Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune"

Transkript

1 Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : Rapportnr : T Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid Godkendt : Hans Bjergegaard

2 Side 2 RESUMÉ Der er gennemført en kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune. Kortlægningen omfatter de mest trafikerede kommuneveje, og der er regnet med den trafikmængde, som aktuelt kører på vejene (seneste trafiktælling). Alle støjberegninger er foretaget efter beregningsmodellen Nord2000 og i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje. Til beregningerne er benyttet beregningsprogrammet Soundplan ver. 6.5 med opdatering 26/ Resultatet fra kortlægningen er resumeret i nedenstående skemaer og støjudbredelseskort. Interval, L den db Antal boliger Tabel 1 viser antallet af støjbelastede boliger langs vejene i kortlægningen (L den). Interval, L night db Antal boliger Tabel 2 viser antallet af støjbelastede boliger langs vejene i kortlægningen (L night). Der er ikke opstillet grænseværdier for L night, men i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006 Støjkortlægninger og støjhandlingsplaner s.103 henvises til en undersøgelse, der påpeger at 15% af befolkningen har søvnforstyrrelser ved en L night værdi på 52 db. Denne rapport optæller derfor boligerne i 5 db intervaller fra denne værdi. Der er udarbejdet grafiske støjkort, som viser støjbelastningen af arealerne omkring vejene. Støjkort for L den og L night er vist nedenfor. Støjkortene findes i større format i rapportens bilag C.

3 Side 3 Figur 1: Støjkort for Fredericia beregnet for L den. Figur 2: Støjkort for Fredericia beregnet for L night.

4 Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 DE KORTLAGTE VEJE 5 3 BEREGNINGSGRUNDLAG 6 4 OPBYGNING AF BEREGNINGSMODEL Veje Bygninger Terræn Støjvolde/støjskærme Beregningsmetoder 8 5 RESULTATER Støjkort Boligoptælling 9 Bilag: Bilag A: De kortlagte veje Bilag B: De benyttede trafiktal Bilag C: Støjudbredelseskort

5 Side 5 1 INDLEDNING Formålet med nærværende rapport er at belyse støjbelastningen fra vejtrafikken på de større kommuneveje i Fredericia Kommune. Rapporten indeholder en kortlægning af vejtrafikstøjen fra udvalgte veje samt en opgørelse over antallet af støjbelastede boliger langs disse veje. 2 DE KORTLAGTE VEJE Vejene i kortlægningen er udpeget af Fredericia Kommune. Der er tale om alle kommuneveje i Fredericia og Taulov, hvor kommunen har foretaget trafiktællinger, og hvor årsdøgnstrafikken er over 2000 køretøjer. De kortlagte veje er vist på figur 3 nedenfor. Vejene kan ses i bilag A i større format. Figur 3 Veje i kortlægningen.

6 Side 6 3 BEREGNINGSGRUNDLAG Der er anvendt følgende beregningsgrundlag: Fredericia Kommunes tekniske kort (bygninger, vejmidter m.m.) Trafikoplysninger leveret af Fredericia Kommune Højdekurver med 1m ækvidistance Adresseoplysninger BBR oplysninger Oplysninger om eksisterende støjvolde Luftfoto over området til udpegning af lydreflekterende områder. Alle støjberegninger er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje, og den benyttede beregningsmetode er Nord2000. Til beregningerne er anvendt støjberegningsprogrammet Soundplan ver. 6.5 med opdatering 26/ Kortlægningen er udført i projektionen: UTM32 euref89. 4 OPBYGNING AF BEREGNINGSMODEL 4.1 Veje For at beregne vejstøjens udbredelse, er der opbygget en digital 3D-model i beregningsprogrammet. Den samlede 3D-model består af følgende del-elementer: Veje Bygninger Terrænoplysninger støjvolde/støjskærme Del-elementerne beskrives herunder. De kortlagte veje er som nævnt i kapitel 2 alle veje med en årsdøgnstrafik over 2000 køretøjer. Alle veje er udpeget af Fredericia Kommune. Til at opbygge vejene i beregningsmodellen benyttes Fredericia Kommunes vejmidte tema, som tilknyttes trafiktal. Dette foretages i GIS programmet MapINFO. Trafiktallene er leveret af Fredericia kommune og stammer fra trafiktællinger på de pågældende strækninger. Tællingerne giver oplysninger om årsdøgnstrafik, andel af tung trafik samt hastighed. I forbindelse med udgivelsen af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje er den fælles nordiske beregningsmodel udskiftet med beregningsmodellen Nord2000. Nord2000 opdeler årsdøgnstrafiktal og hastigheder indenfor tre køretøjskategorier (lette, tunge 2-akslede og tunge fler-akslede) og tre tidsperioder (dag, aften og nat), hvilket giver følgende skema for trafikken på hver vej:

7 Side 7 Lette Køretøjskategori Tunge to-akslede Tunge fler-akslede ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Tabel 3: Opdeling af trafiktal og hastigheder til brug i Nord2000. Da kommunens tællinger ikke indeholder alle informationer om trafikkens fordeling (jf. ovenstående skema), benyttes standardfordelinger fra Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006 Støjkortlægninger og støjhandlingsplaner s , der hvor informationen ikke er fyldestgørende. Vejledningen deler veje ind i følgende kategorier: Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Motorvej Motorvej i by Landevej Overordnet bygade Fordelingsvej i boligområde, Boligvej Alle vejene inddeles i ovenstående kategorier, og fordelingen på dag, aften og nat foretages efter standardfordelingen. Andelen af tung trafik fra trafiktællingerne benyttes, men opdelingen af tunge 2-akslede og tunge fler-akslede foretages efter standardfordelingen. Dog er der ikke foretaget opdeling efter hastighed her benyttes den samme hastighed for alle køretøjskategorier og alle tidsperioder. I Bilag B findes en liste over de benyttede trafiktal. 4.2 Bygninger Bygningerne er delt op i 2 forskellige kategorier: Bygninger med boliger Bygninger uden boliger Opdelingen foretages på baggrund af oplysninger fra BBR registret sammenholdt med et adressetema. Højderne på bygningerne er taget ud fra oplysninger om antal etager i BBR registret. For de bygninger, der ikke er i BBR registret, er der estimeret en højde ud fra arealet af bygningen. I beregningerne medtages både den afskærmende og reflekterende effekt af bygningerne. I boligoptællingen regnes der dog ikke med refleksion fra den pågældende boligs egen facade. Dette gøres for at kunne sammenholde støjbelastningen med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, der er frit felts værdier.

8 Side Terræn Terrænets indvirkning på støjudbredelsen er indregnet i støjkortlægningen ved hjælp af højdekurver med en ækvidistance på 1 meter. Dette betyder, at der er taget højde for den støjafskærmning, som skyldes terrænvariationer omkring vejene, og at der regnes med støjtillæg for stigninger på vejene. Højdekurverne benyttes både til at beregne topografiens indflydelse på støjudbredelsen, og til at fastlægge den overflade, som bygninger og veje placeres på. Terrænet i Fredericia Kommune regnes overvejende lydabsorberende, men større asfalterede arealer (taget fra luftfoto) og veje er regnet lydreflekterende. 4.4 Støjvolde/støjskærme Der er udpeget 2 steder i Fredericia Kommune med støjvolde og 2 steder med støjskærme. De udpegede støjvolde er: 1. Sydsiden af Venusvej fra Vestre Ringvej til Søndermarksvej. Højde af volden er sat til 2 meter. 2. Treldevej fra Industrivej til Nordre Kobbelvej. Højden af volden er 4,5 meter. De udpegede støjskærme er: 1. Østsiden af Vestre Ringvej mellem Vejlevej og Prangersvej. Højden af skærmen er sat til 2 meter over vejniveau. 2. Begge sider Snoghøj Landevej. Data taget fra tidligere EU-støjkortlægning. Højden er sat til 2 meter. 4.5 Beregningsmetoder Støjkortene (bilag C) er udarbejdet på baggrund af beregninger af det totale vejstøjniveau i knudepunkterne i et net med maskevidde 10x10m. Punkternes højde over terræn er 1,5 meter. Til opgørelsen af antal støjbelastede boliger er der udført beregninger i punkter på facaderne af de bygninger, der indeholder boliger. Dog er der kun foretaget beregninger på boliger, der ligger i nærheden af de veje, der er kortlagt. Der er beregnet støjniveauer på alle facader for hver etage. Etagehøjden er sat til 2,8 meter og beregningspunkterne er lagt 1,5 meter over gulvhøjden. For facader med en længde på mere end 5 meter er støjniveauet beregnet i punkter med 5 meters afstand. Dette sikrer, at der beregnes et støjniveau ved facaden af alle adresser i en bygning. De beregnede støjniveauer er efterfølgende blevet knyttet til adresser. En adresse defineres i denne sammenhæng som vejnavn, husnummer og etage. Dette betyder, at alle boliger, som hører under samme adresse, får samme støjniveau. Dette er f.eks. tilfældet for lejlighederne 1. sal tv. og 1. sal th., ligesom boliger på en svalegang vil få tildelt samme støjniveau. Det støjniveau, som tildeles, vil være det højeste af de støjniveauer, som er beregnet nærmest husnummerets geografiske placering.

9 Side 9 5 RESULTATER 5.1 Støjkort De udarbejdede støjkort for L den og L night er vedlagt som bilag C. Der er ikke opstillet grænseværdier for L night, men i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006 Støjkortlægninger og støjhandlingsplaner s.103 henvises til en undersøgelse, der påpeger at 15% af befolkningen har søvnforstyrrelser ved en L night værdi på 52 db. Denne rapport optæller derfor boligerne i 5 db intervaller fra denne værdi. Støjkortene viser støjbelastningen ved hjælp af farvelagte støjzoner, hvor de beregnede støjniveauer ligger i intervaller af 5 db. For L den er intervallerne db, db, db, db eller >78dB og for L night er intervallerne db, 57-62B, db, db eller >72dB. 5.2 Boligoptælling Antallet af boliger med en støjbelastning over 58 db er opgjort til Antallet af stærkt støjbelastede boliger (støjbelastning over 68 db) er opgjort til 129. Antallet af støjbelastede boliger skal sammenholdes med, at der er i Fredericia Kommune i alt er boliger. Delresultaterne er vist i tabel 4 og 5. Interval, L den db Antal boliger Tabel 4 viser antallet af støjbelastede boliger beregnet for L den. Interval, L night db Antal boliger Tabel 5 viser antallet af støjbelastede boliger beregnet for L night. Det skal bemærkes, at boliger, der overvejende modtager vejtrafikstøj fra veje uden for støjkortlægningen (særligt fra motorvejene), ikke er med i optællingen.

10 NORDRE KOBBELVEJ NØRRE ALLE NORDRE RINGVEJ TRELDEVEJ NYMARKSVEJ DRONNINGENSGADE EGESKOVVEJ NØRRE PORT PRINSESSEGADE VESTERBROGADE OLDENBORGGADE NORGESGADE INDRE RINGVEJ STRANDVEJEN SNAREMOSEVEJ KYSTVEJEN VESTRE RINGVEJ VEJLEVEJ BREDSTRUPVEJ VENUSVEJ PRANGERVEJ SØNDERMARKSVEJ GL. LANDEVEJ SNOGHØJ LANDEVEJ TONNE KJÆRSVEJ RØDE BANKE KOLDING LANDEVEJ SKÆRBÆKVEJ BØRUPVEJ STAKKESVANG ADELVEJ PILEVEJ 0 1,5 3 kilometer 8000 < ÅDT 5000 < ÅDT < < ÅDT < < ÅDT < 2000 Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Uarb./Tegn. Dato HBE / JOP Sag Sag nr. Støjkortlægning Fredericia Kommune Emne Bilag Veje, der indgår i kortlægningen A TAULOV KIRKEVEJ

11 Støjkortlægning Fredericia Teknisk Rapport nr. T Sag nr Bilag B ID VEJKODE VEJNAVN Strækningsid Ådt Hastighed Vejtype dato N_L_D N_L_A N_L_N N_T2A_D N_T2A_A N_T2A_N N_T4A_D N_T4A_A N_T4A_N V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V VEJLEVEJ D ,7 280,9 93,6 33,2 7,8 5,2 29,3 15,6 7, PRANGERVEJ E ,4 166,2 55,4 18,6 4,4 2,9 0,0 0,0 0, INDRE RINGVEJ D ,9 176,5 58,8 20,8 4,9 3,3 18,4 9,8 4, EGESKOVVEJ E ,8 121,4 40,5 13,6 3,2 2,1 0,0 0,0 0, JULIVEJ E ,2 77,6 25,9 8,7 2,0 1,4 0,0 0,0 0, JULIVEJ E ,0 73,0 24,3 8,2 1,9 1,3 0,0 0,0 0, NØRRE PORT E ,7 130,9 43,6 14,6 3,4 2,3 0,0 0,0 0, JULIVEJ E ,3 106,2 35,4 11,9 2,8 1,9 0,0 0,0 0, NØRRE VOLDGADE E ,9 101,5 33,8 11,4 2,7 1,8 0,0 0,0 0, NYMARKSVEJ E ,6 100,3 33,4 11,2 2,6 1,8 0,0 0,0 0, DRONNINGENSGADE E ,3 39,1 13,1 4,4 1,0 0,7 0,0 0,0 0, KONGENSGADE E ,1 42,6 14,2 4,8 1,1 0,8 0,0 0,0 0, KØBMAGERGADE E ,9 125,0 41,7 14,0 3,3 2,2 0,0 0,0 0, PRINSESSEGADE E ,6 69,3 23,1 7,8 1,8 1,2 0,0 0,0 0, DANMARKSGADE E ,9 153,9 51,3 17,2 4,1 2,7 0,0 0,0 0, VENDERSGADE E ,3 99,6 33,2 11,1 2,6 1,8 0,0 0,0 0, NØRRE VOLDGADE E ,3 99,6 33,2 11,1 2,6 1,8 0,0 0,0 0, KØBMAGERGADE E ,5 128,3 42,8 14,3 3,4 2,3 0,0 0,0 0, PRINSENSGADE E ,1 120,6 40,2 13,5 3,2 2,1 0,0 0,0 0, NØRRE VOLDGADE E ,1 120,6 40,2 13,5 3,2 2,1 0,0 0,0 0, JERNBANEGADE E ,8 115,4 38,5 12,9 3,0 2,0 0,0 0,0 0, VESTERBROGADE D ,7 280,9 93,6 33,2 7,8 5,2 29,3 15,6 7, VESTERBROGADE E ,6 299,8 99,9 33,5 7,9 5,3 0,0 0,0 0, ØSTER VOLDGADE D ,9 57,9 19,3 6,8 1,6 1,1 6,0 3,2 1, SJÆLLANDSGADE E ,0 134,0 44,7 15,0 3,5 2,4 0,0 0,0 0, SJÆLLANDSGADE E ,6 130,3 43,4 14,6 3,4 2,3 0,0 0,0 0, NORGESGADE E ,5 154,2 51,4 17,3 4,1 2,7 0,0 0,0 0, SJÆLLANDSGADE E ,5 151,8 50,6 17,0 4,0 2,7 0,0 0,0 0, VESTERBROGADE E ,4 231,7 77,2 25,9 6,1 4,1 0,0 0,0 0, OLDENBORGGADE D ,2 69,1 23,0 8,2 1,9 1,3 7,2 3,8 1, OLDENBORGGADE E ,3 156,2 52,1 17,5 4,1 2,7 0,0 0,0 0, HOLSTENSVEJ D ,2 221,1 73,7 26,1 6,1 4,1 23,0 12,3 6, NORGESGADE E ,5 105,2 35,1 11,8 2,8 1,9 0,0 0,0 0, STAKKESVANG X Skønnet 61,0 30,5 10,2 29,6 7,0 4,6 31,2 7,8 7, TONNE KJÆRSVEJ E ,7 83,4 27,8 9,3 2,2 1,5 0,0 0,0 0, VESTRE RINGVEJ D ,8 337,9 112,6 39,9 9,4 6,3 35,2 18,8 9, GL. LANDEVEJ D ,6 93,8 31,3 11,1 2,6 1,7 9,8 5,2 2, GL. LANDEVEJ D ,3 78,2 26,1 9,2 2,2 1,5 8,1 4,3 2, ERRITSØ BYGADE E ,3 85,6 28,5 9,6 2,3 1,5 0,0 0,0 0, ERRITSØ BYGADE E ,3 67,2 22,4 7,5 1,8 1,2 0,0 0,0 0, ADELVEJ D ,3 110,1 36,7 13,0 3,1 2,0 11,5 6,1 3, ADELVEJ X ,3 82,6 27,6 110,8 26,1 17,4 22,0 5,5 5, BØRUPVEJ X ,6 40,8 13,6 39,7 9,3 6,2 41,8 10,4 10, TAULOV KIRKEVEJ D ,1 83,0 27,7 9,8 2,3 1,5 8,7 4,6 2, TAULOV KIRKEVEJ D ,2 61,1 20,4 7,2 1,7 1,1 6,4 3,4 1, SØNDERMARKSVEJ E ,9 86,5 28,8 9,7 2,3 1,5 0,0 0,0 0, VEJLEVEJ D ,2 282,6 94,2 33,4 7,9 5,2 29,4 15,7 7, VEJLEVEJ D ,2 298,1 99,4 35,2 8,3 5,5 31,1 16,6 8, EGESKOVVEJ D ,9 229,9 76,6 27,1 6,4 4,3 24,0 12,8 6, STRANDVEJEN D ,6 356,3 118,8 42,1 9,9 6,6 37,1 19,8 9, STRANDVEJEN C ,8 804,4 268,1 201,1 47,3 31,6 94,6 23,7 23, SKÆRBÆKVEJ C ,4 242,7 80,9 60,7 14,3 9,5 28,6 7,1 7, PRANGERVEJ E ,5 114,3 38,1 12,8 3,0 2,0 0,0 0,0 0, NORDRE RINGVEJ D ,0 99,0 33,0 11,7 2,8 1,8 10,3 5,5 2, KYSTVEJEN E ,4 64,2 21,4 7,2 1,7 1,1 0,0 0,0 0, VENUSVEJ E ,0 121,0 40,3 13,5 3,2 2,1 0,0 0,0 0,

12 VENUSVEJ E ,8 138,9 46,3 15,5 3,7 2,4 0,0 0,0 0, VESTRE RINGVEJ D ,4 283,2 94,4 33,4 7,9 5,2 29,5 15,7 7, INDRE RINGVEJ D ,8 117,9 39,3 13,9 3,3 2,2 12,3 6,6 3, TRELDEVEJ D ,1 120,1 40,0 14,2 3,3 2,2 12,5 6,7 3, TRELDEVEJ D ,5 141,8 47,3 16,7 3,9 2,6 14,8 7,9 3, TRELDEVEJ D ,0 99,0 33,0 11,7 2,8 1,8 10,3 5,5 2, SNOGHØJ LANDEVEJ C ,5 156,3 52,1 39,1 9,2 6,1 18,4 4,6 4, SNOGHØJ LANDEVEJ C ,3 640,1 213,4 160,0 37,7 25,1 75,3 18,8 18, SNAREMOSEVEJ D ,8 61,9 20,6 7,3 1,7 1,2 6,5 3,4 1, SNAREMOSEVEJ D ,5 68,8 22,9 8,1 1,9 1,3 7,2 3,8 1, SNAREMOSEVEJ D ,8 119,4 39,8 14,1 3,3 2,2 12,4 6,6 3, RØDE BANKE D ,3 104,6 34,9 12,4 2,9 1,9 10,9 5,8 2, RØDE BANKE D ,8 115,9 38,6 13,7 3,2 2,2 12,1 6,4 3, RØDE BANKE D ,5 72,2 24,1 8,5 2,0 1,3 7,5 4,0 2, RØDE BANKE E ,8 167,4 55,8 18,7 4,4 2,9 0,0 0,0 0, NØRRE ALLE E ,5 78,3 26,1 8,8 2,1 1,4 0,0 0,0 0, NORDRE KOBBELVEJ D ,9 67,5 22,5 8,0 1,9 1,3 7,0 3,8 1, EGESKOVVEJ C ,3 299,1 99,7 74,8 17,6 11,7 35,2 8,8 8, EUROPAVEJ X ,8 91,4 30,5 56,6 13,3 8,9 62,7 15,7 15, BREDSTRUPVEJ D ,1 86,0 28,7 10,2 2,4 1,6 9,0 4,8 2, PILEVEJ D ,3 110,1 36,7 13,0 3,1 2,0 11,5 6,1 3, KOLDING LANDEVEJ C ny 595,0 297,5 99,2 74,4 17,5 11,7 35,0 8,8 8, KOLDING LANDEVEJ C ny 595,0 297,5 99,2 74,4 17,5 11,7 35,0 8,8 8, KOLDING LANDEVEJ C ny 595,0 297,5 99,2 74,4 17,5 11,7 35,0 8,8 8,

13 NR BJERTVEJ C ny 289,0 144,5 48,2 36,1 8,5 5,7 17,0 4,3 4, NR BJERTVEJ C ny 289,0 144,5 48,2 36,1 8,5 5,7 17,0 4,3 4, NR BJERTVEJ C ny 289,0 144,5 48,2 36,1 8,5 5,7 17,0 4,3 4, KOLDING LANDEVEJ C ny 595,0 297,5 99,2 74,4 17,5 11,7 35,0 8,8 8, KOLDING LANDEVEJ C ny 595,0 297,5 99,2 74,4 17,5 11,7 35,0 8,8 8,

14 Støjbelastning, Lden [db] 58 <= < <= < <= < <= < <= Vævervej Viborg Telefon: Telefax: meter Uarb./Tegn. Dato HBE / JOP Sag Sag nr. Støjkortlægning Fredericia Kommune Emne Bilag Støjbelastning Lden i 1.5 m s højde C

15 Støjbelastning, Ln [db] 52 <= < <= < <= < <= < <= Vævervej Viborg Telefon: Telefax: meter Uarb./Tegn. Dato HBE / JOP Sag Sag nr. Støjkortlægning Fredericia Kommune Emne Bilag Støjbelastning Ln i 1.5 m s højde C

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering,

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, 2018-01-18 Rapport EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune Udført for Glostrup Kommune TC-101180 Sagsnr.: 116-33707 Side 1 af 20 10. januar 2018 DELTA

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009 - for kommuneveje i Fredericia Kommune. April 2010

Støjhandlingsplan 2009 - for kommuneveje i Fredericia Kommune. April 2010 Støjhandlingsplan 2009 - for kommuneveje i Fredericia Kommune April 2010 Side 1 Udarbejdet af Grontmij/Carl Bro i samarbejde med Fredericia Kommune Projektnr.: 35.866.04 Rapportnr.: T4.006.09 Side 2 SAMMENFATNING

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Fredericia Kommune. Vejklassificering for Fredericia Kommune

Fredericia Kommune. Vejklassificering for Fredericia Kommune Fredericia Kommune Vejklassificering for Fredericia Kommune April 2009 Fredericia Kommune Vejklassificering for Fredericia Kommune April 2009 Ref Version 1 Dato 2009-04-03 Udarbejdet af LRT og HHU Kontrolleret

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-A Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 04-09-2008 ÅF-Ingemansson AB Rathsacksvej

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Bilag 7: Støjbelastning

Bilag 7: Støjbelastning Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Førsituationsrapport Førsituationsrapport 1 INDLEDNING Sideløbende med det igangværende forsøg med modulvogntog undersøges de støjmæssige konsekvenser. For

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Fra. Dok Notat?? Dato

Fra. Dok Notat?? Dato Teknisk notat Emne Trafikstøj i Holmestrand Sør Til Håkon Bratlien, JBV Ref Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand Nykirke, Parsell 5 Utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan Prosjekt nr. 2/3939 EO??

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S Ny national kortlægning af vejstøj Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Cykelstikatalog. Side 1

Cykelstikatalog. Side 1 Cykelstikatalog Side 1 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Fredericia har som Cykelby understøttet borgernes ønske om at kunne

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

VVMredegørelse. Krebsdammens forlængelse. Bilag 2 Baggrundsrapport: Støj og vibrationer

VVMredegørelse. Krebsdammens forlængelse. Bilag 2 Baggrundsrapport: Støj og vibrationer VVMredegørelse Krebsdammens forlængelse Bilag 2 Baggrundsrapport: Støj og vibrationer Indholdsfortegnelse Side 1 Støj 3 1.1 Driftsfasen 3 1.1.1 Metode og afgrænsning 3 1.1.2 Vurdering af støjgener 4 1.1.3

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere