Corporate Social Responsibility Rapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility Rapport 2008"

Transkript

1 Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Corporate Social Responsibility Rapport 2008

2 Indhold Corporate Social Responsibility Rapport Forord 16 Fødevareudfordringen Bilag: 4 Om rapporten 18 Klima 29 Global Reporting Initiative (GRI) Ledelsespåtegning Revisors erklæring Opfyldelse af CSR-mål for 2008 CSR-mål Misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien Opfølgning på mål: Salg og product stewardship Udvikling og innovation Handlingsplan for 2009 Responsible Care Regnskabspraksis Ordliste Cheminovas forretningsområde og organisation Fra Aurigas årsrapport Ny mission, vision og værdier Human Resources Produktion EU s nye kemikalieforordning Leverandørstyring

3 Forord Kurt Pedersen Kaalund Det er med glæde, at jeg som ny administrerende direktør for Cheminova kan byde læserne velkommen til den tredje CSRrapport, hvor vi beretter om fremgang på flere punkter. Fødevarekrisen, der i 2008 medførte meget høje priser på korn og andre afgrøder, har synliggjort betydningen af, at en tilstrækkelig landbrugsproduktion næppe kan overvurderes. Cheminovas mission understreger vort bidrag til at sikre den fornødne forsyning af fødevarer til verdens befolkning. Vores arbejde er ikke uden udfordringer og dilemmaer, men det er afgørende for os, at vore handlinger vurderes i et langsigtet perspektiv og er bæredygtige for såvel forretningen som det omgivende samfund. Dette betyder blandt andet, at vi har besluttet en ambitiøs udfasningsplan for klasse I produkter og mere end overholder denne. Vi har i 2008 udfaset methyl parathion på Cuba og methamidophos i Colombia tidligere end lovet, ligesom vi i Indien har kunnet erstatte salget af phorat med et langt mere sikkert insektmiddel et år tidligere end lovet i udfasningsplanen. Aktiviteterne i 2008 har i høj grad været koncentreret om at integrere CSR-arbejdet og de dertil hørende værdier i Cheminovas nye globale organisation. Det er vigtigt for os, at den rigtige adfærd gennemsyrer hele organisationen. Vi har derfor på globalt ledelsesplan diskuteret og vedtaget en moderniseret mission, vision og klare værdier, som i løbet af 2009 bliver rullet ud til alle medarbejdere i hele organisationen. Ligeledes har vi vedtaget regler for dokumentation og rapportering af CSR-aktiviteter i 2009 og fremover. De konkrete resultater og nye mål vedrørende produktion, product stewardship, HR med mere er beskrevet i rapporten. Vi har i dette års rapport i tabelform sammenlignet vores rapportering med det internationalt anerkendte GRI-indeks. Desuden vil vi i løbet af 2009 tage stilling til, hvorvidt vi ønsker formelt at tilslutte os en international standard på CSRområdet. Vi har i årets løb mærket en stigende interesse for emnet CSR i almindelighed og for vores rapport i særdeleshed. Dialogen med vidt forskellige interessenter har lært os meget og har givet os inspiration i det fortsatte arbejde, samt til i 2009 at overveje og beslutte CSR-rapporteringens fremtidige form med henblik på at levendegøre vores rapportering. Det er mit og mine kollegers ønske, at CSR-rapporten vil blive godt modtaget, og at den vil danne grundlag for en fortsat positiv dialog. Kurt Pedersen Kaalund Administrerende direktør Cheminova A/S Corporate Social Responsibility Rapport

4 Om rapporten Denne rapport giver en status over Cheminovas arbejde på området Corporate Social Responsibility i Det værdigrundlag, der ligger til grund for dette arbejde, er dels den danske udgave af European Chemical Industry Council s Responsible Care program, jævnfør bilag side 33, dels vores Kodeks for Forretningsprincipper (se hjemmesiden). De primære fokusområder inden for CSR-arbejdet har for Cheminova som en kemisk virksomhed været emnerne miljø, sundhed og sikkerhed i tråd med Responsible Care programmet, som vi har været tilsluttet gennem en længere årrække. Dette afspejles naturligvis i vores CSR-rapport. Rapporten følger op på sidste års temaer og mål. Desuden er fødevareudfordringen, klimaproblematikken og arbejdet med firmaets nye mission, vision og værdier behandlet i selvstændige afsnit. Som en nyskabelse i forhold til de tidligere års CSR-rapporter har vi i år sammenlignet vores rapportering med det internationalt anerkendte rapporteringsindeks Global Reporting Initiative (GRI), jævnfør bilag side 29. Det er vores mål i de kommende år at udbygge vores rapportering, således at en GRI-deklaration kan opnås. CSR-arbejdet er organisatorisk forankret i Cheminovas øverste ledelse Global Executive Committee (GEC), jævnfør afsnittet Ledelsespåtegning side 5. Det løbende arbejde koordineres af en CSR-styregruppe med reference til GEC. Styregruppen består af funktionsdirektøren for Produktion og Logistik (medlem af GEC), underdirektørerne for Safety, Health, Environment & Quality, Human Resources, Portfolio Management og Corporate Communication, samt afdelingschefen for risiko og sikkerhed og Cheminovas direktionsassistent. Rapportens primære målgrupper er medarbejdere, kommende medarbejdere, myndigheder, aktionærer, kunder, leverandører samt enkeltpersoner og organisationer, der har særlig interesse i Cheminovas forhold. Dilemmaer og medansvar Cheminovas forretningsområde er en integreret del af verdens fødevareforsyning. Alligevel knytter der sig en række dilemmaer til at levere produkter til samfund og lande, hvor forholdene er væsentligt forskellige fra de danske, men hvor der er stærkt brug for vore produkter. Ligeledes har vi som virksomhed et medansvar for at bidrage til at forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene i særdeleshed i forbindelse med egenproduktion i udviklingslande, men også gennem leverandørstyring og stewardship af vore produkter i forhold til brugerne. I CSR-rapporteringen redegør vi for, hvorledes sådanne emner håndteres. Cheminova 4

5 Ledelsespåtegning Firmaets øverste ledelse, Global Executive Committe (GEC), har den 20. februar 2009 behandlet og godkendt CSR-rapporten for GEC har det overordnede ansvar for Cheminovas datterselskaber og regioner, samt alle firmaets øvrige aktiviteter herunder CSR. Personalia vedrørende medlemmerne af GEC findes i Aurigas årsrapport for Det er GEC s opfattelse, at CSR-rapporten for 2008 giver et retvisende billede af situationen og virksomhedens CSR-indsats på de områder, der er beskrevet i rapporten. Global Executive Committee (fra venstre): Jaime Gomez- Arnau, Martin Petersen, Cesar Rojas, Mats Edh, Kurt Pedersen Kaalund, Rico T. Christensen, Niels Morten Hjort, Søren Vedel, Allan Skov og Jacob Johansen. Kurt Pedersen Kaalund President Mats Edh President, Region International Søren Vedel Senior Vice President, Finance & Support Jacob Johansen Vice President, Corporate Development Allan Skov Senior Vice President, Development & Registration Rico T. Christensen Vice President, Portfolio Management Cesar Rojas President, Region Latin America Jaime Gomez-Arnau President, Region Europe Niels Morten Hjort Senior Vice President, Production & Logistics Martin Petersen President, Region ANZAC Corporate Social Responsibility Rapport

6 Revisors erklæring Uafhængig revisors erklæring til Cheminova A/S interessenter Vi har vurderet Cheminova A/S CSRrapport 2008 med henblik på at afgive en erklæring om troværdigheden af rapportens beskrivelser af opfyldte mål og regnskabsdata. Anvendte kriterier Kriterierne for opfyldelse af CSR-mål fremgår af CSR-rapport 2007, hvor der for fokusområderne, Product Stewardship, Udvikling og innovation, Produktion, EU s nye kemikalieordning, Leverandørstyring og Human Resources, blev offentliggjort mål med tilhørende succeskriterier. Endvidere offentliggjorde Cheminova A/S i CSR-rapport 2007 en udfasningsplan vedrørende Klasse 1-produkter med kriterier for udfasning i henhold til produkttyper, årstal og geografiske områder. Kriterierne for udarbejdelse af CSRrapportens regnskabsdata fremgår af den beskrevne regnskabspraksis på siderne Her er det oplyst, hvilke af koncernens virksomheder og aktiviteter der medtages i de rapporterende typer af data samt ledelsens begrundelse for valg af miljø- og arbejdsmiljømæssige data. Data er indregnet i regnskabsdelen på side 26 i henhold til den på siderne beskrevne anvendte regnskabspraksis for opgørelse af data. Ansvarsforhold Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af CSR-rapporten, herunder for etablering af registreringssystemer og interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable rapporteringskriterier samt for valg af data til indsamling. Vores ansvar er, på grundlag af vores vurdering, at udtrykke en konklusion angående CSR-rapportens informationer om opfyldte mål og regnskabsdata. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale erklæringsstandard ISAE 3000 (andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger) med det formål at opnå begrænset sikkerhed for, at status for opfyldelse af opsatte CSR-mål for 2008 på side 7-8 og for udfasning af Klasse 1-produkter på side 23 er dokumenteret og i overensstemmelse med de anførte kriterier for CSR-mål, der blev offentliggjort i CSR-rapport 2007 at de på side 26 oplyste miljø- og arbejdsmiljødata er indregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af CSR-rapportens regnskabsdata. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde har været begrænset sammenlignet med en revisionsopga-ve. Vores arbejde har således, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, først og fremmest omfattet forespørgs-ler til fremdrift ved opfyldelse af mål, herunder på stikprøvebasis indhentelse af dokumenterede bekræftelser på opfyldelse af mål fra lokale ledelser, interview med udvalgte ledende nøglemedarbejdere med ansvar for opfyldelse af mål og gennemsyn af udvalgt dokumentation. Vi har gennemført inspektionsbesøg hos produktionsselskaberne i Indien og Danmark samt besøgt salgsselskaberne i Brasilien, Indien og Mexico. De anførte kriterier for opgørelse af miljø- og arbejdsmiljødata, som beskrevet i forbindelse med den anvendte regnskabspraksis, er primært vurderet ud fra forespørgsler til procedurer for beregning samt måling af de konkrete data. Konklusion Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at beskrivelsen af status for opfyldelse af opsatte CSR-mål for 2008 på side 7-8 og for udfasning af Klasse 1-produkter på side 23 er korrekt. Vi er endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de på side 26 oplyste miljø- og arbejdsmiljødata er indregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af CSRrapportens regnskabsdata. Udtalelse vedrørende omtale af værdisæt mv. I CSR-rapporten omtales, at Cheminova A/S globale ledergruppe i 2008 har reformuleret koncernens værdisæt, herunder vedrørende CSR-forhold, og at dette værdisæt er planlagt udbredt til alle medarbejdere i Formålet hermed er at understøtte en koncernharmoniseret forvaltning af CSR-forhold gennem bredere og dybere forståelse af koncernens kodeks for forretningsprincipper, øget intern videndeling og skærpet intern rapportering om CSR-aktiviteter. Det udførte arbejde vedrørende erklæringsafgivelsen, jf. ovenfor, understøtter CSR-rapportens omtale, og det er på grundlag heraf vores overordnede vurdering, at fundamentet for et managementsystem til understøttelse af en koncernharmoniseret forvaltning af CSRforhold er under tilvejebringelse gennem en ledelsesstrategi, der søger mod en omfattende og balanceret forståelse af og respons på væsentlige miljø- og arbejdsmiljøtemaer samt interessenters krav og forventninger. København, den 9. marts 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Michael Nielsson Statsautoriseret revisor Birgitte Mogensen Statsautoriseret revisor Cheminova 6

7 Opfyldelse af CSR-mål for 2008 Oversigt over mål og målopfyldelse. Målopfyldelsen for de enkelte områder er nærmere beskrevet i afsnittet Opfølgning på mål, side 21. Mål Product stewardship Udarbejde en global etiketpolitik vedrørende produkter, der markedsføres under Cheminovas varemærker Indføre et system, der dokumenterer, at oplysning om sikkerhedsforhold og regelret produktanvendelse indgår som en integreret del af salgs- og marketingaktiviteterne Integrere Product Stewardship aktiviteter hos Cheminovas nye regioner, hvorunder de nuværende datterselskaber hører, således at ansvarsfordelingen afspejler den nye organisation Fortsætte udfasningsplanen for klasse I produkter Udvikling og innovation hos Cheminova A/S I 2008 vil der blive udarbejdet en kodeks vedrørende krav til eksterne partnere i forbindelse med udviklingsaktiviteter. Kodeksen vil blive implementeret i 2009 Produktprogrammet baseres i stigende omfang på miljøvenlige formuleringer Produktion Indien Idriftsætning af nyt forbrændingsanlæg til kemikalieaffald Opfyldelse Udarbejdet og vedtaget ultimo 2008 Systemet indført ultimo 2008 Guidelines vedtaget 1. august 2008 og implementeret i alle regioner ultimo 2008 Datterselskabernes produktprogram gennemgås hvert halve år. Planen følges Kodeks er udarbejdet og implementeret i virksomhedens ledelsessystem Målet var, at maksimalt 10% af de nye recepter var emulsions-koncentrater. Det har ikke været muligt, resultatet blev 26% Anlægget er sat i drift 20% reduktion af COD i spildevandsudledningen fra virksomheden Målet er nået. Se tabellen side 26 Undersøge mulighederne for reduktion af spildevandsflowet Kampagner til forbedring af arbejdsmiljøet med fokus på flygtige og toksiske kemikalier Produktion Danmark Kampagner til forbedring af sikkerhedskulturen med det primære sigte at få reduceret antallet af arbejdsulykker Reduktion i antal udslip og spild med specielt fokus på spild af kemikalier til ubefæstet areal Opretholde certificeringerne i henhold til ISO og OHSAS Mulighederne er undersøgt, og det har vist sig muligt at reducere vandforbruget med 8% Kampagnerne er gennemført, og arbejdsmiljøet er forbedret Kampagnerne er blandt andet gennemført med fokus på udvalgte områder. Antallet af arbejdsulykker faldt fra 27 i 2007 til 22 i 2008 I 2007 var der 21 udslip og spild, heraf 9 til ubefæstede arealer. I 2008 var der 17 udslip og spild, heraf 3 til ubefæstede arealer DNV s opfølgningsaudit i uge 44 resulterede i 3 afvigelser, som alle er afklaret Corporate Social Responsibility Rapport

8 Opfyldelse af CSR-mål for 2008, fortsat Mål EU s nye kemikalieforordning Præregistrering: Anmeldelse af de stoffer, Cheminova ønsker at registrere i løbet af den 11-årige indfasningsperiode Gennemføre registrering af de stoffer, Cheminova håndterer, der ikke kan præregistreres (stoffer, der betragtes som nye i henhold til forordningen) Påbegynde indsamling af information og data til de stoffer, Cheminova håndterer, der skal registreres inden udgangen af 2010 Kommunikere med vore leverandører og kunder om de forpligtelser, REACH indebærer for vores samhandel Leverandørstyring Fortsætte udbredelsen af leverandørkodeksen til relevante leverandører og opnå deres accept af principperne i den Udføre 6 formaliserede auditbesøg i 2008 Gennemføre undervisning i leverandørkodeksen af relevante medarbejdergrupper, der har kontakt med leverandører Udbrede leverandørkodeksen til at gælde alle datterselskaber inden udgangen af 2009 Human Resources Revision af Cheminovas mission og værdier, - bl.a. med henblik på at sikre, at CSR bliver forankret og yderligere udbredt i organisationen Gennemførelse af en global HR audit-proces Gennemføre opfølgning på Kodeks for Forretningsprincipper Opfyldelse Stofferne er anmeldt som planlagt Registreringen er gennemført som planlagt Indsamlingen af data er påbegyndt, og status er udarbejdet ultimo Der er oprettet en afdeling til at varetage opgaven Kommunikationen er gennemført med leverandører som planlagt Accept er opnået fra relevante leverandører Gennemført 3 audits i hvert halvår Gennemført som planlagt En global manual for leverandørstyring er udarbejdet i 2008 Værdierne er revideret og kommunikeret til alle medarbejdere i Danmark. Målet var også at kommunikere de nye værdier til medarbejdere i datterselskaber, men det blev ikke nået Audit-processen er gennemført, og handlingsplan foreligger Opfølgningen er gennemført og dokumenteret Cheminova 8

9 CSR-mål Der er sat nye konkrete mål, hvoraf flere rækker ud over året På side 31 er målene uddybet i form af en handlingsplan. Product Stewardship Udfasning af methylparathion EC (klasse I) efter følgende plan: Mexico i Colombia i Brasilien i Udfasning af methamidophos EC (klasse I) efter følgende plan: Argentina i Brasilien i Mexico i Udfasning af monocrotophos SL (klasse I) efter følgende plan: Colombia i Indien i Udfasning af DDVP EC (klasse I) efter følgende plan: Indien i Implementeringen af virksomhedens globale etiketpolitik påbegyndes i 2009 og afsluttes i Alt virksomhedens materiale vedr. sikker brug af virksomhedens produkter bliver i 2009 gjort tilgængeligt for den globale organisation. Arbejdet med fremstilling af en modulopdelt DVD med sikkerhedsinstruktioner for slutbrugerne påbegyndes i Kontrakterne med de af Cheminovas direkte kunder, der holder registreringer på vegne af virksomheden, ændres således, at kunderne kontraktligt pålægges at arbejde i overensstemmelse med FAO s Code of Conduct. Arbejdet indledes i 2009 og afsluttes i Alle slutbrugeremballager af plast, der leveres fra produktionsanlægget i Danmark, vil blive forsynet med en advarsel mod genbrug præget i emballagen. Indføres i Udvikling og innovation En kodeks, der indeholder krav til Cheminova A/S s eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsaktiviteter, implementeres i Højst 10% af de formuleringer af nye aktivstoffer, der i 2009 udvikles af moderselskabet, vil blive baseret på organiske opløsningsmidler. Produktion Indien Energiforbruget pr. produceret mængde reduceres i 2009 med 5% i forhold til For produktionen af tekniske varer og mellemprodukter reduceres CODudledningen pr. produceret mængde med 10% i 2009 i forhold til For produktionen af tekniske varer og mellemprodukter reduceres vandforbruget pr. produceret mængde med 8% i 2009 i forhold til Fraværet som følge af arbejdsulykker reduceres i 2009 i forhold til Danmark Energiforbruget pr. produceret mængde glyphosat reduceres inden udgangen af 2010 med 5% i forhold til Recertificering af virksomhedens miljøledelsessystem i henhold til ISO og OHSAS indledes i 2009 og afsluttes i første halvår Gennemførelse af kampagner til bedring af sikkerhedskulturen med det primære sigte at reducere antallet af arbejdsulykker yderligere. Kampagnerne gennemføres i 2009 og EU s nye kemikalieforordning Gennemføre registrering af de præregistrerede stoffer, der skal registreres inden udgangen af Leverandørstyring Udføre 6 formaliserede CSR-auditbesøg hos leverandører i Introduktion af Cheminovas Global QC and CSR manual i hele virksomhedens globale organisation inden udgangen af I 2009 vil vi styrke organisationen i Kina på CSR-området. I 2009 udbredes leverandørkodeksen til at gælde alle datterselskaber med henblik på implementering i 2010/11. Human Resources Alle koncernens medarbejdere inviteres i 2009 til at deltage i en endags workshop, hvor der arbejdes med virksomhedens nyformulerede værdier. Dette forventes at kunne bidrage til en både bredere og dybere forståelse af Kodeks for Forretningsprincipper, som tages op til vurdering med henblik på, at de kan udbygges og præciseres i overensstemmelse med de vundne erfaringer. Corporate Social Responsibility Rapport

10 Cheminovas forretningsområde og organisation Cheminovas hovedaktiviteter er udvikling, produktion, markedsføring og salg af kemiske plantebeskyttelsesmidler til brug i landbrugsafgrøder overalt i verden. Produkter Cheminovas forretningsområde er kemiske plantebeskyttelsesmidler og finkemikalier. Virksomheden beskæftiger sig med såvel ukrudtsmidler, insektmidler som svampemidler. Produkterne forhandles især som brugsfærdige plantebeskyttelsesmidler under egne varemærker og egne registreringer (brugstilladelser) og etiketter. Cheminova leverer også aktivstoffer, der anvendes til videre bearbejdning til brugsfærdige plantebeskyttelsesmidler. Desuden produceres og sælges en række finkemikalier til brug i den kemiske industri. Produkter, der produceres på fabrikken i Danmark, går helt overvejende til eksport, hvorimod det omvendte er tilfældet for produktionsanlægget i Indien, hvor langt hovedparten af produktionen anvendes lokalt. Ejerskab og organisation Cheminova er et aktieselskab, hvori formand og næstformand er uafhængige medlemmer. Virksomheden beskæftigede i 2008 ca. 800 medarbejdere i Danmark og i udlandet. Cheminova ejes af Auriga Industries A/S, som er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen (Københavns Fondsbørs). Cheminovas øverste ledelse, Global Executive Committee (GEC), har det globale ledelsesansvar for Cheminovas regioner og øvrige aktiviteter som Produktion & Logistik, Udvikling & Registrering, Økonomi & Support, Portfolio Management og Corporate Development. GEC har ligeledes det overordnede ansvar for firmaets CSRpolitikker og aktiviteter jævnfør afsnit om ledelsespåtegning side 5 og afsnit om rapporten side 4. Cheminovas regionsbaserede organisation er illustreret på næste side. Cheminova 10

11 REGION EUROPA 1 Headland Agrochemicals Ltd. Storbritannien 2 Stähler Tyskland (Ejerandel: 75%) 3 Pytech Chemicals GmbH Schweiz 4 Cheminova Agro France S.A.S. Frankrig 5 Agrodan S.A. Spanien (Ejerandel: 90%) 6 Cheminova Agro Italia S.r.I. Italien 7 Cheminova Bulgaria EOOD Bulgarien 8 Cheminova Romania Representative Office Rumænien 9 Cheminova Magyarország Kft. Ungarn (Ejerandel: 51%) 10 Cheminova Polska Sp. zo.o. Polen REGION ANZAC 11 Cheminova Inc. USA 12 Cheminova Canada Inc. Canada 13 Ospray PTY Ltd. Australien (Ejerandel: 71,5%) 14 Cheminova MFG Pty. Australien Australien REGION LATINAMERIKA 15 Cheminova Brasil Ltda. Brasilien 16 Cheminova Agro de México S.A. de C.V. Mexico 17 Cheminova Colombia Colombia 18 Abielux S.A. Uruguay 19 Cheminova Agro de Argentina S.A. Argentina REGION INTERNATIONAL 20 Cheminova Representative Office Ukraine 21 Cheminova LLC Rusland 22 Cheminova Taiwan Ltd. Taiwan ØVRIGE AKTIVITETER 23 Cheminova India Ltd. Indien 24 Cheminova Shanghai Representative Office Kina Corporate Social Responsibility Rapport

12 Fra Aurigas årsrapport Cheminova er 100% ejet af det børsnoterede aktieselskab Auriga Industries A/S, hvori Cheminova udgør det dominerende forretningsområde. Mål og strategi Det er Aurigas overordnede strategiske målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til gavn for selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter. Efter frasalget af Hardi International og Skamol i 2007 koncentreres hovedaktiviteten omkring udviklingen af Cheminova. Cheminovas nye Business Plan indeholder en række ambitiøse vækst- og indtjeningsmål og udgør hovedhjørnestenen i de kommende års værdiskabelse. Planen lanceres under overskriften Fem-i-Femten, idet Cheminova satser på en fordobling af markedsandelen til 5% i Omsætningsvæksten drives af en sund og stærk organisk udvikling baseret på nye og eksisterende produkter, men akkvisitioner af komplementære virksomheder og produkter vil ligeledes bidrage væsentligt til opfyldelse af vækstmålet. Stordriftsfordele og løbende effektiviseringer skal forbedre indtjeningsmarginerne, så der i 2015 kan opnås en EBITDA-margin på niveau med de bedste sammenlignelige virksomheder i branchen. Auriga-aktien Selskabets aktie, der indgår i MidCap+ indekset, er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen, under fondskode DK med symbolet AURI B. Aktien sluttede året i kurs 90,50 svarende til et marginalt kursfald på 0,4% i Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af et udbytte på 5,75 kr. pr. aktie, har aktien givet et samlet positivt afkast på lige under 6%, hvilket hører til blandt de bedste aktieafkast i Danmark i Til sammenligning er OMXC20 i samme periode faldet med 47%. Omsætningen i Auriga-aktien i 2008 var på 18,6 mio. stk. B- aktier til en samlet kursværdi på 3,2 mia. kr. Højeste noterede kurs var 237 kr. og laveste 81 kr. Ultimo 2008 var markedsværdien af selskabets aktier 2,3 mia. kr Januar April Juli Oktober Cheminova 12

13 Kapital- og ejerforhold Aurigas aktiekapital på 255 mio. kr. består af 75 mio. kr. A-aktier ( stk.) og 180 mio. kr. B-aktier ( stk.). A-aktier er ikke omsættelige og har 10 stemmer pr. aktie à 10 kr., mens B-aktier, der er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen, har 1 stemme pr. aktie à 10 kr. Ved årets udgang havde selskabet ca navnenoterede aktionærer, som repræsenterede 87% af kapitalen. Ca. 700 medarbejdere ejer aktier i selskabet. Aarhus Universitets Forskningsfond ejer alle A-aktier, og følgende tre aktionærer ejer 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder: Aktionærer med ejerandel > 5% Kapital Stemmer Aarhus Universitets Forskningsfond, Århus, Danmark 40,38% 83,65% Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Hillerød, Danmark 13,00% 3,56% Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), København, Danmark 5,84% 1,60% Corporate Governance Auriga er et dansk børsnoteret aktieselskab, hvis ledelse tager udgangspunkt i selskabets vedtægter, mål og værdigrundlag og bygger på principper for selskabsledelse med baggrund i relevant lovgivning, praksis og anbefalinger. Aurigas bestyrelse har fokus på selskabets langsigtede interesser og værdiskabelse til gavn for aktionærer og øvrige interessenter. I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse, som er en del af regelsættet for notering på NASDAQ OMX Copenhagen skal selskabet forholde sig til disse ud fra princippet følg eller forklar. Auriga efterlever generelt anbefalingerne for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen, men har dog valgt en anden praksis på enkelte områder. For yderligere oplysning om Aurigas Corporate Governance henvises til Nøgletal Børskurs ultimo kr. 90,50 90,90 Højeste børskurs kr. 237,00 195,50 Laveste børskurs kr. 81,00 81,00 Markedsværdi ultimo mio. kr Price earnings kr. 11 (37) Børskurs/Indre værdi 1,02 1,05 Resultat pr. aktie (EPS) kr. 8,20 (2,44) Pengestrøm fra drift pr. aktie kr. (13,70) 11,10 Indre værdi pr. aktie kr. 88,80 86,80 Udbytte pr. aktie kr. 5,75 4,00 Corporate Social Responsibility Rapport

14 Ny mission, vision og værdier Cheminovas værdier skal gennemsyre hele organisationen, og i 2009 bliver alle medarbejdere direkte involveret i den globale forankring af mission, vision og værdier. I september måned blev den globale ledergruppe inviteret til et seminar med det formål at få defineret Cheminovas mission, vision og værdier. Resultatet af seminaret blev følgende mission: Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, der medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, så verdens behov for fødevarer kan dækkes. Missionen, der også kaldes idégrundlaget, beskriver, hvorfor vi eksisterer som virksomhed, dvs. hvad berettiger en virksomhed som vores. Der er ikke - naturligt nok - sket de store ændringer i forhold til den tidligere formulerede mission, men sproget og klarheden er blevet moderniseret og forbedret. Missionen er vigtig på HR-området, fordi den giver arbejdet mening og medarbejderne stolthed - uanset baggrund og job. Med udgangspunkt i missionen kan alle med rette sige: Vi bidrager til at skabe en bedre verden, - vi gør en forskel! Visionen, der udtrykker vores forretningsmæssige stræben, blev ændret til følgende: Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til planteværn. Den skabte værdi skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Også her er der sket en modernisering og klarhed i formuleringerne, og det grundlæggende behov for, at vi skaber værdi og overskud, er blevet understreget. At vi anvender ordet bæredygtig, betyder, at vi altid ser på de langsigtede konsekvenser af vore handlinger på forretningen og det omgivende samfund. For at nå vore mål og bevæge os i den retning, visionen angiver, er det også vigtigt at få formuleret, hvilken adfærd der især skal fremmes i organisationen. Dette udtrykkes i vore værdier: Vi når ambitiøse mål Vi er innovative Vi beslutter, og vi handler Vi anerkender resultater Vi viser samfundsansvar Fordi vi opfatter og fortolker forskelligt som mennesker, er det helt afgørende, at hver enkelt involveres og inviteres til at forholde sig til værdierne. Alle skal have et klart billede af, hvad det betyder, og skal kunne få svar på spørgsmål som Hvad skal vi gøre mere af? og Hvad skal vi undlade at gøre? Målet er, at værdierne leves i dagligdagen, og at Cheminova 14

15 Cheminovas globale ledergruppe, som deltog i strategiseminaret på Nørre Vosborg i Vestjylland. alle helt naturligt arbejder på den måde, som værdierne udtrykker. Da udrulningsprocessen i løbet af 2009 vil omfatte alle medarbejdere, vil vi først i CSR-rapporteringen 2009 kunne præsentere endelige uddybninger af værdierne. Som udgangspunkt diskuteres værdierne ud fra nedenstående forklarende tekst: Vi når ambitiøse mål: Vi skal yde den bedst mulige indsats i forfølgelsen af ambitiøse mål, men erkender samtidig, at det ikke er muligt for os at nå alle ambitiøse mål til enhver tid. Vi er innovative: Vi skal bringe ny viden i anvendelse og skal derfor opfordre til forbedringer. Selv gode produkter og processer kan forbedres over tid, og vi skal derfor altid være åbne, fleksible og forandringsparate for nye måder at gøre tingene på. Vi beslutter, og vi handler: Fremskridt og resultater kræver beslutning og handling. Derfor er det acceptabelt at presse på for afgørelser fra kolleger og ledere i organisationen. Afgørelser og handling skal være baseret på den bedst tilgængelige viden. Vi anerkender resultater: Målene skal være klare for alle, og gode resultater skal anerkendes i det daglige. Vi viser samfundsansvar: Vi handler som gode samfundsborgere i overensstemmelse med principperne i Kodeks for Forretningsprincipper. Alle aktiviteter skal være i overensstemmelse med disse principper. Vi erkender, at verden ikke er perfekt, men vi skal til enhver tid bidrage til at forbedre vilkårene ved at fastsætte standarder og sikre overholdelsen gennem vores indsats og ressourcer. Udrulning og workshops Det er besluttet at iværksætte et omfattende udrulningsprogram. Alle medarbejdere i alle lande vil i 2009 blive inviteret til en endags workshop, hvor der skal arbejdes med værdierne. Udrulningen kommer til at foregå såvel i regionerne og de enkelte selskaber i udlandet som i organisationen i Danmark. Når alle medarbejdere har været involveret, og udrulningen er gennemført, vil der blive udarbejdet en tilbagemelding til alle. Formen herpå er dog endnu ikke besluttet. En uddybning og præcisering af værdierne vil under alle omstændigheder ske i CSR-rapporteringen for Processen forventes at kunne bidrage til en både bredere og dybere forståelse af Kodeks for Forretningsprincipper. Endelig vil det resultere i, at Kodeks for Forretningsprincipper tages op til vurdering med henblik på, at de kan udbygges og præciseres i overensstemmelse med de vundne erfaringer. Corporate Social Responsibility Rapport

16 Fødevareudfordringen Fødevarekrisen i 2008 har synliggjort betydningen af en tilstrækkelig landbrugsproduktion. Cheminovas mission understreger vort bidrag til, at verdens befolkning kan forsynes tilstrækkeligt med fødevarer var et turbulent år, hvad angår fødevarepriser, hvor prisen på bla. korn i en periode steg til mere end det dobbelte. Verdensmarkedsprisen på korn og andre afgrøder er siden faldet markant. De ekstremt høje kornpriser har blandt andet været drevet af spekulation og eksportbegrænsninger. Produktionstallene for 2008 har i modsætning til året før været høje, og den akutte mangel på bla. korn er mindsket væsentligt. Men den grundliggende udfordring som følge af stigende befolkningstal og vækst i efterspørgslen fra en voksende middelklasse med en højere levestandard stiller fortsat uhyre store krav til landbrugets fødevareproduktion. Fødevarekrisen som øjenåbner At kornprisen i løbet at få måneder kan fordobles, har vist verden, hvad der vil ske, hvis landbrugets produktion af basale fødevarer ikke kan holde trit med efterspørgslen. Her er der tale om alvorlige strukturelle problemer, hvor den akutte fødevarekrise har illustreret, hvor følsomt systemet er, hvis blot et enkelt år er præget af misvækst. Når kornlagrene bliver for lave, udgør det en trussel, der giver grobund for panikreaktioner og spekulation. Lageret af hvede i EU svarende til 42 dages forbrug udgør i denne forbindelse ikke nogen solid polstring. De globale kornlagre er på trods af den særdeles gode høst stadig på et relativt lavt niveau, hvilket antyder, at der i fremtiden til stadighed skal produceres rekordstort udbytte blot for at holde trit med behovet. Det er heri, fødevareudfordringen består. Forøget produktion har haft effekt 2008 har været et godt år uden særlig misvækst og med braklagte arealer taget i drift. Derfor har landbruget kunnet producere ekstraordinært store mængder fødevarer, der har taget brodden af de helt akutte problemer. Men det underliggende stærkt stigende behov er der stadig. Den ekstraordinært gode høst i 2008 har kun lige akkurat kunnet holde trit med stigningen i efterspørgslen. Derfor frygter eksperterne, at der er stor sandsynlighed for, at en ny akut fødevarekrise kan opstå allerede i løbet af de næste par år. Ifølge International Grain Council forventes det dyrkede hvedeareal allerede at blive reduceret med 5% i 2009 i forhold til det foregående rekordår. Kina skal bruge foder Den kinesiske økonomi har været karakteriseret ved vækst, og selvom finanskrisen også her har medført en opbremsning, er der stadig vækst. Den generelle befolkningsvækst er afdæmpet på grund af ét-barns-politikken, og den købedygtige middelklasse vokser. Især denne befolkningsgruppe nyder godt af velstanden, der har betydet Flere landbrugsprodukter pr. hektar Befolkningstallet stiger, og de opdyrkede arealer vokser stort set ikke. Derfor bliver det dyrkede areal pr. person stadig mindre. For at brødføde jordens befolkning er et stigende udbytte pr. arealenhed påkrævet. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, Cheminova 16

17 forøget efterspørgsel efter animalske produkter. Spisevanerne ændrer sig, så kød i højere grad er en del af menuen for denne befolkningsgruppe. Dette har allerede medført en stigende efterspørgsel efter foder, hvor majs og sojabønner er verdens vigtigste afgrøder. Man forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Kina og Indien om end med lavere hastighed som følge af finanskrisen. At kødforbruget udgør en ekstra belastning af landbrugsproduktionen illustreres af, at 1 kg fjerkræprotein, 1 kg svineprotein og 1 kg okseprotein kræver henholdsvis 2, 4 og 7 kg proteinfoderenheder at producere. Stigende efterspørgsel efter majs Majsforbruget er steget kraftigt i de senere år, og produktionen har haft svært ved at følge med, hvilket også for denne afgrøde giver sig udslag i foruroligende lave lagerbeholdninger. Det amerikanske landbrugsministerium forventer et forbrug på verdensplan i 2008/2009 på 800 millioner tons, mens produktionen forventes at blive omkring 785 millioner tons. Hvad angår majs, er USA verdens hovedproducent. Men netop i USA har produktionen af bioethanol til brændstof stor politisk bevågenhed. Denne industri forbruger omkring 100 millioner tons majs årligt, hvilket selvsagt har betydelig indflydelse på prisniveauet for denne afgrøde. Selvom de lave oliepriser svækker konkurrencekraften i bioetanol-produktionen, må man formode, at der er så megen politisk vilje til fortsat at satse på denne energiform, at den stadig vil konsumere meget store mængder afgrøder. Effektivisering er den eneste farbare vej Efterspørgslen efter landbrugsafgrøder vil fortsat stige i takt med befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen. Et effektivt landbrug er en forudsætning for, at udviklingen går i den rigtige retning, nemlig mod velstand for et stigende antal mennesker, og at sult gøres til et historisk problem. Udfordringen består i, at landbrugsarealerne ikke kan udvides, uden at store naturværdier går tabt. Landbrugsarealet pr. indbygger falder på grund af befolkningstilvæksten, og samtidig stiger behovet for animalske fødevarer hos middelklassen. Derfor skal et langt større udbytte pr. hektar sikres i fremtiden. Hvis dette effektiviseringsprojekt ikke lykkes, bliver den usikkerhed og de høje kornpriser, vi oplevede sidste år, kun en forsigtig prolog til en ødelæggende fødevarekatastrofe. Allerede i dag lider mere end 850 millioner mennesker af sult. Den etiske fordring Fattigdom og sult er en etisk udfordring med alvorlige sikkerhedspolitiske perspektiver. Kriser, der indebærer voldsomme prisstigninger på landbrugsvarer, giver ikke alene debat med mange vinkler som biobrændstof, naturbevarelse, økologi, gensplejsning, frihandelspolitik og så videre. Men man kan heller ikke komme uden om, at usikkerhed om fødevareforsyningen og truende sult udgør en sikkerhedspolitisk udfordring, der i en globaliseret verden også har betydning i Danmark. At brødføde verdens befolkning er et basalt vilkår - mad på bordet er en menneskeret. Selvom dette ofte overskygges af de andre elementer i debatten, er retten til en levefod med sundhed og velvære, herunder føde, en menneskeret, der specifikt er nævnt i FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder. Plantebeskyttelse For at undgå store tab på grund af ukrudt, plantesygdomme og insektangreb er plantebeskyttelse nødvendig. I dag reddes 30-50% af udbyttet ved anvendelse af sprøjtemidler. Ud over gensplejsning findes der ikke tilstrækkeligt potente alternativer til kemisk plantebeskyttelse. Derfor forventer Cheminova - ligesom branchen som helhed - en stor efterspørgsel efter virksomhedens produkter i mange år frem. Det konkrete behov for planteværn varierer naturligvis betydeligt i de forskellige afgrøder og klimazoner. Og vi forventer, at fremtiden stiller store krav til produktprogrammets sammensætning. Ud over den igangværende udfasning af de giftigste produkter, som efterhånden kan erstattes med bedre og ligeså effektive midler, imødeser vi stigende interesse for bæredygtig landbrugsdrift. Derfor har Cheminova fokus på innovation, der bl.a. indebærer udvikling af nye, forbedrede sprøjtemidler, der er tilpasset fremtidens behov med skærpede miljøkrav. Corporate Social Responsibility Rapport

18 Klima I klimadebatten fokuseres der på forbrug af energi og udledning af CO 2 som følge af afbrænding af fossile brændsler. Emnet er af stor betydning for Cheminova og alle andre producerende industrivirksomheder. I den verserende klimadebat står CO 2 - udledningerne til atmosfæren som hovedårsagen til de forventede varmere temperaturer på vor klode generelt i de kommende årtier. Den forøgede belastning af atmosfæren med CO 2 skyldes afbrænding af fossile brændsler. Kilderne hertil i et moderne samfund kan opdeles i tre hovedkomponenter: Konditionering af rumtemperatur, hvor mennesker opholder sig - opvarmning eller afkøling. Produktion af varer (fødevarer og forbrugsgoder). Transport af varer og mennesker. Ser man på en virksomhed som Cheminova, der producerer og markedsfører plantebeskyttelsesmidler, er det produktionen, der er den helt dominerende hovedkilde til CO 2 -udledningen. Det er da også her, vi har haft vort primære fokus. Konkret drejer det sig om produktionsanlægget i Danmark og produktionsanlægget i Indien. Energipolitik Cheminova har en formuleret energipolitik, og vi har gennem en længere årrække haft fokus på energibesparelse i relation til de produktionsprocesser, der frembringer de varer, vi sælger. På virksomheden i Danmark har vi siden år 2000 haft et certificeret energiledelsessystem i henhold til DS 2403 Energiledelse. Målsætningen er at minimere energiforbruget pr. produceret enhed. Dette sker gennem løbende synliggørelse af energiforbrug med det formål at foretage løbende forbedringer, således at optimal udnyttelse af energiressourcerne sikres. På virksomheden i Indien har vi ikke et formaliseret energiledelsessystem, men i de seneste år har der på linje med virksomheden i Danmark været fokus på energibesparelse, og i 2008 blev der gennemført en energiauditering af et af de førende energi-audit-firmaer i Indien med forventet energibesparelse i 2009 til følge, jævnfør nedenstående målsætning. CO 2 reduktionsprojekter Den optimale udnyttelse af fossile brændsler fås, når der i et energianlæg både produceres el og varme. I 1997 blev der etableret et naturgasfyret kraftvarmeværk i tilknytning til virksomheden i Danmark. Her produceres el ved hjælp af en gasturbine. I 2007 blev et langt mindre anlæg taget i brug på virksomheden i Indien, hvor el produceres ved hjælp af en gasmotor. Som følge af det energioptimeringsarbejde, der har fundet sted gennem en årrække på begge virksomheder, er gennemført en række projekter omfattende energibesparende ventilation, energigenvinding fra processtrømme og energioptimering af enhedsoperationer. Hertil kommer udskiftning af mere konventionelt el-drevet udstyr (motorer, trykluftkompressorer mv.) med nyt energioptimeret udstyr. Et enkelt CO 2 -reducerende projekt skal have en særlig omtale. Det drejer sig om udnyttelsen af overskudsbrint fra et produktionsanlæg på virksomheden i Danmark. Brinten anvendes til produktion af procesdamp og varme. Anlægget, som er omtalt i CSR-rapporten for 2007, blev taget i drift i december 2007, og vi har nu resultatet af det første års drift. Energibesparelsen har for året 2008 været MW svarende til en CO 2 -besparelse på tons. Dette ene projekt reducerer CO 2 -emissionen fra virksomheden i Danmark med 5%. Energibesparelsen ved at bruge affaldsbrinten svarer til el-forbruget i knap husstande. Klima- og Energiministeriet har med kampagnen 1 ton mindre sat sig som mål, at Danmarks CO 2 -udledning reduceres med 1 ton pr. indbygger. Med Cheminovas genanvendelse af brint er dette mål i overflod nået for virksomhedens medarbejdere og deres familie, idet CO 2 -emissionen er reduceret med 6,4 ton pr. medarbejder. CO 2 -emissioner CO 2 -emissionen fra de to virksomheder fra år 2000 og frem til nu ses på Cheminova 18

19 Brintkedel hos Cheminova DK. Gasturbine hos Cheminova DK. Gasmotor hos Cheminova Indien. nedenstående figur, hvoraf det fremgår, at der er sket reduktioner hen over årene, hvilket er i overensstemmelse med det samfundsmæssige ønske, der er til en reduktion af drivhusgasser. Det er ikke muligt at lave en meningsfyldt indeksering af tallene for de to produktionssteder relateret til de producerede mængder. Dette skyldes, at en del af de nyere produkter, der fremstilles på anlæggene er betydeligt mere energikrævende at producere pr. mængdeenhed. Til gengæld skal der anvendes betydeligt mindre af dem pr. hektar ved anvendel-sen. Den stigende CO 2 -emission i 2008 skyldes et øget aktivitetsniveau på såvel produktionsanlæggene i Danmark som i Indien. I Indien har der desuden været afbrydelser i forsyningen af naturgas, således at der periodevis har været anvendt olie i stedet for gas, hvilket giver en øget CO 2 -emission. Klimamål Såvel i Danmark som i Indien har Cheminova sat sig yderligere mål for reduktion af CO 2 -emissionen gennem reduktion af energiforbruget. Energiforbruget pr. produceret mængde i Indien reduceres i 2009 med 5% i forhold til Energiforbruget pr. produceret mængde glyphosat reduceres inden udgangen af 2010 med 5% i forhold til Glyphosat er det største produkt på virksomheden i Danmark. CO 2 -emissionen fra Cheminovas produktionsselskaber i Danmark og Indien Corporate Social Responsibility Rapport

20 Misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien Cheminova er ikke den eneste leverandør af methyl parathion i Brasilien, men Cheminovas udfasningsplan for dette produkt står fast. Cheminovas methyl parathion i WHO klasse I udfases i Brasilien med udgangen af I august 2008 bragte dagbladet Politiken en serie artikler med kritik af Cheminovas håndtering af methyl parathion i Brasilien. Det var især Cheminovas afvisning af sundhedsmyndighedernes fagligt ukorrekte argumenter i forbindelse med genregistrering af produktet, der i avisen blev fremstillet som suspekt. Der blev sået tvivl om, hvorvidt Cheminovas udfasning af produktet var ærligt ment, ligesom der blev bragt vildledende oplysninger, der antydede, at det var Cheminovas methyl parathion, der var årsag til alle de påståede ulykkestilfælde. Da nogle af de fejlagtige oplysninger og misforståelser stammede fra en kilde i sundhedsmyndigheden ANVISA (en styrelse under det brasilianske sundhedsministerium) har vores datterselskab i Brasilien taget kontakt til denne organisation. Vi har redegjort for udfasningsplanen, og gennem denne dialog klargjort, at methyl parathion (WHO klasse I) under alle omstændigheder udgår af Cheminovas produktprogam med udgangen af Vi har ligeledes redegjort for de restriktioner, vi på eget initiativ allerede har gennemført. Disse drejer sig bla. om at isolere salget til professionelle landmænd til brug i få afgrøder i udvalgte delstater. En tilsvarende redegørelse er ligeledes blevet forelagt landbrugsministeriet og miljøministariet. Desuden har vi gjort opmærksom på, at såfremt ANVISA vil forbyde methyl parathion generelt allerede inden 2010 vil dette være i Cheminovas interesse og derfor ikke møde modstand fra vores side. Desuden har vi siden efteråret forsøgt at få et møde i stand med ANVISA for at diskutere, hvorledes denne organisation vurderer den reelle risiko ved anvendelse af methyl parathion i forskellige segmenter af det brasilianske landbrug. Kilder i ANVISA estimerer tilsyneladende de generelle ulykkestal for pesticider til være mange gange højere end sundhedsmyndighedernes officielle ulykkesstatistik angiver. ANVISA har endnu ikke kunnet afse tid til at gå i dialog med os om dette emne. Cheminova 20

21 Opfølgning på mål De mål, vi satte os for 2008 vedrørende product stewardship, udvikling og innovation, human resources, produktion, REACH og leverandørstyring, er i langt de fleste tilfælde blevet nået i løbet af året. Salg og product stewardship for plantebeskyttelsesmidler Cheminovas salg i 2008 Cheminovas salg af plantebeskyttelsesmidler omfatter leverancer af såvel aktivstoffer som brugsfærdige formuleringer til mere end 100 lande. I 2008 varetog Cheminovas datterselskaber ca. 88% af salget. Fordeling på produkttyper og geografi er stort set som sidste år, idet det dog bemærkes, at den geografiske fordeling for 2008 er foretaget i forhold til den nye regionsstruktur. Den relativt forøgede salgsandel i lavere middelindkomstlande og nedgangen i lavindkomstlande skyldes, at Indien nu hører til i kategorien lavere middelindkomstlande. Hvad angår yderligere kommentarer til WHO klassifikation af pesticider salget, henvises til Aurigas årsrapport. vedr. akut risiko Klasse Ia Extremely hazardous Salg af de giftigste produkter De giftigste produkter er efter WHO s Klasse Ib Highly hazardous klassifikation (WHO Recommended Klasse II Moderately hazardous Classification of Pesticides by Hazard and guidelines to Classification 2004) Klasse III Slightly hazardous klasse Ia extremely hazardous og Ib U Unlikely to present acute highly hazardous. hazard Aktivstofferne, der falder i denne kategori er methyl parathion, monocrotophos, DDVP og triazophos, der både i klasse I og klasse II formule- Aktivstoffet methyl parathion indgår produceres af Cheminova, samt me- ringer, mens brugsfærdige produkter thamidophos, methomyl, phorat og fenamiphos, der som tredjepartsprodukter klasse II formuleringer. Cheminovas baseret på triazophos udelukkende er sælges af Cheminova i form af formuleringer, dvs. brugsfærdige produkter. I brugsprodukterne i lande uden for udfasningsplan drejer sig om klasse USA, Canada, Australien, Japan og Corporate Social Responsibility Rapport

22 Salg af plantebeskyttelsesmidler fordelt på rige og fattige lande 2008 Salget fordelt på rige og fattige lande (fordelt efter Verdensbankens kategorier for bruttonationalindkomst pr. indbygger: Lavindkomst < 935 USD p.a., lavere middelindkomst USD p.a., højere middelindkomst USD p.a., højindkomst > USD p.a.). Salg af plantebeskyttelsesmidler fordelt på rige og fattige lande 2007 Salget fordelt på rige og fattige lande (fordelt efter Verdensbankens kategorier for bruttonationalindkomst pr. indbygger: Lavindkomst < 905 USD p.a., lavere middelindkomst USD p.a., højere middelindkomst USD p.a., højindkomst > USD p.a.). EU. Det samlede salg til alle lande af klasse I produkter udgjorde i % af omsætningen. Fordelingen på lande og produkter fremgår af nedenstående tabel. Oversigt over hvor og hvilke WHO klasse I brugsprodukter Cheminova har solgt i 2008 Land Produkt Australien Methyl parathion EC Methomyl EC USA Methyl parathion EC Mexico Methyl parathion EC Methamidophos EC Colombia Methyl parathion EC Methamidophos EC Monocrotophos SL Brasilien Methyl parathion EC Methamidophos SL Argentina Methamidophos EC Spanien Fenamiphos EC Methomyl EC Indien Monocrotophos SL DDVP EC Phorat GR EC = emulsionskoncentrat; SP = opløseligt pulver; SL = opløselig væske; SC = suspensionskoncentrat. Product stewardship Det fundamentale princip for Cheminovas stewardship for plantebeskyttel- sesmidler er risikoreduktion. Derfor er grundpillerne: Lovgivning Overholdelse af national lovgivning i alle lande, hvor Cheminovas produkter sælges. Et afgørende element er, at Cheminova udelukkende markedsfører produkter, hvortil der er opnået markedsføringstilladelse i overensstemmelse med lokale regler samt Rotterdam-konventionens regler vedrørende Prior Informed Consent, der i øvrigt er indeholdt i EU-lovgivningen og regulerer eksport af nærmere angivne kemiske stoffer. FAO s Code of Conduct FAO s Code of Conduct er i 2008 blevet implementeret i de nye salgsregioners ledelsesgrundlag. I 2007 blev FAO s Code of Conduct formelt implementeret hos alle datterselskaber som en del af Cheminovas instruks for product stewardship. FAO s Code of Conduct angiver standarder, der har til formål at reducere risikoen ved distribution og brug af plantebeskyttelsesmidler. Udfasning af de giftigste produkter Cheminovas udfasningsplan, som blev offentliggjort i 2006, omfatter brugsprodukter, der tilhører WHO klasserne Ia og Ib dvs. produkter, der er klassificeret som hhv. extremely hazardous og highly hazardous. Planen omfatter ikke USA, Canada, EU, Australien og Japan, idet infrastrukturen i disse områder i tilstrækkelig grad kan regulere anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Målopfyldelse I 2008 har vi fortsat haft fokus på at reducere den risiko, der er forbundet med at håndtere de giftigste af vore produkter. Undervisning og vejledning i korrekt og sikker brug af Cheminovas produkter indgår i det daglige markedsføringsarbejde hos alle datterselskaber. Etiketter og brugsanvisninger, den personlige kontakt med distributører og brugere samt deltagelse i kampagner er blandt de værktøjer, der bruges for at fremme sikkerheden. I lande, hvor klasse I produkter er under udfasning, er initiativerne, der er beskrevet i de tidligere CSR-rapporter, blevet fortsat. Overvågningen vil i 2009 blive forstærket gennem kvartalsrapportering til firmaets højeste ledelsesniveau på globalt plan (GEC). Tidlige udfasninger af phorat, methyl parathion og methamidophos Indien Cheminovas datterselskab i Indien har formået at udfase det giftige produkt phorat (WHO klasse I) et år forud for planen, der er offentliggjort i virksomhedens CSR-rapporter. Cheminova har været i stand til at introducere et erstatningsprodukt, der er langt mindre giftigt (tilhører WHO klasse III, svagt giftige stoffer). Det har derfor været muligt helt at stoppe salget af det giftige produkt med udgangen af et år tidligere Cheminova 22

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2009

Corporate Social Responsibility Rapport 2009 A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Indhold Corporate Social Responsibility Rapport 2009 3 Forord 16

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

CSR-rapport 2007 Cheminova A/S, Postboks 9, 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 - Fax. 9690 9691 - www.cheminova.dk - info@cheminova.com

CSR-rapport 2007 Cheminova A/S, Postboks 9, 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 - Fax. 9690 9691 - www.cheminova.dk - info@cheminova.com CSR-rapport 2007 Cheminova A/S, Postboks 9, 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 - Fax. 9690 9691 - www.cheminova.dk - info@cheminova.com 1/46 Indhold Forord...Side 3 Ledelsespåtegning...Side 4 Revisors erklæring...side

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S. Virksomhedspræsentation

AURIGA INDUSTRIES A/S. Virksomhedspræsentation Investorkonference 2009, Spar Nord Virksomhedspræsentation Aalborg, 22. januar 2009 1 Koncernstruktur Solgt 2007 Solgt 2007 Back to basics! 2 Historie 1938 Etableret af Gunnar Andreasen. 1944 Aktier doneret

Læs mere

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO 24. september 2012 1 Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-18.00 Præsentation af

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Mad til alle Mad til alle Årsprofil 2012. Helping you grow

Mad til alle Mad til alle Årsprofil 2012. Helping you grow Mad til alle Mad til alle Årsprofil 2012 Helping you grow kernekompetencer Markedsføring Vi sælger egne brandede produkter på alle hovedmarkeder globalt Identifikation Fingeren i jorden hos landbruget,

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR-rapport 2006 Cheminova A/S, Postboks 9, 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 - Fax. 9690 9691 - www.cheminova.dk - info@cheminova.dk

CSR-rapport 2006 Cheminova A/S, Postboks 9, 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 - Fax. 9690 9691 - www.cheminova.dk - info@cheminova.dk CSR-rapport 2006 Cheminova A/S, Postboks 9, 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 - Fax. 9690 9691 - www.cheminova.dk - info@cheminova.dk 1/37 Indhold Forord...Side 3 Ledelsespåtegning...Side 4 CSR-mål for 2007...Side

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2010

Corporate Social Responsibility Rapport 2010 HELPING YOU GROW Cheminova A/S Postboks 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Corporate Social Responsibility Rapport 2010 Corporate Social Responsibility Rapport

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse

Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse 20. september 2011 1 Ejerskab og aktiekursudvikling Auriga Industries A/S: Børsnoteret moderselskab. 250 200 Indekseret udvikling i aktiekursen 2008-2011 Cheminova

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere