsen overblik over bruttoanlæg, mio. kr. Borgmesterens Forvaltning 1) By og Landskabsforvaltningen 2) Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen 3) Sundheds og Kulturforvaltningen Miljø og Energiforvaltningen I alt 1) Lånefinansiering 2) Lånefinansiering 3) Lånefinansiering 216 Udgifter er 6, 281,8 97,3 3,7 3,4 7,6 124,9 43, 3,8 574,5 14,9 35, 7, 4, 217 Udgifter er 54, 194,4 53, 28,4 26,3 2,6 121,4 38,1 3,5 466,1 55,5 35, 7, 4, 218 Udgifter er 54, 161,6 34,9 17,6 24,9 6,6 97,4 34,6 3,4 393,6 41,5 35, 7, 4, 219 Udgifter er 48, 142,3 24,9 15,9 1,7 33,3 31, 3,1 284,3 24,9 25, 7, 25

26 Investeringsoversigt kr. Ajourført bevilling Ajourført Forventet afholdt Sektor/projektnummer/navn anlægs- før Beløb Dato sum Årets priser BORGMESTERENS FORVALTNING Sektor: Fælles kommunale udgifter.25 Faste ejendomme Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse* Andre kulturelle opgaver Anlægstilskud. Bygningsændringer AKKC Anlægstilskud. Om- og tilbygningsprojekt AKKC Sekretariat og forvaltning Business Aalborg Rammebeløb til projektarbejde Business Development Rammebeløb - Smart City Turisme DGI Landsstævne Ejendomssalg er Borgmesterens Forvaltning i alt Udgifter * heraf lån 35. hvert år i og 25. i

27 Forslag til Investeringsoversigt Budget By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1 kr. Ajourført bevilling Sektor/projektnummer/navn Beløb Dato Ajourført anlægssum Forventet afholdt før Årets priser By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer.22.2 Boligformål 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej) b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret) 2b2 Støjvold, Ribevej 2b2767 Godthåb, Sportsvænget 2b291 Maratonvej, Svenstrup 2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) 2b271 Langholt, Kidholm 2b2827 Ferskenvej, Hasseris 2bxxxx Danagården/Fenris Allé 2bxxxx Lokeshøj 2bxxxx Majvej i Klarup 2bxxxx Nr. Tranders, Rønbjergkrogen 27

Magistratens Budgetforslag 2016-2019

Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Bind 1 - Diverse oversigter Byrådets 1. behandling 17. september 2015 kl. 13.00 Byrådets 2. behandling 8. oktober 2015 kl. 13.00 BIND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING....

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. #BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017.

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017 SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag

Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag #BREVFLET# Click here to enter text. Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2015-2018 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg 24-08-2015 Fremsendelsesskrivelse

Læs mere