Corporate Social Responsibility Rapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility Rapport 2008"

Transkript

1 Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Corporate Social Responsibility Rapport 2008

2 Indhold Corporate Social Responsibility Rapport Forord 16 Fødevareudfordringen Bilag: 4 Om rapporten 18 Klima 29 Global Reporting Initiative (GRI) Ledelsespåtegning Revisors erklæring Opfyldelse af CSR-mål for 2008 CSR-mål Misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien Opfølgning på mål: Salg og product stewardship Udvikling og innovation Handlingsplan for 2009 Responsible Care Regnskabspraksis Ordliste Cheminovas forretningsområde og organisation Fra Aurigas årsrapport Ny mission, vision og værdier Human Resources Produktion EU s nye kemikalieforordning Leverandørstyring

3 Forord Kurt Pedersen Kaalund Det er med glæde, at jeg som ny administrerende direktør for Cheminova kan byde læserne velkommen til den tredje CSRrapport, hvor vi beretter om fremgang på flere punkter. Fødevarekrisen, der i 2008 medførte meget høje priser på korn og andre afgrøder, har synliggjort betydningen af, at en tilstrækkelig landbrugsproduktion næppe kan overvurderes. Cheminovas mission understreger vort bidrag til at sikre den fornødne forsyning af fødevarer til verdens befolkning. Vores arbejde er ikke uden udfordringer og dilemmaer, men det er afgørende for os, at vore handlinger vurderes i et langsigtet perspektiv og er bæredygtige for såvel forretningen som det omgivende samfund. Dette betyder blandt andet, at vi har besluttet en ambitiøs udfasningsplan for klasse I produkter og mere end overholder denne. Vi har i 2008 udfaset methyl parathion på Cuba og methamidophos i Colombia tidligere end lovet, ligesom vi i Indien har kunnet erstatte salget af phorat med et langt mere sikkert insektmiddel et år tidligere end lovet i udfasningsplanen. Aktiviteterne i 2008 har i høj grad været koncentreret om at integrere CSR-arbejdet og de dertil hørende værdier i Cheminovas nye globale organisation. Det er vigtigt for os, at den rigtige adfærd gennemsyrer hele organisationen. Vi har derfor på globalt ledelsesplan diskuteret og vedtaget en moderniseret mission, vision og klare værdier, som i løbet af 2009 bliver rullet ud til alle medarbejdere i hele organisationen. Ligeledes har vi vedtaget regler for dokumentation og rapportering af CSR-aktiviteter i 2009 og fremover. De konkrete resultater og nye mål vedrørende produktion, product stewardship, HR med mere er beskrevet i rapporten. Vi har i dette års rapport i tabelform sammenlignet vores rapportering med det internationalt anerkendte GRI-indeks. Desuden vil vi i løbet af 2009 tage stilling til, hvorvidt vi ønsker formelt at tilslutte os en international standard på CSRområdet. Vi har i årets løb mærket en stigende interesse for emnet CSR i almindelighed og for vores rapport i særdeleshed. Dialogen med vidt forskellige interessenter har lært os meget og har givet os inspiration i det fortsatte arbejde, samt til i 2009 at overveje og beslutte CSR-rapporteringens fremtidige form med henblik på at levendegøre vores rapportering. Det er mit og mine kollegers ønske, at CSR-rapporten vil blive godt modtaget, og at den vil danne grundlag for en fortsat positiv dialog. Kurt Pedersen Kaalund Administrerende direktør Cheminova A/S Corporate Social Responsibility Rapport

4 Om rapporten Denne rapport giver en status over Cheminovas arbejde på området Corporate Social Responsibility i Det værdigrundlag, der ligger til grund for dette arbejde, er dels den danske udgave af European Chemical Industry Council s Responsible Care program, jævnfør bilag side 33, dels vores Kodeks for Forretningsprincipper (se hjemmesiden). De primære fokusområder inden for CSR-arbejdet har for Cheminova som en kemisk virksomhed været emnerne miljø, sundhed og sikkerhed i tråd med Responsible Care programmet, som vi har været tilsluttet gennem en længere årrække. Dette afspejles naturligvis i vores CSR-rapport. Rapporten følger op på sidste års temaer og mål. Desuden er fødevareudfordringen, klimaproblematikken og arbejdet med firmaets nye mission, vision og værdier behandlet i selvstændige afsnit. Som en nyskabelse i forhold til de tidligere års CSR-rapporter har vi i år sammenlignet vores rapportering med det internationalt anerkendte rapporteringsindeks Global Reporting Initiative (GRI), jævnfør bilag side 29. Det er vores mål i de kommende år at udbygge vores rapportering, således at en GRI-deklaration kan opnås. CSR-arbejdet er organisatorisk forankret i Cheminovas øverste ledelse Global Executive Committee (GEC), jævnfør afsnittet Ledelsespåtegning side 5. Det løbende arbejde koordineres af en CSR-styregruppe med reference til GEC. Styregruppen består af funktionsdirektøren for Produktion og Logistik (medlem af GEC), underdirektørerne for Safety, Health, Environment & Quality, Human Resources, Portfolio Management og Corporate Communication, samt afdelingschefen for risiko og sikkerhed og Cheminovas direktionsassistent. Rapportens primære målgrupper er medarbejdere, kommende medarbejdere, myndigheder, aktionærer, kunder, leverandører samt enkeltpersoner og organisationer, der har særlig interesse i Cheminovas forhold. Dilemmaer og medansvar Cheminovas forretningsområde er en integreret del af verdens fødevareforsyning. Alligevel knytter der sig en række dilemmaer til at levere produkter til samfund og lande, hvor forholdene er væsentligt forskellige fra de danske, men hvor der er stærkt brug for vore produkter. Ligeledes har vi som virksomhed et medansvar for at bidrage til at forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene i særdeleshed i forbindelse med egenproduktion i udviklingslande, men også gennem leverandørstyring og stewardship af vore produkter i forhold til brugerne. I CSR-rapporteringen redegør vi for, hvorledes sådanne emner håndteres. Cheminova 4

5 Ledelsespåtegning Firmaets øverste ledelse, Global Executive Committe (GEC), har den 20. februar 2009 behandlet og godkendt CSR-rapporten for GEC har det overordnede ansvar for Cheminovas datterselskaber og regioner, samt alle firmaets øvrige aktiviteter herunder CSR. Personalia vedrørende medlemmerne af GEC findes i Aurigas årsrapport for Det er GEC s opfattelse, at CSR-rapporten for 2008 giver et retvisende billede af situationen og virksomhedens CSR-indsats på de områder, der er beskrevet i rapporten. Global Executive Committee (fra venstre): Jaime Gomez- Arnau, Martin Petersen, Cesar Rojas, Mats Edh, Kurt Pedersen Kaalund, Rico T. Christensen, Niels Morten Hjort, Søren Vedel, Allan Skov og Jacob Johansen. Kurt Pedersen Kaalund President Mats Edh President, Region International Søren Vedel Senior Vice President, Finance & Support Jacob Johansen Vice President, Corporate Development Allan Skov Senior Vice President, Development & Registration Rico T. Christensen Vice President, Portfolio Management Cesar Rojas President, Region Latin America Jaime Gomez-Arnau President, Region Europe Niels Morten Hjort Senior Vice President, Production & Logistics Martin Petersen President, Region ANZAC Corporate Social Responsibility Rapport

6 Revisors erklæring Uafhængig revisors erklæring til Cheminova A/S interessenter Vi har vurderet Cheminova A/S CSRrapport 2008 med henblik på at afgive en erklæring om troværdigheden af rapportens beskrivelser af opfyldte mål og regnskabsdata. Anvendte kriterier Kriterierne for opfyldelse af CSR-mål fremgår af CSR-rapport 2007, hvor der for fokusområderne, Product Stewardship, Udvikling og innovation, Produktion, EU s nye kemikalieordning, Leverandørstyring og Human Resources, blev offentliggjort mål med tilhørende succeskriterier. Endvidere offentliggjorde Cheminova A/S i CSR-rapport 2007 en udfasningsplan vedrørende Klasse 1-produkter med kriterier for udfasning i henhold til produkttyper, årstal og geografiske områder. Kriterierne for udarbejdelse af CSRrapportens regnskabsdata fremgår af den beskrevne regnskabspraksis på siderne Her er det oplyst, hvilke af koncernens virksomheder og aktiviteter der medtages i de rapporterende typer af data samt ledelsens begrundelse for valg af miljø- og arbejdsmiljømæssige data. Data er indregnet i regnskabsdelen på side 26 i henhold til den på siderne beskrevne anvendte regnskabspraksis for opgørelse af data. Ansvarsforhold Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af CSR-rapporten, herunder for etablering af registreringssystemer og interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable rapporteringskriterier samt for valg af data til indsamling. Vores ansvar er, på grundlag af vores vurdering, at udtrykke en konklusion angående CSR-rapportens informationer om opfyldte mål og regnskabsdata. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale erklæringsstandard ISAE 3000 (andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger) med det formål at opnå begrænset sikkerhed for, at status for opfyldelse af opsatte CSR-mål for 2008 på side 7-8 og for udfasning af Klasse 1-produkter på side 23 er dokumenteret og i overensstemmelse med de anførte kriterier for CSR-mål, der blev offentliggjort i CSR-rapport 2007 at de på side 26 oplyste miljø- og arbejdsmiljødata er indregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af CSR-rapportens regnskabsdata. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde har været begrænset sammenlignet med en revisionsopga-ve. Vores arbejde har således, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, først og fremmest omfattet forespørgs-ler til fremdrift ved opfyldelse af mål, herunder på stikprøvebasis indhentelse af dokumenterede bekræftelser på opfyldelse af mål fra lokale ledelser, interview med udvalgte ledende nøglemedarbejdere med ansvar for opfyldelse af mål og gennemsyn af udvalgt dokumentation. Vi har gennemført inspektionsbesøg hos produktionsselskaberne i Indien og Danmark samt besøgt salgsselskaberne i Brasilien, Indien og Mexico. De anførte kriterier for opgørelse af miljø- og arbejdsmiljødata, som beskrevet i forbindelse med den anvendte regnskabspraksis, er primært vurderet ud fra forespørgsler til procedurer for beregning samt måling af de konkrete data. Konklusion Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at beskrivelsen af status for opfyldelse af opsatte CSR-mål for 2008 på side 7-8 og for udfasning af Klasse 1-produkter på side 23 er korrekt. Vi er endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de på side 26 oplyste miljø- og arbejdsmiljødata er indregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af CSRrapportens regnskabsdata. Udtalelse vedrørende omtale af værdisæt mv. I CSR-rapporten omtales, at Cheminova A/S globale ledergruppe i 2008 har reformuleret koncernens værdisæt, herunder vedrørende CSR-forhold, og at dette værdisæt er planlagt udbredt til alle medarbejdere i Formålet hermed er at understøtte en koncernharmoniseret forvaltning af CSR-forhold gennem bredere og dybere forståelse af koncernens kodeks for forretningsprincipper, øget intern videndeling og skærpet intern rapportering om CSR-aktiviteter. Det udførte arbejde vedrørende erklæringsafgivelsen, jf. ovenfor, understøtter CSR-rapportens omtale, og det er på grundlag heraf vores overordnede vurdering, at fundamentet for et managementsystem til understøttelse af en koncernharmoniseret forvaltning af CSRforhold er under tilvejebringelse gennem en ledelsesstrategi, der søger mod en omfattende og balanceret forståelse af og respons på væsentlige miljø- og arbejdsmiljøtemaer samt interessenters krav og forventninger. København, den 9. marts 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Michael Nielsson Statsautoriseret revisor Birgitte Mogensen Statsautoriseret revisor Cheminova 6

7 Opfyldelse af CSR-mål for 2008 Oversigt over mål og målopfyldelse. Målopfyldelsen for de enkelte områder er nærmere beskrevet i afsnittet Opfølgning på mål, side 21. Mål Product stewardship Udarbejde en global etiketpolitik vedrørende produkter, der markedsføres under Cheminovas varemærker Indføre et system, der dokumenterer, at oplysning om sikkerhedsforhold og regelret produktanvendelse indgår som en integreret del af salgs- og marketingaktiviteterne Integrere Product Stewardship aktiviteter hos Cheminovas nye regioner, hvorunder de nuværende datterselskaber hører, således at ansvarsfordelingen afspejler den nye organisation Fortsætte udfasningsplanen for klasse I produkter Udvikling og innovation hos Cheminova A/S I 2008 vil der blive udarbejdet en kodeks vedrørende krav til eksterne partnere i forbindelse med udviklingsaktiviteter. Kodeksen vil blive implementeret i 2009 Produktprogrammet baseres i stigende omfang på miljøvenlige formuleringer Produktion Indien Idriftsætning af nyt forbrændingsanlæg til kemikalieaffald Opfyldelse Udarbejdet og vedtaget ultimo 2008 Systemet indført ultimo 2008 Guidelines vedtaget 1. august 2008 og implementeret i alle regioner ultimo 2008 Datterselskabernes produktprogram gennemgås hvert halve år. Planen følges Kodeks er udarbejdet og implementeret i virksomhedens ledelsessystem Målet var, at maksimalt 10% af de nye recepter var emulsions-koncentrater. Det har ikke været muligt, resultatet blev 26% Anlægget er sat i drift 20% reduktion af COD i spildevandsudledningen fra virksomheden Målet er nået. Se tabellen side 26 Undersøge mulighederne for reduktion af spildevandsflowet Kampagner til forbedring af arbejdsmiljøet med fokus på flygtige og toksiske kemikalier Produktion Danmark Kampagner til forbedring af sikkerhedskulturen med det primære sigte at få reduceret antallet af arbejdsulykker Reduktion i antal udslip og spild med specielt fokus på spild af kemikalier til ubefæstet areal Opretholde certificeringerne i henhold til ISO og OHSAS Mulighederne er undersøgt, og det har vist sig muligt at reducere vandforbruget med 8% Kampagnerne er gennemført, og arbejdsmiljøet er forbedret Kampagnerne er blandt andet gennemført med fokus på udvalgte områder. Antallet af arbejdsulykker faldt fra 27 i 2007 til 22 i 2008 I 2007 var der 21 udslip og spild, heraf 9 til ubefæstede arealer. I 2008 var der 17 udslip og spild, heraf 3 til ubefæstede arealer DNV s opfølgningsaudit i uge 44 resulterede i 3 afvigelser, som alle er afklaret Corporate Social Responsibility Rapport

8 Opfyldelse af CSR-mål for 2008, fortsat Mål EU s nye kemikalieforordning Præregistrering: Anmeldelse af de stoffer, Cheminova ønsker at registrere i løbet af den 11-årige indfasningsperiode Gennemføre registrering af de stoffer, Cheminova håndterer, der ikke kan præregistreres (stoffer, der betragtes som nye i henhold til forordningen) Påbegynde indsamling af information og data til de stoffer, Cheminova håndterer, der skal registreres inden udgangen af 2010 Kommunikere med vore leverandører og kunder om de forpligtelser, REACH indebærer for vores samhandel Leverandørstyring Fortsætte udbredelsen af leverandørkodeksen til relevante leverandører og opnå deres accept af principperne i den Udføre 6 formaliserede auditbesøg i 2008 Gennemføre undervisning i leverandørkodeksen af relevante medarbejdergrupper, der har kontakt med leverandører Udbrede leverandørkodeksen til at gælde alle datterselskaber inden udgangen af 2009 Human Resources Revision af Cheminovas mission og værdier, - bl.a. med henblik på at sikre, at CSR bliver forankret og yderligere udbredt i organisationen Gennemførelse af en global HR audit-proces Gennemføre opfølgning på Kodeks for Forretningsprincipper Opfyldelse Stofferne er anmeldt som planlagt Registreringen er gennemført som planlagt Indsamlingen af data er påbegyndt, og status er udarbejdet ultimo Der er oprettet en afdeling til at varetage opgaven Kommunikationen er gennemført med leverandører som planlagt Accept er opnået fra relevante leverandører Gennemført 3 audits i hvert halvår Gennemført som planlagt En global manual for leverandørstyring er udarbejdet i 2008 Værdierne er revideret og kommunikeret til alle medarbejdere i Danmark. Målet var også at kommunikere de nye værdier til medarbejdere i datterselskaber, men det blev ikke nået Audit-processen er gennemført, og handlingsplan foreligger Opfølgningen er gennemført og dokumenteret Cheminova 8

9 CSR-mål Der er sat nye konkrete mål, hvoraf flere rækker ud over året På side 31 er målene uddybet i form af en handlingsplan. Product Stewardship Udfasning af methylparathion EC (klasse I) efter følgende plan: Mexico i Colombia i Brasilien i Udfasning af methamidophos EC (klasse I) efter følgende plan: Argentina i Brasilien i Mexico i Udfasning af monocrotophos SL (klasse I) efter følgende plan: Colombia i Indien i Udfasning af DDVP EC (klasse I) efter følgende plan: Indien i Implementeringen af virksomhedens globale etiketpolitik påbegyndes i 2009 og afsluttes i Alt virksomhedens materiale vedr. sikker brug af virksomhedens produkter bliver i 2009 gjort tilgængeligt for den globale organisation. Arbejdet med fremstilling af en modulopdelt DVD med sikkerhedsinstruktioner for slutbrugerne påbegyndes i Kontrakterne med de af Cheminovas direkte kunder, der holder registreringer på vegne af virksomheden, ændres således, at kunderne kontraktligt pålægges at arbejde i overensstemmelse med FAO s Code of Conduct. Arbejdet indledes i 2009 og afsluttes i Alle slutbrugeremballager af plast, der leveres fra produktionsanlægget i Danmark, vil blive forsynet med en advarsel mod genbrug præget i emballagen. Indføres i Udvikling og innovation En kodeks, der indeholder krav til Cheminova A/S s eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsaktiviteter, implementeres i Højst 10% af de formuleringer af nye aktivstoffer, der i 2009 udvikles af moderselskabet, vil blive baseret på organiske opløsningsmidler. Produktion Indien Energiforbruget pr. produceret mængde reduceres i 2009 med 5% i forhold til For produktionen af tekniske varer og mellemprodukter reduceres CODudledningen pr. produceret mængde med 10% i 2009 i forhold til For produktionen af tekniske varer og mellemprodukter reduceres vandforbruget pr. produceret mængde med 8% i 2009 i forhold til Fraværet som følge af arbejdsulykker reduceres i 2009 i forhold til Danmark Energiforbruget pr. produceret mængde glyphosat reduceres inden udgangen af 2010 med 5% i forhold til Recertificering af virksomhedens miljøledelsessystem i henhold til ISO og OHSAS indledes i 2009 og afsluttes i første halvår Gennemførelse af kampagner til bedring af sikkerhedskulturen med det primære sigte at reducere antallet af arbejdsulykker yderligere. Kampagnerne gennemføres i 2009 og EU s nye kemikalieforordning Gennemføre registrering af de præregistrerede stoffer, der skal registreres inden udgangen af Leverandørstyring Udføre 6 formaliserede CSR-auditbesøg hos leverandører i Introduktion af Cheminovas Global QC and CSR manual i hele virksomhedens globale organisation inden udgangen af I 2009 vil vi styrke organisationen i Kina på CSR-området. I 2009 udbredes leverandørkodeksen til at gælde alle datterselskaber med henblik på implementering i 2010/11. Human Resources Alle koncernens medarbejdere inviteres i 2009 til at deltage i en endags workshop, hvor der arbejdes med virksomhedens nyformulerede værdier. Dette forventes at kunne bidrage til en både bredere og dybere forståelse af Kodeks for Forretningsprincipper, som tages op til vurdering med henblik på, at de kan udbygges og præciseres i overensstemmelse med de vundne erfaringer. Corporate Social Responsibility Rapport

10 Cheminovas forretningsområde og organisation Cheminovas hovedaktiviteter er udvikling, produktion, markedsføring og salg af kemiske plantebeskyttelsesmidler til brug i landbrugsafgrøder overalt i verden. Produkter Cheminovas forretningsområde er kemiske plantebeskyttelsesmidler og finkemikalier. Virksomheden beskæftiger sig med såvel ukrudtsmidler, insektmidler som svampemidler. Produkterne forhandles især som brugsfærdige plantebeskyttelsesmidler under egne varemærker og egne registreringer (brugstilladelser) og etiketter. Cheminova leverer også aktivstoffer, der anvendes til videre bearbejdning til brugsfærdige plantebeskyttelsesmidler. Desuden produceres og sælges en række finkemikalier til brug i den kemiske industri. Produkter, der produceres på fabrikken i Danmark, går helt overvejende til eksport, hvorimod det omvendte er tilfældet for produktionsanlægget i Indien, hvor langt hovedparten af produktionen anvendes lokalt. Ejerskab og organisation Cheminova er et aktieselskab, hvori formand og næstformand er uafhængige medlemmer. Virksomheden beskæftigede i 2008 ca. 800 medarbejdere i Danmark og i udlandet. Cheminova ejes af Auriga Industries A/S, som er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen (Københavns Fondsbørs). Cheminovas øverste ledelse, Global Executive Committee (GEC), har det globale ledelsesansvar for Cheminovas regioner og øvrige aktiviteter som Produktion & Logistik, Udvikling & Registrering, Økonomi & Support, Portfolio Management og Corporate Development. GEC har ligeledes det overordnede ansvar for firmaets CSRpolitikker og aktiviteter jævnfør afsnit om ledelsespåtegning side 5 og afsnit om rapporten side 4. Cheminovas regionsbaserede organisation er illustreret på næste side. Cheminova 10

11 REGION EUROPA 1 Headland Agrochemicals Ltd. Storbritannien 2 Stähler Tyskland (Ejerandel: 75%) 3 Pytech Chemicals GmbH Schweiz 4 Cheminova Agro France S.A.S. Frankrig 5 Agrodan S.A. Spanien (Ejerandel: 90%) 6 Cheminova Agro Italia S.r.I. Italien 7 Cheminova Bulgaria EOOD Bulgarien 8 Cheminova Romania Representative Office Rumænien 9 Cheminova Magyarország Kft. Ungarn (Ejerandel: 51%) 10 Cheminova Polska Sp. zo.o. Polen REGION ANZAC 11 Cheminova Inc. USA 12 Cheminova Canada Inc. Canada 13 Ospray PTY Ltd. Australien (Ejerandel: 71,5%) 14 Cheminova MFG Pty. Australien Australien REGION LATINAMERIKA 15 Cheminova Brasil Ltda. Brasilien 16 Cheminova Agro de México S.A. de C.V. Mexico 17 Cheminova Colombia Colombia 18 Abielux S.A. Uruguay 19 Cheminova Agro de Argentina S.A. Argentina REGION INTERNATIONAL 20 Cheminova Representative Office Ukraine 21 Cheminova LLC Rusland 22 Cheminova Taiwan Ltd. Taiwan ØVRIGE AKTIVITETER 23 Cheminova India Ltd. Indien 24 Cheminova Shanghai Representative Office Kina Corporate Social Responsibility Rapport

12 Fra Aurigas årsrapport Cheminova er 100% ejet af det børsnoterede aktieselskab Auriga Industries A/S, hvori Cheminova udgør det dominerende forretningsområde. Mål og strategi Det er Aurigas overordnede strategiske målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til gavn for selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter. Efter frasalget af Hardi International og Skamol i 2007 koncentreres hovedaktiviteten omkring udviklingen af Cheminova. Cheminovas nye Business Plan indeholder en række ambitiøse vækst- og indtjeningsmål og udgør hovedhjørnestenen i de kommende års værdiskabelse. Planen lanceres under overskriften Fem-i-Femten, idet Cheminova satser på en fordobling af markedsandelen til 5% i Omsætningsvæksten drives af en sund og stærk organisk udvikling baseret på nye og eksisterende produkter, men akkvisitioner af komplementære virksomheder og produkter vil ligeledes bidrage væsentligt til opfyldelse af vækstmålet. Stordriftsfordele og løbende effektiviseringer skal forbedre indtjeningsmarginerne, så der i 2015 kan opnås en EBITDA-margin på niveau med de bedste sammenlignelige virksomheder i branchen. Auriga-aktien Selskabets aktie, der indgår i MidCap+ indekset, er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen, under fondskode DK med symbolet AURI B. Aktien sluttede året i kurs 90,50 svarende til et marginalt kursfald på 0,4% i Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af et udbytte på 5,75 kr. pr. aktie, har aktien givet et samlet positivt afkast på lige under 6%, hvilket hører til blandt de bedste aktieafkast i Danmark i Til sammenligning er OMXC20 i samme periode faldet med 47%. Omsætningen i Auriga-aktien i 2008 var på 18,6 mio. stk. B- aktier til en samlet kursværdi på 3,2 mia. kr. Højeste noterede kurs var 237 kr. og laveste 81 kr. Ultimo 2008 var markedsværdien af selskabets aktier 2,3 mia. kr Januar April Juli Oktober Cheminova 12

13 Kapital- og ejerforhold Aurigas aktiekapital på 255 mio. kr. består af 75 mio. kr. A-aktier ( stk.) og 180 mio. kr. B-aktier ( stk.). A-aktier er ikke omsættelige og har 10 stemmer pr. aktie à 10 kr., mens B-aktier, der er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen, har 1 stemme pr. aktie à 10 kr. Ved årets udgang havde selskabet ca navnenoterede aktionærer, som repræsenterede 87% af kapitalen. Ca. 700 medarbejdere ejer aktier i selskabet. Aarhus Universitets Forskningsfond ejer alle A-aktier, og følgende tre aktionærer ejer 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder: Aktionærer med ejerandel > 5% Kapital Stemmer Aarhus Universitets Forskningsfond, Århus, Danmark 40,38% 83,65% Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Hillerød, Danmark 13,00% 3,56% Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), København, Danmark 5,84% 1,60% Corporate Governance Auriga er et dansk børsnoteret aktieselskab, hvis ledelse tager udgangspunkt i selskabets vedtægter, mål og værdigrundlag og bygger på principper for selskabsledelse med baggrund i relevant lovgivning, praksis og anbefalinger. Aurigas bestyrelse har fokus på selskabets langsigtede interesser og værdiskabelse til gavn for aktionærer og øvrige interessenter. I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse, som er en del af regelsættet for notering på NASDAQ OMX Copenhagen skal selskabet forholde sig til disse ud fra princippet følg eller forklar. Auriga efterlever generelt anbefalingerne for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen, men har dog valgt en anden praksis på enkelte områder. For yderligere oplysning om Aurigas Corporate Governance henvises til Nøgletal Børskurs ultimo kr. 90,50 90,90 Højeste børskurs kr. 237,00 195,50 Laveste børskurs kr. 81,00 81,00 Markedsværdi ultimo mio. kr Price earnings kr. 11 (37) Børskurs/Indre værdi 1,02 1,05 Resultat pr. aktie (EPS) kr. 8,20 (2,44) Pengestrøm fra drift pr. aktie kr. (13,70) 11,10 Indre værdi pr. aktie kr. 88,80 86,80 Udbytte pr. aktie kr. 5,75 4,00 Corporate Social Responsibility Rapport

14 Ny mission, vision og værdier Cheminovas værdier skal gennemsyre hele organisationen, og i 2009 bliver alle medarbejdere direkte involveret i den globale forankring af mission, vision og værdier. I september måned blev den globale ledergruppe inviteret til et seminar med det formål at få defineret Cheminovas mission, vision og værdier. Resultatet af seminaret blev følgende mission: Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, der medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, så verdens behov for fødevarer kan dækkes. Missionen, der også kaldes idégrundlaget, beskriver, hvorfor vi eksisterer som virksomhed, dvs. hvad berettiger en virksomhed som vores. Der er ikke - naturligt nok - sket de store ændringer i forhold til den tidligere formulerede mission, men sproget og klarheden er blevet moderniseret og forbedret. Missionen er vigtig på HR-området, fordi den giver arbejdet mening og medarbejderne stolthed - uanset baggrund og job. Med udgangspunkt i missionen kan alle med rette sige: Vi bidrager til at skabe en bedre verden, - vi gør en forskel! Visionen, der udtrykker vores forretningsmæssige stræben, blev ændret til følgende: Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til planteværn. Den skabte værdi skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Også her er der sket en modernisering og klarhed i formuleringerne, og det grundlæggende behov for, at vi skaber værdi og overskud, er blevet understreget. At vi anvender ordet bæredygtig, betyder, at vi altid ser på de langsigtede konsekvenser af vore handlinger på forretningen og det omgivende samfund. For at nå vore mål og bevæge os i den retning, visionen angiver, er det også vigtigt at få formuleret, hvilken adfærd der især skal fremmes i organisationen. Dette udtrykkes i vore værdier: Vi når ambitiøse mål Vi er innovative Vi beslutter, og vi handler Vi anerkender resultater Vi viser samfundsansvar Fordi vi opfatter og fortolker forskelligt som mennesker, er det helt afgørende, at hver enkelt involveres og inviteres til at forholde sig til værdierne. Alle skal have et klart billede af, hvad det betyder, og skal kunne få svar på spørgsmål som Hvad skal vi gøre mere af? og Hvad skal vi undlade at gøre? Målet er, at værdierne leves i dagligdagen, og at Cheminova 14

15 Cheminovas globale ledergruppe, som deltog i strategiseminaret på Nørre Vosborg i Vestjylland. alle helt naturligt arbejder på den måde, som værdierne udtrykker. Da udrulningsprocessen i løbet af 2009 vil omfatte alle medarbejdere, vil vi først i CSR-rapporteringen 2009 kunne præsentere endelige uddybninger af værdierne. Som udgangspunkt diskuteres værdierne ud fra nedenstående forklarende tekst: Vi når ambitiøse mål: Vi skal yde den bedst mulige indsats i forfølgelsen af ambitiøse mål, men erkender samtidig, at det ikke er muligt for os at nå alle ambitiøse mål til enhver tid. Vi er innovative: Vi skal bringe ny viden i anvendelse og skal derfor opfordre til forbedringer. Selv gode produkter og processer kan forbedres over tid, og vi skal derfor altid være åbne, fleksible og forandringsparate for nye måder at gøre tingene på. Vi beslutter, og vi handler: Fremskridt og resultater kræver beslutning og handling. Derfor er det acceptabelt at presse på for afgørelser fra kolleger og ledere i organisationen. Afgørelser og handling skal være baseret på den bedst tilgængelige viden. Vi anerkender resultater: Målene skal være klare for alle, og gode resultater skal anerkendes i det daglige. Vi viser samfundsansvar: Vi handler som gode samfundsborgere i overensstemmelse med principperne i Kodeks for Forretningsprincipper. Alle aktiviteter skal være i overensstemmelse med disse principper. Vi erkender, at verden ikke er perfekt, men vi skal til enhver tid bidrage til at forbedre vilkårene ved at fastsætte standarder og sikre overholdelsen gennem vores indsats og ressourcer. Udrulning og workshops Det er besluttet at iværksætte et omfattende udrulningsprogram. Alle medarbejdere i alle lande vil i 2009 blive inviteret til en endags workshop, hvor der skal arbejdes med værdierne. Udrulningen kommer til at foregå såvel i regionerne og de enkelte selskaber i udlandet som i organisationen i Danmark. Når alle medarbejdere har været involveret, og udrulningen er gennemført, vil der blive udarbejdet en tilbagemelding til alle. Formen herpå er dog endnu ikke besluttet. En uddybning og præcisering af værdierne vil under alle omstændigheder ske i CSR-rapporteringen for Processen forventes at kunne bidrage til en både bredere og dybere forståelse af Kodeks for Forretningsprincipper. Endelig vil det resultere i, at Kodeks for Forretningsprincipper tages op til vurdering med henblik på, at de kan udbygges og præciseres i overensstemmelse med de vundne erfaringer. Corporate Social Responsibility Rapport

16 Fødevareudfordringen Fødevarekrisen i 2008 har synliggjort betydningen af en tilstrækkelig landbrugsproduktion. Cheminovas mission understreger vort bidrag til, at verdens befolkning kan forsynes tilstrækkeligt med fødevarer var et turbulent år, hvad angår fødevarepriser, hvor prisen på bla. korn i en periode steg til mere end det dobbelte. Verdensmarkedsprisen på korn og andre afgrøder er siden faldet markant. De ekstremt høje kornpriser har blandt andet været drevet af spekulation og eksportbegrænsninger. Produktionstallene for 2008 har i modsætning til året før været høje, og den akutte mangel på bla. korn er mindsket væsentligt. Men den grundliggende udfordring som følge af stigende befolkningstal og vækst i efterspørgslen fra en voksende middelklasse med en højere levestandard stiller fortsat uhyre store krav til landbrugets fødevareproduktion. Fødevarekrisen som øjenåbner At kornprisen i løbet at få måneder kan fordobles, har vist verden, hvad der vil ske, hvis landbrugets produktion af basale fødevarer ikke kan holde trit med efterspørgslen. Her er der tale om alvorlige strukturelle problemer, hvor den akutte fødevarekrise har illustreret, hvor følsomt systemet er, hvis blot et enkelt år er præget af misvækst. Når kornlagrene bliver for lave, udgør det en trussel, der giver grobund for panikreaktioner og spekulation. Lageret af hvede i EU svarende til 42 dages forbrug udgør i denne forbindelse ikke nogen solid polstring. De globale kornlagre er på trods af den særdeles gode høst stadig på et relativt lavt niveau, hvilket antyder, at der i fremtiden til stadighed skal produceres rekordstort udbytte blot for at holde trit med behovet. Det er heri, fødevareudfordringen består. Forøget produktion har haft effekt 2008 har været et godt år uden særlig misvækst og med braklagte arealer taget i drift. Derfor har landbruget kunnet producere ekstraordinært store mængder fødevarer, der har taget brodden af de helt akutte problemer. Men det underliggende stærkt stigende behov er der stadig. Den ekstraordinært gode høst i 2008 har kun lige akkurat kunnet holde trit med stigningen i efterspørgslen. Derfor frygter eksperterne, at der er stor sandsynlighed for, at en ny akut fødevarekrise kan opstå allerede i løbet af de næste par år. Ifølge International Grain Council forventes det dyrkede hvedeareal allerede at blive reduceret med 5% i 2009 i forhold til det foregående rekordår. Kina skal bruge foder Den kinesiske økonomi har været karakteriseret ved vækst, og selvom finanskrisen også her har medført en opbremsning, er der stadig vækst. Den generelle befolkningsvækst er afdæmpet på grund af ét-barns-politikken, og den købedygtige middelklasse vokser. Især denne befolkningsgruppe nyder godt af velstanden, der har betydet Flere landbrugsprodukter pr. hektar Befolkningstallet stiger, og de opdyrkede arealer vokser stort set ikke. Derfor bliver det dyrkede areal pr. person stadig mindre. For at brødføde jordens befolkning er et stigende udbytte pr. arealenhed påkrævet. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, Cheminova 16

17 forøget efterspørgsel efter animalske produkter. Spisevanerne ændrer sig, så kød i højere grad er en del af menuen for denne befolkningsgruppe. Dette har allerede medført en stigende efterspørgsel efter foder, hvor majs og sojabønner er verdens vigtigste afgrøder. Man forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Kina og Indien om end med lavere hastighed som følge af finanskrisen. At kødforbruget udgør en ekstra belastning af landbrugsproduktionen illustreres af, at 1 kg fjerkræprotein, 1 kg svineprotein og 1 kg okseprotein kræver henholdsvis 2, 4 og 7 kg proteinfoderenheder at producere. Stigende efterspørgsel efter majs Majsforbruget er steget kraftigt i de senere år, og produktionen har haft svært ved at følge med, hvilket også for denne afgrøde giver sig udslag i foruroligende lave lagerbeholdninger. Det amerikanske landbrugsministerium forventer et forbrug på verdensplan i 2008/2009 på 800 millioner tons, mens produktionen forventes at blive omkring 785 millioner tons. Hvad angår majs, er USA verdens hovedproducent. Men netop i USA har produktionen af bioethanol til brændstof stor politisk bevågenhed. Denne industri forbruger omkring 100 millioner tons majs årligt, hvilket selvsagt har betydelig indflydelse på prisniveauet for denne afgrøde. Selvom de lave oliepriser svækker konkurrencekraften i bioetanol-produktionen, må man formode, at der er så megen politisk vilje til fortsat at satse på denne energiform, at den stadig vil konsumere meget store mængder afgrøder. Effektivisering er den eneste farbare vej Efterspørgslen efter landbrugsafgrøder vil fortsat stige i takt med befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen. Et effektivt landbrug er en forudsætning for, at udviklingen går i den rigtige retning, nemlig mod velstand for et stigende antal mennesker, og at sult gøres til et historisk problem. Udfordringen består i, at landbrugsarealerne ikke kan udvides, uden at store naturværdier går tabt. Landbrugsarealet pr. indbygger falder på grund af befolkningstilvæksten, og samtidig stiger behovet for animalske fødevarer hos middelklassen. Derfor skal et langt større udbytte pr. hektar sikres i fremtiden. Hvis dette effektiviseringsprojekt ikke lykkes, bliver den usikkerhed og de høje kornpriser, vi oplevede sidste år, kun en forsigtig prolog til en ødelæggende fødevarekatastrofe. Allerede i dag lider mere end 850 millioner mennesker af sult. Den etiske fordring Fattigdom og sult er en etisk udfordring med alvorlige sikkerhedspolitiske perspektiver. Kriser, der indebærer voldsomme prisstigninger på landbrugsvarer, giver ikke alene debat med mange vinkler som biobrændstof, naturbevarelse, økologi, gensplejsning, frihandelspolitik og så videre. Men man kan heller ikke komme uden om, at usikkerhed om fødevareforsyningen og truende sult udgør en sikkerhedspolitisk udfordring, der i en globaliseret verden også har betydning i Danmark. At brødføde verdens befolkning er et basalt vilkår - mad på bordet er en menneskeret. Selvom dette ofte overskygges af de andre elementer i debatten, er retten til en levefod med sundhed og velvære, herunder føde, en menneskeret, der specifikt er nævnt i FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder. Plantebeskyttelse For at undgå store tab på grund af ukrudt, plantesygdomme og insektangreb er plantebeskyttelse nødvendig. I dag reddes 30-50% af udbyttet ved anvendelse af sprøjtemidler. Ud over gensplejsning findes der ikke tilstrækkeligt potente alternativer til kemisk plantebeskyttelse. Derfor forventer Cheminova - ligesom branchen som helhed - en stor efterspørgsel efter virksomhedens produkter i mange år frem. Det konkrete behov for planteværn varierer naturligvis betydeligt i de forskellige afgrøder og klimazoner. Og vi forventer, at fremtiden stiller store krav til produktprogrammets sammensætning. Ud over den igangværende udfasning af de giftigste produkter, som efterhånden kan erstattes med bedre og ligeså effektive midler, imødeser vi stigende interesse for bæredygtig landbrugsdrift. Derfor har Cheminova fokus på innovation, der bl.a. indebærer udvikling af nye, forbedrede sprøjtemidler, der er tilpasset fremtidens behov med skærpede miljøkrav. Corporate Social Responsibility Rapport

18 Klima I klimadebatten fokuseres der på forbrug af energi og udledning af CO 2 som følge af afbrænding af fossile brændsler. Emnet er af stor betydning for Cheminova og alle andre producerende industrivirksomheder. I den verserende klimadebat står CO 2 - udledningerne til atmosfæren som hovedårsagen til de forventede varmere temperaturer på vor klode generelt i de kommende årtier. Den forøgede belastning af atmosfæren med CO 2 skyldes afbrænding af fossile brændsler. Kilderne hertil i et moderne samfund kan opdeles i tre hovedkomponenter: Konditionering af rumtemperatur, hvor mennesker opholder sig - opvarmning eller afkøling. Produktion af varer (fødevarer og forbrugsgoder). Transport af varer og mennesker. Ser man på en virksomhed som Cheminova, der producerer og markedsfører plantebeskyttelsesmidler, er det produktionen, der er den helt dominerende hovedkilde til CO 2 -udledningen. Det er da også her, vi har haft vort primære fokus. Konkret drejer det sig om produktionsanlægget i Danmark og produktionsanlægget i Indien. Energipolitik Cheminova har en formuleret energipolitik, og vi har gennem en længere årrække haft fokus på energibesparelse i relation til de produktionsprocesser, der frembringer de varer, vi sælger. På virksomheden i Danmark har vi siden år 2000 haft et certificeret energiledelsessystem i henhold til DS 2403 Energiledelse. Målsætningen er at minimere energiforbruget pr. produceret enhed. Dette sker gennem løbende synliggørelse af energiforbrug med det formål at foretage løbende forbedringer, således at optimal udnyttelse af energiressourcerne sikres. På virksomheden i Indien har vi ikke et formaliseret energiledelsessystem, men i de seneste år har der på linje med virksomheden i Danmark været fokus på energibesparelse, og i 2008 blev der gennemført en energiauditering af et af de førende energi-audit-firmaer i Indien med forventet energibesparelse i 2009 til følge, jævnfør nedenstående målsætning. CO 2 reduktionsprojekter Den optimale udnyttelse af fossile brændsler fås, når der i et energianlæg både produceres el og varme. I 1997 blev der etableret et naturgasfyret kraftvarmeværk i tilknytning til virksomheden i Danmark. Her produceres el ved hjælp af en gasturbine. I 2007 blev et langt mindre anlæg taget i brug på virksomheden i Indien, hvor el produceres ved hjælp af en gasmotor. Som følge af det energioptimeringsarbejde, der har fundet sted gennem en årrække på begge virksomheder, er gennemført en række projekter omfattende energibesparende ventilation, energigenvinding fra processtrømme og energioptimering af enhedsoperationer. Hertil kommer udskiftning af mere konventionelt el-drevet udstyr (motorer, trykluftkompressorer mv.) med nyt energioptimeret udstyr. Et enkelt CO 2 -reducerende projekt skal have en særlig omtale. Det drejer sig om udnyttelsen af overskudsbrint fra et produktionsanlæg på virksomheden i Danmark. Brinten anvendes til produktion af procesdamp og varme. Anlægget, som er omtalt i CSR-rapporten for 2007, blev taget i drift i december 2007, og vi har nu resultatet af det første års drift. Energibesparelsen har for året 2008 været MW svarende til en CO 2 -besparelse på tons. Dette ene projekt reducerer CO 2 -emissionen fra virksomheden i Danmark med 5%. Energibesparelsen ved at bruge affaldsbrinten svarer til el-forbruget i knap husstande. Klima- og Energiministeriet har med kampagnen 1 ton mindre sat sig som mål, at Danmarks CO 2 -udledning reduceres med 1 ton pr. indbygger. Med Cheminovas genanvendelse af brint er dette mål i overflod nået for virksomhedens medarbejdere og deres familie, idet CO 2 -emissionen er reduceret med 6,4 ton pr. medarbejder. CO 2 -emissioner CO 2 -emissionen fra de to virksomheder fra år 2000 og frem til nu ses på Cheminova 18

19 Brintkedel hos Cheminova DK. Gasturbine hos Cheminova DK. Gasmotor hos Cheminova Indien. nedenstående figur, hvoraf det fremgår, at der er sket reduktioner hen over årene, hvilket er i overensstemmelse med det samfundsmæssige ønske, der er til en reduktion af drivhusgasser. Det er ikke muligt at lave en meningsfyldt indeksering af tallene for de to produktionssteder relateret til de producerede mængder. Dette skyldes, at en del af de nyere produkter, der fremstilles på anlæggene er betydeligt mere energikrævende at producere pr. mængdeenhed. Til gengæld skal der anvendes betydeligt mindre af dem pr. hektar ved anvendel-sen. Den stigende CO 2 -emission i 2008 skyldes et øget aktivitetsniveau på såvel produktionsanlæggene i Danmark som i Indien. I Indien har der desuden været afbrydelser i forsyningen af naturgas, således at der periodevis har været anvendt olie i stedet for gas, hvilket giver en øget CO 2 -emission. Klimamål Såvel i Danmark som i Indien har Cheminova sat sig yderligere mål for reduktion af CO 2 -emissionen gennem reduktion af energiforbruget. Energiforbruget pr. produceret mængde i Indien reduceres i 2009 med 5% i forhold til Energiforbruget pr. produceret mængde glyphosat reduceres inden udgangen af 2010 med 5% i forhold til Glyphosat er det største produkt på virksomheden i Danmark. CO 2 -emissionen fra Cheminovas produktionsselskaber i Danmark og Indien Corporate Social Responsibility Rapport

20 Misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien Cheminova er ikke den eneste leverandør af methyl parathion i Brasilien, men Cheminovas udfasningsplan for dette produkt står fast. Cheminovas methyl parathion i WHO klasse I udfases i Brasilien med udgangen af I august 2008 bragte dagbladet Politiken en serie artikler med kritik af Cheminovas håndtering af methyl parathion i Brasilien. Det var især Cheminovas afvisning af sundhedsmyndighedernes fagligt ukorrekte argumenter i forbindelse med genregistrering af produktet, der i avisen blev fremstillet som suspekt. Der blev sået tvivl om, hvorvidt Cheminovas udfasning af produktet var ærligt ment, ligesom der blev bragt vildledende oplysninger, der antydede, at det var Cheminovas methyl parathion, der var årsag til alle de påståede ulykkestilfælde. Da nogle af de fejlagtige oplysninger og misforståelser stammede fra en kilde i sundhedsmyndigheden ANVISA (en styrelse under det brasilianske sundhedsministerium) har vores datterselskab i Brasilien taget kontakt til denne organisation. Vi har redegjort for udfasningsplanen, og gennem denne dialog klargjort, at methyl parathion (WHO klasse I) under alle omstændigheder udgår af Cheminovas produktprogam med udgangen af Vi har ligeledes redegjort for de restriktioner, vi på eget initiativ allerede har gennemført. Disse drejer sig bla. om at isolere salget til professionelle landmænd til brug i få afgrøder i udvalgte delstater. En tilsvarende redegørelse er ligeledes blevet forelagt landbrugsministeriet og miljøministariet. Desuden har vi gjort opmærksom på, at såfremt ANVISA vil forbyde methyl parathion generelt allerede inden 2010 vil dette være i Cheminovas interesse og derfor ikke møde modstand fra vores side. Desuden har vi siden efteråret forsøgt at få et møde i stand med ANVISA for at diskutere, hvorledes denne organisation vurderer den reelle risiko ved anvendelse af methyl parathion i forskellige segmenter af det brasilianske landbrug. Kilder i ANVISA estimerer tilsyneladende de generelle ulykkestal for pesticider til være mange gange højere end sundhedsmyndighedernes officielle ulykkesstatistik angiver. ANVISA har endnu ikke kunnet afse tid til at gå i dialog med os om dette emne. Cheminova 20

21 Opfølgning på mål De mål, vi satte os for 2008 vedrørende product stewardship, udvikling og innovation, human resources, produktion, REACH og leverandørstyring, er i langt de fleste tilfælde blevet nået i løbet af året. Salg og product stewardship for plantebeskyttelsesmidler Cheminovas salg i 2008 Cheminovas salg af plantebeskyttelsesmidler omfatter leverancer af såvel aktivstoffer som brugsfærdige formuleringer til mere end 100 lande. I 2008 varetog Cheminovas datterselskaber ca. 88% af salget. Fordeling på produkttyper og geografi er stort set som sidste år, idet det dog bemærkes, at den geografiske fordeling for 2008 er foretaget i forhold til den nye regionsstruktur. Den relativt forøgede salgsandel i lavere middelindkomstlande og nedgangen i lavindkomstlande skyldes, at Indien nu hører til i kategorien lavere middelindkomstlande. Hvad angår yderligere kommentarer til WHO klassifikation af pesticider salget, henvises til Aurigas årsrapport. vedr. akut risiko Klasse Ia Extremely hazardous Salg af de giftigste produkter De giftigste produkter er efter WHO s Klasse Ib Highly hazardous klassifikation (WHO Recommended Klasse II Moderately hazardous Classification of Pesticides by Hazard and guidelines to Classification 2004) Klasse III Slightly hazardous klasse Ia extremely hazardous og Ib U Unlikely to present acute highly hazardous. hazard Aktivstofferne, der falder i denne kategori er methyl parathion, monocrotophos, DDVP og triazophos, der både i klasse I og klasse II formule- Aktivstoffet methyl parathion indgår produceres af Cheminova, samt me- ringer, mens brugsfærdige produkter thamidophos, methomyl, phorat og fenamiphos, der som tredjepartsprodukter klasse II formuleringer. Cheminovas baseret på triazophos udelukkende er sælges af Cheminova i form af formuleringer, dvs. brugsfærdige produkter. I brugsprodukterne i lande uden for udfasningsplan drejer sig om klasse USA, Canada, Australien, Japan og Corporate Social Responsibility Rapport

22 Salg af plantebeskyttelsesmidler fordelt på rige og fattige lande 2008 Salget fordelt på rige og fattige lande (fordelt efter Verdensbankens kategorier for bruttonationalindkomst pr. indbygger: Lavindkomst < 935 USD p.a., lavere middelindkomst USD p.a., højere middelindkomst USD p.a., højindkomst > USD p.a.). Salg af plantebeskyttelsesmidler fordelt på rige og fattige lande 2007 Salget fordelt på rige og fattige lande (fordelt efter Verdensbankens kategorier for bruttonationalindkomst pr. indbygger: Lavindkomst < 905 USD p.a., lavere middelindkomst USD p.a., højere middelindkomst USD p.a., højindkomst > USD p.a.). EU. Det samlede salg til alle lande af klasse I produkter udgjorde i % af omsætningen. Fordelingen på lande og produkter fremgår af nedenstående tabel. Oversigt over hvor og hvilke WHO klasse I brugsprodukter Cheminova har solgt i 2008 Land Produkt Australien Methyl parathion EC Methomyl EC USA Methyl parathion EC Mexico Methyl parathion EC Methamidophos EC Colombia Methyl parathion EC Methamidophos EC Monocrotophos SL Brasilien Methyl parathion EC Methamidophos SL Argentina Methamidophos EC Spanien Fenamiphos EC Methomyl EC Indien Monocrotophos SL DDVP EC Phorat GR EC = emulsionskoncentrat; SP = opløseligt pulver; SL = opløselig væske; SC = suspensionskoncentrat. Product stewardship Det fundamentale princip for Cheminovas stewardship for plantebeskyttel- sesmidler er risikoreduktion. Derfor er grundpillerne: Lovgivning Overholdelse af national lovgivning i alle lande, hvor Cheminovas produkter sælges. Et afgørende element er, at Cheminova udelukkende markedsfører produkter, hvortil der er opnået markedsføringstilladelse i overensstemmelse med lokale regler samt Rotterdam-konventionens regler vedrørende Prior Informed Consent, der i øvrigt er indeholdt i EU-lovgivningen og regulerer eksport af nærmere angivne kemiske stoffer. FAO s Code of Conduct FAO s Code of Conduct er i 2008 blevet implementeret i de nye salgsregioners ledelsesgrundlag. I 2007 blev FAO s Code of Conduct formelt implementeret hos alle datterselskaber som en del af Cheminovas instruks for product stewardship. FAO s Code of Conduct angiver standarder, der har til formål at reducere risikoen ved distribution og brug af plantebeskyttelsesmidler. Udfasning af de giftigste produkter Cheminovas udfasningsplan, som blev offentliggjort i 2006, omfatter brugsprodukter, der tilhører WHO klasserne Ia og Ib dvs. produkter, der er klassificeret som hhv. extremely hazardous og highly hazardous. Planen omfatter ikke USA, Canada, EU, Australien og Japan, idet infrastrukturen i disse områder i tilstrækkelig grad kan regulere anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Målopfyldelse I 2008 har vi fortsat haft fokus på at reducere den risiko, der er forbundet med at håndtere de giftigste af vore produkter. Undervisning og vejledning i korrekt og sikker brug af Cheminovas produkter indgår i det daglige markedsføringsarbejde hos alle datterselskaber. Etiketter og brugsanvisninger, den personlige kontakt med distributører og brugere samt deltagelse i kampagner er blandt de værktøjer, der bruges for at fremme sikkerheden. I lande, hvor klasse I produkter er under udfasning, er initiativerne, der er beskrevet i de tidligere CSR-rapporter, blevet fortsat. Overvågningen vil i 2009 blive forstærket gennem kvartalsrapportering til firmaets højeste ledelsesniveau på globalt plan (GEC). Tidlige udfasninger af phorat, methyl parathion og methamidophos Indien Cheminovas datterselskab i Indien har formået at udfase det giftige produkt phorat (WHO klasse I) et år forud for planen, der er offentliggjort i virksomhedens CSR-rapporter. Cheminova har været i stand til at introducere et erstatningsprodukt, der er langt mindre giftigt (tilhører WHO klasse III, svagt giftige stoffer). Det har derfor været muligt helt at stoppe salget af det giftige produkt med udgangen af et år tidligere Cheminova 22

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S Nasdaq OMX Regnskabsmeddelelse for Bestyrelsen for har på sit møde i dag behandlet og vedtaget koncernens årsrapport for 2012. Hovedpunkter 2012 Omsætningen blev 2.881,8 mio. kr. mod 2.568,5 mio. kr. i

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi...

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi... 1 2 1 5 3 side 3 side 9 EBITDA EBITDA Overblik 211 side 3 Mio. kr. Mio. kr. 12 12 side1.115 3 Omsætning 879 782 8 45 6 4 34,1 37,6 49 4 34,1 35 3 25 2 17,3 Omsætning 12 549 4,8 39,4 879 782 8 6 26 27 28

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

I Auriga ønsker vi gennem effektiv og ansvarlig plantepleje at bidrage til den globale forsyning af fødevarer - behovet er stærkt stigende: om 50 år

I Auriga ønsker vi gennem effektiv og ansvarlig plantepleje at bidrage til den globale forsyning af fødevarer - behovet er stærkt stigende: om 50 år Auriga Årsrapport 2002 I Auriga ønsker vi gennem effektiv og ansvarlig plantepleje at bidrage til den globale forsyning af fødevarer - behovet er stærkt stigende: om 50 år er vi 1 1 /2 gange så mange

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

Årsrapport 2014/2015

Årsrapport 2014/2015 Årsrapport 2014/2015 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed Sammenhængen til årsrapporten LEGO Koncernen lægger vægt på en god dialog med alle væsentlige stakeholders. For at styrke denne dialog udgav LEGO Koncernen

Læs mere

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider)

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Global Compact Et internationalt CSR paradoks Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Nanna- Karina Schleimann stud.nr. 46297 Asbjørn William

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 2 4 5 8 13 16 18 21 24 27 28 32 ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROL

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere