Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010"

Transkript

1 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts marts Nr Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, i medfør af 14, stk. 2, og 50, 52 og 54 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, og i medfør af 26 a, og 28 b, stk. 3, 34, stk. 2 og 3, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret ved lov nr. 520 af 7. juni 2006, fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser, definitioner 1. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes indsats skal medvirke til at øge den samlede besparelsesindsats og den skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget, som ikke ville være blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden virksomhedernes indsats. Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhedernes besparelsesindsats er rettet mod det endelige energiforbrug, dvs. slutforbruget af energi i Danmark inklusiv nettab. Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for energiforbrug i transportmidler. 2. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner: 1) Med en netvirksomhed forstås en kollektiv elforsyningsvirksomhed, der udøver netvirksomhed med bevilling i medfør af bestemmelserne i kapitel 4 i lov om elforsyning. 2) Med en distributionsvirksomhed forstås en naturgaseller varmedistributionsvirksomhed, jf. nr. 3 og 4. 3) Med en naturgas-distributionsvirksomhed forstås enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til forbrugere, jf. 6 i lov om naturgasforsyning. 4) Med en varmedistributionsvirksomhed forstås en virksomhed, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, jf. 2 i lov om varmeforsyning. 5) Med en forbruger menes en slutforbruger, som aftager og forbruger leveret energi. 6) Med kollektive produktionsanlæg menes el- og varmeproduktionsanlæg, som leverer energi til et kollektivt forsyningsnet. 7) Med reduktion af slutenergiforbrug menes forskellen mellem den energimængde, der tilføres slutforbrugeren og den energimængde, der leveres fra slutforbrugeren til eksterne parter, f.eks. i form af overskudsvarme eller el. 8) Med energiforbrug i transportmidler menes energiforbrug som anvendes til al vejtransport med indregistrerede køretøjer, togdrift, herunder elforbrug til tog, signaler m.v. samt luft- og skibsfart. Intern transport indenfor virksomheden, herunder brug af landbrugstraktorer, vandingsmaskiner m.v. er en del af erhvervenes procesenergiforbrug, og det er dermed ikke transport. 9) Med nettab menes tabene i transmissions- og distributionsnettene, inklusiv tab i transformatorer, pumper, målere, regulatorer m.v. hele vejen fra el- og varmeproduktionsanlæg og gasbehandlingsanlæg til levering til forbrugerne. 10) Med en aktør forstås en virksomhed, som indgår aftale med en net- eller distributionsvirksomhed om aktiviteter efter kapitel 2 eller om gennemførelse af energispareaktiviteter som nævnt i kapitel 3. En aktør kan være en koncernforbunden virksomhed. 11) Med sikring af realiseringen af energibesparelser forstås, at net- og distributionsvirksomhederne gennemfører eller medvirker til at gennemføre energibesparelser hos forbrugerne efter bestemmelserne i kapitel 3. 12) Med anvendelsen af kvotebelagte brændsler menes brændselsanvendelse i anlæg og virksomheder, som er omfattet af CO2-kvoteordningen. Alt brændselsforbrug til el- og fjernvarmeproduktion regnes som kvotebelagt brændsel. Med ikke-kvotebelagte brændsler menes brændsler, som anvendes i øvrige anlæg og virksomheder. Stk. 2. Med energispareaktiviteter forstås 1) Aktiviteter som reducerer behovet for tilførsel af energi til slutforbrugeren, herunder: a) Effektivisering af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og bygninger hos forbrugerne, eller b) Udbredelse af nye energiproducerende anlæg hos forbrugerne, som netto reducerer behovet for levering af energi, herunder lokale vedvarende energian- Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2601/ BJ000276

2 26. marts Nr læg som solfangere og solceller samt vindmøller, der er tilsluttet i egen installation. I bygninger, som er tilsluttet fjernvarme kan der dog ikke medregnes en effekt af lokale solvarmeanlæg. 2) Initiativer hos forbrugerne, der medfører energibesparelse i forsyningssystemet, såsom øget afkøling af fjernvarmevand på forbrugsstedet. 3) Reduktion af nettabene. 4) Opførelse af kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning. 5) Besparelser i forbindelse med ventilation, belysning, pumper, varmeanlæg samt forbrug i administrationsbygninger hos kollektive produktionsanlæg i det omfang dette forbrug afregnes via en forbrugsmåler og således ikke er et internt egetforbrug. Besparelser på selve produktionsanlæggene, herunder kedler, turbiner, gasmotorer, røggasrensning og -køling m.v. med tilknyttet udstyr som f.eks. motorer, reguleringsudstyr m.v. kan ikke medregnes. Energistyrelsen offentliggør en liste over de kollektive produktionsanlæg på Energistyrelsens hjemmeside på Kapitel 2 Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal varetage de i 4-6 nævnte opgaver i deres forsyningsområde. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan udføre opgaverne selv, i fællesskab med andre net- og distributionsvirksomheder eller ved aftale med andre aktører. 4. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at alle forbrugere i forsyningsområdet årligt får information om udviklingen i deres forbrug af energi fra net- og distributionsvirksomheden. Informationen skal indeholde: 1) oplysning om det seneste års energiforbrug, 2) sammenligning med de tre foregående års energiforbrug og 3) sammenligning med energiforbruget hos tilsvarende forbrugerkategori, i det omfang der foreligger et relevant sammenligningsgrundlag. Sammenligningen skal ske ved indplacering af forbrugeren på en relativ skala for forbrug, der viser bedste praksis. Stk. 2. Net- eller distributionsvirksomheden meddeler informationen til forbrugerne elektronisk eller på anden måde samtidig med udsendelsen af fakturaen for den senest afsluttede forbrugsperiode. Hvis informationen ikke udsendes sammen med fakturaen, skal fakturaen indeholde oplysning om, hvorledes informationen bliver meddelt forbrugerne. 5. Net- og distributionsvirksomhederne skal give oplysning til alle forbrugerkategorier i forsyningsområdet om mulighederne for at opnå energibesparelser, for eksempel ved besvarelse af spørgsmål fra forbrugerne, generel information, hjemmesider, informationsmateriale, undervisning og anden oplysningsvirksomhed. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser, som virksomhederne oplyser om som nævnt i stk. 1, skal ske efter bestemmelserne i kapitel Net- og distributionsvirksomhederne skal kortlægge deres energilevering i deres forsyningsområde fordelt på forbrugerkategorier og kategorier af energianvendelse. Stk. 2. Net- eller distributionsvirksomheden skal offentliggøre informationer om energiforbrug m.v., som fremkommer ved kortlægningen, på en offentligt tilgængelig hjemmeside eller på anden tydelig måde, eller meddele disse informationer efter anmodning. I anmodningen skal de informationer, som ønskes meddelt, være identificeret. Stk. 3. Informationer, som muliggør identificering af energiforbrug hos en enkelt forbruger, må kun offentliggøres eller meddeles som nævnt i stk. 2 efter skriftligt samtykke fra den pågældende. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Kapitel 3 Realisering af energibesparelser 7. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder de i bilag 1 nævnte energibesparelsesmålsætninger for årene Stk. 2. Til opfyldelsen af energisparemålsætningerne kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser, som kan tilskrives som realiserede af virksomhederne efter 8, og som kan opgøres efter 9. Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal inden for de fastlagte rammer opfylde deres energibesparelsesforpligtelse så effektivt og billigt som muligt. Stk. 4. Net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet, jf. dog 1, stk. 4. Stk. 5. Net- og distributionsvirksomhederne beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser. 8. Realiserede energibesparelser kan tilskrives net- og distributionsvirksomhederne såfremt de opfylder betingelser i stk Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan tilskrives realiseringen af en energibesparelse, når virksomhederne har gennemført energispareaktiviteter eller har medvirket hertil, f.eks. ved sagkyndig bistand eller ved organisering eller finansiering af aktiviteten, jf. i øvrigt 10 om indgåelse af aftale om gennemførelsen, på en af følgende måder: 1) Konkrete energispareaktiviteter hos en eller flere konkrete forbrugere, jf. stk. 3, som enten kan opgøres specifikt eller efter standardiserede metoder, jf. 9 stk. 1. 2) En specifik markedspåvirkning rettet mod en ubestemt kreds af forbrugere som vil medføre et dokumenteret øget salg af energieffektive produkter og løsninger set i forhold til det forventede salg uden den specifikke markedspåvirkning. Stk. 3. Hvis energispareaktiviteten retter sig mod en eller flere konkrete forbrugere, skal net- eller distributionsvirk-

3 26. marts Nr somheden endvidere have indgået aftale om tilskrivning af energibesparelsen som nævnt i stk. 4, inden den fysiske energispareaktivitet påbegyndes eller bindende aftale om igangsætning indgås. Der skal være en ubrudt aftalekæde eventuelt via aktører i flere led fra slutbrugeren til net- og distributionsvirksomheden. Ved alle specifikke opgørelser og andre besparelser større end 20 MWh skal aftalen være skriftlig. Stk. 4. Net- eller distributionsvirksomheden eller en aktør, som har en aftale med en net- eller distributionsvirksomhed, indgår aftalen, som nævnt i stk. 3, med den forbruger, som modtager energispareaktiviteten og helt eller delvis afholder omkostninger ved aktiviteten. Net- eller distributionsvirksomheden kan indgå aftale med en aktør, som således agerer på vegne af net- eller distributionsvirksomheden. En sådan aftale kan indeholde flere led af aktører, men der skal være en ubrudt aftalekæde fra slutforbruger til net- og distributionsvirksomheden forud for realiseringen, jf. stk. 3. Stk. 5. Hvis net- og distributionsvirksomhederne gennemfører energispareaktiviteter inden for energianvendelser, hvor der i lovgivningen er fastsat krav om energieffektivisering, eller hvor en myndighed har indgået aftaler med berørte parter om energieffektivisering, eller på områder, hvor der er samarbejde med Center for energibesparelser, kan net- og distributionsvirksomhederne tilskrive sig den fulde virkning af de energibesparelser, som opgøres efter 9. Stk. 6. Net- og distributionsvirksomhederne skal ved indbyrdes aftale sikre, at virkningen af realiserede energibesparelser tilskrives en enkelt net- eller distributionsvirksomhed eller fordeles mellem flere virksomheder efter objektive kriterier. I tilfælde af uenighed herom mellem flere virksomheder skal disse lade en udpeget uvildig opmand afgøre fordelingen. Stk. 7. Retten til at indrapportere energibesparelser, som er realiseret og dokumenteret efter stk. 1-6, og som således kan tilskrives en given net- eller distributionsvirksomhed, kan efterfølgende, evt. via mellemmand, overdrages fra den pågældende net- og distributionsvirksomhed til en anden net- og distributionsvirksomhed. 9. Virkningen af energispareaktiviteter, som ifølge 8 anses for realiseret af net- og distributionsvirksomhederne, opgøres som nævnt nedenfor: 1) Ved en standardiseret aktivitet hos en konkret forbruger opgøres energibesparelsen på grundlag af generelle standardværdier, som fastsættes af Energistyrelsen efter drøftelse med repræsentanter for net- og distributionsvirksomhederne. Standardværdierne offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside 2) Ved en konkret aktivitet hos en konkret forbruger inden for områder, hvor der ikke findes en standardværdi, opgøres energibesparelsen specifikt. 3) Ved specifik markedspåvirkning opgøres energibesparelsen ud fra et dokumenteret øget salg af energieffektive produkter og løsninger set i forhold til det forventede salg uden den specifikke markedspåvirkning. I det omfang det er muligt skal effekten heraf opgøres via standardværdier, jf. nr. 1. 4) I forbindelse med aktiviteter, der reducerer nettabene, kan der alene medregnes den besparelse som fremkommer ved valg af løsninger, som er bedre end dagens standard for nye anlæg, eller ved forbedringer, som ellers ikke ville være gennemført. Besparelserne opgøres specifikt og dokumenteres. Stk. 2. Energibesparelser som realiseres i 2010 opgøres som besparelsen i det første år efter gennemførelsen af aktiviteten, og alle besparelser vægtes ens. Ved beregning af energibesparelsen ved omstilling mellem elektricitet og andre energiformer multipliceres elforbruget dog med en faktor på 2,5. Stk. 3. For energibesparelser, der realiseres fra og med 1. januar 2011 vægtes første års besparelsen med de prioriteringsfaktorer som fremgår af bilag En net- eller distributionsvirksomhed, som vil sikre realiseringen af energibesparelser ved aktiviteter som nævnt i stk. 2 og 3, skal indgå aftale med en aktør om, at denne gennemfører aktiviteterne for net- eller distributionsvirksomheden. Stk. 2. I forbindelse med energispareaktiviteter, jf. 2, stk. 2, nr. 1 og 2, i sit eget forsyningsområde og inden for den pågældende energiart skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i stk. 1, hvis virksomheden vil 1) gennemføre konkrete energibesparelsesaktiviteter hos forbrugere, herunder installationsarbejder, energieffektivisering af udstyr og processer m.v. eller 2) deltage i salg af energieffektivt udstyr og tilvejebringelse af lån til realisering af energibesparelser. Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne kan selv: 1) gennemføre aktiviteter, jf. 2, stk. 2, nr. 3, i det omfang det vedrører reduktion af tabene i egne net, 2) etablere kollektive solfangeranlæg, jf. 2, stk. 2, nr. 4, i det omfang det er en del af virksomhedens egen varmeproduktion, 3) gennemføre besparelser, jf. 2, stk. 2, nr. 5, i det omfang det sker i forbindelse med egne produktionsanlæg. Stk. 4. I forbindelse med gennemførelse af energispareaktiviteter af enhver art uden for sit eget forsyningsområde eller uden for sin egen energiart, herunder generelle aktiviteter som nævnt i kapitel 2, skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i stk. 1. Stk. 5. Med henblik på at sikre en markedsorientering og gennemsigtighed i virksomhedernes indsats skal de enkelte virksomheders omkostninger til opnåelse af besparelser synliggøres, og der skal skabes rammer for en øget involvering af aktører og forbrugere, bl.a. gennem udarbejdelse af stadardkontrakter. 11. Net- og distributionsvirksomhederne skal dokumentere, at energisparemålsætningerne og bestemmelserne om tilskrivning og opgørelse af energibesparelser er opfyldt, jf Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal opbevare dokumentationen i 5 år efter det år, som dokumentationen vedrører.

4 26. marts Nr Kapitel 4 Samarbejde om energispareaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder 12. Net- og distributionsvirksomhederne skal samarbejde i fornødent omfang om realiseringen af energibesparelser i medfør af denne bekendtgørelse, jf. dog kapitel 5. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal udpege samarbejdsorganer for virksomheder inden for hver af energiarterne elektricitet, naturgas og fjernvarme. Virksomhederne kan oprette et fælles samarbejdsorgan for to eller alle energiarter. Stk. 3. Samarbejdsorganerne skal udføre følgende opgaver: 1) Hvert samarbejdsorgan skal hvert år udarbejde en rapport i skemaform med samlet opgørelse af de deltagende virksomheders realiserede energibesparelser på grundlag af dokumentation som nævnt i 9. Rapporten indsendes til Energistyrelsen. Styrelsen udarbejder, efter drøftelse med de berørte organisationer, standardskemaer for rapporten med oplysning om frist for indsendelsen. 2) Samarbejdsorganerne skal, hvor der vurderes at være behov herfor, i fællesskab aftale principper for tilskrivning og opgørelse af energibesparelser og dokumentation herfor, jf. 8, 9 og 11. Stk. 4. De net- og distributionsvirksomheder som deltager i samarbejdsorganet dækker i fællesskab samarbejdsorganets omkostninger. Stk. 5. Omkostningerne efter stk. 4 fordeles forholdsvist mellem virksomhederne på grundlag af den enkelte virksomheds levering af energi til forbrug igennem virksomhedens distributionsnet i forhold til den samlede levering inden for pågældende energiart. Et samarbejdsorgan kan dog anvende standardbeløb for forskellige kategorier af net- og distributionsvirksomheder til dækning af samarbejdsorganets omkostninger som nævnt i stk. 3, nr. 1 og Net- og distributionsvirksomhederne skal deltage i samarbejdsorganets aktiviteter i medfør af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog kapitel 5, og herunder 1) indberette realiserede energibesparelser som nævnt i kapitel 3 til samarbejdsorganet, 2) følge samarbejdsorganets beslutninger om, hvorledes energibesparelser skal opgøres og dokumenteres, 3) efter anmodning meddele fornødne oplysninger i øvrigt til samarbejdsorganet til brug for dettes virksomhed som nævnt i 12 og 4) betale bidrag til samarbejdsorganet som nævnt i 12, stk. 4 og 5. Stk. 2. Hvis en deltagende virksomhed uanset skriftlig påtale fra samarbejdsorganet tilsidesætter sine forpligtelser efter stk. 1 i et væsentligt omfang, underretter samarbejdsorganet Energistyrelsen herom. Kapitel 5 Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde 14. En net- eller distributionsvirksomhed kan ved meddelelse til samarbejdsorganet afslå at deltage i samarbejdet som nævnt i kapitel 4. Meddelelsen kan gives ved oprettelsen af samarbejdsorganet eller på et senere tidspunkt og med et halvt års varsel. Stk. 2. Hvis virksomheder, som repræsenterer 75 pct. af leverancen af energi inden for en af energiarterne elektricitet, naturgas eller fjernvarme, ikke deltager i samarbejdet, kan der ikke etableres et samarbejdsorgan, som kan varetage de i 12 nævnte opgaver for virksomhederne inden for den pågældende energiart. 15. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes netog distributionsvirksomheder, som ikke deltager i et samarbejde som nævnt i 14, skal overholde bestemmelserne i kapitel 3 om realisering af energibesparelser. Afgørelsen rettes til net- og distributionsvirksomhederne som nævnt i nr. 1 og 2: 1) Hvis en enkelt virksomhed ikke deltager i et samarbejde som nævnt i 14, stk. 1, rettes afgørelsen til denne virksomhed. 2) Hvis der ikke etableres et samarbejdsorgan som nævnt i 14, stk. 2, rettes afgørelsen til alle virksomheder inden for den pågældende energiart. Stk. 2. Hvis afgørelsen retter sig til en enkelt virksomhed som nævnt i stk. 1, nr. 1, træffer Energistyrelsen afgørelse om, at virksomheden skal 1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af de i bilag 1 nævnte målsætninger for energibesparelser, 2) overholde retningslinjer for virksomhedernes involvering i forbindelse med realisering af energibesparelser, for opgørelsesmetoder og prioriteringsfaktorer, for markedsorientering og gennemsigtighed samt for dokumentation og kvalitetssikring af energispareaktiviteterne. 3) udarbejde en rapport hvert år om virksomhedens realiserede energibesparelser og indsende rapporten til Energistyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i 12, stk. 3, nr. 1, og 4) efter anmodning meddele fornødne oplysninger til samarbejdsorganet til brug for dettes indsamling af data om energibesparelser. Stk. 3. Hvis afgørelsen rettes til alle virksomheder inden for en af energiarterne elektricitet, fjernvarme eller naturgas, jf. stk. 1, nr. 2, træffer Energistyrelsen afgørelse om, at den enkelte virksomhed skal 1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af energibesparelsesmålsætningerne og udarbejde og indsende en årlig rapport som nævnt i stk. 2, nr. 1 og 3, 2) samarbejde i fornødent omfang med virksomheder og samarbejdsorganer for de øvrige energiarter om tilskrivning, opgørelse og dokumentation af energibesparelser som nævnt i 8, 9 og 11. Stk. 4. Den enkelte net- eller distributionsvirksomheds forholdsmæssige andel af de samlede forpligtelser beregnes på grundlag af virksomhedens leverede mængde energi i 2008 i forhold til den samlede leverede mængde energi fra virksomheder inden for pågældende energiart i 2008.

5 26. marts Nr Kapitel 6 Tilsyn, påbud m.v. 16. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheder og samarbejdsorganer skal efter anmodning meddele Energistyrelsen fornødne oplysninger til dokumentation af forhold, som omfattes af denne bekendtgørelse. 17. Energistyrelsen kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal udføre nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden 1) overtræder bestemmelserne i kapitel 2 om information, oplysning og kortlægning, 2) tilsidesætter Energistyrelsens afgørelse efter 15 om, hvilke forpligtelser der påhviler en virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde, eller 3) i væsentligt omfang tilsidesætter forpligtelser, som påhviler virksomheden som led i deltagelse i et samarbejde efter bestemmelserne i kapitel Energistyrelsen offentliggør sine retningslinier som nævnt i 15, stk. 2, nr. 2, og skemaer for til brug for rapporter som nævnt i 12, stk. 3, nr. 1, på Energistyrelsens hjemmeside Stk. 2. Retningslinierne og skemaerne udarbejdes efter forhandling med de berørte organisationer for net- og distributionsvirksomhederne. Kapitel 7 Økonomi 19. Net- og distributionsvirksomhederne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af deres energispareforpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse. Der kan kun medregnes omkostninger i forbindelse med aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af besparelsesforpligtelserne. Stk. 2. I forbindelse med reduktion af tabene i egne net, jf. 2, stk. 2, nr. 3 og 9, stk. 1, nr. 4, kan der alene medregnes de ekstra omkostninger, som er knyttet til valg af løsninger, som er bedre end dagens standard for nye anlæg. I det omfang disse ekstra omkostninger ikke kan opgøres fastsættes de som virksomhedens gennemsnitlige omkostninger for øvrige gennemførte besparelser. Ved etablering af kollektive solfangeranlæg, jf. 2, stk. 2, nr. 4, fastsættes energispareomkostningerne som virksomhedens gennemsnitlige omkostninger for øvrige gennemførte besparelser. Stk. 3. I får elnet- og naturgasdistributionsvirksomhederne dækket deres omkost ninger, som følger af de nye myndighedspålagte forpligtelser gennem en midlertidig forhøjelse af deres indtægtsrammer. Samtidig reduceres virksomhedernes indtægtsrammer fra den 1. januar 2010 med de omkostninger til den hidtidige energispareindsats, som har indgået i indtægtsrammerne. For elnetvirksomhederne sker dette gennem en reduktion af reguleringspriserne, således at indtægtsrammerne for 2010 reduceres med det beløb, som den enkelte virksomhed anvendte til energispareaktiviteter i Disse beløb korrigeres med pristalsreguleringen og eventuelt pålagte effektivitetskrav. For naturgasdistributionsvirksomhederne sker der for hvert selskab en reduktion med de faktiske omkostninger til energibesparende foranstaltninger i I holdes omkostninger i forbindelse med opfyldelse af besparelsesforpligtelsen uden for indtægtsrammereguleringens generelle regler om benchmarking og udmøntning af effektivitetskrav. Stk. 4. Fjernvarmevirksomhedernes omkostninger til opfyldelse af forpligtelserne kan indregnes i tarifferne som en nødvendig omkostning i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Stk. 5. I 2011, når regnskabstallene fra 2010 foreligger, etableres en benchmarking, som viser de enkelte virksomheders samlede omkostninger i forbindelse med besparelsesindsatsen og omkostninger per sparet kwh. Denne benchmarking offentliggøres af Energitilsynet på tilsynets hjemmeside. Kapitel 8 Klageadgang 20. Afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til klima- og energiministeren. Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Kapitel 9 Straf 21. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den net- eller distributionsvirksomhed, som 1) overtræder bestemmelserne i 4 om meddelelse af information til forbrugerne om energiforbrug, 2) tilsidesætter Energistyrelsens påbud efter 17, eller 3) afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom virksomheden er forpligtet til at give oplysninger til styrelsen efter bestemmelser i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2010, og gælder for besparelsesindsatsen fra 1. januar 2010 og frem. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 9. november Hvis en net- eller distributionsvirksomhed ved udgangen af 2009 for perioden har gennemført og indrapporteret flere besparelser end det gældende mål for denne periode, kan disse besparelser tælles med i forbindelse med opfyldelse af forpligtelser for perioden Tilsvarende skal en evt. underopfyldelse af målene indgå ved opfyldelsen af forpligtelserne for perioden

6 26. marts Nr Stk. 2. Alle besparelser, som er gennemført og dokumenteret i 2009 skal opgøres efter bekendtgørelse nr af 9. november Hvis de tilhørende omkostninger optræder i virksomhedernes regnskaber for 2009, skal besparelserne indberettes for 2009 per 15. februar 2010 i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr Energistyrelsen, den 26. marts 2010 IB LARSEN / Henrik Andersen

7 26. marts Nr Målsætninger for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser Bilag 1 Net- og distributionsvirksomhederne skal jf. 7 i perioden i gennemsnit sikre realiseringen af følgende årlige energibesparelser: PJ Netvirksomheder i elforsyningen 2,9 Naturgasdistributionsvirksomheder 1,1 Varmedistributionsvirksomheder 1,9 I alt 5,9 Ovenstående besparelsesmål for net- og distributionsvirksomhederne gælder som helhed for alle de virksomheder i brancherne, der er omfattet af forpligtelsen. De nævnte målsætninger for energibesparelser skal opfyldes således: 1) Besparelsesmålene udgør et gennemsnit over aftaleperioden. 2) Ved udgangen af et kalenderår kan der maksimalt være en underdækning på 35 pct. af det gennemsnitlige mål for et år. Ved udgangen af 2010 kan underdækningen dog være 45 pct. 3) Over- og underdækning for virksomhedernes energispareindsats i perioden jf. bekendtgørelse nr af 9. november 2006 overføres til perioden

8 26. marts Nr Prioriteringsfaktorer Bilag 2 Fra 1. januar 2011 anvendes der, jf. 9, stk. 3 følgende prioriteringsfaktorer i forbindelse med opgørelse af besparelserne: a) I forbindelse med opgørelse af besparelserne inden for en given energiart anvendes der de prioriteringsfaktorer, som fremgår af tabel 1. Tabel 1: Prioriteringsfaktorer ved besparelser inden for en given energiart Prioriteringsfaktor Levetid af energibesparelse Under 4 år 4 til 15 år Over 15 år Fjernvarme 0,5 1,0 1,0 El og Individuel biomasse 0,5 1,0 1,0 Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, 0,5 1,0 1,0 kul mv.) Ikke kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul mv.) 0,5 1,0 1,5 b) I forbindelse med konvertering mellem el og andre energiarter anvendes de prioriteringsfaktor, der fremgår af tabel 2. Tabel 2: Prioriteringsfaktorer ved konvertering mellem el og øvrige energiarter Konvertering El vægtes med følgende faktor Fra El Fjernvarme Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse El Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Til Fjernvarme Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) 2,5 El 2,5 Ikke-kvotebelagte brændsler 1,0 (olie, naturgas, kul) Biomasse El 1,0 c) For konvertering fra ikke-kvotebelagte fossile brændsler (olie, naturgas og kul) til fjernvarme anvendes der for fjernvarme en faktor på 0,8.

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 4 og 8, 70, stk. 2, 88, 90, nr. 1 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012,

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1452 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2598/1244-0030

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631 Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Varme 13/03631 /PNV/JBS Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1394 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-6443

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 70, stk. 2, 88 og 90,

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 (reviderede tal) 19. november 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet

Læs mere

BILAG 1 - Lovgrundlag

BILAG 1 - Lovgrundlag BILAG 1 - Lovgrundlag 1. I henhold til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net- og distributionsvirksomheder at

Læs mere

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december 2011 19-12-2011 Varme/Detail & Distribution 4/0906-0300-0024 /JMC/MLD/KHA Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen hos

Læs mere

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt. Aftale af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) Udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 51, stk. 3, 69, stk. 2, 70, stk. 2, 78, stk. 7-8 og 12, 88 og 90, nr. 1, i lov om elforsyning,

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen.

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Disposition Loven/Bekendtgørelsen. Energiselskabernes krav. Energiselskabernes muligheder. Energiselskabernes tilbud (indsatsen).

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo Aktuelt Energiselskabernes Energispareindsats 25. april 2017 Maria Rizzo Det vil jeg fortælle om Kort intro Energispareindsatsen gennem tiden Den nye aftale Ændringer i forhold til aftalen af 2012 Omfattet

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2015

ENERGISPAREBENCHMARK 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 36 Offentligt PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 25. OKTOBER 2016 ENERGISPAREBENCHMARK 2015 25. oktober 2016 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1.

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2014

ENERGISPAREBENCHMARK 2014 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. OKTOBER 2015 ENERGISPAREBENCHMARK 2014 29. oktober 2015 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. I medfør af 1, 9 og 13 i lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.; 1, 4 og 13 i lov for

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv.

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Fynsvej 5, 54 Bogense, 6481161 22-3-217 1 Periode: 1-1-216-31-12-216 Indberetningsskema 1: 779.97,22 kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Udbud af energibesparelser

Udbud af energibesparelser Udbud af energibesparelser 1 Emner Overblik over de udbudsretlige regler Udbud af energibesparelser Udbudspligt Håndtering af udbud 2 2 Overblik over de udbudsretlige regler Relevante udbudsregler Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER 2016 Kurt Mortensen Teknisk konsulent ksm@danskfjernvarme.dk AGENDA Ny energispareaftale. Hvad, hvor meget, hvornår, hvordan, hvor længe? Hvad fik vi med: Reduceret

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved

Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Aftale af 22. august 2006 mellem transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Dansk Energi - Net HNG og Naturgas Midt-Nord, DONG,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kontraktbilag A Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af indberetningsberettigede energibesparelser (herefter benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S Opmandsafgørelse Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: HBJ/JGH Sekretær: JLO Sagsnr: 09/161 Doknr: 9 09-07-2009

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Andelsboligforeningen [...] over Energistyrelsen af 10. september 2009 energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk

Andelsboligforeningen [...] over Energistyrelsen af 10. september 2009 energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Version 2.0 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.0 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.0 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 03.07.2013 ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 1.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 6 02-11-2009 11:39 LOV nr 382 af 13/06/1990 Historisk (Varmeforsyningsloven) Offentliggørelsesdato: 14-06-1990 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 327 af 14/05/1992 1 LOV nr 96

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere