2. Markedet for træpiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Markedet for træpiller"

Transkript

1 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet udfra en analyse af varmeforsyningen i områder uden for kollektiv forsyning med fjernvarme eller naturgas. Træpiller er hidtil brugt i varmeforsyningen Fjernvarmeværker bruger omkring 11. tons/år. 2.1 Forbruget af træpiller Træpiller kan anvendes i anlæg til både kraft- og varmeproduktion, men har indtil 21 næsten udelukkende været brugt i den danske varmeforsyning. Med etableringen af Avedøreværkets multifuel-kedel til bl.a. træpiller vil forbruget til kraft-varmeproduktion imidlertid udgøre omkring halvdelen af det samlede danske træpilleforbrug fra 23. Anvendelsen af træpiller startede sidst i firserne, hvor en række kulfyrede fjernvarmeværker blev omstillet til træpillefyring. I starten af 199 erne var alle kulfyrede varmeværker omstillet, og der er ikke siden bygget nye træpillefyrede fjernvarmeværker af større betydning (se kapitel 13). Forbruget i fjernvarmeværker har derfor ligget nogenlunde konstant omkring 11. tons/år siden da se figur [tons] Enfamiliehuse Offentlig Industri Kraftvarme Fjernvarme Figur 2.1: Udviklingen i forbruget af træpiller i Danmark /1/ Statistik om træpiller Fra midten af 199 erne begyndte forbruget i individuelle varmeforsyningssystemer hos private, i institutioner og i større bygninger at stige kraftigt. Udover afgiftsfritagelse for træpiller så bidrog indførelse af en standardtilskudsordning i 1995 for anlæg under 25 kw til denne udbygning. Standardtilskudsordningen indebar en godkendelse af træpillefyr og medførte en generel forbedring af fyringsteknik i de små anlæg. Senere blev der oprettet en certificering af installatører af træpilleanlæg, der forbedrede sikkerhed og drift af de små anlæg. Det samlede danske træpilleforbrug i 21 steg således til 223. tons ifølge Energistatistik 21. dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.1

2 Ny undersøgelse viser større forbrug af træpiller Energistyrelsen har i efteråret 22 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt producenter, forhandlere og importører af træpiller med henblik på at indføre en ny metode til opgørelse af træpilleforbruget i Danmark /2/. Mere end 1 producenter, forhandlere og importører af træpiller er kontaktet. Den foreløbige konklusion (udfra 2/3 besvarelser) er, at markedet hidtil har været undervurderet i Energistatistikken: det samlede forbrug er større end forventet (>3. tons/år) import er dobbelt så stor som forventet (>15. tons/år) forbruget for private og større varmecentraler er større end forventet (~2. tons/år) På baggrund af den nye undersøgelses foreløbige resultater sammenholdt med Energiproducenttællingen vurderes træpilleforbruget i 21 at være større end 3. tons i 21 se figur 2.2. Oplysninger, der er indhentet til denne håndbog om produktion og import af træpiller i 21 (se kapitel 4) antyder at forbruget måske var over 35. tons i 21. Forbrug [tons/år] Mindre private >16. Fjernvarmeværker 112. Institutioner, industri, større bygninger m.m. ~25. Eksport ~5. Total >3. tons/år Figur 2.2: Træpilleforbruget i Danmark 21 (vurderet) Næststørste træpillemarked i Europa I 21 var det danske træpillemarked næststørst i Europa - kun det svenske marked var større med et forbrug omkring 7. tons/år. Hvis de nye opgørelser for træpilleforbruget holder stik og Avedøreværket kommer til at bruge 3. tons/år vil det danske træpillemarked i fremtiden efterspørge mere end 6. tons/år. dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.2

3 Træilleprisen følger ikke olieprisen 2.2 Prisudvikling på træpiller Træpilleprisen for private forbrugere har længe ligget langt under olieprisen regnet per energienhed som det ses i figur 2.3. Dog har der i sidste halvdel af 21 været væsentlige stigninger i træpilleprisen. Det er usikkert om prisstigningen på træpiller er midlertidig, eksempelvis som følge af råvaremangel, og derfor eventuelt vil falde igen. Desuden ses det, at prisudviklingen på træpiller ikke er direkte forbundet med udsving i olieprisen. 2 [kr/gj] Fyringsolie Træpiller Figur 2.3: Prisudviklingen på fyringsgasolie og træpiller for private forbrugere /3 / Træpilleprisen stiger men besparelsen er blot tilbage på tidligere tiders leje Det er de årlige brændselsbesparelser, der skal finansiere den ekstra investering i et forholdsvist dyrere træpilleanlæg. I figur 2.4 er vist brændselsbesparelsen pr. 1. liter olie ved omstilling til træpillefyring. Siden 1995 har prisforskellen udgjort omkring 2.2 kr. pr. 1. liter olie, mens den med de stigende oliepriser steg til næsten 4. kr. pr. 1. liter olie i 2. I denne periode skete en rigtig stor omstilling til træpillefyring med udsigten til kort tilbagebetalingstid på investeringen. De stigende træpillepriser og den faldende oliepris siden da har betydet, at besparelsen igen er reduceret til omkring 2.4 kr. pr. 1. liter olie. Besparelsen er dermed nede på niveauet før 1999, men til forskel for denne periode, er der ikke længere tilskud til etablering af mindre anlæg. Derfor er etableringen af nye træpilleanlæg sandsynligvis heller ikke på samme niveau. dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.3

4 7. [kr. pr. 1 l olieækvivalent] Prisforskel Fyringsoliepris Træpillepris Figur 2.4: Besparelse i brændselsomkostninger ved skift til træpiller for årene 1995 til 22. Baseret på gennemsnitlige årlige priser på fyringsolie og træpiller /4 / 2.3 Den danske varmeforsyning Over halvdelen af de danske husstande opvarmes med fjernvarme som det ses i figur 2.5. Derefter følger individuelle oliefyr og naturgasfyr Fjernvarme Olie Naturgas Andre Figur 2.5: Opvarmningssystem i 2,5 mio. danske husstande /1/ Nye træpillemarkeder ligger udenfor kollektiv forsyning I områder med kollektiv forsyning af fjernvarme eller naturgas forventes det ikke at forbruget af træpiller øges i nærmeste fremtid. I dag anvendes 11. tons træpiller i fjernvarmesektoren, men det forventes ikke, at der bygges nye kedler til fjernvarmeproduktion på træpiller på grund af stigende priser på træpiller se kapitel 13 /5/. I naturgasområder er der ofte en tilslutningspligt til naturgasnettet ved udskiftning af opvarmningssystem. Udbygning af varmeforsyningen dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.4

5 med træpiller må derfor forventes at ske i områder udenfor kollektiv varmeforsyning. Træpiller i reserveanlæg på decentrale kraftvarmeværker? Et nyt markedssegment for træpiller kunne være de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. På grund af høje gaspriser og faste tretarifs elafregningspriser er det ikke rentabelt at producere kraftvarme i lavlast-perioder med lave priser for elproduktionen. Derfor overvejer flere værker at producere varme på billigere brændsler. Træpilleanlæg er en oplagt mulighed som stand-by eller reserveanlæg på grund af høj driftssikkerhed og lav anlægsinvestering. Det kræver dog en ændring af de gældende regler, hvor 9% af varmen skal produceres ved samproduktion af kraft og varme. 2.4 Forsyning udenfor fjernvarme og naturgasnet I Danmark er der ca. 51. ejendomme i områder, der ikke er udlagt til forsyning med naturgas eller fjernvarme 1. Disse ejendomme har et samlet nettovarmebehov til rumopvarmning på 43 PJ, hvoraf ca. 2/3 nu opvarmes med olie se figur Samlet nettovarmebehov i Område IV: 43 PJ Elektricitet 14% Træ 7% Naturgas 4% Ingen data 4% Halm 3% Andet 2% Olie 66% Figur 2.6: Opvarmningsbehovet for ejendomme udenfor kollektiv forsyning fordelt på opvarmningsform /6/ Det potentielle marked for biomassefyr er især udskiftning af oliefyr, fordi disse anlæg allerede har installeret vandbåret centralvarmesystem. Men også halm- og flisfyringsanlæg er mulige markeder på grund af træpilleanlæggenes højere komfort. 1 Kaldet Område IV i Varmeplanlægningen 2 Udfra BBR-registrets oplysninger og et beregnet nettovarmebehov er træpilleforbruget beregnet udfra en generel forudsætning om 75% årsvirkningsgrad. Analysens forudsætninger er nærmere beskrevet i /6/ dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.5

6 2.5 Private forbrugere med oliefyr Der findes samlet 23. private forbrugere med oliefyr, der ved korrekt dimensionering kunne have et træpilleanlæg under 2 kw. De fleste ejendomme er parcelhuse i mindre byer efterfulgt af stuehuse på eksisterende og nedlagte landbrug. [Antal] Antal private ejendomme med olieopvarmning - til pilleanlæg < 2 kw Parcelhus Stuehus Række/kædehus Figur 2.7: Antal private ejendomme med olieopvarmning, der kunne omlægges til pilleanlæg < 2 kw Det samlede varmebehov for private forbrugere er 17 PJ med 9,8 PJ i parcelhuse og 6,8 PJ i stuehuse. Varmebehovet svarer til et potentielt træpillemarked 3 på: Parcelhuse: Stuehuse: 75. tons/år 52. tons/år Udfra samme analyse er det tekniske potentiale for opvarmning med træpiller i ejendomme, der i dag opvarmes med oliefyr beregnet se figur Varmebehovet kan omregnes til træpilleforbrug udfra en generel forudsætning om en årsvirkningsgrad på 75% og en brændværdi på 17,5 GJ/ton. Herved beregnes træpilleforbruget ved et varmebehov som 1. GJ = 76,2 ton træpiller. dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.6

7 Antal Potentielt træpilleforbrug Parcelhuse tons træpiller Stuehuse tons træpiller Skoler og institutioner tons træpiller Virksomheder tons træpiller Total ca tons træpiller Figur 2.8: Teknisk potentiale for opvarmning med træpiller i ejendomme opvarmet med oliefyr udenfor kollektiv forsyning 2.6 Potentialet for blokvarmecentraler Der findes omkring 3.2 blokvarmecentraler 4 udenfor kollektiv forsyning. Selvom de i antal udgør under 1% repræsenterer de 17% af behovet for rumopvarmning i området udenfor kollektiv energiforsyning. Langt de fleste blokvarmecentraler har et nettovarmebehov, der svarer til træpilleanlæg mellem 1 og 25 kw, som det ses af figur 2.9. Denne anlægsstørrelse bør derfor tiltrække sig særlig opmærksomhed blandt anlægsproducenterne. I dag er der kun 5 danske producenter af træpillekedler mellem 1 og 25 kw. 3 [Antal] Ejendomme Varmebehov [PJ] 3,5 25 3, ,5 2, 1,5 1, 5, kw 25 5 kw > 5 kw, Figur 2.9: Fordelingen af ejendomsstørrelser. Antal og nettovarmebehov for forskellige størrelser af blokvarmecentraler /6/ Varmebehovet for blokvarmecentraler Det samlede nettovarmebehov for blokvarmecentraler i Område IV er 7,3 PJ svarende til et træpillemarked på ca. 5. tons/år. Størrelsesfordelingen er illustreret i figur 2.1, hvor det kan konstateres, at en relativt stor del af de større anlæg over 5 kw er opvarmet med naturgas 5. 4 Blokvarmecentraler er i analysen defineret som ejendomme med et nettovarmebehov over 9 GJ/år, svarende til en installeret effekt på 1 kw ved 2.5 fuldlastækvivalenttimer. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger. 5 Selvom bygninger i Område IV ifølge varmeplanlægningen ikke er udlagt til naturgasforsyning, er det ikke nogen hindring for, at bygninger kan være tilsluttet gasnettet. dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.7

8 45 [TJ] > 5 kw 25-5 kw 1-25 kw 5 Olie m.m. Naturgas Ikke oplyst Halm Elektricitet Træ m.m. Andet Figur 2.1: Nettoopvarmningsbehov fordelt på forskellige opvarmningsformer og anlægsstørrelser /6/ Brændselsanvendelse Det er især oliefyr og elektrisk opvarmning, som træpilleanlæg skal erstatte. Som det fremgår af figur 2.11, er omkring 2.1 ejendomme opvarmet med fyringsolie, hvilket er over 2/3 af blokvarmecentralerne. Derudover er de 16 blokvarmecentraler, der primært opvarmes med elektricitet også interessante. Ejere af disse ejendomme er generelt motiverede for at skifte til andre opvarmningsformer pga. høje elpriser. Til trods for, at der skal investeres i et centralvarmeanlæg, vil træpiller ofte være et økonomisk attraktivt alternativ. 25 [Antal] > 5 kw 25-5 kw 1-25 kw 5 Olie m.m. Naturgas Ikke oplyst Halm Elektricitet Træ m.m. Figur 2.11: Hovedopvarmningsmiddel fordelt på antal ejendomme og anlægsstørrelse /6/ Til trods for stigende naturgaspriser må ejendomme opvarmet med dette brændsel ikke anses for at være en del af det potentielle marked. Dertil er de politisk bestemte vilkår for skift fra naturgas til træpiller for dårlige. Andet dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.8

9 Anvendelse af ejendom Det er vigtigt at gøre sig klart, at det er vidt forskellige typer ejendomme, der udgør det potentielle marked. I figur 2.12 er vist hovedanvendelsen af blokvarmecentralernes bygninger. Landbrugs- og industri ejendomme udgør hhv. ca. 1.3 og 48 af de 3.2 større ejendomme. Etageejendomme findes der kun 3 af i Område IV, mens antallet af potentielle blokvarmecentraler til rækkehuse er dårligt beskrevet i analysemodellen og sandsynligvis overstiger de 33 ejendomme, der er angivet her. 1.4 [Antal] Landbrug Industri Undervisning Institutioner Boliger Handel og kontor Hotel og service Kulturhuse Etageboliger Blandet Figur 2.12: Hovedanvendelse af blokvarmecentraler i Område IV /6/ Landbrug og godser er ofte motiverede for omstilling til biobrændsler, idet de selv råder over brændselsressourcen, har erfaring og teknik til håndtering af brændslet, samt egen interesse i at optimere driftsøkonomien mest muligt. I industrivirksomheder er der også umiddelbar interesse i optimering af driftsøkonomien, men her er fyringsanlæggets driftssikkerhed i højsædet og anlægget skal køre uden for stor indsats af tid og personale. Til trods for Energistyrelsens kampagne for anvendelse af biobrændsler i industrien er manglende viden og usikkerhed overfor biobrændselsanlæg stadig stor. Træforarbejdende virksomheder er særtilfælde, der oftest er meget motiverede for biobrændselsanlæg, idet brændslet er et affaldsproblem fra virksomhedens primære produktion. I erhvervsejendomme er den del af varmeforbruget, der medgår til rumopvarmning afgiftsbelagt, mens den del der benyttes til procesformål eksempelvis staldopvarmning er afgiftsfritaget. Derfor vil en væsentlig del af landbrugs- og industriejendommene være økonomisk interessante at opvarme med biobrændsler. En del af landbrugsejendommene er selvforsynende med biobrændsel i form af halm eller flis, hvilket gør det yderligere interessant at anvende biobrændsel. dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.9

10 Skoler og institutioner udgør den næste store gruppe. Disse ejendomme har ofte en pedel eller teknisk ansvarlig, der kan passe et træpilleanlæg. 2.7 Referencer /1/ Energistyrelsen. Energistatistik /2/ Winther, Kim 22. Indlæg på Dansk Træpillekonference 22. /3/ Baseret på prisoplysninger fra OFR og leverandører af træpiller. dk-teknik ENERGI & MILJØ, 22. /4/ Baseret på prisoplysninger fra OFR, DFF og leverandører af træpiller. dk-teknik ENERGI & MILJØ, 22. /5/ Jensen, Viktor. Danske Fjernvarmeværkers Forening. Indlæg på Dansk Træpillekonference 22. /6/ Bjerg, J. Marked og Barrierer for blokvarmecentraler. dk- TEKNIK ENERGI & MILJØ, 21 dk-teknik ENERGI & MILJØ side 2.1

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Rapsolie til opvarmning Teknik, økonomi og miljø. Maj 2001. Videncenter for Halm- og Flisfyring

Rapsolie til opvarmning Teknik, økonomi og miljø. Maj 2001. Videncenter for Halm- og Flisfyring Rapsolie til opvarmning Teknik, økonomi og miljø Maj 2001 Videncenter for Halm- og Flisfyring Rapsolie til opvarmning Teknik, økonomi og miljø Denne rapport er resultatet af en indsamling af viden omkring

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere