STRANDPROMENADEN. Lokalplanforslag. Offentlig høringsperiode fra den 10. november 2010 til den 17. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRANDPROMENADEN. Lokalplanforslag. Offentlig høringsperiode fra den 10. november 2010 til den 17. januar 2011"

Transkript

1 STRANDPROMENADEN Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 14. oktober 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandpromenaden med tilhørende forslag til kommuneplantillæg i form af en udbygningsaftale Lokalplanområdet ligger på Østerbro Offentlig høringsperiode fra den 10. november 2010 til den 17. januar 2011

2 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Lokalplanens baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret...4 Byggeønsker...6 Udbygningsaftale...8 Mageskifte...8 Lokalplanens indhold...9 Trafik mv Miljøforhold Virksomheder Jord- og grundvandsforurening VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) MPP (Miljøvurdering af Planer og Programmer) Kystnærhed Skyggediagrammer Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Boligpolitik Bevaring og kulturmiljø Lokalplaner i kvarteret Miljø i byggeri og anlæg Regnvand Jord- og grundvand Affald Museumsloven Lokalplanen Formål Område Anvendelse Veje og stier Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og parkering Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed Regnvand Matrikulære forhold Retsvirkninger er af generel karakter Lokalplantegning Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg?...22 Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Praktiske oplysninger...bagsiden Forsideillustration: Gårdrum i bebyggelsen med kig til Øresund. 2 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

3 Redegørelse for lokalplanen Luftfoto af området set mod sydvest (JW Luftfoto september 2010). Lokalplanens baggrund Lokalplanen skal danne rammerne for, at det aktuelle lokalplanområde bliver udviklet til et frodigt og landskabeligt spændende boligområde med moderne familieegnede boliger, hvor rekreative arealer disponeres efter en samlet plan og offentlige funktioner placeres hensigtsmæssigt og sikre at færdes på. Freja Ejendomme A/S står for salget af fire statsejede ejendomme på Strandpromenaden på Østerbro. Ejendommene er bebygget med fire store patriciervillaer fra begyndelsen af 1900-tallet, der i slutningen af 1980 erne blev overtaget af staten og ombygget til kontorfaciliteter for FN-organisationen WHO (World Health Organization) til aflastning for organisationens faciliteter på Scherfigsvej. Villaerne er imidlertid blevet uhensigtsmæssige at anvende til offentlig administration, og staten vil derfor afhænde ejendommene. Køber af ejendommene er Strandpromenaden A/S, herefter kaldet grundejer, og Ejendomsudviklingsselskabet Falk-Rønne & Kierkegaard A/S står for en realisering af projektet. I forbindelse med salget ønskede Freja Ejendomme A/S i samarbejde med Falk-Rønne & Kierkegaard A/S at belyse, hvorvidt ejendommene kunne bebygges med en tættere og mere tidssvarende boligbebyggelse. På den baggrund afholdt man en arkitektkonkurrence et såkaldt parallelopdrag, der kunne ligge til grund for de videre drøftelser med kommunen omkring en udviklingsplan for området. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet Entasis A/S, der foreslog en bebyggelse med række- og punkthuse i 3 til 5 etager, der placeres i et åbent parklandskab. Den største og mest markante villa på Strandpromenaden 33 samt det tilhørende garageanlæg "vognporten" bevares. Grundejer har ønsket at indgå en udbygningsaftale med kommunen om det offentlige vejareal på Strandpromenaden mellem den kommende boligbebyggelse og de rekreative arealer langs vandet. Området, der bl.a. indeholder parkeringspladser til strandgæster, ønsker grundejer at omdisponere og begrønne, så området kan fremstå med et mere indbydende og rekreativt præg. Københavns Kommune ønsker at føre en sti for gående og cyklister til kommunegrænsen langs Strandpromenaden. Gentofte Kommune har planlagt en tilsvarende sti kommende nordfra. For at realisere ønsket skal kom- Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 3

4 TUBORG HAVN munen overtage en manglende bid af stranden ved WHO mod Gentofte Kommune, der ejes af staten. Der sigtes mod at indgå et mageskifte med staten. PHILIP HEYMANS ALLÉ KØBENHAVNS KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE RYVANGS ALLÉ STRANDVEJEN SVANEMØLLEN STATION SCHERFIGSVEJ STRANDØRE STRANDVÆNGET Lokalplanområdet og dets omgivelser. Lokalplanområdet, der er vist med rødt, ligger på Østerbro. STRANDPRO MENADEN SVANEMØLLE- STRANDEN SVANEMØLLE- BUGTEN SVANE- KNOPPEN SVANEMØLLE- HAVNEN De omtalte områder medtages i lokalplanområdet. Lokalplanen bliver udarbejdet inden for rammerne i Kommuneplan Teknik- og Miljøforvaltningen finder det mest hensigtsmæssigt at opdele lokalplanområdet i underområderne I og II. I underområde I, der udgør ca m² og omfatter de fire aktuelle villa-ejendomme, muliggøres det aktuelle projekt, og der fastlægges bestemmelser, som sikrer, at villaen og vognporten på Strandpromenaden 33 bliver bevaret. Endvidere fastlægges rammer i overensstemmelse med den foreslåede arkitektur og bebyggelsesplan, hvor bebyggelsen bliver indrettet i et parklandskab, og områdets grønne præg og store træer bliver bevaret i videst mulige omfang. Endeligt vil der indgå bestemmelser, der sikrer gode adgangsforhold og fastlægger, at bebyggelsens parkeringspladser bliver etableret i parkeringskælder. I underområde II, der udgør ca m² kan der ikke opføres bebyggelse. Området fastlægges til rekreative formål og offentlig vej. Der fastlægges en gang- og cykelsti på promenaden langs vandet frem til kommunegrænsen. Villaen på Strandpromenaden 33 er opført i 1916 og er registreret med høj bevaringsværdi (skalatrin 3). Garageanlægget "vognporten", Strandpromenaden 33, er ligesom villaen registreret med høj bevaringsværdi (skalatrin 3). Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet er beliggende på Østerbro, hvor Københavns Kommune grænser op til Gentofte Kommune, og omfatter fire hele ejendomme, en mindre del af en ejendom samt et offentligt vejareal ved Strandpromenaden. Området, der er på i alt ca m², har en særdeles god beliggenhed ud til Svanemøllebugten med en storslået udsigt over Øresund. Området har fine rekreative muligheder ved Svanemøllehavnen og den nye badestrand Svanemøllestranden som Københavns Kommune har anlagt i Kvarteret mellem vandet og Strandvejen, som lokalplanområdet er en del af, blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet på delvist inddæmmet vandareal. Området blev udstykket efter en bebyggelsesplan med karrébebyggelse langs Strandvejen og rækkehuse og villabebyggelse i det øvrige område. Villaerne er typisk store, fritliggende patriciervillaer i 2 og 3 etager med stor variation i udformning og arkitektonisk udtryk. Den overvejende del af villaerne er indrettet som boliger, men enkelte er indrettet til serviceerhverv og administration. Af de fire aktuelle villaer er villaen og vognporten på Strandpromenaden 33 registreret som værende af høj bevaringsværdi. De øvrige tre villaer er registreret med middel bevaringsværdi. Hele kvarteret fremtræder grønt med mange parklignende haver og storkronede værdifulde træer. 4 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

5 Underområde II set mod syd med parkeringspladsen til højre og Svanemøllestranden i midten af billedet. Lokalplanområdets grænse mod WHO's kontor. I sin tid anlagde kommunen langs kysten den brede Strandpromenaden, hvori bl.a. indgår en markant allé langs vandet. Planen var dengang, at Strandpromenaden, der i dag ender blindt, engang kunne føres videre mod nord, men bl.a. Tuborgs store fabriksanlæg forhindrede dette. Denne forbindelse er nu igen blevet aktuel efter omdannelsen af de gamle fabriks- og havnearealer i Gentofte Kommune til boligformål og rekreative arealer mv. Tanken er nu at etablere en cykel- og gangsti langs vandet ved Strandpromenaden og ramme en tilsvarende sti på Gentofte-siden, der fortsætter nordpå. Alleen blev i øvrigt genplantet i 1990 erne med asketræer, da de tidligere elmetræer i alleen fik elmesyge og måtte fældes. I Svanemøllebugten ligger Svanemøllehavnen, der er Danmarks største lystbådehavn, med ca faste pladser og besøgende turistsejlere om året. Havnen, der har adskillige restaurationer og cafeer mv., er et yndet udflugtsmål for områdets beboere. Den 20. juni 2010 åbnede Københavns Kommune en badestrand ved Strandpromenaden. Stranden har et areal på ca m², og er hurtigt blevet et lokalt tilløbsstykke. Lokalplanområdet er velbeliggende i forhold til individuelle transportmuligheder via Strandøre. Den kollektive trafik er også god i området. Der er busruter ved Strandøre, Strandvænget, Strandvejen og Østerbrogade. Afstanden til Svanemøllen Station er meter. Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 5

6 Situationsplan med den nye bebyggelse samt forslag til ny indretning af Strandpromenaden, så området samlet vil fremstå mere grønt. Byggeønsker Den nye bebyggelse består af ni række- og punkthuse i 3 til 5 etager. Projektet indeholder ca. 30 boliger med et samlet etageareal på ca m². Projektet bevarer den eksisterende villa og vognport på Strandpromenaden 33. Villaen og vognporten har et etageareal på samlet ca m², der foreslås anvendt til bolig- og/eller erhvervsformål. De øvrige tre villaer i lokalplanområdet bliver revet ned. De nye række- og punkthuse bliver organiseret i et åbent parklandskab omkring den bevarede villa i tre grupper med tre i hver. Hver gruppe samles omkring en fælles terrasse, der markerer den enkelte boliggruppes sammenhæng og danner ramme om beboernes sociale liv. Række- og punkthusenes størrelser tager afsæt i den bevarede villas geometri og materialer og står udadtil i en pudset facade, mens facader, der vender mod den enkelte boliggruppes fællesterrasse, foreslås beklædt med træ eller glas. Områdets friareal foreslås udlagt med karakter af strandeng, hvor flere store træer bevares og suppleres med frugtbærende træer. Det foreslås, at der kan etableres lysindtag i tagfladen på den gamle villa, da denne bygning er meget dyb og har uhensigtsmæssige mørke rum. Hvis der indgås en udbygningsaftale med kommunen, foreslås det, at det nuværende markante skel mod Strandpromenaden nedtones, så de rekreative arealer langs vandet mødes med bebyggelsens åbne parklandskab og gør skellet mellem private og offentlige arealer mere diskret, men dog fortsat tydelig. 6 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

7 Illustration af den nye bebyggelse set mod øst med den nye strand ("Svanemøllestranden") i baggrunden. Den bevarede villa på Strandpromenaden 33 ses i midten af bebyggelsen. Visualisering af projektet set mod nord fra den sydligste del af lokalplanområdet. 11 strandpromenaden - det individuelle fællesskab opstalt mode øresund 1:1500 Facader og snit i projektet set mod vest. eksiterende typologi og bygningsvolumner i nærområdet Bebyggelsens villaer knytter sig i skala til områdets store villaer. Frem for at skabe Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 7 boliger på m2 hvilket medfører et ekstensivt socialt liv, indrettes villaerne med 3-5 rækkehuse i hver. Mængden af boliger skaber liv og liv skaber tryghed, ligesom den kendte skala skaber balance rummer 4 rækkehuse. Rækkehusenes udstrækning anes kun diskret. Det generelle udtryk bliver en villa der anvender alle facader til lysindtag. De 4 aktive facader skaber maksimal tryghed mellem husene i lunden. Som en variation af villaens proportioner fi ndes en mindre villa i 3 etager og et punkthus med mindre fodaftryk i 5 etager. De 5 etager har gesimshøjde som rygningen på Strandpromenaden 33 og vo-

8 Facader og snit i projektet ved de højeste huse set mod nord. Facader og snit i projektet ved de laveste huse set mod nord. Detaljer ved promenaden set mod nord. Udbygningsaftale Det forventes, at Københavns Kommune indgår en udbygningsaftale med grundejer om en omdisponering af en del af Strandpromenaden, så parkeringspladser koncentreres nærmest Svanemøllestranden og det øvrige areal etableres med et knækket vejforløb med belysning og lignende. Arealer, der ikke anvendes som vej, parkering og fortov mv., anlægges med græs og buskads. Indretning af området, der indgår i udbygningsaftalen, skal ske ud fra Teknik- og Miljøforvaltningens retningslinjer og Vejlovens regler mv. Det indgår i udbygningsaftalen, at der skal opretholdes en række parkeringspladser til Svanemøllestrandens gæster mv. Alleen og promenaden langs vandet indgår ikke i udbygningsaftalen. Det kommunale areal, der indgår i udbygningsaftalen, har ikke byggeret og tæller ikke med som friareal i forhold til den aktuelle bebyggelse. Mageskifte Københavns Kommune forhandler med staten (Slotsog Ejendomsstyrelsen) om at mageskifte et areal ved Strandpromenaden, således at statens ejendom Scherfigsvej 8 (WHO) får tillagt et kommunalt areal af Strandpromenadens nordligste del, og Københavns Kommune erhverver et areal langs vandet mod Svanemøllebugten. Derved kan der etableres en gang- og cykelsti til kommunegrænsen. Det forventes, at det magelagte areal på Strandpromenaden nedlægges som vejareal. Se illustration på næste side. 8 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

9 Strandøre Kommunalt areal - overtages af staten WHO Strandpromenaden Stiforbindelse Statsligt areal - overtages af k ommun en Illustration af det foreslåede mageskifte, der skal sikre, at Københavns Kommune kan anlægge en gang- og cykelsti med forbindelse til Gentofte Kommune. Lokalplanens indhold Mange steder i København foregår der i disse år udvikling og fornyelse af boligområder, både i nye områder og i mere udbyggede og ældre dele af byen. Det aktuelle projekt ved Strandpromenaden giver i den forbindelse en sjælden mulighed for at tilføre nye boliger af høj kvalitet med en unik attraktiv beliggenhed til Østerbro. Områdets karakter påkræver, at der må stilles særlige krav til det arkitektoniske kvalitetsniveau, der udnytter områdets potentiale og den eksponerede placering ved vandet. Nybyggeri skal endvidere respektere det eksisterende kvarter. Det vurderes, at den bebyggelsesmæssige hoveddisposition i det aktuelle projekt tolker en fortætning af den eksisterende bebyggelse på udmærket vis, der føjer sig ind i kvarterets varierede bebyggelsesmønster. I lokalplanen fastlægges, at der skal ligge helårsboliger i underområde I. Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 90, hvilket svarer til det aktuelle projekt inklusive villaen og vognporten på Strandpromenaden 33, der fastlægges som bevaringsværdige. Villaen og vognporten kan både indeholde boliger og/eller serviceerhverv, herunder eksempelvis café, restaurant eller lignende. Bebyggelsens arkitektoniske udformning tager afsæt i et moderne formsprog med fornødent hensyn til den bevarede villa. Dette vurderes at imødekomme kravet om et arkitektonisk kvalitetsniveau som matcher områdets potentiale. Der fastlægges bestemmelser i lokalplanen om bebyggelsens ydre fremtræden og indretning af de ubebyggede arealer, herunder bl.a. bestemmelser om bevaring af flere store træer. Efter en nøjere vurdering af størrelserne på de eksisterende huse i kvarteret, herunder særligt en vurdering af højden på villaen på Strandpromenaden 33 der har en gesimshøjde på ca. 9 meter og en bygningshøjde på ca. 16 meter vurderes det, at de i projektet viste række- og punkthuse med hensyn til højde og volumen vil medvirke til at fastholde kvarteret som et spændende, grønt og varieret bebygget område. I lokalplanen fastlægges ni byggefelter med bygningshøjder på 11, 16,5 og 18,5 meter. Projektet forudsætter nedrivning af tre eksisterende villaer, hvilket Teknik- og Miljøforvaltningen finder acceptabelt, da bygningerne er uhensigtsmæssige at genbruge til moderne erhverv og/eller beboelse. I den påtænkte udbygningsaftale indgår en begrønning og omdisponering af Strandpromenaden. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at dette vil kunne bidrage til at give det samlede område et mere rekreativt præg. Der fastlægges bestemmelser for underområde II s indretning, samt at der ikke må hegnes mv. Sammenfattende vurderes det, at det foreliggende skitseprojekt er planmæssigt og arkitektonisk veldisponeret, idet det understøtter og kompletterer bebyggelsesstrukturen i kvarteret og områdets kvaliteter. Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 9

10 Skalaforhold mellem Strandpromenaden 33 og den foreslåede bebyggelse. Trafik mv. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den aktuelle bebyggelse vil generere en trafikmængde på 100 til 150 bilture i døgnet, der vil foregå via Strandøre og Strandpromenaden, som er eneste køremulighed til området. Trafikstøjniveauet langs Strandøre ligger i dag på db, men når Nordhavnsvejen åbner, vil størstedelen af den tunge trafik forsvinde fra Strandøre. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der i det kommende byggeri vil kunne indgå tiltag, der kan tage hånd om de støjproblemer, der måtte være tilbage, således at støjgrænserne for boliger og friarealer kan overholdes. I forbindelse med den nye badestrand, Svanemøllestranden, har Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at der er behov for parkeringspladser til besøgende strandgæster, og der henvises til parkeringspladserne på Strandpromenaden. I Trafik- og Bymiljøplanen for Østerbro indgår Strandpromenaden som en vigtig forbindelse for fodgængere og cyklister. I lokalplanen fastlægges en gang- og cykelsti på den eksisterende promenade langs vandet til grænsen mod Gentofte Kommune. Der fastholdes en lav hastighed på Strandpromenaden pga. de rekreative aktiviteter og mange fodgængere og cyklister i området. For den nye bebyggelse fastlægges en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 100 til 150 m² etageareal. Parkeringspladser skal placeres i parkeringskælder. Miljøforhold Virksomheder. Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være væsentlige gener fra virksomheder i området. Jord- og grundvandsforurening. Lokalplanområdet er ikke kortlagt, og Teknik- og Miljøforvaltningen har intet konkret kendskab til forurening. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet). Der er ikke anlæg eller projekter inden for lokalplanområdet, som er omfattet af VVM-bestemmelserne (bekendtgørelse nr af 6. december 2006). MPP (Miljøvurdering af Planer og Programmer). Teknikog Miljøforvaltningen har foretaget en screening af planforslaget, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) og har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4, samt at der ikke er tale om et projekt, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. I forvaltningens vurdering indgår, at projektet indpasser sig i det eksisterende kvarter, vil falde naturligt ind i omgivelserne, fastholde den eksisterende grønne karakter og udnytte potentialet for rekreativ udfoldelse ud mod Strandpromenaden. Projektet vurderes ikke at give væsentlige trafikale gener. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget. Kystnærhed Lokalplanområdet ligger ud til kysten ved Svanemøllebugten og dermed inden for den kystnære del af byzonen. I henhold til planloven skal der derfor redegøres for bygningernes visuelle påvirkning af kysten. Til dette har Entasis A/S fremsendt visualiseringen på næste side, der viser området fuldt udbygget set fra Svanemøllebugten. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at den foreslåede bebyggelse indgår som en naturlig del af områdets bygningsmæssige struktur og udvikling. Bebyggelsens maksimale højde på op til 18,5 meter afviger ikke væsentligt fra den bevarede villa, Strandpromenaden 33, der har en bygningshøjde på ca. 16 meter. 10 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

11 Visualisering af lokalplanområdet fuldt udbygget set fra Svanemøllestrandens badebro. I midten ses villaen Strandpromenaden 33, der bevares. revideret input til lokalplanforslag, entasis Afslutningen af promenaden mod nord. Her er det planen, at den skal forlænges til Tuborg Syd i Gentofte Kommune. Strandpromenaden og Svanemøllestranden set mod nord. Livredderposten ved Svanemøllestranden. Svanemøllestranden og badebroen. Svanemøllestranden og promenaden set mod syd med Svanemølleværket i baggrunden. Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 11

12 Skyggediagrammer 21. marts/sept. kl juni kl marts/sept. kl juni kl december kl marts/sept. kl juni kl december kl marts/sept. kl juni kl Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

13 350 Lokalplanens sammenhæng 052 med anden planlægning og lovgivning 251 GENTOFTE KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE C1 B3 B1 B1 B1 B1 Aktuelt lokalplanområde O1 Aktuelt lokalplanområde 435 B* B* B1 B* B* B1 055 B* B1 B1 Rammer for lokalplanlægningen i henhold til Kommuneplan Gældende lokalplaner i området. Kommuneplan 2009 Det aktuelle område er opdelt i to områder i kommuneplanen, et C1-område og et O1*-område. 221 C1-området er fastlagt til blandet bolig- og erhvervsformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt etageantal ekskl. tagetage på 5 etager. Friarealprocenten er fastlagt til 60 for boliger og 15 for erhverv. O1*-området er fastlagt til offentlige formål, hvor stjernebemærkningen angiver, at der kan opfyldes op til m² vandareal med henblik på etablering af en badestrand i tilknytning til den eksisterende kyst. Boligpolitik Det er et overordnet politisk mål i Københavns Kommune at tilvejebringe et varieret udbud af boliger. Planlægningen skal satse på Københavns særlige herlighedsværdier og bymæssige kvaliteter samt medvirke til at fastholde og tiltrække beboere, der kan bidrage til at skabe en social og økonomisk bæredygtig befolkningssammensætning. Bevaring og kulturmiljø I Bydelsatlas Østerbro udarbejdet af Miljøministeriet og Københavns Kommune i 1992, der bl.a. kortlægger bygninger på Østerbro fra før 1940, er villaen og garageanlægget på Strandpromenaden 33 udpeget med høj LP-forslag Nordhavnsvej bevaringsværdi. Villaerne på Strandpromenaden 35, 37 og 39 er udpeget med middel bevaringsværdi. På den baggrund fastlægges bygningerne på Strandpromenaden 33 som bevaringsværdige i lokalplanen. De må herefter ikke rives ned uden Teknik- og Miljøudvalgets tilladelse. Lokalplaner i kvarteret Lokalplan 411 Svanevænget er en såkaldt bevarende lokalplan for rækkehusbebyggelsen på Svanevænget. Lokalplanen skal sikre bebyggelsens helhed og karakteristika ved ombygninger. Lokalplan 435 Svanemøllestranden muliggør, at der kan opfyldes op til m² vandareal med henblik på etablering af en badestrand i tilknytning til den eksisterende kyst. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. 282 Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 13

14 Minimumskravene i retningslinjerne skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på publikationer eller fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø. Regnvand Det er Københavns Kommunes overordnede mål, at regnvand skal genanvendes eller nedsives lokalt, for derigennem at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål, og for at der tilføres vand til søer og vandløb (Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008). Endvidere vil en lokal håndtering af regnvandet imødegå klimaændringer og et forventet øget pres på kloakker. En række tiltag kan medvirke til at opfylde kravet om lokal genanvendelse eller nedsivning af regnvand. For eksempel kan regnvandet udnyttes til rekreative formål, vanding, toiletskyld nedsivning eller lignende. Hvis en bygherre mener, at det ikke er muligt at genanvende eller aflede regnvand indenfor ejendommen, skal der foreligge dokumentation herfor. Jord- og grundvand Ifølge jordflytningsbekendtgørelsen af 1. januar 2008 er alle byzonearealer områdeklassificeret som værende lettere forurenet. Det aktuelle lokalplanområde er omfattet af områdeklassificeringen, og jorden forventes at være lettere forurenet. Områdeklassificeringen udløser pligt til at anmelde håndtering af jord og grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, der skal bortskaffes fra et område. Håndteringen skal udføres i henhold til Teknik- og Miljøforvaltningens anvisninger og tilladelser. Københavns Kommune tillader ikke permanent dræning af grundvand. Regler, retningslinjer og anmeldeskema kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø, eller hentes på hjemmesiden Jord kan også anmeldes på hjemmesiden Affald Københavns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald bestemmer, at der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald. Beholderantal og deres placering skal aftales med Teknikog Miljøforvaltningen, Center for Miljø, der også kan give rådgivning om indretning af kvarter- og gårdmiljøstationer mv. Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumslovens 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Bymuseum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang. 14 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

15 Lokalplanen 1. Formål Lokalplanen skal muliggøre en frodig og landskabeligt spændende bebyggelse med attraktive række- og punkthuse, der indrettes med fællesterrasser i et grønt og åbent parklandskab. Endvidere skal det tilgodeses, at villaen og garageanlægget "vognporten" på Strandpromenaden 33 fastlægges som bevaringsværdig og indgår som en integreret del af bebyggelsen, at den eksisterende promenade langs vandet opretholdes og indrettes som gang- og cykelsti med forbindelse til Strandøre, at der muliggøres en forlængelse af promenaden til kommunegrænsen, hvor der kan ske tilslutning til en nordgående gang- og cykelsti i Gentofte Kommune, at alleen langs promenaden fastlægges som bevaringsværdig, at bebyggelse og landskab bliver anlagt efter miljørigtige principper, hvor økologi søges integreret i arkitektur og landskab, at området i sin helhed fremstår åbent, grønt og trygt at færdes i, samt at parkering til bebyggelse etableres i parkeringskælder. 2. Område Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på lokalplantegningen og omfatter matr. nr. 4806, 5319, 5340, 5341, en del af 4804 samt umatrikuleret offentlig vej Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter 1. september 2010 udstykkes i området. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i underområde I og II som vist på lokalplantegningen. 3. Anvendelse Stk. 1. Underområde I fastlægges til boligformål. Stk. 2. Underområde II fastlægges til rekreative arealer og offentlige funktioner. Stk. 3. Boliger skal være helårsboliger udformet som familieegnede boliger med en gennemsnitlig størrelse på mindst 95 m², og ingen bolig må være mindre end 75 m². Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingende bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelsen om boligstørrelser. Bestemmelsen hindre ikke, at der i boliger kan udøves de former for liberale erhverv, der umiddelbart er tilladt i boliger. Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til feriebolig og lignende. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om folkeregistertilmelding, men en sådan vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk. 4. Den på lokalplantegningen markerede bebyggelse, der jf. 5, stk. 2, ikke må rives ned, kan uanset stk. 1 også anvendes til erhvervsformål såsom administration, restaurant, café, butik, hotel eller lignende virksomhed, der naturligt kan indpasses i området. Stk. 5. Det samlede butiksareal i underområde I må ikke overstige 200 m² bruttoetageareal. Butiksarealet i den enkelte butik må ikke overstige 100 m². Planlovens 5 indeholder regler om beregning af bruttoetagearealer for butikker. Stk. 6. Indretning af bebyggelse må ikke ske således, at erhverv placeres over etager med boliger. Bestemmelsen hindrer ikke, at der i boliger kan udøves de former for liberale erhverv, der umiddelbart er tilladt i boliger. Stk. 7. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening (forureningsklasse 2 med vejledende afstandskrav på 20 meter til boliger og lignende). Stk. 8. I forbindelse med nybyggeri skal der indrettes anlæg for affaldssortering. 4. Veje og stier Stk. 1. I underområde I opretholdes eksisterende vejlinjer og vejudlægslinjer. Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 15

16 Stk. 2. I underområde II skal der opretholdes/etableres dobbeltrettet adgangsvej til samtlige eksisterende og fremtidige ejendomme. Vejadgang skal opretholdes/etableres i minimum 5,5 meters bredde og udformes for en for funktionen og tværgående stisystemer befordrende og tryg måde. Ved vejens afslutning mod nord skal der opretholdes/etableres vendeplads. Stk. 3. Den nærmere udformning af den i stk. 2 fastlagte vej skal ske efter Teknik- og Miljøforvaltningens anvisning. Stk. 4. Vejareal i underområde II kan ophæves, når betingelserne herfor er opfyldt. Formålet med ophævelse af vejareal, jf. stk. 4, er en omdisponering af Strandpromenaden, så den i stk. 2 fastlagte vejfunktion fortsat kan fungere, samtidig med at området begrønnes. Langsigtet kan vejareal frem til ejendommen matr. nr Udenby Klædebo Kvarter, København, Scherfigsvej 8/Strandpromenaden evt. nedlægges under hensyntagen til adgangen fra Scherfigsvej. Stk. 5. Der etableres en gang- og cykelsti som markeret på lokalplantegningen, når betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 5 kan ikke træde i kraft før Københavns Kommune har erhvervet et fornødent areal mellem Strandpromenaden og grænsen til Gentofte Kommune, der ejes af staten. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten i underområde I må ikke overstige 90. Underområde II må ikke bebygges. Stk. 2. Den på lokalplantegningen markerede bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives uden Teknik- og Miljøudvalgets tilladelse. Stk. 3. Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende flerfamiliehuse i de på lokalplantegningen viste byggefelter. I bebyggelsesplanen indgår den i stk. 2 fastlagte bevaringsværdige bebyggelse. Stk. 4. Bygningshøjden må ikke overstige de på lokalplantegningen angivne højder (henholdsvis 11, 16,5 og 18,5 meter). De fastlagte bygningshøjder er fastlagt ud fra en vurdering af det arkitektoniske samspil med villaen på Strandpromenaden 33, der har en bygningshøjde på ca. 16 meter. Stk. 5. Gesimshøjde på bygninger i op til 11 meter må ikke overstige 9 meter, gesimshøjde på bygninger i op til 16,5 meter må ikke overstige 15,5 meter og gesimshøjde på bygninger i op til 18,5 meter må ikke overstige 16,5 meter. Der skal minimum etableres gesims på to hele facadelængder pr. bygning, dog på minimum 3 sider ved bygninger muliggjort i op til 18,5 meter. Taghældning kan etableres i op til 30 grader, dog i op til 60 grader på evt. tredie og fjerde side. Stk. 6. Ved underområde I's afgrænsning mod vest må bygningshøjden, uanset stk. 4 og 5, ikke overskride et skråt højdegrænseplan svarende til 1,4 x aftand til skel mod matr. nr UK, 5371 UK, 5381 UK og 4805 UK. Stk. 7. Ny bebyggelse må etableres i op til fem etager samt udnyttet tagetage. Stk. 8. Udover den i stk. 1 til 7 muliggjorte bebyggelse, kan der, i underområde I, ud fra et samlet koncept, opføres enkelte bygninger og tilbygninger i én etage til cykelparkering, renovation og lignende. Stk. 9. Teknik- og Miljøudvalget kan tillade mindre afvigelser fra de fastlagte byggefelter og bygningshøjder mv., når den karakter af området lokalplanen søger at skabe ikke derved ændres. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Den på lokalplantegningen markerede bevaringsværdige bebyggelse skal i sit arkitektoniske udtryk opretholdes i sin nuværende udformning eller tilbageføres til oprindelig udformning. Udsmykning som gesimsbånd, friser, indfatninger, pilastre og altanværn mv., samt oprindelige bygningsdele som søjler, terrasser og altaner, karnapper, frontispicer, skorstene, kviste og lignende skal med hensyn til udformning, detaljer og materialer bevares. Nye vinduer skal udføres svarende til den oprindelige vinduestype eller udskiftes til lignende type, der er tilpasset bygningens arkitektur. Tagrender og nedløb skal udføres i zink eller kobber. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der etableres lysindtag i tagfladen i villaen, når disse er tilpasset bygningens arkitektur og 16 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

17 facaderytme, og ikke medfører gener såsom indkik og refleksioner. Stk. 3. Ny bebyggelse skal fremstå i høj materialemæssig og arkitektonisk kvalitet med skulpturelt udformede bygningskroppe og vindueshuller i forskellige størrelser. Stk. 4. Ny bebyggelse skal skabe en god helhedsvirkning med eksisterende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt. Stk. 5. Ny bebyggelse skal fremstå i blank og/eller efterbehandlet mur. Sokkelpartier skal fremstå pudsede. Der kan etableres facadepartier i træ eller glas mod bebyggelsens fællesterrasser. Stk. 6. Alle facader skal forsynes med vinduer. Vinduesglas skal være klart planglas, der ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Stk. 7. Døre og vinduer skal udføres med en spinkel detaljering i træ eller metal og gives en farve, der harmonerer med bygningens facade i øvrigt. Stk. 8. Tage skal være sadeltage eller gives en udformning, der er tilpasset eller begrundet i et særligt arkitektonisk udtryk. Tagbeklædning skal udføres i tegl, metal, pap eller som grønne tage. Tagbeklædning må ikke virke blændende. Tagrender og nedløb samt inddækninger skal udføres i metal. Begrønning af tagflader forsinker og reducerer regnvandets udledning til kloak, sænker lufttemperaturen om sommeren, reducerer nedbrydningen af tagfladerne og optager CO2. Stk. 9. Udnyttet tagetage skal udformes som tagetage med skrånende tagflader eller som penthouseetage, hvor penthouseetagen udformes med en tilbagerykning på minimum 1 meter af samtlige bygningsdele. Stk. 10. Uanset stk. 9. kan Teknik- og Miljøudvalget tillade en anden tagudformning, såfremt dette under hensyntagen til 5, stk. 4-6, samt skyggevirkninger og lignende vil tilføre området en særlig arkitektonisk kvalitet. Stk. 11. Facader og tagflader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet, udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Bæredygtige elementer, solceller og lignende skal integreres i bygningens arkitektur eller udformes som selvstændige arkitektoniske elementer af høj kvalitet. Stk. 12. Ny bebyggelse kan forsynes med opholdsaltaner og franske altaner. Over offentlig vej og vejudlæg må ingen bygningsdel udkrage mere end 0,3 meter fra facaden under 4 meter over terræn. Altanværn skal udføres i naturmateriale, metal med malerbehandlet overflade, glas eller lignende, der harmonerer med facaderne i øvrigt. Den aktuelle bebyggelse tager afsæt i et markant arkitektursprog, samtidig med at husene i størrelse indpasser sig i kvarteret. Husene er præget af skulpturelt udformede facadeløsninger, hvori altaner indgår som integrerede arkitektoniske elementer. Stk. 13. Elevatortårne og trappehuse skal udformes og beklædes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Stk. 14. De i 5, stk. 8, muliggjorte bygninger og tilbygninger i én etage til cykelparkering, renovation og lignende, skal udføres i naturmaterialer såsom træ eller lignende og harmoneer med den øvrige bebyggelse. Tagbeklædning skal udføres i tegl, metal, pap eller med beplantning. Tagbeklædningen må ikke virke blændende. Stk. 15. Skiltning, reklamering, facadebelysning, lysinstallationer, markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bygningens arkitektoniske karakter. Facadebelysning, reklameskiltning og lignende samt belysning af ubebyggede arealer må ikke være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og bygningens arkitektoniske udtryk. Stk. 16. Transformerstationer og andre tekniske anlæg skal integreres i bygninger og terræn, så de ikke er synlige i området. Stk. 17. Tekniske anlæg og installationer, der placeres på bygninger, skal placeres inden for bygningens volumen, f.eks. i kælder og/eller inden for tagets profil. Stk. 18. Nye el-ledninger, herunder ledninger til intern vejbelysning skal udføres som jordkabler. Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 17

18 Stk. 19. Der skal etableres fællesantenneanlæg. Stk. 20. Antenner og paraboler skal placeres så diskret som muligt og under hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk. Borgerrepræsentationen har vedtaget retningslinjer og anbefalinger for ændringer af bevaringsværdige bygninger, samt for skilte og facadeudstyr generelt. Publikationen Facader og skilte i København, der fortsat gælder for så vidt angår facader, og publikationen Skilte og reklamer i København kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign. Sidstnævnte publikation kan også ses på 7. Ubebyggede arealer og parkering Stk. 1. I underområde I skal friarealer udgøre minimum 60 % af etagearealet for boligbebyggelse og minimum 15 % af etagearealet for erhvervsbebyggelse. Stk. 2. Underområde II skal henligge med offentlig adgang. Stk. 3. De dele af ubebyggede arealer, der ikke benyttes til promenade, allé, veje, stier, parkering, terrasser til bebyggelse, eller lignende befæstede arealer, skal anlægges med naturgræsflade i en åben grøn parkstruktur med solitære træer og buskads. Stk. 4. De på lokalplantegningen markerede bevaringsværdige træer må ikke beskæres eller fjernes uden tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevaringsværdige træer kan fældes, hvis de er syge eller døde. Der skal i så fald ske en genplantning. Stk. 5. Nye træer skal udplantes i muld på minimum 1 meters dybde x 10 m². Træer, der plantes på terræn over parkeringskælder og lignende, skal gives minimum 1 meter dybde x 15 m². Øvrig beplantning på terræn over parkeringskælder og lignende skal have minimum ½ meter muldlag. Stk. 6. For at forhindre jordkomprimering og skader skal grønne arealer og træers dryp- og vækstzoner beskyttes mod tung trafik, byggepladsetablering og byggematerialeoplagring i nedrivnings- og anlægsperioder. I forbindelse med byggeri skal der indsendes en redegørelse om beskyttelse af beplantning og træer i byggeperioden til godkendelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park & Natur. Stk. 7. Der må ikke hegnes i lokalplanområdet. Stk. 8. Uanset stk. 7 kan der hegnes med levende hegn langs underområde I s grænse samt i forbindelse med terrasser. I tilknytning til levende hegn kan der etableres trådhegn som støtte i opvækstperioden. Trådhegn må i højden ikke overstige 1,20 meter. Stk. 9. Mod Strandøre kan levende hegn, jf. stk. 8, kombineres med støjbegrænsende elementer, dog kun hvis støjgrænser, jf. 8, stk. 1 og 2 og efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering ikke kan overholdes. Stk. 10. Der må ikke opsættes adgang forbudt skilte eller lignende forbudsskilte. Stk. 11. Belægninger, beplantning, belysning og inventar mv. skal etableres på en måde, der medvirker til at give området et rekreativt åbent helhedspræg og fremtræden af høj kvalitet. Stk. 12. Parkeringsdækningen i underområde I skal udgøre 1 parkeringsplads pr. 100 til 150 m² etageareal. Parkering skal etableres i underjordisk anlæg. Stk. 13. I underområde I skal der etableres minimum 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² boligetageareal og 5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² erhvervsetageareal. Parkeringspladserne, der kan være fælles for flere ejendomme, skal placeres i direkte tilknytning til de enkelte byggerier med minimum halvdelen i overdækket konstruktion. Cykelparkering på terræn skal indpasses på en hensigtsmæssig måde i forhold til bebyggelsens indretning og arkitektur. Stk. 14. Veje, stier og adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser tilgængelighed for alle og de er trygge at færdes på. Stk. 15. Belysning af friarealer, herunder valg af armaturer, skal ske ud fra en samlet belysningsplan for de enkelte underområder. Planen skal beskrive grundbelysning og effektbelysning med henblik på at skabe en samlet arkitektonisk lyssætning af uderummet. Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området, og der skal tages hensyn til nattehimlens mørke ved at begrænse det udsendte lys opad. 18 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

19 Grundbelysningen er den belysning af gader, stier og byrum, som er en forudsætning for, at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen. Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, et monument eller skaber en stemning eventuelt i forbindelse med en event. I det konkrete byrum vil belysningen altid opleves som et samspil mellem grundbelysning og effektbelysning. Grundbelysningen skal give sikkerhed, fremkommelighed, tryghed, orientering og tilgængelighed. Passager og portåbninger skal belyses, så rummets udstrækning er tydelig. For at reducere CO2-udslip anbefales belysningsløsninger med det laveste energiforbrug og den laveste miljøbelastning ud fra en vurdering af, hvad der er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, og afvejet med arkitektoniske hensyn. 8. Foranstaltninger mod forureningsgener Stk. 1. Støjbelastning fra vejtrafik må på facader med boliger ikke overstige Lden 68 db, og det indendørs støjniveau med delvis åbne vinduer (min. 0,35 m²) i sove og opholdsrum må ikke overstige Lden 46 db. Ved anvendelse til kontor og/eller hotel er grænsen Lden 51 db. Det udendørs støjniveau på opholdsarealer må ikke overstige Lden 58 db. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje, hvor støjindikator Lden vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Stk. 2. Bebyggelse og ubebyggede arealer skal anvendes, placeres, jf. dog 5 stk. 3, udføres og indrettes således, at beboere og brugere beskyttes mod støj og anden forurening fra virksomheder i og uden for området. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder med tillæg af juli Stk. 3. Ved nye boliger og legepladser mv. skal den øverste ½ meter af ubefæstede arealer bestå af dokumenteret rene materialer (jord, sand, grus eller lignende). Hvis der anlægges legearealer med bakker og små volde, der vil blive udsat for stort slid, skal de dækkes med 1 meter dokumenteret ren jord. 9. Bæredygtighed Stk. 1. Ny bebyggelse skal udføres således, at den kan klassificeres som energiklasse 1. Energirammen er et udtryk for en bygnings samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Bestemmelsen indebærer, at bebyggelsen på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse skal opfylde de energirammer, der er fastsat i bygningsreglementet for lavenergibygninger i klasse 1, der er den klasse, der har det mindste energiforbrug. 10. Regnvand Stk. 1. Uforurenet regnvand fra tage og befæstede opholdsarealer skal genanvendes lokalt, afledes til et vandområde eller kunstigt vandelement eller nedsives efter principper for lokal afledning af regnvand (LAR) i spildevandsplanen. Hvor regnvandet genanvendes eller udledes til vandområder, må det ikke indeholde forureningskomponenter over de grænseværdier, der er fastsat i forhold til recipienten. Forurenet vejvand renses og udledes til vandområder, hvor det er muligt. Ellers ledes vejvandet til fælleskloakken. Stk. 2. Installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask er en betingelse for ibrugtagning. Af Københavns Kommunes spildevandsplan 2008 fremgår det, at regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet. Hvis en bygherre ikke mener, at det er muligt at opfylde kravet, skal der foreligge dokumentation herfor. Københavns Kommune har udgivet en LAR-projekthåndbog, der beskriver en række LAR-metoder og løsninger. Denne kan findes på Erhvervs- og Boligstyrelsen har udgivet pjecen Fra taget til toilettet om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Heraf fremgår det bl.a., at det er tilladt at bruge regnvand til toiletskyl i boliger, men ikke i offentligt tilgængelige institutioner mv. Regnvand fra andre ikke trafikbelastede overflader skal opsamles og genbruges eller nedsives. Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 19

20 11. Matrikulære forhold Stk. 1. Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige matrikulære forandringer (matrikulering, udstykning, arealoverførsel og sammenlægning). 12. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. er af generel karakter a) På tidspunktet for planens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september b) Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i lokalplanen. Ændringer på en ejendom kræver ikke i alle tilfælde byggetilladelse. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at påtænkte ændringer er i overensstemmelse med lokalplanen, inden de sættes i gang. Kontakt derfor Teknik- og Miljøforvaltningen ved alle ændringer. c) I henhold til planlovens 19, stk.1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. 20 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

21 Lokalplantegning GENTOFTE KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE nord Scherfigsvej , , Svanemøllebugten Offentlig vej B 8C ,5 I Strandpromenaden II 10 Strand øre a Svanemøllestranden Vesterled Solvænget Svanemøllebugten Grænse for lokalplanområdet Grænse mellem underområderne I og II 1: m Bebyggelse, der forudsættes nedrevet Bevaringsværdig bebyggelse 16,5 18,5 11 Byggefelter med maksimale bygningshøjder Vejudlægslinjer Dobbeltrettet cykelsti- og gangsti Bevaringsværdige træer Lokalplanforslag "Strandpromenaden" Københavns Kommune 21

22 Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg? Lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Planen kan indeholde bestemmelser om anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, evt. bevaring af bebyggelse, friarealer og parkering mv. Kommunen har ret og ofte pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen skal således ifølge planloven tilvejebringe en lokalplan, inden der eksempelvis kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen kan ændres eller suppleres med en ny lokalplan eventuelt i form af et lokalplantillæg. Lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse i planlægningen. Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres således, at alle interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager den endelige plan. Lokalplanforslagets retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år. Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget eller anvendt, som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger rammer for, hvad lokalplaner i de enkelte områder i kommunen kan indeholde. Rammerne angiver således de overordnede retningslinier for bestemmelser i lokalplaner om anvendelse, bebyggelsens art og tæthed mm. Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Et forslag til kommuneplantillæg skal offentliggøres således, at interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager kommuneplantillægget. En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Kommunen kan endvidere inden for byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommuneplanens rammedel, kan endvidere ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Lokalplanens endelig retsvirkninger Når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer på de ejendomme, der er omfattet af planen, i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendelsen fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen. 22 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandpromenaden"

strandpromenaden Lokalplan nr. 457 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort den 25.

strandpromenaden Lokalplan nr. 457 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort den 25. strandpromenaden Lokalplan nr. 457 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort den 25. maj 2011 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Lokalplanens baggrund...

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

"strandpromenaden" Startredegørelse

strandpromenaden Startredegørelse "strandpromenaden" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Ydre Østerbro Visualisering af projektet set

Læs mere

"strandpromenaden" Startredegørelse

strandpromenaden Startredegørelse "strandpromenaden" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Ydre Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere