Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark."

Transkript

1 Marts 2013 Rammeaftale for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten til at løse opgaver som genreorganisation for jazz og beslægtede genrer. Der kan findes yderligere oplysninger om JazzDanmark på Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for JazzDanmarks strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af JazzDanmarks virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for JazzDanmark som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse Økonomisk grundlag JazzDanmarks virksomhed finansieres af offentlige driftstilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. CVR-nr:

2 Side 2 Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011, som de fremgår af institutionens årsrapport, og af de budgetterede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau Kr niveau 2013-niveau Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Tilskud fra fonde Sponsorindtægter Egenindtægter Finansielle indtægter Nettoindtægter andre virksomhedsområder Indtægter i alt Egenkapital, ultimo Driftstilskuddet ydes af Statens Kunstråds tilskudsbevilling på finansloven, konto Musikformål. Tilskuddet forventes de følgende aftaleår opregnet med satsen for tilskudsbevillingen på finansloven. Hvis bevillingsområdet pålægges besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. 2. Formål m.v Musikudvalgets formål og vision for JazzDanmark Kunstrådets Musikudvalg har besluttet følgende formål og vision for genreorganisationerne: Formål: Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker gennem projektvirksomhed, netværksvirksomhed, rådgivning, formidling og tilskudsvirksomhed inden for de rytmiske musikgenrer og den nye kompositionsmusik. Vision: Genreorganisationerne skal være netværksbaserede, musikalske og dynamiske kraftcentre, som hver for sig og i fællesskab fremmer et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet JazzDanmarks mission og vision: JazzDanmark har formuleret følgende mission og vision for sin virksomhed i aftaleperioden: Mission JazzDanmark øger mulighederne for jazzen i Danmark og dansk jazz i udlandet for musikere, spillesteder og den øvrige branche således at jazzen når ud til et voksende publikum, som får stadig bedre oplevelser. Vision JazzDanmarks vision for perioden er delt op i to dele én del som omhandler JazzDanmarks position i jazzmiljøet, og én del som omhandler jazzmusikkens position i samfundet: Internt i jazzmiljøet er det JazzDanmarks vision at aktørerne i jazzmiljøet ved præcis hvad JazzDanmark tilbyder, og værdsætter JazzDanmark som sparringspartner,

3 Side 3 aktørerne opfatter JazzDanmark som en transparent organisation, organisationen får styrket sin unikke position, sin særlige profil og sine professionelle kompetencer. For jazzmusikken er det JazzDanmarks vision at et øget antal publikum, lyttere, læsere og seere på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag stifter bekendtskab med jazz enten live eller gennem forskellige medier, jazz-genren udøves og præsenteres af en mangfoldighed af aktører, både hvad angår køn, alder, etnicitet og geografisk baggrund, samt at disse aktører arbejder stærkt sammen og skaber synergi i og omkring jazzen jazzen bestandigt formår at placere sig i nytænkende og overraskende sammenhænge og betragtes som en innovativ genre, kvaliteten i musikken samt dansk jazz position på den internationale scene bevares og styrkes over tid. JazzDanmark har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på 3. Opgaver og resultatmål for JazzDanmark Genreorganisationerne modtager driftstilskud til løsning af følgende fem opgaver (1) Projektvirksomhed, (2) Netværksvirksomhed, (3) Rådgivning, (4) Formidling og (5) Tilskudsvirksomhed. Med udgangspunkt i mission og vision og på grundlag af JazzDanmarks strategi er der aftalt nedenstående resultatmål for de fem opgaver:

4 Side 4 Opgave Projektvirksomhed Netværksvirksomhed Rådgivning Formidling Tilskudsvirksomhed Resultatmål JazzDanmarks projekter bevirker, at et mangfoldigt og øget antal publikum præsenteres for dansk jazz af en høj kvalitet og oplever bredden i den danske jazzscene. JazzDanmarks internationale projekter baner vejen for musikere med internationale ambitioner og bidrager derigennem til at styrke dansk jazz position på den internationale scene. JazzDanmarks projekter kommunikeres, forberedes og formidles på et niveau, der sætter standarden for den øvrige branche, hvorved JazzDanmarks position i miljøet styrkes. Gennem JazzDanmarks netværksaktiviteter etableres frugtbare samarbejdsrelationer med henblik på at skabe øget interesse for dansk jazz og/eller øget synergi blandt aktørerne på den danske jazzscene. JazzDanmark faciliterer møder på tværs af genrer og kunstformer, for derigennem at give en mangfoldighed af musikere og øvrige aktører nye muligheder for at præsentere, samt publikum nye muligheder for at opleve musikken. JazzDanmark assisterer miljøets andre aktører ved at yde målrettet rådgivning med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over jazzmiljøet såvel som tilstødende miljøer. JazzDanmarks medvirker til en innovativ og fornyet formidling af dansk jazzmusik af international standard til publikum på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag i både ind- og udland. JazzDanmark skaber øget opmærksomhed omkring jazzen ved at assistere andre aktører i hele landet i at formidle viden om deres kulturelle tilbud, både lokalt og nationalt. Gennem JazzDanmark-puljen medvirker JazzDanmark til at realisere kunstneriske projekter der sikrer en fortsat og øget formidling af dansk jazz internationalt og er dermed medvirkende til at fastholde og udvikle dansk jazz position på det internationale marked. Kriterierne for uddeling fra JazzDanmarks tilskudspuljer er nemme at forstå, og ansøgningsproceduren såvel som den øvrige sagsgang er brugervenlig. JazzDanmark supplerer økonomiske tilskud med relevant rådgivning og netværksdeling. I tilknytning til strategi og mål har JazzDanmark opstillet en række nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal, som ikke har karakter af resultatkrav, er vedlagt som bilag 3 og anvendes i øvrigt i den årlige resultatopfølgning. 4. Rapportering og tilsyn JazzDanmark er omfattet af Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger.

5 Side Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med JazzDanmark en evaluering i Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Til brug for mødet indsender JazzDanmark en midtvejsstatus, som gør rede for organisationens virksomhed de første to år af aftalen, status på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af JazzDanmarks virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra Åbenhed og gennemsigtighed JazzDanmark kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter Tilskudsvirksomhed 4.3. Løbende dialog JazzDanmark har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale Tilsyn Det offentlige tilsyn med JazzDanmark efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater. 5. Underskrifter Den 11. marts 2013 For Statens Kunstråds Musikudvalg Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For JazzDanmark Jesper Løvdal, bestyrelsesformand Lars Winther, sekretariatsleder

6 Side 6 Bilag: 1. JazzDanmarks strategi JazzDanmark budget Nøgletal og indikatorer

7 STRATEGI FOR JAZZDANMARK INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser... 8

8 Justeret strategi for JazzDanmark Side 2 af 12 FORMÅL JazzDanmark øger mulighederne for jazzen i Danmark og dansk jazz i udlandet for musikere, spillesteder og den øvrige branche således at jazzen når ud til et voksende publikum, som får stadig bedre oplevelser. AKTUELLE POLITISKE MÅLSÆTNINGER Den overordnede politiske målsætning for genreorganisationerne er defineret i Musikloven og uddybet i Statens Kunstråds Musikudvalgs formål for genreorganisationerne: Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. De aktuelle politiske målsætninger for kunst- og kulturområdet er defineret i bl.a. Kulturministerens Musikhandlingsplan, Statens Kunstråds Handlingsplan og Det Internationale Kulturpanels Handlingsplan og tæller en bred vifte af såvel generelle som mere konkrete mål. Fra flere instanser bl.a. Kulturministeren - er defineret et ønsket fokus på kønsbalancen i og omkring kultur- og musiklivet. Det konkluderes bl.a., at der er behov for initiativer målrettet børn og unge piger med henblik på at skabe og synliggøre rollemodeller i forhold til at nuancere pigers og kvinders instrumentvalg og musikalske karrierevalg. Både Statens Kunstråd og Det Internationale Kulturpanel nævner børn og unge og deres møde med, tilgang til samt forbrug af kunst og kultur som et fokus-punkt. Her beskrives bl.a. et ønsket fokus på kønsbalance i og omkring musiklivet, en indsats for at tiltrække og fastholde børn og unge som både forbrugere, skabere og udøvere af kultur. UDFORDRINGER FOR JAZZGENREN Nedenfor er (i ikke-prioriteret/vægtet rækkefølge) beskrevet seks konkrete udfordringer for jazzgenren og JazzDanmarks arbejde. Et begrænset mediebillede Én af jazzgenrens og dermed JazzDanmarks største udfordringer er fortsat den manglende synlighed i mediebilledet, hvilket gør det svært at tiltrække nyt publikum til genren. Det er desværre de færreste danskere forundt at stifte bekendtskab med jazzmusik gennem medierne, med mindre det er selvvalgt, og det skaber en udfordring i forhold til, hvordan disse mennesker så kan nås. Synlighed på sociale medier og den digitale platform generelt er ekstremt vigtigt, særligt fordi det er her, det unge publikum færdes og kan nås. Også nytænkning hvad angår produktion af indhold til TV (både traditionelt TV og web-tv), radio såvel som trykte medier, samt en generel påvirkning af og dialog med disse medier er nødvendig. Det er vigtigt, at JazzDanmark indgår i en dialog, hvorigennem der forhåbentlig kan findes modeller og metoder, der er interessante for alle parter og dermed levedygtige. Nye finansieringsformer Med JazzDanmarks økonomiske råderum er det nødvendigt at arbejde målrettet og kreativt for at sikre nye finansieringsformer til jazz-relaterede projekter, som kan være til gavn for genren generelt såvel som for de enkelte aktører. Organisationen har igennem en længere årrække i varierende grad nydt godt af tilskud fra diverse puljer og fonde, såvel offentlige som private, imens finansieringen fra private virksomheder i form af for eksempel sponsorater har været relativt begrænset. JazzDanmark skal arbejde for i samarbejde med enkelte aktører inden for såvel jazzen som relaterede genrer/områder at skabe projekter og aktiviteter, som kan være lukrative for private aktører at indgå økonomisk i for derigennem at få jazzmusikken ud til et bredere publikum.

9 Justeret strategi for JazzDanmark Side 3 af 12 Tiltrækning af nyt publikum Jazz-genren har traditionelt set været en genre, hvor publikummets gennemsnitsalder har været en del højere end inden for mainstream genrerne, hvilket konkret betyder, at der er en risiko for, at en substantiel del af genrens publikum er væk i løbet af år. Parallelt er der blandt yngre publikumsgrupper et stadigt blomstrende eklektisk forhold til musiklytning; hvor lyttere tidligere havde behov for at høre til en specifik genre og identificere sig med denne, har flere lyttere i dag intet særligt tilhørsforhold til en genre, end at det er god (eller dårlig) musik. For jazz-genren må dette betragtes som en mulighed, og JazzDanmark skal være med til at synliggøre jazzen og gøre den attraktiv over for det unge og potentielt fremtidige publikum, bl.a. ved at forstå dette publikum og deres musikforbrug. Fastholdelse af voksne musikere Der er i dagens Danmark en mangfoldighed af aktører, der arbejder for at gøde vækstlaget, hjælpe de unge frem og støtte op om upcoming-scenen. Dette arbejde skal fastholdes, men samtidig skal der også arbejdes for at fastholde de voksne musikere, der har brugt mange år på at dygtiggøre sig og skabe en stærk musikalsk identitet. Mange musikere oplever at virkeligheden banker på, når de når en alder på 30+, og ting som børn, fremtid, boligsituation og sågar pensionsopsparing begynder at fylde mere, end de gjorde, da man var ung og studerende. Det er naturligt at unge mennesker har skiftende interesser, og ambitionen skal ikke være at fastholde alle, der nogensinde er begyndt at spille et instrument men JazzDanmark skal som den bredtfavnende jazz-organisation i Danmark også tilgodese de mere modne musikere og støtte op om en videre udvikling af deres karriere for at sikre, at der ikke går et stort musikalsk potentiale tabt her. Kønsbalancen i jazzen Som inden for mange andre genrer er kønsbalancen i jazzen skæv. Det er en udfordring, som hver enkelt genreområde må arbejde med, men som også i allerhøjeste grad lægger op til genrebredt samarbejde. Særligt gennem de seneste par år har JazzDanmark været opmærksomme på kønsbalancen i afviklede projekter og aktiviteter, men der er samtidig en nødvendighed i at fokusere på kønsbalancen i vækstlaget at tiltrække flere unge, kvindelige musikere til scenerne. En presset live-scene I en tid, hvor tilbuddene på den kulturelle scene aldrig har været flere og mere mangfoldige, oplever flere jazzspillesteder større såvel som mindre at det er svært at tiltrække publikum og få de økonomisk hjul til at køre rundt. JazzDanmark vil tage en aktiv rolle i at assistere spillestederne i arbejdet med nye indtjeningsmuligheder og publikumsudvikling, både på et generelt og individuelt plan og over hele det brede spektrum af stilarter inden for jazzmusikken. MULIGHEDER FOR JAZZGENREN Nedenfor er (i ikke-prioriteret/vægtet rækkefølge) beskrevet fire konkrete muligheder for jazzgenren og JazzDanmarks arbejde. Jazzens internationale format og dansk jazz internationale niveau Jazz er et internationalt tonesprog, og skønt Danmark ikke er jazzens oprindelsesland, viser omtale af dansk jazz i udlandet såvel udgivelser som reportager fra fx Copenhagen Jazz Festival at jazz har internationalt niveau, som gang på gang imponerer udenlandsk publikum såvel som meningsdannere. Danske jazzmusikere begår sig scenevant på de udenlandske spillesteder og festivaler, og den stadigt stigende søgning på JazzDanmark-puljen vidner om en stigende efterspørgsel efter dansk jazz i udlandet. Samtidig ser JazzDanmark, fx på Summer Session-stævnet, danske musikere begå sig side om side og på niveau med udenlandske kapaciteter, ofte så overbevisende, at nye samarbejder opstår på tværs af landegrænserne. JazzDanmark har derfor gode muligheder for at promovere dansk jazz i udlandet og over for udenlandske samarbejdspartnere og meningsdannere. Samtidig giver en tæt forbindelse til udenlandske

10 Justeret strategi for JazzDanmark Side 4 af 12 samarbejdspartnere god mulighed for at arbejde med promovering af dansk jazz med afsæt i kulturel udveksling med andre lande og regioner. Jazzens mange stilarter og indpakninger Det er JazzDanmarks opfattelse, af lysten til at lege med jazzens indpakning, og måden den serveres på over for publikum, aldrig har været større. På trods af en generel afmatning af pladebranchen, registreres et stadigt højt antal af udgivelser inden for genren, og den stilistiske spredning er imponerende. Samtidig er der flere og flere jazzmusikere, der rider med på den digitale bølge og fx udgiver deres plader digitalt, livestreamer koncerter over internettet eller kommunikerer med fans over hele verden gennem sociale medier o. lign. Koncertrækker, festivaler i festivaler og andre græsrodsinitiativer skyder op, og JazzDanmark ønsker at støtte op, om den mulighed denne initiativrigdom fra miljøet giver for at præsentere jazzen for nye og interesserede publikumsgrupper. Stor tilslutning til JazzDanmarks aktiviteter Fra kunstnerne og andre aktørers side ses en stabil og stor tilslutning til JazzDanmarks projekter både dem som kan betyde direkte indtjening til kunstnerne, og dem som kræver en indsats nu og her for måske på sigt at kunne give afkast. Det betyder at JazzDanmark i så godt som alle projekter og aktiviteter har mulighed for at tegne et bredt og varieret og dermed retvisende billede af den danske jazzscene, hvad enten det drejer sig om en stand på en tysk messe, koncertfremstød i udlandet eller indenlandske aktiviteter. Denne tilslutning fra miljøet er essentiel, for at JazzDanmark med oprejst pande kan påstå at repræsentere dansk jazz som helhed, og den vidner samtidig om en stor opbakning til de valgte arbejdsmetoder og prioriteringer. Mange potentielle samarbejdspartnere Det danske kulturelle landskab består af et væld af organisationer, spillesteder og andre aktører. Således er der gode muligheder for at arbejde sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere om organisationens opgaver. JazzDanmark oplever en stor velvilje fra i særdeleshed de øvrige organisationer (genreorganisationer, faglige organisationer og interesseorganisationer) og aktører (pladeselskaber o. lign) til at samarbejde og også til at bakke op om JazzDanmarks arbejde. Men også hos spillestederne, såvel de regionale som de honorarstøttede, ligger en række potentielt meget stærke samarbejdspartnere. JazzDanmark kan og vil assistere spillestederne i deres formidlingsopgaver, og dermed medvirke til at jazzen når ud til et større publikum samtidig med, at det eksisterende publikum fastholdes på deres egne præmisser. Ydermere har JazzDanmark gennem det sidste års arbejde erfaret, at projekter i udlandet kan styrkes yderligere ved at samarbejde med danske spillesteder, som kan lægge scene til i forbindelse med kulturelle udvekslingsprojekter. Samarbejde med andre genreorganisationer JazzDanmark har i en årrække samarbejdet med de andre genreorganisationer i Danmark for at skabe tværgående projekter til fordel for begge parter. Eksempler inkluderer JazzDanmarks tilstedeværelse på SPOT Festivalen, koncerter i samarbejde med Wundergrund Festival, PR-samarbejde omkring DMA Jazz, World og Folk og samarbejde med World Music Denmark om fx Projekt Pressekit, det internationale fremstød Danish Vibes og en række administrative løsninger i de fælles lokaler på Blegdamsvej 4. Der gemmer sig store muligheder i samarbejde genreorganisationerne iblandt, og denne mulighed vil JazzDanmark fortsat arbejde med på tværs af opgaveområderne i de kommende år. VISION JazzDanmarks vision for perioden er delt op i to dele én del som omhandler JazzDanmarks position i jazzmiljøet, og én del som omhandler jazzmusikkens position i samfundet:

11 Justeret strategi for JazzDanmark Side 5 af 12 Internt i jazzmiljøet er det JazzDanmarks vision at aktørerne i jazzmiljøet ved præcis hvad JazzDanmark tilbyder, og værdsætter JazzDanmark som sparringspartner, aktørerne opfatter JazzDanmark som en transparent organisation, organisationen får styrket sin unikke position, sin særlige profil og sine professionelle kompetencer. For jazzmusikken er det JazzDanmarks vision at et øget antal publikum, lyttere, læsere og seere på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag stifter bekendtskab med jazz enten live eller gennem forskellige medier, jazz-genren udøves og præsenteres af en mangfoldighed af aktører, både hvad angår køn, alder, etnicitet og geografisk baggrund, samt at disse aktører arbejder stærkt sammen og skaber synergi i og omkring jazzen, jazzen bestandigt formår at placere sig i nytænkende og overraskende sammenhænge og betragtes som en innovativ genre, kvaliteten i musikken samt dansk jazz position på den internationale scene bevares og styrkes over tid. RESULTATMÅL OG METODER JazzDanmarks arbejde kan inddeles i følgende fem opgaver (1) Projektvirksomhed, (2) Netværksvirksomhed, (3) Rådgivning, (4) Formidling og (5) Tilskudsvirksomhed. (1) Projektvirksomhed: JazzDanmarks projektvirksomhed omhandler profilering af dansk jazz i udlandet, internationale kulturudvekslingsprojekter, festivalsamarbejder, vækstlagspleje, videreuddannelse og karriereudvikling. Resultatmålene for projekterne kan variere alt efter projektets konkrete karakter og den benyttede metode, men en fælles målsætning for alle projekter, JazzDanmark er involveret i, er at projektet skal involvere de mest muligt kvalificerede partnere for dermed at opnå den størst mulige effekt og kvalitet. Denne involvering af andre partnere kan være på rent og skær rådgivnings- og netværksplan, såvel som den kan engagere partnere mere direkte i afviklingen af et konkret projekt. Dette går hånd i hånd med Musikudvalgets vision om, at genreorganisationerne skal være kraftcentre JazzDanmark ønsker ikke at være verdensmestre i alt, men ønsker først og fremmest at være verdensmester i at kende den helt rigtige balance mellem, hvornår organisationen selv skal producere, og hvornår der bør hentes hjælp ind udefra for at opnå det bedst mulige resultat. Ofte vil en kombination være den rigtige løsning med en bred involvering af eksterne arrangører, som respekterer og ønsker at arbejde sammen med JazzDanmark, og som kan bidrage til et projekts kvalitet og professionalisme for på den måde, at opnå den størst mulige effekt. Resultatmål 1.1) JazzDanmarks projekter bevirker at et mangfoldigt og øget antal publikum præsenteres for dansk jazz af en høj kvalitet og oplever bredden i den danske jazzscene. 1.2) JazzDanmarks internationale projekter baner vejen for musikere med internationale ambitioner og bidrager derigennem til at styrke dansk jazz position på den internationale scene. 1.3) JazzDanmarks projekter kommunikeres, forberedes og formidles på et niveau, der sætter standarden for den øvrige branche, hvorved JazzDanmarks position i miljøet styrkes. Metoder: Internationale fremstød Festivalsamarbejder Vækstlagspleje Videreuddannelse

12 Justeret strategi for JazzDanmark Side 6 af 12 Karriereudvikling (2) Netværksvirksomhed: JazzDanmark udøver netværksvirksomhed dels som en del af projektvirksomhed (da projekterne ofte vil have en netværksmæssig tillægseffekt) og dels som separate, dedikerede aktiviteter. For JazzDanmarks netværksvirksomhed er den overordnede målsætning, at netværksaktiviteterne skal have professionel karakter, en dybdegående og langvarig effekt, samt at aktiviteterne opfylder et reelt behov fx at de deltagende parter i et givent netværk ville have ringe mulighed for at mødes uden JazzDanmarks deltagelse i og arbejde med netværket. Derudover vil JazzDanmark arbejde for at facilitere netværk og møder på tværs af såvel genrer som kunstformer, for at plante frø fra jazzen så mange steder som muligt, og samtidig samle impulser til fremtidens jazzmusik fra så mange steder som muligt. Dermed kan netværksaktiviteter også være med til at tiltrække nyt publikum. Resultatmål: 2.1) Gennem JazzDanmarks netværksaktiviteter etableres frugtbare samarbejdsrelationer med henblik på at skabe øget interesse for dansk jazz og/eller øget synergi blandt aktørerne på den danske jazzscene. 2.2) JazzDanmark faciliterer møder på tværs af genrer og kunstformer, for derigennem at give en mangfoldighed af musikere og øvrige aktører nye muligheder for at præsentere, samt publikum nye muligheder for at opleve musikken. Metoder: Netværksaktiviteter for branche Netværksaktiviteter for musikere Netværksaktiviteter for organisationen (3) Rådgivning: For JazzDanmarks rådgivningsvirksomhed er den overordnede ambition, at aktørerne opfatter JazzDanmark som det naturlige første kontaktpunkt for rådgivning uanset emnet. JazzDanmark vil kunne rådgive om nogle emner og områder selv, og hvad angår andre områder, vil det være nødvendigt at henvise videre til andre, mere specifikke kapaciteter. Internt vil JazzDanmark arbejde med at kortlægge og strukturere organisationens viden samt blive klar på, hvilke kompetenceområder organisationens sekretariat bevæger sig indenfor. Samtidig vil JazzDanmark fortsat søge og pleje strategiske alliancer og deltage i netværk, som kan danne den bedst mulige ballast for at få dirigeret rådgivningssøgende det helt rigtige sted hen med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over miljøet og tilstødende miljøer. Resultatmål: 3.1) JazzDanmark assisterer miljøets andre aktører ved at yde målrettet rådgivning med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over jazzmiljøet såvel som tilstødende miljøer. Metoder: Online vejledning Personlig rådgivning (4) Formidling: Historien og mentaliteten bag jazzen er en integreret del af formidlingen af alle organisationens projekter. Det er JazzDanmarks opfattelse, at der er en god mulighed for at kombinere fx koncerter med artist-talks og andre elementer, som kan give publikum jazz-vante såvel som nybegyndere en øget indsigt i og bagom musikken. Såfremt dette gøres med behørig skelen til det konkrete publikum, mener vi, at man med enkle virkemidler kan bidrage til en forøget forståelse af, hvad musikken kan og gør for og ved samfundet.

13 Justeret strategi for JazzDanmark Side 7 af 12 Det er også i høj grad i arbejdet med formidling, at udfordringen med at tiltrække nyt publikum tages op. Jazzgenrens lidt støvede ry, særligt blandt de yngre potentielle publikumsgrupper, fordrer nytænkning og et kritisk blik indad for at konkurrere med kulturelle tilbud, der på overfladen virker mere attraktive, og som måske er lettere at fordøje. I JazzDanmarks arbejde med formidling af genren tages der derfor også højde for det brogede medielandskab samt de allestedsnærværende digitale medier. JazzDanmark prioriterer fortsat en stærk tilstedeværelse på internettet både på egen hjemmeside samt på aktuelle, stærke sociale platforme og en del af organisationens arbejde med formidling af genren indebærer et kontinuerligt arbejde med levering af indhold til disse platforme. Desuden prioriterer JazzDanmark at udvikle og pleje stærke relationer til og dialoger med såvel små som større medier alt fra streaming-tjenester til landsdækkende tv-kanaler for i fællesskab med disse at kunne skabe det rigtige indhold for en øget synlighed for genren på de enkelte platforme. Resultatmål: 4.1) JazzDanmarks medvirker til en innovativ og fornyet formidling af dansk jazzmusik af international standard til publikum på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag i både ind- og udland. 4.2) JazzDanmark skaber øget opmærksomhed omkring jazzen ved at assistere andre aktører i hele landet i at formidle viden om deres kulturelle tilbud, både lokalt og nationalt. Metoder: JazzDanmark.dk Live Jazz Danmark app Medieproduktion (5) Tilskudsvirksomhed: Den overordnede målsætning med JazzDanmarks tilskudsvirksomhed er, at de uddelte midler skal hjælpe modtager til at realisere projekter af høj kunstnerisk kvalitet, som JazzDanmark ikke selv kunne have stået for. Tilskudsvirksomhed, der ydes til større eksterne projekter (ofte større portioner), skal altid på et strategisk plan være i tråd med JazzDanmarks øvrige arbejde (fx hvad angår territorier) og vil som ofte betyde et vidst engagement fra JazzDanmarks side, ud fra en tese om at JazzDanmark i sådanne tilfælde vil have relevant viden, knowhow og/eller netværk at byde ind med. Når tilskud gives som rejsestøtte i mindre portioner til enkelte kunstnere, er den overordnede målsætning, dels at der hele vejen igennem holdes et kunstnerisk niveau, der kan præsentere Danmark og dansk kunst på bedst mulige vis i udlandet, og dels at disse tilskudsmodtagere når så vidt omkring i verden som muligt, og således repræsenterer dansk jazz over hele jorden. Resultatmål: 5.1) Gennem JazzDanmark-puljen medvirker JazzDanmark til at realisere kunstneriske projekter der sikrer til en fortsat og øget formidling af dansk jazz internationalt og er dermed medvirkende til at fastholde og udvikle dansk jazz position på det internationale marked. 5.2) Kriterierne for uddeling fra JazzDanmarks tilskudspuljer er nemme at forstå, og ansøgningsproceduren såvel som den øvrige sagsgang er brugervenlig. 5.3) JazzDanmark supplerer økonomiske tilskud med relevant rådgivning og netværksdeling. Metode: JazzDanmark-puljen

14 Justeret strategi for JazzDanmark Side 8 af 12 METODEBESKRIVELSER (1) Projektvirksomhed: JazzDanmarks projektvirksomhed kan overordnet inddeles i fem forskellige metoder som alle understøtter nærværende strategi: Internationale fremstød Festivalsamarbejder Vækstlagspleje Videreuddannelse Karriereudvikling I det følgende beskrives kort et par eksempler på projekter, som JazzDanmark enten nyligt har anvendt, eller står for at anvende, indenfor de fem ovenstående metoder: Internationalt fremstød Danish Delight i Polen, november 2012 Projektet Danish Delight blev til i samarbejde med pladeselskabet Stunt Records. Stunt Records havde et stort græsrodsnetværk i Polen, og kombineret med JazzDanmarks netværk og kontakter resulterede det i et projekt, hvor både pladeselskaber, festivaler, promotere/arrangører, presse, ambassade og kulturinstitut i Polen tog del i at promovere dansk jazz over hele landet. Med medfinansiering fra de deltagende pladeselskaber, støtte fra en række danske organisationer (samt JazzDanmark) og en egenbetaling fra såvel publikum som spillesteder i Polen, fik JazzDanmark mangedoblet investeringen i at promovere dansk jazz i Polen, og med Stunt Records såvel som de øvrige danske aktørers engagement og netværk, blev der skabt de bedst mulige forudsætninger, for at musikken nåede ud til dem, som efterfølgende skal forbruge den fremfor kun til det officielle Polen og andre begrænsede kredse. En vigtig brik i engageringen af de polske samarbejdspartnere var, at projektet blev indledt med et fokus på polsk jazz under Copenhagen Jazz Festival. Dette element bidrog dels til at give projektet karakter af kulturel udveksling og brobygning mellem de to lande, og samtidig blev der vist en gensidig respekt og interesse, som kom JazzDanmark til gode i afviklingen af projektet i Polen. Internationalt fremstød Danish Vibes i Tyskland, 2013 I samarbejde med World Music Denmark og med støtte fra den internationale fællespulje afvikler JazzDanmark i 2013 projektet Danish Vibes, som er målrettet mod det tyske marked. Projekter tager udgangspunkt i de mange fællesnævnere, der gør sig gældende for de to genrer og samspillet mellem musikere og branche. Projektet, som er nærmere beskrevet i ansøgning til International Fællespulje, april 2012, sigter mod en forankring af høstede erfaringer og indsamlet viden hos såvel organisationerne som de involverede aktører, herunder musiker. Målet er således, at musikerne udover nogle konkrete kontakter og muligheder også vil få en styrket metodik i forhold til arbejdet med internationale relationer fremadrettet. Festivalsamarbejder Strøm Festival Den overordnede idé med JazzDanmarks festivalsamarbejder er at positionere jazzen i nogle sammenhænge, hvor publikum måske ikke havde forventet at se den. Således også da JazzDanmark sammen med Copenhagen Jazz Festival var en del af Strøm Festival JazzDanmark arrangerede med støtte fra DJBFA to workshops, hvor elektroniske musikere/producere stiftede bekendtskab med nogle af grundelementerne i jazzen nærmere bestemt forholdet mellem improvisation og struktur samt idéen om at kende sit harmoniteoretiske grundlag for derefter at forsøge at arbejde frit omkring det. Workshopsne blev afholdt af fremtrædende navne på den danske jazzscene, og som kronen på værket blev der afholdt en stort anlagt koncert, hvor de samme musikere spillede sammen med et af de helt store navne inden for den elektroniske musik. Projektet var således i høj grad genrenedbrydende, og skønt det er svært at måle, er det vores absolutte opfattelse, at det var ét af den slags projekter, der kan være med til at bringe jazzen ind i fremtiden, både musikalsk, og hvad angår publikumstilstrømning.

15 Justeret strategi for JazzDanmark Side 9 af 12 Videreuddannelse Summer Session Fyrtårnet i JazzDanmarks arbejde med videreuddannelse er det årlige Summer Session-stævne, som i en årrække har været afholdt på Vallekilde Højskole. I en uformel stemning møder danske etablerede jazzmusikere hinanden såvel som 8-12 kapaciteter fra den tunge ende af den internationale jazzscene. Højskolens uformelle rammer, den gensidige glæde ved musikken samt god planlægning og afvikling er tre af hovedingredienserne i stævnet, der har været katalysator for en lang række danske jazzmusikeres senere samarbejder med store internationale navne. Endvidere giver stævnet de danske musikere mulighed for at mødes på kryds og tværs og skabe nye forbindelser (samt få genopfrisket gamle), og vigtigst af alt forlader langt de fleste deltagere stævnet med en kæmpe portion ny, kunstnerisk energi. Afsøgning af muligt samarbejde med Music Export Denmark I Danmark findes nogle få aktører, der arbejder med jazzkunstnere på et kommercielt niveau, der minder om det, vi kender inde for popmusikken. Disse aktører må betragtes som vigtige for eksponeringen af jazzmusik til et bredere publikum, idet de ofte kommunikerer gennem nogle platforme, der når langt flere mennesker, end de fleste andre aktører inden for jazzen gør. JazzDanmarks projektvirksomhed indbefatter ikke i skrivende stund aktiviteter, der understøtter disse aktørers arbejde på samme måde, som man ser det inden for fx pop/mainstream-området. Derfor vil JazzDanmark i 2013 indgå i en nær dialog med Music Export Denmark for at afsøge, om der er mulige samarbejdsflader de to organisationer imellem, som kan supplere JazzDanmarks øvrige aktiviteter med en mere forretningspræget tilgang til det at formidle jazzmusik. Såfremt det lykkes at komme frem til nogle konkrete, mulige samarbejdsflader, er JazzDanmark indstillet på at afprøve et sådant samarbejde i (2) Netværksvirksomhed: JazzDanmarks netværksvirksomhed kan overordnet inddeles i tre forskellige metoder: Netværksaktiviteter for branche Netværksaktiviteter for musikere Netværksaktiviteter for organisationen I det følgende beskrives kort et par eksempler på projekter, JazzDanmark har anvendt, og fortsat vil anvende, indenfor de tre ovenstående metoder: Netværksaktivitet for branche LiveJazz-konferencer Hvert efterår afvikler JazzDanmark LiveJazz-konference for arrangører af jazzkoncerter af alle størrelser og fra hele landet. Ca repræsentanter fra alt fra små lokale jazzklubber til store regionale festivaler og spillesteder samles og diskuterer, med udgangspunkt i et tema og en række oplæg arrangeret af JazzDanmark, muligheder for samarbejde og andre emner der kan være med til skabe synergi og fornyet energi blandt de danske livejazz-arrangører. Konferencerne er dels en god måde for JazzDanmark at holde forbindelsen til (et bredt udsnit af) de mange forskellige arrangører landet over og dels en lejlighed for arrangørerne til at mødes, skabe nye kontakter og hente ny inspiration. Konferencerne er ikke tænkt som konkurrerende med fx Dansk Lives konference, men er jazzspecifikke og søger at appellere til fællesnævneren hos alle der arbejder med at arrangere jazzkoncerter, helt fra den store festival til den lille lokale jazzklub (som ofte ikke har ressourcer til at være medlem af Dansk Live). Netværksaktivitet for branche og musikere - International Corner besøgsprogram I en årrække har JazzDanmark i samarbejde med Copenhagen Jazz Festival inviteret en række internationale journalister og programlæggere til CJF for at stifte indgående bekendtskab med den danske jazzscene. Gennem bl.a. speed-meeting sessions, netværksreceptioner og seminarer får disse udenlandske branchepersoner mulighed for at møde hinanden, møde danske ligesindede samt at møde de danske musikere, både på og bagved scenen. Der samles hvert år op på, hvad besøgende konkret har kastet af sig, og

16 Justeret strategi for JazzDanmark Side 10 af 12 hvert år konstateres et anseeligt antal presseomtaler, cd-anmeldelser og internationale bookinger af danske artister. Netværksaktivitet for musikere - Artist in Residence Under Kulturstyrelsens DIVA Developing Artist In Residence -program har JazzDanmark i en årrække søgt og fået bevilget penge til internationale musikeres ophold i København. Med tre afviklede besøgsophold og et fjerde i planlægningsfasen, kan det konstateres, at programmerne har en både umiddelbar og langsigtet effekt. Under kunstnerens ophold skabes ofte et buzz, og den pågældende kunstner er meget ombejlet. Dette skaber dynamik og udvikling på den danske scene, og mange herboende musikere får en inspirationsindsprøjtning. Endvidere har samtlige DIVA-kunstnere besøgt Danmark efterfølgende som følge af et dansk netværk etableret under opholdet, og flere danske musikere har efterfølgende turneret både i og udenfor Europa med DIVA-kunstnere som sidemen for disse. Netværksaktiviteter for organisationen - Strategiseminarer med de øvrige genreorganisationer JazzDanmark ønsker i videst mulige omfang at understøtte Musikudvalgets vision om også i fællesskab at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet. Dette gøres bl.a. gennem løbende kontakt med de øvrige organisationer og samarbejde om enhver aktivitet, hvor det skønnes formålstjenstligt. Endvidere har genreorganisationerne en erklæret hensigt om i perioden at afvikle minimum ét årligt fælles strategiseminar, hvor organisationernes daglige ledere samt bestyrelsesformænd og - næstformænd mødes for at drøfte fælles dagsordener og interesser, mulige samarbejdsflader og andre emner, der kan være medvirkende til samarbejde på tværs af genrerne. Det første møde afholdes i foråret 2013, og planlægges i fællesskab blandt genreorganisationerne. (3) Rådgivning: I det følgende beskrives kort et par eksempler på metoder, JazzDanmark anvender, indenfor opgaveområdet rådgivning: Online vejledning Gennem JazzDanmark.dk, herunder sitets jazz-database (indeholdende oplysninger om spillesteder, festivaler, organisationer osv.) synliggøres relevant information for rådgivningssøgende, herunder information om booking, støtte-ansøgning m.m. Personlig rådgivning For kunstnere eller andre aktører der ønsker rådgivning om en turné, en udgivelse, fundraising til et projekt, er JazzDanmarks sekretariat altid klar til et personligt møde. De ansatte i JazzDanmarks sekretariat har til sammen en bred viden inden for en lang række områder (fx pladeudgivelser og fundraising) og med JazzDanmarks kendskab til, hvad der rører sig i resten af jazzmiljøet, kan organisationen ofte hjælpe aktører med kontaktpunkter og samarbejdspartnere, der kan hjælpe til med at realisere deres projekter. (4) Formidling: I det følgende beskrives kort et par eksempler på metoder, JazzDanmark anvender, indenfor opgaveområdet formidling: JazzDanmark.dk JazzDanmark.dk er gennem de seneste år blevet udviklet og er i dag én af de mest aktive danske kilder til jazzrelaterede nyheder. Vi kan måle en støt stigende interesse for hjemmesiden og bliver løbende forsynet med nyheder fra alle dele af jazzmiljøet. Samtidig har vi lanceret forskellige sektioner, der retter sig mod specifikke målgrupper; en online jazzhistorie som giver en overskuelig men alligevel dybdegående indføring i den danske jazzhistorie (til brug for fx gymnasieklasser), og en jazz-database der gør det nemt at lokalisere

17 Justeret strategi for JazzDanmark Side 11 af 12 spillesteder og festivaler i hele verden til brug for fx bookingarbejde (rettet mod fx musikere men også anvendelig for jazz-turister). Live Jazz Danmark app I efteråret 2012 lancerede JazzDanmark hjemmesiden livejazz.dk, som er koblet til smartphone applikationen Live Jazz Danmark. På hjemmesiden kan danske jazzarrangører helt gratis indtaste deres koncerter, hvorefter de bliver synlige i den gratis Live Jazz Danmark app. App en er tilgængelig til både iphone og Android og udviklingen af en ipad-version er påbegyndt. App en kan også facilitere information om danske jazzmusikeres koncerter i udlandet, således at turister der har været i Danmark og har downloadet app en, når de kommer hjem, har mulighed for nemt at finde oplysninger om danske musikeres koncerter i deres nærområde. I 2013 bliver alle koncerter der har modtaget støtte gennem JazzDanmarkpuljen indtastet i app en, og også musikere der turnerer uden støtte fra puljen har mulighed for at indtaste deres koncerter. Medieproduktion JazzDanmark har fra 2013 afsat et beløb til medieproduktion. Ordet medie skal her forstås i bredest mulige betydning, for puljen til medieproduktion kan både facilitere produktion af radioudsendelser, video egnet til internet og filmproduktion til visning på fx TV. Med puljen ønsker JazzDanmark at være med til at skabe indhold, der kan formidle jazzen så bredt som muligt. Produktionerne kan være egenproduktioner, eller de kan være samarbejdsproduktioner, og de kan være projekter i sig selv eller de kan formidle historier, der binder sig op på nogle af de projekter, JazzDanmark i forvejen afvikler. (5) Tilskudsvirksomhed: JazzDanmark-puljen JazzDanmarks tilskudsvirksomhed er som udgangspunkt begrænset til JazzDanmark-puljen. Her uddeles årligt mere end kr. i transportstøtte til danske jazzmusikeres turneer i udlandet (ca. 80%) samt til danske jazzmusikere, der ønsker at bringe internationale kapaciteter til Danmark for at spille med dem (ca. 20%). Hvert år støttes mere end 125 projekter hvilket er med til at muliggøre i omegnen af 500 koncerter med danske jazz-kunstnere verden over. Støtten er essentiel for kunstnernes mulighed for at realisere deres udenlandske ambitioner, skabe nye indtægtskilder udenfor landets grænser samt at hente inspiration og skabe netværk der kan være med til at inspirere kunstnernes produktion og yderligere højne kvaliteten af dansk jazz. Danmark er et lille land, og selvom det er vigtigt at vi har et godt og stærkt jazzmiljø herhjemme, så er det også vigtigt at hjælpe de musikere der har internationale ambitioner med at realisere dem. Med en gennemsnitlig støtte der over de sidste år har nærmet sig ,- pr. koncert, giver JazzDanmarkpuljen i høj grad value-for-money og er med til at fastholde og underbygge dansk jazz position på det kulturelle landkort, verden over. JazzDanmark-puljen er desuden med til at støtte op om JazzDanmarks øvrige aktiviteter, i særdeleshed de projekter der har international karakter. Med en konstant monitorering af søgningen på JazzDanmarkpuljens midler, samt de indsendte afrapporteringer fra tilskudsmodtagere, har JazzDanmark mulighed for at spore og reagere på en evt. opblomstring af nye markeder, hvor en større og mere samlet indsats eventuelt måtte kunne bidrage til at styrke dansk jazz position. Således spillede en øget dansk aktivitet i Polen over de seneste år en vigtig rolle i JazzDanmarks beslutning om at satse på projektet Danish Delight i Polen i Startende fra 2013 vil JazzDanmark i højere grad registrere og dokumentere JazzDanmark-puljens betydning. Således vil der i afrapporteringen fra kunstnere blive registreret fx hvor mange penge, der bliver udbetalt i honorarer ved koncerter, der har modtaget rejsestøtte fra JazzDanmark. En mere dybdegående indsamling af data fra puljen vil muliggøre en bedre kortlægning af en række forhold for turnerende jazzmusikere ift. bl.a. honorarer, rejseomkostninger o. lign.

18 Justeret strategi for JazzDanmark Side 12 af 12 Øvrige tilskud JazzDanmark yder som udgangspunkt ikke andre direkte tilskud end dem, der hører under JazzDanmarkpuljen. Aktører, der har projekter af anden karakter, og som ønsker at involvere JazzDanmark i disse, opfordres til at gøre dette allerede i projektets planlægningsfase, således at organisationen får de bedst mulige forudsætninger for at guide aktøren med henblik på at danne de rigtige strategiske partnerskaber og skabe et succesfuldt og bæredygtigt projekt. Såfremt JazzDanmark vælger at gå økonomisk ind i et projekt, vil beslutningen altid træffes af bestyrelsen. Endvidere vil JazzDanmarks sekretariat indgå i arbejdet med projektet, hvorved JazzDanmark tager en form for ejerskab over det givne projekt, og således bliver medafviklere af projektet. I sådanne tilfælde vil metodevalget for projektet lægge sig op af de principper, der benyttes for afvikling af projekter initieret af JazzDanmark selv, som beskrevet ovenfor (Metoder: (1) Projektvirksomhed).

19 JAZZDANMARK - BUDGET 2013 B2013 B2012 R2011 R2010 Indtægter Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter 1 Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter fra genreorganisationen, i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT Nøgletal for personale B2013 B2012 R2011 R2010 Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk 1 1 Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt NOTER Note B2013 B2012 R2011 R Lønudgifter Bestyrelseshonorarer Daglig ledelse Øvrige fastansatte ATP og sociale bidrag Tilskudsudbetaling Projekter i Danmark Projekter i udlandet

20 Indikatorer og nøgletal JazzDanmark Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2 Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4 JazzDanmarks budget fordelt på opgaver... 6

21 Indikatorer og nøgletal JazzDanmark Side 2 af 6 OPGAVEOMRÅDER - NØGLETAL OG INDIKATORER (1) Projektvirksomhed: Nøgletal og indikatorer: 1.1) Gennem samarbejder med mindst tre festivaler årligt, præsenteres jazzmusik i forskellige afskygninger for et mangfoldigt publikum der ikke umiddelbart eller forventeligt har et tilhørsforhold til jazz. 1.2) Gennem samarbejde med Børnejazzklubben indgås i 2013 samarbejdsaftaler med mindst syv egnsteatre i hele landet, om præsentation af Børnejazz for et lokalt publikum. I perioden indgås aftaler med yderligere to teatre pr. år. 1.3) Efter afvikling af JazzDanmarks internationale fremstød skal min. 40% af de deltagende kunstnere/bands opleve en mulighed for at komme tilbage til det pågældende land/område for at turnere samt opleve en øget interesse fra branchens øvrige interessenter i det pågældende land/område. 1.4) Gennem den vækstlagsfremmende konkurrence Ung Jazz skal 50% af de bands som går videre fra første runde, efterfølgende opleve at deres karriere har fået et reelt skub gennem deltagelse i Ung Jazz, herunder at deres mulighed for at komme ud og spille er blevet øget. 1.5) Ved evalueringen efter videreuddannelsesstævnet Summer Session skal mindst 90% af deltagerne være tilfredse med informationsniveauet forud for samt afviklingen af stævnet. 1.6) Ved evalueringen af JazzDanmarks stand på messen JazzAhead i Bremen skal mindst 80% af deltagerne være tilfredse med informationen omkring samt afviklingen af standen. (2) Netværksvirksomhed: Nøgletal og indikatorer: 2.1) I 2013 skal mindst 50% af deltagerne på Live Jazz-konferencen angive at mødet med de andre deltagere var inspirerende og relevant. Dette tal øges løbende frem mod 2016 til 70%. 2.2) Mindst 50% af de deltagende musikere i besøgsprogrammet International Corner føler at deres internationale muligheder er øgede som følge af deltagelse. Frem mod 2016 øges dette tal yderligere. 2.3) Besøg fra journalister under International Corner afføder mindst én omtale (generelt om festival og dansk jazz eller portrætter af enkelte kunstnere) pr. journalist i gennemsnit for det medie journalisten rapporterer for. 2.4) JazzDanmark er årligt medproducent på mindst 3 begivenheder/produktioner hvor jazzmusik kobles med andre genrer eller kunstformer. 2.5) Sammen med de øvrige genreorganisationer afholdes årligt ét fælles strategimøde for ledelses og formandsskab. (3) Rådgivning: Nøgletal og indikatorer: 3.1) JazzDanmarks online jazzdatabase har i unikke besøg om måneden. I perioden øges tallet med mindst 20% årligt. 3.2) JazzDanmarks sekretariat skal opleve at andre organisationer i musikmiljøet henvender sig til JazzDanmark for rådgivning og sparring inden lancering af ethvert projekt der har med jazz at gøre.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af JazzDanmarks virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af JazzDanmarks virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af JazzDanmarks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af JazzDanmarks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ud af Idefabrikken - Ideer fra jazzen til jazzen

Ud af Idefabrikken - Ideer fra jazzen til jazzen Ud af Idefabrikken - Ideer fra jazzen til jazzen I september 2015 mødtes knap 150 mennesker i København og Aarhus under overskriften Idea Factory Jazz : To kæmpe kollektive brainstorms, hvor musikere,

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere