Fremover vil der årligt på pladsen blive deponeret ca tons blandet affald (se desuden afsnit 5.2). -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremover vil der årligt på pladsen blive deponeret ca. 4.000 tons blandet affald (se desuden afsnit 5.2). -"

Transkript

1 s S ) Lossepladsgas t<v,isø findes to mindre lossepladser, hvorfra metangasudvinding eventuelt kan komme på i)en ene er beliggende ved Pillemark og er blevet nedlagt i Deponiet dækker et iva! på ca. 2,1 ha og dybden er omkring TA m. Affaldet er blandet husholdnings-, erhvervsog bygningsaffald. Der findes ikke eksakte oplysninger om affaldsmængden, som ikke er blevet indvejet ved deponeringen, men på baggrund af deponiets størrelse kan den samlede mængde beregnes til ca m 3, hvilket desuden nogenlunde ækvivalerer t. Den anden - Harpesdal - er ny og under stadig opfyldning. Deponiet er moderne med underliggende membran, dræn og percolatbrønde. På dette deponi skal fremtidens affaldsproduktion på Samsø deponeres. På pladsen findes desuden en genbrugscentral, hvor indsamling af bl.a. pap og papir foregår. Deponiet er ca. 8 m dybt og foreløbig er et areal på ca. 0,8 ha færdigafdækket. Beregnet på baggrund heraf rummer pladsen således på nuværende tidspunkt ca m 3 blandet affald. Det færdigafdækkede areal anvendes desuden til håndtering af olieforurenet jord. Fremover vil der årligt på pladsen blive deponeret ca tons blandet affald (se desuden afsnit 5.2). - Gaspotentiale Fra statistikken i dansk BioEnergi over gasproduktionen fra større lossepladser i Danmark- ( tons) fremgår det, at udbyttet er afhængigt af indholdet af husholdningsaffald/dagrenovation (se fig. 5). Denne affaldstype indeholder en forholdsvis stor gasmængde, der dog afgives relativt hurtigt. Allerede et par år efter afdækningen topper gasproduktionen, som herefter aftager over en årig periode o 10 liter biogas/ton 8 affald/dag c 4 i % husholdningsaffald 40 Fig 5: Gasproduktion i forhold til mængden af husholdningsaffald 47

2 Udover mængden af husholdningsaffald viser variationen i gasproduktionen fra de forskellige lossepladser sig at være så stor, at også andre forhold må spille ind. Det kan være permeabiliteten af deponiet, hvilket bl.a. er af betydning for hvor stor en andel af den faktisk producerede gasmængde man kan opfange. Men det kan også skyldes problemer med vand i deponiet - percolat. Harpesdal Andelen af husholdningsaffald i deponierne på Samsø ligger sandsynligvis i begge tilfælde omkring %. For Harpesdal kan man anvende produktionsværdier for større anlæg med en tilsvarende affaldssammensætning som et mål for potentialet. Gør man det, kan det estimeres, at hvis der kan indvindes gas fra hele den færdigafdækkede del af deponiet vil potentialet være: Nm 3 lossepladsgas/d kwh/d Nm 3 lossepladsgas/time kw Tabel 23: Gaspotentiale fra deponiet Harpesdal. Produktionsperioden kan forventes at være på ca år med en gradvis faldende produktion. Gasproduktionen halveres ca. for hvert 10-år og i de første år efter afdækning af deponiet er reduktionen derfor numerisk størst. Der kan derfor argumenteres for, at vil man have maksimalt udbytte af gaspotentialet i deponiet, gælder det om at komme igang med indvindingen så hurtigt som muligt. På Harpesdal-deponiet kan indvinding af lossepladsgas dog med fordel udbygges efterhånden som pladsen fyldes op. Herved kan produktionen givetvis opretholdes på et nogenlunde konstant niveau i en lang årrække /""*\ 15 - / \ m3/time -yr >. 10 / N. 0 -I Ar Fig 6: Estimeret gasproduktion fra Harpesdal Den nuværende gasmængden svarer til en oliemængde på l/d (= m 3 olie/år), og vil i et motorgeneratoranlæg kunne omsættes til MWr^i GJ varme pr. år, svarende til nettovarmebehovet for boliger. Miljømæssigt vil en indvinding af gassen spare atmosfæren for drivhuseffekten fra tons metan, hvilket er ækvivalent til ca tons C0 2 pr. år. Omsætning af gassen til 48

3 ' kraftvarme, og fortrængning af olie på lossepladsen, vil yderligere spare atmosfæren for drivhuseffekten fra tons C0 2 pr. år. Muligheder for udnyttelse af gassen Det kan med det samme konstateres, at gaspotentialet ikke er stort, og at det dermed ikke vil være muligt at foretage alt for store investeringer i udnyttelsen. I mange år har udnyttelse af lossepladsgas været temmelig omkostningstung og dermed kun rentabelt for temmelig store lossepladser, men efterhånden er der udviklet prisbillige metoder så udvinding fra mindre pladser også kan være rentabelt. De metoder, der anvendes, drejer sig kortfattet om: a) NedboringJ-bankning af lodrette sugerør. b) Tætning omkring percolatbrønde og gasindvinding herfra. c) Nedlægning afvandrette sugerør i grusfaskiner. Den miljømæssige effekt af en indvinding og udnyttelse af lossepladsgas er stor. Gassen dannes under alle omstændigheder og udnyttes den ikke, bidrager den ^stedet kraftigt til drivhuseffekten: metan er som drivhusgas ca. 20 gange kraftigere end CD 2. Der er derfor god mening i at udnytte gassen, hvis det overhovedet på nogen måde er muligt. Den bedste økonomi og den største miljømæssige effekt fås ved at producere kraftvarme af gassen. Med et mindre lokalt kraftvarmeanlæg dimensioneret til den faktiske gasproduktion kw - kan i gennemsnit opnås en netto-elindtægt på ca. 50 øre/kwh, svarende til kr/år. Herudover vil varmeproduktionen have en værdi i forhold til anvendelsen og den alternative opvarmningspris. På lossepladsen findes idag 2 opvarmningssystemer, som begge anvender fyringsolie. Det ene fyr findes i mandskabsbygninger, placeret i et tidligere stuehus, og det andet findes i en lagerbygning, som fungerer som genbrugscentral. Det samlede olieforbrug på pladsen er oplyst til l/år for begge systemer, svarende til en årlig udgift for kommunen på ca kr excl. moms. Det svarer til en oliepris på ca. 37 øre/kwh excl. moms. Olieforbruget, svarende til ca. 290 GJ/år, er naturligvis ikke jævnt fordelt over året, men mængden af overskudsvarme fra motorgeneratoranlægget, som er jævnt fordelt over året, måske endda størst om sommeren, er rigelig stor til at erstatte hele olieforbruget. Der vil endda blive behov for bortkøling af en vis varmemængde, hvis der ikke kan findes alternativ afsætning for den. Evt. kan det overvejes at sende varmen til et par nærliggende gårde til fortrængning af fyringsolie. Det må dog formodes, at dette vil være temmelig omkostningstungt og derfor ikke økonomisk realisabelt. Ved lokal produktion og salg af el og anvendelse af overskudsvarmen vil den årlige nettoindtægt derfor i alt kunne blive kr. Af alternative anvendelser af gassen kan man forestille sig følgende: a) Gassen sendes til Samsø Farmen. 49

4 Hvorvidt dette vil være rentabelt er tvivlsomt, da det vil medføre meromkostninger til en gasledning (ca. 1 km). Til gengæld vil det fulde energiindhold kunne udnyttes, men alligevel vurderes det, at økonomien blive dårligere p.g.a. en lavere pris for fortrængt olie, og selvom elindtægten vil kunne blive den samme. b) Der etableres biogasfællesanlæg i nærheden af lossepladsen, og lossepladsgassen udnyttes til kraftvarmeproduktion. Det totale energiindhold vil kunne udnyttes samtidig med, at der kan opnås en høj pris for varmeoverskuddet fra gasomsætningen. Som nævnt tidligere anvendes toppen af deponiet allerede til håndtering af olieforurenet jord, hvilket kan vanskeliggøre indvindingen en smule. Det vurderes dog, at de to aktiviteter godt vil kunne ske sideløbende, ved at kombinere forskellige indvindingsmetoder, uden at genere hinanden væsentligt. Der har været foretaget en vurdering af, hvorvidt man skal gå i gang med en etapedelt indvinding, der dels vil kunne godtgøre, om den forudsatte gasmængde også er til stede i det beregnede omfang, og i næste omgang hvorvidt den så også kan udnyttes rentabelt (se bilag 5). Samsø kommune har dog på nuværende tidspunkt ikke ønsket at gå videre med sagen. Som det fremgår af fig 6 reduceres gasproduktionen gradvist år for år fra det gamle affald. Imidlertid deponeres fortløbende ca blandet affald årligt, og en stor del af dette affald er dagrenovation og haveaffald. Det organiske indhold er derfor stort, og også dette affald vil derfor producere biogas efter afdækning. En simpel og billig måde at udnytte denne produktion på kan ske ved at etablere indvindingssystemet, efterhånden som affaldet deponeres. Det kan skønnes (med følgende forudsætninger: 30 % af affaldet er organisk stoffer, fortrinsvis kulhydrater (cellulose), tørstofindhold 50 %, organisk tørstof 80%, indvindingseffektivitet 50 %) at gaspotentialet af den årlige mængde på blandet affald er på ca m 3 metan over en 25-årig periode. Det giver en gennemsnitlig produktion på ca m 3 metan/år eller ca. 15 mvdag, Størsteparten af gasudviklingen sker dog i løbet af de første 10 år, og hvert år deponeres yderligere ca affald, hvorfra der vil blive produceret gas. Gaspotentialet fra 'nyt' affald kan derfor skønnes at stige fra ca. 30 m 3 metan/dag til op mod m 3 metan/dag i løbet af de næste 10 år. Hertil kommer naturligvis den fortløbende gasproduktion fra det 'gamle' affald. Pillemark For lossepladsen ved Pillemark kan man ikke anvende de samme værdier til beregning af potentialet som for Harpesdal, da deponiet er lukket og afsluttet for ca. 10 år siden. En del af det organiske indhold vil derfor allerede være omsat og gassen fordampet fra pladsen. Ud fra en teoretisk beregning, der inddrager affaldets sammensætning og alder, kan gaspotentialet dog estimeres til omkring 570 Nm 3 /dag, svarende til ca kwh/d. Desuden har Viborgegnens Energi- og Miljøkontor gennemført praktiske forsøg med udvikling af en 50

5 prisbillig indvindingsteknik på et ældre deponi ved Fårup uden for Viborg. Dette deponi ligner pladsen ved Pillemark både hvad angår sammensætning af affald og alder, og der er her opnået forholdsvis pæne gasudbytter på omkring 0,14 1 lossepladsgas/ton/time, hvilket meget godt svarer til den teoretiske beregning. Gassen har dog et forholdvis lavt metanindhold på omkring 30 %. Anvendes dette produktionspotentiale kan det estimeres, at der fra Pillemarkpladsen vil kunne indvindes omkring 540 m 3 /dag, eller ca kwh/d. Konkluderende kan gaspotentialet i Pillemarkdeponiet derfor estimeres til: Nm 3 lossepladsgas/dag kwh/d Nm 3 lossepladsgas/time kw Tabel 23: Gaspotentiale fra deponiet Piltemark. Gasmængden svarer til en oliemængde på m 3 pr år. Miljømæssigt vil en udnyttelse spare atmosfæren for en drivhuseffekt fra tons metan/år, hvilket er ækvivalent til tons C0 2. Hertil kommer en mindre udledning p.g.a. fortrængt fossil energi, afhængigt af hvad gassen anvendes til og i hvilken grad den kan udnyttes (se ovenfor) / ^ \ 40 / \ m3/time 30 / \ 20 / \ 10 / ^~^~-- ^ ; " ' 1 i Ar 0 Fig 7: Estimeret gasproduktion fra Pillemark Som nævnt har gasproduktionen forlængst toppet og er nu konstant faldende. Man må dog forvente, at deponiet stadig vil afgive gas i år endnu. Den nuværende gasproduktion på nvvdag kan dog forventes reduceret til ca. det halve i løbet af de kommende 10 ar. Også for dette deponi kan man argumentere for, at vil man have glæde af gassen gælder det om at komme igang med en udnyttelse så hurtigt som muligt. Om få år vil der ikke længere være gas nok til en rentabel udnyttelse. 51

6 Som for Harpesdal losseplads vil det være muligt at omsætte gassen i et motorgeneratoranlæg med salg af elektricitet til nettet. Derimod er der ikke umiddelbart nogen muligheder for at udnytte overskudsvarmen på selve lossepladsen. Skal varmen udnyttes er det nødvendigt, at gassen sendes til en varmeforbruger i nærheden til omsætning dér. Yderkanten af landsbyen Pillemark ligger kun omkring 300 m fra lossepladsen. En mulighed kunne derfor være at sende gassen herind til supplering af den kommende fjernvarme. Alternativt kan gassen omsættes i et biogasfællesanlæg hvis et sådant, som oprindeligt planlagt, placeres i nærheden af Pillemark. Dette vil alt andet lige give den bedste udnyttelse af gassen. Omsat til kraftvarme kan gasproduktionen bidrage med en elproduktion på ca MWh/år. Hertil kommer en varmeproduktion på GJ/år, svarende til det årlige nettovarmebehov for boliger. Oversigt over biomasseressourcer fra bysamfund Nedenfor er opstillet en oversigt over biomasse- eller energiressourcer fra bymæssige aktiviteter, der kan være til rådighed for en energiproduktion. Oprindelse Biomasseressourcer fra bysamfund Type Anvendelse TJ/år Affald Husholdningsaffald Spildevandsslam Deponi Harpesdal Deponi Pillemark Brændbart affald Organisk affald Slam Lossepladsgas Lossepladsgas Kraftvarme , , ,4 IvU 40,7-48,7 Tabel 24: Biomasse/energiressourcer fra bysamfund. Ingen af disse ressourcer anvendes i dag i energiforsyningen, men udgør alle i slørre eller mindre omfang et miljøproblem ved den nuværende håndtering. Det store potentiale findes som det fremgår i affaldet, hvis det anvendes til varme eller kraftvarmeproduktion. I så fald vil det være hensigtsmæssigt at gøre en indsats for også at frasortere den våde, organiske fraktion i husholdningsaffaldet, som herefter kan anvendes til biogasproduktion. Ressourcen er dog ikke stor, og i stedet vil det muligvis være mere hensigtsmæssigt, og ikke mindst billigere at søge at effektivisere hjemmekomposteringen med øget oplysning. Med hensyn til lossepladsgas er det klart, at ressourcerne fra begge deponier reduceres gradvist. Hvad angår Harpesdal vil reduktionen dog blive modvirket af en kontinuert deponering af nyt affald, med mindre man vælger, at etablere affaldsforbrænding. I så fald vil metanproduktionen fra deponiet naturligvis langsomt ebbe ud. Affaldsforbrænding skal holdes op mod fortsat deponering, og kortfattet kan der peges på en række positive og negative effekter, der må afvejes i forhold til hinanden: 52

7 Positive effekter: * Fortsat metanfordampning standses. * Fortsat nydannelse (og rensning) af percolat standses. * Presset på biomasseressourcer kan reduceres. * Reduceret arealbehov til deponiering. Negative effekter: * Røggasrensning er vanskelig og dyr. * Risiko for udslip af dioxiner. 53

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ - en forundersøgelse af placeringsmuligheder og økonomi for fælles- og gårdanlæg PlanEnergi, Midt september 2002 for Samsø Energiselskab 2 Indhold side Resumé 3 1. Indledning 5 2.

Læs mere

Andre danske drivhusgasudledninger

Andre danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Andre danske drivhusgasudledninger 25/02 2015, Jacob Sørensen 1.Indledning Mens de største danske udledninger kommer fra fossilt energiforbrug (76 % i 2012),

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN IV.1 Indledning Fokus på klima og reduktion af drivhusgasser Reduktionskrav i henhold til Kyoto for 2008-12 Dansk klima- og energipolitik har gennem de seneste

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE

SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE MILJØSTYRELSEN SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE NOTAT 1. NOVEMBER 2012 2/24 SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE INDHOLD 1 Indledning 3 2 Baggrund og formål 3 3 Systembeskrivelse

Læs mere

Resume Energiforhold: Strategi for omlægning til vedvarende energi: Opvarmning og proces:

Resume Energiforhold: Strategi for omlægning til vedvarende energi: Opvarmning og proces: Resume Samsø er en del af Århus amtskommune, og er forbundet hermed via daglige færgeforbindelser fra Hou og Kalundborg. Samsøs areal er på 11.400 ha, hvoraf ca. 75 % udgøres af land og skovbrugsarealer.

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK Til Energistyrelsen Dokumenttype Endelig rapport Dato December 2012 Fra Rambøll Management Consulting ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere