Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba."

Transkript

1 SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Økonomiske konsekvenser af tilslutnings- og forblivepligt:... 3 Forbrugerøkonomi:... 4 Bebyggelser, der ikke er omfattet:... 6 Ny bebyggelse og bebyggelse der kan få dispensation:... 6 Værkets økonomi:... 7 Samfundsøkonomi:... 7 Konklusion:... 8 Indledning: På vegne af SDEs medlemmer i Værum, Væth og Ørum m.v. 1, fremsendes hermed indsigelse mod projektet. Indsigelsen bygger på: Mangler ved det til borgerne i området fremsendte materiale. Manglende politisk beslutning af projektet. Manglende samfundsøkonomiske beregninger. Manglende alternative løsninger. Lovgrundlag:»Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.«lov nr. 622 af 11/06/2010 Gældende 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet. BEK nr. 31 af 29/1/2008 Det har ikke været muligt at finde en politisk vedtagelse af projektet ved gennemgang af dagsordnerne fra Miljø- og teknikudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet eller en delegering af kompetencen til afdelingen for affald og varme. 1 Iht. bilag 1 Side 1 af 8

2 Det er SDEs opfattelse jf. BEK om tilslutning m.v. til kollektiv varmeforsyningsanlæg (nr. 31 af 29. januar ), at projektet først skal godkendes politisk, før det sendes i høring. Projektet er derfor sendt i høring uden den nødvendige politiske godkendelse. Det ser ikke ud til, at andre alternativer er undersøgt, hvilket SDE finder er i strid med formålsparagraffen i lov om varmeforsyning. Som SDE læser nedenstående, lægger Randers kommune vægt på en reduktion af kommunens samlede CO2-udledning iht. kommunens klimaplan Det er SDEs opfattelse, at det faktum at mere og mere elproduktion fremover vil komme fra vindmøller, og fjernvarme i større og større udstrækning vil komme fra kedeldrift, og fjernvarme derfor ikke kun er udnyttelse af spildvarme, men reelt sker ved afbrænding af naturgas med det ene formål at kunne levere varme. Projektet overholder derfor hverken formålsparagraffen i lov om varmeforsyning eller EU's direktiv om samproduktion mellem el og varme. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF Det er SDEs opfattelse, at der vil kunne opnås en endnu større CO2-reduktion af frivillighedens vej, og ved at anvende andre opvarmningssystemer end en øget afbrænding af naturgas i et kraftvarmeværk for efterfølgende at sende varmtvand rundt i et rørsystem, og derved tabe mange % af energien. Tilslutnings-, forblive- og forsyningspligt: Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. herunder også pligt til at forblive tilsluttet. Projektforslaget er udarbejdet som en del af Randers Kommunes varmeplanlægning - Varmeplan Varmeplanarbejdet sker i naturlig forlængelse af kommunens Klimaplan Klimaplan 2030 indeholder en række initiativer, hvor varmeforsyningen skal bidrage til en reduktion af Randers Kommunes samlede CO2- udslip herunder blandt andet en øget tilslutning til fjernvarmenettet. SDE har information om, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk tidligere har nægtet at levere fjernvarme til ejendomme i området, der har ønsket at blive tilsluttet værket 2. SDE har information om, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk i dag ikke kan levere fjernvarme med en høj nok temperatur til allerede tilsluttede forbrugere. En indgangstemperatur på ca. 49 C er ikke anvendelig hverken til rumopvarmning eller 2 Bilag 2. Side 2 af 8

3 opvarmning af brugsvand jf. bygningsreglementet, uden yderligere forbrug af energi. SDE finder det meget betænkeligt, at Randers Kommune udarbejder et tilslutnings- og forblivepligts projekt uden at have undersøgt, om værket kan levere fjernvarme til et større antal forbrugere, uden at der skal foretages investeringer i kapacitetsudvidelser. Randers kommune har således ikke undersøgt, hvad en kapacitetsudvidelse kommer til at koste, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil have på forbrugerøkonomien. En tilslutningspligt kan ikke meddeles før, der er forsyningsmulighed fra værket. Det ser også ud som om, at Randers Kommune ikke har foretaget en gennemgang af de ejendomme, der er omfattet af en evt. tilslutningspligt, og at Randers Kommune derfor ikke på nuværende tidspunkt ved hvor mange ejendomme, der reelt kan pålægges en tilslutnings- eller forblivepligt. Tilslutningspligten indtræder på forskellige tidspunkter. 1. For ny bebyggelse skal tilslutningen ske senest når bygningen tages i brug. Ved ny bebyggelse forstås i denne sammenhæng også væsentlige modernisering eller ombygning af eksisterende bebyggelse, hvor der etableres et nyt selvstændigt opvarmningssystem, jf. bek For eksisterende bebyggelse skal tilslutningen som hovedregel ske inden for en frist på 9 år. De 9 år regnes fra den dato, hvor ejer modtager det skriftlige pålæg om tilslutningspligt, jf. bek. 10. Hvis ejer inden for den 9-årige frist ønsker at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer, skal ejer, inden installationen gennemføres, anmelde det til Randers Kommune og til Værum-Ørum Kraftvarmeværk. Randers Kommune kan i den forbindelse kræve ejendommen tilsluttet fjernvarmenettet også selv om fristen på 9 år ikke er udløbet. Ved væsentlige varmeinstallationer forstås olietank, kedel og andre installationer af tilsvarende omfang. 3. Eksisterende bebyggelse, der allerede er tilsluttet fjernvarmenettet skal forblive tilsluttet, jf. bek. 11. Retsvirkninger af tilslutningspligten Et tilslutningspålæg forpligter Værum-Ørum Kraftvarmeværk til at etablere de tekniske anlæg, der er nødvendige for at kunne forsyne den enkelte ejendom med fjernvarme. Værum-Ørum Kraftvarmeværk kan etablere de tekniske anlæg og stikledninger, når ejendommens ejer har modtaget pålæg om tilslutningspligt. Økonomiske konsekvenser af tilslutnings- og forblivepligt: SDE mener, at Randers kommunes beregning af de økonomiske konsekvenser er utilstrækkelige og mangelfulde. Der står intet om et fald i ejendomsværdi, der kan blive en realitet dels pga. en øget udgift til opvarmning og dels pga. prisstrukturen på fjernvarme 3. Der er således ikke taget hensyn til, at nogle husejere kan blive teknisk insolvente pga. en tilslutnings- og forblivepligt. Økonomiske konsekvenser 3 Iht. bilag 3. Side 3 af 8

4 Bebyggelse, som endnu ikke er tilsluttet Ejer har pligt til at betale tilslutningsafgift og faste bidrag samt at lade Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. etablere de tekniske anlæg og ledninger, som er nødvendige for at kunne forsyne ejendommen, jf. bek 7. Det er SDEs opfattelse, at eksisterende bebyggelse, der allerede er tilsluttet fjernvarmenettet og er omfattet af den tidsbegrænsede forblivepligt med udløb i 2015, ikke kan forpligtes til at forblive tilsluttet tidsubegrænset jf. BEK. 11, hvis de opfylder betingelserne for ikke at kunne tvangstilsluttes. Bebyggelse, som allerede er tilsluttet Ejer har pligt til fortsat at betale de faste bidrag til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. Forbrugerøkonomi: Af eksemplet fremgår det, at fjernvarme under de givne forudsætninger ikke vil blive væsentlig dyrere end opvarmning med olie. Ses der bort fra udgiften til tilslutning til fjernvarmen, er der tale om de samme udgifter for begge opvarmningstyper. I sammenhæng med udgiften til tilslutning, er det værd at bemærke, at der i 2010 endnu er mulighed for at søge Staten om et tilskud på kr. til at dække udgiften fra overgang fra oliefyr til fjernvarme læs evt. mere på SDE mener, at de af Randers Kommune udarbejdede brugerøkonomisk beregninger for fjernvarme ikke giver et reelt eller retvisende billede. Der er ikke taget højde for, at den variable fjernvarmepris er nedbragt pga. af tidligere års overdækning. Der er ikke taget højde for, at selv en fjernvarmeinstallation også kræver vedligeholdelse. Der er ikke taget højde for de udgifter en kapacitetsudvidelse vil påføre forbrugerne. Der er ikke taget højde for, at det gennemsnitlige fjernvarmeforbrug pt. kun er på ca.12 MWh pr. tilsluttet ejendom. Bilag 3 Brugerøkonomiske beregninger I nedenstående er de økonomiske konsekvenser for nye forbrugere (i år ) beskrevet. Fjernvarme Beregningerne tager udgangspunkt i varmeværkets indberetninger til Energitilsynet, hvor der skal anmeldes priser for standardbebyggelser hhv. en 75 m2 lejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh og et enfamiliehus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh. Fjernvarme: Randers kommunes projekt 21/10/2010 Lejlighed (15 MWh) Enfamiliehus (18,1 MWh) Fast arealafhængig pris (pr. m2) 7.312,50 kr ,00 kr. Abonnement på måler 3.431,25 kr ,25 kr. Side 4 af 8

5 Forbrugsafhængig pris (375 kr./mwh) 5.625,00 kr ,50 kr. I alt ,75 kr ,75 kr. Ejendom med oliefyr I beregningerne sættes virkningsgraden af oliefyret til 80 % og brændværdien for olie til 0,01 MWh/liter olie. Der regnes med en oliepris på 9.319,75 kr./1000 liter (villaolie (farvet), Q8 vejledende udsalgspris på internettet den 14. oktober 2010). Randers kommunes projekt 21/10/2010. Oliefyr: Randers kommunes projekt 21/10/2010 Lejlighed (15 MWh) Enfamiliehus (18,1 MWh) Udgift til olie ,50 kr ,75 kr. Udgifter til skorstensfejer, service, eftersyn m.v ,00 kr ,00 kr. I alt ,50 kr ,75 kr. 1. Et fast tilslutningsbidrag på kr. (beløbet dækker anboring på hovedledning og fremføring til forbrugers skel (bagkant fortov) samt afsluttende ventilsæt). 2. Variabel tilslutningsbidrag stikledning fra skel til forbrugssted fremført i ubefæstet terræn. Der gives individuel overslagspris. En samlet udgift, der vurderes at ligge på niveau med en reinvestering i nyt anlæg med oliefyr. Der er i 2010 mulighed for at søge et tilskud fra Staten på kr., når ejendommen sløjfer oliefyret og i stedet tilsluttes fjernvarmen. Randers kommunes projekt 21/10/2010. SDE mener jf. ovenstående, at det virke betænkeligt, at Randers Kommune har udarbejdet en sammenligning mellem en 20 til 30 år gammel oliefyrsinstallation, når det af ovenstående fremgår, at tilslutning til fjernvarme vurderes at koste det samme som et nyt anlæg med oliefyr. Et moderne oliefyr har en virkningsgrad på mellem 95 % og 99,9 % jf. SDE mener, at prisen på fyringsolie ikke svare til den pris forbrugerne normalt betaler. Jf. er prisen 8.950,00 kr. pr liter. Oliefyr: (Virkningsgrad 99,9 %, oliepris 8,95 kr./liter) SDEs beregning Lejlighed (15 MWh) Enfamiliehus (18,1 MWh) Udgift til olie ,44 kr ,72kr. Udgifter til skorstensfejer, service, eftersyn m.v ,00 kr ,00 kr. Finansiering nyt oliefyr 2.500,00 kr ,00 kr. I alt ,44 kr ,72 kr. Side 5 af 8

6 Ovenstående beregning viser, at det bedre kan betale sig for forbrugerne at investere i et nyt oliefyr end at tilslutte ejendommen til fjernvarme. Fjernvarme: SDEs beregning Lejlighed (15 MWh) Enfamiliehus (18,1 MWh) Fast arealafhængig pris (pr. m2) 7.312,50 kr ,00 kr. Abonnement på måler 3.431,25 kr ,25 kr. Forbrugsafhængig pris (500,00 kr./mwh) 7.500,00 kr ,00 kr. Udgifter til service, eftersyn m.v ,00 kr ,00 kr. I alt ,75 kr ,25 kr. Bebyggelser, der ikke er omfattet: SDE mener, at nedenstående gælder både for ejendomme, der påtænkes pålagt en tilslutningspligt, og for ejendomme der påtænkes pålagt en tidsubegrænset forblivepligt. Eksisterende bebyggelse Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan (jf. bek. 15) ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige større installations eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2. Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 3. Bygninger, hvor overskudsvarmen fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6. Eksisterende lavenergibyggeri. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutning under henvisning til bestemmelserne i bek. 15. Ny bebyggelse og bebyggelse der kan få dispensation: SDE mener jf. nedenstående, at Randers Kommunen også skal meddele dispensation fra tilslutnings- og forblivepligt til eksisterende ejendomme, der opfylder kriterierne for lavenergibygninger iht. bygningsreglementets 17. Side 6 af 8

7 Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibyggeri bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for deres opførelse til lavenergibygninger opfylder de gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet, jf. bek. 17. SDE mener jf. nedenstående, at Randers Kommune også skal meddele dispensation til de boligejere, hvor en tilslutningspligt vil være økonomisk byrdefuld. Jf. Energiklagenævnets afgørelser journal nr af 20. maj 2009 og af 28. september 2010, hvor af fremgår at den enkelte boligejers økonomi også kan danne grundlag for en dispensation fra tilslutnings- og forblivepligten. Dispensation fra tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. bek. 17. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligten til folkepensionister, jf. bek. 17. Værkets økonomi: SDE mener, at hverken en tilslutnings- eller forblivepligt har nogen påvirkning på værkets økonomi, da værket jf. lov om varmeforsyning er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. At en øget tilslutning bidrager positivt til varmeværkets økonomi og derved også på brugerøkonomien ses af de selskabsøkonomiske beregninger i bilag 4. En tilslutnings- og forblivepligt kan have en indvirkning på forbrugerøkonomien både i positiv og i negativ retning, alt efter om værket skal investere i anlæg m.v. for at kunne levere varmen til de tilsluttede ejendomme. Samfundsøkonomi: SDE har ikke i projektmaterialet kunnet finde en samfundsøkonomisk beregning. SDE mener, at Randers Kommune bør se på alternative løsninger og få udarbejdet de samfundsøkonomiske beregninger. Den løsning der har den bedste økonomi for både samfundet, forbrugerne og værket, bør være den løsning der i sidste ende bliver valgt. Side 7 af 8

8 Konklusion: SDEs konklusion er, at: Randers Kommune mangler den politiske godkendelse af projektet. Randers Kommune mangler at undersøge alternative løsninger. Randers Kommune mangler at udarbejde de samfundsøkonomiske beregninger. Randers Kommune mangler at undersøge hvilke ejendomme i projektområdet, der ikke kan pålægges en tilslutnings- og/eller forblivepligt. Randers Kommune mangler at undersøge hvilke ejendomme, der kan opnå en dispensation for en tilslutnings- og forblivepligt. Randers Kommune mangler at undersøge hvilke og hvor store investeringer, der skal foretages af værket før værket kan opfylde leveringspligten. Randers Kommune mangler at få udarbejdet forbrugerøkonomiske beregninger, der reelt giver et bud på forbrugernes fremtidige omkostning til opvarmning. Randers Kommune mangler at beregne den forventede CO2-reduktion. På vegne af SDE og SDEs medlemmer i projektområdet Boe Carslund-Sørensen Formand./.. Bilag 1./.. Bilag 2./.. Bilag 3 Side 8 af 8

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLAN

STRATEGISK ENERGIPLAN UDkast til Høring 20.08.2015 STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil.

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. 9. januar 2012 Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. Projekt om tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Høringssvar nr. 1 Dateret 14.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere