Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas"

Transkript

1 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013

2 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Forsyningsforhold Varmekilder Lokalplaner Forholdet til anden lovgivning Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Nettovarmebehov og arealer Varighedskurve Systemudlægning Ledninger, investeringer og varmetab Kapacitet og forsyningssikkerhed Brændselsindkøb og priser.9 6 Tidsplan Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for projektets gennemførelse Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder Økonomiske konsekvenser for brugerne Etableringsomkostninger Løbende omkostninger Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger Energimæssige vurderinger Miljømæssige vurderinger Selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomiske vurderinger Bilag Kort over forsyningsområder Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas... Bilag Energi, miljø, selskab og samfundsøkonomiske beregninger ved 75% tilslutning... Bilag Energi, miljø, selskab og samfundsøkonomiske beregninger ved 90% tilslutning Bilag Fremskrivning af varmepriser

3 3 af 18 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler en etablering af fjernvarme i Allinge Sandvig, Tejn og Sandkaas, og evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen. Fjernvarmeforsyningen vil ske fra et nyopført værk i Allinge. Dette værk vil benytte træflis som primært brændsel. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr af , og Bekendtgørelse nr. 374 af : Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget forudsættes frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan Projektforslaget tager udgangspunkt i Varmeplan 2013 for Bornholm. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 65% af samtlige potentielle kunder i området (beregnet som det potentielle opvarmede areal). De senere projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65%, og har alle opnået en tilslutning på over 85%. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen. 1 Den ansvarlige for projektforslaget Den ansvarlige for projektforslaget er : Bornholms Forsyning v. Bornholms Varme A/S Industivej 1A 3700Rønne Projektforslaget er udarbejdet med bistand fra Dale Energi ApS Kjeld Dale Nybyvej Aakirkeby Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Bornholms Forsyning. 2 Konklusion og sammenfatning Brugerøkonomi og selskabsøkonomi Der benyttes Bornholms Forsynings tariffer for Aakirkeby m.fl. Hvis der kan opnås en tilslutnings på 75%, vil opvarmningsprisen for et standardhus blive ca. 57 % af opvarmningsprisen for olie. Projektet vil med en tilslutningsprocent på 75 % bidrage positivt på den samlede selskabsøkonomi i Bornholms Varme Der er også foretaget beregninger af opvarmningspriser med individuelle varmepumper, hvor fjernvarme også er billigst Ved kun 75% tilslutning vil projektforslaget være relativt ufølsomt overfor f. eks. følgende : - stigning i rente - større investeringer end budgetteret - stigning i afregningsprisen for træflis

4 4 af 18 Miljømæssigt Der påregnes senere etablering af solvarme i forbindelse med fjernvarmesystemet, og varmeværket i Allinge forberedes for dette. CO 2 -emissionen vil reduceres med tons/år ved 75% tilslutning. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk vil projektforslaget være ca. 53 mio. kr. bedre end individuel oliefyring ved 75% tilslutning. Ø konomi Ø-konomi : Er beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi, således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel (kul,olie). Dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Skatteskævvridning er heller ikke indregnet, ved anvendelse af brændsler fra øen. Ved 75% tilslutning er der et ø-konomisk overskud på ca. 99 mio. kr. ved etablering af fjernvarme. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlandsk brændsel og øget beskæftigelse på øen ved gennemførelse af projektforslaget. Dette giver anledning til generering af ca. 222 årsværk ved 75% tilslutning, Sammenfatning af konsekvenser ved henholdsvis 75 % og 90 % tilslutning Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 75 % tilslutning Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 43 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 14 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 53 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 173 mio. kr. Reduktion af CO 2 emission 6600 ton/år Generering af årsværk over 20 år 222 Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 90 % tilslutning Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 43 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 58 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 88 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 218 mio. kr. Reduktion af CO 2 emission 8000 ton/år Generering af årsværk over 20 år 274

5 5 af 18 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 374 af om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg hvorfor projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden fjernvarmeforsyningen kan etableres. Endelig tager projektforslaget udgangspunkt i Varmeplan 2013 for Bornholm som er godkendt af kommunalbestyrelsen 3.1 Forsyningsforhold Sandvig, Tejn og Sandkaas tilsluttes via en transmissionsledning til fjernvarmeværket i Allinge. Forsyningsområder og værker samles i en driftsenhed under Bornholms Forsyning. 3.2 Varmekilder Varmeværket forsynes med 8 MW træfliskedel med kondensering, samt både absorptionsvarme og elektrisk varmepumpe, for yderligere forøgelse af virkningsgraden for kedlen, samt mulighed for at benytte el i varmeforsyningen. Spids- og reservelastenhed består af 3 el-kedler med i alt 3,6 MW, samt akkumuleringstank på 2000 m3. Envidere etableres tilkoblingsmulighed for Varmeforsynings mobile anlæg (træpillekedel og oliekedel) Kedelbestykningen giver en kapacitet på 100% af den fremtidige maximale belastning. Værket forberedes til senere udbygning med solvarme (stor akkumuleringstank m.v.). Solfangeranlægget etableres når det bliver rentabelt, hvilket påregnes at blive omkring 2020 når den nye forsyningssikkerhedsafgift på biomasse er planlagt at slå fuldt igennem. Dette solvarmeanlæg vil have en størrelse på m Lokalplaner m.v. Etablering af varmeværket forventes at kræve lokalplan. Kommunen forventes at tage hertil i forbindelse med behandling af projektforslaget. 4 Forholdet til anden lovgivning. Projektet strider ikke mod anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal nedlægge elvarmeforbud i de planlagte fjernvarmeforsyningsområder. 5. Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Forsyningsområdet er markeret på kortbilag. Projektet omfatter varmeværk, hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger i området. Stikledninger etableres i takt med udlægning af hovedledninger / fordelingsledninger.

6 6 af Nettovarmebehov og opvarmet areal (nuværende ejendomme med oliefyr) Antal ejendomme MWh MW M 2 Allinge - Sandvig , Tejn , Sandkaas , I alt , Varighedskurver Nedenstående varighedskurve angiver fordelingen af nettets optagne effekt over året 5.3 Systemudlægning Allinge Sandvig, Tejn og Sandkaas er belyst i den eksisterende varmeplan Bornholm. Der er afsat meget store midler til klippesprængning. Efterfølgende er overslaget kvalificeret, på baggrund af de allerede indhøstede erfaringer og teknologisk udvikling, således at ledningsnet i klippebyer udlægges efter følgende principper: - Redekamsløsning, således at der udlægges rør i større dimensioner, hvor der er mest plads og så fordeler med mindre dimensioner rundt, hvor der er mindre plads pga. klippe. - Anvendelse af eksisterende ledningstraceer så vidt muligt. - Fleksible rør som fordelingsledninger og stikledninger i dim mm,flere huse på samme stikledning - Størst muligt differenstryk og decentral udpumpning for reduktion af ledningsdimension - Beholderløsning til varmt brugsvand - Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimeres

7 7 af Ledningsnet, investeringer, varmeværk og ledningstab 75% tilslutning Allinge - Sandvig Kanal meter Dimension Etableringsomkostninger Ledningstab m DN mm kr. MWh Allinge-Sandvig er forbundet af hovedledningsnettet Klippe Konverteringer I alt Tejn Kanal meter Dimension Etableringsomkostninger Ledningstab m DN mm kr. MWh Transmissionsledning Allinge - Sandkaas Klippe Konverteringer I alt

8 8 af 18 Sandkaas Kanal meter Dimension Etableringsomkostninger Ledningstab m DN mm kr. MWh Transmissionsledning Saandkaas - Tejn Klippe Konverteringer I alt Ledningstabet i numerisk værdi vil ikke ændre sig særlig meget afhængig af tilslutningsprocenten, da mange ejendomme er fælles om stikledninger.

9 9 af 18 Varmeværk Bygning incl betonarbejde incl grund Brovægt Akkumuleringstank m3 Fliskedel incl kondens, 8MW, incl rør, pumper og SRO kr kr kr kr. 3 stk. el.kedler i alt 3,6 MW kr. Absoptionsvarmepumpe 1MW Nødstrømsgenerator Belægning m.v. Uforudsete,projekt m.v kr kr., kr kr. I alt kr. Senere påregnes det at etablere et solfangeranlæg på m 2 (udgift ca. 15,5 mio. kr.) Et sådant solfangeranlæg vil dække ca. 15% af varmebehovet, og vil reducere forbruget af træflis tilsvarende. I tilknytning til solfangeranlægget kan det beregnes, om det vil være rentabelt at tilslutte varmepumper, for at udnytte solenergien optimalt. Investeringer Ved 75 % tilslutning Anlægsinvesteringer Allinge Sandvig, Tejn og Sandkaas Investering ledningsnet Tillæg klippe Stik og konvertering Transmissionsledning Varmeværk Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 998 stik Investeringer i alt kr kr kr kr Kr kr kr kr.

10 10 af Kapacitet og forsyningssikkerhed Ledningsanlægget er dimensioneret i henhold til nedenstående. For området er der forudsat, at det opvarmede areal udgør ca. 100 % af det bebyggede areal og tilslutningsværdien er sat til 7 kw/100 m 2. Større bygninger skoler og haller m. fl. har et større effektbehov/m2 Ved dimensioneringen af ledningerne er der regnet med en afkøling af fjernvarmevandet på 40 C ved maksimal belastning. Biomassekedel er udlagt efter 100 % af den dimensionerende effekt, hvilket giver 100 % dækning af energiproduktionen ved normalt klimaår. 5.6 Brændselsindkøb og priser Allinge Sandvig, Tejn og Sandkaas kobles på et nyopført værk i Allinge. Produktionsprisen på varmeværket er sat til 227,34 kr./mwh (ved en flispris på 55,0 kr./gj), 6 Tidsplan Forslag til tidsplanen for projektet er Allinge, Sandvig, Tejn og Sandkaas sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Projektforlag Politisk behandling, høring m.v. Borgermøder, info m.m. Ansøgning om byggetilladelse, miljøgodkendelse samt lokalplan Udbud af ledningsarbejder samt varmeværk m.f.f byggetilladelse Ledningsnet i Allinge Konveteringer Allinge Opførelse af varmeværk i Allinge Transmissionsledning Allinge - Sandvig Transmissionsledning Allinge - Tejn - Sandkaas Ledningsnet Tejn - Sandkaas Konvertering Tejn - Sandkaas Ledningsnet Sandvig Konvertering Sandvig 7 Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere, der er nødvendige for projektets gennemførelse Ledningsanlæg fremføres generelt i vejareal efter gæsteprincippet eller aftales med lodsejer, og det er ikke nødvendigt med arealafståelse for gennemførelse af anlægsprojektet. 8 Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder. Der indgås aftale med Østkraft om at fremføre strømforsyning til værk og El-kedler i Allinge. 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne

11 11 af 18 Ved belysningen af økonomien for forbrugerne er der taget udgangspunkt i et standardhus på 125 m 2 og et varmebehov på 14,5 MWh/år til varme og varmt brugsvand. Der er regnet med en årsnyttevirkning på 75% for oliefyr og en brændværdi på 10 MWh/1000 l. for fyringsolie. Alle prissammenligninger er eksklusive moms. 9.1 Etableringsomkostninger Etableringsomkostningerne til fjernvarmetilslutningen er ca kr. inkl. konvertering i ejendommen (stikledning + husinstallation). De samlede omkostninger for forbrugeren bliver på kr. inkl. moms. Prisniveau Det forudsættes i beregningerne under brugerøkonomi, at beløbet lånes og afdrages over 30 år ved en lånerente på 5%, hvilket giver en årlig ydelse på 976 kr./år. De tilsvarende omkostninger til installation af nyt individuelt oliefyr er beregnet til kr. for standardhuset. Dette beløb dækker etablering af olietank samt oliefyr og kedel. Der forudsættes en lidt kortere levetid på oliefyringsanlægget end fjernvarmeinstallationen, og i beregningerne forudsættes, at beløbet lånes og afdrages over 20 år ved en lånerente på 5%, svarende til kr./år. 9.2 Løbende omkostninger. De løbende omkostninger ved opvarmning er som følger: Oliefyring Drift og vedligehold Oliekøb Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris kr. pr. år kr. pr l 2170 kr. pr. år 20,00 kr. pr. m 2 / år 495,00 kr. pr. MWh I nedenstående tabel er omkostningerne ved oliefyring og fjernvarme sammenlignet. Sammenligningen gælder standardhuset på 125 m 2, men eksemplet er dækkende for boliger eller erhvervsejendomme i forskellige størrelser. Oliefyring Oliekøb Drift og vedligehold Samlede omkostninger Samlede omkostninger inkl. moms kr kr kr kr. Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris Samlede omkostninger Samlede omkostninger inkl. moms kr kr kr kr kr.

12 12 af 18 Som det fremgår er der en brugermæssig gevinst på ca kr. pr. år inklusive moms. Over den betragtede periode betyder det en nuværdibesparelse på kr. En prisstigning på 10% på flisprisen vil kun hæve varmeprisen med ca. 3% 10 Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger. Analyserne er generelt gennemført for en periode på 20 år Energimæssige vurderinger. Der er foretaget en sammenligning med opvarmning med olie. Fjernvarmeforsyningen er energioptimal derfor anvendes mindre primær energi i forhold til oliefyring. Besparelsen i primær energianvendelse over 20 år er beregnet til GJ ved 75% tilslutning. Beregningerne er vedlagt som bilag 10.2 Miljømæssige vurderinger. De miljømæssige vurderinger tager udgangspunkt i de energimæssige vurderinger. Emissionsværdierne er beregnet ud fra Emission factors, stationary combustion for year 2002, udgivet af DMU. Miljøvurderingen er foretaget på emissionerne til luft, og der er ikke foretaget vurderinger på andre eksterne forhold, eksempelvis lokalt oplag af olie samt tankbiltrafik i lokalområdet. Den foretagne miljøvurdering falder ud til fordel for en forsyning med fjernvarme i området. Som det fremgår af figur 1, er der tale om en betydelig emissionsreduktion for CO 2 i forhold til individuel olieopvarmning. CO 2 emissionen vil reduceres med tons/år ved 75% tilslutning tilslutning. Varmepumper figurerer en CO 2 udledning (nuværende sammensætning af brændsel til el-produktion); men den er ikke medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger da produktion af el er kvotebelagt m.h.t. CO2 udledning. Detaljerede beregninger over de miljømæssige konsekvenser er vedlagt som bilag 10.3 Selskabsøkonomiske vurderinger Der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger på projektet. I beregningerne er der foretaget følgende forudsætninger. Ledningsanlæg afdrages og afskrives over 25 år

13 13 af 18 Rente p.a. 4% Der tilsluttes i alt 998 ejendomme ved 75% tilslutning til fjernvarmenettet. Anlægsoverslaget er gældende for år 2013, og varmepriserne er som angivet i afsnittet om økonomiske konsekvenser for forbrugere og følger Bornholms Forsynings tariffer Aakirkeby. De samlede anlægsøkonomi for projektforslaget ved 75% tilslutning: Projektøkonomi ved 75% tilslutning af Allinge-Sandvig,Tejn og Sandkaas incl værk Anlægsinvesteringer Allinge Sandvig, Tejn og Sandkaas Investering ledningsnet kr. Tillæg klippe kr. Stik og konvertering kr Transmissionsledning kr. Varmeværk Kr. Anlægsinvesteringer i alt kr. Indtægter Tilslutningsafgifter 998 stik kr. Investeringer i kr. alt Driftsudgifter Energiudgifter Allinge-Sandvig,Tejn og Sandkaas kr. Drift- og vedligehold varmeværk og net kr. Finansiering Allinge-Sandvig,Tejn og Sandkaas kr. I alt kr. Indtægter Fast afgift kr. Arealafgift kr. Variabel afgift kr. I alt kr. Overdækning kr. Beregningerne viser at projektet har en positiv nuværdi på ca 14 mio. kr. beregnet over den 20 årige periode ved 75% tilslutning. Den positive nuværdi ved 75% tilslutning betragtes som en buffer i tilfælde af at nogle af forholdene ved etablering ikke forløber som planlagt i projektforslaget, for at kunne sikre at opvarmningsprisen bliver 40% mindre end opvarmningsprisen med individuelle oliefyr.

14 14 af 18 De selskabs- og brugerøkonomiske overskud er nuværdi over 20 år ved fjernvarme i forhold til individuel olie, varmepumper og træpiller Tilslutning Brugerøkonomisk overskud i f.t. olie Brugerøkonomisk overskud i f.t. Brugerøkonomisk overskud i f.t. Selskabsøkonomisk overskud varmepumper træpiller 75% 220 mio kr 125 mio kr. 195 mio kr. 14 mio kr 90% 298 mio kr 150 mio kr 234 mio kr 58 mio kr. De brugerøkonomiske overskud angiver den samlede besparelse som alle tilsluttede forbruger får i nuværdi over 20 år ved overgang fra individuel olie til fjernvarme,individuel varmepumper eller træpiller. Det ses at der er relativt store forbrugerøkonomiske fordele ved overgang til fjernvarme Det selskabsøkonomiske overskud angiver det samlede økonomiske bidrag i nuværdi over 20 år som anlægget giver det det samlede fjernvarmesystem. Der er taget udgangspunkt i fjernvarmetarifferne i Aakirkeby m. fl., således at i nærværende tilfælde betyder det at etablering af fjernvarme i Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas bidrager positivt til den samlede økonomi for Bornholms Varme. Dette gælder både ved 75% og 90% tilslutning Følsomhed i forhold tilslutningsprocent Det ses at projektet balancerer ved ca 60% tilslutning Følsomhedsanalyserne viser derfor, at projektet ikke er så følsomt for tilslutningstakten og antal tilslutninger. Det betyder at projektet stadig er rentabelt, såfremt der tilsluttes mindst 75% af det opvarmet areal i Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas. Kurverne nedenfor viser at projektforslaget med 75% tilslutning i Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas stadig vil være rentabelt med en flisprisstigning på 20% og en budgetoverskridelse på 20% vil stadig gøre projektforslaget attraktivt

15 15 af Følsomhed olieprisfald oliefyr % 20% 40% Viser følsomheden ved olieprisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyring og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Olien skal falde meget betydeligt før den vil kunne konkurrere med fjernvarme Følsomhed elprisfald varmepumpe 0% 20% 40% Viser følsomheden ved el-prisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. El-prisen skal falde betragteligt før varmeforsyning med varmepumper kommer på niveau med fjernvarme Følsomhed prisstigning flisfjernvarme i forhold til oliefyr % 50% 100%

16 16 af 18 Viser følsomheden ved stigning af flisprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyr og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Flisprisen skal stige betragteligt-flere hundrede procent, før fjernvarmeforsyning med flis kommer op på niveau med oliefyr Følsomhed prisstigning biomasse fjernvarme i forhold til varmepumpe % 50% 100% Viser følsomheden ved stigning af flisprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Flisprisen skal stige betragteligt, før fjernvarmeforsyning med flis kommer op på niveau med varmepumper Endeliglig viser beregninger også at projektet vil være relativt ufølsomt overfor budgetoverskridelser ved en tilslutningsprocent på 75% Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag 10.4 Samfundsøkonomiske vurderinger Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering er der anvendt Energistyrelsens generelle forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger af februar 2009, og Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger, april 2011 Den valgte metode består i en beregning af alle investeringer, brændsels-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger over 20 år, for henholdsvis oliefyring (referencen) og forsyning med fjernvarme (projektforslaget). Alle omkostninger henregnes til samme tidspunkt, perioden start, med en kalkulationsrente, her 5%, og resultatet er nuværdien af de samlede omkostninger. Resultatet med den laveste nuværdi er den bedste samfundsmæssige investering. De samfunds- og ø-konomiske økonomiske omkostninger er angivet i nuværdi over 20 år. Reduktion af CO2 udslip er angivet pr. år for overgang til fjernvarme fra olie. Det ses at fjernvarme har de mindste samfundsøkonomiske omkostninger både i forhold til olie, varmepumper og træpiller.

17 17 af 18 Tilslutning Samfundsøkonomiske omkostninger olie Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme Samfundsøkonomiske omkostninger varmepumer Beregningerne viser, at den samlede nuværdi for referencen ved 75% tilslutning og nuværdien for fjernvarmeforsyningen giver en en samfundsmæssig mindre udgift på 53 mio. kr., samtidig reduceres olieforbruget og dermed CO 2 -udslippet. Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag Samfundsøkonomiske omkostninger træpiller Reduktion af CO2 udslip 75% 282 mio kr 229 mio kr 223 mio kr 270 mio kr 6600 ton 90% 343 mio kr 255 mio kr 267 mio kr 324 mio kr 8000 ton 10.5 Ø konomiske beregninger Ø konomiske beregninger bliver beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel vil (kul,olie); dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Ø-konomien for disse projekter udviser normalt relativt store overskud, da der anvendes flis fra øen, og lokal arbejdskraft i anlægsfasen til drift/vedligehold. Det er skønnet at der anvendes lokal arbejdskraft til ca. 40 % af investeringerne, og 80 % af drift/vedligehold. Dog ved individuelle oliefyr er drift og vedligehold kun svarende til 40 % lokal arbejdskraft. Skatteskævridning vil heller ikke tælle negativt ved afgiftsfrie brændsler fra øen. Tilslutning Ø-konomiske omkostninger olie Ø-konomiske omkostninger fjernvarme Ø-konomiske omkostninger varmepumer Ø-konomiske omkostninger træpiller 75% 254 mio kr 81 mio kr 182 mio kr 230 mio kr % 309 mio kr 89 mio kr 213 mio kr 276 mio kr 274 Tilvækst af årsværk ved fjernvarme Ved 75% tilslutning er de ø-konomiske omkostninger ved fjernvarmeforsyning en gevinst på 173 mio. kr. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlands brændsel og øget beskæftigelse på øen Ø-konomiske er omkostninger også væsentlig mindre for fjernvarme, hvilke bl.a. vil generere merbeskæftigelse på øen Da både de samfunds- og brugerøkonomiske omkostninger er fordelagtig for fjernvarme, kan det anbefales at etablere fjernvarme i Allinge-Sandvig,Tejn og Sandkaas. Generelle forudsætninger Oliepris : 8,8 kr/l excl moms El- pris :1,68 kr/kwh excl moms Træpillepris : 1500 kr/ton, energiindhold 4,9 MWh/ton, kedelvirkningsgrad 0,85, investering kr. Energipris : 727 kr/mwh ved standardhuset. Alle priser excl moms

18 18 af 18 Varmepumpedrift COP : 2,8, investering kr. afskrevet over 20 år med rente 5 %pa Gennemsnitlig fremløbstemperatur 50 o C ved alm standard huse Energipris : 938 kr/mwh ved standardhuset. Fjernvarme energipris : 495 kr/mwh. Excl moms Træflisvarmeværk i Allinge Flisvarmeværkets variable omkostninger, forudsætninger - prisniveau 2013 Der regnes med virkningsgrad på 112% Træflispris: 58 kr./gj = 176,78 Kr/.Mwh NOx-afgift 2,3 kr./gj = 8,28 Kr/.Mwh Strøm 0,9 kr/kwh = 8,00 Kr/.Mwh Vand + afl.+ aske = 10,00 Kr/.Mwh Håndtering/ tilsyn mv. = 16,00 Kr/.Mwh I alt 227,34 kr/mwh = 63,15 kr/gj Excl moms Driftsmæssige forudsætninger Varmebehov : normalår Fremløbstemp : 75 o C Returtemp : 40 o C Nettab : I gamle fjernvarmesystemer sættes det til %. Ved nyanlæg kan nettabet sættes til ca %. Standardforbruger Der udføres beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser for en standardforbruger med følgende egenskaber: Boligstørrelse 125 m 2 Varmeforbrug 14,5 MWh

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere