Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING"

Transkript

1 Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om en øget professionalisering med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for socialtilsyn. ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Gran- De resterende temaer som Økonomi og Fysiske højens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en rammer indgår i Granhøjens dokumentations- procesorienteret metode ved udvikling, imple- arbejde. Granhøjen har indgået et samarbejde mentering og forbedring af effektiviteten. med Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af et ophold på Granhøjen. kvalitetsledelsessystem, der lægger vægt på fem 2 af de temaer, som fremgår af kvalitetsmodellen En ISO-9001-certificering dokumenterer, at for socialtilsyn: Granhøjen lever op til internationale standarder Uddannelse og beskæftigelse for ledelse og administration. Det betyder, at den Selvstændighed og relationer daglige drift styres optimalt, og at trufne beslut- Målgruppe, metode og resultater ninger altid bliver gennemført korrekt. Organisation og ledelse Kompetencer

3 Indholdsfortegnelse Borgere 5 Granhøjens borgere har fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne og er socialt udsatte voksne med sindslidelser, misbrugsproblemer og/eller sociale problemer. Behandling 6 Individuelle behandlingsplaner sikrer helhed i behandlingen. Behandlingsmetode 8 Granhøjen arbejder ud fra en systemisk og narrativ metode, hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Beskæftigelse og aktivering 11 Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter er målrettet borgere, som er psykisk sårbare samt har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Centret omfatter: Beskæftigelse 12 Ressourceforløb 12 - STU 13 Samværstilbud 14 Samarbejde 15 Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder. Botilbud 16 Granhøjens boliger er mangfoldige, således at der altid findes en bolig, der passer til den enkeltes behov mv. Kvalitetssikring 17 Granhøjen samarbejder med Center for Kvalitetsudvikling (CFK), Region Midtjylland, og dokumenterer den faglige indsats via dokumentationsmetoden DEL (Dokumentation Effekt Læring). Pårørende 18 Som pårørende til en borger på Granhøjen tilbydes man rådgivning i, hvordan man som nært familiemedlem kan forholde sig til problemerne og støtte op om en løsning. 3

4 Mennesker er sociale væsener og trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som fuldgyldige, ligeværdige medlemmer, og hvor de oplever, at de gør en forskel. Det er Granhøjens opgave at støtte op og skabe de sociale fællesskaber samt sørge for, at den enkelte oplever succeser og mening i tilværelsen. Grete Mikkelsen - Forstander for Granhøjen. På Granhøjen giver vi borgerne de bedste udviklingsmuligheder 4

5 Borgere Granhøjens borgere Granhøjen har en bred vifte af tilbud, der altid gør det muligt at skræddersy tilbud, så de passer til den enkeltes funktionsevne og behov. Granhøjen er målrettet borgere, som er psykisk sårbare samt har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Granhøjen arbejder med borgere indenfor: Sociale tilbud, jf. SEL 85 m.fl. - via samarbejde med Omsorgscentret. Sundhedstilbud, jf. SEL 102 Bolig, jf. SEL 107 og 108 Beskæftigelse, herunder: - Aktivering, jf. LAB 32 - Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL Aktivitet og samvær, jf. SEL 104 På Granhøjen arbejder vi helhedsorienteret, hvilket betyder, at et ophold altid vil indeholde et element af beskæftigelse og behandling. Granhøjen har mange års erfaring med at koordinere indsatsen omkring den enkelte borger ved at skræddersy tilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Granhøjen samarbejder med forskellige aktører inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for borgeren. I samarbejdet mellem behandling, bosted og beskæftigelse bliver det muligt at sætte ind med rettidig og relevant støtte og udfordring i forhold til den individuelt udarbejdede behandlingsplan. Granhøjen samarbejder med Omsorgscentret, der tilbyder socialpsykiatrisk støtte og omsorg under servicelovens 85. Støtten er målrettet borgere med svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige svære sociale problematikker i eget hjem. 5

6 Behandling Individuelle behandlingsplaner sikrer helhed i behandlingen. Behandlingen er bygget op omkring botilbuddene Individuelle behandlingsplaner og Rehabiliterings- og aktivitetscentrets tilbud, Når en borger indskrives på Granhøjen, bliver der der gør det muligt at skabe meningsfulde tilbud, udarbejdet en individuel behandlingsplan i sam- i henhold til sociale sammenhænge, aktiverin- arbejde mellem borger, anbringende kommune og gen, beskæftigelsen eller samværstilbuddene. Granhøjen. I Granhøjens system er det borgerens Oplevelsen af succes i disse sammenhænge er tildelte kontaktperson og teamleder, der sammen et vigtigt element, når der skal skabes motivati- med terapeuter, psykiatere og socialrådgiver ud- on for videre udvikling hos den enkelte. Succes former behandlingsplanen. Borgeren vil i det dag- skal forstås bredt og afhængigt af den enkeltes lige være omgivet af pædagogisk personale, der funktionsniveau. Det er således vigtigt, at de so- arbejder målrettet med borgeren ud fra behand- ciale eller arbejdsmæssige sammenhænge, som lingsplanen. Behandlingsplanen vil løbende blive borgeren bliver sat i, altid er tilpasset det aktuelle opdateret for at sikre udvikling, samt at borgeren udviklingstrin, som borgeren befinder sig på. oplever succes og fortsat bliver udfordret. AKUT KRISEBEREDSKAB Granhøjen har et tæt samarbejde med et vagtselskab, der er uddannet i krisehåndtering på forskellige niveauer. Det betyder, at det pædagogiske personale altid kan blive støttet af et team, der kan hjælpe med at løse akutte situationer. Teamet yder hjælp til konflikthåndtering, førstehjælp samt krisehjælp. Behandlingsplan, der tager afsæt i den enkelte Granhøjen opererer med tre forskellige behandlingsplaner, der adskiller sig ved at tage udgangspunkt i forskellige funktionsniveauer, dog kan behandlingsplanerne kombineres eller understøtte hinanden med udgangspunkt i behandlingen af den enkelte. Alle behandlingsplaner bliver løbende revideret og er vigtige redskaber i det daglige pædagogiske og terapeutiske arbejde. 6

7 En systemisk behandlingsplan - behandlings- historier, der ligger til grund for borgerens planen er til borgere, der har svært ved at identitet og handlinger. Planen bliver til efter reflektere. Det er vigtigt at kunne reflektere interviews med borgeren og på baggrund af over sin væren-i-verden, for at kunne indgå i personalets vurderinger og har fokus på at relationer og skabe relationer samt personlig skabe alternative historier. udvikling. En mentaliseringsbaseret behandlingsplan En narrativ behandlingsplan behandlings- behandlingsplanen tager udgangspunkt planen fokuserer på en forståelse for de i mentaliseringsevnen, som er evnen til at forstå sig selv og andre, samt evnen til at bruge sin viden på en konstruktiv måde. Med input fra borgeren beskrives dennes evne til at forstå og håndtere relationer og følelser. Helhed i behandlingen Der afholdes løbende behandlingskonferencer, hvor det er muligt for det pædagogiske personale at få hjælp og supervision i forhold til deres daglige arbejde med borgeren, samt at indgå fælles aftaler for det videre forløb og arbejde med borgeren. På en behandlingskonference deltager alle involverede parter omkring borgeren; det kan blandt andet være psykolog, familieterapeut, psykiater, kontaktperson, afdelingsleder, eller lignende. 7

8 Behandlingsmetode Den narrative og systemiske metode i praksis. Mange af de borgere, der kommer til Granhøjen kommer ofte med en problemfyldt fortid, hvor det særligt er den negative historie, som er styrende og dominerende. I behandlingen er det derfor vigtigt, at fokus rettes mod at frigøre borgeren for den negative historie, som er styrende og fastlåser borgeren i denne rolle. For mange borgere betyder det, at de ser sig selv som mennesker, der ikke kan, og det kan således være en ond spiral, hvor borgeren er med til at fastholde sig selv i den psykiske lidelse. Opbygning af ny identitet Den narrative metode betyder, at det ikke er borgeren, der er problemet, men at borgeren har et problem, der kan isoleres væk fra personen. Problemet eller lidelsen bliver således noget, der har indflydelse på personens liv og adfærd, men som ikke behøver at være styrende. Granhøjens personale er uddannet i den narrative og systemisk metode, hvilket betyder, at de i deres tilgang skaber en relation til borgeren, hvor problemet isoleres, således at det ikke er styrende i borgerens tilværelse. 8

9 Det, vi fokuserer på, får vi mere af Det som kendetegner behandlingen på Granhøjen er, at mødet med den enkelte er ligeværdigt og anerkendende. Vi har den indstilling, at alle mennesker er noget andet og mere end deres problemer. Vi anerkender, at alle har brug for at være vigtig og værdifuld for andre mennesker. FORSKELLEN KAN VÆRE MED TIL AT SKABE RUM TIL NYE OPFATTELSER OG FORTOLKNINGER. Borgerne skal opleve, at det, de fokuserer på, får de mere af. Det betyder, at borgerne bliver koblet på en form for beskæftigelse eller aktivering, der således bidrager til en væsentlig del af selve behandlingen. Dette skal forstås som en sikring Beskæftigelsen giver dermed mange muligheder, af, at borgerne oplever små succeser i hverdagen. hvor man kan opleve succes og at være betyd- Dette sker ved at skabe overskuelige delmål, der ningsfuld for andre, hvilket er med til at styrke hele tiden justeres i takt med den enkeltes identitetsdannelsen og dermed personens mulig- ressourcer og udvikling. I denne sammenhæng er hed for at adskille sig selv fra problemerne. beskæftigelse og aktivering i Granhøjens regi en fordel, da medarbejdere i beskæftigelsen kan Forandring sker gennem spørgsmål samarbejde med kontaktperson og bosted om at Problemerne forsvinder ikke, fordi vi flytter fokus støtte borgerens udvikling. I starten kan det et andet sted hen. Derfor skal succes og alternati- måske være krævende blot at stå op for at tænde ve historier lægge grund for udvikling og foran- for varmen, men samtidig oplever borgeren et dring. Det kan give borgeren nye perspektiver på ansvar ved at tænde for varmen, da dette eksem- livet, som vil frigive energi til at handle og tænke pelvis har stor betydning for de øvrige beboere. anderledes. 9

10 Der er fokus på at have mål og håb for fremtiden, uanset hvilket funktionsniveau og hvilke kompetencer man har. 10

11 Beskæftigelse og aktivering Rehabiliterings- og aktivitetscenter Beskæftigelse og aktivering til borgere, der er psykisk sårbare, samt har fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter er en helhedsorienteret og professionel indsats til borgere med psykisk nedsat funktionsevne, eventuelt med en fysisk nedsat funktionsevne. Det er vigtigt, at borgere, der er psykisk sårbare eller har nedsat funktionsevne, får en koordineret indsats, således at de bliver udviklet med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau. Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter har tilbud bestående af beskæftigelse, ressourceforløb, STU og aktivitets- og samværstilbud. Beskæftigelse bliver tilpasset borgerens funktionsniveau kombineret med, at borgeren skal kunne spejle sig i sin beskæftigelse. Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder, der giver mulighed for at tilbyde en bred vifte af virkelighedsnære arbejdspladser, samtidig med, at der tages hensyn til den enkeltes funktionsniveau. Ressourceforløb er målrettet borgere, der har komplekse problemer udover ledighed. 11

12 S TU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) giver borgeren en særlig tilrettelagt uddannel- Beskæftigelse er en vigtig del af behandlingen, men den er aldrig behandlingen alene. se, der tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau. Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter tilbyder STU, der giver mulighed for at udvikle både borgerens faglige kompetencer der, at beskæftigelsen er central, når den enkelte og sociale færdigheder. borger modtager behandling gennem psykolog, Aktivitets- og samværstilbud opererer efter psykiater, supervision og medicinsk behandling. Servicelovens 104, og er målrettet borgere med Når borgeren er i beskæftigelse, er det altid betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktions- sammen med uddannet personale, som er i stand evne, eller borgere som har særlige sociale pro- til at give den enkelte den støtte, der er behov for, blemer i forhold til opretholdelse eller forbedring ligesom det er vigtigt, at borgeren ikke føler sig af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. presset, men altid oplever at have succes med Beskæftigelse opgaven. Det er derfor medarbejdernes vigtigste opgave at give den enkelte støtte under beskæfti- Beskæftigelsen er et forløb, hvor borgeren får gelsen og sikre succeser. Granhøjen samarbejder individuelt tilpassede arbejdsopgaver afhængigt med socialøkonomiske virksomheder og tilbyder af funktionsniveau. Beskæftigelsen skræddersyes en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder. til den enkelte, og der sørges for, at opgaverne løbende bliver tilpasset, således at der altid er fokus Ressourceforløb på udviklingen. Ressourceforløbet er målrettet borgere, der har komplekse problemer udover ledighed. Granhøjen 12 Beskæftigelse er en vigtig del af behandlingen, tilbyder ressourceforløb, der indeholder både men den er aldrig behandlingen alene. Det bety- beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud

13 med fokus på at hjælpe borgeren i arbejde eller STU uddannelse. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ressourceforløb tilbydes individuelt, således at løber over en 3-årig periode og tilpasses den der er fokus på sammenhæng i beskæftigelse, enkelte borgers funktionsevner, ønsker og sociale tilbud og sundhedstilbud. Inden der bliver interesser. I nogle tilfælde og efter behov, kan truffet beslutning om, hvilket indhold ressour- uddannelsesforløbet forlænges, dog skal uddan- ceforløbet skal have for den enkelte, kræves det, nelsen ifølge lovgivningen være afsluttet senest at borgeren er udredt af kommunen og har fået 5 år efter påbegyndelsen. udarbejdet en 141 handleplan. Der er mulighed for at købe et udredningsforløb til afklaring inden Det individuelle forløb sammensættes i en ud- kommunens beslutning om et evt. ressourcefor- dannelsesplan og indeholder følgende, jf. Lov om løb. Et udredningsforløb har en varighed af 10 ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: uger. Ressourceforløbet kan variere i tid og indhold, En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. og er tilpasset den enkelte. Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter sørger for, at den enkelte modtager en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der bidrager til at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Det handler således om at udvikle vejen til arbejdsmarkedet ved at udvikle borgerens arbejdsevne og understøtte borgeren i at mestre sociale og helbredsmæssige udfordringer. I STARTEN KAN DET MÅSKE VÆRE KRÆVENDE BLOT AT STÅ OP OM MORGENEN. 13

14 En specifik målrettet del, der skal støtte og/eller psykologisk behandling og ADHD-udred- udviklingen af den unges interesser, evner og ning via Skovhus Privathospital, som har psyki- særlige færdigheder. atere og psykologer med stor erfaring indenfor Praktik i virksomheder og institutioner, området. der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis Samværstilbud får mulighed for at afprøve tilknytning til Granhøjens aktivitets- og samværstilbud opere- arbejdsmarkedet. rer efter Servicelovens 104. Samværstilbuddene er målrettet borgere med betydelig nedsat STU-forløbet indledes med et afklaringsforløb, fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige som kan have en varighed på op til 12 uger. I den- sociale problemer i forhold til opretholdelse eller ne periode vil Granhøjen afklare den unges per- forbedring af personlige færdigheder eller af sonlige og faglige kompetencer, fysiske/psykiske livsvilkårene. funktionsniveau samt sociale færdigheder, som til I Granhøjens aktivitets- og samværstilbud er der sidst vil munde ud i en undervisningsplan. fokus på at have mål og håb for fremtiden, uanset Tilkøb af ydelser under STU hvilket funktionsniveau og hvilke kompetencer borgeren har. Aktivitets- og samværstilbuddene Såfremt det vurderes, at den unge har behov for fokuserer således på, at borgerne altid er under ekstra støtte under STU-forløbet, er der mulighed udvikling med afsæt i deres funktionsniveau, så- for at tilkøbe dette. Granhøjen tilbyder psykiatrisk ledes at det er muligt at opretholde eller forbedre personlige færdigheder mv. En af grundstenene i Granhøjens aktivitets- og samværstilbud er, at 14 DET ER VIGTIGT AT BLIVE STIMULERET, UANSET KOMPETENCER. det er vigtigt at blive stimuleret, uanset kompetencer. Derfor bliver aktivitets- og samværstilbuddene altid skræddersyet den enkeltes behov.

15 Samarbejde Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter har et tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Beskæftigelse og aktivering udgør en del af Granhøjens helhedsorienterede behandlingsforløb. Granhøjen samarbejder med en række social- geren udvikler sig, vil han/hun langsomt få flere økonomiske virksomheder. Gennem samarbejdet udfordringer og mere ansvar, og her vokse både tilbyder vi meningsfuld beskæftigelse og aktive- personligt og fagligt. Beskæftigelse og aktivering ring, der er tilpasset unge og voksne med psyki- udgør en del af Granhøjens helhedsorienterede ske lidelser eller fysisk funktionsnedsættelse. behandlingsforløb. Formålet med beskæftigelse i de socialøkonomi- Gennem beskæftigelse i en socialøkonomisk ske virksomheder er, gennem succesoplevelser virksomhed tilbydes der: og indhold i dagligdagen, at motivere og støtte Undervisning og uddannelse psykisk og/eller fysisk sårbare borgere i at finde Kompetenceudvikling fodfæste på arbejdsmarkedet. I takt med bor- Jobtræning Fakta om socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv på almindelige markedsvilkår med det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale formål. En socialøkonomisk virksomhed er overordnet kendetegnet ved, at den: Løfter sociale, miljømæssige og/eller sundhedsmæssige opgaver for eksempel ved at inkludere handicappede, psykisk syge, hjemløse eller andre grupper, som kan være svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet. Er uafhængige af det offentlige - virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden offentlig indflydelse på ledelse og drift. Har salg af ydelser og/eller produkter. 15

16 Botilbud Boliger Granhøjens boliger er mangfoldige, således at der altid findes en bolig, der passer til den enkeltes behov. Granhøjen tilbyder botilbud indenfor SEL: Det er vigtigt, at borgerne kan føle sig hjemme i Granhøjens tilbud, derfor har Granhøjen en bred vifte af botilbud, der er i stand til at håndtere de fleste krav. Botilbuddene i Granhøjens regi er geografisk placeret i Odsherred, Holbæk og Sorø. Botilbuddene er varierende i forhold til størrelse og i forhold til, om der ønskes botilbud tæt på byen eller længere ude på landet. Alle boliger er pæne og velholdte med gode møbler og kunst på væggene. Det er de, fordi det er vigtigt for Granhøjen, at borgerne kan føle sig hjemme og trygge i de rammer, som botilbuddene giver. Boligerne på Granhøjen udgør en del af det terapeutiske arbejde. Derfor lægges der stor vægt på, at alle borgerne oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, og som de kan være stolte af. Dette kan desuden bidrage til, at borgerne bliver respekteret i det omgivende samfund, så marginaliseringen mindskes. 16 Der findes forskellige botilbud, hvor borgerne har eget værelse, men med adgang til fælles arealer.

17 Kvalitetssikring Dokumentation af den faglige effekt Granhøjen har indgået samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling (CFK) i Region Midtjylland, og dokumenterer den faglige indsats via DEL. Granhøjen dokumenterer behandlingen med leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. borgerne ud fra DEL (Dokumentation Effekt Disse områder er identiske med de syv temaer, Læring). DEL er særlig nyttig som dokumentati- der også anvendes i Voksenudredningsmetoden onsmetode, fordi den fokuserer på, om borgeren (VUM). Derved understøtter dokumentationsme- når de mål, som er fastsat i samarbejde med den toden en mere ensartet og sammenhængende til- ansvarshavende kommune. gang til borgeren og de indsatsmål, der er i fokus Kvalitetssikring af behandlingen er vigtig, fordi på tværs af både bestiller- og udførerenhed. det sikrer det faglige niveau og dermed dokumenterer den udvikling, som borgeren gennemgår. Dokumentationen er ligeledes brugbar ved statusmøder, når der skal sættes nye mål for den enkelte borger. DEL som dokumentationsmetode For at kunne identificere effekten af indsatsen for den enkelte i botilbuddet, er der via DEL udviklet et medarbejderskema og et borgerskema. Hvor der i medarbejderskemaet spørges til den faglige vurdering, spørges der i borgerskemaet til borgerens egen tilfredshed. Effekten af indsatsen i borgerens tilbud måles ud fra borgerens udvikling inden for syv områder, som har betydning for den enkelte borgers livssituation, herunder borgerens mulighed for at 17

18 Pårørende Pårørende det primære netværk Forældre, søskende og venner har naturligt en viden om og tilknytning til borgeren, og deres medvirken kan være særdeles værdifuld i behandlingsforløbet. 18 Granhøjen afholder jævnligt pårørendedage om borger på Granhøjen tilbydes man rådgivning i, aktuelle emner, ligesom pårørende inviteres med hvordan man som nært familiemedlem kan forhol- til den årlige sommerfest, julearrangementer og de sig til problemerne og støtte op om en løsning. lignende i borgerens botilbud. I samarbejde med De pårørende opfordres til at deltage i netværks- borgerne inkluderer terapeuterne gerne de pårø- samtaler, som tilbydes to gange om året. Net- rende i arbejdet for at finde løsninger. Terapeuter- værkssamtalerne gør det muligt at blive en aktiv ne taler med borgeren om, hvorledes han eller hun del af det fællesskab, som deres voksne barn eller selv kan bidrage til at fastholde og måske forbedre familiemedlem er en del af. Granhøjen gennem- relationen til sit netværk og bevidst arbejde med fører desuden tilfredshedsundersøgelser, der er sit eget ansvar i relationen. Som pårørende til en med til at fremme samarbejdet med de pårørende.

19 EN DEL AF FÆLLESSKABET 19

20 Rehabilitering Beskyttet beskæftigelse og aktivering Ressourceforløb Sagsbehandlerfunktion Sociale tilbud Individuel støtte tilpasset den enkelte STU Blindestræde Holbæk Tlf.: Hjemmeside: Der tages forbehold for trykfejl. Sundhedstilbud

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Behandling Beskæftigelse Bolig

Behandling Beskæftigelse Bolig Behandling Beskæftigelse Bolig efter SEL 85 - Et helhedsorienteret tilbud med den enkelte borger i centrum Indholdsfortegnelse Omsorgscentret...........................................................................................................

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Rehabiliterings- og aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om en øget

Læs mere

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen REJSEN GENNEM TIDEN I år er det 30 år siden, at vi etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i vores eget

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud 2016 Brug for et aktivitetseller samværstilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et aktivitets- og samværstilbud, kan du kontakte

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere