Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde"

Transkript

1 Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde

2 Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde Forsidefoto: Blå Flag Strand i Præstø Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf Godkendt af Miljø- og Klimaudvalget d. 14. maj 2013

3 Forord Vordingborg Kommunes Miljø- og Klimaudvalg vedtog i 2011 en Strategi- og Prioriteringsplan for kommunens grønne områder. Den følges der nu op på med en række grønne udviklingsplaner, én for hvert af de 16 lokalområder. De grønne udviklingsplaner skal, inden for rammerne af Strategi- og Prioriteringsplanen, fungere som styreredskab for den fremtidige udvikling og daglige drift af de arealer, som Natursekretariatet er ansvarlige for. Denne grønne udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Præstø Lokalråd. Sideløbende med den grønne udviklingsplan arbejder Vordingborg Kommune på en samlet lokalplan for Præstø Midtby. Lokalplanen skal afbalancere hensynet til bevaringsværdige bygninger og områder med behovet for nyskabelser og udvikling, og den koncentrerer sig om den centrale, gamle del af Præstø By. Den grønne udviklingsplan fokuserer på et andet tema - de grønne områder - og den dækker hele det geografiske område, som hører under Præstø Lokalråd. Vordingborg Kommunes Plan- og Natursekretariater samarbejder om at afstemme de to planer. Visioner og målsætninger Strategi- og Prioriteringsplanen opstiller kort fortalt ni overordnede visioner for Vordingborg Kommunes grønne områder. Det handler om at fremme mangfoldighed, grøn profil, kyster og strande, grønne forbindelser, tilgængelighed, læring, grøn synergi, grøn turisme samt formidling. Samtidig beskrives de generelle målsætninger for forskellige typer af grønne områder og deres anvendelse. Strategi- og Prioriteringsplanen kan læses i sin helhed på Vordingborg Kommunes hjemmeside > for borgere > natur, vandløb, grønne områder. Men hvordan omsættes visioner og målsætninger til konkrete tiltag på de lokaliteter, Natursekretariatet forvalter? Det skal denne grønne udviklingsplan præcisere ved at pege på, hvor den daglige drift kan ændres, enten i retning mod det mere naturprægede eller et større have-/parkpræg og hvor der er behov for renoveringer og nyanlæg for at nå vores mål. Disse mere specifikke målsætninger for enkelte arealer skal ses som udtryk for, hvordan arealerne kan udvikles over tid. Det er derfor ikke alle forandringer, som vil blive iværksat straks, men Vordingborg Kommune vil med denne udviklingsplan arbejde hen imod at målsætningerne opfyldes. Før udviklingen af de enkelte områder skal der udarbejdes et detailprojekt. Lokalråd og lokale kræfter vil blive inddraget i detailplanlægningen i det omfang, det er muligt. Lokalt engagement og frivillighed i forbindelse med den efterfølgende drift af omdannede grønne områder vil ofte kunne fungere som katalysator for at et projekt igangsættes og gennemføres. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner og målsætninger... 3 Præstø lokalområde... 5 Rundt om Præstens ø... 6 Det østlige Præstø Det sydlige Præstø Vestlige Præstø ved Antoniehøjen Rekreative ruter og stier Adgang til strande Fortidsminder Frivillighedsprojekter Igangværende projekter Kommende projekter: Formidling Igangværende projekter Kommende projekter: Natur Natura 2000-handleplaner Fredninger Opsamling og prioritering

5 Præstø lokalområde Denne grønne udviklingsplan omfatter de grønne områder beliggende i det geografiske område som hører under Præstø Lokalråd; dvs. købstaden Præstø med et lille opland. Beliggenheden ved Præstø Fjord og nærheden til naturen og vandet er nogle af Præstø bys største landskabelige og rekreative styrker. Det er muligt at færdes langs kysten i en stor del byen og her er god udsigt over fjorden og nem adgang til stranden, skoven og strandengene langs vandet. På de følgende sider beskrives Præstøs mange oplevelsesrige og varierede grønne arealer og naturområder. Både de arealer Natursekretariatet har ansvaret for, og andre grønne projekter som Vordingborg Kommune er involveret i. Arealerne beskrives i fire geografisk sammenhængende forløb: Rundt om Præstens ø Det østlige Præstø Det sydlige Præstø Det vestlige Præstø Oversigtskort med de fire delområder. 5

6 Rundt om Præstens ø Som byens navn antyder, lå den ældste del af Præstø på en ø, og selv om øen med tiden er blevet landfast med Sjælland, er historien stadig synlig i byens topografi. Mange grønne områder ligger på lavtliggende arealer langs Tubæk Å og ved kysten. Den grønne struktur omkring Præstens ø følger kysten fra Nysøvej, langs havnen og stranden, forbi Frederiksminde til Østerbro og videre gennem Engen langs Tubæk Å til Priesesstræde. Der er adgang ned til vandet fra byens stræder og gader, og man kan også gå eller cykle langs kysten og åen. Præstø år Fra I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Delområde 1: Præstens Ø. 6

7 Blomsterprogram Vordingborg Kommunes blomsterprogram omfatter de tre købstæders torve, pladser og centrale handelsstrøg. Blomsterplantningen har to etaper: forårsblomster, såsom løgplanter, forglemmigej og stedmoder, som tåler frost, og egentlige sommerblomster, som er noget sartere. Hvert år udarbejdes et nyt blomsterprogram, så farvesammensætningerne varierer fra år til år. gæster, børn der leger og andre der nyder det smukke syn. Vandskulpturen Asketræerne er resterne af en trærække, som voksede langs kystlinjen, inden arealet blev udvidet ved en opfyldning først i 1990 erne. Træerne lider af sygdommen aske-toptørre og mistrives, og der er derfor behov for en ny beplantning på arealet. Blomsterkummer på Svend Gønges Torv forår 2010 I Præstø udsmykkes Adelgade, Per Thyges torv og Svend Gønges Torv. Der tilplantes desuden et bed på havnen, og her opstilles også blomsterkuber. På de åbne pladser anvendes store flade blomsterkummer, mens blomsterne i de smalle gaderum løftes op på metalstandere. Blomsterprogrammet fortsætter i sin nuværende udstrækning i Præstø. Bedet på havnen omlægges til en flerårig beplantning. Grønt område ved den Gl. Station (1) Det grønne område ved den tidligere stationsbygning er et stort græsareal på ca 6700 kvadratmeter med solitære asketræer. Jeppe Heins springvandsskulptur på den østlige del af området tiltrækker mange Langs vandet løber Antonitterstien, som forbinder Nysøvej med havnen. Her kan man færdes helt tæt på vandet, og med fuld panorama-udsigt uden forstyrrende elementer i forgrunden. Denne oplevelse er vigtig at bevare. Der er lagt nyt grus på stien i Det åbne græsareal giver en god visuel forbindelse fra Havnevej /Svend Gønges Torv til fjorden. Græsset vedligeholdes som græsflade. Plejen fortsætter uændret Der udarbejdes en ny beplantningsplan for området. Grønt område ved Præstø Roklub (2) Ved Præstø Roklub ligger en græsplæne ud mod vandet. Her er opstillet et gyngestativ og bord med bænke. I vandkanten vokser en del tagrør, så her er ikke direkte adgang til vandet. Arealet benyttes til ophold og leg, og desuden til teltslagning ved ungdomssommerlejre i roklubben. Vordingborg Kommune slår græs på arealet. Driften fortsætter uændret. Gyngestativet vedligeholdes ikke af Vordingborg Kommune. 7

8 Helhedsplan for Frederiksmindeanlægget, udarbejdet af Andreas Bruun Landskabsarkitekter aps Frederiksmindeanlægget Frederiksmindeanlægget er en samlende betegnelse for området omkring Frederiksminde Hotel. Ud over selve Frederiksminde Park omfatter anlægget Præstø Strand, Frederiksminde Eng, Dalen, Klosternakke Park samt stisystemer og trapper på skråningerne mod fjorden. De enkelte delområder beskrives herunder. En nænsom landskabsplan for renovering af hele Frederiksmindeanlægget med respekt for det historiske anlæg er under udarbejdelse i samarbejde med ejeren af Hotel Frederiksminde. 8

9 Præstø Strand (3) Præstø Strand er en af Vordingborg Kommunes Blå Flag-strande og ligger midt i byen neden for Frederiksmindeparken. Det er en offentlig strand med badebro. Sandet på Præstø Strand skylles bort ved højvande og storme, så stranden tilføres nyt sand hvert år. Stranden er meget benyttet af byens borgere året runft. Her afholdes bl.a. Skt. Hans bålarrangementer. Frederiksmindeparken (4) Frederiksmindeparken er et romantisk haveanlæg med en græsflade med store, gamle solitærtræer, slyngede stier og statuer. Parken er en offentlig park, hvori Hotel Frederiksminde er beliggende. Hotellet ejer en mindre del af parken, tættest på bygningen. Parken er, sammen med det tilstødende Klosternakke Park, Præstøs fine bypark. Fra parken er der en flot udsigt over Præstø Fjord. På skråningerne mod fjorden forbinder et stisystem parken med de tilstødende områder. Stierne er flankeret af klippede hække og forsynet med enkelte opholdssteder med bænke og udsigt over fjorden. Præstø Strand I tilknytning til selve stranden ligger et opholdsreal med klippet græs og en volleyballbane. Her er et lille atletikanlæg med markeret 60 meters løbebane og en sandgrav til længdespring, der benyttes af skoleeleverne. I 2012 er toiletbygningen ved stranden ombygget til servicebygning med lokaler til udeundervisning, grejbank, handicapvenligt toilet og opholdsplads med grill. Ombygningen er en del af formidlingsprojektet Naturrum Præstø Fjord, hvor fjordens liv og historie formidles hele vejen langs kysten. Lokalrådet ønsker at den nuværende badebro udskiftes med en pontonbro og at stranden gøres 8-10 meter bredere. Det er også et stort ønske at der opsættes belysning langs stien ved stranden og Dalen. Lokalrådets ønskerne om pontonbro og belysning undersøges og afvejes. Vedligeholdelsen fortsætter uændret. Frederiksminde Parken, Etape 1 af landskabsplanen (renovering af stier i Frederiksminde Park) effektueres i sommeren 2013 Etape 2 af landskabsplanen (etablering af busketter og staudeplantninger i Frederiksminde Park) forventes effektueret i efteråret 2013 Klosternakke Park (5) Klosternakke Park er et klassisk haveanlæg med stramme linjer og klart definerede, rumdannende busketter af blomstrende syrener. Her er også et lille springvand, og i græsplænen er enkelte rosenbede udsparret. 9

10 Haven ligger placeret mellem kirkegården og en offentlig sti til Præstø Strand, og den fungerer både som smutvej mellem de to og som opholdsareal med lidt af den samme højtidelige ro som opleves på kirkegården på den anden side af støbejernshegnet. Frederiksminde Eng (6) Mellem Præstø Strand og Dalen, neden for skråningerne ved Frederiksminde, ligger et fredet naturareal dækket af rørskov. Her er et rigt fugleliv. Ved stien vokser enkelte grupper af store løvtræer. Arealets naturpræg bidrager til at gøre en gåtur rundt om Præstøs nordpynt til en varieret oplevelse med mange forskellige indtryk. Klosternakke Park Haven er omfattet af landskabsplanen for Frederiksmindeanlægget, og det planlægges bl.a. at renovere stier og belægninger og at etablere voluminøse staudebede i haven. Etape 1 af landskabsplanen (renovering af stier i Klosternakke Park) effektueres i sommeren 2013 Etape 2 af landskabsplanen (etablering af busketter og staudeplantninger i Klosternakke Park) forventes effektueret i efteråret 2013 Udsigt over Frederiksminde Eng Som en del af landskabsplanen for Frederiksmindeanlægget foretages en vurdering af behovet for at fjerne eller udtynde dele af træbevoksningen, af hensyn til den formidable udsigt som fredningen bl.a. søgte at bevare. Dalen (7) Dalen er et langstrakt græsklædt areal beliggende ved Tubæk Ås udmunding, neden for skrænterne ved Frederiksminde. Her er læ og liv at se på ved den lille bådehavn med små joller til fritidsfiskeri. I græsset vokser spredte solitære træer og her er placeret borde og bænke til ophold. Den nordlige del af Dalen er omfattet af ovenstående fredning bådelaugets træbygning er opført efter dispensation derfra. Stierne i Dalen forbinder Østerbro med det samlede stinet langs hele Præstø Bys fjordkyst. Driften fortsættes uændret. 10

11 afskærmes plænen af et rødt jernstakit, som fortsætter langs vejen over Tubæk Ås udløb i Præstø Fjord. Her er en fantastisk udsigt over fjorden, som også kan nydes fra en lille opholdsplads med bænke i arealets nordøstlige hjørne. Mod øst afgrænses området af et busket af bunddækkende buske. Græsset holdes som brugsplæne. Driften fortsættes uændret. Dalen Areal ved Præstø Administrationsbygning (8) Parkeringspladsen ved Vordingborg Kommunes administrationsbygning er afgrænset af formklippede hække. Natursekretariatet og pedellen i administrationsbygningen varetager driften af beplantningen ved parkeringspladsen. I tilknytning hertil ligger et grønt areal ned mod Tubæk Å. Arealet ligger lavt og oversvømmes jævnligt. På historiske kort ses forklaringen tidligere bredte Tubæk Ås udløbs sig ud over dette areal. Mod vest afgrænses området af brede busketter. Langs åen er jordbunden altid fugtig, og her består beplantningen af rørsump med spredte træer. Mod øst afgrænses arealet af en række birketræer langs Østerbro. På den højest liggende del af området kan der i tørre perioder slås græs, og plænen holdes som græsflade med plads til ophold, hundeluftning m.v. Det overvejes, om der kan ske ændringer af arealets anvendelse, så vandet og den våde jordbund udnyttes positivt. Lokalrådet ønsker at stedet anvendes til skøjtebane om vinteren. Beplantningen ved parkeringspladsen forenkles. Grønt areal ved Østerbro (9) På hjørnet af Østerbro og Hestehavevej ligger et lille grønt område, som hovedsageligt udgøres af en åben græsplæne med forårsblomstrende løg. Langs Østerbro Af hensyn til både udsigten og de trafikmæssige oversigtsforhold bevares arealet åbent. Det røde jernstakit bevares. Haven ved Præstø Bibliotek (10) Natursekretariatet varetager driften af parkeringspladsen, som i 2009 er tilplantet med paradisæbletræer, og af den hyggelige have nord for biblioteket. Haven ligger hævet i forhold til Tubæk Å og undgår derfor oversvømmelser. Fladen i haven er en klippet græsplæne, som omkranses af busketter med enkelte træer. Haven skråner mod Tubæk Å og ender i en rørsump. Midt i haven står Gottfred Eickhoffs statue Manana II, mor og barn som Bevaringsforeningen for Præstø og omegn igennem flere år har indsamlet midler til en istandsættelse af. For at forstærke oplevelsen af det gamle Præstøs beliggenhed på en ø, åbnes beplantningen i bibliotekshaven op, så man i højere grad end nu kan færdes langs åen, og så man kan fornemme åens forløb, set fra Østerbro. Engen (11) Syd for Tubæk Å ligger Engen, mod vest som en en stor klippet græsflade med enkelte trægrupper og solitære træer, og mod øst med en tættere beplantning der består af busketter, løvfældende træer og hække, der skaber mindre rum. Mellem de to, i skovbrynet, ligger en legeplads, som er meget benyttet af bl.a. dagplejebørn. Legepladsen er renoveret i 2010 og under udvikling. Allerlængst mod øst, nærmest biblioteket, ligger en spejderhytte. 11

12 Legeplads på Engen Den vestlige del af Engen To broer over Tubæk Å ved henholdsvis Hestemøllestræde og Per Thyges Torv forbinder Engen med Præstø Midtby. Hele Engen gennemskæres af et netværk af grusog trampestier. Det er en særlig kvalitet ved Engen, at den ligger som et åben og flad, grøn kile, der tydeligt viser, at den ældste del af byen ligger på en ø. Engen kunne bringes til at leve op til sit navn ved hjælp af en ekstensivering af græsplejen, således at især den fugtigste del af området får lov at stå med højt græs som slås 1-2 gange årligt eller indhegnes og afgræsses af dyr. Stisystemet bevares og udbygges, så man fortsat kan færdes både på langs og på tværs af Engen. I det gældende regulativ for Tubæk Å er sejlads på åen ikke tilladt, men det er et stort ønske i byen, at åen gøres farbar for kano og kajak, og at der etableres en fiskeplads ved bredden, så mulighederne for naturoplevelser på og ved åen forbedres. Der udarbejdes en helhedsplan for Engen, som bl.a. omfatter ekstensivering af plejen på den vestlige del af området, fortsat udvikling af legepladsen samt renovering af de eksisterende broer over åen. Det skal i den forbindelse undersøges om Tubæk Å kan åbnes for sejlads med kano og kajak. Planen skal desuden tage højde for behovet for nye stier på langs og tværs af Engen. Mulighederne for etablering af ny(e) bro(er) over åen skal undersøges. Endelig skal planen koordineres med Klimaprojekt for Tubæk Å (se side 27). Grønt område ved Per Thyges Torv (12) Dette grønne område ligger ned til Tubæk Å nord for Engen, lige ved siden af en af de to broer, der forbinder Engen med den gamle del af Præstø. Arealet består af en græsflade med enkelte træer, busketter og bede med bunddækkende planter. Placeringen i knudepunktet mellem byens handelsgade, en større parkeringsplads og en af de vigtigste indfaldsveje for bløde trafikanter gør arealet til et rigtig godt sted at holde en pause. Driften fortsætter uændret. 12

13 Det østlige Præstø De grønne arealer i den østlige del af Præstø fungerer dels som udsigtsarealer ved vandet, dels som grønne færdselsårer, der giver de bløde trafikanter mulighed for at komme ned til vandet og rundt i boligkvarteret ad bilfrie ruter. Samtidig fungerer arealerne som nærrekreative opholdsarealer for de omkringliggende boligkvarterer. Arealerne har generelt et højt plejeniveau i forhold til deres anvendelse. Enkelte arealer er strandenge med højt naturpræg. I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Oversigtskort, Det østlige Præstø. 13

14 Strandeng ved Svanevej (13) Et naturområde i den allernordligste spids af Præstø ud mod Præstø Fjord og Næbskoven. Området indgår i Natura2000-område 168, og Vordingborg Kommune er forpligtet til at iværksætte en pleje af arealet i overensstemmelse med planen. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en plejeplan for arealet. Området anvendes til hundeluftning og gåture. Der er udarbejdet en natura 2000-handleplan for området, se side 25. Jacobshavn/ Ved Strandstien (14) Ved Jacobshavn ligger et stort grønt område med græsflade, enkelte træer, småbygninger til fiskeri og mulighed for boldspil og ophold. Grundejerforeningen Egely (16) Parallelt med Hestehavevej løber en gang- og cykelsti gennem parcelhuskvarteret. Langs stien er klippede græsbånd, som nogle steder er ganske smalle og andre steder bredes ud til en egentlig græsplæne med plads til boldspil og ophold. Driften fortsætter uændret. Strandenge ved Hestehavevej (17) Vordingborg Kommune ejer to arealer mellem Hestehavevej og fjorden. Arealerne er strandenge med højt græs og tagrør. På et af arealerne er der klippet en bred sti mellem vejen og fjorden for at give adgang til vandet. Opvækst af selvsåede træer fjernes for at bevare den lysåbne strandeng og udsynet over fjorden. Driften fortsætter uændret. Ved Jakobshavn Der er et hyggeligt miljø omkring havnen. Der er direkte udsyn over og adgang til fjorden. Arealet benyttes af fritidsfiskere til at tørre garn mv. Græsplejen er differentieret efter delområdernes anvendelse. Sti til stranden fra Hestehavevej Driften fortsætter uændret. Det overvejes at differentiere yderligere i plejen af græsset. Hestehavevej, sti til stranden (15) Offentlig sti som giver adgang til fjorden fra Hestehavevej. Stien er en klippet græsflade afgrænset af havernes hække på begge sider. Driften fortsætter uændret. 14

15 Det sydlige Præstø Det sydlige Præstø præges af boligkvartérer opført i den sidste halvdel af det tyvende århundrede. Her ligger byens industrikvarter, flere institutioner og en skole, og her er et godt netværk af gangstier. Kvarteret rummer hovedsageligt større sammenhængende grønne arealer, der har tilknytning til specifikke aktiviteter, eksempelvis den nye bynære skov, Oasen og stadion. I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Oversigtskort, det sydlige Præstø. 15

16 Præstø Stadion (18) Præstø Stadion rummer tre 11-mandsbaner og et areal med træningsbaner. Der er rift om banerne, og Præstø IF har et stort ønske om at få anlagt en 9-mands kunstgræsbane. Boldbane på Præstø Stadion Plejeniveuaet er højt. Græsset holdes som sportsplæne med hyppig græsklipning, gødskning og vertikalskæring. Hækkene på skråningerne ved parkeringspladsen og klubhuset holdes som bøgepur. Præstø Stadion omkranses af et højt levende hegn. I det nordøstlige hjørne af området ligger Præstø Tennis Klubs tre baner, som klubben selv vedligeholder. Der har været store problemer med afvanding på boldbanerne, og i 2012 er drænene blevet renoveret. Præstø Stadion er nabo til det kommende Præstø Multicenter, og der løber en offentlig sti igennem stadionområdet, forbi det kommende Multicenter og videre til Præstøhallen. Driften fortsætter uændret. Natursekretariatet og Præstø IF samarbejder om at tilvejebringe den ønskede 9-mands kunstgræsbane Ny bynær skov (19) Dette er et nyt bynært naturområde, som består af 2 hektar nyplantet løvskov ved gangog cykelstien mellem Præstøhallen og Jungshovedvej. Ny skov ved Jungshovedvej Den vestlige del af arealet er tilplantet med egentlige skovplanter, mens der på den østlige del, ind mod de tilstødende parcelhushaver, er plantet buske og mindre træer. Som noget særligt for dette areal må man her lade sin hund løbe frit inden for hegnet, så længe den er under ejerens kontrol. Skoven er anlagt i 2011, og selv om arealet stadig er under etableringspleje, har nogle hundeluftere allerede taget skoven til sig. Arealet er indhegnet, og der er sat klaplåger og affaldsspande ved indgangene. Etableringsplejen fortsætter til 2014 Efter endt etableringspleje anlægges trampestier og lysninger, og der opsættes bænke i skoven. Den bynære skov indvies officielt i foråret

17 Udbygning af stisystemet (21 og 22) 4H har vist interesse for, at der på sigt etableres en stiforbindelse mellem 4H-gården og den nye skov / gangstien mellem Præstøhallen-Jungshovedvej. Der udarbejdes en stiplan i samarbejde med 4H. En stiforbindelse fra Oasens vestlige del gennem beplantningsbæltet ved Jungshovedvej til nye skov / gangstien mellem Præstøhallen-Jungshovedvej vil gøre Oasen til et gennemgangsområde og skabe udvidede muligheder for at gå en rundtur i det sydlige Præstø. Klaplåge ved indgangen til den nyplantede skov Oasen (20) Oasen ligger ved Rugvænget, i et område med flere børneinstitutioner og SFO. Det er et stort naturpræget friareal, hvor beplantningen har et forvildet og selvgroet udtryk med klippede stier og åbne arealer ind imellem træer og buske, der har fået lov at gro uden beskæring eller udtynding. Der etableres en sti gennem beplantningsbæltet mellem Oasen og den nye bynære skov. Grønt areal ved Rødegårdsvej (23) Arealet er et fællesareal i parcelhuskvarteret mellem Rødegårdsvej og Christinelundsvej og ligger som en grøn kile mellem privathaverne. Det består af en klippet græsflade med solitære træer og en lille lund. Her er plads til boldspil og leg. Driften fortsætter uændret. Forårsløg i græsrabatter langs veje Lokalrådet ønsker, at der plantes forårsblomstrende løg langs byens veje, for eksempel i græsrabatterne langs Rosagervej. Oasen Der udtyndes i beplantningen af hensyn til udviklingen af de skovagtige planter og for at fremme færdsel og oplevelsesmuligheder i området. 17

18 Vestlige Præstø ved Antoniehøjen Til den vestlige del af Præstø går to indfaldsveje til byen, så området er det første man bliver præsenteret for, når man kommer til Præstø. Man kan kalde det Byens port. I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Det meste af området er ubebygget og omgivet af marker med udsigt til Præstø Fjord De offentligt ejede grønne arealer i det vestlige Præstø karakteriseres ved et højt naturpræg.. Oversigtskort, vestlige Præstø 18

19 Grønt område ved Vesterbro (24) Arealet er afgrænset af veje på tre sider og fremstår som en klippet græsflade med store fine solitære træer og en pumpestation. En grøn pause i bebyggelsen ved indkørslen til Præstø, når man ankommer til byen vestfra. For at skabe årstidsvariation og for at byde byens gæster velkommen, tilplantes arealet med forårsblomstrende løg så som krokus og narcisser. Eng ved Ny Esbjergvej (25) Engarealerne ved Ny Esbjergvej er et grønt og frodigt naturområde som skråner ned mod Tubæk Å. Der udføres naturpleje på engene, som afgræsses af får. Driften fortsætter uændret. Antonihøj (26) Lige vest for Præstø by ligger Antonihøj. Området omkring højen er i kommuneplanen udlagt som nyt boligområde, idet den nordligste del af arealet og selve højen dog skal friholdes for bebyggelse. Arealet er kommunalt ejet, men bortforpagtet. Præstø mangler en samlingsplads med plads til større markeder og omrejsende cirkus, og en placering ved foden af Antonihøjen kunne være en mulighed. Lokalrådet ønsker også at der skabes stiadgang til toppen af højen, så man kan komme en tur op at nyde udsigten over byen og fjorden. Mulighederne for at anvende Antonihøj i rekreativt øjemed undersøges nærmere. Sti ved Røde Led (27) Stien forbinder Røde Led med Skibinge for bløde trafikanter. Der efterlyses en bedre overgang for cyklister fra Røde Led over Næstvedvej til Mønvej. Vordingborg Kommune slår græsset langs stien. Driften fortsætter uændret Eng ved Ny Esbjergvej Sti ved Røde Led 19

20 Rekreative ruter og stier Munkevejen Munkevejen er en tematiseret cykelrute. Den kommer forbi historiske steder, der vidner om kristendommens udbredelse og dens betydning for vores kulturarv. Samtidigt nydes og formidles den unikke natur og de mange købstæder og landsbyer. Etaperne Sandvig-Præstø og Præstø- Næstved løber igennem lokalområdet. På findes der flere informationer om ruten. Sjællandsleden (Sydsjællandsleden) Sjællandsleden er en del af et større vandrerutenetværk på Sjælland, og etape 42 (Sandvig Præstø Kirke) og 43 (Præstø Kirke Marjatta) løber igennem lokalområdet Præstø. Ruten formidles på samt i trykte foldere og på app en Scandinavian Trails. Sjællandsledens forløb gennem Præstø Munkevejens forløb ved Præstø Andre cykelruter Den internationale cykelrute Berlin-København går igennem Præstø. Den følger samme forløb som den nationale cykelrute 9 mellem Helsingør og Gedser. Kendt af tyske turister. Antonitterruten I hver af kommunens tre købstæder er der af Vordingborg Udviklingsselskab udarbejdet en afmærket rute for turister med historiske fortællinger om bygninger og steder i byen. I Præstø kaldes ruten for Antonitterruten. Der er udgivet en folder på dansk, engelsk og tysk, som fortæller om de spændende lokaliteter, man passerer på ruten Cykelruten Berlin-København. Se mere på Antonitterruten. (Illustration fra folderen af samme navn). 20

21 Æsketure Æsketurene er en samling af 12 ruter fra forskellige lokaliteter i Vordingborg Kommune, samlet i en lille handy æske. Samlingen er blevet til i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Region Sjælland. Ruterne er ganske korte og kan benyttes som inspiration til en motionstur i hverdagen. To af ruterne løber gennem Præstø, én ved Hestehaven og én i det centrale Præstø. Lodsstien til Roneklint. Der er lokal interesse for at genetablere lodsstien langs Præstø Fjord mellem Præstø og Roneklint. Stinetværk i Præstø Generelt er der et godt netværk af gangstier i Præstø By, både i den gamle bydel, hvor man kan færdes langs det meste af kysten, og i de nyere kvarterer, hvor stier til de bløde trafikanter er tænkt ind i byplanlægningen. Lokalrådet ønsker at adgangen til at færdes langs Tubæk forbedres, og som tidligere nævnt (s. 19) står en sti til toppen af Antonihøj også på ønskelisten. Stinetværket kan desuden styrkes ved at skabe forbindelser mellem de eksisterende stier, som det f.eks. planlægges i den sydlige del af Præstø (se s. 17). Æsketur Præstø Vordingborg Kommune arbejder videre med at styrke og forbedre netværket af gangstier i Præstø. Æsketur Skibinge Hestehave 21

22 Adgang til strande Der er en enkelt offentlig strand i Præstø. Badning i Præstø Fjord foregår hovedsageligt fra badebroer, den kommunale på Præstø Strand så vel som en lang række private langs kysten. Blå Flag Strand Der ansøges fortsat om Blåt Flag til stranden i Præstø (3). Vordingborg Kommune har fokus på at forbedre adgangsforhold til og bademuligheder ved stranden for kørestolsbrugere. Blå Flag, Præstø Strand Fortidsminder Af de bedst bevarede og mest spændende fortidsminder i Vordingborg Kommune er 52 beskrevet på Fortidsmindeguiden, og på de konkrete lokaliteter er der opsat informationstavler. På flere lokaliteter er der også anlagt parkeringspladser ved fortidsmindet. Adgang til og formidling af fortidsminderne prioriteres højt. De fleste fortidsminder er beliggende på private arealer, typisk marker, men mange plejes af Vordingborg Kommune af hensyn til bevarelse af kulturarven. Enkelte steder plejes fortidsmindet af et frivilligt laug. Vordingborg Kommune vil arbejde på, i samarbejde med lodsejerne, at skabe adgang til endnu flere fortidsminder og få dem beskrevet og formidlet på Fortidsmindeguiden og med informationstavler på lokaliteterne. Det er også et mål, at flere fortidsminder skal under regelmæssig pleje, enten af Vordingborg Kommune eller ved at oprette lokale frivillige laug til pleje af fortidsminderne. I Præstø lokalområde er ingen fortidsminder p.t. med i Fortidsmindeguiden. Der findes blot ét fredet fortidsminde i hele området, nemlig en oldtidshøj på friarealerne ved Abildhøjgården SFO. Da det er det eneste fortidsminde i lokalområdet, vil det blive overvejet at restaurere og formidle oldtidshøjen. 22

23 Frivillighedsprojekter Natursekretariatet støtter op om frivilligt arbejde for at forankre projekter og drift, der forbedrer rekreative muligheder samt fremmer naturinteresser og biodiversitet. Det kunne være oprettelse af et laug, som påtager sig den daglige pleje af stykke sti i nabolaget for at sikre et højt plejeniveau på lang sigt. Eller en gruppe borgere som adopterer en gravhøj og går sammen om en årlig plejedag, hvor græsset slås og selvsåede træer og buske fjernes. Igangværende projekter Udvikling af natur- og kulturbase Et samarbejde er sat i stand med Præstø Skole, spejderne i Præstø, dagplejerne, børnehaverne og andre brugere omkring udvikling af en natur- og kulturbase i servicebygningen på Præstø Strand med grej til naturaktiviteter og udeundervisning. Samarbejdet fortsætter og en brugergruppe nedsættes, som bidrager til opsyn og vedligehold af grejbanken. Kommende projekter: Laug Der vil blive samarbejdet med frivillige og lokale foreninger omkring oprettelse af forskellige typer af laug. Formidling Natursekretariatet samarbejder med frivillige, lokale foreninger, Præstø skole, dagplejere og daginstitutioner omkring formidlingen af de grønne områder, de rekreative muligheder, naturen og kulturhistorien i Præstø. Det kan både dreje sig om offentlige ture, udeskoleforløb, aktiviteter for daginstitutioner og foreninger, informationstavler, foldere og digital formidling. Igangværende projekter Naturrum Præstø Fjord Naturrum Præstø Fjord er et formidlingsprojekt, der går på tværs af de tre kommuner, som grænser ned til fjorden. Fjordens liv og historie formidles hele vejen langs kysten, i otte oplevelsesrum, og ved stranden i Præstø er den nyistandsatte servicebygning en del af dette formidlingsarbejde. I samarbejde med kunstner, Charlotte Clante, er der udviklet tre formidlingsplancher til servicebygningen. Plancherne fortæller om Livet i Præstø Fjord, Præstø i middelalderen og Præstø i jægerstenalderen, og de opsættes og indvies i Cykelture Et samarbejde er sat i stand mellem naturvejlederen og frivillige formidlere samt lokale foreninger omkring afholdelse af cykelture i området omkring Præstø. En cykeltur fra Præstø Strand, forbi Even, Beldringe Gods og Kirke blev arrangeret i 2012 i samarbejde med DN lokalafdeling i Vordingborg. Samarbejdet fortsætter. Blå Flag aktiviteter Der er afholdt blå flag aktiviteter ved Præstø Strand med formidling om dyre- og plantelivet på lavt vand samt motion og leg på stranden. Byvandring og Æsketure I forbindelse med lanceringen af de såkaldte æsketure i 2012 blev patientforeninger, lokalråd, Vordingborg Handicapråd og borgere inviteret med på en byvandring i Præstø, hvor lokal kulturformidler fortalte om byens tilblivelse og historie. 23

24 Inspirationsdage for dagplejerne Et samarbejde er etableret mellem naturvejlederen og dagplejerne i Præstø. Der er afholdt fire inspirationsdage for dagplejere og deres børnegrupper i Præstø hhv. forår og efterår. Inspirationsdagene har fundet sted ved Oasen, Næbskoven og i en privat have, og her er naturvejlederen kommmet med inspiration til naturaktiviteter for småbørn (0-3 årige) i de grønne områder, hvor dagplejerne kommer mest. Samarbejdet fortsætter med udvikling af naturaktiviteter ved servicebygningen på Præstø Strand. Skovfitness i Næbskoven Frivillige arbejder på at etablere et projekt, hvor der sættes redskaber op til skovfitness i Næbskoven. Mern-Præstø-Næstved-banen Frivillige arbejder på at etablere et projekt, hvor det gamle jernbanetracé omlægges til en rekreativ og trafiksikker sti mellem byerne ligesom Fodsporet mellem Næstved- Skælskør-Slagelse. Kommende projekter: Vordingborg Kommune vil gerne fremme formidlingen af nye og eksisterende turforslag udviklet af Lokalråd og beboerforeningerne ved offentliggørelse på og på Naturvejlederen fortsætter samarbejdet med dagplejerne i forhold til udvikling af naturaktiviteter for småbørn i de grønne områder og ved Præstø Strand. En mulighed er at udvikle og forbedre formidlingen ved Oasen samt evt. etablere en mini-grejbank ved naturlegepladsen på Engen. Natursekretariatet vil arbejde med at forankre oplevelsesrummet på Præstø Strand og Naturrum Præstø Fjord hos borgere, foreninger, skoler og institutioner i Præstø. Der planlægges en række arrangementer/ture i samarbejde med frivillige formidlere og spejderne i Præstø for at synliggøre og formidle naturen og de rekreative muligheder ved Præstø Strand og langs fjorden. Der er desuden igangsat et samarbejde omkring etablering af en natur- og kulturbase (grejbank) i servicebygningen. Formålet er at natur- og kulturbasen kan anvendes til udeskoleforløb, naturaktiviteter samt motionsog sundhedsfremmende aktiviteter for både daginstitutioner, borgere, foreninger, besøgende og turister. Grejbanken og formidlingen ved servicebygningen kan bidrage til at øge brugen af Præstø Strand og de grønne omgivelser til naturaktiviteter, motion og friluftsliv. En række brugere, herunder Præstø Skole, dagplejerne, børnehaver og spejderne, er kontaktet med henblik på udvikling af undervisningsforløb og naturaktiviteter. Indkøb af grej og indretning forventes gennemført i foråret Der nedsættes en brugergruppe, som bidrager til opsyn og vedligehold af grejbanken. 24

25 Natur Natura 2000-handleplaner Nogle naturområder er af staten udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder. Disse områder er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. Vordingborg Kommune har i 2012 vedtaget 7 Natura 2000-handleplaner, som beskriver konkrete tiltag og forvaltningsmetoder, der skal være med til at standse tilbagegangen for truede naturtyper og arter indenfor områderne. Den nordligste del af Næbbet og hele Præstø Fjord er omfattet af en sådan handleplan. Planen beskrives kort hér og kan læses i sin helhed på Natura 2000-handleplan for havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (område 168) Området omfatter havet og kysterne mellem det sydøstlige Sjælland, Møn og Falster, fra Præstø Fed i nord til Hestehoved Fyr på Falster i syd, fra Farødæmningen i vest til Hollændergrund nord for Ulvshale mod øst. Det er et af de Natura 2000-områder i Danmark, der er rigest på internationalt beskyttelseskrævende naturtyper og arter. Naturtyperne trues bl.a. af en høj næringsstof-belastning, tilgroning med træer og buske og unaturlige vandstandsforhold (grøftning). Terner og vadefugle yngler på jorden og er derfor meget sårbare overfor forstyrrelse og for rovdyr som ræv og mink. Når forekomster af sårbare naturtyper og arter mindskes i antal og areal, får arterne sværere ved at spredes og genindvandre til deres levesteder. Natura 2000-område 168 (Miljøministeriet 2011) Den overordnede målsætning for området er, at de marine områder skal have god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. Den komplekse og dynamiske kystnatur skal have høj prioritet. Naturtyperne på land skal have en hensigtsmæssig drift, der fremmer de naturtypekarakteristiske arter. Truslerne skal være reduceret til et acceptabelt niveau, og arealet af de fragmenterede og truede naturtyper skal øges. Det skal bl.a. ske ved hjælp af ved rydning af opvækst, herunder af invasive arter, og ved etablering af den fornødne og mest hensigtsmæssige pleje/drift. Der gøres en særlig indsats i forhold til de fragmenterede og truede naturtyper. Arternes levesteder sikres ved at arealdriften tilpasses arternes levestedskrav og ved at prædation og forstyrrelse imødegås, hvor det er afgørende trusler. Der er særligt fokus på de truede arter plettet rørvagtel, splitterne, dværgterne og brushane. 25

26 Fredninger Frederiksminde Eng, landskabsfredning Området (6) er omfattet af en fredning fra 1959, som dels har til formål at sikre det åbne udsyn over Præstø Fjord, dels at arealet skal forblive i sin naturlige tilstand. Arealet henligger i dag som en uberørt rørskov med et rigt fugleliv og bidrager til mangfoldigheden af oplevelser for den som går en tur langs kysten i Præstø. Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante. Fælles for invasive planter er, at de ikke tilhører den oprindelige danske natur og at de, med deres voldsomme vækst, fortrænger det naturlige plante- og dyreliv. Kæmpe-Bjørneklo findes i dag spredt ud over hele Vordingborg Kommune. Udover at Kæmpe-Bjørneklo er en direkte trussel mod den biologiske mangfoldighed, er den også giftig, idet dens plantesaft ved berøring med huden kan give voldsomme udslæt. Det er derfor vigtigt, også af hensyn til folkesundheden og befolkningens rekreative interesser, at planten bekæmpes. Vordingborg Kommune har i 2009 udarbejdet en indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo. Planen omfatter kyststrækningen fra Dybsø Fjord til Kalvehave Havn. I et område, der er omfattet af en indsatsplan, har alle grundejere, offentlige såvel som private, pligt til at bekæmpe planten effektivt. Fredet areal Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb Præstø lokalområde bliver omfattet af en indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune foretager i dag bekæmpelse af planten på offentlige arealer i lokalområdet. 26

27 Klimatilpasningsprojekt ved Tubæk Å Når det regner meget eller ved tøbrudssituationer kan vandløbene have problemer med at føre vandet, og der sker oversvømmelser på lavtliggende arealer. Præstø by og arealer op til Tubæk å er særligt udsatte. Højvande kan forstærke problemerne ved at vandet ikke kan løbe ud i fjorden. Vordingborg Kommune har taget skridt til en helhedsplan, der inddrager hele afstrømningsoplandet til Tubæk Å i en samlet løsning. Løsningen skal være til gavn både for Præstø by og for de omkringliggende bebyggelser og de dyrkede arealer. Planen skal vise, hvor det er muligt at parkere vand og hvilke løsninger, der skal til, for samtidig at kunne få gode livsvilkår i vandløb, søer, fjorden og de lavtliggende naturarealer langs vandløbene. Planen skal bruges som et katalog over mulige projekter og projektområder, der kan gennemføres efterhånden som interessen og pengene er til rådighed. I Præstø By betyder projektet blandt andet, at der vil blive udarbejdet en plan, der skal medvirke til sikring af huse langs Engen, samtidig med at der også vil være fokus på rekreativt brug af området i samspil med naturhensyn. På hjemmesiden vil udviklingen i projektet blive beskrevet. Afstrømningsopland for Tubæk Å 27

28 Opsamling og prioritering Denne grønne udviklingsplan gennemgår både arealer som skal opretholde status quo, steder hvor der kan ske forandringer i udtryk eller anvendelse samt helt nye områder, som kan udvikles til rekreative perler. Vi har også været omkring alle de frivillige tiltag der skabes af engagerede borgere, som derved bidrager til at løfte deres lokalområde og gøre Vordingborg Kommune meget grønnere. Blandt de udviklingspotentialer, der er nævnt i planen vil Natursekretariatet i samråd med lokalrådet prioritere indsatsen således: 1. Udvikling af Frederiksmindeanlægget 2. Udvikling af Engen 3. Sammenhængende stinetværk i byen 4. Fokus på blomsteroplevelser i hele byen Staudeplantninger i Frederiksmindeparken, blomsterløg i vejrabatter og grønne områder, byens sommerblomsterprogram. 5. Tilvejebringelse af en cirkus- /markedsplads. 28

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

Naturplan 2010-2015. Sø i Fedtmosen

Naturplan 2010-2015. Sø i Fedtmosen Naturplan 2010-2015 Sø i Fedtmosen Kolofon Titel: Naturplan 2010-2015 Udgivet af: Gladsaxe Kommune, juni 2010 Udarbejdet af: By- og Miljøforvaltningen Foto: Forside: Peter Ibsen, sø i Fedtmosen Kagsåparken:

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Indhold Idekatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalrådet i Øster Snede og omegn samt Hedensted Kommune.

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Naturparkplan Varde Kommune 2013

Naturparkplan Varde Kommune 2013 Naturparkplan Varde Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Baggrund...4 Tæt samspil...4 Formål... 4 Vision for Naturpark Vesterhavet...4 Geografisk afgrænsning af Naturpark Vesterhavet...4 I forlængelse

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Nymosen. Udviklingsplan 2012

Nymosen. Udviklingsplan 2012 Nymosen Udviklingsplan 2012 1 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, der er en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Nymosen er et led

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund Landsbyplan for Jernved - Jernvedlund FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf, natur og friluftsliv

DANSK GOLF UNION. Golf, natur og friluftsliv DANSK GOLF UNION Golf, natur og friluftsliv LOKALPLANL ÆGNING GOLFBANER NATUR FRILUFTSLIV ANL ÆGGELSE OG DRIFT Udgiver: Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tekst og tilrettelægning:

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Titel: Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere