Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse"

Transkript

1 20. januar 2014 J.nr. 2009/ Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund Forsyningspligtens omfang og indhold De udbudte bevillingsområder Forsyningspligtens indhold Prisfastsættelse for forsyningspligtig el Krav til teknisk og finansiel kapacitet Krav til teknisk kapacitet Krav til finansiel kapacitet Vilkår for bevillingen Juridiske rammer Generelle krav til tilbudsgiver Tilbuddets udformning Vurdering af tilbud... 7 Side 1

2 1. Baggrund Folketinget har vedtaget en ændring af lov om elforsyning med lov nr af 21. december 2012 om udstedelse af forsyningspligtbevillinger. Loven trådte i kraft den 1. januar Efter lovændringen skal bevillinger til forsyningspligtig aktivitet tildeles ved udbud. Udbud gennemføres, således at den nye bevilling kan have virkning fra udløbet af den hidtidige bevilling. Med lovændringen fastlægges en ny ordning for udstedelse af forsyningspligtbevillinger baseret på udbud, hvor kriteriet for at vinde bevillingen i et givet område er den laveste vægtede pris. Lovændringen sikrer, at de nuværende forsyningspligtige virksomheder kan videreføre deres aktuelle kundeforhold, hvis kunderne også ønsker dette og ikke vælger andre produkter og leverandører. Kunderne vil blive oplyst om deres valgmuligheder i forbindelse med udbuddet. Der er således ikke tale om, at kundekartoteker overdrages fra den hidtidige bevillingshaver til den fremtidige bevillingshaver. Det forventes, at reglerne vil medføre et fald i antallet af forbrugere, der aftager el efter reglerne om forsyningspligt. Udbuddet afgøres alene i forhold til prisen, og bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil blive udstedt til den virksomhed, som har afgivet tilbud om den laveste pris for forbrugerne, og som i øvrigt opfylder de generelle kvalifikationskrav for teknisk og finansiel kapacitet. Bevillinger til forsyningspligtig virksomhed vil blive udbudt i takt med, at de eksisterende bevillinger udløber. Lovændringen ændrer ikke i antallet af bevillinger og bevillingernes geografiske områder. Med henblik på at reducere omkostningerne både for udbyder og de bydende vil der dog så vidt muligt ske samlede udbud af flere bevillinger. I denne udbudsrunde udbydes 2 bevillinger på elområdet, NRGi Elsalg A/S og TRE-FOR Energi A/S. Tilbudsgivere skal byde separat på de enkelte bevillingsområder. Det er muligt at byde på begge bevillingsområder. Bevillingsperioden starter ved udløbet af den hidtidige bevilling. Det er den 20. april 2014 for begge områder. Bevillingsperioden udløber for begge de udbudte bevillinger den 30. september 2015, med mulighed for administrativ forlængelse i en kortere periode. 2. Forsyningspligtens omfang og indhold 2.1 De udbudte bevillingsområder Bevillingen til forsyningspligtig virksomhed gives for et geografisk afgrænset område. De udbudte bevillingsområder fremgår af kortet i Bilag 8 E. Side 2

3 Bilag 2 E indeholder en karakteristik af de udbudte bevillingsområder med nummer, navn, tidspunktet for bevillingens start, antal målepunkter i bevillingsområder i 2011 og samlet forbrug af elektricitet i Endvidere er angivet et beregnet udtryk for 10 pct. af forsyningspligtomsætningen i de udbudte bevillingsområder, jf. punkt 3.2 nedenfor. Oplysningerne om antal målepunkter og det samlede forbrug er ikke-verificerede opgørelser foretaget af Dansk Energi på baggrund af oplysninger fra netvirksomhederne. Det skal bemærkes, at forbruget er opgjort for de berørte netområder. Tallene er dermed et udtryk for det potentielle forbrug i bevillingsområderne, ikke en vurdering af det kommende forsyningspligtige forbrug. Der er ikke i alle tilfælde overensstemmelse mellem grænser for netvirksomheder og for forsyningspligtvirksomheder, derfor må opgørelserne tages som en indikation på størrelsesforhold. Den beregnede forsyningspligtomsætning er ikke udtryk for en vurdering af, hvor stor omsætningen faktisk vil blive i de enkelte bevillingsområder. Det er et skønnet udtryk for en mulig omsætning, hvis forsyningspligten fremover dækker 10 pct. af potentialet i bevillingsområdet, og forudsat at fordelingen mellem store og små forbrugere svarer til standarden i hhv. Vest- og Østdanmark. 2.2 Forsyningspligtens indhold Bevilling til forsyningspligtig virksomhed indebærer, at bevillingshaveren har pligt til mod betaling at levere elektricitet til: - elforbrugere i bevillingsområdet, som vælger denne forsyning, - elforbrugere, som flytter til eller inden for bevillingsområdet, og som ikke har en aftale med en anden leverandør, - elforbrugere i bevillingsområdet, som overføres til den forsyningspligtige virksomhed, fordi deres aftale med en anden leverandør ophører. Antallet af forbrugere på bevillingstidspunktet, der aftager el efter reglerne om forsyningspligt, er ukendt, men må formodes at være lavere end før udbuddet, stigende noget over tid i kraft af især flytninger. Regler for håndtering af flytninger findes i: - Energinet.dk s markedsforskrifter. Liste over aktuelle forskrifter findes i punkt 4.1. Forskrifterne kan findes på Energinet.dk s hjemmeside - Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2013, der vedlægges som Bilag 3 E. 2.3 Prisfastsættelse for forsyningspligtig el Prisen for elektricitet leveret i virksomhedens egenskab af forsyningspligtig virksomhed fastsættes i henhold til 71 a, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, hvorefter prisen følger engrosprisen for el med et tillæg, der dækker alle øvrige omkostninger. Engrospris plus tillæg udgør den maksimale pris, der kan faktureres en forbruger. Der kan således ikke herudover pålægges forbrugeren betaling af abonnement eller lignende. Side 3

4 71 a, stk. 1 vedrører ikketimeafregnede forbrugere. Engrosprisen udgøres her af grundlastprisen på de relevante prissikringskontrakter for det pågældende kvartal. Grundlastprisen udmeldes senest 7 hverdage inden kvartalsskiftet af Energitilsynet. Beregningen af grundlastprisen sker i hele bevillingsperioden efter den for januar kvartal 2013 anvendte beregningsformel 1. Ved afgivelsen af tilbuddet anvendes grundlastprisen i 1. kvartal 2014, der er 29,04 øre/kwh i DK1 (Vestdanmark). 71 a, stk. 2 vedrører timeafregnede forbrugere. Engrosprisen udgøres her af timeprisen på el-spot i det prisområde, hvor forbrugeren aftager sin elektricitet. Ved afgivelsen af tilbuddet anvendes en el-spotpris på 0 øre/kwh. Tillæggene for henholdsvis ikketimeafregnede og timeafregnede forbrugere er faste i bevillingsperioden, mens grundlastprisen og engrosprisen er variabel. Priserne skal løbende anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Energitilsynet. De skal endvidere offentliggøres på Elpristavlen efter retningslinjer fastsat af administrator for pristavlen. Energitilsynet påser, at den forsyningspligtige virksomheds tillæg ikke overstiger virksomhedens tilbud. Hvis Energitilsynet finder, at tillæggene og dermed priserne er for høje, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af priserne. Der henvises til 71 a, stk. 5, i lov om elforsyning, for nærmere regler om prisfastsættelsen ved fusion og spaltning af forsyningspligtige virksomheder. Ved beregning af tillæg efter henholdsvis 71 a, stk. 1 og stk. 2 skal følgende forudsætninger lægges til grund: 1. Forbrugere, der aftager el i henhold til 71 a, stk. 1, betaler aconto hver tredje måned i 4 lige store rater. Acontobetalingerne skal fastlægges ud fra forventet forbrug. Opgørelse og afregning af det faktiske forbrug sker mindst 1 gang om året. Betalingsfristen er tidligst den 5. dag i den 2. måned i hver 3-måneders periode. Længere betalingsfrist kan ydes, men ikke kortere. 2. Forbrugere, der aftager el i henhold til 71 a, stk. 2, betaler månedsvist bagud efter målt forbrug. 1 Grundlast består af en forwardkontrakt for en systempris og en CFD-kontrakt for hhv. DK1 og DK2. Der beregnes et gennemsnit af priserne for forwardkontrakter for systemprisen og CFD-kontrakter for Qx på Nasdaq i perioden 1. handelsdag til og med 11 sidste handelsdag i Qx-1. Dvs. der beregnes gennemsnit af priser for forwardkontrakter for det kommende kvartal i perioden 1. handelsdag til og med 11. sidste handelsdag i indeværende kvartal. Grundlast er summen af gennemsnit for forwardkontrakter for systemprisen og CFD-kontrakter. Der er således beregnet en grundlast for både DK1 og DK2, hvor beregningen af CFD-kontrakter udgør forskellen mellem de to prisområder. Side 4

5 3. Forbrugerens bindingsperiode er max. 30 dage. 4. Virksomheden skal påregne at indgå i dialog med de sociale myndigheder om sikring af fremtidig betaling for socialt udsatte forbrugere. 5. Såfremt en forbruger ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, og der ikke kan skaffes sikkerhed for fremtidige betalinger, herunder ved at forbrugeren opnår en aftale herom med de sociale myndigheder, kan virksomheden anmode den relevante netvirksomhed om at lukke for strømmen til forbrugeren. Den forsyningspligtige virksomhed afholder omkostninger ved lukningen. Påløbne omkostninger vil kunne viderefaktureres til forbrugeren. Den forsyningspligtige virksomhed leverer el til forbrugeren, indtil lukningen er gennemført. 6. Lukning eller trussel om lukning kan ikke anvendes som middel til inddrivelse af manglende betaling for afholdt forbrug. 7. Forudsætninger om betalingsfrister, rykkerprocedurer, restancehåndtering, gebyrer m.v. må ikke stille forbrugerne ringere end retningslinjerne i Bilag 5 E. 3. Krav til teknisk og finansiel kapacitet 3.1 Krav til teknisk kapacitet Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk kapacitet: 1. Dokumentation af godkendelse i Energinet.dk s aktørregister Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver: a. er godkendt som elleverandør i Energinet.dk s aktørregister b. råder over et adækvat og tilstrækkeligt kundehåndteringssystem, jf. Bilag 4 E. 3.2 Krav til finansiel kapacitet Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: 1. Revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste 5 år, dog kun for den periode, hvor virksomheden har eksisteret. 2. Et dokumenteret kapitalberedskab og oplysning om kapitalberedskabets størrelse i forhold til virksomhedens samlede forventede årlige omsætning. Kapitalberedskabet kan bestå af egenkapital og moderselskabs- eller bankgarantier. Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver a. dokumenterer, at virksomhedens kapitalberedskab udgør mindst 10 pct. af virksomhedens forventede samlede omsætning, ekskl. evt. energiafgifter og moms. Side 5

6 Forventet samlet omsætning udgøres af summen af virksomhedens omsætning, jf. årsrapporten for 2011, fratrukket 10 pct. hvis virksomheden har haft bevilling til forsyningspligtig virksomhed i 2011, og tillagt 10 pct. af omsætningen i det eller de områder, hvortil der søges bevilling. 10 pct. af den beregnede omsætning for de udbudte bevillingsområder fremgår af tabellen i Bilag 2 E. b. erklærer, at virksomhedens omsætningsaktiver overstiger virksomhedens kortfristede gæld på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. 4. Vilkår for bevillingen 4.1 Juridiske rammer Bevillingen tildeles på de betingelser, der følger af lov om elforsyning og regler udstedt i medfør heraf, samt de i bevillingsskrivelsen anførte vilkår, jf. Bilag 7 E. Opmærksomheden henledes særligt på: 1. Bekendtgørelse nr. 770 af 8. august 2005 om elforsyningsvirksomheders offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår 2. Bekendtgørelse nr. 486 af 29.maj 2007 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser 3. Bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning. 4. Bekendtgørelse nr. 930 af 17. august 2011 om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer. 5. Energinet.dk s forskrift C1 Vilkår for balanceansvar, såfremt tilbudsgiver er balanceansvarlig, Hvis ikke skal tilbudsgiver have aftale med en anden balanceansvarlig virksomhed. 6. Energinet.dk s forskrift F EDI- kommunikation med DataHub en i elmarkedet 7. Energinet.dk s forskrift H1 Skift af elleverandør, flytning mm. 4.2 Generelle krav til tilbudsgiver 1. Tilbudsgiver skal til enhver tid opfylde vilkårene for fortsat at være registreret i Energinet.dk s aktørregister. Side 6

7 2. Tilbudsgiver skal i udøvelsen af den bevillingspligtige virksomhed i enhver henseende og til enhver tid opfylde kravene i lov om elforsyning og i regler fastsat i medfør af denne lov, herunder både bekendtgørelser og markedsforskrifter. 3. Tilbudsgiver er ansvarlig for at holde sig orienteret om evt. ændringer i lovgivningen i bevillingsperioden. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan inddrage bevillingen, og dermed retten og pligten til at forsyne forbrugere omfattet af forsyningspligten, hvis bevillingshaveren tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs. Energinet.dk sikrer, at forsyningen til forbrugerne opretholdes, indtil nyt udbud har fundet sted. Den virksomhed, hvis bevilling inddrages, skal efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse bistå Energinet.dk eller en ny bevillingshaver med overtagelse af driften samt stille kundekartotek m.v. til rådighed på rimelige vilkår. 5. Tilbudsgiver skal på ethvert tidspunkt opfylde kravene til kvaliteten i kundehåndteringen, som specificeret i Bilag 4 E, herunder sikre, at kommunikationen med forbrugerne foregår på dansk. 5. Tilbuddets udformning Tilbuddet skal afgives i skemaet i Bilag 6 E, Tilbud om varetagelse af forsyningspligtig virksomhed. Tilbuddet er fyldestgørende, hvis skemaet er korrekt udfyldt og den krævede dokumentation vedlagt. Skemaet er på dansk, men kan udfyldes på dansk, svensk, norsk eller engelsk. 6. Vurdering af tilbud Ved vurdering af tilbud, vil de to tilbudte tillæg, jf. afsnit 2.3, blive vægtet efter følgende nøgle: Bevillinger vest for Storebælt (prisområde DK1) Tillæg i henhold til 71 a, stk. 1, vægt: 89 Tillæg i henhold til 71 a, stk. 2, vægt: 11 Bevilling gives til den tilbudsgiver, der opfylder kravene til teknisk og finansiel kapacitet, og som afgiver tilbud om det laveste vægtede tillæg i det ansøgte bevillingsområde. Side 7

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere