BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017"

Transkript

1 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet I medfør af 20, stk. 3, nr. 5 og 6, og 34, stk. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes efter bemyndigelse: Godkendelse 1. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning godkende en kontrolinstans til at godkende og efterprøve kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som kontrolinstans skal indeholde følgende: 1) Oplysning om på hvilket område eller hvilke områder inden for el-, vvs- og kloakinstallationsområdet eller området for virksomhedsgodkendelser på gasområdet, kontrolinstansen ønsker at godkende og efterprøve kvalitetsledelsessystemer. 2) Dokumentation for kontrolinstansens kvalitetsstyringssystem, jf ) Dokumentation for kontrolinstansens auditorers faglige kompetencer, der svarer til det område eller de områder, som kontrolinstansen ønsker godkendelse indenfor, jf. nr. 1, og for bestået prøve som auditor. 2. Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning om godkendelse som kontrolinstans, sender Sikkerhedsstyrelsen en kvittering til den ansøgende virksomhed med oplysning om følgende: 1) Fristen for meddelelse af afgørelse om godkendelse som kontrolinstans, jf. 3, stk. 1 og 2. 2) At den ansøgende virksomhed kan betragte godkendelsen som kontrolinstans for meddelt, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse inden fristens udløb, jf. 3, stk. 3. 3) Klagemuligheder. 3. Sikkerhedsstyrelsen behandler ansøgninger om godkendelse som kontrolinstans hurtigst muligt og senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil blive truffet. Stk. 3. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan godkendelsen som kontrolinstans anses for meddelt. 4. Sikkerhedsstyrelsen udsteder et godkendelsesbevis til kontrolinstansen, der angiver området eller områderne for kontrolinstansens arbejde og vilkårene herfor. Stk. 2. Godkendelsen vil være tidsbegrænset, og kontrolinstansen skal inden periodens udløb have fornyet sin godkendelse. 1

2 5. En virksomhed, som er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom, og som efter dette lands regler er godkendt til at godkende og efterprøve kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, kan midlertidigt eller lejlighedsvist levere tjenesteydelser i Danmark som kontrolinstans for sådanne virksomheder uden forudgående godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Udenlandske virksomheder skal i udøvelse af virksomheden som kontrolinstans i Danmark følge reglerne i denne bekendtgørelse. Krav til kontrolinstanser 6. Det overordnede mål med tredjepartskontrol af virksomheders kvalitetsledelsessystemer er at give alle parter tillid til, at et kvalitetsledelsessystem opfylder specificerede krav. Tredjepartskontrollens værdi er den grad af offentlig tillid og tiltro, der skabes ved, at en tredjepart udfører en upartisk og kompetent vurdering. 7. Kontrolinstansen skal være organiseret og udøve sin virksomhed således, at der skabes tillid til dens virksomhed, og kontrolinstansen skal efterleve den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer - eller tilsvarende anerkendt standard, med de præciseringer og udeladelser, der følger af bilag 1. Stk. 2. ISO standarden DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de pågældende tekniske specifikationer ligger til gennemsyn i Sikkerhedsstyrelsen. 8. Kontrolinstansen skal være en selvstændig juridisk enhed med eget CVR-nummer. Stk. 2. Kontrolinstansen og dens auditorer skal være upartiske i udførelsen af virksomheden som kontrolinstans. Kontrolinstansen og dens auditorer må ikke yde konkret rådgivning om opbygning af en virksomheds kvalitetsledelsessystem. Kontrolinstansen og dens auditorer må alene give generel information og vejledning til virksomhederne om kravene til kvalitetsledelsessystemer. Stk. 3. Kontrolinstansen er forpligtet til at identificere og analysere potentielle interessekonflikter, som kan påvirke dens upartiskhed. Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, såfremt det kan dokumenteres, at kravet er opfyldt på tilsvarende vis. 9. Kontrolinstansen skal have en leder, som er ansvarlig for beslutninger om godkendelse af kvalitetsledelsessystemer og beslutninger om tilbagekaldelse af godkendelser af kvalitetsledelsessystemer. Stk. 2. Den ansvarlige leder skal endvidere påse, at kontrolinstansen opbygger og anvender et kvalitetsstyringssystem, jf Kontrolinstansens auditorer skal have de nødvendige kompetencer til at kunne varetage opgaven som kontrolinstans indenfor kontrolinstansens godkendelse, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. Kontrolinstansens auditorer skal have et fagligt kendskab til den branche, der auditeres, som kan sidestilles med det faglige kendskab, som en fagligt ansvarlig i den pågældende branche har. Auditorerne skal endvidere have bestået en prøve som auditor, jf. bilag 1, pkt Kontrolinstansen skal opbygge og anvende et kvalitetsstyringssystem, der understøtter og dokumenterer, at kontrolinstansen opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre kvaliteten i udførelsen af opgaven som kontrolinstans indenfor kontrolinstansens godkendelse, jf. 4, stk. 1. Stk. 3. Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i en kvalitetshåndbog eller i et elektronisk kvalitetssystem, der indeholder alle relevante og ajourførte dokumenter i en systematisk og overskuelig form. Kvalitetsstyringssystemet skal arkiveres og opbevares tilgængeligt for Sikkerhedsstyrelsen. 2

3 Stk. 4. Kontrolinstansen skal opbevare kvalitetsstyringssystemet og kvalitetsdokumentation på betryggende vis i 5 år. Opbevaring i elektronisk form skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør, at der kan foretages udtræk af relevante dele af systemet. Stk. 5. Kontrolinstansen er ansvarlig for, at kvalitetsstyringssystemet er implementeret, og at det løbende anvendes, opdateres og evalueres. 12. Kontrolinstansen kan vælge helt eller delvist at uddelegere auditeringsarbejdet til en anden kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen indenfor det relevante område, under forudsætning af Sikkerhedsstyrelsens godkendelse. Stk. 2. Ved uddelegering efter stk. 1 opretholder den kontrolinstans, der uddelegerer auditeringsarbejdet, det fulde ansvar for uddelegerede opgaver og for at godkende, efterprøve og tilbagekalde godkendelser af kvalitetsledelsessystemer. 13. Det er et vilkår for godkendelsen som kontrolinstans, at kontrolinstansernes ansvarlige ledere deltager i møder i en følgegruppe vedrørende ordningen nedsat af Sikkerhedsstyrelsen med henblik på at drøfte generelle forhold i forbindelse med kontrolinstansernes arbejde med det formål at sikre en ensartet praksis og administration af kravene til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer. Stk. 2. Hvis kontrolinstansens ansvarlige leder udebliver fra to på hinanden følgende møder for følgegruppen, skal vedkommende overfor Sikkerhedsstyrelsen redegøre for baggrunden herfor. Udebliver en ansvarlig leder for en kontrolinstans gentagne gange fra følgegruppens møder, vil Sikkerhedsstyrelsen tage op til vurdering, om kontrolinstansen kan bevare sin godkendelse. 14. Kontrolinstansen skal behandle ansøgninger fra virksomheder om godkendelse af kvalitetsledelsessystemer i den rækkefølge, de modtages. Indberetning til Sikkerhedsstyrelsen 15. Kontrolinstansen skal indberette følgende oplysninger til Sikkerhedsstyrelsen: 1) Kontrolinstansens godkendelser af virksomhedernes kvalitetsledelsessystemer inden et år efter udstedelsen af autorisationen eller virksomhedsgodkendelsen på gasområdet. 2) Eventuelle afslag på og tilbagekaldelser af godkendelser af kvalitetsledelsessystemer. 3) Ophør af kundeforholdet til en virksomhed. 16. Kontrolinstansen er forpligtet til at anvende et digitalt dataindberetningssystem for kontrolinstanser, som Sikkerhedsstyrelsen stiller til rådighed for kontrolinstanserne. Stk. 2. Kontrolinstansen skal indberette følgende oplysninger via det digitale dataindberetningssystem for kontrolinstanser: 1) Virksomhedernes navne, adresser og CVR-numre. 2) Kontrolinstansens data om virksomhederne indsamlet og registreret i forbindelse med alle typer af efterprøvninger hos virksomhederne. 3) Kontrolinstansens bedømmelse efter efterprøvningsbesøg, jf. bilag 1, pkt. 9 i. Stk. 3. Kontrolinstansen har alene adgang til at se oplysninger om de virksomheder, der er tilknyttet den pågældende kontrolinstans. Ved en virksomheds skift af kontrolinstans har den nye kontrolinstans dog adgang til alle registrerede oplysninger om virksomheden fra dataindberetningssystemet. 17. Ved anmodning skal kontrolinstansen stille følgende dokumentation til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen: 1) Materiale modtaget fra virksomheder. 2) Resultater af gennemførte efterprøvninger. 3

4 Auditering 18. Sikkerhedsstyrelsen foretager periodevise audits af kontrolinstansens arbejde og af, at kontrolinstansen lever op til bekendtgørelsens krav. Sikkerhedsstyrelsen anvender data fra det digitale dataindberetningssystem for kontrolinstanser, jf. 16, i forbindelse med auditeringen af kontrolinstansen. Ved auditbesøg efterprøver Sikkerhedsstyrelsen, om kontrolinstansen anvender og faktisk efterlever sit kvalitetsstyringssystem, samt om systemet lever op til gældende krav. Stk. 2. Audits foretages med intervaller, så en fornyet godkendelse af kontrolinstansen ikke overstiger 2 år. Under særlige omstændigheder kan godkendelsesperioden forlænges med højst 6 måneder. Stk. 3. Godkendelse af kontrolinstansens kvalitetsstyringssystem kan delvist bygge på andre tredjeparters bedømmelse af kontrolinstansens kvalitetsstyringssystem. 19. Kontrolinstansen skal berigtige afvigelser, som Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, ved korrigerende handlinger, og Sikkerhedsstyrelsen skal verificere resultatet af de korrigerende handlinger, inden Sikkerhedsstyrelsen kan forny kontrolinstansens godkendelse. Stk. 2. Kontrolinstansen skal følge op på Sikkerhedsstyrelsens anmærkninger i forbindelse med audit indenfor en af styrelsen fastsat frist, der højst kan være 6 måneder. Hvis Sikkerhedsstyrelsen efterfølgende konstaterer, at kontrolinstansen ikke har fulgt op på anmærkningen med en handling indenfor den fastsatte frist, vil det føre til en afvigelse, jf. stk. 1. Oplysningspligt 20. Kontrolinstansen skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis kontrolinstansen ikke har nogen auditor på et område, som kontrolinstansen er godkendt til, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. Kontrolinstansen skal endvidere straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, når kontrolinstansen får en ny auditor tilknyttet. Der skal indsendes dokumentation for, at en ny auditor opfylder kravene i 10. Stk. 3. Kontrolinstansen skal give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af godkendelsesbeviset. 21. Hvis kontrolinstansen ikke har nogen auditor på et område, som kontrolinstansen er godkendt til, kan kontrolinstansen dog bevare godkendelsen på dette område i en periode på op til 3 måneder. I denne periode må kontrolinstansen ikke udstede forhåndsgodkendelser eller foretage efterprøvninger af virksomheders kvalitetsledelsessystemer inden for det pågældende område. Kontrolinstansen kan ansøge Sikkerhedsstyrelsen om godkendelse til midlertidigt at uddelegere auditeringsarbejdet, jf. 12. Tilbagekaldelse 22. Såfremt en kontrolinstans ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse eller vilkårene for godkendelsen, kan Sikkerhedsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen som kontrolinstans. 23. Ved tilbagekaldelse af godkendelsen, jf. 22, vil kontrolinstansen blive pålagt at sikre, at eksisterende kunder så smidigt som muligt kan overføres til andre godkendte kontrolinstanser. Klageadgang 24. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens 35, stk. 1. Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 22. november 2007 om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede og godkendte virksomheder. 4

5 Overgangsbestemmelser 26. Sikkerhedsstyrelsens godkendelser af kontrolinstanser meddelt før 1. januar 2015 vedbliver at have gyldighed i den periode, godkendelsen omfatter, eller indtil godkendelsen tilbagekaldes. 27. Kontrolinstansens pligt til at foretage indberetning via det digitale dataindberetningssystem, jf. 16, gælder ikke for så vidt angår kontrolinstansens efterprøvning af virksomheder, der i perioden indtil 2. juni 2016 er tilsluttet den særlige tilsynsordning, jf. lovens 42, stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen, den 19. december 2014 STEFAN SØSTED / Bente Liisberg 5

6 Bilag 1 Præciseringer og udeladelser til standarden DS/EN ISO/IEC 17021:2011 eller tilsvarende anerkendt standard, jf. 7, stk Indledning Kontrolinstanserne skal efterleve standarden DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer (herefter standard 17021) eller tilsvarende anerkendt standard, med de præciseringer og udeladelser, der fremgår af dette bilag. 2. Tilføjelser til standard punkt 2: Normative referencer Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse nr. 545 af 30. maj 2014 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet Bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2014 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Bekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2014 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2012 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen med senere ændringer 3. Tilføjelse til standard punkt 3: Termer og definitioner Kontrolinstans: Et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt og overvåget certificeringsorgan, der godkender og efterprøver kvalitetsledelsessystemer hos autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Kontrolinstanserne godkender og efterprøver for overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet Udeladelse til standard punkt 3.3: rådgivning om ledelsessystemer Eksempler udgår, se punkt 5.2: Håndtering af upartiskhed. 4. Tilføjelse til standard punkt 4: Principper De generelle principper om upartiskhed, kompetence, ansvarlighed, åbenhed, fortrolighed og reaktion på klager gælder som anført i punkt i standard Tilføjelse til standard punkt 5.1: Lovmæssige og kontraktmæssige forhold Kravene om juridisk ansvar, certificeringsaftale og ansvar for certificeringsbeslutninger gælder som anført i punkt i standard med følgende tilføjelser: a. Kravet om juridisk enhed, jf. punkt 5.1.1, indebærer krav om eget CVR nummer. b. Kravet om certificeringsaftaler, jf. punkt 5.1.2, præciseres til krav om aftale med de virksomheder, som kontrolinstansen godkender og efterprøver kvalitetsledelsessystemer hos, identificeret ved CVR nummeret, såfremt virksomhederne er i besiddelse af et CVR nummer. 6

7 5.2. Tilføjelse til standard punkt 5.2: Håndtering af upartiskhed Kravene i punkt og punkt om upartiskhed i udførelsen af aktiviteter forbundet med certificering samt pligten til at identificere potentielle interessekonflikter gælder som anført i standard med den tilføjelse, at oplysningen om eventuelle interessekonflikter ligeledes på forlangende skal stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen. Kravet i punkt om, at når en relation udgør en uacceptabel trussel mod upartiskhed, må certificeringen ikke udføres, gælder som anført i standard Hertil tilføjes, at repræsentanter for autoriserede eller godkendte virksomheder i kontrolinstansernes bestyrelser ikke kan auditeres (efterprøves) af den pågældende kontrolinstans. Kravet i punkt gælder ikke. Kravet i punkt om, at hverken kontrolinstansen eller nogen del af samme juridiske enhed må tilbyde eller give rådgivning om ledelsessystemer, gælder som anført i standard Hertil tilføjes følgende krav: a. Kontrolinstansen og dens auditorer må ikke give konkret rådgivning om opbygning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem, herunder udformning, implementering eller vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemet. b. Kontrolinstansen og dens auditorer må alene give generel information og vejledning til virksomhederne om kvalitetsledelsessystemer, herunder udforme standardiseret, gradueret materiale i form af skabeloner, der kan anvendes ved etablering af et kvalitetsledelsessystem, samt afholde informationsmøder om kvalitetsledelsessystemer. c. Kontrolinstansernes information og vejledning skal være tilgængelig for alle. De øvrige krav til sikring af upartiskheden i punkterne 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, , , og gælder som anført i standard Tilføjelse til standard punkt 5.3: Erstatningsansvar og finansiering Kravene i punkt og punkt om ansvarsforsikring og finansiering af aktiviteter gælder som anført i standard med den tilføjelse, at redegørelsen for og vurderingen af de økonomiske forhold ligeledes på forlangende skal stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen. 6. Udeladelse til standard punkt 6: Krav til opbygning Kravene i punkt og punkt 6.1.2, litra e, f, g, h, og i til organisatorisk opbygning af virksomheden samt angivelse af ansvarsområder gælder som anført i standard Kravene i punkt 6.1.2, litra a, b, c og d i standard gælder ikke Tilføjelse til standard punkt 6.2: Udvalg til varetagelse af upartiskhed Kontrolinstansens bestyrelse kan efter aftale med Sikkerhedsstyrelsen varetage opgaverne omkring upartiskhed frem for det udvalg, der er angivet i standard Sikkerhedsstyrelsen skal på forlangende have udleveret mødereferater og andre relevante dokumenter vedrørende dette arbejde. 7

8 7. Tilføjelse til standard punkt 7: Ressourcekrav Kravene i punkterne 7.1.2, 7.1.3, i standard gælder ikke og erstattes af følgende krav: Auditorer skal have følgende kompetencer: a. Fagligt kendskab til den branche, der auditeres, på et niveau, som kan sidestilles med det faglige kendskab, som en fagligt ansvarlig i den pågældende branche har. b. Auditorer skal have bestået en prøve som auditor, for eksempel IRCA Internal QMS Auditor for ISO 9000:2000 Series Auditor / Lead Auditor Training Course eller tilsvarende. 8: Tilføjelse til standard punkt 8: Informationskrav Kravene i punkterne 8.1.3, 8.2 og 8.3 i standard gælder ikke og erstattes af følgende krav: a. Sikkerhedsstyrelsen etablerer et digitalt dataindberetningssystem for kontrolinstanser til håndtering af efterprøvningsbesøg hos virksomhederne, som kontrolinstansen skal anvende. b. I dataindberetningssystemet opsamles data om kontrolinstansernes efterprøvningsbesøg hos virksomhederne og om kontrolinstansernes bedømmelse efter efterprøvningsbesøg. c. Sikkerhedsstyrelsen har via dataindberetningssystemet adgang til en fortegnelse over kontrolinstanserne og deres kunder. 9: Tilføjelse til standard punkt 9: Proceskrav Til punkt 9 i standard tilføjes følgende generelle bemærkning: Kontrolinstansen er ansvarlig for, at godkendelsen af efterprøvningens resultat sker på et fyldestgørende grundlag. Sikkerhedsstyrelsens materiale i form af det digitale dataindberetningssystem, skemaer mm. er at betragte som vejledning og er ikke tilstrækkelig i alle tilfælde. Kravene i punkterne 9.1.1, 9.2.3, 9.2.4, og 9.4 i standard gælder ikke og erstattes af følgende krav: a. Kontrolinstansen godkender og efterprøver kvalitetsledelsessystemer for overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet og med kravene i lovgivningen nævnt under normative referencer. b. For nye virksomheder, der ønsker en godkendelse af deres kvalitetsledelsessystem med henblik på at opnå autorisation eller godkendelse inden for et fagområde, som Sikkerhedsstyrelsen administrerer, skal kontrolinstansen foretage en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet og udstede en forhåndsgodkendelse, som Sikkerhedsstyrelsen efterfølgende anvender i den samlede vurdering af, hvorvidt virksomheden opfylder kravene for at opnå autorisation eller godkendelse. c. En virksomhed, der genansøger om autorisation eller virksomhedsgodkendelse indenfor højst 6 måneder efter, at autorisationen eller godkendelsen er bortfaldet, skal ikke have forhåndsgodkendt sit kvalitetsledelsessystem på ny, men kan ved at fremsende det seneste godkendelsesbevis fra kontrolinstansen dokumentere overfor Sikkerhedsstyrelsen, at virksomheden opfylder vilkåret om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem. d. Ved forhåndsgodkendelse, jf. litra b, skal kontrolinstansen som minimum gennemgå virksomhedens kvalitetsledelsessystem med speciel fokus på følgende områder: i. At virksomhedens forretningsområde er beskrevet i overensstemmelse med den forventede virkelighed. ii. At de krævede kompetencer til det beskrevne forretningsområde er til stede i virksomheden. iii. Hvorvidt virksomheden vil og kan leve op til intentionerne i kvalitetsledelsessystemet. 8

9 e. Indenfor en periode på 1 år efter Sikkerhedsstyrelsens udstedelse af autorisationen eller godkendelsen skal der derefter gennemføres en første efterprøvning, der som minimum indeholder punkter svarende til den i litra i beskrevne ordinære efterprøvning. f. For allerede igangværende virksomheder skal der foretages ordinær efterprøvning af virksomheden med henblik på at fastslå, hvorvidt virksomheden rent faktisk anvender og efterlever sit kvalitetsledelsessystem. g. Ordinær efterprøvning skal foretages med intervaller, der ikke overstiger 24 måneder og således, at en fornyet godkendelse af kvalitetsledelsessystemet ikke overstiger 2 år. h. Det forventes, at omfanget af den ordinære efterprøvning tidsmæssigt vil andrage 2 til 5 timer i forbindelse med besøget i virksomheden. i. Ved ordinær efterprøvning skal der foretages følgende kontroller ud fra en gennemgang af et antal arbejdsopgaver, der er repræsentative i forhold til virksomhedens godkendelsesområde eller områder, forretningsområdet og virksomhedens størrelse. Som minimum skal følgende kontroller foretages: i. Kontrol af om det beskrevne forretningsområde fortsat stemmer overens med det faktiske forretningsområde. ii. Kontrol af at den fagligt ansvarlige er godkendt som fagligt ansvarlig af Sikkerhedsstyrelsen. iii. Kontrol af den eller de fagligt ansvarliges kvalifikationer i forhold til virksomhedens autorisation eller virksomhedsgodkendelse og forretningsområde. iv. Kontrol af den fagligt ansvarliges ansættelsesvilkår, herunder beføjelser, ansvar og opsigelsesvarsel. v. Kontrol af den fagligt ansvarliges tilstedeværelse i virksomheden. vi. Kontrol af kvalifikationer i forhold til de særlige kompetencekrav på kloak- og gasområdet hos en tilfældig udvalgt ansat, såfremt der er flere ansatte i virksomheden. vii. Kontrol af hvorvidt ledelsen har gennemført intern ledelsesevaluering mindst én gang årligt. viii. Gennemgang af hvorvidt virksomheden laver opfølgning på reklamationer, herunder mindst følge en sag fra start til slut. ix. Kontrol af om virksomhedens medarbejdere har adgang til ajourført regelgrundlag. Denne adgang kan foregå elektronisk. x. Den fagligt ansvarliges kontrol med det udførte arbejde. xi. Den fagligt ansvarliges kontrol med arbejdsdokumentation. xii. Kontrol af dokumentation for slutkontrol. xiii. Kontrol i en sag, hvor arbejde er udført af kabel- eller rørmontør. xiv. Kontrol mht. virksomhedens brug af indlejet arbejdskraft. j. Udover ovennævnte forventer Sikkerhedsstyrelsen ca. en gang årligt at udsende en meddelelse til de godkendte kontrolinstanser. Heri vil blive oplyst et eller flere fokusområder, som kontrolinstansen udover ovenstående skal have speciel opmærksomhed på i en given periode. De godkendte kontrolinstanser skal, udover kravene i punkt i standard om registrering af de auditerede virksomheder, til enhver tid følge den af Sikkerhedsstyrelsen oplyste indberetningsform omkring indberetninger til Sikkerhedsstyrelsen. 10. Tilføjelse til standard punkt 10: Krav til certificeringsorganers ledelsessystem Kravene i punkt punkt 10.3 til kontrolinstansens kvalitetsstyringssystem gælder som anført i standard Dog gælder kravet i punkt ikke. Sikkerhedsstyrelsen skal på forlangende have udleveret mødereferater og andre relevante dokumenter. 9

10 11. Udeladelse til standard Annex Kravene i Annex A gælder ikke. 10

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4983

Læs mere

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-9145

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordninger for virksomheder der monterer små vedvarende energi-anlæg 1)

Udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordninger for virksomheder der monterer små vedvarende energi-anlæg 1) Udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordninger for virksomheder der monterer små vedvarende energi-anlæg 1) I medfør af 24 b, stk. 1 og 3-6, 24 c, 24 d, stk. 1-2, 24 e, 28, stk. 1 og 3, 28 a, 29, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere