Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skårup Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008

2 Projektansvarlig Skårup Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. I planlægningsfasen bistås Skårup Fjernvarme A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND SAMMENFATNING OG KONKLUSION INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BERØRTE PARTER Matrikler omfattet af projektforslaget BESKRIVELSE AF VALGTE MODELLØSNINGER Ledningsnet Udstykning ANLÆGSUDGIFTER Brugere Udstykkeren Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Kortbilag med angivelse af lokalplanområde 2. Kortbilag med udstykningsplan for lokalplanområde 3. Varmetabsberegning 4. Selskabsøkonomisk beregning 5. Samfundsøkonomisk brændselsudgift 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Emissioner Side 3

4 1 Indledning 1.1 Formål Skårup Fjernvarme A.m.b.a. har udarbejdet et projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - udvidelse af forsyningsområdet med Lokalplan 524 (bilag 1). - etablering af nye distributionsledninger i Lokalplan 524 (bilag 2). - pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt i Lokalplan 524. Projektforslaget fremsendes til byrådet i Svendborg Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning og 12 i samme lov vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524, har Skårup Fjernvarme A.m.b.a. ladet udarbejde et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. 1.3 Sammenfatning og konklusion Skårup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med Lokalplan 524. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. januar 2008, ansøger Skårup Fjernvarme A.m.b.a. endvidere om, at byrådet samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at bebyggelsen i udstykningen kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes i august/september Projektforslag sendes til godkendelse i Svendborg Kommune september Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. Side 4

5 - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af nyt fjernvarmenet til lokalplanområdet. Fjernvarmenet tilsluttes eksisterende forsyningsledning i Skårup Vestergade. Kort, der viser forslag til afgrænsning af området er vedlagt som bilag 1. Ledningsføring i området er vedlagt som bilag 2. Kortene er udarbejdet på grundlag af den gældende lokalplan for området. Projektet omfatter endvidere indførelse af tilslutnings- og forblivelsespligt for alle ejendomme i området som vist på bilag Forhold til anden lovgivning Lokalplan 524 udarbejdet af Svendborg Kommune er gældende for området. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i henhold til lov om varmeforsyning. 2.3 Berørte parter Nye ejendomme indenfor lokalplanområdet pålægges tilslutningspligt på tidspunkt for ibrugtagningstilladelse. Beslutning om tilslutningspligt meddeles ejeren senest ved udstedelse af byggetilladelse. Et tilslutningspålæg forpligter forsyningsselskabet til at anlægge de tekniske anlæg og stikledninger, der er nødvendige for at kunne forsyne de tilslutningspligtige ejendomme, der ønsker fjernvarmeforsyning. Ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. Selvom boligejere ikke ønsker at aftage fjernvarme, skal der betales de faste afgifter og abonnementer, som Skårup Fjernvarme A.m.b.a. har anmeldt til Energitilsynet. Pligten til at betale disse afgifter og abonnementer indtræder samtidig med, at ejendommen tilsluttes eller kunne have været tilsluttet fjernvarmenettet. Boligejere skal kun betale forbrugsafhængige ydelser i det omfang, ejendommen aftager fjernvarme. Svendborg Kommune foranlediger at beslutningen om tilslutningspligt tinglyses på ejendommen. I forbindelse med fjernvarmeforsyning af lokalplan 524, vil 8 eksisterende huse forsynet med fjernvarme på Vesterled blive forsynet via det nye ledningsnet i Lokalplan 524 (se bilag 2). Udgiften hertil er ikke medregnet i projektforslaget. Side 5

6 2.3.1 Matrikler omfattet af projektforslaget Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, del af matr. nr. 13a Skårup By, Skårup. 2.4 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, er der sket følgende ændringer i forhold til Skårup Fjernvarme A.m.b.a. sædvanlige vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledningsnettet er dimensioneret for tilslutning af boliger med reduceret varmebehov svarende til Bygningsreglementet Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når udformningen af udstykningen er kendt. 3. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 2 x 20 mm. 4. Brugerinstallationerne i lokalplanområdet skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på 30 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 5. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returløbstemperatur på 30 C og et maksimalt effektbehov på 6,0 kw svarende til et fjernvarmebehov på maximalt 170 liter/time. 6. Det anbefales at installere varmtvandsbeholdere med et volumen på 110 liter i én-familiehuse uden badekar. Fjernvarmeledning i Vestergade kan bære forsyning af Lokalplan 524 samt udvidelse af området. Tilslutning af Lokalplan 524 vil betyde et øget varmebehov på 475 MWh, og at varmeproduktionen ved fuld udbygning øges til 544 MWh. pr. år (Der er beregnet et ledningstab på 68,5 MWh svarende til 12,6 %) (bilag 3). Den afsatte effekt ved den forudsatte tilslutning er ca. 0,181 MW (ved en benyttelsestid på timer/år). Forudsætningerne for dimensionering af ledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, en afkøling på 30 o C og en maks. vandhastighed på 1 m/s Udstykning Der er vurderet ud fra udstykningsplan (bilag 2) i henhold til udstykningsprincip som vedlagt Lokalplan 524, at der kan etableres, hvad der svarer til 42 parceller til parcelhuse eller rækkehuse. Som en overslagsværdi forudsættes at parcelhusgrunde bebygges med 130 m 2 eksempelhuse. Ifølge bygningsreglement skal beboelser opført efter 1/ have et energibehov til opvarmning og varmt brugsvand af en størrelse på ikke mere end vist i nedenstående skema. Side 6

7 Der kan forekomme beboelseshuse kategoriseret i henholdsvis energiklasse 1 og energiklasse 2, hvor de tilsvarende energibehov er: Boligers energibehov efter 1.april 2006 Størrelse (m²) Normalhus energibehov (MWh) Lavenergihus klasse 1 energibehov (MWh) Lavenergihus klasse 2 energibehov (MWh) Antal Samlet energibe hov (MWh) ,3 5,7 8, Vi har i dimensioneringen af forsyningsledningen forudsat, at parceller i udstykningen bebygges med normalhuse. Dette medfører et samlet forbrug på 475 MWh/år, når 1. etape af udstykningen er fuldt udbygget. Hvis en del af boligbyggeriet i udstykningen kommer til at bestå af lavenergihuse klasse 1 eller 2, som er berettiget til dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme, vil det være en fordel, at disse ligger samlet, da det kan medføre en besparelse, at der ikke skal fremføres fjernvarmeforsyning til den del af udstykningen. 2.5 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra eksisterende forsyningsnet Brugere Tilslutningsbidrag for eksempelhuse Beboelse m² Antal Stikledningsbidrag Byggemodningsbidrag For hele udstykningen Priser oplyst af Skårup Fjernvarme A.m.b.a. (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008 ekskl. moms.) Stikledninger er beregnet med et gennemsnit på 15 m pr. stik for 10 stk. fritliggende huse og et gennemsnit på 10 m pr. stik for 30 stk. sammenbyggede huse Udstykkeren Udstykker afholder alle udgifter til distributionsledninger. Type Størrelse Længde Pris pr. m (kanalmeter) Fordelingsledning Twin + DN Fordelingsledning Twin + DN Fordelingsledning Twin + DN Fordelingsledning Twin + DN Fordelingsledning Twin + DN Fordelingsledning Twin + DN Fordelingsledning Twin /110 PEX 72 Samlet pris (kr.) Samlet pris, oplyst af værket, kr. pr. bolig (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008 ekskl. moms.) Side 7

8 2.5.3 Varmeværket Varmeværket afholder alle udgifter til forsyningsledning, fra eksisterende fjernvarmeledning og frem til udstykningen. Type Størrelse Længde Pris pr. m (kanalmeter) Samlet pris (kr.) Stikledning (15 dobbelthuse) Twin /110 PEX 5 Stikledning (13 enkelthuse) Twin /110 PEX 15 Samlet pris, oplyst af værket, kr. pr. stik Der er i overslaget forudsat, at alle boliger tilsluttes. Pris for etablering af stik inklusiv måler i det nye udstykningsområde er kr ,- eksklusiv moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Etablering af varmeledninger i udstykningen Etablering af stikledninger samt husindføringer Udgifter afholdt af udstykker (Byggemodningsbidrag) Stikledningsbidrag ( kr. pr. bolig) (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008 ekskl. moms.) Stikledningsbidrag er beregnet i henhold til oplysninger fra Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (MWh) Årligt forbrug (l fyringsolie) inkl virkningsgrad på 92% Beboelse , Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: m² Kr. Kr. Tariffer 2008/2009 total Eksklusiv Inklusiv moms Forburgstarif ,63 Grundbidrag ,75 Priser i henhold til Skårup Fjernvarme A.m.b.a. s tarifblad gældende 01. april 2008 til 31. marts Forburgstarif: Der er regnet med et årligt forbrug på 11,3 MWh til 317 kr. pr. MWh eks. moms. Grundbidrag: Der er regnet med 0,10 MWh pr. m² til 263 kr. pr. MWh eks. moms. Side 8

9 Resulterende brugerudgifter til opvarmning på eksempelhuse Opvarmnings-form Størrelse Fast afgift (kr.) Forbrugs-afgift Åårlig udgift for (m²) (kr./enhed) beboelse (kr.) Fjernvarme ,75 396, Oliefyr , Oliepris fra 22. august 2008 Statoil.dk Alle priser er incl. moms (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008 inklusiv moms.) For fjernvarme er den faste afgift beregnet ud fra et forbrug på 0,10 MWh pr. m². Der er for oliefyr indregnet en udgift på kr. pr. år til skorstensfejer og vedligehold. Der er regnet med en literpris på fyringsolie på 9,53 kr./l (literpris pr. 22. august 2008) Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af boligområdet omfattet af Lokalplan 524. (Se bilag 4) Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode. Den marginale pris for varme produceret på Skårup Fjernvarme A.m.b.a. er oplyst til 501,18 kr./mwh af varmeværket. (Bilag 4) Det er forudsat, at lokalplanområdet udbygges og tages i brug over en periode på 1 år. Som det fremgår, er projektet rentabelt for fjernvarmeselskabet, og dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Udstykker Brugerne Fordelingsledning Stikledninger Fjernvarmeunit (anslået kr. pr. bruger) Samlet pris Alternativt kan installeres separate oliefyr til en pris på kr./stk., hvilket vil give en samlet anlægsinvestering på kr. Som det fremgår af bilagene 5-7 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger en fordel for fjernvarme som det fremgår af følgende skema. Side 9

10 Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) I alt Fjernvarme Oliefyr villaanlæg Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drifts- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 9,0 Samfundsøkonomisk omkostning (mio. kr.) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Ved ændring i fjernvarmebehov (MWh) Fjernvarme Oliefyr villaanlæg 4 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af de 2 opstillede scenarier viser en klar samfundsøkonomisk fordel ved at vælge fjernvarme frem for individuelt oliefyr. Under selskabsøkonomi i bilag 4 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af lokalplanområdet. Projektet er ud fra de givne forudsætninger økonomisk fordelagtigt for både nye og eksisterende brugere i Skårup. Side 10

11 Kortbilag 1: Matrikelkort 1: g 12al 13s 13ag 13af 13ae 13æ 13t 7000u Skårup Vesterløkke 13aa 13ad 13ab 13ø 13z 13y 13x 13v 13o 13ah 52n 52m 52l 52k 52i 7000b Skårup Vestergade 64e 64g 64f 13a 13ai 13p 7000ae 110h 13k 13a 111a 12æ 13ak 111c 7000ak Vesterled 12ai 12ad 13i 12l 12n 12v 12ae 12o 12g 110a 12i 12u 12an 12af 12ag 12t 12ah 12p 13a Lokalplangrænse Matrikelnummer af Skårup By, Skårup. 17 Bilag 1

12 Vejledende illustrationsplan 5 1:2.000 e erløkk p Vest Skåru 0 9/28 0/ / / / / / / / /18 0 Ve ste rle d / / Byggefelt til opførelse af fælleshus ade /160 / / / g ester up V Skår Forsyning af 8 huse med ekst. fjernvarme på Vesterled. (Medregnes ikke i projektforslaget) Areal reserveret til regnvandsbassin 21 Bilag 2

13 Varmetab for boligområde i henhold til Lokalplan 524 Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Årligt energitab (%) Distributionsledning Twin + DN 80 st / , ,0 Distributionsledning Twin + DN 65 st.76-76/ , ,5 Distributionsledning Twin + DN 50 St / , ,4 Distributionsledning Twin + DN 40 St.48-48/ , ,2 Distributionsledning Twin + DN 25 St / , ,7 Distributionsledning Twin + DN 20 St / ,3 88 0,8 Distributionsledning Twin + PEX 20-20/ , ,0 Stikledning Twin + PEX 20-20/ , ,1 68,5 12,4 Billag 3 Varnetabsberegning August 2008

14 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde i henhold til Lokalplan ,18 Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering Antal tilsluttede beboelser Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Admin. og vedligeholdelse (2 kr.gj) Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) Afskrivning over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Nuværende tariffer Forbrugertarif (kr./mwh) 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 Grundbidrag, eksempelhus( 130 m² x 0,1) 3.419, , , , , , , , , ,00 Årlige driftsindtægter i alt Akkumuleret dækningsbidrag til værket (kr.) Tilslutningsbidrag fra brugere + investering Udgifter afholdt af udstykker Anlægget bliver reelt betalt 1. år, men afskives over 30 år. Bilag 4 Selskabsøkonomisk beregning August 2008

15 Beregningsforudsætninger Antal MWh 475 pr år Antal GJ pr år Rente 6,0% pr år Virkningsgrad fjernvarme 96% Naturgas Virkningsgrad oliefyr 92% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 247 Ejendomme 42 Brændselspris pr GJ udfra Energistyrelsens vejledning, februar 2008 Året Fjernvarme (nataurgaskedel) (kr./gj) 57,0 52,4 48,3 44,5 41,1 41,1 41,2 41,2 41,5 41,8 42,1 42,4 42,7 42,9 43,2 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7 Oliefyr villaanlæg (kr./gj) 117,8 110,2 108,2 96,8 91,7 91,0 90,9 90,8 91,2 91,6 92,1 92,5 92,9 93,3 93,8 94,3 94,7 95,1 95,6 96,0 Inflation 1,0505 1,0794 1,1084 1,1371 1,1655 1,1926 1,2190 1,2463 1,2739 1,3021 1,3309 1,3607 1,3911 1,4219 1,4531 1,4851 1,5180 1,5523 1,5869 1,6219 Brændselspris pr år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Investerings- og driftsudgift Fjernvarme Oliefyr villaanlæg Investeringspris Individuel oliefyr kr pr. stk Levetid (år) Oliefyr: Service og skorstensfejer, kr årligt. Drift og vedligeholdelse Fjernvarme: Drift og vedligeholdelse 2 kr. pr. GJ Investerings- og driftsudgift pr år (inkl nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Nutidsværdi af investerings- og driftsudgifter over 20 år Fjernvarme (kr.) Brændsel Drift I alt Oliefyr villaanlæg (kr.) Bilag 5 Samfundsøkonomisk brændselsudgift

16 Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Antal MWh 475 pr år Antal GJ pr år Rente 6,0% pr år Virkningsgrad fjernvarme 96% Virkningsgrad oliefyr 92% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 247 Ejendomme 42 Afgiftsprovenu kr./gj udfra Energistyrelsens forudsætninger Året Fjernvarme (kr./gj) 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 Oliefyr villaanlæg (kr./gj) 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 Inflation 1,0505 1,0794 1,1084 1,1371 1,1655 1,1926 1,2190 1,2463 1,2739 1,3021 1,3309 1,3607 1,3911 1,4219 1,4531 1,4851 1,5180 1,5523 1,5869 1,6219 Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Nutidsværdi over 20 år Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, januar Bilag 6 Beregning af afgiftsprovenu

17 Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger Antal MWh 475 pr år Antal GJ pr år Rente 6,0% pr år Virkningsgrad fjernvarme 96% Virkningsgrad oliefyr 92% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 247 Ejendomme 42 Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (kg/gj) Fjernvarme (kr.) 0,0 32,0 4,0 130,0 90,0 Oliefyr villaanlæg (kr.) 74,0 1,5 2,0 23,0 52,0 Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) Fjernvarme Oliefyr villaanlæg Værdi af emissioner (kr./enhed) Året CO 2 (kr/tons) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 CH 4 (kr/kg) 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 N 2 O (kr/kg) 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 SO 2 (kr/kg) 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 NO x (kr/kg) 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 Inflation 1,0505 1,0794 1,1084 1,1371 1,1655 1,1926 1,2190 1,2463 1,2739 1,3021 1,3309 1,3607 1,3911 1,4219 1,4531 1,4851 1,5180 1,5523 1,5869 1,6219 Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Nutidsværdi over 20 år Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, februar 2008 Bilag 7 Emissioner

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere