ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /TFL Klager: HJ 3320 Skævinge Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: E.ON Varme Danmark ApS CVR Nørrelundvej Herlev Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Misligholdelse af kontrakt Udtrædelses godtgørelse Forblivelsespligt. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK FJERNVARME Mogens Christensen Carl Helmers

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 2002 til 20. december P åklaget beløb: ,33 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: december E nergiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 10. marts K lageformular modtaget i ankenævnet: 29. juni K lagegebyr modtaget i ankenævnet: 25. august S agen behandlet på ankenævnets møde den: 9. september KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Den 20. oktober 1994 indgik den tidligere ejer af klagers ejendom aftale om tilslutning og levering af fjernvarme med Skævinge kommunes Fjernvarmeforsyning (i dag E.ON Varme Danmark ApS), jf. bilag 1. NESA A/S overtog i 1999 Skævinge Fjernvarmeforsyning. Forinden overtagelsen blev klagers ejendom pålagt forblivelsespligt. Den 20. december 2007 rettede klager henvendelse til indklagede med henblik på at annullere parternes aftale om levering af fjernvarme, da klager mente, at indklagede havde misligholdt den ovenfor nævnte prisaftale (bilag 2). Den 10. marts 2008 oplyste indklagede, at klager i henhold til indklagedes leveringsbetingelser, kunne udtræde pr. 30. april 2009 mod betaling af udtrædelsesgodtgørelse (bilag 3). Den 21. august 2009 blev udtrædelsesgodtgørelsen opgjort til kr , jf. bilag 4. Klager afviste, at indklagedes leveringsbestemmelser var gældende for parternes aftaleforhold samt at der skulle betales udtrædelsesgodtgørelse. Herpå fulgte en korrespondance mellem parterne angående sagen, hvorunder indklagede fastholdt, at klager var forpligtet af indklagedes leveringsbetingelser og skulle betale udtrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse hermed (bilag 4).

3 Side 3 4/ Indklagede afviste endeligt klagers indsigelser den 3. maj 2010, hvorefter kla indbragte sagen for ger ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Annullering af fjernvarmeleveringsaftalen fra 1994 samt fritagelse for betaling af udtrædelsesgodtgørelse. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør klager gældende, at prisudviklingen for fjernvarme fra indklagede ikke har fulgt udviklingen i olieprisen, som følger gasprisen. Indklagede har derved misligholdt parternes aftale. Indklagedes leveringsbestemmelser er ikke gældende for parternes aftale, da disse er indført ensidigt af indklagede, og dermed aldrig er aftalt mellem parterne. Hverken NESA A/S eller indklagedes leveringsbestemmelser har været vedtaget mellem parterne. Indklagede opfylder desuden ikke betingelserne for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse, da indklagedes anlæg har været under løbende udbygning. Fjernvarmeleveringsaftalen mellem parterne skal derfor annulleres og klager skal fritages for betaling af udtrædelsesgodtgørelse. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Fastholdelse af krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at indklagedes leveringsbestemmelser er gældende for parternes aftale. I forbindelse med Skævinge kommunes overdragelse af Skævinge fjernvarmeforsyning til NESA A/S blev NESA A/S s leveringsbetingelser gældende for leveringsforholdet. NESA A/S s leveringsbetingelser hjemlede mulighed for ændringer. Ved overtagelsen af værket fra NESA A/S anmeldte indklagede sine leveringsbestemmelser til Energitilsynet og sendte dem til samtlige kunder. Energitilsynet har afgjort, og Energiklagenævnet tiltrådt, at en varmeforsyningsvirksomhed løbende kan ændre sine leveringsvilkår.

4 Side 4 4/ Indklagedes leveringsbestemmelser er anmeldt til Energitilsynet og varsling var derfor ikke nødvendig i forbindelse med indklagede overtagelse af Skævinge fjernvarme fra NESA A/S. Betaling af udtrædelsesgodtgørelse er hovedreglen, hvorfra undtagelse kun gøres, hvis to betingelser er opfyldt samtidigt. Fritagelse fra betaling kan således kun ske, hvis indklagedes anlæg er under løbende udbygning, og indklagede må anses for økonomisk veldrevet. Undtagelsesbetingelserne er i denne sag ikke opfyldt, hvorfor indklagede er berettiget til udtrædelsesgodtgørelse. SEKRETARIATETS BEHANDLING Hillerød Kommune har oplyst, at klagers ejendom den 26. maj 1999, forinden NESA A/S overtagelse af anlægget i Skævinge, blev pålagt forblivelsespligt. Kommunen har ligeledes oplyst, at det fremgik af overdragelsesaftalen mellem daværende Skævinge Kommune og NESA A/S, at NESA A/S skulle levere var i henhold til NESA s almindelige me bestemmelser. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Aftale er af 20. oktober Bilag 2: Klagers brev til indklagede af 20. december Bilag 3: Indklagede brev til klager af 10. marts Bilag 4: Faktura nr og udmeldelsesberegning. Bilag 5: Indklagedes brev af 10. november 2009.

5 , rlhng Hovedstadsregimens Naturgas IS BILAG frir.:' Side nr.: ANE., / ~ 1.') l FJ~ERNV~ELEVERINGSA~lALE Ejer: -"'_,==""'"... Adresse: Post nr.: ",."'=.._._c= _. _--_.--_._--_.._-_._.._- TelefonOl',: _.. ~ Ønsker at tilslutte sig Skævinge Ko=unes F:iernvarmeforsyning i Skæ'/ingeBy. Min accept af tjemvarmeforsyningen er bindende såfremt prisgrundlaget for 1995 holder som lovet Eneste acceptable afvigelse fra IIUværende piisgnmdlag vil være normale prisstigninger på naturgas. Såfremt prisgrundlaget ikke oveliloides er jeg indtorstået med at annullering af denne aftale skal ske skriftligt til Skævinge Kommunes Fjernvarmeforsyning i Skævinge By, Skævinge den t. 'I <J HNG-varmekonsulent

6 ANE BILAG nr.: Side nr.: Skævinge , 2. E.ON Vanne Danmark NS Nørrelundvej \O 2730 Herlev 3320 Skævinge E.ON KWldecenter Kopi til: Hillerød kommune Trollesminde Alle Hillerød Vedr. Annullering af fjernvrumelevelingsaftale Der refereres til vedlagte: bilag l. Kopi affjemvannelevelingsaftale, underskrevet af _ I bilag 2. Talitblad for bilag 3. Årlige fyringsomkostninger for ejendommen Strøvej 31 i 1995 og i Sammenligning mellem fyringsolie og fjemvanne. bilag 4. Udviklingen i fjemvanne ogfyringsoliepris Udvikling i årlige fyringsomkostninger.'. Affjernvaffileleveringsaftalen, bilag I, fremgår det at tidligere ejer af ejendommen, Strøvej 31, accepterede en bindende tilslutning til fjemvaffileforsyningen under betingelse af: s4fi emt prisgrundlaget for 1995 holder som lovet. Eneste acceptable afoigelsefra nuværende prisgrundlag vi/pære normale prisstigninger på naturgas. Ligeså er det i talifbladet, bilag 2, anført at: Prisudviklingen påregnes at følge udviklinge'l i gas priserne. Da Hans Ulsø i oktober '94 vhigte at accepterer fjemvannetilslutning var ordningen ikke specielt ufavorabel idet de direkte omkostninger kun var 3000 kr/år eller I 7% over oliefyringsomkostningeme (bilag 3). Her i er de direkte ekstraomkostningeme ved at anvende fjernvatme i forhold til olie steget til kr. eller 62 % over oliefyringsomkostningeme (bilag 3). Da gaspl'isen følger olieprisen må det betyde at betingelsen i fjernvmmeleveringsaftalen "Eneste acceptable afvigelse ti:a nuværende prisgiundlag vil være nonuale prisstigninger på naturgas" ikke opfyldes i øjeblikket. Bilag 4 viser udviklingen i fjernvaffile og fyringsoliejlris Da jeg ikke har oplysninger om fjernvrumeprisen i perioden J 996 til 2002 kan jeg ikke se hvornår vanneleverandøren begynder at misligholde aftalen, men den har ikke været overholdt siden 2002.

7 BILAG nr.: Side nr.: ANE I brev af har jeg kontaktet den daværende varmeleverandør NESA vedr. udtræde af tjernvarmeordningen og fik svar at det ikke kan lade sig gøre da kommunen har vedtaget forbliveisespligt. Havde jeg vidst at forbliveisespligten var indfølt på basis af en misligholdt aftale var nærværende sklivelse blevet til på det tidspunkt. AffjemvarmeleveJingsaftalen (bilag l) fremgår det at såfremt prisglundlaget ikke overholdes skal en annullering af aftalen ske ved skriftlig henvendelse til Skævinge Kommunes Fjemvarmeforsyning i Skævinge By. Jeg forventer at E-ON har overtaget rettigheder og forpligtelser fra tidligere tjemvarmeleverandør og henvendelse om annullering af fjemvanneleveringsaftalen rettes helmed til E-ON. Jeg betragter mig hermed som fiitstijlet i forhold til fjemvanneaftalen, og ser frem til få relumeret det beløb jeg uretmæssigt er blevet opkrævet i petioden 2002 til Med venlig hilsen

8 Skævinge Fjemvanneforsynmg ANE BILAG nr.: L Side nr.: ~ TAlUFBLAD FOR 1995 Priser er angivet i prisniveau 1994 in.id. moms. (faste priser). Pli5Udyi.klir.g~.n paregnes at føl ge udviklingen i gaspriserne og vil blive reguieret første gang 1. januar D rlftsu dgiftcr Fast årlig fjernvarmeafgift: Nuværende bygninger med olieanjæg eller lignende lcr :tlyp. ejendomme Nuværende bygningerne med elvarmeanlæg tiler li.!;nende For store eiopvannede bygninger eiler lignende beregne.s den i?,tc. ai"gift '2rsl.J.lL kr. ).w" Variabel årlig fjemvarmeafgift h. 125 pr. GJ liislutningsudgifter Tilslutningsudgifter for eksisterende bygninger: TjlsIutningsbidrag StiJdedningsudgift Husinstallationsudgift Indtil 31. akt 1994 SOO O O l. nov dec SOO ~ I - ---;00 ~ I alt inkl. moms. SOO 10.S S Tilslutningsudgifter for nye bygninger Tilslutningsbidrag StikIedningsudgift Husinstallation kr. 500 kr For egen regning i h.t. tekniske bestemmelser

9 , f--_~a-""n..c...e"_----f BILAG nr.: 2.. Bilag 3. Side nr.: ~ Skævinge Årlige fyringsomkostninger for ejendommen _ i 1995 og i Sammenligning mellem fyringsolie og fjernvarme. Ejendom på 211 m 2 med et årligt varmeforbrug på J 50 GJ Olie: Typiske værdier for fyringsolie fra maskinståbi, 8udg. p.186 Typisk nedre brændværdi Massefylde Med et skorstenstab på 9% kræves der: 150GJ I 42300kJ/kg I (1-0.09) = Årlige olietorbrug i ml 3897 kg 1855 kg/ml = Fyringsoliepris ca kr/m l Arlig udgift til fyringsolie 4,558 ml * 4000 krlm l = kj/k! 855 kg 1m 3897 kg oliel år 4,558 ml kr Fjernv81me: Vannepris Fast årlig afgift Årlig udgift til fjernvanne I 25kr/GJ * 150 GJ kr = 125 kr/gj 2500 kr kr Altså var fjernvarmen godt 3000 kr eller 17 % dyre end oliefyring. Tager man hensyn til afslo~vning af oliefyr, udgifter til skorstenstejening, årlig måling og service på oliefyr samt behov for at holde øje med oliestanden i tanken og arrangere ny leverance har det ikke været så tosset endda Olie: Fyringsoliepris ca kr/m l Årlig udgift til fyringsolie 4,558 ml, kr/m l = Fjernvarme: Vannepris Fast årlig afgift K vadratmeterafgift Årlig udgift til fjernvarme 350kr/GJ * ISO GJ kr + 211m 2 * 29kr/m 2 = kr (200 % af '95 niveau) 350 kr/gj 675 kr 29 kr/m l kr (280 % af '95 niveau) Ekstraomkostningen ved fjemvanne i forhold til olie er nu steget fra 3000kr (17%) til kr (62 %).

10 ANE BILAG nr.: 2.. Side nr.: Bilag 4. Skævinge Udviklingen i årlige vanneomkostninger for en ejendom på 211 m 2 og et årligt forbru g på 150 Ol" Sammenligning mellem fjemvanne og fyringsolie. Fjernval"me Omkostningerne for 1995 fremgår af"taritblad for 1995" (bilag 2) Data for '02 og frem er fra E-ON 's hjemmeside. kr/gj Fast årlig Kvadratmeter Årlige afgift afgift fjemvanneomkoslninger 1/1 ' ' O '02 30/4' O /5'03 30/4' O /5'04 30/4' O l/5'05 30/4' O '06 30/4' /5'07 30/4' IO , 40000, t , o 1995 Udvikling i årlig fjernvarmeomkostninger for ejendom på 211 m2 og årligt forbrug 150 GJ 1- _ "" "._ r -.- I I I I! ----I I I, i I ~ _-... -_.-. - ".-, -' J"""'; u=- f--' J r,! I I I I,

11 Fyringsolie prisudvikling ANE BILAG nr.: Side nr.:... 1 kilde: ] p; E i 6000 ~,IV r"' ~-\,..vv Ul 5000 'l i! 2000.El 1000 _.._- O, o _) 7000.IV V- i.r.."".a? -, _ ~_ -J I Arllge fyringsomkostninger sammenligning mellem olle og fjernvarme ejendom 211 m2, årligt forbrug 150 GJ - I r === i ~Jv::r ' /--.,.,tlr~--~--7'\l ~ v.n I 1000: ,-' Fyringsolie Fjemwrme Fyringsolie- og fjernvarmepris i % af 1995 niveau ~:~ l ~ ~" ~ J: ~====~==~-! 200! LM [ ~L- 160 J -tr ']\(J,t-L/V_-- ~:~ t ~-r~.j'.!:...", L 1 00 _I _. r/"'""'''''.-va-;:;- fy nngsole. -~I ' fjemwmne

12 ..i1p }~.;!J',."t ANE S BILAG nr.: Side nr.: Skævinge E.OH VarmIl Danmark ApS NørreJundveJ 10 DK 2730 Herlev Kundecenter eon.dk Kundecenter: Tel osn CVR Nr Udtrædelse af fjernvarmeleveringsaftale E.ON har den 21. december 2007 modtaget dit brev om, ~ne vil udtræde af din fjernvarmeleveringsaftale med E.ON på din adresse _ i Skævinge. lise Stampe Jakobsen Direkte Tel: Tel Fax Herlev 10. marts 2008 Ifølge vores leverjngsbetingelser, som er en del af aftalen mellem dig og E.ON, kan du opsige leveringsaftajen med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb, hvilket svarer til udtrædelse pr. 30. april Da vi modtog din skriftlige opsigelse i december 2007, er vi efter omstændighederne indstillet på at lade dig udtræde allerede pr. 30. april Opsigelse af aftale om fjernvarmejevering efter leveringsbestemmelserne kræver, at du godtgør os din forholdsmæssige andel af restgælden (se leveringsbestemmelserne pkt. 2.17, vedlagt). Udtrædelsesgodtgørelser accepteres generelt i fjernvarmebranchen og af myndighederne, fordi kunders udtrædelse vil påføre tilbageblevne kunder yderligere omkostninger, da de i givet fald vil skulle betale den udtrædende kundes andel af restgælden i fjernvarmenettet og værket. Udtrædelsesgodtgørelsen beregnes med udgangspunkt i årsregnskabet. Da årsregnskab for 2007 forventes gjort færdigt inden for få uger, tillader vi os at vende tilbage snarest herefter for at give dig så præcist et skøn over udtrædelsesgodtgørelsens størrelse som muligt. I maj 2009 fremsendes den endelige beregning af din godtgørelse.

13 Udtrædelse af vanneforsyningen i Skævinge I alt exe!. moms Momsfri I"'t Ind. moms E.ON forbeholder sig ret til ilt fakturere renter af alle forfaldne fakturaer med 2% efter fortald~to pr. påi>egyndt maræd. Antal Salgspris Beløb ,00 DKK SO.u8~OO DKK 0,00 DKK ,00 BtI.. nngs 1D og indbetlllar Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengelnst~ut og på posthuse KrOOjlOll\ummer O!J bglabsmodlage:r I ~1, '-'M",.,.,,, ~roj.~l~ institutiet modtager blna_noen. Ved kontnnt betojlng I pen 1rI::.1i:ut mod terminal or dol udckjkkonde pen!)lllnstiwli kyluoringwyt dof Bf beyic Iof twlliol boiob det ør lndi:ocji Kredilornummer og beløbsrnodl<lger Faktura Konto e-øn jnorrelundvej l Herlev Und~ltritl vod overiofset ha konto 18-01"1 Nilrreluodvej Herlev KvinfJring -- 0i onor ,iø I J1-66'~ ta l in!j!ldarqo ' ---,KfOflSr'------,,0re ~ ~ ,~~ --Må~ ---A,~~~~~~77~~~ --~ ~---- T I ' llds"i I'Il: I.:;(1 ::B~ ni n!) - Undg.1 \"O.'l'.g:s1111 skriv<!!.)cdon3!jcli(fe fell FIK 752 (OG-04) 7fl (~1 o;75~s7 1 >71< 1 :...,,,,,"', 0866<

14 E.ON Varme Danmark r~ Udmeldelses beregning for Skævinge ANE BILAG nr.: Side nr.: ~ t Ilt Beregning for Produktion Anlæggets nedskrevne værdi jf. Varmeregnskab 2007 Dokumenteret driftunderskud jf. seneste årsregnskab 2007 Udmeldelsespris for produktion kr kr kr Net Jf. Leveringsbestemmelser. På udtrædelsestidspunktet har kunden pligt til at betale: a. Skyldige bidrag i henhold til årsopgørelse b. Skyldige bidrag Udgifter ved afbrydelse af stikledning ved hoved eller fordelingsledningn c. nedtagning af måler og andet tilhørende E.On Omkostninger ved evt. fjernelse af E.On anlæg I det omfang at det kun vedrører d. kundens varmeforsyning. e. Andel af anlægs' og renoveringsudgifter med fradrag for afskrivninger. Beregning for Net NettetS neaskrevne værdi J henhold til seneste regnskab 2007/oH.l!"'unKt a Cl Ikke medtaget I beregningen) Dokumenteret driftunderskud jf. seneste årsregnskab 2007/08 Udmeldelsespils for Net kr kr kr IPrI5I alt for overdragelse Resume Antal kvadratmeter Pris pr kvadratmeter Antal kunder Antal kvadratmenter / kunde IPns ved udmeldelse.' kr I ,138 kr I Nørrelundvej Herlev Danmark ' Telefon: CVR: ~ 3320 Skævinge al Kundenr.,_

15 -= Skævinge ANE BILAG nr.: Side nr.: S I~ E.OII Varme Danmark ApS Nørrelundvej 10 D~ '2730 Herlev Kunde<entertPeon.dk Kundecenter: TeJ om CVR Nr Thomas Andersen Thrane Direkte Tel: T~ +4S448S4100 Fax Svar på din henvendelse af 15. oktober 2009 Herlev, den 10. november 2009 Tak for din henvendelse af 15. oktober E.ON's kundecenter har bedt mig besvare din henvendelse. Du rejser i henvendelsen to spørgsmål: spørgsmålet om aftale, hhv. spørgsmålet om betingelserne for udtrædelse. Aftale Jeg kan forstå på dine breve af 20. december 2007, 6. september 2009 og 15. oktober 2009, at du mener, at vi har misligholdt vores aftaleforhold med dig. Den aftale, som den tidligere ejer af ejendommen Hans Ulsø indgik i 1994, var med Skævinge kommunes fjernvarmeforsyning i Skævinge. Skævinge kommune solgte pr. 1. juli 1999 fjernvarmeforsyningsanlægget (fjernvarmedistributionsnet, tekniske anlæg, rør, reservedele, dokumentation samt alle de til distributionsnettet hørende aktiver og passiver) til NESA. Nesa indtrådte i rettigheder og forpligtelser i henhold til de af kommunen Indgåede aftaler vedrørende de overdragne net, herunder aftaler om levering af fjernvarme til de til distributionsnettet tilsluttede kunder. Det aftaltes tillige, at NESA leverede varme til kunderne i henhold til NESA's almindelige bestemmelser for varmelevering. I NESA's almindelige bestemmelser for varmelevering hed det bl.a.: "5.1. NESA's varmepriser skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning og anmeldes til Gas og Varmeprisudvalget under KonkurrencerMet." "5.4. Den variable afgift fastsættes i henhold til gældende prisblad i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, der indebærer, at priserne skal være omkostningsbestemte baseret på godkendt langtidsbudget."

16 "5.5. Udover den i 5.4. ongivne variable afgift opkræves et fast bidrag i henhold til gældende prisblad." "10.1. Nærværende bestemmelser er undergivet den til enhver tid gældende lovgivnings bestemmelser samt vedtagelser eller pålæg i henhold hertil. Ændringer i nærværende bestemmelser er kun gyldige efter anmeldelse til Konkurrencerådet (Gas' og Varmeprisudvalget) samt meddelelse til forbrugeren herom." AN;::: ~ I-B-'LA-G--=-n~'::'.:'::"'~-b l ,- -.- Side nr.: l0 Som du kan se af formuleringerne - især har det aldrig været meningen, at priser og vilkår var uforanderlige forudsætter, at bestemmelserne kan ændres, men at det kun er gyldigt ved anmeldelse til myndighederne. Også henvisningerne til varmeforsyningsloven i 5.1. og 5.4. peger på, at man har ment, at det var væsentligt at følge varmeforsyningsloven, herunder lovgivningens principper om kostægte priser og prissamrnensætning. Spørgsmålet om, hvorvidt aftaleforholdet kan tilpasses til varmeforsyningslovgivningens forudsætninger og anbefalinger om kostægthed i prissammensætningen, har været prøvet af Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet på Energiområdet traf afgørelse den 19. december 2008 i en sag, der handlede om en aftale med omtrent samme ordlyd som de NESA'bestemmelser, der fremgår ovenfor. Nævnet udtalte i sin afgørelse: "Nævnet bemærker, at de oprindelige leveringsbetingelser hjemler i 5.4., 5.6. og 10 giver mulighed for, at der løbende kan foretages ændringer. For' brugerne i forsyningsområdet og dermed også klager har derfor ikke haft rimelig grund til at forvente, at aftalen i sin helhed skulle være helt uændret i alle de 20 år, som uopsigelighedsperioden er aftalt til at vare. Indklagede" [energiselskabet] "har således efter det oplyste foretaget ændringer ud fra de med udgangspunkt i de muligheder herfor, som der forelå I de oprindelige leveringsbetingelser, og sorn er en del af det samlede aftaleforhold mellem forbrugerne og fjernvarmeforsyningen i forsyningsom' rådet. Nævnet lægger også efter det oplyste til grund, at de foretagne justeringer følger vejledningerne fra Dansk Fjernvarme, hvorved det indgår i nævnets overvejelser om justeringernes rimelighed, at vejledningerne fra Dansk Fjernvarme er blevet forhandlet med Energitilsynets sekretariat og efterfølgende taget til efterretning af EnergitiIsynet. Herved er der efter nævnets opfattelse foretaget de fornødne rimelighedsvurderinger i relation til forbrugerne og forsyningsvirksomhederne med henblik på at opnå en generel afbalancering af hensyn til parteme. På denne baggrund finder nævnet efter en samlet vurdering af sagens op' lysninger og hensynet til en afbalanceret rimelighedsvurdering af parternes interesser, at de øvrige justeringer ikke generelt kan anses for at være til ugunst for forbrugerne. " Spørgsmålet har også været behandlet af EnergitiIsynet. Som vi henviste til i E.ON's brev af 6. juni 2008, har EnergitiIsynet har udtalt, at det ikke er urimeligt, at en varmeforsyningsvirksomhed løbende ændrer de almindelige 2

17 leveringsbestemmelser (EnergitiIsynet den 25. oktober 2007). Energitilsynets afgørelse blev indanket for Energiklagenævnet, som stadfæstede EnergitiIsynets afgørelse i sagen. BILAG nr.: Side nr.: ANE S t r1- -l Opsigelse af den kollektive fjernvarmeforsyning i Skævinge Først skal jeg henlede din opmærksomhed på, at det er fast praksis i varmeforsyningen, at en varmeforbruger, der vil udtræde af den kollektive fjernvarmelevering. skal betale en udtrædelsesgodtgørelse, hvis det i øvrigt følger af værkets regler. Det er en konsekvens af, at økonomien i værket skal hvile i sig selv. Som E.ON skrev til dig den 10. marts 2008, accepteres ordningen med udtrædelsesgodtgørelse generelt i fjernvarmebranchen og af myndighederne, fordi kunders udtrædelse vil påføre tilbageblevne kunder yderligere omkostninger, da de i givet fald vil skulle betale den udtrædende kundes andel af restgælden i fjernvarmenettet og værket. Helt principielt er udtrædelsesgodtgørelse godkendt af Højesteret, der i 1987 opretholdt en varmeforsynings krav om godtgørelse. Krav om godtgørelse er løbende opretholdt i domstolenes praksis. Tanken bag udtrædelsesgodtgørelser er, at en forbruger, der ønsker at ophøre med at aftage varme fra værket, skal "rydde op efter sig" økonomisk ved at betale sin forholdsmæssige andel af varmeforsyningens gæld på udtrædelses' tidspunktet, således at de t ilbageværende ikke belastes. Der henvises bl.a. til EnergitiIsynets afgørelse af 18. december 2000, hvor EnergitiIsynet udtalte: ' Det grundlæggende synspunkt har' pfl baggrund af lovens bestemmelser om at priser og leveringsbestemmelser ikke mfl anses for at være urimelige været, at en forbruger har kunnet melde sig ud, nflr blot dette Ikke medførte en økonomisk belastning for de forbrugere, der fortsat aftager varme. Det grundlæggende synspunkt, der har støtte i en dom, afsagt af Højesteret, mo fortsot være, at uanset hvor mange forbrugere, der mfltte melde sig ud, mfl denne adgang fortsat være til stede, nflr det blot ikke medfører en økonomisk belastning for de tilbageværende aftagere." Synspunktet er senere bekræftet af EnergitiIsynet i tilsynets afgørelse af 31. marts EnergitiIsynets praksis er ved flere lejligheder tiltrådt af Energiklagenævnet. Hovedreglens civilretlige indhold er tillige tiltrådt i flere afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet. Konkret fravigelse fra udgangspunktet Som en undtagelse til ovennævnte hovedregel har det dog været anset for urimeligt, at der opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, hvjs der løbende gennem tilslutning af nye forbrugere, der overtager den udtrædendes 3

18 forpligtelser til afvikling af gæld, sker en udbygning af værket, Qg hvis værket samtidig anses som økonomisk veldrevet. ANE BILAG nr.: ::> J Side nr.: 16 I I I Ved vurderingen af om den ledigblevne kapacitet er overdraget til nye forbrugere må de udmeldte forbrugeres ejendommes afregningspligtige areal for værkets faste afgift - som er udtryk for den kapacitet værket skal stille til rådighed - sammenlignes med det afregningspligtige areal for de nye forbrugere. Det forhold, at en kundes ledige kapacitet kan anses for overdraget til nye forbrugere, er dog i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at det kan føre til en anden afgørelsg, jf. Energiklagenævnets afgørelse i sag af 10. september 2007 i sag (Hou Kraftvarmeværk amba mod Energitilsynet). Undtagelsens rækkevidde begrænses ifølge praksis endvidere i og med, at det er Energiklagenævnets opfattelse, at det ikke er urimeligt, at en kunde skal udrede en udtrædelsesgodtgørelse, uanset at en fiernvarmeforsyning måtte anses for veldrevet. såfremt værket forventer en stigning i antallet af udmeldelser samt en nedgang i antallet af tilmeldinger til fjernvarmeværket Gf. Energiklagenævnets afgørelse af 12. december 2005 i sag , NN mod EnergitiIsynet (Hirtshals Fjernvarme) med henvisning til ældre praksis). Som Energiklagenævnet fremhæver I Hou sagen, er det forhold, at en kundes ledige kapacitet kan anses for overdraget til nye forbrugere, er dog i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at din eventuelle overdragelse af kapaciteten til andre forbrugere kan medføre, at det vil være urimeligt med en udtrædelsesgodtgørejse. Med hensyn til Skævinge-anlæggets økonomiske sundhed, kan jeg oplyse, at indtægterne fra varmesalg i Skævinge gennem længere tid ikke helt har dækket E.ON Varmes omkostninger ved at drive værket og nettet. Det betyder, at E.ON Varme har oparbejdet en underdækning. Jeg henviser til de seneste til Energitilsynet anmeldte varmeregnskabstal, der viser en akkumuleret underdækning på kr i værk og distributionsnet. E.ON Varme forventer på den anden side som udgangspunkt ikke nye slutninger til fjernvarmenettet i Skævinge inden for de næste par år, medmindre der tages initiativ til en samlet løsning for Skævinge, der indebærer tilkobling til nettet fra de husstande, der ikke modtager fjernvarme i dag. TIlslutning af nye kunder vil imidlertid forudsætte, at der kan etableres et projektgrundlag, som dokumenterer, at udbygning af fjernvarmenettet må anses som en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig løsning. Der henvises i øvrigt til Ankenævnet på Energiområdets afgørelse af 1. august 2007 (NN mod Lønstrup Varme forsyning). I denne sag havde 3 af 405 forbrugere, svarende til 1,2 pet. af forbrugerne, meldt sig ud. Ankenævnet udtalte i sin afgørelse, at: "Med henvisning til den vigende nytilgang til fjernvarmeværket ag det af værket oplyste om antallet af forespørgsler fra forbrugere om betingelser for udmeldelse, kan det ikke udelukkes, at et bortfald af udtrædelsesgodtgørelse i denne sag vii medføre et større antal udmeldelser fra fjernvarmeværket med dertil hørende øget økonomisk belastning af de tilbageværende forbrugere." 4

19 BILAG nr.: lønstrup-sagen viser, at hvis 1,2 pct. af forbrugerne opsiger (melder sig ud), kan Side nr.: risikoen for yderligere udmeldelser gøre, at de tilbageværende forbrugere udsættes for yderligere økonomisk belastning (dvs. højere faste omkostninger). Derfor valgte Ankenævnet i sagen at sige nej til gratis udtrædelse. ANE S I Cj Efter min vurdering vil en vurdering af opsigelser af varmelevering fra Skævingeværket falde ud til samme resultat. Jeg håber at have givet dig svar på, hvorfor vi ikke kan efterkomme dit ønske om at opsige uden omkostninger. Som det fremgår ovenfor skyldes det, at gratis opsigelse ville medføre en økonomisk belastning for de forbrugere, der fortsat aftager varme i Skævinge, idet der ville blive færre kunder om at dele de faste omkostninger ved at drive værket og varmedistributionsnettet. Med hensyn til beregningen af udtrædelsesbeløbets størrelse henviser jeg til E.ON's brev af 15. september 2009 til dig. Sammenfatning Jeg beklager, at jeg på denne baggrund ikke kan give dig ret i, at vi skulle have misligholdt vores leveringsaftaler i Skævinge, eller at det kan blive gratis at udtræde. Jeg håber dog også, at du kan forstå baggrunden for vores standpunkt og stillingtagen til sagen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at vi har fuld forståelse for den frustration, som spørgsmålet om ændringer i varrnepriserne har givet anledning til. Vi er i dialog med alle relevante, og i forhandling med Energitilsynet, og håber derfor, at sagen løser sig inden for de næste måneder. Med hensyn til opsigelse, er det sådan, at hvis flere kunder opsiger den kollektive varmeforsyning, vil der - alt andet lige - være færre kunder til at bære de faste omkostninger, der skal afholdes uanset antallet af varrneforbrugere. Det er en udfordring, der kendes af alle barrnarksværker, som er opført som led i 19BO'ernes og 1990'emes energipolitik. Af hensyn til Ikke at accelerere en sådan "negativ spiral", hvor flere og flere melder sig ud, finder E.ON det hensigtsmæssigst at søge en fælles løsning med E.ON's kunder og med de involverede kommuner. E.ON kan ikke løse situationen alene uden forbrugernes eller kommunernes aktive medvirken. Afslutningsvis vil jeg nævne, at E.ON har svaret udførligt på en række spørgsmål fra Hillerød kommune om varmeforsyningen i Skævinge. Hvis du er interesseret, er det muligt at få vores redegørelse tilsendt. I givet fald kan du rette henvendelse til mig. 5

20 ANE Klagevejledning Du kan klage over E.ON's stillingtagen i sagen. BILAG nr.: ~ Side nr.: 20 EnergitiIsynet varetager tilsyns og klagefunktionen pa energiomrndet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Adressen er: EnergitiIsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Ankenævnet pa Energiomrndet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over aftalevilkår, regninger, målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. Adressen er: Ankenævnet på Energiområdet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Med venlig hilsen E.ON Varme Danmark ApS ~Tl~~~~t h vl\ Koncemjurist 6

21 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 21 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets leveringsbestemmelser, som er anmeldt til EnergitiIsynet i medfør af varmeforsyningslovens 21, i den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder navnlig af tale- og købeloven. Forbliveisespligt Pålægges en ejendom forbliveisespligt medfører dette, at ejendommen skal betale de faste afgifter, indtil kommunalbestyrelsen eventuelt måtte træffe beslutning om det modsatte. For forbrugeren medfører dette således, at forbrugeren ikke som udgangspunkt kan stoppe kundeforholdet. Forbrugeren er dog ikke forpligtet til at aftage varme. En forsyningsvirksomhed må i et område udlagt til fjernvarme, som defineret i et projekt, antages at have en ubetinget forsyningspligt som følge af myndighedens godkendelse af projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler herom. Den enkelte forbruger har med andre ord et retskrav på at blive forsynet. Ønsker en forsyning ikke at forsyne bestemte forbrugere, må områdeafgrænsningen ændres via godkendelse af et nyt projekt efter reglerne i projektbekendtgørelsen. ForbliveIsespligten indebærer ikke aftagepligt, men at forsyningsselskabet kan pålægge ejendommens ejer at betale de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til EnergitiIsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes og er tilsluttet anlægget, jf. 7, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen), nu bekendtgørelse nr. 690 af21. juni Nævnet konstaterer, at klagers ejendom fra 26. maj 1999 er blevet pålagt forbliveisespligt som følge af kommunens godkendelse af et projektforslag. Herved blev klagers mulighed for at udmelde sig af den kollektive varmeforsyning suspenderet. Nævnet skal i den forbindelse henvise til dom fra østre Landsret, afsagt den 8. januar 2010, hvorefter en pålagt forbliveisespligt har virkning mod en godtroende erhverver af fast ejendom uden tinglysning, jf. Ugeskrift for Retsvæsen, år 2010, side 123.

22 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 22 4/ Uanset enighed herom er det ikke muligt for parterne at aftale, at klager alligevel kan udtræde, idet der herved vil ske en omgåelse af forbliveisespligten til skade for de øvrige varmeforbrugere omfattet afvarmplanen. Nævnet finder derfor, at parternes aftale ikke lovligt har kunnet indgås efter varmeforsyningsloven. Nævnet finder derfor, at aftalen er ugyldig, og derfor tilsidesætter nævnet aftalen. Indklagede er følgelig ikke berettiget til at opkræve nogen udtrædelsesgodtgørelse fra klager. Klager skal derfor fritages fra indklagedes krav om betaling af udtrædelsesgodtgøreise. Særaftale om prisen. Da klagers ejendom er fysisk frakoblet fjernvarmenettet, foreligger der ingen aktuel tvist angående den særlige prisaftale, som klager har anført var forudsætningen for at forblive forsynet. Nævnet kan derfor ikke for nuværende tage stilling til denne del af klagen. Hvis klager senere bliver forsynet med fjernvarme, og klager finder, at prisen fastsættes i strid med den individuelle aftale, kan klager reklamere herover og eventuelt efterfølgende rejse en ny sag ved ankenævnet. Sagsomkostninger og klagegebyr Klageren får i sagen fuldt medhold i kravet om ikke at skulle betale udtrædelsesgodtgørelse, hvorfor nævnet bestemmer, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, fritages for at betale udtrædedelsesgodtgørelse til indklagede, E.ON Varme Danmark ApS. Klager får ikke medhold i kravet om at kunne opsige aftaleforholdet med indklagede og dermed fritages for den af Hillerød Kommune pålagte pligt til at lade ejendommen forblive "tilsluttet" indklagedes varmeværk i Skævinge.

23 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 23 4/ E.ON Varme Danmark ApS skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 21. SEPÆTEMBER 2011 I o g Ferdinandsen specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9800 Hjørring Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. Strandvejen 89, 2 Lønstrup 9800 Hjørring CVR-nr. 1990 8070 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0033 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN Slagslunde 3660 Stenløse E.ON Varme Danmark A/S Nørrelundvej 10 2730 Herlev CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 7. og 8. oktober 2015 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0278 /TFL Klager: BW 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Silkeborg Forsyning A/S CVR 3193 5520 Tietgensvej

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-13/14042 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 6973 Ørnhøj Energiselskab: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a CVR 1532 0796 Kjærs Vej 13 6973 Ørnhøj Sekretariat: KONKURRENCE-

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

9560 Hadsund CVR 1949 3288. Snedkervej 6 9560 Hadsund

9560 Hadsund CVR 1949 3288. Snedkervej 6 9560 Hadsund Sagsnr. / TFL Klager: CFL 9560 Hadsund Indklaget energiselskab: Klageemne: Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1949 3288 Snedkervej 6 9560 Hadsund Kontrakt Udtrædelsesgodtgørelse Klage over opkrævning

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...]

[...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...] Næstformand, professor, dr.polit., Chr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9352 Dybvad Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8 a 9352 Dybvad CVR 4092 0013 (registreret som DYBVAD VARME- VÆRK AMBA JENS PETER STOUBY)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: Sagsbehandler: / SUSJ [TFL] Forbruger: Klaus Nordgren Højstedgårdsvej 13 3660 Stenløse Varmeforsyningsselskabet: Klageemne: E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 (tidl. Nørrelundvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk

E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /sen Klager: ADD Indklaget energiselskab: 6000 Kolding TRE-FOR Varme A/S CVR 1701 0131 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0221 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LTL 5200 Odense V Fjernvarme Fyn A/s CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 5000 Odense C Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 4000 Roskilde Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Roskilde Forsyning Betonvej 12 4000 Roskilde Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 14. oktober 2003 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 17. januar 2006 udtrædelsesgodtgørelse fra [...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 1851 Frederiksberg C. Frederiksberg Kommune Gas- og Vandledningsafd. CVR 1125 9979 v / Frederiksberg Forsyning A/S Stæhr

Læs mere

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere