Enterprise/Legal Risk Management KENDER DU DIN VIRKSOMHEDS RISICI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enterprise/Legal Risk Management KENDER DU DIN VIRKSOMHEDS RISICI?"

Transkript

1 Enterprise/Legal Risk Management KENDER DU DIN VIRKSOMHEDS RISICI?

2 Hvorfor bruge ressourcer på Enterprise/Legal Risk Management? I en travl og fortsat mere kompleks hverdag kan det være vanskeligt for selv den bedste og mest erfarne ledelse at holde styr på alle elementer af virksomhedens reelle risikobillede. De enkelte datterselskaber, afdelinger og medarbejdere har hver især deres ansvarsområder, projekter, forretninger og bemyndigelser. De handler hver især ud fra bedste evne og hvad de, i forhold til deres ansvarsområde, finder er bedst for virksomheden. Problemerne kan dog hurtigt opstå, hvis: forskellige datterselskaber, afdelinger eller medarbejdere hver især iværksætter initiativer, som enten er modsatrettede eller samlet set eksponerer virksomheden ud over dens formåen eller Andre risici kan også blot være følger af ændrede love og regler, forældede rutiner, eller at virksomheden qua sin vækst og udvikling har bevæget sig ind i andre risikozoner. Med den nye selskabslov, som delvist trådte i kraft marts 2010, er det desuden nu blevet fastslået ved lov, at det er bestyrelsens ansvar, at virksomheden har fokus på risikostyring. Bestyrelsen vil dog helt naturligt kigge mod direktionen i dennes funktion af daglig ledelse. Derfor bliver det i praksis såvel direktion som bestyrelse, der har ansvaret for virksomhedens risikostyring. Hvad får virksomheden ud af en Enterprise/ Legal Risk Management-proces? Enterprise/Legal Risk Management har til formål at give virksomheden et overblik over, hvilke risici den er eksponeret i forhold til på en lang række områder. Samtidig bidrager det til at anskueliggøre, hvordan eller i hvor høj grad de enkelte risici gensidigt påvirker hinanden. En Enterprise/Legal Risk Management-proces har desuden til formål at hjælpe virksomheden med at udarbejde og implementere en fremadrettet Enterprise/Legal Risk Management-strategi, så virksomheden sikrer: at den har et bedre billede over virksomhedens samlede risikoeksponering at den ikke påtager sig risici, som er fravalgt i henhold til risikostrategien at såvel medarbejdere som ledelsen i virksomheden forstår virksomhedens risikostrategi at der er et fornuftigt cost (risk)-benefit-forhold bag hver af de risici, virksomheden vælger at påtage sig videnniveauet eller evnerne, om end det eller de er helt i top inden for ét område, ikke rækker inden for et andet, hvorved virksomheden eksponeres for en ikkekendt risiko. 2 3

3 Kromann Reumert hjælper med overblikket og de fremadrettede løsninger Kromann Reumert har som Danmarks førende advokatfirma specialistkompetencer inden for næsten alle erhvervsretlige områder. Mange års erfaring som rådgivere for Danmarks førende virksomheder har givet os en unik ekspertise inden for en lang række af de områder, hvor virksomheder ofte oplever en utilsigtet risikoeksponering. Dertil kommer, at vores brede tilgang til markedet i såvel Danmark som udlandet tillige giver os indgående kendskab til tidligere brugte modeller samt best practice. identificere risikoområder for hele virksomheden gennemføre due diligence i forhold til de eksisterende forhold, aftaler, politikker og procedurer identificere krydsende/akkumulerende risici mellem forskellige områder og enheder udarbejde løsningsmodeller passende til den enkelte virksomheds behov og ønsker Eksempler på områder som ofte inkluderes i en Enterprise/ Legal Risk Management-proces Det betyder, at vi i nært samarbejde med virksomheden kan: assistere med udarbejdelsen af en ny og fremadrettet risikostrategi implementere nye standarder, politikker, governancestrukturer og procedurer bistå med løbende/periodisk opfølgning 4

4 Eksempel fra bank & finansieringsretsområdet Hvilke betingelser gælder for virksomhedens finansielle beredskab? De fleste virksomheder har stor fokus på, at deres finansielle rammer matcher deres likviditetsbehov. Mange har dog ikke overblik over, hvilke betingelser der gælder for deres finansielle beredskab, eller hvordan de påvirkes af virksomhedens performance eller af et datterselskabs handlinger. Likviditetsberedskabet var mangelfuldt En virksomhed havde altid haft stor fokus på, at dens committede rammer matchede likviditetsbehovet. Da krisen kom, blev det dog klart, at der ikke var styr på betingelserne for rammernes tilgængelighed. Derfor havde virksomheden i flere år betalt for en likviditetssikkerhed, som ikke var til stede, da der var brug for den. I misligholdelse fra tidspunktet for låneaftalens indgåelse En virksomhed indgik i en refinansiering af koncernens samlede bankgæld. Refinansieringen havde til hensigt dels at sikre en mængderabat, dels at ensrette lånevilkårene i koncernens finansielle kontrakter. Desværre opdagede man allerede ugen efter indgåelse af refinansieringsrammen, at man var i misligholdelse, da en række af koncernens datterselskaber havde indgået leasingaftaler samt udstedt garantier, som var i modstrid med refinansieringsrammen og påvirkede koncernens finansielle nøgletal. Banken gjorde misligholdelsen gældende, hvorefter virksomheden havde 10 bankdage til at få forholdene bragt i overensstemmelse med låneaftalens vilkår. Da det ikke var muligt, måtte man indgå i en genforhandling af låneaftalens vilkår, hvilket blandt andet medførte en forhøjelse af marginalen med 1,15 %. (Man havde også før indgåelsen været i misligholdelse, dog uden at det var blevet opdaget). Generelt påtager mange virksomheder sig covenants, som de enten ikke er opmærksomme på, ikke forstår eller ikke forstår betydningen af i kontekst af det konkrete marked og/eller virksomhedens risikoprofil. Resultatet kan være, at de allerede fra tidspunktet for indgåelsen er i teknisk misligholdelse af låneaftalen. Eksempel fra ansættelses- og arbejdsretsområdet Dækker virksomhedens aftaler med medarbejderne det aktuelle behov og er de lovlige? Mange arbejdsgivere får først fokus på beskyttelsen af immaterielle rettigheder og behovet for sikring mod medarbejderes etablering af konkurrerende virksomhed, når der opstår konkrete sager herom. I andre tilfælde er den etablerede beskyttelse baseret på virksomhedens traditioner og ikke en opdateret analyse af det aktuelle beskyttelsesbehov, og på hvordan dette behov bedst sikres i det marked, hvor virksomheden opererer. Mange arbejdsgivere beskriver desuden løn- og ansættelsesvilkår i ansættelseskontrakter eller personalepolitikker, som imidlertid ikke er blevet løbende opdateret i takt med udviklingen i lovgivning og retspraksis. Dette kan udløse betydelige godtgørelser. Ulovligt at aftale fratrædelse før de 70 år Ofte bestemmes det i ansættelseskontrakter, at en medarbejder pensioneres, når vedkommende når 60, 62 eller 65 år. Der må imidlertid ikke mellem en medarbejder og en arbejdsgiver være aftalt en fratrædelsesalder på under 70 år. En arbejdsgiver, der forsøger at håndhæve en pensionsalder på under 70 år, vil kunne blive pålagt at betale en betydelig godtgørelse for aldersdiskrimination, og oplysningen om det fejlagtige vilkår kan i sig selv udløse et kompensationskrav for mangelfuldt ansættelsesbevis. Står der nok i ansættelseskontrakterne? Hvis en arbejdsgiver har fastsat særligt restriktive politikker, skal der henvises hertil i den enkelte ansættelseskontrakt. Dette krav tilsidesættes ofte. Dette kan medføre risiko for, at arbejdsgiveren ikke vil kunne håndhæve de fastlagte politikker ansættelsesretligt, ligesom den manglende oplysning i sig selv kan udløse et kompensationskrav for mangelfuldt ansættelsesbevis. 6 7

5 Eksempel fra forsikrings- og erstatningsretsområdet Spiller virksomhedens ansvar og forsikring sammen? Mange virksomheder har under en eller anden form forsøgt at begrænse deres ansvar for skadeforvoldelse i salgs- og leveringsbetingelser. En del virksomheder har dog ikke sørget for, at salgs- og leveringsbetingelserne vedtages med kontraktparten, og nogle gange er indholdet af ansvarsfraskrivelsen enten uklar eller ikke lovlig. De fleste virksomheder har tegnet ansvarsforsikringer under en eller anden form, men samspillet mellem ansvarsfraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelser og den tegnede ansvarsforsikring er ikke altid nøje gennemtænkt. Eksempel fra IT og outsourcingsområdet Understøtter IT og outsourcing virksomhedens strategier? Brug af IT og outsourcing til samarbejdspartnere er i dag strategiske redskaber for de fleste virksomheder, bl.a. for at drive omkostningerne ned og effektiviteten op. Betingelsen for, at sådanne redskaber reelt understøtter en virksomheds strategi, er, at indkøbet og den løbende administration sker konsekvent efter faste regler, som er fastsat af ledelsen, og som reelt understøtter virksomhedens strategi. Salgs- og leveringsbetingelserne gjaldt ikke En virksomhed havde fraskrevet sig ansvar for skadeforvoldelse i sine salgs- og leveringsbetingelser. Man havde dog ikke sørget for, at disse salgs- og leveringsbetingelser var vedtaget mellem virksomheden og dens kunder. De fremgik udelukkende af virksomhedens hjemmeside eller blev først fremsendt i forbindelse med en faktura. Det betød, at betingelserne rent faktisk ikke var gældende. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at virksomheden indfører procedurer, der sikrer, at ansvarsfraskrivelsesbestemmelserne rent faktisk er vedtaget mellem parterne, så risikoen for store tab undgås. Unødig ansvarsfraskrivelse betød nul dækning En virksomhed havde sørget for en ansvarsfraskrivelse i en situation, hvor ansvaret i øvrigt ellers ville have været dækket af virksomhedens erhvervs- og produktansvarsforsikring. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen nægtede derfor dækning med henvisning til, at der ikke var et ansvar. Virksomheden måtte derfor af kommercielle grunde selv erstatte den utilfredse kundes tab. Outsourcing blev dyrere end forventet En dansk virksomhed indgik en outsourcingaftale med en international leverandør inden for et virksomhedskritisk område. Aftalen var robust og understøttede virksomhedens strategi. Efter aftaleindgåelsen blev vendor managerfunktionen besat af få og relativt uerfarne medarbejdere, og ledelsen havde begrænset fokus på outsourcingen. En meget stor andel af de gunstige aftaleelementer, som var indeholdt i aftalen med leverandøren, blev enten ikke anvendt eller anvendt forkert. Over tid førte det til, at outsourcingen blev væsentlig dyrere end forudsat, kvaliteten i ydelserne blev forringet, og virksomhedens ledelse brugte en meget stor del af deres tid på at begrænse virksomhedens tab. Licensaftaler passede ikke til virksomheden En dansk virksomhed havde en sædvanlig portefølje af licenser til mere gængse softwareprodukter, herunder Microsoft- og Adobe-licenser. Virksomheden havde over en årrække været gennem flere tilpasninger, bl.a. ved omprioriteringer af virksomhedens forretningsområder. Ved en ekstern gennemgang af virksomhedens brug af softwareprodukter viste det sig, at den på en række områder var henholdsvis over- og underlicenseret, at virksomheden de sidste par år havde betalt et ganske betydeligt beløb for meget til en række af softwareleverandørerne, og at virksomheden var i misligholdelse af licensaftalerne for visse af softwareprodukterne ved at have anvendt softwaren ud over det aftalte niveau. 8 9

6 Eksempel fra IP - intellectual property-området Eksempel fra selskabs- og erhvervsretsområdet Har virksomheden overblikket over de immaterielle værdier? Det er væsentligt, at virksomheder dels har styr på deres egne immaterielle rettigheder, dels er sikre på, at de ikke krænker andres rettigheder. Det skyldes særligt den teknologiske udvikling, den stigende regulering inden for immaterial-, markedsførings- og persondataretten og den intensiverede håndhævelse inden for disse områder. Er der styr på virksomhedens standardaftaler? Mange virksomheder anvender standardaftaler og standardvilkår for virksomhedens køb og salg af varer og tjenesteydelser. En del virksomheder har dog ikke indarbejdet særlige procedurer for fravigelse af sådanne vilkår, hvilket kan indebære en uafdækket risikoeksponering af virksomheden. Hvor der er sådanne procedurer, forekommer det ikke sjældent, at disse ikke er fuldt implementeret i virksomheden. Hvem har rettigheder til kampagnen? Mange virksomheder får et reklamebureau til at udarbejde store og væsentlige reklamekampagner uden at have en klar skriftlig aftale med reklamebureauet om, hvilke rettigheder virksomheden har og hvilke rettigheder reklamebureauet har. Det er særligt alvorlig i forbindelse med at samarbejdet ophører, og virksomheden vil have et andet reklamebureau til at bygge videre på en eksisterende kampagne. Her risikerer virksomheden at blive mødt med krav om yderligere betaling fra det oprindelige reklamebureau eller i værste fald, at elementerne fra den eksisterende kampagne ikke må anvendes i en ny kampagne. Krænker virksomheden andres patent? Mange virksomheder udvikler produkter uden at have styr på, om de opererer inden for andre virksomheders beskyttede patenter. Hvis det viser sig, at virksomheden krænker andres patentrettigheder, risikerer virksomheden at blive mødt med en fogedforbudsbegæring og at komme til at betale betydelige beløb i erstatning og sagsomkostninger. Nye risici når standardvilkår fraviges Mange selskaber har foretaget en vurdering af risici forbundet med deres standardvilkår og accepteret disse. Men risikoprofilen forandres, såfremt disse standardvilkår fraviges. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der er klare regler for, i hvilket omfang og efter hvilke arbejdsgange fravigelse af vilkårene kan accepteres. En ændring af standardvilkår kan eksempelvis have en indvirkning på selskabets behov for forsikringsdækning. I tilfælde af at sådanne ændringer blot aftales uden at iagttage nærmere procedurer herom, er der en risiko for, at det efterlader selskabet med en uafdækket (og uerkendt) risiko. Risk-management som del af forretningsprocesser En virksomhed med stor international profil og kundebase havde generelt stor fokus på compliance, ikke blot i Danmark, men også i de mange jurisdiktioner, hvor virksomheden opererede. Ansvaret for compliance og risk management var henlagt til en stabsfunktion, men var ikke en integreret del af forretningsprocesserne, som fungerede relativt decentralt. Dette havde bl.a. den betydning, at virksomheden løbende påtog sig risici, som burde have været afværget, hvis compliance og risk management-programmet havde været inddraget i selve virksomhedens processer

7 Eksempel fra konkurrenceretsområdet Eksempel fra bank & finansieringsretsområdet Er der styr på virksomhedens derivattransaktioner? Når virksomheder anvender derivater dvs. afledte finansielle instrumenter til at afdække for eksempel rente- eller valutarisici, kan der opstå relativt store eksponeringer, som også kan være i virksomhedens favør. Den seneste tid har vist, at også finansielle institutioner i ind- og udland kan få økonomiske problemer og i værste fald gå konkurs. Derfor er det afgørende, at virksomhederne kender de vilkår og risici, der gælder i aftaleforholdene. Bankerne har også fokus på, hvilke kreditrisici de tager samt sikring heraf, og virksomheder kan over tid have indgået forskellige finansielle aftaler, hvor indholdet ikke er behørigt afstemt i forhold til hinanden. Er virksomheden forberedt på et uventet kontrolbesøg? Konkurrencestyrelsen og Europa-Kommissionen har stor fokus på deres beføjelser til at foretage det, der kaldes et uanmeldt kontrolbesøg eller et dawn raid (kontrol af, hvorvidt virksomheden overholder konkurrencelovgivningen). Myndighederne anvender en stadig større del af deres medarbejderes tid på at foretage kontrolbesøg og hvad enten de finder noget under deres besøg eller ej, så koster det altid de involverede virksomheder mange ressourcer at rede trådene ud efterfølgende. Det er vigtigt at være godt forberedt, hvis kontrolbesøget skulle komme - og hvis man allerede har en beredskabsplan, er det vigtigt, at den er up to date og tager højde for de seneste ændringer i lovgivningen og konkurrencemyndighedernes praksis. Kender virksomheden sine kreditrisici? En virksomhed handler forskellige typer af aftalevilkår og derivattransaktioner med sin bankforbindelse. Derudover har virksomheden også en kreditfacilitet med den pågældende bank, herunder med en indbygget kassekredit. Virksomheden har over tid underskrevet en række forskellige aftaler og bl.a. stillet sikkerhed over for banken. Men har virksomheden et reelt billede af, hvilke vilkår der gælder mellem parterne og eventuelle krydsvirkninger mellem forskellige aftaler? Og kender virksomheden de kreditrisici, den selv løber? Har virksomheden aftaler med flere banker, og er de opdateret? En virksomhed laver løbende valuta- og renteafdækninger med forskellige banker. Virksomhedens afdækningsbehov er gennem flere år vokset, og den har derfor etableret rammeaftaler med flere banker over en årrække, typisk baseret på de pågældende bankers standardaftaler. Virksomheden har i dag et betydeligt afdækningsbehov, både set i antal og værdi af transaktioner. Men har virksomheden overblik over, om der handles på sammenlignelige vilkår i forhold til de forskellige banker? Og er aftalerne opdateret både i forhold til den almindelige markedsudvikling samt til udviklingen i virksomhedens afdækningsbehov? Vær på forkant med et uventet besøg Hvis en virksomhed ikke har forberedt sig på, at den kan blive udsat for et kontrolbesøg, vil der uvilkårligt opstå forvirring og tvivl, når de 6-12 embedsmænd møder uanmeldt op i receptionen en morgen og anmoder om adgang til specifikke navngivne personers kontorer og pc er og til virksomhedens centrale IT-system; ved receptionisten, om embedsmændene bare skal slippes løs i virksomheden, hvor de skal sendes hen eller hvem der evt. skal kontaktes? Hvad skal de have lov til, og hvilke rettigheder har virksomheden under forløbet? Hvordan sikrer man en ordentlig og professionel afvikling af kontrolbesøget? Hvordan sikrer man det bedst mulige udgangspunkt for at håndtere den efterfølgende proces, som altid tager flere måneder, selv om virksomheden overholder konkurrencereglerne i enhver henseende, før sagen kan lukkes? Giv virksomheden et compliance-tjek Hvis en virksomhed ikke løbende har øje for konkurrencereglerne og har sikret et tilstrækkeligt videnniveau blandt medarbejderne, risikerer den, at et kontrolbesøg eller en klage fra en kunde eller konkurrent kan afdække, at man faktisk har overtrådt reglerne. Det kan være distributions- eller leveringsaftalerne, der indeholder ulovlige bestemmelser om eksklusivitet. Det kan være rabateller bonusbestemmelser, som er ulovlige. Det kan være drøftelserne i brancheorganisationen eller medarbejdernes ERFA-grupper, som går over stregen for, hvad man må drøfte med sine kollegaer fra konkurrerende virksomheder. Disse og andre ting kan man samle op i tide ved at give virksomheden et compliance-tjek

8 Eksempel fra procedure- og voldgiftsretsområdet Hvordan skal virksomhedens retstvister løses? Mange virksomheder har ikke en politik for, hvordan de håndterer en retssag, og har ikke gjort sig tanker om, hvilke ressourcer der skal anvendes, for at en retssag kan føres igennem med et godt resultat. Mange virksomheder har ikke en politik for, hvor de ønsker deres retssager løst ved mediation, de almindelige domstole eller voldgift og dette kan navnlig vise sig at være et problem, hvis konflikten opstår i udlandet. Eksempel fra skatter og afgifter området Har virksomheden optimeret sin skattestruktur, og er der styr på skatte- og afgiftseksponeringer? Skatter og afgifter er væsentlige udgiftsposter i virksomheden og har stor betydning for virksomhedens likviditet. Samtidig er skatteområdet komplekst og præget af konstante ændringer såvel nationalt som internationalt - og der kan vente ubehagelige overraskelser, hvis skat, moms og afgifter ikke er håndteret korrekt. Omvendt er der store besparelser at hente ved en hensigtsmæssig skattestruktur. Amerikansk søgsmål blev dyrt En dansk virksomheds amerikanske datterselskab bliver sagsøgt ved et class action -søgsmål i USA. Under sagen bliver også moderselskabet inddraget, og moderselskabet mødes med en række meget ressourcekrævende krav til oplysninger og fremlæggelse af dokumenter. Virksomheden har ikke tænkt igennem, hvordan en sådan situation skal håndteres, og ender med at skulle anvende uforholdsmæssigt store udgifter til eksterne konsulenter og rådgivere for at håndtere den pågældende retssag. Dårligt forsvar i USA førte til dansk fogedbesøg En virksomhed har vedtaget voldgift med en amerikansk kunde og bliver efterfølgende inddraget i en voldgiftssag i USA. Virksomheden lægger ikke tilstrækkelige kræfter i at forsvare sig under voldgiftssagen, og voldgiftskendelsen når frem til et særdeles ufavorabelt resultat for virksomheden. Voldgiftskendelsen kan fuldbyrdes direkte ved fogedens hjælp i Danmark, hvilket virksomheden ikke vidste. Får omstruktureringen skattekonsekvenser? En koncern har i en årrække opereret med en struktur, hvor moderselskabet i Danmark har varetaget al produktion, markedsføring og salg af koncernens produkter i udlandet. Selskabets datterselskaber i udlandet har alene har været agenter for moderselskabet. Koncernen ønsker nu at ændre salgsorganisationen, så al markedsføring og salg i udlandet overføres fra moderselskabet i Danmark til de lokale datterselskaber. Sådanne ændringer kan have meget væsentlige skattekonsekvenser i form af bl.a. afståelsesbeskatning af goodwill. Er virksomheden ikke på forkant med disse forhold, kan omstruktureringen ende med negative skattemæssige konsekvenser, som langt overstiger de kommercielle fordele, der var hele formålet med omstruktureringen. Opfylder personalegoderne SKATs krav? Mange virksomheder har indført fleksible lønpakker, hvor medarbejderne sammensætter deres løn af kontantløn og skattefrie personalegoder. Modellen kan være rigtig fornuftig, men indeholder også en lang række faldgruber. Er betingelserne ikke opfyldt, bliver medarbejderen i værste fald beskattet, og medarbejdernes bristede forventninger om en skattebesparelse kan afføde krav om at blive holdt skadesløs for skatten. Virksomheden risikerer bøde og ansvar for manglende indeholdelse af A-skat m.v. og risikerer af SKAT at blive anset for modspiller i stedet for medspiller. SKAT har øget fokus på virksomhedernes håndtering af personalegoder, fleksible lønpakker m.v., og virksomhedernes compliance på området vil i stigende grad blive efterprøvet af SKAT

9 Eksempel fra fast ejendom og entrepriseret området Har du sikret din virksomheds lejevilkår? Det er væsentligt, at virksomheder er klar over lejevilkårene for deres lejemål og har sikret disse bedst muligt. Det kan f.eks. have stor betydning, hvis ejendommen sælges på tvangsauktion, eller lejer går konkurs. Det gælder, uanset om virksomheden er lejer eller udlejer. Mange virksomheder er ikke klar over, at det f.eks. kan have betydning, om lejekontrakten er tinglyst. Tilsvarende ved lejers konkurs kan det have stor betydning, om der er stillet sikkerhed fra andre end lejer (f.eks. ejerne bag lejer). Når 1+1 giver mere end 2! Mulighed for markedslejeregulering afhænger af kontrakten Mange virksomheder er ikke klar over, at muligheden for at regulere lejen til markedsleje afhænger af vilkårene i lejekontrakten, og at det har stor betydning for vurderingen, hvornår lejekontrakten er indgået. Det gælder både for udlejere og lejere. Et vilkår i aftalen kan muligvis ikke håndhæves. Eller aftalen har måske ikke de retsvirkninger, som parterne umiddelbart selv tror. Hvis aftalen ikke indeholder hjemmel til ( aftale om ) markedslejeregulering, vil lejen allerede af denne grund ikke kunne reguleres til markedslejen, uanset forskellen mellem den aktuelle leje og markedslejen. Det er væsentligt, at man er klar over dette, hvis man mødes med et krav om markedslejeregulering. Men også hvis der i lejeperioden er anledning til at få opdateret lejevilkårene (tillæg eller andet), hvor man skal være bevidst om, hvorvidt et sådant vilkår skal ændres. Hvad sker der ved konkurs eller tvangsauktion? Mange virksomheder har ikke overvejet, hvad der sker, hvis deres udlejer går konkurs, eller ejendommen skal på tvangsauktion. Tilsvarende har mange udlejere ikke gennemtænkt konsekvenserne af lejers konkurs. Lejers rettigheder efter loven er beskyttet mod alle også udlejers konkursbo eller en køber på tvangsauktion. Derimod skal aftalte vilkår f.eks. uopsigelighed, fredning af lejen og fremlejeret være tinglyste for at være beskyttet, hvilket ikke alle er klar over. Det kan tilsvarende komme som en ubehagelig overraskelse for en udlejer, der har investeret betydelige midler i at istandsætte et lejemål baseret på en lang uopsigelighed fra lejers side, at lejers konkursbo blot uanset den aftalte uopsigelighed kan opsige aftalen med almindeligt varsel. Og dermed uden mulighed for at anmelde lejekrav i den aftalte uopsigelighedsperiode i boet. Her vil en garanti fra ejerne bag lejer eller anden tredjemand gøre en afgørende forskel. Den enkelte virksomhed kan frit vælge omfanget af Enterprise/Legal Risk Management-processen. Det er således muligt, at nogle virksomheder vælger at starte ud med et afgrænset fokus på et eller flere risikoområder. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at netop det forhold, at risici ofte er gensidigt afhængige, gør, at 1+1 ofte giver mere end 2. Den gensidige afhængighed af de enkelte områder, virksomhedens typiske ønske om et samlet risikobillede samt muligheden for at lave en samlet risikostrategi og plan for hele virksomheden gør dog, at der som oftest er værdi vundet ved at inkludere flere eller alle områder og derved få en bredere vinkel på processen

10 PROCESSEN Enterprise/Legal Risk Management-processen kan opdeles i syv overordnede trin: 1. Processen starter med en overordnet samtale med ledelsen og/eller bestyrelsen om de(t) ledende organ(ers) ønsker og mål med processen samt eventuelle ønsker til processen som sådan. 2. Dernæst aftales og formuleres en afgrænsning samt en række forudsætninger for processen samt de enkelte parters opgaver og ansvar i processen. Virksomhedens primære opgave er at stille det nødvendige materiale til rådighed samt at sikre, at Kromann Reumert-teamet har adgang til relevante medarbejdere til afklaring af spørgsmål, som måtte opstå under forløbet. 3. Under interview- og undersøgelsesfasen samt 4. rapportudarbejdelsesfasen vil Kromann Reumert henholdsvis gennemgå relevante dokumenter, interviewe centrale medarbejdere samt sammenfatte de derved identificerede problemstillinger i en rapport Derefter følger afrapportering til de(t) ledende organ(er) af de identificerede problemstillinger. Dertil kommer en forelæggelse af anbefalinger til håndtering af de eksisterende problemstillinger samt forslag til ændrede procedurer, interne regler og fremtidig risikostrategi. 6. I forbindelse med implementeringen bistår Kromann Reumert efter aftale med ændring af selskabsretlige forhold, bemyndigelser og kontrakter, forhandlinger med myndigheder og andre parter, udarbejdelse af nye standardkontrakter, informationsskrivelser og møder i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere osv. 7. For at sikre, at virksomheden fremadrettet bevarer det ønskede overblik, samt at virksomhedens risikostrategi løbende tilpasses markedet og virksomhedens løbende udvikling, anbefales en løbende periodisk opfølgning. En sådan opfølgning kan dels ske på ledelsesniveau, dels med de ansvarlige for de enkelte områder

11 KONTAKT ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET Jens Lund Mosbek, partner Direkte: Mobil: Bank- og finansieringsret Jens Blomgren-Hansen, partner Direkte: Mobil: kontaktpersoner Bank- og finansieringsret Susanne Schjølin Larsen, associeret partner Direkte: Mobil: Fast ejendom og entrepriseret Ieben Christensen, associeret partner Direkte: Mobil: Forsikrings- og erstatningsret Jens Rostock-Jensen, partner Direkte: Mobil:

12 KONTAKT IP - intellectual property Martin Dahl Pedersen, partner Direkte: Mobil: SELSKABS- OG ERHVERVSRET Carsten Fode, partner Direkte: Mobil: IT OG OUTSOURCING Direkte: Mobil: Søren Skibsted, partner SELSKABS- OG ERHVERVSRET Bent Kemplar, partner Direkte: Mobil: KONKURRENCERET Morten Kofmann, partner Direkte: Mobil: SELSKABS- OG ERHVERVSRET Direkte: Mobil: Jesper Aabenhus Rasmussen, partner KONKURRENCERET Jens Munk Plum, partner Direkte: Mobil: Skatter og afgifter Arne Møllin Ottosen, partner Direkte: Mobil:

13 KØBENHAVN Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Tlf: Fax: London Kromann Reumert 42 New Broad Street London EC2M 1JD England Tlf: Fax: Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen Århus C Danmark Tlf: Fax: Bruxelles Kromann Reumert Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Belgien Tlf: Fax: Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med mere end 600 medarbejdere, hvoraf omkring 320 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles.

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Bilag 3 januar Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter

Bilag 3 januar Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter Bilag 3 januar 2016 Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter 1. Generelt Der er i dag ingen fast praksis i Skanderborg Kommune for brugen af garantistillelse ved indgåelse af kontrakter.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Ledelsesbekendtgørelsen

Ledelsesbekendtgørelsen Ledelsesbekendtgørelsen Nye lovkrav til finansiel corporate governance Eftermiddagsseminar for Fondsmæglerselskaber, 5. maj 2015 Tine Walldén Jespersen, Partner, Advokat, LL.M. Indledende Ændringerne kort

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE Den 23 September 2015 Introduktion Kan en forsikring afdække det økonomiske tab, hvis den risiko organisationen er eksponeret for bliver en realitet? Agenda: Eksponering

Læs mere

Skattechefer: Fokus på risikominimering 1. Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering

Skattechefer: Fokus på risikominimering 1. Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering Skattechefer: Fokus på risikominimering 1 Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering Analyse Februar 2016 2 Skattechefer: Fokus på risikominimering Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

CYBER RISIKOAFDÆKNING

CYBER RISIKOAFDÆKNING CYBER RISIKOAFDÆKNING Den 4 september 2015 Kort om Willis WILLIS ER DANMARKS STØRSTE FORSIKRINGSMÆGLER OG BLANDT VERDENS FØRENDE VIRKSOMHEDER MED SPECIALE I RISIKOSTYRING. VI ER PÅ VERDENSPLAN 17.000 ANSATTE

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner Jens Lund Mosbek Tina Brøgger Sørensen ER JERES LØNPOLITIK KLAR TIL ANSATTE PÅ 80? Folketingets beslutning om at fjerne muligheden for, at seniormedarbejdere automatisk træder tilbage, når de fylder 70

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Kommissorium for risikoudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for risikoudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for risikoudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 80 b og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere