Causeri over Bedsted Fjernvarme A.m.ba. første 50 år - ved generalforsamling og jubilæums arrrangement den 25. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Causeri over Bedsted Fjernvarme A.m.ba. første 50 år - ved generalforsamling og jubilæums arrrangement den 25. september 2013"

Transkript

1 Causeri over Bedsted Fjernvarme A.m.ba. første 50 år - ved generalforsamling og jubilæums arrrangement den 25. september 2013 Jeg har, med bistand fra selskabet forretningsfører, kigget i de gamle protokoller for at danne mig et billede af dels hvordan opstod ideen / tanken til et varmeværk i Bedsted og hvordan har historikken så været på BFV. Jeg vil af hensyn til tiden og aftenens øvrige forløb forsøge at holde mig til et lille causeri i stikords form. I lighed med de kræfter der er bag ved det vi sidder i her i aften var der nogle forgangsmænd / pionerer i Bedsted der havde set hvordan man andre steder i Thy havde fået etableret varmeværker. Så i starten af 1960èrne blev der arbejdet på et varmeværk i Bedsted. Ført an bl.a. af den daværende læge Hans Therkildsen og maskinmester Niels Høgild Værket blev stiftet på initiativ af daværende Bedsted Landhåndværker- og Borgerforening. Den stiftende generalforsamling afholdtes den 28. marts 1963, kl Generalforsamlingen vedtog med 40 stemmer for og ingen imod at stifte selskabet. Bedsted Fjernvarme er, i lighed med de fleste andre danske varmeværker, et forbrugerejet andelsselskab - A.m.b.a. Selskabets første bestyrelse bestod af: Læge, Hans Therkildsen - formand. Maskinmester på Thy Højspændingsværk Niels Høgild - næstformand og sekretær. Bogholder hos Thy Korn Egon Nørgård - kasserer. Skomager, Chr. Kjeldgaard. Inseminør, Viggo Ringgård - kommunal repræsentant for daværende Bedsted sogneråd. Som suppleanter valgtes vognmand Frost Nielsen og malermester Vagn Christensen. Som selskabets første revisor valgtes den navnkundige Peter Brandt, Thisted. Ved projektets start havde man tilsagn fra 62 interesserede forbrugere. Dette tal arbejdede man til stadighed på at forøge. Der foretoges visse jordfordelinger, før man havde en grund, der var ideel med den nødvendige facade mod Balsbyvej til bygning af varme- central. Mange møder i bestyrelse med kontakt til kommune, amt samt D.E.C. der var rådgiver/totalentreprenør på opgaven blev klaret hen over sommeren Som varmemester med ansættelse i oktober 1963 valgtes cykelreparatør Richardt Mikkelsen, mens cykelhandler Chr. Nørgård blev ansat som afløser. Den 27. november 1963 blev varmeværket idriftsat med olie som brændsel. Der er en kedelkapacitet på 1,8 MWH. 1

2 1. års faste afgift blev sat til 3,50 kr/m 3 opvarmet rumfang. 12. maj 1964 kunne man underskrive ca. 125 andelshaverkontrakter. Varmeafgiften for 1963/64 blev fastsat til 1,30 kr/m 3 forbrug. Gadenettet udvides i Ved generalforsamlingen den 14. sept var 142 andelshavere tilsluttet ( ifølge beregninger fra D.E.C. ved projektets start var rentabilitetsnulpunktet 140 forbrugere) Der var 38 deltagere i generalforsamlingen. Der var 20 deltagere til den 2. ordinære generalforsamling den 9/ I 1966 er den faste tilslutningsafgift 1000,- kr. + 95,- kr/m stikled ning. I maj 1966 vedtages at udvide værkets kapacitet med en 150 m2 ke- del. Endvidere udvides gadenettet til udstykningen på Koldtofts jorder (Rosenvænget, Irisvej m.v.) 3. ordinære generalforsamling den 14/ havde 9 deltagere stiger oliepriserne med 50 %. A'conto-indbetalingerne forhøjes med 30 %. August 1968 får man de første tæringsskader på stikledninger. Der er tale om garantireparationer. 11. september 1968 er der tilsluttet 194 forbrugere. På generalforsamlingen 11/ drøftes første gang montering af energimålere. 1970: Olieprisen er igen steget 50 % til nu 211,-/t. Generalforsamling i 1973 havde 7 deltagere. Ultimo 1973 er der oliekrise, og værket får kun tildelt 75% af sidste års indkøb - derfor opfordres forbrugerne kraftigt til at spare på forbruget. I november vedtages "ved lejlighed" at indmelde værket i "Fjernvarme- Sammenslutningen" - nu DFF. I Januar 1974 stiger olieprisen til 509,50 kr/t. Der opkræves 2 ekstra rater og prisen fastsættes for det nye varmeår til 3,50 kr/m 3. Efteråret 1974 får Bedsted Fjernvarme den første lønnede kasserer /forretningsfører. H.C.Facius. Nok bedre kendt som Tud. 12/2 1976: B.F. er indmeldt i D.F.F. 31/ har værket 278 forbrugere. 31/ fastansættes Richardt Mikkelsen som varmemester. På generalforsamling i 1981 vedtages en forhøjelse af den faste afgift med 700 %. Det er dermed ikke så lukrativt med alternative varmekilder. På ekstraordinære generalforsamlinger den 3/5 1982, den 10/5 1982, den 27/ og den 9/ vedtages nye/reviderede vedtægter. I efteråret 1982 begynder man at arbejde med planer om overgang til kulfyring. På ekstraordinær generalforsamling den 15. august 1983 vedtages det at etablere kulfyringsanlæg. Som finansiering 2

3 betaler forbrugerne et beløb på 3,5 x deres faste afgift. Kulfyringsanlægget blev afleveret den 26/ kl På daværende tidspunkt var 336 forbrugere tilsluttet værket. 1985: Værkets første EDB-løsning - via revisor - etableres. 1986: Viggo Ringgård afløses som kommunens repræsentant i bestyrelsen af Niels Peter Kåstrup Hansen. 1988: Fuelolie erstattes af fyringsolie som brændsel i oliekedel. Medio 1989 gøres de første forsøg med fyring med træpiller i kulkedlen Idet folketinget og regeringen påligger kulfyret varmeværker nogle høje afgifter, faktisk så høje at rentabiliteten på værkerne nu næsten var umuligt at opfylde. 1991: Værkets revisionsfirma siden starten erstattes af ST-revision, Bedsted. Ultimo 1991: Værket får sit første EDB-anlæg til afregning, bogføring m.v. 1992: Arbejde med planer om aftag af gas fra evt. biogasanlæg udenfor byen. 1993: Der monteres energimålere hos samtlige forbrugere. 13/9 1993: Planer om Biogas nedstemt på generalforsamling. - en lille anekdote for generalforsamlingen.. Ultimo 1994: Selskabet vedtager nye/reviderede vedtægter. Fra året 1995/96 ændres den faste afgift, således at et alm. 1-familie- hus betaler det samme uanset størrelse. Bedsted Fjernvarme deltager for første gang i julemessen i Bedsted- hallen i I 1996 udvider man kontor- og mandskabsfaciliteter og får ligeledes mødelokale og arkivrum. I 1998 arbejdes der med planer om at forøge kapaciteten ved opførelse af akkumuleringstank, men planerne skrinlægges, da økonomien i projektet ikke er tilfredsstillende. I 1999 monteres ny cyklon til røgrensning. I 2001 købes brugt gaskedel fra Strandby Varmeværk. Herpå monteres ny oliebrænder. Anlægget automatiseres, så den nye kedel starter ved problemer på pillefyret. Værket har nu kedelkapacitet, så behovet kan dækkes med såvel piller som olie. Efterår 2001: Værket har nu 405 forbrugere. Bedsted Fjernvarme får egen hjemmeside på Internet. Efterår 2003: Værket har nu 415 forbrugere. Ca 50 forbrugere kører nu forsøgsvis med målere med fjernaflæsning og lækageovervågning på. 2004: Det vedtages at lave digital optegning af ledningsnet til senere brug i DFF-EDB's tekniske programpakke. Ny udstykning på Rønheden delvis byggemodnet. Hi3G lejer antenneplads i skorsten. Vedtagelse om overfladebehandling af skorsten, hvilket udføres i 2005: Årsopgørelser fremsendes via PBS sammen med opkrævninger. Kassekredit forhøjes til ,-kr. 25 % prisstigning på piller. Overvejelse om anskaffelse af Teknisk Programpakke (ledningsregistrering) 2006: Værket går over til selvaflæsning med mulighed for indtastning via Internet. Referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. Alternative brændselsformer overvejes - der tages kontakt til DFFprojektselskab for rådgivning. MWh-prisen runder 400,- kr. Overvejelserne sættes på stand by. 3

4 2007: Der startes op med Varmeplan Thy - med kollektiv forsyning af hele kommunen i sammenhæng. Knud-Ole Henriksen og Jesper Skovsted deltager i arbejdsgrupper frem til ultimo 2010 / primo Der er nu 431 forbrugere. Kommuneforsikring er solgt og udløser ca ,- kr. til varmeværket som andelshaver. 2008: Efter en udbudsrunde blandt byens 4 pengeinstitutter skifter man fra Danske Bank til Sparekassen Limfjorden. Kommunens varmeplan konkluderer, at forsyningsområde er indenfor byskilte. 2009: Man bevæger sig ud på det "frie elmarked" og laver fastpriskontrakt for 1½ år. Stigende træpillepriser og delvis opbrug af tidligere overdækning gør det nødvendigt at hæve prisen på fastafgift, mens forbrugsafgiften stiger med ca. 22 % til 460,- kr./mwh. Ændring/justering af vedtægter samt Alm. og Tekniske bestemmelser gennemføres. VM Hans Leegaard Riis runder 25 års jubilæum. 2010: Januar-produktion den højeste i værkets historie. Ny lovgivning om indberetning af Energibesparelser. Energibesparelser skaffes fra dels egne forbrugere, dels eksterne aktører, mens resten købes eks-ternt. Energitilsynet kræver anderledes fastafgiftsberegning. Ny beregning godkendes af Energitilsynet. Målerafprøvning foretaget - målerparti godkendt. Forbrugsafgiften kan sænkes til 410,-kr./MWh. 2011: Energibesparelser købes primært eksternt. BVF er af Energitilsynet udtaget til stikprøvekontrol m.h.t. budget/priseftervisning. Kun ganske få bemærkninger, som tages til efterretning. Der er nu 441 forbrugere. Folketinget indfører NOx afgift på udledning af kvælstofoxider. 2012: For 1. gang foretages lovbestemt selvevaluering af regnskaber af "ekstern" revisor. Kun små uoverensstemmelser, der allerede er taget højde for i nyeste indberetning. Varmeplan Thy er nu endelig dødsdømt. Afgifter på affald vælter hele grundlaget for en evt. gennemførelse af dette ambitiøse varmeprojekt i Thy. Det nye Friplejehjem tilsluttes med 24 boliger. Efter nedlæggelse af et par stykker har vi nu 463 forbrugere. Forbrugsafgiften er 340,- kr./mwh. 2013: BFV vedtager ny visions og strategiplan g.i.t Folketinget barsler ny afgift forsyningssikkerhedsafgift en lov, hvis denne vedtages, vil får utilsigtede negative konsekvenser for varmeværkernes forbrugere.. BFV fylder 50 år. Forretningsfører Knud Ole Henriksen går på pension. Og De administrative funktioner outsources til Revision Limfjord. Varmemesterassistent Jens Chr. Søndergaard kan fejre 25 års jubilæum. Sluttelig vil jeg anføre, at BFV er et varmeværk med et bagved liggende stort engagement og kontinuitet igennem årene. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer med ganske forskellige baggrunde og uddannelser har gennemårene forsøgt at drive BFV på bedst mulig måde til gavn for forbrugerne - Men det vil jeg lade være op til den enkelte at vurdere på. Man kan jo ty til det udleverede materiale eller BFV`s hjemmeside, hvis man ønsker flere oplysninger. Endelig er der også Tonny Laustens udstilling som ville kunne supplere med oplysninger. 4

5 Værkets formænd: Hans Therkildsen Niels Høgild Bjørn Devantier Aage Nielsen Tage Holm Christensen Preben Carlsson Erik D. Møller Niels Kr. Madsen Jesper Abel Skovsted Værkets kasserere: Egon Nørgård Frode Jensen H.C.Facius Værkets varmemestre: Richardt Mikkelsen Hans Leegaard Riis Værkets varmemesterafløsere/-assistenter: Chr. Nørgård Marius Jensen Hans Leegaard Riis Richardt Mikkelsen Jens Chr. Søndergård Værkets regnskabs-/forretningsførere: H.C.Facius Knud-Ole Henriksen Bedsted, den 14. september 2013 Jesper Abel Skovsted Formand 5

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

H.E. Sørensen Skærbæk Fjernvarme

H.E. Sørensen Skærbæk Fjernvarme OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 1 H.E. Sørensen Skærbæk Fjernvarme OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 2 Skærbæk Fjernvarme. Tekst og lay-out: H. E. Sørensen Copyright: H. E. Sørensen

Læs mere

Forord. Egtved Varmeværk 50 år. Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund.

Forord. Egtved Varmeværk 50 år. Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund. Side 1 Forord Egtved Varmeværk 50 år Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund. Siden de 17 husejere ved den stiftende generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Aars Fjernvarme en varm forbindelse

Aars Fjernvarme en varm forbindelse En af pionererne fra Aars Fjernvarmecentrals første år var Anders Nielsen. Han fik driften af Fjernvarmecentralen i entreprise 1. december 1955. Fra 1. juli 1967 blev Anders Nielsen i stedet ansat som

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

En solstrålehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012

En solstrålehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012 1 Karsten Hermansen En solstrålehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012 Kolofon: Marstal Fjernvarme og Karsten Hermansen 2012 Marstal Fjernvarme A.m.b.a. Jagtvej 2, 5960 Marstal 62 53 15 64 www.solarmarstal.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

- 1 - Poul Dahl, Grindsted

- 1 - Poul Dahl, Grindsted Andelsfrysehus fra start til slut I 1950 dannede en række borgere i Grindsted og Uggerhalne en forening, som på andelsbasis skulle bygge og drive et frysehus. Hvorfor bygge frysehus i 1950, hvad var baggrunden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere