Er der også plads til piger i det aktive byrum?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der også plads til piger i det aktive byrum?"

Transkript

1 ARTIKKEL AV BIANCA HERMANSEN Er der også plads til piger i det aktive byrum? ok 15/10 ok 15/10 Det korte svar på det spørgsmål er: Ja. Det lidt længere og mere præcise svar er: Ja, men kun nogle piger. Ikke alle piger. Denne artikel beskriver en række af de mekanismer der er årsag til dette. Kort fortalt er der tale om en af-demokratisering af det fysisk aktive byliv; idet de fysisk aktiverende byrum ikke reflektere den mangfoldighed vi ellers finder i bylivet. Bianca M. Hermansen er arkitekt MAA, Urban Designer og Ph.D Stipendidat ved Det kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole. Hun er grunnlegger og daglig leder av CITI- TEK, der hun driver forskningsbasert konsulentvirksomhet. Diskriminerende byrum Tilsyneladende har visse byrum en evne til at facilitere et sundt og fysisk aktivt byliv, hvorimod andre byrum ikke har samme evne. 1 De sociale uligheder i sundhed polariserer også i stigende grad befolkningen i motionssvage og motionsstærke grupper. Faktisk viser flere undersøgelser af fysisk aktiverende byrum en tendens hvor det fysisk aktiverende design (f. ex. multibanen) diskriminerer visse brugergrupper, eksempelvis kvinder og ældre, og dermed ikke afspejler den demografiske mangfoldighed som vi ellers finder i byen. 2 I tillæg har den seneste årerækkes byrumsmodernisering haft tendens til designmæssigt at favorisere bestemte idrætsgrupper, grupper der muligvis ikke er repræsentative for majoriteten af folks foretrukne idrætsaktiviteter. 3 Der eksisterer med andre ord et misforhold mellem de idrætsanlæg der etableres i byrum og så den brede befolkningens faktiske idrætsog motionsmønstre. Eksempelvis løber 25 % af både unge og voksne danskere i deres fritid, og hele 30% går ture, hvorimod kun 6% af børn og unge og 1% af voksne skater. 4 Men hvis vi f. ex. sammenholder antallet af skaterbaner anlagt i byrum overfor antallet af gode løbe- og gåstier, ser vi et tydeligt misforhold. 5 Vi finder altså en generel skævfordeling af anlægsmidler hos kommunerne. Et godt eksempel herpå er at omkring 10% af danske børn og unge går til rollespil igen mere end de 6% der skater men etableringen af deciderede rollespilsanlæg kan tælles på én hånd for hele Danmark, hvorimod vi har hundredevis af skaterbaner. 6 Idrætten flytter ud i byrummet Samtidig med at antallet af stillesiddende arbejds- og fritidsaktiviteter er steget eksplosivt de sidste 10 år, ser vi en generel stigning i befolkningens aktivitetsniveau primært en stigning i de selvorganiserede aktiviteter. Den udvikling sætter fokus på tilgængelighed, multifunktionalitet og facilitering af idrætsudøvelse i byrummet. Der er behov for at modernisere, Det er nødvendigt at re-tænke mange af de antagelser i forhold til planlægning og design som præger dagens udvikling. opgradere og udvikle nye typer anlæg, byrum og andre udearealer til det fysisk aktive byliv. Det er facilitetsefterspørgslen fra dette nye aktive byliv, der har skabt den aktuelle kulturog fritidsplanlægningssituation hvor breddeidrætten i stigende grad flytter ud i byrummet. Men dette kræver tilsvarende ændringer i den kommunale håndtering af vedligeholdelse, modernisering samt nyetablering af idrætsfaciliteter. Og her har vi et forståelsesproblem: Piger er generelt glade for unisex design. Herunder forhindringsbaner, gynger samt klatre- og drejeredskaber. Det gode ved disse aktivitetsprogrammer er at de netop er kønsneutrale og altså dermed ikke udelukker drengene fordi de inviterer pigerne. Girls generally like unisex design, like swings and climbing installations. These programmes are gender neutral, and to not exclude the boys even if they attract the girls. 46 ARKITEKTUR N 7/13 ARKITEKTUR N 7/13 47

2 Hvad skal vi lave? Piger der sidder og kigger på en fodboldbane. "The geographer Doreen Massey recalls as a ten-year-old on the bus into Manchester passing acres of such dank, muddy fields of football and rugby pitches: And I remember, too, it striking me very clearly that all this huge stretch of the Mersey flood plain had been entirely given to boys. " (Worpole 2000: 94). What shall we do? Girls looking at a football pitch. På Charlotte Ammundsens Plads i København faciliterer byrumsdesignet multibrugbarhed for flere funktioner samtidig, og ikke kun de der kommer for én bestemt funktion. At Charlotte Ammundsens Plads square in Copenhagen the urban design facilitates multiple uses, allowing more than just a single function. Hvad er det fysisk aktive byliv? Er det byliv? Er det idrætsliv? Forståelsesproblemet manifesterer sig i praksis ved at mange nyetablerede såkaldte fysisk aktiverende byrum de facto diskriminerer visse brugergrupper såsom seniorer, unge piger og midaldrende kvinder. 7 Det er derfor nødvendigt at re-tænke mange af de antagelser i forhold til planlægning og design som præger dagens udvikling. Vi er som arkitekter og landskabsarkitekter nødt til at forholde os til at fysisk aktivitet i byrummet først og fremmest er en kropskulturel og identitetsskabende handling, ellers får vi aldrig ordentligt løst problemet med de diskriminerende fysisk aktive byrum. 8 Pigernes begrænsede byliv Jeg har gennem de sidste tre år fulgt fire Københavnske fysisk aktiverende byrum, og her foretaget både observationsstudier og bruger-interview. Undersøgelserne peger på to konkrete tiltag der efterspørges af teenagepiger (som er overrepræsenteret i de diskriminerede brugergrupper): 1. Arrangér events eller bare noget at lave. For pigerne er faciliteter og gear tilsyneladende ikke nok, der mangler herudover en social/organisatorisk komponent. Eksempelvis forklarer teenagepigen Freja her hvad der skulle være anderledes for at hun og hendes veninder ville bruge byrummet Charlotte Ammundsens Plads i København mere end de gør i dag: Freja: Måske et sted hvor man kunne sidde og lave noget, eller i hvert fald nogle gange kunne komme, eller nogle arrangementer, ikke, altså sådan lavet et eller andet. Bianca: En grund til at komme her? Freja: Ja, altså en grund til at ha lyst til at være her... For teenagepigerne er der altså stor forskel på en facilitet (f. ex. en basketbane) og så at en begivenhed (f. ex. en pigebasketturnering) bliver faciliteret. Hvilket også kan beskrives som forskellen mellem byrummets design og byrummets organisering. Pigerne efterspørger altså facilitering af et fysisk aktivt byliv i højere grad end de efterspørger faciliteter til et fysisk aktivt byliv. 2. Fysisk aktivitet kan med fordel forstås som et fritidstilbud på lige fod med ALLE andre fritidstilbud, ikke kun sports- eller motionsaktiviteter. Eksempelvis svarer teenagesøstrene på rulleskøjter, Mia og Maja, på spørgsmålet om hvilke andre steder de bruger som alternativ til Amager Strandpark: Fields (stort shoppingcenter). Det er altså tale om en tendens hvor bylivsaktiviteter forstås indenfor et uhyre bredt spektrum. Shopping er i øvrigt pigers favoritaktivitet i byens rum, flere eksperter peger på at det er fordi shopping og at gå på café er fuldgyldigt socialt acceptere bylivsaktiviteter for piger og kvinder. 9 Men disse aktiviteter koster penge, og eftersom pigerne som oftest ikke har flere lommepenge end drengene, bliver deres brug af byen begrænset til hvad der er økonomisk muligt. Men grundlæggende er det ikke et spørgsmål om antallet af lommepenge, det er derimod et spørgsmål om at byrummet ikke indeholder de kvaliteter pigerne efterspørger. Derfor svarer det at bebrejde piger hvorfor de ikke spiller mere bold frem for at ville shoppe, til at bebrejde drenge hvorfor de ikke går mere på cafe eller er ude at shoppe frem for at spille bold! I forlængelse heraf kunne man spekulere om selve de kategorier, som mange af de her Måske er der ikke udelukkende tale om at teenagepiger ikke har lyst til at dyrke motion i byrummet. teenagepiger havner i, nemlig de motionssvage grupper, måske er medkonstruerende for selve problemet med diskrimineringen i byrum. Måske er der ikke udelukkende tale om at teenagepiger ikke har lyst til at dyrke motion i byrummet, men i ligeså høj grad at byrummet ikke inviterer til den type motion de har lyst til. Kunne en alternativ betegnelse måske være motionsdiskriminerede/motionsuinviterede grupper? Teenagepigen Freja uddyber hvilke elementer i byrummet der modvirker den diskriminerende effekt: Tit når du kommer et sted, ikke, så er der en enkelt grund til at du er der, ikke? F. ex. som skaterparken i Fælleparken, ikke. Så er det jo en grund til at komme og skate eller et eller andet. Altså selvfølgelig er det for at komme ud, men det er jo primært for 48 ARKITEKTUR N 7/13 ARKITEKTUR N 6/13 49

3 Multifunktionaliteten løste ikke problemet med de ensformige byrum, for problemet er ikke mono- vs. multi-, det er funktionelt. Designer man i stedet rum der ikke har en bestemt funktion, ville disse understøtte en bredere brug og dermed være multi-brugbare. It is not just a case of mon- vs. multi-functionality. Urban spaces should not be designed for a specific function at all, to allow for a wider use. Foto: Center for Idræt og Arkitektur 2010 at skate, ikke. Og hvis du går ind i en svømmehal, så er det for at svømme. Her [på Charlotte Ammundsens Plads] er der lidt af det hele; du kan både sidder der, du kan skate, du kan dreje rundt, du kan spille fodbold, hvis du vil, du kan Et centralt og vigtigt aspekt af det performative byliv er, at det bliver brugt som et led i individets selvforståelse. spille basket... Altså, lidt af det hele; der sidder to piger der, og to piger der og egentlig ikke laver noget, som bare sidder og kigger. Det er sådan et godt sted, hvor man også bare kan sidde sådan uden at skulle noget. Uden at føle sig udstødt. At man føler sig tilpas. Det kan man godt føle andre steder. Det performative byliv i det performative byrum Det komplekse samspil imellem menneskelig brug og rummets arkitektur kalder urbanist Pigerne er ikke interesseret i boldburet, fordi de ikke er interesseret i at spille boldspil. Derfor finder de andre måder at bruge arkitekturen på. I BaNanna Park i København bruges boldburets ramme f.ex. ofte som klatrefacilitet. Girls are not interested in football, so they use the goal for other activities. William Whyte urban choreography. 10 Kollegaen Jane Jacobs refererede til det samme under termen street ballet, hvormed hun forsøger at formidle den særlige poesi der er over at betragte gadelivet som en art urban dans. 11 Begge prøver at sætte ord på det vi i dag kalder det performative byliv; nemlig det fænomen at vi i byrummet betragter andre mens vi selv bliver betragtet. 12 Et centralt og vigtigt aspekt af det performative byliv er, at det bliver brugt som et led i individets selvforståelse, og dermed er et identitetsudtryk. Performance af bestemte bylivsaktiviteter er stærkt forbundet med individets konstante konstruktion og genkonstruktion af egen identitet. 13 Men når en person performer, gennemfører han eller hun i virkeligheden nogle ubevidste normbevarende rutiner. Der er bred enighed blandt kønsforskere om at kønnet er performativt, og at der gennem gentagelser og citater sker en normskabning af køn. 14 Det definerer for pigerne hvad der er rigtigt og forkert ift. brug af byrummet. Kønsnormen lagres desuden primært kropsligt, fordi en hand ling altid finder sted gennem en krop. 15 Gennem aktivitetsfællesskaber (grupper) lærer de unge piger således, hvordan det forventes, de opfører sig og bruger byrummet. 16 Frygten for social eksklusion og ønsket om at tilhøre et bestemt fællesskab virker dermed regulerende på de unge pigers performance. Dvs. når en almindelig, ikke skater-interesseret teenagepige benytter en skaterbane, vil det 9 ud af 10 gange være en bevidst social modpraksis til normal kønspraksis i aktivitetsfællesskabet. Det er derfor flertallet af teenagepiger ikke benytter skaterbaner. Pointen er her at pigernes aktiviteter altså ikke faciliteres af de samme rum og den samme type af arkitektur og byrumsdesign som drengene gør. Problemet er bare at vi primært har kendskab til hvad hvordan man designer byrum der aktiverer drenge. Fra sportsarenaer til samværsarenaer Vi ved fra forskellige undersøgelser at drengene har enormt stort behov for at blive set på en mere direkte måde end pigerne. 17 Derfor passer en boldbane placeret midt i et rigt besøgt byrum drenge perfekt! Drengenes performative identitetsproces faciliteres på denne måde i det fysisk aktiverende byrum, hvorimod pigernes performative identitetsproces ikke faciliteres. Fysisk aktivitet er altså for pigerne uforenligt med rummets arkitektur i de fleste fysiske aktive byrum, fordi det som scenografi ikke understøtter deres perfor mative byliv. Det kan et fitnesscenter til gengæld gøre, og flere af de piger der ikke gerne benytter byrummet til fysiske aktivitet benytter ofte et fitnesscenter. Her forklarer teenagepigen Sara: Men det der med at skulle stå offentligt og vise din krop frem: Folk ville tænke, hvorfor gør du ikke bare det derhjemme eller i dit motionscenter? Det ville virke demonstrativt, og som om man havde behov for at blive set. 18 Kulturgeograferne Marten Hajer & Arnold Reijndorp taler om parochialization, 19 og arkitekterne Stephen Carr & Kevin Lynch taler om appropriation of Space. 20 Begge begreber henviser til at visse rum indtages af visse brugergrupper ved at grupperne performer en bestemt bylivsaktivitet (f. ex. basketkamp) der passer med rummets organisering og arkitektur (f. ex. basketbane). Eventuelle aktivitetsfællesskaber (f. ex. gruppe af basketspillere), har et fælles re pertoire, hvor alle har fælles handlemønstre og opførsel. For at en bruger skal kunne deltage i et bestemt aktivitetsfællesskab, bliver vedkommende nødt til at regulere sin performance, så den passer til fællesskabet. 21 Brugen af byen er for de fleste unge (og særligt for piger) en social aktivitet, og forskning viser at byen bruges mest i par eller grupper. Veninderne spiller derfor en vigtig rolle, når pigerne bruger byrummet. Eksempelvis vil det at deltage i nye aktiviteter kræve, at veninderne deltager i og accepterer en udvidelse af det repertoire de bruger i deres aktivitets-fællesskab. Man kunne også sige at vi med fordel kan tænke de traditionelle funktionalistiske sportsarenaer om til urbane samværsarenaer. Demokratiske byrum tak! Kønsforskernes opfordring til planlægningen er at skabe kønsneutrale rum, der ikke reproducerer en normativ forståelse af en henholdsvis feminin eller maskulin måde at bruge byen på. 22 I praksis er det dog relativt vanskeligt at designe kønsneutrale rum, hvorfor det med fordel kan fokuseres på vigtigheden af, at etablere byrum der ikke kun tiltrækker en bestemt gruppe. Her forklarer Stadsgartner Kirsten Lund Andersen: Vi [Aalborg Kommune] er meget bevidste om, at skabe rum for alle grupper i be folkningen uanset køn, alder eller social indkomst. Vi skal helst lave byrum, der afspejler de grupper, som vi har i kommunen. De [forskellige brugergrupper] har en rigtig god effekt på hinanden, ligesom et ægteskab eller venskab hvor man sliber kanter af på hinanden og giver en form for tolerance for hinanden. 23 Byplanlægningen kan altså med fordel udforme varierede multibrugbare byrum, der opfordrer til en bredere forståelse af, hvordan unge (piger som drenge) kan bruge byrummet til fysisk aktivitet. Arkitekter, landskabsarkitekter og byrumsdesignere bør være bevidste om, at det inventar, der placeres i byrummet, fungerer som social skiltning og dermed er styrende for vores bylivsaktiviteter. Mine undersøgelser viser at piger tiltrækkes af komplekse rum, med mange betydningslag og med en høj trygheds- og tilgængelighedsfaktor. Undersøgelser viser at selvbestemmelse og et godt socialt miljø fremmer deltagelse i fysisk aktivitet. 24 Derfor er det vigtigt at designe byrumsinventar, som pigerne oplever henvender sig til dem, som de kan relatere til og hvor de selv kan sætte dagsordnen. 25 En række undersøgelser peger desuden mod at åbne, gratis og ikke-specialiserede faciliteter har større tiltrækning på de mindst fysisk aktive i befolkningen, 50 ARKITEKTUR N 7/13 ARKITEKTUR N 7/13 51

4 Piger er mere idrætsaktive end drenge! (Pilgaard 2008, 2009) Men alligevel ser vi dem ikke i byrummet. Det fortæller os noget om at vores byrum indrettet til idræt og motion ikke reflekterer det faktiske idrætsbillede. Ligesom de fysisk aktive byrum ikke reflekterer samme mangfoldighed som det øvrige byliv. Girls are no less physically active than boys! But we still don't see them in the city, which tells us that our urban spaces do not reflect that actual spectrum of urban activities. Byrummene i Amager Strandpark i København har en meget enkel arkitektur, hvilket skaber en række kønsneutrale multibrugbare byrum. The urban spaces in Amager Strandpark in Copenhagen have a very simple architecture, which offers a lot of gender neutral and multi-useable spaces. hvorimod specialiserede faciliteter primært tiltrækker de fysisk aktive. 26 Det er muligvis derfor de multibrugbare byrum viser sig så populære i praksis. Facilitet vs. at facilitere Opsummerende kan man inddele den aktuelle designudfordring til de fysisk aktiverende byrum i to pointer: 1. Hvis der skal skabes større variation i byens rum for at imødekomme de piger der ønsker at bruge byen til mere end shopping og cafe-besøg, er et godt udgangspunkt at starte med at huske på forskellen mellem en facilitet og at facilitere. Boldbaner bruges sjældent af pigerne til spontanidræt, derfor kan det være en fordel at benytte disse baner til arrangeret idræt. Det kræver ikke nødvendigvis en nyindretning af byrummet, og er derfor ikke så meget et spørgsmål om anlægsmidler som om driftsmidler. I den forbindelse kan det være en fordel at forstå byrummet som en proces og ikke et færdigt resultat For mange kommunalmedarbejdere virker det paradoksalt, at der kanaliseres store økonomiske midler til bestemte grupper, når der samtidig skæres på den generelle drift. 28 Pengene til eksempelvis de motionssvage unge piger har til formål at få dem til at tilhøre eller opføre sig ligesom gruppen af motionsstærke piger. Men det er jo netop den generelle drift der kan styrke og forøge gruppen af motionsstærke piger, som Stadsgartner Kirsten Lund Andersen formulerer det: Det kunne være fedt at sige, vi har en gruppe af velfungerende unge her, hvad er det der gør, at de er velfungerende, og hvordan får man gjort den velfungerende gruppe større? 29 Mine undersøgelser af københavnske byrum bekræfter denne logik, idet de viser at en overvejende del af de performance-prægede bylivsaktiviteter tiltrækker et publikum. Denne mekanisme kalder jeg byrum med dobbeltfunktionen Destination- Attraktion. Byrummet vil for nogle brugere være en destination (f. ex. er en klatrevæg en destination for klatrere), og for andre vil den være en attraktion (f. ex. de der befinder sig omkring klatrevæggen og betragter klatrerne). I disse typer af byrum kan der dokumenteres en livsstilsudveksling brugerne imellem, dvs. at når nogle brugere ser andre bruger deltage i en bestemt bylivsaktivitet bliver de selv inspireret 52 ARKITEKTUR N 7/13 ARKITEKTUR N 7/13 53

5 Leg og spil er for pigerne i BaNanna Park i København i ligeså høj grad en social aktivitet som det er en idrætsaktivitet. For the girls in BaNanna Park in Copenhagen, games are a social as much as a physical activity. til at prøve (f. ex. børn der imiterer klatrerne). Denne udvekslings-mekanisme er i vid udstrækning kønsneutral. Mine undersøgelser viser desuden at piger tiltrækkes af komplekse rum, med mange betydningslag og med en høj trygheds- og tilgængelighedsfaktor. Derfor er det godt at blande, flexe samt sløre linjer og grænser: egenskaber der alle er bevidst fraværende i den traditionelle boldbane, hvor alle regler er klare og ikke til forhandling. Og det er lige præcis derfor flertallet af pigerne ikke bruger boldbanen. B. M. Hermansen Is there room for girls in active urban space? By Bianca Hermansen The short answer is yes, says the Danish architect and urban designer Bianca Hermansen. The longer answer is yes, but only some girls. It would be wrong to say that our physically activating urban spaces reflect the many different groups who actually live in the city. In fact, some groups, like women and the elderly, are clearly discriminated against in the design of urban spaces. The design and planning of sports facilities, for example, do not reflect what most people actually engage in. Given that 25% of young Danes go running or walking, but only 1% of them skate, it would seem that a disproportionate amount of funds are spent on skate parks compared to running tracks. Many more groups are in need of facilities for physical activities in the city, and Hermansen has studied how particularly teenage girls use urban space, and how they would like to use it. As the amount of people engaging in physical activities increases rapidly, these imbalances will have to be addressed and rectified, says Hermansen. As part of this we need to reassess what we mean by an active urban life, and what we build and for whom. We need open and non-specialised spaces for unorganised activity not just football fields. Bianca M. Hermansen is an architect MAA, Urban Designer and Ph.D researcher at the Danish Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture. She is also founder and CEO of CITITEK, a research based consultancy. Noter 1 Troelsen 2008, Nielsen & Thorkenholdt 2010, 2 Skousbøll & Wikke 2010, samt Nielsen & Thorkenholdt, Se f.ex.: Kommuneplanstrategier/~/media/52 5C586EFBFC47A0B6C06E7B3DD9 50F0.ashx og Pilgaards Danskernes sports og motionsvaner, 2008, samt Sport og motion i danskernes hverdag. 4 Pilgaard, 2007, Bøje, 2009, Pilgaard, 2008, Pilgaard, 2008, 2009, Hermansen Pilgaard 2009, 2008: 29 8 Munch m. fl samt Skousbøll & Wikke 2010, Nielsen & Thorkenholdt, 2011, 9 Kiergaard 2007, Eichberg, Bøje 1995, Kayser Nielsen Butler 1990, Lamm 2007, 2008, Samson 2010, Jørgensen 2011,. 11 Whyte, Jacobs 1992 (1961): Samson 2010, Geh l, 14 Paechter 2007, Kierkegaard 2007, Eskelund 2010, 15 Butler 1990, Massey 1994, Rose 1995, 16 Samson 2010: Paechter Pilgaard 2008, 2009, Kierkegaard 2007, Whyte 1980, Jørgensen Her fra Jørgensen 2011: 6 og Hajer & Reijndorp Carr & Lynch Paechter 2007: Butler 1990, Paechter 2007, Massey 1994, Rose Her fra Jørgensen 2011: 7 25 Ibsen et al., 2012, Troelsen 2008, 26 Tom Johansen samt Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, her fra Jørgensen 2011: 4 27 Troelsen 2008, Ibsen et al. 2012, 28 Sennett 1999, 2005, 2007, Samson 2010, 29 Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, her fra Jørgensen 2011: 9 30 Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, her fra Jørgensen 2011: 9 Kilder Butler: Gender Trouble, Routledge, New York Carr & Lynch: Open Space; Freedom and Control, Rizzoli NY, Eskelund; Urbs (Re)creans, PhD-afhandling, Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense Gehl: Byer for mennesker, Bogværket Gehl & Svarre: Bylivsstudier, Bogværket Gregson & Rose: Taking Butler elsewhere: performati vities, spatialities and subjectivities, 2000, I Environment and Planning D: Society and Space, volume 18, s , Jørgensen: Med kønnet i byen, Roskilde Universitet Hajer & Reijndorp: In Search of New Public Domain, NAi Publishers, Kierkegaard: Fra muskelmasse til massebevægelse, Idrættens Analyseinstitut, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune: Idrætspolitisk statusredegørelse 2008, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune: Københavnernes kulturog fritidsvaner, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune, Kulturministeriet; Idræt for alle baggrund og analyse, Lamm: Playscapes - bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum, paper til Symposium 19. LANDSKAB OG LANDSKABSARKITEKTUR, 21. april Lamm, Kural: Playscapes -Projektbeskrivelse, Center for Idræt og Arkitektur, Larsen, Kristian; Kroppe sundhed og social ulighed, fra Glasdam, Stine (red.) Folkesundhed i et kritisk perspektiv, DSR, Nyt Nordisk Forlag Larsen, Morrow: Social positions and young people s health: A Bourdieu ian critique of dominant conceptualisations of social capital, fra Praktiske Grunde, nr. 3, Massey: Space, Place, and Gender, Minneapolis, 1994 Munch m- fl.: Arkitektur, kvinder og idræt, Lokale- og Anlægfondens Skriftrække, Nelson: Bodies (and Spaces) do Matter: The limits of performati vity, i Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, Volume 6, Issue 4, s , Nielsen & Thorkenholdt: Byens bevægelsesrum Ministeriet for By og bolig og landdistrikter Paechter: Being boys and being girls: Learning masculinities and femininities, Open University Press, Berkshire, Pilgaard: Sport og motion i danskernes hverdag, Idrættens Analyseinstitut Roessler, Overbye: Kvinder og mænd i idrættens rum, Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, Rose: Place and identity: a sense of place i Doreen Massey og Pat Jess (red) A Place in the World? Places, Cultures and Globalization, Milton Keynes: Open University/Oxford University Press, s , Samson: Det performativt æstetiske byrum, Ph.d.-afhandling, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet samt JUUL FROST Arkitekter, Sennett: Democratic Space, i Hunch No. 9, Berlage Institute, Episode Publishers, Sennett: The Challenge of Urban Diversity, i Nyström, Louise (red.); City and Culture. Cultural Processes and Urban Sustainability, Kalmar, The Swedish Urban Environment Council, Sennett: The Open City (side ) i Burdett, Sudjic(edt): The Endless City, Phaidon Skousbøll & Wikke: Arkitektur krop rum, Arkitektens Forlag Troelsen m. fl.: De bolignære områders betydning for sundhed, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Whyte: The Social Life of Small Urban Spaces, Project for Public Spaces NY, Worpole: Here comes the sun, Reaction Books, ARKITEKTUR N 7/13 ARKITEKTUR N 7/13 55

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

1. oktober Spor 1: Campusdannelse og byggeri til videregående uddannelser. Velkommen til konferencen Byggeri af fremtidens skole

1. oktober Spor 1: Campusdannelse og byggeri til videregående uddannelser. Velkommen til konferencen Byggeri af fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 30. september 2015 Dato Oversigt 29. September Studietur til nye skoler i København og Sjælland 30. september Konference: Byggeri af fremtidens skole 2015 1. oktober

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Kønskategorien i standardiserede undersøgelser

Kønskategorien i standardiserede undersøgelser Kønskategorien i standardiserede undersøgelser Bonnie Vittrup, cand.pæd.didak. & videnskabelig assistent, 2013 Data som kreata Data siger noget, men de er aldrig bare passive givne, oprindelige størrelser,

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Øget bevægelse i skoledagen! - men hvordan?

Øget bevægelse i skoledagen! - men hvordan? Øget bevægelse i skoledagen! - men hvordan? KICK-OFF Konference 27. Marts 2014 Jens Troelsen, lektor, ph.d. Forskningsleder for enheden Active Living Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere