Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende"

Transkript

1 Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

2 FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive deres samfundsansvar, også kaldt Corporate Social Responsibility (). Virksomhederne skal således dokumentere deres arbejde med over for alle virksomhedens interessenter. Loven anbefaler, at virksomhederne tager udgangspunkt i en international anerkendt referenceramme og henviser til blandt andet FN s Global Compact, som du kan læse mere om i denne brochure. Som full service-advokatvirksomhed har Kromann Reumert specialister, der kan rådgive om, risk management og corporate governance samt relaterede områder. Vi kan således medvirke til, at din virksomhed er et skridt foran og har en proaktiv strategi, der lever op til loven, relevante kodeks og etiske retningslinjer. Du kan læse om: Generel introduktion til Antikorruption Energi, klima og miljø Kontraktretlige udfordringer Udbudsret og offentlige kontrakter Arbejdstagerrettigheder. Bagerst i denne brochure kan du se, hvilke jurister i Kromann Reumert du kan kontakte om spørgsmål inden for. GENEREL INTRODUKTION TIL Ved forretningsdrevet samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility () menes, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet miljø og klimamæssige forhold, antikorruption og arbejdstagerrettigheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter. En kommerciel strategi om at udvikle i forhold til den enkelte virksomheds kernekompetencer er afgørende for virksomhedens omdømme, integritet, i forhold til krav fra omverdenen og virksomhedens kunder. Såfremt samfundsansvar integreres i en virksomheds kerneforretning, kan det have følgende fordele: Engagerede medarbejdere, kundetilgang og loyalitet, innovation, bedre produkter og højere omsætning. Alt i alt kan en bæredygtigt drevet virksomhed være værdiskabende og give positiv effekt på bundlinjen. -rapportering Efter den 1. januar 2009 er det lovpligtigt at rapportere om virksomheders samfundsansvar. Loven omfatter virksomheder af offentlig interesse, dvs. børsnoterede virksomheder, større virksomheder (regnskabsklasse C), institutionelle investorer, investeringsforeninger og statslige aktieselskaber. Disse virksomheder skal nu rapportere om samfundsansvar i forbindelse med regnskabsafgivelse. De nye regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 og derefter. Rapporteringen af samfundsansvar kan ske i ledelsesberetningen i tilknytning til årsrapporten. Arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar kan blandt andet omfatte konkrete tiltag i forhold til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og samfundet i øvrigt. Fakta De nye regler findes i årsregnskabsloven ( 99a) vedrørende redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder. Lovændringen tager afsæt i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra maj 2008.

3 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER 1. menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 3. Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. De 10 principper Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. miljø 7-9 Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Virksomheder bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. antikorruption 10 Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. INTERNATIONALE REFERENCERAMMER Virksomheder opfordres af regeringen til at tage udgangspunkt i en internationalt anerkendt referenceramme og henvises til FN s principper for samfundsansvar: FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Endelig peges der på OECD s retningslinjer for multinationale selskaber. GLOBAL COMPACT Global Compacts 10 principper er alle lovregulerede og har bagvedliggende relevante konventioner. Om end konventionerne er tiltrådt af de fleste lande, bliver de ikke håndhævet af myndighederne. Det er derfor op til de enkelte virksomheder at udøve selvkontrol i forhold til internationale samhandelsparter. Vi bistår med rådgivning og fortolkning af de juridiske regelsæt i konventionen i relation til de virksomhedsspecifikke forhold. En virksomhed skal altid være i compliance; det vil sige overholde nationale lovgivningskrav og de internationale konventioner. Kromann Reumert anbefaler, at en virksomhed altid vurderer, hvorvidt deres samarbejdsparter lever op til de internationale regler og/eller til den enkelte virksomheds krav. Alle væsentlige kontrakter med leverandører bør gennemgås med -briller på. En af advokatens væsentlige roller er at sikre, at virksomhedsspecifikke krav, herunder misligholdelsesbeføjelser, er implementeret i kontrakter. I denne brochure kan du læse om de principper, som har størst anvendelse for danske virksomheder. 5

4 ANTIKORRUPTION Det er af afgørende betydning for en virksomhed ikke at blive indblandet i en korruptionssag, herunder afpresning og bestikkelse. En korruptionsanklage kan for virksomheden, ud over en PR-mæssig risiko, medføre omfattende juridiske sanktioner. Det kan være bøde og i særligt graverende tilfælde fængselsstraf. Virksomheder opfordres derfor til afhængig af størrelse, geografi og branche at tænke antikorruption ind i virksomhedens forretningsstrategi. Implementering Antikorruption implementeres i en virksomhed ved at: Overholde principperne i FN s Konvention mod korruption Stræbe efter høje etiske standarder og beskytte omdømmet Drive virksomhed med integritet, ærlighed og professionalisme Arbejde mod bestikkelse i enhver form. Virksomhederne kan indføje antikorruptionsklausuler i kontrakter med internationale samhandelsparter. Ligeledes kan man opfordre samhandelsparter til at fremvise retningslinjer eller politikker for, hvordan den pågældende virksomhed håndterer korruption og aktivt forsøger at bekæmpe korruption også i forhold til underleverandører. Virksomheder skal være opmærksomme på følgende risikoområder: Interessekonflikter Bestikkelse Facilitation payments Donationer Interaktion med leverandører Produktion internationalt Gaver Agenter. Antikorruption Fakta Den danske straffelovs 122 fastslår, at Den som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Antikorruptionsprogram Eksempel på implementering Politik og procedurer (codes of conduct) Compliance-træning (workshops, e-learning) Support funktioner Rådgivning Wistleblower hotline kontrol Intern hjemmeside virksomhedsmål ekstern RapPortering Compliance Socialt engagement Integritetsdrevet virksomhed 6

5 ENERGI, KLIMA OG MILJØ Miljømæssig ansvarlighed og anvendelse af miljøvenlige teknologier indgår i FN s Global Compact. I 2009 er Danmark vært ved FN s Klimakonference (COP15), hvor målet er at nå en ny global klimaaftale. forhold i Danmark og EU. Rådgivningen omfatter blandt andet pris- og leveringsvilkår for elektricitet, varme, vand, gas, energirelaterede støtteordninger, vindmølleprojekter i ind- og udland, licensvilkår og aftaleforhold vedrørende olie- og gasefterforskning og -produktion i Nordsøen. På den politiske scene Fokus på miljø, klima og energipolitik er intensiveret gennem de seneste år og er prioriteret højt på den politiske scene - både nationalt og internationalt. Årsagerne er blandt andet klimaforandringerne og en stadig stigende bekymring for afhængigheden af fossile brændsler samt miljø- og sikkerhedspolitiske hensyn. Der er derfor kommet øget fokus på at sikre og optimere den eksisterende energiforsyning, ligesom der er et voksende fokus på at reducere energikildernes påvirkning af miljøet og afhængigheden af fossile brændsler. Der satses på grøn energi og en reduktion af energiforbruget, hvilket skal medvirke til at nedbringe CO2-udslippet. Vi rådgiver også i relation til CO2-kvotereguleringen samt indgåelse af aftaler om projektkreditter (JI- og CDMkreditter) og teknologioverførsel mv. Vi har endvidere stor erfaring med juridisk rådgivning inden for udvikling af morgendagens nye og miljøvenlige teknologier (cleantech), herunder fremtidens el-biler, 1.- og 2.-generationsbiobrændstoffer (bioethanol), CO2-lagring (CCS Carbon Capture and Storage) og solenergi mv. Vores rådgivning omfatter endvidere forskellige miljøretlige aspekter relateret til, herunder miljømærkning, miljøcertificering, miljøledelse samt virksomhedsregulering i forhold til anvendelse af kemikalier, luftforurening, spildevand og støjforhold, affaldsregulering og jordforurening. Vær i medvind Kromann Reumert har en mangeårig og dybtgående erfaring med rådgivning om energi, klima- og miljørelaterede Kromann Reumert bistår herudover med at udarbejde og implementere energi, klima- og miljøforhold som led i virksomhedernes -strategi. 8 9

6 KONTRAKTRETLIGE UDFORDRINGER Ansvarlig styring af samarbejdspartnere og leverandører er et vigtigt værktøj, når virksomheder skal arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Den danske regering anfører i sin handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (maj 2008), at virksomheder og investorer har en central rolle i at fremme samfundsansvar. En række statslige virksomheder anvender i dag etiske regelsæt som led i deres leverandørstyring. En vurdering af de konkrete forhold (herunder branchetype, imageforhold, risikovurdering af leverandører, internationale relationer, krav fra kunder mv.) vil have betydning for, hvordan den enkelte virksomhed tilrettelægger de krav, der stilles til samarbejdspartnere og leverandører på baggrund af virksomhedens -strategi. Leverandørstyring Kromann Reumert bistår klienter, som ønsker at få udarbejdet en virksomhedsspecifik Code of Conduct, der indeholder de værdier og principper, som virksomhedens samarbejdspartnere og leverandører forventes at overholde. Det kan blandt andet være værdier og principper inden for arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption. Kromann Reumert rådgiver om juridiske forhold, herunder kontrakt- og compliance-mæssige overvejelser, forbundet med implementeringen af virksomhedens -strategi. Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse af relevante -bestemmelser samt håndhævelsen heraf i kontrakter, herunder leverandørkontrakter, outsourcingkontrakter, sponsoraftaler, joint venture-aftaler og teknologianvendelses-/overførselsaftaler. Der skal endvidere tages stilling til forholdet til underleverandører, audit-besøg, compliance-rapportering, udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning/beføjelser ved manglende overholdelse af -bestemmelserne mv. UDBUDSRET OG OFFENTLIGE KONTRAKTER Regeringens handlingsplan (maj 2008) indebærer, at det ikke alene er erhvervsvirksomheder, der skal fokusere på, men også at Danmark som stat skal bidrage til udbredelsen. Dette sker blandt andet ved, at en række statslige institutioner tilslutter sig Global Compact. Den danske stat alene indkøber årligt for ca. 27. mia. kr., hertil kommer indkøb i kommuner, regioner, statslige aktieselskaber og offentligretlige organer, og dermed udgør ordregivende myndigheder en meget betydningsfuld indkøbermasse for danske erhvervsvirksomheder. Statslige tiltag omkring vil derfor smitte betydeligt af i det private erhvervsmarked. Offentlige myndigheders indkøb er underlagt udbudsreglerne, når værdien af en indkøbskontrakt overstiger bestemte tærskelværdier. Dermed skal kontraktindgåelsen følge fastlagte procedurer, hvor markedets aktører konkurrerer på de vilkår og betingelser, som myndigheden har sat op. Statens fokusområder Staten vil fremover inddrage i en række forskellige situationer, hvor staten som aktør har mulighed for at påvirke et samfundsansvar, f.eks. i form af grønne indkøb. Fokus vil være på områder, hvor: Staten foretager indkøb og derfor vil stille krav til de bydende virksomheder Staten yder støtte, hvad enten det er via f.eks. Vækstfonden, Eksportkreditfonden eller Industrialiseringsfonden for Udviklingslande De statslige aktieselskaber forpligtes til at rapportere om samfundsansvar og tilslutte sig Global Compact. Vilkår om vil kunne inddrages i forskellige faser, f.eks. i udvælgelsen, hvor myndigheden er forpligtet til at udelukke virksomheder, der er dømt for bestikkelse, ligesom myndigheden vil kunne kræve overholdelse af menneskerettigheder i EMRK- eller ILO-konventionerne eller opstille mindstekrav til energi- og miljøniveauer af relevans for den udbudte ydelse. Tilbud, der lever op til kravene vil blive en integreret del af offentlige kontrakter og dermed også en integreret del af udfordringerne i en udbudsprocedure det gælder både for ordregiverne, der skal tage hensyn til principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og for tilbudsgiverne, der skal leve op 10 11

7 til og konkurrere på vilkårene i et udbudsmateriale. Når vi rådgiver erhvervsvirksomheder i en situation som tilbudsgivere, er vi med til at kvalitetssikre tilbuddets indhold og dermed gøre en forskel i opfyldelsen af udbuddets vilkår f.eks. ved at sikre fokus på antikorruptionsprogrammer. Kromann Reumert bistår også virksomheder med at spejle myndighedernes krav og derved optimere muligheden for at få del i de statslige (og andre offentlige) kontrakter. ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Lovgivning og overenskomstfastsatte regler om arbejdstagerrettigheder skal selvfølgelig overholdes af danske virksomheder. Det gælder også regler om ligestilling, mangfoldighed og arbejdsmiljø. Som led i virksomhedernes sociale ansvar er det imidlertid mere og mere sædvanligt, at ledelsen tager initiativ til en mere proaktiv og holdningsorienteret tilgang til disse vigtige emner. Fakta Fællesstatslige indkøbsaftaler skal inddrage hensynet til, og på sigt vil formentlig også regionernes og kommunernes indkøb fokusere på det samfundsmæssige ansvar. Regeringens målsætning er, at 25 % af kommunale indkøb skal ske gennem udbud i Personalepolitikker Det vil typisk være i form af personalepolitikker, at virksomhederne forsøger at signalere og nedfælde deres holdninger. Kromann Reumert er ofte involveret i udformningen af sådanne politikker. Vi kan bidrage til at sikre, at politikkerne ikke kommer i strid med ikke-diskriminationsforbuddene vedrørende køn, alder, religion, nationalitet, seksuel orientering, handicap mv. Arbejdsmiljø På det arbejdsmiljømæssige områder rådgiver vi virksomheder om, hvordan de kan tilrettelægge arbejdspladsens indretning og arbejdets udførelse, således at medarbejdere med helbredsmæssige problemer eller handicap kan tilgodeses

8 KROMANN REUMERTS ORGANISATION Kromann Reumert sætter standarden i Danmark Kromann Reumert er Danmarks førende full service advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus, London og Bruxelles. Vi er mere end 543 medarbejdere, hvoraf 290 er jurister. får automatisk det helt rette ekspertteam. Samtidigt lægger vi vægt på at uddanne vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag, til glæde for klienten. Vi dækker i øjeblikket 24 forretningsområder, men arbejder kon- ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET FAST EJENDOM OG ENTREPRISERET INSOLVENS OG REKONSTRUKTION KONKURRENCERET PRIVATE CLIENTS SKATTER OG AFGIFTER VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE BANK- OG FINANSIERINGSRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET IP LIFE SCIENCE - LÆGEMIDLER OG BIOTEK PROCEDURE OG VOLDGIFT SØ- OG TRANSPORTRET VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE- TEKNOLOGI OG MEDIER COMPLIANCE, OG CORPORATE GOVERNANCE GENERATIONSSKIFTE IT OG OUTSOURCING MILJØRET OG OFFENTLIG RET SELSKABSRET OG ERHVERVSRET TELEKOMMUNIKATION ENERGIRET GERMAN DESK KAPITAL- MARKEDSGRUPPEN OUTBOUND SERVICES SHIPPING UDBUDSRET stant på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. Alle specialister ét sted I Kromann Reumert har hvert forretningsområde en ansvarlig partner. Den forretningsansvarlige partner arbejder tæt sammen med gruppernes øvrige partnere og jurister med at udvikle vores kompetencer og indsigt inden for det pågældende område. Vores mål er hele tiden at være på forkant med udviklingen og være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkelt område, og samlet. Så mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til, at vi konstant kan forny os selv og er opdaterede på det sidste nye blandt andet derfor sætter vi standarden. Ekspertteam på tværs Som full service advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille op med et team med forskellige specialister, der matcher lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt ikke vælge og fravælge, men Ligedelingsprincippet garanti for optimal løsning Kromann Reumert lever efter en regel om ligedeling af gevinster og risici i partnerkredsen. Det er vores klienters garanti for, at alle opgaver placeres der, hvor de løses bedst og mest konkurrencedygtigt. Ligedelingsprincippet betyder helt præcist, at alle partnere har en naturlig interesse i at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt, både juridisk og forretningsmæssigt. Vores virksomhedskultur betyder generelt, at der er et stort incitament til at sætte fællesskabets og dermed klientens interesser over egeninteressen. Jura med kommerciel forståelse I Kromann Reumert er forretningsforståelse en kerneværdi. Vores klienter oplever os som en engageret og opmærksom samarbejdspartner, der i tæt og konstruktiv dialog leverer forretningsmæssige løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende. Juristerne i de enkelte forretningsområder har et indgående kendskab til de forskellige brancher, så den juridiske rådgivning understøtter de kommercielle hensyn. 15

9 KONTAKT Caroline Pontoppidan partner Risk Management generelt Direkte: Mobil: Charlotte Hedegaard advokat generelt antikorruption Direkte: Mobil: KONTAKTPERSONER - Jørn Vestergaard-Jensen partner kontraktret Direkte: Mobil: Jette Hessellund Lauridsen Associeret partner kontraktret Direkte: Mobil: Pernille Asgaard Haaning ADVOKAT Energi-, klima- og miljøret kontraktret Direkte: Mobil:

10 Pia Kirstine Voldmester Associeret partner whistleblower-ordninger antikorruption Direkte: Mobil: Erik Bertelsen partner Udbudsret Direkte: Mobil: JEPPE OLSEN UDBUDSret ADVOKAT Udbudsret Direkte: Mobil: STAY UPDATED Tilmeld dig vores nyhedsbrev på Claus Juul Hansen partner arbejdstagerrettigheder HR Direkte: Mobil:

11 KØBENHAVN Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Tel: Fax: London Kromann Reumert 42 New Broad Street London EC2M 1JD England Tel: Fax: Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen Århus C Danmark Tel: Fax: Bruxelles Kromann Reumert Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Belgien Tel: Fax: Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med flere end 570 medarbejdere, hvoraf omkring 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles.

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere