Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende"

Transkript

1 Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

2 FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive deres samfundsansvar, også kaldt Corporate Social Responsibility (). Virksomhederne skal således dokumentere deres arbejde med over for alle virksomhedens interessenter. Loven anbefaler, at virksomhederne tager udgangspunkt i en international anerkendt referenceramme og henviser til blandt andet FN s Global Compact, som du kan læse mere om i denne brochure. Som full service-advokatvirksomhed har Kromann Reumert specialister, der kan rådgive om, risk management og corporate governance samt relaterede områder. Vi kan således medvirke til, at din virksomhed er et skridt foran og har en proaktiv strategi, der lever op til loven, relevante kodeks og etiske retningslinjer. Du kan læse om: Generel introduktion til Antikorruption Energi, klima og miljø Kontraktretlige udfordringer Udbudsret og offentlige kontrakter Arbejdstagerrettigheder. Bagerst i denne brochure kan du se, hvilke jurister i Kromann Reumert du kan kontakte om spørgsmål inden for. GENEREL INTRODUKTION TIL Ved forretningsdrevet samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility () menes, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet miljø og klimamæssige forhold, antikorruption og arbejdstagerrettigheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter. En kommerciel strategi om at udvikle i forhold til den enkelte virksomheds kernekompetencer er afgørende for virksomhedens omdømme, integritet, i forhold til krav fra omverdenen og virksomhedens kunder. Såfremt samfundsansvar integreres i en virksomheds kerneforretning, kan det have følgende fordele: Engagerede medarbejdere, kundetilgang og loyalitet, innovation, bedre produkter og højere omsætning. Alt i alt kan en bæredygtigt drevet virksomhed være værdiskabende og give positiv effekt på bundlinjen. -rapportering Efter den 1. januar 2009 er det lovpligtigt at rapportere om virksomheders samfundsansvar. Loven omfatter virksomheder af offentlig interesse, dvs. børsnoterede virksomheder, større virksomheder (regnskabsklasse C), institutionelle investorer, investeringsforeninger og statslige aktieselskaber. Disse virksomheder skal nu rapportere om samfundsansvar i forbindelse med regnskabsafgivelse. De nye regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 og derefter. Rapporteringen af samfundsansvar kan ske i ledelsesberetningen i tilknytning til årsrapporten. Arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar kan blandt andet omfatte konkrete tiltag i forhold til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og samfundet i øvrigt. Fakta De nye regler findes i årsregnskabsloven ( 99a) vedrørende redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder. Lovændringen tager afsæt i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra maj 2008.

3 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER 1. menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 3. Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. De 10 principper Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. miljø 7-9 Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Virksomheder bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. antikorruption 10 Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. INTERNATIONALE REFERENCERAMMER Virksomheder opfordres af regeringen til at tage udgangspunkt i en internationalt anerkendt referenceramme og henvises til FN s principper for samfundsansvar: FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Endelig peges der på OECD s retningslinjer for multinationale selskaber. GLOBAL COMPACT Global Compacts 10 principper er alle lovregulerede og har bagvedliggende relevante konventioner. Om end konventionerne er tiltrådt af de fleste lande, bliver de ikke håndhævet af myndighederne. Det er derfor op til de enkelte virksomheder at udøve selvkontrol i forhold til internationale samhandelsparter. Vi bistår med rådgivning og fortolkning af de juridiske regelsæt i konventionen i relation til de virksomhedsspecifikke forhold. En virksomhed skal altid være i compliance; det vil sige overholde nationale lovgivningskrav og de internationale konventioner. Kromann Reumert anbefaler, at en virksomhed altid vurderer, hvorvidt deres samarbejdsparter lever op til de internationale regler og/eller til den enkelte virksomheds krav. Alle væsentlige kontrakter med leverandører bør gennemgås med -briller på. En af advokatens væsentlige roller er at sikre, at virksomhedsspecifikke krav, herunder misligholdelsesbeføjelser, er implementeret i kontrakter. I denne brochure kan du læse om de principper, som har størst anvendelse for danske virksomheder. 5

4 ANTIKORRUPTION Det er af afgørende betydning for en virksomhed ikke at blive indblandet i en korruptionssag, herunder afpresning og bestikkelse. En korruptionsanklage kan for virksomheden, ud over en PR-mæssig risiko, medføre omfattende juridiske sanktioner. Det kan være bøde og i særligt graverende tilfælde fængselsstraf. Virksomheder opfordres derfor til afhængig af størrelse, geografi og branche at tænke antikorruption ind i virksomhedens forretningsstrategi. Implementering Antikorruption implementeres i en virksomhed ved at: Overholde principperne i FN s Konvention mod korruption Stræbe efter høje etiske standarder og beskytte omdømmet Drive virksomhed med integritet, ærlighed og professionalisme Arbejde mod bestikkelse i enhver form. Virksomhederne kan indføje antikorruptionsklausuler i kontrakter med internationale samhandelsparter. Ligeledes kan man opfordre samhandelsparter til at fremvise retningslinjer eller politikker for, hvordan den pågældende virksomhed håndterer korruption og aktivt forsøger at bekæmpe korruption også i forhold til underleverandører. Virksomheder skal være opmærksomme på følgende risikoområder: Interessekonflikter Bestikkelse Facilitation payments Donationer Interaktion med leverandører Produktion internationalt Gaver Agenter. Antikorruption Fakta Den danske straffelovs 122 fastslår, at Den som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Antikorruptionsprogram Eksempel på implementering Politik og procedurer (codes of conduct) Compliance-træning (workshops, e-learning) Support funktioner Rådgivning Wistleblower hotline kontrol Intern hjemmeside virksomhedsmål ekstern RapPortering Compliance Socialt engagement Integritetsdrevet virksomhed 6

5 ENERGI, KLIMA OG MILJØ Miljømæssig ansvarlighed og anvendelse af miljøvenlige teknologier indgår i FN s Global Compact. I 2009 er Danmark vært ved FN s Klimakonference (COP15), hvor målet er at nå en ny global klimaaftale. forhold i Danmark og EU. Rådgivningen omfatter blandt andet pris- og leveringsvilkår for elektricitet, varme, vand, gas, energirelaterede støtteordninger, vindmølleprojekter i ind- og udland, licensvilkår og aftaleforhold vedrørende olie- og gasefterforskning og -produktion i Nordsøen. På den politiske scene Fokus på miljø, klima og energipolitik er intensiveret gennem de seneste år og er prioriteret højt på den politiske scene - både nationalt og internationalt. Årsagerne er blandt andet klimaforandringerne og en stadig stigende bekymring for afhængigheden af fossile brændsler samt miljø- og sikkerhedspolitiske hensyn. Der er derfor kommet øget fokus på at sikre og optimere den eksisterende energiforsyning, ligesom der er et voksende fokus på at reducere energikildernes påvirkning af miljøet og afhængigheden af fossile brændsler. Der satses på grøn energi og en reduktion af energiforbruget, hvilket skal medvirke til at nedbringe CO2-udslippet. Vi rådgiver også i relation til CO2-kvotereguleringen samt indgåelse af aftaler om projektkreditter (JI- og CDMkreditter) og teknologioverførsel mv. Vi har endvidere stor erfaring med juridisk rådgivning inden for udvikling af morgendagens nye og miljøvenlige teknologier (cleantech), herunder fremtidens el-biler, 1.- og 2.-generationsbiobrændstoffer (bioethanol), CO2-lagring (CCS Carbon Capture and Storage) og solenergi mv. Vores rådgivning omfatter endvidere forskellige miljøretlige aspekter relateret til, herunder miljømærkning, miljøcertificering, miljøledelse samt virksomhedsregulering i forhold til anvendelse af kemikalier, luftforurening, spildevand og støjforhold, affaldsregulering og jordforurening. Vær i medvind Kromann Reumert har en mangeårig og dybtgående erfaring med rådgivning om energi, klima- og miljørelaterede Kromann Reumert bistår herudover med at udarbejde og implementere energi, klima- og miljøforhold som led i virksomhedernes -strategi. 8 9

6 KONTRAKTRETLIGE UDFORDRINGER Ansvarlig styring af samarbejdspartnere og leverandører er et vigtigt værktøj, når virksomheder skal arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Den danske regering anfører i sin handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (maj 2008), at virksomheder og investorer har en central rolle i at fremme samfundsansvar. En række statslige virksomheder anvender i dag etiske regelsæt som led i deres leverandørstyring. En vurdering af de konkrete forhold (herunder branchetype, imageforhold, risikovurdering af leverandører, internationale relationer, krav fra kunder mv.) vil have betydning for, hvordan den enkelte virksomhed tilrettelægger de krav, der stilles til samarbejdspartnere og leverandører på baggrund af virksomhedens -strategi. Leverandørstyring Kromann Reumert bistår klienter, som ønsker at få udarbejdet en virksomhedsspecifik Code of Conduct, der indeholder de værdier og principper, som virksomhedens samarbejdspartnere og leverandører forventes at overholde. Det kan blandt andet være værdier og principper inden for arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption. Kromann Reumert rådgiver om juridiske forhold, herunder kontrakt- og compliance-mæssige overvejelser, forbundet med implementeringen af virksomhedens -strategi. Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse af relevante -bestemmelser samt håndhævelsen heraf i kontrakter, herunder leverandørkontrakter, outsourcingkontrakter, sponsoraftaler, joint venture-aftaler og teknologianvendelses-/overførselsaftaler. Der skal endvidere tages stilling til forholdet til underleverandører, audit-besøg, compliance-rapportering, udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning/beføjelser ved manglende overholdelse af -bestemmelserne mv. UDBUDSRET OG OFFENTLIGE KONTRAKTER Regeringens handlingsplan (maj 2008) indebærer, at det ikke alene er erhvervsvirksomheder, der skal fokusere på, men også at Danmark som stat skal bidrage til udbredelsen. Dette sker blandt andet ved, at en række statslige institutioner tilslutter sig Global Compact. Den danske stat alene indkøber årligt for ca. 27. mia. kr., hertil kommer indkøb i kommuner, regioner, statslige aktieselskaber og offentligretlige organer, og dermed udgør ordregivende myndigheder en meget betydningsfuld indkøbermasse for danske erhvervsvirksomheder. Statslige tiltag omkring vil derfor smitte betydeligt af i det private erhvervsmarked. Offentlige myndigheders indkøb er underlagt udbudsreglerne, når værdien af en indkøbskontrakt overstiger bestemte tærskelværdier. Dermed skal kontraktindgåelsen følge fastlagte procedurer, hvor markedets aktører konkurrerer på de vilkår og betingelser, som myndigheden har sat op. Statens fokusområder Staten vil fremover inddrage i en række forskellige situationer, hvor staten som aktør har mulighed for at påvirke et samfundsansvar, f.eks. i form af grønne indkøb. Fokus vil være på områder, hvor: Staten foretager indkøb og derfor vil stille krav til de bydende virksomheder Staten yder støtte, hvad enten det er via f.eks. Vækstfonden, Eksportkreditfonden eller Industrialiseringsfonden for Udviklingslande De statslige aktieselskaber forpligtes til at rapportere om samfundsansvar og tilslutte sig Global Compact. Vilkår om vil kunne inddrages i forskellige faser, f.eks. i udvælgelsen, hvor myndigheden er forpligtet til at udelukke virksomheder, der er dømt for bestikkelse, ligesom myndigheden vil kunne kræve overholdelse af menneskerettigheder i EMRK- eller ILO-konventionerne eller opstille mindstekrav til energi- og miljøniveauer af relevans for den udbudte ydelse. Tilbud, der lever op til kravene vil blive en integreret del af offentlige kontrakter og dermed også en integreret del af udfordringerne i en udbudsprocedure det gælder både for ordregiverne, der skal tage hensyn til principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og for tilbudsgiverne, der skal leve op 10 11

7 til og konkurrere på vilkårene i et udbudsmateriale. Når vi rådgiver erhvervsvirksomheder i en situation som tilbudsgivere, er vi med til at kvalitetssikre tilbuddets indhold og dermed gøre en forskel i opfyldelsen af udbuddets vilkår f.eks. ved at sikre fokus på antikorruptionsprogrammer. Kromann Reumert bistår også virksomheder med at spejle myndighedernes krav og derved optimere muligheden for at få del i de statslige (og andre offentlige) kontrakter. ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Lovgivning og overenskomstfastsatte regler om arbejdstagerrettigheder skal selvfølgelig overholdes af danske virksomheder. Det gælder også regler om ligestilling, mangfoldighed og arbejdsmiljø. Som led i virksomhedernes sociale ansvar er det imidlertid mere og mere sædvanligt, at ledelsen tager initiativ til en mere proaktiv og holdningsorienteret tilgang til disse vigtige emner. Fakta Fællesstatslige indkøbsaftaler skal inddrage hensynet til, og på sigt vil formentlig også regionernes og kommunernes indkøb fokusere på det samfundsmæssige ansvar. Regeringens målsætning er, at 25 % af kommunale indkøb skal ske gennem udbud i Personalepolitikker Det vil typisk være i form af personalepolitikker, at virksomhederne forsøger at signalere og nedfælde deres holdninger. Kromann Reumert er ofte involveret i udformningen af sådanne politikker. Vi kan bidrage til at sikre, at politikkerne ikke kommer i strid med ikke-diskriminationsforbuddene vedrørende køn, alder, religion, nationalitet, seksuel orientering, handicap mv. Arbejdsmiljø På det arbejdsmiljømæssige områder rådgiver vi virksomheder om, hvordan de kan tilrettelægge arbejdspladsens indretning og arbejdets udførelse, således at medarbejdere med helbredsmæssige problemer eller handicap kan tilgodeses

8 KROMANN REUMERTS ORGANISATION Kromann Reumert sætter standarden i Danmark Kromann Reumert er Danmarks førende full service advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus, London og Bruxelles. Vi er mere end 543 medarbejdere, hvoraf 290 er jurister. får automatisk det helt rette ekspertteam. Samtidigt lægger vi vægt på at uddanne vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag, til glæde for klienten. Vi dækker i øjeblikket 24 forretningsområder, men arbejder kon- ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET FAST EJENDOM OG ENTREPRISERET INSOLVENS OG REKONSTRUKTION KONKURRENCERET PRIVATE CLIENTS SKATTER OG AFGIFTER VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE BANK- OG FINANSIERINGSRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET IP LIFE SCIENCE - LÆGEMIDLER OG BIOTEK PROCEDURE OG VOLDGIFT SØ- OG TRANSPORTRET VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE- TEKNOLOGI OG MEDIER COMPLIANCE, OG CORPORATE GOVERNANCE GENERATIONSSKIFTE IT OG OUTSOURCING MILJØRET OG OFFENTLIG RET SELSKABSRET OG ERHVERVSRET TELEKOMMUNIKATION ENERGIRET GERMAN DESK KAPITAL- MARKEDSGRUPPEN OUTBOUND SERVICES SHIPPING UDBUDSRET stant på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. Alle specialister ét sted I Kromann Reumert har hvert forretningsområde en ansvarlig partner. Den forretningsansvarlige partner arbejder tæt sammen med gruppernes øvrige partnere og jurister med at udvikle vores kompetencer og indsigt inden for det pågældende område. Vores mål er hele tiden at være på forkant med udviklingen og være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkelt område, og samlet. Så mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til, at vi konstant kan forny os selv og er opdaterede på det sidste nye blandt andet derfor sætter vi standarden. Ekspertteam på tværs Som full service advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille op med et team med forskellige specialister, der matcher lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt ikke vælge og fravælge, men Ligedelingsprincippet garanti for optimal løsning Kromann Reumert lever efter en regel om ligedeling af gevinster og risici i partnerkredsen. Det er vores klienters garanti for, at alle opgaver placeres der, hvor de løses bedst og mest konkurrencedygtigt. Ligedelingsprincippet betyder helt præcist, at alle partnere har en naturlig interesse i at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt, både juridisk og forretningsmæssigt. Vores virksomhedskultur betyder generelt, at der er et stort incitament til at sætte fællesskabets og dermed klientens interesser over egeninteressen. Jura med kommerciel forståelse I Kromann Reumert er forretningsforståelse en kerneværdi. Vores klienter oplever os som en engageret og opmærksom samarbejdspartner, der i tæt og konstruktiv dialog leverer forretningsmæssige løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende. Juristerne i de enkelte forretningsområder har et indgående kendskab til de forskellige brancher, så den juridiske rådgivning understøtter de kommercielle hensyn. 15

9 KONTAKT Caroline Pontoppidan partner Risk Management generelt Direkte: Mobil: Charlotte Hedegaard advokat generelt antikorruption Direkte: Mobil: KONTAKTPERSONER - Jørn Vestergaard-Jensen partner kontraktret Direkte: Mobil: Jette Hessellund Lauridsen Associeret partner kontraktret Direkte: Mobil: Pernille Asgaard Haaning ADVOKAT Energi-, klima- og miljøret kontraktret Direkte: Mobil:

10 Pia Kirstine Voldmester Associeret partner whistleblower-ordninger antikorruption Direkte: Mobil: Erik Bertelsen partner Udbudsret Direkte: Mobil: JEPPE OLSEN UDBUDSret ADVOKAT Udbudsret Direkte: Mobil: STAY UPDATED Tilmeld dig vores nyhedsbrev på Claus Juul Hansen partner arbejdstagerrettigheder HR Direkte: Mobil:

11 KØBENHAVN Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Tel: Fax: London Kromann Reumert 42 New Broad Street London EC2M 1JD England Tel: Fax: Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen Århus C Danmark Tel: Fax: Bruxelles Kromann Reumert Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Belgien Tel: Fax: Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med flere end 570 medarbejdere, hvoraf omkring 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles.

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA

KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA 1 Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med vores klienter og med baggrund i et indgående kendskab til deres organisation og forretning.

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS UN GLOBAL COMPACT BALSLEV, 2013 2 INDHOLD Erklæring om støtte til Global Compact Balslev Rådgivende Ingeniører A/S De 10 principper i Global Compact Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere