Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne."

Transkript

1 Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand, Færøernes Naturværns Forening, NVU Den fossile olie til el-fremstilling og til opvarmning af større bebyggelser på Færøerne bør af hensyn til miljø, økonomi og forsyningssikkerhed erstattes med vindkraft. Hertil foreslår vi at der anvendes store, avancerede 4,5 MW vindmøller med synkrongenerator. De har den afgørende fordel i forhold til vindmøller med asynkrongenerator, at de ikke kræver reaktiv effekt. Dermed har vi løst et afgørende teknisk og styringsmæssigt problem i et geografisk afgrænset elforsyningssystem som det færøske, når man vil anvende vindkraften til den primære energiforsyning. Vores plans fase et indebærer med vinden som energikilde at erstatte 120 millioner kilowatttimer dieselbaseret, årlig elproduktion på Sundsværket samt de ca tons fyringsolie, der bruges til rumopvarmning i Torshavn. I Torshavn skal anlægges et fjernvarmenet, der dækker hele byen. Elforsyning til hovedområdet og varmeforsyningen af Torshavn resulterer i et samlet behov for ny vind-elproduktion på 300 millioner kilowatttimer om året, hvilket kan produceres af vindmøller hver på 4,5 MW eller et forholdsmæssigt større antal, dersom man foretrækker mindre vindmøller. Vi taler her om en installeret effekt af vindkraft på MW eller 20 gange mere end der opereres med i Færøernes planer for udbygning med vindkraft ifølge SEV s årsberetning for På den anden side er det ingenlunde

2 utopiske tal. I en række danske og tyske lokalsamfund er der allerede - i forhold til indbyggertallet - installeret en tilsvarende eller større mængde vindkraft, end der indgår i den her præsenterede plan. I Thy-Mors Elforsyning i Nordvestjylland er der således installeret 180 MW vindkraft, som kommer fra flere hundrede privatejede vindmøller. Her er man ikke blot selvforsynende med elektricitet; periodevis med kraftig vind bliver op til 75% af vindelektriciteten eksporteret til naboegnene, hvorfra man til gengæld importerer strøm, når der er utilstrækkeligt med vind. Det kan man af indlysende årsager ikke på Færøerne. Det anderledes i vores plan for Færøerne er, at man af gode grunde - ikke eksporterer overskudselektriciteten fra vindmøllerne til naboområderne, men anvender den til opvarmning. Når det overhovedet kan lade sig gøre at fremkomme med denne skitse, er det ved at benytte vindmøller med synkrongeneratorer, hvormed man kan etablere forsyning med vindkraft anderledes, end man gør det i store forsyningsområder på fastlandet. Vindelektricitet erstatter oliebaseret elektricitet og varme Vindelektriciteten kan billigt og enkelt transporteres i et højspændingsnet fra vindmøllerne på Neshaga eller tilsvarende gode placeringer, til Torshavn området. Her bliver den del af vindelektriciteten, der skal erstatte elproduktionen fra Sundsværket (ca. 120 millioner kwh om året) sendt ind i det eksisterende 60 kv (kilovolt) højspændingsnet. Den overskydende elektricitet anvendes på den fremtidige fjernvarmecentral i Tórshavn. I samkøring med vandkraftanlæggene i Vestmanna og Eidi skal vindmøllerne levere de godt 200 millioner kwh elektricitet, som er hovedområdets (eksklusiv Suderoy) årlige forbrug af elektricitet. Vandkraften skal som nu levere 80 millioner og vindmøllerne 120 millioner kwh. Resten af vindelektriciteten, dvs. ca. 180 millioner kwh skal bruges i elektrokedler med

3 store elvarmepatroner i vandvarmelageret eller i en kombination med varmepumper i det nye fjernvarmeanlæg i Torshavn. Det er alt sammen kendt teknik. Der er nogle særlige fordele ved dette koncept. Det kræver detaljerede beregninger, men vi vurderer, at i omkring 65% af årets timer vil vindelektricitet kunne erstatte den dieselproducerede strøm, hvorved elforsyningen vil blive forureningsfri og billigere, end den er nu. Det viser alle erfaringer fra områder, hvor der allerede bruges megen vindkraft. Her ligger el-produktionspriserne væsentlig under de færøske. Med vindressourcer, der hører til de bedste i verden, kan priserne på vindelektricitet på Færøerne kun blive billigere end på fastlandet. Fjernvarme i Torshavn fra vinden Vindkraft fluktuerer som bekendt, men det opfanges, når der er overskud af vindelektricitet, i det nye fjernvarmesystem i Torshavn, hvor der skal opstilles store ståltanke, der fungerer som vandvarmelagre. Periodevis er der mere vindelektricitet fra de kæmpemøller, end elforsyningen og fjernvarmeforsyningen tilsammen kan forbruge, men overskuddet kan lagres enkelt og billigt i vandvarmelageret til anvendelse, når vindmøllerne ikke kan dække hele el- og varmebehovet. Elforbruget har til enhver tid første prioritet, fordi oliebaseret elproduktion, bl.a. som følge af den lave totalvirkningsgrad på 45%, er meget dyrere pr. kwh end oliebaseret varmeproduktion. Princippet med vandvarmelagre er i øvrigt kendt i flere lande; således findes der i Danmark flere hundrede større og mindre vandvarmelagre i byer, hvor der er blevet stillet om til kraftvarme, solvarme, biomassebaseret fjernvarme mv. Ingen problemer med forsyningssikkerheden

4 Men hvad sker der med forsyningssikkerheden med elektricitet, når vinden løjer af og ved vindstille og derfor kun kan dække en mindre del eller intet af el-behovet. Ja, her er man på Færøerne i den gunstige situation, at vandkraftværkerne i Vestmanna og Eidi på årsbasis er i stand til at dække godt 40% af elforbruget. Det gør disse værker allerede. De har en effekt på tilsammen 30 MW, hvorfor de næsten altid vil være i stand til at dække det maksimale effektbehov, som SEV opgiver til 38 MW og som kun optræder, når elforbruget på alle forbrugsområder er maksimalt. Skulle det så ske, at der er et tørt år med ringe nedbør kombineret med et dårligt vindår, så har man stadigvæk en stand-by effekt i de eksisterende dieselanlæg. De kan sættes i drift indtil vindkraften og vandkraften på ny kan overtage forsyningen. I øvrigt vil man bedre end i dag kunne sikre vandkraftproduktionen, ved i perioder især om sommeren, når varmebehovet i Torshavn er lavt, at anvende en del af vindelektriciteten til at pumpe vand op i vandreservoirerne i Eidi og Vestmanna, som dermed bliver til pumpekraftværker. Sådanne værker finder man mange steder i Europa. Investering i fremtiden gavner erhvervsliv og beskæftigelse Hvad koster så denne omstilling fra fossil olie til vedvarende energi? Det vil vi give et bud på i runde tal. De store vindmøller koster tilsammen millioner inklusive transmissionslinier. Med tal fra danske barmarksværker vil et fjernvarmenet i Torshavn koste omkring 300 millioner kroner. Hertil kommer varmelagre og et varmekedelanlæg til back-up forsyning, når der er et dårligt vindår. Vi taler altså om en investering i den fremtidige energiinfrastruktur på Færøerne på godt en milliard kroner. Hvad har man så til at betale denne investering med? Ja, der er et sparet olieforbrug på Sundsværket i 2002-priser på 38 millioner kroner om året og et sparet maskinforbrug, som vi sætter til 12 millioner kroner. Ved omstilling til vindvarme vil man i Torshavn spare ca. 13 millioner liter fyringsolie, som vi har

5 sat til 40 millioner kroner i 2002-oliepriser svarende til ca. 20 USD pr. tønde olie. Der er således med de i 2002 gældende oliepriser 90 millioner kroner til rådighed til at afskrive og forrente en investering på godt en milliard kroner, hvilket giver en direkte tilbagebetalingstid på år. Det finder vi er en god og meget fremtidssikker samfundsinvestering, som vil gøre Færøerne til et forbillede for mange andre lokalsamfund i verden. Økonomien bliver næppe dårligere end her beregnet, men kan med forventede stigende oliepriser i de kommende 20 år risikere at blive meget bedre end her vurderet. Øget uafhængighed af olieimport vil være til stor gavn for Færøernes samfundsøkonomi. En stor del af det tekniske udstyr i det nye integrerede energisystem på Færøerne, herunder tårnene til vindmøllerne, fjernvarmesystemet og en stor del af infrastrukturen, vil kunne udføres af lokale virksomheder og give ny beskæftigelse. Samtidig vil energisektoren, anlægssektoren, systemudviklere og rådgivere opbygge kompetencer på et helt nyt område, som giver Færøerne nye eksportmuligheder. Færøerne som forbillede for fremtidens energiforsyning Fra at være en af verdens største CO 2 forurenere vil Færøerne miljømæssigt kunne blive et avanceret og forbilledligt øsamfund, der anvender de vedvarende energiformer til opretholdelse af en høj levefod. Med en yderligere udbygning med vindenergi, kan man med dette projekt bane vej for brintproduktion i stor målestok, hvorved transporten og fiskeflåden gradvist kan stille om fra fossil olie til vedvarende energi, efterhånden som den teknologiske udvikling gør det muligt. Det er uden perspektiv at planlægge anvendelse af brint til transportformål, så længe el- og varmeproduktionen er baseret på fossilt brændsel. Så er der bedre energiøkonomi i at anvende olien i fiskerflåden.

6 Også bølgekraft vil på et tidspunkt kunne indgå i energiforsyningen på Færøerne, men teknologisk og økonomisk set befinder bølgekraften sig i dag, hvor vindkraften var for 25 år siden. Bølgekraft er stadigvæk førkommerciel teknologi. Det vil være en stærk appel til ungdommen, at Færøerne tager teten ved at udnytte egne naturressourcer gennem innovation og anvendelse af den bedste og mest miljøvenlige energiteknologi, der findes på markedet i dag. Der vil være forskningsmæssige og beskæftigelsesmæssige opgaver indenfor mange fag. Dermed vil et lille nordatlantisk ø-samfund med lange traditioner for overlevelse og velfærd vise vej for andre lande og markere sig som et forbillede, der åbner op for teknologiske udfordringer af virkelig format. Det vil skabe en ny selvforståelse og samtidig bringe progressive virksomheder på Færøerne et hestehoved foran ved at satse på lokale, uudtømmelige og forureningsfri energiformer. 16 til 18 store vindmøller, hver med en synkrongenerator på KW kan erstatte al dieselproduceret elproduktion på Færøerne og dertil forsyne

7 Torshavn med fjernvarme. Opstillet på Færøerne behøver en vindmølle ikke et fundament men kan boltes direkte ned i klippen. Montage af møllehatten (nacellen) som med vinger vejer over 400 tons.

8 Opstillet på Neshaga kan en 4,5 MW vindmølle levere kilowatttimer om året. Vingefanget er på 112 meter. Omdrejningstallet er lavt, kun 7-9 omdrejninger i minuttet.

9 Vindmøllen til venstre er uden gear og med synkrongenerator og behøver derfor ikke at tilføres reaktiv effekt fra elnettet. Møllen til højre en af mere traditionel type med asynkron generator og gearkasse, der forøger rotorens omdrejningstal på ca. 20 omdrejninger til generatorens 1500 omdrejninger i minuttet. LM 61,5 METER VINGE, maj Er beregnet til endnu større vindmøller end de i dag anvendte.

10 Hydrogenanlæg i Reykjavik på Island til forsyning af busser, der kører på brint. På Færøerne vil busserne i fremtiden kunne køre brint fra vindmøllestrøm.

11

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Fælles nordisk studie om pumped storage

Fælles nordisk studie om pumped storage Fælles nordisk studie om pumped storage Delrapport: Driftsmodelleringer og cost benefit analyse Arbejdsgruppen for tyndtbefolkede områder under EK-Energi Marts 2012, rev. 04.07.2012 Udgivelsesdato : 04.07.2012

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Flere kabler til udlandet er ikke løsningen. El og varme skal integreres Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi I foråret 2012 inviterede Mogens Lesch, energiekspert

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

VIRKISÆTLANIN SAMLING AF ARBEJDSNOTATER. For gruppearbejde vedrørende det fremtidige energisystem på Færøerne

VIRKISÆTLANIN SAMLING AF ARBEJDSNOTATER. For gruppearbejde vedrørende det fremtidige energisystem på Færøerne VIRKISÆTLANIN SAMLING AF ARBEJDSNOTATER For gruppearbejde vedrørende det fremtidige energisystem på Færøerne December 2013 Rapporten er udarbejdet af: Projektgruppe 1: Pól Edvard Egholm Finn Jacobsen Bogi

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie Danmark på nedtrapning Et målrettet energiscenarie Juli 21 Danmark på nedtrapning - Et målrettet energiscenarie Greenpeace, juli 21 Tekst: Ebbe Sønderriis Layout: Ebbe Sønderriis og Christian Uhlenfeldt

Læs mere

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 DIALOGOPLÆG Februar 2015 1/15 1. Indledning... 3 2. Analyseresultater for Region Midtjylland... 4 2.1 Elproduktionen... 5 2.2 Fjernvarmen... 7 2.3

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings ENERGIFORSYNING I DANMARK

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings ENERGIFORSYNING I DANMARK s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK FREMTIDENS ENERGIFORSYNING I DANMARK 1 1. FREMTIDENS ENERGIFORSYNING i Danmark s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK Juni 2010 Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.: 39 17 40 00 www.dn.dk

Læs mere

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Naturstyrelsen Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Fase 1 - Idékatalog Juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Integreret energisystem vind Elevvejledning

Integreret energisystem vind Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem vind Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere