Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende"

Transkript

1 Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

2 FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive deres samfundsansvar, også kaldt Corporate Social Responsibility (). Virksomhederne skal således dokumentere deres arbejde med over for alle virksomhedens interessenter. Loven anbefaler, at virksomhederne tager udgangspunkt i en international anerkendt referenceramme og henviser til blandt andet FN s Global Compact, som du kan læse mere om i denne brochure. Som full service-advokatvirksomhed har Kromann Reumert specialister, der kan rådgive om, risk management og corporate governance samt relaterede områder. Vi kan således medvirke til, at din virksomhed er et skridt foran og har en proaktiv strategi, der lever op til loven, relevante kodeks og etiske retningslinjer. Du kan læse om: Generel introduktion til Antikorruption Energi, klima og miljø Kontraktretlige udfordringer Udbudsret og offentlige kontrakter Arbejdstagerrettigheder. Bagerst i denne brochure kan du se, hvilke jurister i Kromann Reumert du kan kontakte om spørgsmål inden for. GENEREL INTRODUKTION TIL Ved forretningsdrevet samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility () menes, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet miljø og klimamæssige forhold, antikorruption og arbejdstagerrettigheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter. En kommerciel strategi om at udvikle i forhold til den enkelte virksomheds kernekompetencer er afgørende for virksomhedens omdømme, integritet, i forhold til krav fra omverdenen og virksomhedens kunder. Såfremt samfundsansvar integreres i en virksomheds kerneforretning, kan det have følgende fordele: Engagerede medarbejdere, kundetilgang og loyalitet, innovation, bedre produkter og højere omsætning. Alt i alt kan en bæredygtigt drevet virksomhed være værdiskabende og give positiv effekt på bundlinjen. -rapportering Efter den 1. januar 2009 er det lovpligtigt at rapportere om virksomheders samfundsansvar. Loven omfatter virksomheder af offentlig interesse, dvs. børsnoterede virksomheder, større virksomheder (regnskabsklasse C), institutionelle investorer, investeringsforeninger og statslige aktieselskaber. Disse virksomheder skal nu rapportere om samfundsansvar i forbindelse med regnskabsafgivelse. De nye regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 og derefter. Rapporteringen af samfundsansvar kan ske i ledelsesberetningen i tilknytning til årsrapporten. Arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar kan blandt andet omfatte konkrete tiltag i forhold til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og samfundet i øvrigt. Fakta De nye regler findes i årsregnskabsloven ( 99a) vedrørende redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder. Lovændringen tager afsæt i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra maj 2008.

3 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER 1. menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 3. Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. De 10 principper Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. miljø 7-9 Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Virksomheder bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. antikorruption 10 Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. INTERNATIONALE REFERENCERAMMER Virksomheder opfordres af regeringen til at tage udgangspunkt i en internationalt anerkendt referenceramme og henvises til FN s principper for samfundsansvar: FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Endelig peges der på OECD s retningslinjer for multinationale selskaber. GLOBAL COMPACT Global Compacts 10 principper er alle lovregulerede og har bagvedliggende relevante konventioner. Om end konventionerne er tiltrådt af de fleste lande, bliver de ikke håndhævet af myndighederne. Det er derfor op til de enkelte virksomheder at udøve selvkontrol i forhold til internationale samhandelsparter. Vi bistår med rådgivning og fortolkning af de juridiske regelsæt i konventionen i relation til de virksomhedsspecifikke forhold. En virksomhed skal altid være i compliance; det vil sige overholde nationale lovgivningskrav og de internationale konventioner. Kromann Reumert anbefaler, at en virksomhed altid vurderer, hvorvidt deres samarbejdsparter lever op til de internationale regler og/eller til den enkelte virksomheds krav. Alle væsentlige kontrakter med leverandører bør gennemgås med -briller på. En af advokatens væsentlige roller er at sikre, at virksomhedsspecifikke krav, herunder misligholdelsesbeføjelser, er implementeret i kontrakter. I denne brochure kan du læse om de principper, som har størst anvendelse for danske virksomheder. 5

4 ANTIKORRUPTION Det er af afgørende betydning for en virksomhed ikke at blive indblandet i en korruptionssag, herunder afpresning og bestikkelse. En korruptionsanklage kan for virksomheden, ud over en PR-mæssig risiko, medføre omfattende juridiske sanktioner. Det kan være bøde og i særligt graverende tilfælde fængselsstraf. Virksomheder opfordres derfor til afhængig af størrelse, geografi og branche at tænke antikorruption ind i virksomhedens forretningsstrategi. Implementering Antikorruption implementeres i en virksomhed ved at: Overholde principperne i FN s Konvention mod korruption Stræbe efter høje etiske standarder og beskytte omdømmet Drive virksomhed med integritet, ærlighed og professionalisme Arbejde mod bestikkelse i enhver form. Virksomhederne kan indføje antikorruptionsklausuler i kontrakter med internationale samhandelsparter. Ligeledes kan man opfordre samhandelsparter til at fremvise retningslinjer eller politikker for, hvordan den pågældende virksomhed håndterer korruption og aktivt forsøger at bekæmpe korruption også i forhold til underleverandører. Virksomheder skal være opmærksomme på følgende risikoområder: Interessekonflikter Bestikkelse Facilitation payments Donationer Interaktion med leverandører Produktion internationalt Gaver Agenter. Antikorruption Fakta Den danske straffelovs 122 fastslår, at Den som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Antikorruptionsprogram Eksempel på implementering Politik og procedurer (codes of conduct) Compliance-træning (workshops, e-learning) Support funktioner Rådgivning Wistleblower hotline kontrol Intern hjemmeside virksomhedsmål ekstern RapPortering Compliance Socialt engagement Integritetsdrevet virksomhed 6

5 ENERGI, KLIMA OG MILJØ Miljømæssig ansvarlighed og anvendelse af miljøvenlige teknologier indgår i FN s Global Compact. I 2009 er Danmark vært ved FN s Klimakonference (COP15), hvor målet er at nå en ny global klimaaftale. forhold i Danmark og EU. Rådgivningen omfatter blandt andet pris- og leveringsvilkår for elektricitet, varme, vand, gas, energirelaterede støtteordninger, vindmølleprojekter i ind- og udland, licensvilkår og aftaleforhold vedrørende olie- og gasefterforskning og -produktion i Nordsøen. På den politiske scene Fokus på miljø, klima og energipolitik er intensiveret gennem de seneste år og er prioriteret højt på den politiske scene - både nationalt og internationalt. Årsagerne er blandt andet klimaforandringerne og en stadig stigende bekymring for afhængigheden af fossile brændsler samt miljø- og sikkerhedspolitiske hensyn. Der er derfor kommet øget fokus på at sikre og optimere den eksisterende energiforsyning, ligesom der er et voksende fokus på at reducere energikildernes påvirkning af miljøet og afhængigheden af fossile brændsler. Der satses på grøn energi og en reduktion af energiforbruget, hvilket skal medvirke til at nedbringe CO2-udslippet. Vi rådgiver også i relation til CO2-kvotereguleringen samt indgåelse af aftaler om projektkreditter (JI- og CDMkreditter) og teknologioverførsel mv. Vi har endvidere stor erfaring med juridisk rådgivning inden for udvikling af morgendagens nye og miljøvenlige teknologier (cleantech), herunder fremtidens el-biler, 1.- og 2.-generationsbiobrændstoffer (bioethanol), CO2-lagring (CCS Carbon Capture and Storage) og solenergi mv. Vores rådgivning omfatter endvidere forskellige miljøretlige aspekter relateret til, herunder miljømærkning, miljøcertificering, miljøledelse samt virksomhedsregulering i forhold til anvendelse af kemikalier, luftforurening, spildevand og støjforhold, affaldsregulering og jordforurening. Vær i medvind Kromann Reumert har en mangeårig og dybtgående erfaring med rådgivning om energi, klima- og miljørelaterede Kromann Reumert bistår herudover med at udarbejde og implementere energi, klima- og miljøforhold som led i virksomhedernes -strategi. 8 9

6 KONTRAKTRETLIGE UDFORDRINGER Ansvarlig styring af samarbejdspartnere og leverandører er et vigtigt værktøj, når virksomheder skal arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Den danske regering anfører i sin handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (maj 2008), at virksomheder og investorer har en central rolle i at fremme samfundsansvar. En række statslige virksomheder anvender i dag etiske regelsæt som led i deres leverandørstyring. En vurdering af de konkrete forhold (herunder branchetype, imageforhold, risikovurdering af leverandører, internationale relationer, krav fra kunder mv.) vil have betydning for, hvordan den enkelte virksomhed tilrettelægger de krav, der stilles til samarbejdspartnere og leverandører på baggrund af virksomhedens -strategi. Leverandørstyring Kromann Reumert bistår klienter, som ønsker at få udarbejdet en virksomhedsspecifik Code of Conduct, der indeholder de værdier og principper, som virksomhedens samarbejdspartnere og leverandører forventes at overholde. Det kan blandt andet være værdier og principper inden for arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption. Kromann Reumert rådgiver om juridiske forhold, herunder kontrakt- og compliance-mæssige overvejelser, forbundet med implementeringen af virksomhedens -strategi. Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse af relevante -bestemmelser samt håndhævelsen heraf i kontrakter, herunder leverandørkontrakter, outsourcingkontrakter, sponsoraftaler, joint venture-aftaler og teknologianvendelses-/overførselsaftaler. Der skal endvidere tages stilling til forholdet til underleverandører, audit-besøg, compliance-rapportering, udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning/beføjelser ved manglende overholdelse af -bestemmelserne mv. UDBUDSRET OG OFFENTLIGE KONTRAKTER Regeringens handlingsplan (maj 2008) indebærer, at det ikke alene er erhvervsvirksomheder, der skal fokusere på, men også at Danmark som stat skal bidrage til udbredelsen. Dette sker blandt andet ved, at en række statslige institutioner tilslutter sig Global Compact. Den danske stat alene indkøber årligt for ca. 27. mia. kr., hertil kommer indkøb i kommuner, regioner, statslige aktieselskaber og offentligretlige organer, og dermed udgør ordregivende myndigheder en meget betydningsfuld indkøbermasse for danske erhvervsvirksomheder. Statslige tiltag omkring vil derfor smitte betydeligt af i det private erhvervsmarked. Offentlige myndigheders indkøb er underlagt udbudsreglerne, når værdien af en indkøbskontrakt overstiger bestemte tærskelværdier. Dermed skal kontraktindgåelsen følge fastlagte procedurer, hvor markedets aktører konkurrerer på de vilkår og betingelser, som myndigheden har sat op. Statens fokusområder Staten vil fremover inddrage i en række forskellige situationer, hvor staten som aktør har mulighed for at påvirke et samfundsansvar, f.eks. i form af grønne indkøb. Fokus vil være på områder, hvor: Staten foretager indkøb og derfor vil stille krav til de bydende virksomheder Staten yder støtte, hvad enten det er via f.eks. Vækstfonden, Eksportkreditfonden eller Industrialiseringsfonden for Udviklingslande De statslige aktieselskaber forpligtes til at rapportere om samfundsansvar og tilslutte sig Global Compact. Vilkår om vil kunne inddrages i forskellige faser, f.eks. i udvælgelsen, hvor myndigheden er forpligtet til at udelukke virksomheder, der er dømt for bestikkelse, ligesom myndigheden vil kunne kræve overholdelse af menneskerettigheder i EMRK- eller ILO-konventionerne eller opstille mindstekrav til energi- og miljøniveauer af relevans for den udbudte ydelse. Tilbud, der lever op til kravene vil blive en integreret del af offentlige kontrakter og dermed også en integreret del af udfordringerne i en udbudsprocedure det gælder både for ordregiverne, der skal tage hensyn til principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og for tilbudsgiverne, der skal leve op 10 11

7 til og konkurrere på vilkårene i et udbudsmateriale. Når vi rådgiver erhvervsvirksomheder i en situation som tilbudsgivere, er vi med til at kvalitetssikre tilbuddets indhold og dermed gøre en forskel i opfyldelsen af udbuddets vilkår f.eks. ved at sikre fokus på antikorruptionsprogrammer. Kromann Reumert bistår også virksomheder med at spejle myndighedernes krav og derved optimere muligheden for at få del i de statslige (og andre offentlige) kontrakter. ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Lovgivning og overenskomstfastsatte regler om arbejdstagerrettigheder skal selvfølgelig overholdes af danske virksomheder. Det gælder også regler om ligestilling, mangfoldighed og arbejdsmiljø. Som led i virksomhedernes sociale ansvar er det imidlertid mere og mere sædvanligt, at ledelsen tager initiativ til en mere proaktiv og holdningsorienteret tilgang til disse vigtige emner. Fakta Fællesstatslige indkøbsaftaler skal inddrage hensynet til, og på sigt vil formentlig også regionernes og kommunernes indkøb fokusere på det samfundsmæssige ansvar. Regeringens målsætning er, at 25 % af kommunale indkøb skal ske gennem udbud i Personalepolitikker Det vil typisk være i form af personalepolitikker, at virksomhederne forsøger at signalere og nedfælde deres holdninger. Kromann Reumert er ofte involveret i udformningen af sådanne politikker. Vi kan bidrage til at sikre, at politikkerne ikke kommer i strid med ikke-diskriminationsforbuddene vedrørende køn, alder, religion, nationalitet, seksuel orientering, handicap mv. Arbejdsmiljø På det arbejdsmiljømæssige områder rådgiver vi virksomheder om, hvordan de kan tilrettelægge arbejdspladsens indretning og arbejdets udførelse, således at medarbejdere med helbredsmæssige problemer eller handicap kan tilgodeses

8 KROMANN REUMERTS ORGANISATION Kromann Reumert sætter standarden i Danmark Kromann Reumert er Danmarks førende full service advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus, London og Bruxelles. Vi er mere end 543 medarbejdere, hvoraf 290 er jurister. får automatisk det helt rette ekspertteam. Samtidigt lægger vi vægt på at uddanne vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag, til glæde for klienten. Vi dækker i øjeblikket 24 forretningsområder, men arbejder kon- ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET FAST EJENDOM OG ENTREPRISERET INSOLVENS OG REKONSTRUKTION KONKURRENCERET PRIVATE CLIENTS SKATTER OG AFGIFTER VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE BANK- OG FINANSIERINGSRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET IP LIFE SCIENCE - LÆGEMIDLER OG BIOTEK PROCEDURE OG VOLDGIFT SØ- OG TRANSPORTRET VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE- TEKNOLOGI OG MEDIER COMPLIANCE, OG CORPORATE GOVERNANCE GENERATIONSSKIFTE IT OG OUTSOURCING MILJØRET OG OFFENTLIG RET SELSKABSRET OG ERHVERVSRET TELEKOMMUNIKATION ENERGIRET GERMAN DESK KAPITAL- MARKEDSGRUPPEN OUTBOUND SERVICES SHIPPING UDBUDSRET stant på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. Alle specialister ét sted I Kromann Reumert har hvert forretningsområde en ansvarlig partner. Den forretningsansvarlige partner arbejder tæt sammen med gruppernes øvrige partnere og jurister med at udvikle vores kompetencer og indsigt inden for det pågældende område. Vores mål er hele tiden at være på forkant med udviklingen og være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkelt område, og samlet. Så mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til, at vi konstant kan forny os selv og er opdaterede på det sidste nye blandt andet derfor sætter vi standarden. Ekspertteam på tværs Som full service advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille op med et team med forskellige specialister, der matcher lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt ikke vælge og fravælge, men Ligedelingsprincippet garanti for optimal løsning Kromann Reumert lever efter en regel om ligedeling af gevinster og risici i partnerkredsen. Det er vores klienters garanti for, at alle opgaver placeres der, hvor de løses bedst og mest konkurrencedygtigt. Ligedelingsprincippet betyder helt præcist, at alle partnere har en naturlig interesse i at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt, både juridisk og forretningsmæssigt. Vores virksomhedskultur betyder generelt, at der er et stort incitament til at sætte fællesskabets og dermed klientens interesser over egeninteressen. Jura med kommerciel forståelse I Kromann Reumert er forretningsforståelse en kerneværdi. Vores klienter oplever os som en engageret og opmærksom samarbejdspartner, der i tæt og konstruktiv dialog leverer forretningsmæssige løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende. Juristerne i de enkelte forretningsområder har et indgående kendskab til de forskellige brancher, så den juridiske rådgivning understøtter de kommercielle hensyn. 15

9 KONTAKT Caroline Pontoppidan partner Risk Management generelt Direkte: Mobil: Charlotte Hedegaard advokat generelt antikorruption Direkte: Mobil: KONTAKTPERSONER - Jørn Vestergaard-Jensen partner kontraktret Direkte: Mobil: Jette Hessellund Lauridsen Associeret partner kontraktret Direkte: Mobil: Pernille Asgaard Haaning ADVOKAT Energi-, klima- og miljøret kontraktret Direkte: Mobil:

10 Pia Kirstine Voldmester Associeret partner whistleblower-ordninger antikorruption Direkte: Mobil: Erik Bertelsen partner Udbudsret Direkte: Mobil: JEPPE OLSEN UDBUDSret ADVOKAT Udbudsret Direkte: Mobil: STAY UPDATED Tilmeld dig vores nyhedsbrev på Claus Juul Hansen partner arbejdstagerrettigheder HR Direkte: Mobil:

11 KØBENHAVN Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Tel: Fax: London Kromann Reumert 42 New Broad Street London EC2M 1JD England Tel: Fax: Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen Århus C Danmark Tel: Fax: Bruxelles Kromann Reumert Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Belgien Tel: Fax: Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med flere end 570 medarbejdere, hvoraf omkring 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles.

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) NeuroSearch Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) 2010 CEO Statement...PHP?? I december 2009 besluttede NeuroSearch at tilslutte sig FN s Global Compact-netværk, hvorved selskabet

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere