ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /TFL Klager: HJ 3320 Skævinge Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: E.ON Varme Danmark ApS CVR Nørrelundvej Herlev Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Misligholdelse af kontrakt Udtrædelses godtgørelse Forblivelsespligt. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK FJERNVARME Mogens Christensen Carl Helmers

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 2002 til 20. december P åklaget beløb: ,33 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: december E nergiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 10. marts K lageformular modtaget i ankenævnet: 29. juni K lagegebyr modtaget i ankenævnet: 25. august S agen behandlet på ankenævnets møde den: 9. september KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Den 20. oktober 1994 indgik den tidligere ejer af klagers ejendom aftale om tilslutning og levering af fjernvarme med Skævinge kommunes Fjernvarmeforsyning (i dag E.ON Varme Danmark ApS), jf. bilag 1. NESA A/S overtog i 1999 Skævinge Fjernvarmeforsyning. Forinden overtagelsen blev klagers ejendom pålagt forblivelsespligt. Den 20. december 2007 rettede klager henvendelse til indklagede med henblik på at annullere parternes aftale om levering af fjernvarme, da klager mente, at indklagede havde misligholdt den ovenfor nævnte prisaftale (bilag 2). Den 10. marts 2008 oplyste indklagede, at klager i henhold til indklagedes leveringsbetingelser, kunne udtræde pr. 30. april 2009 mod betaling af udtrædelsesgodtgørelse (bilag 3). Den 21. august 2009 blev udtrædelsesgodtgørelsen opgjort til kr , jf. bilag 4. Klager afviste, at indklagedes leveringsbestemmelser var gældende for parternes aftaleforhold samt at der skulle betales udtrædelsesgodtgørelse. Herpå fulgte en korrespondance mellem parterne angående sagen, hvorunder indklagede fastholdt, at klager var forpligtet af indklagedes leveringsbetingelser og skulle betale udtrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse hermed (bilag 4).

3 Side 3 4/ Indklagede afviste endeligt klagers indsigelser den 3. maj 2010, hvorefter kla indbragte sagen for ger ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Annullering af fjernvarmeleveringsaftalen fra 1994 samt fritagelse for betaling af udtrædelsesgodtgørelse. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør klager gældende, at prisudviklingen for fjernvarme fra indklagede ikke har fulgt udviklingen i olieprisen, som følger gasprisen. Indklagede har derved misligholdt parternes aftale. Indklagedes leveringsbestemmelser er ikke gældende for parternes aftale, da disse er indført ensidigt af indklagede, og dermed aldrig er aftalt mellem parterne. Hverken NESA A/S eller indklagedes leveringsbestemmelser har været vedtaget mellem parterne. Indklagede opfylder desuden ikke betingelserne for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse, da indklagedes anlæg har været under løbende udbygning. Fjernvarmeleveringsaftalen mellem parterne skal derfor annulleres og klager skal fritages for betaling af udtrædelsesgodtgørelse. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Fastholdelse af krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at indklagedes leveringsbestemmelser er gældende for parternes aftale. I forbindelse med Skævinge kommunes overdragelse af Skævinge fjernvarmeforsyning til NESA A/S blev NESA A/S s leveringsbetingelser gældende for leveringsforholdet. NESA A/S s leveringsbetingelser hjemlede mulighed for ændringer. Ved overtagelsen af værket fra NESA A/S anmeldte indklagede sine leveringsbestemmelser til Energitilsynet og sendte dem til samtlige kunder. Energitilsynet har afgjort, og Energiklagenævnet tiltrådt, at en varmeforsyningsvirksomhed løbende kan ændre sine leveringsvilkår.

4 Side 4 4/ Indklagedes leveringsbestemmelser er anmeldt til Energitilsynet og varsling var derfor ikke nødvendig i forbindelse med indklagede overtagelse af Skævinge fjernvarme fra NESA A/S. Betaling af udtrædelsesgodtgørelse er hovedreglen, hvorfra undtagelse kun gøres, hvis to betingelser er opfyldt samtidigt. Fritagelse fra betaling kan således kun ske, hvis indklagedes anlæg er under løbende udbygning, og indklagede må anses for økonomisk veldrevet. Undtagelsesbetingelserne er i denne sag ikke opfyldt, hvorfor indklagede er berettiget til udtrædelsesgodtgørelse. SEKRETARIATETS BEHANDLING Hillerød Kommune har oplyst, at klagers ejendom den 26. maj 1999, forinden NESA A/S overtagelse af anlægget i Skævinge, blev pålagt forblivelsespligt. Kommunen har ligeledes oplyst, at det fremgik af overdragelsesaftalen mellem daværende Skævinge Kommune og NESA A/S, at NESA A/S skulle levere var i henhold til NESA s almindelige me bestemmelser. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Aftale er af 20. oktober Bilag 2: Klagers brev til indklagede af 20. december Bilag 3: Indklagede brev til klager af 10. marts Bilag 4: Faktura nr og udmeldelsesberegning. Bilag 5: Indklagedes brev af 10. november 2009.

5 , rlhng Hovedstadsregimens Naturgas IS BILAG frir.:' Side nr.: ANE., / ~ 1.') l FJ~ERNV~ELEVERINGSA~lALE Ejer: -"'_,==""'"... Adresse: Post nr.: ",."'=.._._c= _. _--_.--_._--_.._-_._.._- TelefonOl',: _.. ~ Ønsker at tilslutte sig Skævinge Ko=unes F:iernvarmeforsyning i Skæ'/ingeBy. Min accept af tjemvarmeforsyningen er bindende såfremt prisgrundlaget for 1995 holder som lovet Eneste acceptable afvigelse fra IIUværende piisgnmdlag vil være normale prisstigninger på naturgas. Såfremt prisgrundlaget ikke oveliloides er jeg indtorstået med at annullering af denne aftale skal ske skriftligt til Skævinge Kommunes Fjernvarmeforsyning i Skævinge By, Skævinge den t. 'I <J HNG-varmekonsulent

6 ANE BILAG nr.: Side nr.: Skævinge , 2. E.ON Vanne Danmark NS Nørrelundvej \O 2730 Herlev 3320 Skævinge E.ON KWldecenter Kopi til: Hillerød kommune Trollesminde Alle Hillerød Vedr. Annullering af fjernvrumelevelingsaftale Der refereres til vedlagte: bilag l. Kopi affjemvannelevelingsaftale, underskrevet af _ I bilag 2. Talitblad for bilag 3. Årlige fyringsomkostninger for ejendommen Strøvej 31 i 1995 og i Sammenligning mellem fyringsolie og fjemvanne. bilag 4. Udviklingen i fjemvanne ogfyringsoliepris Udvikling i årlige fyringsomkostninger.'. Affjernvaffileleveringsaftalen, bilag I, fremgår det at tidligere ejer af ejendommen, Strøvej 31, accepterede en bindende tilslutning til fjemvaffileforsyningen under betingelse af: s4fi emt prisgrundlaget for 1995 holder som lovet. Eneste acceptable afoigelsefra nuværende prisgrundlag vi/pære normale prisstigninger på naturgas. Ligeså er det i talifbladet, bilag 2, anført at: Prisudviklingen påregnes at følge udviklinge'l i gas priserne. Da Hans Ulsø i oktober '94 vhigte at accepterer fjemvannetilslutning var ordningen ikke specielt ufavorabel idet de direkte omkostninger kun var 3000 kr/år eller I 7% over oliefyringsomkostningeme (bilag 3). Her i er de direkte ekstraomkostningeme ved at anvende fjernvatme i forhold til olie steget til kr. eller 62 % over oliefyringsomkostningeme (bilag 3). Da gaspl'isen følger olieprisen må det betyde at betingelsen i fjernvmmeleveringsaftalen "Eneste acceptable afvigelse ti:a nuværende prisgiundlag vil være nonuale prisstigninger på naturgas" ikke opfyldes i øjeblikket. Bilag 4 viser udviklingen i fjernvaffile og fyringsoliejlris Da jeg ikke har oplysninger om fjernvrumeprisen i perioden J 996 til 2002 kan jeg ikke se hvornår vanneleverandøren begynder at misligholde aftalen, men den har ikke været overholdt siden 2002.

7 BILAG nr.: Side nr.: ANE I brev af har jeg kontaktet den daværende varmeleverandør NESA vedr. udtræde af tjernvarmeordningen og fik svar at det ikke kan lade sig gøre da kommunen har vedtaget forbliveisespligt. Havde jeg vidst at forbliveisespligten var indfølt på basis af en misligholdt aftale var nærværende sklivelse blevet til på det tidspunkt. AffjemvarmeleveJingsaftalen (bilag l) fremgår det at såfremt prisglundlaget ikke overholdes skal en annullering af aftalen ske ved skriftlig henvendelse til Skævinge Kommunes Fjemvarmeforsyning i Skævinge By. Jeg forventer at E-ON har overtaget rettigheder og forpligtelser fra tidligere tjemvarmeleverandør og henvendelse om annullering af fjemvanneleveringsaftalen rettes helmed til E-ON. Jeg betragter mig hermed som fiitstijlet i forhold til fjemvanneaftalen, og ser frem til få relumeret det beløb jeg uretmæssigt er blevet opkrævet i petioden 2002 til Med venlig hilsen

8 Skævinge Fjemvanneforsynmg ANE BILAG nr.: L Side nr.: ~ TAlUFBLAD FOR 1995 Priser er angivet i prisniveau 1994 in.id. moms. (faste priser). Pli5Udyi.klir.g~.n paregnes at føl ge udviklingen i gaspriserne og vil blive reguieret første gang 1. januar D rlftsu dgiftcr Fast årlig fjernvarmeafgift: Nuværende bygninger med olieanjæg eller lignende lcr :tlyp. ejendomme Nuværende bygningerne med elvarmeanlæg tiler li.!;nende For store eiopvannede bygninger eiler lignende beregne.s den i?,tc. ai"gift '2rsl.J.lL kr. ).w" Variabel årlig fjemvarmeafgift h. 125 pr. GJ liislutningsudgifter Tilslutningsudgifter for eksisterende bygninger: TjlsIutningsbidrag StiJdedningsudgift Husinstallationsudgift Indtil 31. akt 1994 SOO O O l. nov dec SOO ~ I - ---;00 ~ I alt inkl. moms. SOO 10.S S Tilslutningsudgifter for nye bygninger Tilslutningsbidrag StikIedningsudgift Husinstallation kr. 500 kr For egen regning i h.t. tekniske bestemmelser

9 , f--_~a-""n..c...e"_----f BILAG nr.: 2.. Bilag 3. Side nr.: ~ Skævinge Årlige fyringsomkostninger for ejendommen _ i 1995 og i Sammenligning mellem fyringsolie og fjernvarme. Ejendom på 211 m 2 med et årligt varmeforbrug på J 50 GJ Olie: Typiske værdier for fyringsolie fra maskinståbi, 8udg. p.186 Typisk nedre brændværdi Massefylde Med et skorstenstab på 9% kræves der: 150GJ I 42300kJ/kg I (1-0.09) = Årlige olietorbrug i ml 3897 kg 1855 kg/ml = Fyringsoliepris ca kr/m l Arlig udgift til fyringsolie 4,558 ml * 4000 krlm l = kj/k! 855 kg 1m 3897 kg oliel år 4,558 ml kr Fjernv81me: Vannepris Fast årlig afgift Årlig udgift til fjernvanne I 25kr/GJ * 150 GJ kr = 125 kr/gj 2500 kr kr Altså var fjernvarmen godt 3000 kr eller 17 % dyre end oliefyring. Tager man hensyn til afslo~vning af oliefyr, udgifter til skorstenstejening, årlig måling og service på oliefyr samt behov for at holde øje med oliestanden i tanken og arrangere ny leverance har det ikke været så tosset endda Olie: Fyringsoliepris ca kr/m l Årlig udgift til fyringsolie 4,558 ml, kr/m l = Fjernvarme: Vannepris Fast årlig afgift K vadratmeterafgift Årlig udgift til fjernvarme 350kr/GJ * ISO GJ kr + 211m 2 * 29kr/m 2 = kr (200 % af '95 niveau) 350 kr/gj 675 kr 29 kr/m l kr (280 % af '95 niveau) Ekstraomkostningen ved fjemvanne i forhold til olie er nu steget fra 3000kr (17%) til kr (62 %).

10 ANE BILAG nr.: 2.. Side nr.: Bilag 4. Skævinge Udviklingen i årlige vanneomkostninger for en ejendom på 211 m 2 og et årligt forbru g på 150 Ol" Sammenligning mellem fjemvanne og fyringsolie. Fjernval"me Omkostningerne for 1995 fremgår af"taritblad for 1995" (bilag 2) Data for '02 og frem er fra E-ON 's hjemmeside. kr/gj Fast årlig Kvadratmeter Årlige afgift afgift fjemvanneomkoslninger 1/1 ' ' O '02 30/4' O /5'03 30/4' O /5'04 30/4' O l/5'05 30/4' O '06 30/4' /5'07 30/4' IO , 40000, t , o 1995 Udvikling i årlig fjernvarmeomkostninger for ejendom på 211 m2 og årligt forbrug 150 GJ 1- _ "" "._ r -.- I I I I! ----I I I, i I ~ _-... -_.-. - ".-, -' J"""'; u=- f--' J r,! I I I I,

11 Fyringsolie prisudvikling ANE BILAG nr.: Side nr.:... 1 kilde: ] p; E i 6000 ~,IV r"' ~-\,..vv Ul 5000 'l i! 2000.El 1000 _.._- O, o _) 7000.IV V- i.r.."".a? -, _ ~_ -J I Arllge fyringsomkostninger sammenligning mellem olle og fjernvarme ejendom 211 m2, årligt forbrug 150 GJ - I r === i ~Jv::r ' /--.,.,tlr~--~--7'\l ~ v.n I 1000: ,-' Fyringsolie Fjemwrme Fyringsolie- og fjernvarmepris i % af 1995 niveau ~:~ l ~ ~" ~ J: ~====~==~-! 200! LM [ ~L- 160 J -tr ']\(J,t-L/V_-- ~:~ t ~-r~.j'.!:...", L 1 00 _I _. r/"'""'''''.-va-;:;- fy nngsole. -~I ' fjemwmne

12 ..i1p }~.;!J',."t ANE S BILAG nr.: Side nr.: Skævinge E.OH VarmIl Danmark ApS NørreJundveJ 10 DK 2730 Herlev Kundecenter eon.dk Kundecenter: Tel osn CVR Nr Udtrædelse af fjernvarmeleveringsaftale E.ON har den 21. december 2007 modtaget dit brev om, ~ne vil udtræde af din fjernvarmeleveringsaftale med E.ON på din adresse _ i Skævinge. lise Stampe Jakobsen Direkte Tel: Tel Fax Herlev 10. marts 2008 Ifølge vores leverjngsbetingelser, som er en del af aftalen mellem dig og E.ON, kan du opsige leveringsaftajen med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb, hvilket svarer til udtrædelse pr. 30. april Da vi modtog din skriftlige opsigelse i december 2007, er vi efter omstændighederne indstillet på at lade dig udtræde allerede pr. 30. april Opsigelse af aftale om fjernvarmejevering efter leveringsbestemmelserne kræver, at du godtgør os din forholdsmæssige andel af restgælden (se leveringsbestemmelserne pkt. 2.17, vedlagt). Udtrædelsesgodtgørelser accepteres generelt i fjernvarmebranchen og af myndighederne, fordi kunders udtrædelse vil påføre tilbageblevne kunder yderligere omkostninger, da de i givet fald vil skulle betale den udtrædende kundes andel af restgælden i fjernvarmenettet og værket. Udtrædelsesgodtgørelsen beregnes med udgangspunkt i årsregnskabet. Da årsregnskab for 2007 forventes gjort færdigt inden for få uger, tillader vi os at vende tilbage snarest herefter for at give dig så præcist et skøn over udtrædelsesgodtgørelsens størrelse som muligt. I maj 2009 fremsendes den endelige beregning af din godtgørelse.

13 Udtrædelse af vanneforsyningen i Skævinge I alt exe!. moms Momsfri I"'t Ind. moms E.ON forbeholder sig ret til ilt fakturere renter af alle forfaldne fakturaer med 2% efter fortald~to pr. påi>egyndt maræd. Antal Salgspris Beløb ,00 DKK SO.u8~OO DKK 0,00 DKK ,00 BtI.. nngs 1D og indbetlllar Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengelnst~ut og på posthuse KrOOjlOll\ummer O!J bglabsmodlage:r I ~1, '-'M",.,.,,, ~roj.~l~ institutiet modtager blna_noen. Ved kontnnt betojlng I pen 1rI::.1i:ut mod terminal or dol udckjkkonde pen!)lllnstiwli kyluoringwyt dof Bf beyic Iof twlliol boiob det ør lndi:ocji Kredilornummer og beløbsrnodl<lger Faktura Konto e-øn jnorrelundvej l Herlev Und~ltritl vod overiofset ha konto 18-01"1 Nilrreluodvej Herlev KvinfJring -- 0i onor ,iø I J1-66'~ ta l in!j!ldarqo ' ---,KfOflSr'------,,0re ~ ~ ,~~ --Må~ ---A,~~~~~~77~~~ --~ ~---- T I ' llds"i I'Il: I.:;(1 ::B~ ni n!) - Undg.1 \"O.'l'.g:s1111 skriv<!!.)cdon3!jcli(fe fell FIK 752 (OG-04) 7fl (~1 o;75~s7 1 >71< 1 :...,,,,,"', 0866<

14 E.ON Varme Danmark r~ Udmeldelses beregning for Skævinge ANE BILAG nr.: Side nr.: ~ t Ilt Beregning for Produktion Anlæggets nedskrevne værdi jf. Varmeregnskab 2007 Dokumenteret driftunderskud jf. seneste årsregnskab 2007 Udmeldelsespris for produktion kr kr kr Net Jf. Leveringsbestemmelser. På udtrædelsestidspunktet har kunden pligt til at betale: a. Skyldige bidrag i henhold til årsopgørelse b. Skyldige bidrag Udgifter ved afbrydelse af stikledning ved hoved eller fordelingsledningn c. nedtagning af måler og andet tilhørende E.On Omkostninger ved evt. fjernelse af E.On anlæg I det omfang at det kun vedrører d. kundens varmeforsyning. e. Andel af anlægs' og renoveringsudgifter med fradrag for afskrivninger. Beregning for Net NettetS neaskrevne værdi J henhold til seneste regnskab 2007/oH.l!"'unKt a Cl Ikke medtaget I beregningen) Dokumenteret driftunderskud jf. seneste årsregnskab 2007/08 Udmeldelsespils for Net kr kr kr IPrI5I alt for overdragelse Resume Antal kvadratmeter Pris pr kvadratmeter Antal kunder Antal kvadratmenter / kunde IPns ved udmeldelse.' kr I ,138 kr I Nørrelundvej Herlev Danmark ' Telefon: CVR: ~ 3320 Skævinge al Kundenr.,_

15 -= Skævinge ANE BILAG nr.: Side nr.: S I~ E.OII Varme Danmark ApS Nørrelundvej 10 D~ '2730 Herlev Kunde<entertPeon.dk Kundecenter: TeJ om CVR Nr Thomas Andersen Thrane Direkte Tel: T~ +4S448S4100 Fax Svar på din henvendelse af 15. oktober 2009 Herlev, den 10. november 2009 Tak for din henvendelse af 15. oktober E.ON's kundecenter har bedt mig besvare din henvendelse. Du rejser i henvendelsen to spørgsmål: spørgsmålet om aftale, hhv. spørgsmålet om betingelserne for udtrædelse. Aftale Jeg kan forstå på dine breve af 20. december 2007, 6. september 2009 og 15. oktober 2009, at du mener, at vi har misligholdt vores aftaleforhold med dig. Den aftale, som den tidligere ejer af ejendommen Hans Ulsø indgik i 1994, var med Skævinge kommunes fjernvarmeforsyning i Skævinge. Skævinge kommune solgte pr. 1. juli 1999 fjernvarmeforsyningsanlægget (fjernvarmedistributionsnet, tekniske anlæg, rør, reservedele, dokumentation samt alle de til distributionsnettet hørende aktiver og passiver) til NESA. Nesa indtrådte i rettigheder og forpligtelser i henhold til de af kommunen Indgåede aftaler vedrørende de overdragne net, herunder aftaler om levering af fjernvarme til de til distributionsnettet tilsluttede kunder. Det aftaltes tillige, at NESA leverede varme til kunderne i henhold til NESA's almindelige bestemmelser for varmelevering. I NESA's almindelige bestemmelser for varmelevering hed det bl.a.: "5.1. NESA's varmepriser skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning og anmeldes til Gas og Varmeprisudvalget under KonkurrencerMet." "5.4. Den variable afgift fastsættes i henhold til gældende prisblad i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, der indebærer, at priserne skal være omkostningsbestemte baseret på godkendt langtidsbudget."

16 "5.5. Udover den i 5.4. ongivne variable afgift opkræves et fast bidrag i henhold til gældende prisblad." "10.1. Nærværende bestemmelser er undergivet den til enhver tid gældende lovgivnings bestemmelser samt vedtagelser eller pålæg i henhold hertil. Ændringer i nærværende bestemmelser er kun gyldige efter anmeldelse til Konkurrencerådet (Gas' og Varmeprisudvalget) samt meddelelse til forbrugeren herom." AN;::: ~ I-B-'LA-G--=-n~'::'.:'::"'~-b l ,- -.- Side nr.: l0 Som du kan se af formuleringerne - især har det aldrig været meningen, at priser og vilkår var uforanderlige forudsætter, at bestemmelserne kan ændres, men at det kun er gyldigt ved anmeldelse til myndighederne. Også henvisningerne til varmeforsyningsloven i 5.1. og 5.4. peger på, at man har ment, at det var væsentligt at følge varmeforsyningsloven, herunder lovgivningens principper om kostægte priser og prissamrnensætning. Spørgsmålet om, hvorvidt aftaleforholdet kan tilpasses til varmeforsyningslovgivningens forudsætninger og anbefalinger om kostægthed i prissammensætningen, har været prøvet af Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet på Energiområdet traf afgørelse den 19. december 2008 i en sag, der handlede om en aftale med omtrent samme ordlyd som de NESA'bestemmelser, der fremgår ovenfor. Nævnet udtalte i sin afgørelse: "Nævnet bemærker, at de oprindelige leveringsbetingelser hjemler i 5.4., 5.6. og 10 giver mulighed for, at der løbende kan foretages ændringer. For' brugerne i forsyningsområdet og dermed også klager har derfor ikke haft rimelig grund til at forvente, at aftalen i sin helhed skulle være helt uændret i alle de 20 år, som uopsigelighedsperioden er aftalt til at vare. Indklagede" [energiselskabet] "har således efter det oplyste foretaget ændringer ud fra de med udgangspunkt i de muligheder herfor, som der forelå I de oprindelige leveringsbetingelser, og sorn er en del af det samlede aftaleforhold mellem forbrugerne og fjernvarmeforsyningen i forsyningsom' rådet. Nævnet lægger også efter det oplyste til grund, at de foretagne justeringer følger vejledningerne fra Dansk Fjernvarme, hvorved det indgår i nævnets overvejelser om justeringernes rimelighed, at vejledningerne fra Dansk Fjernvarme er blevet forhandlet med Energitilsynets sekretariat og efterfølgende taget til efterretning af EnergitiIsynet. Herved er der efter nævnets opfattelse foretaget de fornødne rimelighedsvurderinger i relation til forbrugerne og forsyningsvirksomhederne med henblik på at opnå en generel afbalancering af hensyn til parteme. På denne baggrund finder nævnet efter en samlet vurdering af sagens op' lysninger og hensynet til en afbalanceret rimelighedsvurdering af parternes interesser, at de øvrige justeringer ikke generelt kan anses for at være til ugunst for forbrugerne. " Spørgsmålet har også været behandlet af EnergitiIsynet. Som vi henviste til i E.ON's brev af 6. juni 2008, har EnergitiIsynet har udtalt, at det ikke er urimeligt, at en varmeforsyningsvirksomhed løbende ændrer de almindelige 2

17 leveringsbestemmelser (EnergitiIsynet den 25. oktober 2007). Energitilsynets afgørelse blev indanket for Energiklagenævnet, som stadfæstede EnergitiIsynets afgørelse i sagen. BILAG nr.: Side nr.: ANE S t r1- -l Opsigelse af den kollektive fjernvarmeforsyning i Skævinge Først skal jeg henlede din opmærksomhed på, at det er fast praksis i varmeforsyningen, at en varmeforbruger, der vil udtræde af den kollektive fjernvarmelevering. skal betale en udtrædelsesgodtgørelse, hvis det i øvrigt følger af værkets regler. Det er en konsekvens af, at økonomien i værket skal hvile i sig selv. Som E.ON skrev til dig den 10. marts 2008, accepteres ordningen med udtrædelsesgodtgørelse generelt i fjernvarmebranchen og af myndighederne, fordi kunders udtrædelse vil påføre tilbageblevne kunder yderligere omkostninger, da de i givet fald vil skulle betale den udtrædende kundes andel af restgælden i fjernvarmenettet og værket. Helt principielt er udtrædelsesgodtgørelse godkendt af Højesteret, der i 1987 opretholdt en varmeforsynings krav om godtgørelse. Krav om godtgørelse er løbende opretholdt i domstolenes praksis. Tanken bag udtrædelsesgodtgørelser er, at en forbruger, der ønsker at ophøre med at aftage varme fra værket, skal "rydde op efter sig" økonomisk ved at betale sin forholdsmæssige andel af varmeforsyningens gæld på udtrædelses' tidspunktet, således at de t ilbageværende ikke belastes. Der henvises bl.a. til EnergitiIsynets afgørelse af 18. december 2000, hvor EnergitiIsynet udtalte: ' Det grundlæggende synspunkt har' pfl baggrund af lovens bestemmelser om at priser og leveringsbestemmelser ikke mfl anses for at være urimelige været, at en forbruger har kunnet melde sig ud, nflr blot dette Ikke medførte en økonomisk belastning for de forbrugere, der fortsat aftager varme. Det grundlæggende synspunkt, der har støtte i en dom, afsagt af Højesteret, mo fortsot være, at uanset hvor mange forbrugere, der mfltte melde sig ud, mfl denne adgang fortsat være til stede, nflr det blot ikke medfører en økonomisk belastning for de tilbageværende aftagere." Synspunktet er senere bekræftet af EnergitiIsynet i tilsynets afgørelse af 31. marts EnergitiIsynets praksis er ved flere lejligheder tiltrådt af Energiklagenævnet. Hovedreglens civilretlige indhold er tillige tiltrådt i flere afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet. Konkret fravigelse fra udgangspunktet Som en undtagelse til ovennævnte hovedregel har det dog været anset for urimeligt, at der opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, hvjs der løbende gennem tilslutning af nye forbrugere, der overtager den udtrædendes 3

18 forpligtelser til afvikling af gæld, sker en udbygning af værket, Qg hvis værket samtidig anses som økonomisk veldrevet. ANE BILAG nr.: ::> J Side nr.: 16 I I I Ved vurderingen af om den ledigblevne kapacitet er overdraget til nye forbrugere må de udmeldte forbrugeres ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift - som er udtryk for den kapacitet værket skal stille til rådighed - sammenlignes med det afregningspligtige areal for de nye forbrugere. Det forhold, at en kundes ledige kapacitet kan anses for overdraget til nye forbrugere, er dog i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at det kan føre til en anden afgørelsg, jf. Energiklagenævnets afgørelse i sag af 10. september 2007 i sag (Hou Kraftvarmeværk amba mod Energitilsynet). Undtagelsens rækkevidde begrænses ifølge praksis endvidere i og med, at det er Energiklagenævnets opfattelse, at det ikke er urimeligt, at en kunde skal udrede en udtrædelsesgodtgørelse, uanset at en fiernvarmeforsyning måtte anses for veldrevet. såfremt værket forventer en stigning i antallet af udmeldelser samt en nedgang i antallet af tilmeldinger til fjernvarmeværket Gf. Energiklagenævnets afgørelse af 12. december 2005 i sag , NN mod EnergitiIsynet (Hirtshals Fjernvarme) med henvisning til ældre praksis). Som Energiklagenævnet fremhæver I Hou sagen, er det forhold, at en kundes ledige kapacitet kan anses for overdraget til nye forbrugere, er dog i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at din eventuelle overdragelse af kapaciteten til andre forbrugere kan medføre, at det vil være urimeligt med en udtrædelsesgodtgørejse. Med hensyn til Skævinge-anlæggets økonomiske sundhed, kan jeg oplyse, at indtægterne fra varmesalg i Skævinge gennem længere tid ikke helt har dækket E.ON Varmes omkostninger ved at drive værket og nettet. Det betyder, at E.ON Varme har oparbejdet en underdækning. Jeg henviser til de seneste til Energitilsynet anmeldte varmeregnskabstal, der viser en akkumuleret underdækning på kr i værk og distributionsnet. E.ON Varme forventer på den anden side som udgangspunkt ikke nye slutninger til fjernvarmenettet i Skævinge inden for de næste par år, medmindre der tages initiativ til en samlet løsning for Skævinge, der indebærer tilkobling til nettet fra de husstande, der ikke modtager fjernvarme i dag. TIlslutning af nye kunder vil imidlertid forudsætte, at der kan etableres et projektgrundlag, som dokumenterer, at udbygning af fjernvarmenettet må anses som en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig løsning. Der henvises i øvrigt til Ankenævnet på Energiområdets afgørelse af 1. august 2007 (NN mod Lønstrup Varme forsyning). I denne sag havde 3 af 405 forbrugere, svarende til 1,2 pet. af forbrugerne, meldt sig ud. Ankenævnet udtalte i sin afgørelse, at: "Med henvisning til den vigende nytilgang til fjernvarmeværket ag det af værket oplyste om antallet af forespørgsler fra forbrugere om betingelser for udmeldelse, kan det ikke udelukkes, at et bortfald af udtrædelsesgodtgørelse i denne sag vii medføre et større antal udmeldelser fra fjernvarmeværket med dertil hørende øget økonomisk belastning af de tilbageværende forbrugere." 4

19 BILAG nr.: lønstrup-sagen viser, at hvis 1,2 pct. af forbrugerne opsiger (melder sig ud), kan Side nr.: risikoen for yderligere udmeldelser gøre, at de tilbageværende forbrugere udsættes for yderligere økonomisk belastning (dvs. højere faste omkostninger). Derfor valgte Ankenævnet i sagen at sige nej til gratis udtrædelse. ANE S I Cj Efter min vurdering vil en vurdering af opsigelser af varmelevering fra Skævingeværket falde ud til samme resultat. Jeg håber at have givet dig svar på, hvorfor vi ikke kan efterkomme dit ønske om at opsige uden omkostninger. Som det fremgår ovenfor skyldes det, at gratis opsigelse ville medføre en økonomisk belastning for de forbrugere, der fortsat aftager varme i Skævinge, idet der ville blive færre kunder om at dele de faste omkostninger ved at drive værket og varmedistributionsnettet. Med hensyn til beregningen af udtrædelsesbeløbets størrelse henviser jeg til E.ON's brev af 15. september 2009 til dig. Sammenfatning Jeg beklager, at jeg på denne baggrund ikke kan give dig ret i, at vi skulle have misligholdt vores leveringsaftaler i Skævinge, eller at det kan blive gratis at udtræde. Jeg håber dog også, at du kan forstå baggrunden for vores standpunkt og stillingtagen til sagen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at vi har fuld forståelse for den frustration, som spørgsmålet om ændringer i varrnepriserne har givet anledning til. Vi er i dialog med alle relevante, og i forhandling med Energitilsynet, og håber derfor, at sagen løser sig inden for de næste måneder. Med hensyn til opsigelse, er det sådan, at hvis flere kunder opsiger den kollektive varmeforsyning, vil der - alt andet lige - være færre kunder til at bære de faste omkostninger, der skal afholdes uanset antallet af varrneforbrugere. Det er en udfordring, der kendes af alle barrnarksværker, som er opført som led i 19BO'ernes og 1990'emes energipolitik. Af hensyn til Ikke at accelerere en sådan "negativ spiral", hvor flere og flere melder sig ud, finder E.ON det hensigtsmæssigst at søge en fælles løsning med E.ON's kunder og med de involverede kommuner. E.ON kan ikke løse situationen alene uden forbrugernes eller kommunernes aktive medvirken. Afslutningsvis vil jeg nævne, at E.ON har svaret udførligt på en række spørgsmål fra Hillerød kommune om varmeforsyningen i Skævinge. Hvis du er interesseret, er det muligt at få vores redegørelse tilsendt. I givet fald kan du rette henvendelse til mig. 5

20 ANE Klagevejledning Du kan klage over E.ON's stillingtagen i sagen. BILAG nr.: ~ Side nr.: 20 EnergitiIsynet varetager tilsyns og klagefunktionen pa energiomrndet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Adressen er: EnergitiIsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Ankenævnet pa Energiomrndet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over aftalevilkår, regninger, målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. Adressen er: Ankenævnet på Energiområdet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Med venlig hilsen E.ON Varme Danmark ApS ~Tl~~~~t h vl\ Koncemjurist 6

21 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 21 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets leveringsbestemmelser, som er anmeldt til EnergitiIsynet i medfør af varmeforsyningslovens 21, i den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder navnlig af tale- og købeloven. Forbliveisespligt Pålægges en ejendom forbliveisespligt medfører dette, at ejendommen skal betale de faste afgifter, indtil kommunalbestyrelsen eventuelt måtte træffe beslutning om det modsatte. For forbrugeren medfører dette således, at forbrugeren ikke som udgangspunkt kan stoppe kundeforholdet. Forbrugeren er dog ikke forpligtet til at aftage varme. En forsyningsvirksomhed må i et område udlagt til fjernvarme, som defineret i et projekt, antages at have en ubetinget forsyningspligt som følge af myndighedens godkendelse af projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler herom. Den enkelte forbruger har med andre ord et retskrav på at blive forsynet. Ønsker en forsyning ikke at forsyne bestemte forbrugere, må områdeafgrænsningen ændres via godkendelse af et nyt projekt efter reglerne i projektbekendtgørelsen. ForbliveIsespligten indebærer ikke aftagepligt, men at forsyningsselskabet kan pålægge ejendommens ejer at betale de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til EnergitiIsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes og er tilsluttet anlægget, jf. 7, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen), nu bekendtgørelse nr. 690 af21. juni Nævnet konstaterer, at klagers ejendom fra 26. maj 1999 er blevet pålagt forbliveisespligt som følge af kommunens godkendelse af et projektforslag. Herved blev klagers mulighed for at udmelde sig af den kollektive varmeforsyning suspenderet. Nævnet skal i den forbindelse henvise til dom fra østre Landsret, afsagt den 8. januar 2010, hvorefter en pålagt forbliveisespligt har virkning mod en godtroende erhverver af fast ejendom uden tinglysning, jf. Ugeskrift for Retsvæsen, år 2010, side 123.

22 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 22 4/ Uanset enighed herom er det ikke muligt for parterne at aftale, at klager alligevel kan udtræde, idet der herved vil ske en omgåelse af forbliveisespligten til skade for de øvrige varmeforbrugere omfattet afvarmplanen. Nævnet finder derfor, at parternes aftale ikke lovligt har kunnet indgås efter varmeforsyningsloven. Nævnet finder derfor, at aftalen er ugyldig, og derfor tilsidesætter nævnet aftalen. Indklagede er følgelig ikke berettiget til at opkræve nogen udtrædelsesgodtgørelse fra klager. Klager skal derfor fritages fra indklagedes krav om betaling af udtrædelsesgodtgøreise. Særaftale om prisen. Da klagers ejendom er fysisk frakoblet fjernvarmenettet, foreligger der ingen aktuel tvist angående den særlige prisaftale, som klager har anført var forudsætningen for at forblive forsynet. Nævnet kan derfor ikke for nuværende tage stilling til denne del af klagen. Hvis klager senere bliver forsynet med fjernvarme, og klager finder, at prisen fastsættes i strid med den individuelle aftale, kan klager reklamere herover og eventuelt efterfølgende rejse en ny sag ved ankenævnet. Sagsomkostninger og klagegebyr Klageren får i sagen fuldt medhold i kravet om ikke at skulle betale udtrædelsesgodtgørelse, hvorfor nævnet bestemmer, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, fritages for at betale udtrædedelsesgodtgørelse til indklagede, E.ON Varme Danmark ApS. Klager får ikke medhold i kravet om at kunne opsige aftaleforholdet med indklagede og dermed fritages for den af Hillerød Kommune pålagte pligt til at lade ejendommen forblive "tilsluttet" indklagedes varmeværk i Skævinge.

23 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 23 4/ E.ON Varme Danmark ApS skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 21. SEPÆTEMBER 2011 I o g Ferdinandsen specialkonsulent

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Udtrædelsesgodtgørelse

Udtrædelsesgodtgørelse Udtrædelsesgodtgørelse af Bent Ole Gram Mortensen UDKAST 1. Formål I Danmark har det været praksis, at en forbruger, der er tilsluttet et fjernvarmeværk, ikke kan opsige forsyningsforholdet uden at betale

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 5580 Nørre Aaby Udgivet af Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. den 13. august 2012.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere