HYDROGEN INNOVATION & RESEARCH CENTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HYDROGEN INNOVATION & RESEARCH CENTRE"

Transkript

1 HYDROGEN INNOVATION & RESEARCH CENTRE HIRC [ ] BRINT PROJEKTER BRINT PROJECTS MIKROKRAFTVARMEVÆRK THE MICRO CHP PLANT HVORFOR BRINT? WHY HYDROGEN? HISTORIEN OM BRINT THE HISTORY OF HYDROGEN

2 2 hvem er vi? HIRC - Hydrogen Innovation & Research Centre - er et Videncenter for Brintteknologi. Det har til formål at skabe grobund for en hurtig udvikling af den kommercielle udnyttelse af den tekniske forskning i brintteknologier. Det skal ske i samarbejde med universiteter, forskningsmiljøer, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og ikke mindst erhvervslivet, nationalt såvel som internationalt. På den måde mindskes afstanden mellem viden og faktura. den med etablering af vidensarbejdspladser indenfor brintteknologi i området. Det har særlig aktualitet i dag, hvor ikke-videnstunge arbejdspladser flytter til lavtlønslande. HIRC styrker på den måde konkurrenceevnen for både små og store virksomheder, og samtidig er HIRC med til at sikre vores energiforsyning på længere sigt og skabe et renere miljø. I Ringkjøbing Amt har man visioner om at fastholde og udbygge dets status som internationalt kraftcenter for nye energiteknologier baseret på vedvarende og fornyelige energikilder. Og HIRC er et naturligt og vigtigt element i denne vision. HIRC skal være med i initiativer, der forsker i og udvikler brintteknologien. Det er målet at skabe et unikt vidensmiljø i og omkring HIRC. Det skal omfatte forskning i ny viden og kombinere Her og nu er et af hovedmålene for HIRC at få sat gang i en række demonstrationsprojekter. De skal vise bæredygtigheden for anvendelse af brint og skabe grundlag for, at den nye teknologi bliver udnyttet kommercielt af virksomheder i området. På de efterfølgende sider får du et indtryk af nogle af de projekter og demonstrationsanlæg, HIRC deltager i. Jens-Chr. Møller Director Lucja Kalkstein Communication & Accountant Hans Jessen Møller Business Booster Flemming Wennike Project Facilitator Benny Christensen Senior Advisor Sanne Paludan Webmaster Niels Jørgen Hyldgaard Regional Coordinator Fakta Amtsborgmester Knud Munk Nielsen har været en af de drivende kræfter bag etableringen af HIRC. Mayor of the County of Ringkjøbing, Knud Munk Nielsen, has been one of the major forces in establishing HIRC. UDGIVER/PUBLISHER HIRC Hydrogen Innovation & Research Centre January 2005 ANSVARSHAVENDE/ RESPONSIBLE Jens-Chr. Møller TRYK/PRINT ReklameTryk Sunds

3 who are we? 3 HIRC Hydrogen Innovation & Research Centre is a knowledge centre for hydrogen technology. Its purpose is to lay the foundations for rapid development of commercial exploitation of the technical research being conducted into hydrogen technologies. This is to be carried out in collaboration with universities, research institutes, educational establishments, public institutions and, in particular, the business community both national and international. This will help to shorten the distance between knowledge and invoice. The County of Ringkjøbing, Denmark, has a vision of maintaining and expanding its status as an international power house for new energy technologies based on sustainable and renewable energy sources. HIRC is a natural and important part of this vision. HIRC is to participate in initiatives intended to research and develop hydrogen technologies. The aim is to create a unique knowledge environment in and around HIRC. This is to involve research into new knowledge and the combination of this knowledge with the establishment of knowledge workplaces in the field of hydrogen technology in the area. This is of particular relevance today, where non-knowledge-intensive workplaces are being moved to low-wage countries. In this way, HIRC is reinforcing the competitiveness of both large and small companies and, at the same time, contributing to ensuring our energy supply in the long term and creating a cleaner environment. Here and now, one of the primary aims of HIRC is to initiate a range of demonstration projects. These are to highlight the sustainability of the utilisation of hydrogen and to form the basis for the commercial exploitation of the new technology by companies in the area. The following pages present an impression of some of the projects and demonstration installations in which HIRC is participating.

4 4 brint projekter [brint truck projektet af Sten Stenstrup, Green City Denmark A/S] Ideen med en brinttruck blev undfanget af Ringkjøbing Amt i forbindelse med det kommende OL i Beijing, som er erklæret "Det grønne OL". Brintteknologien er langt fremme indenfor bl.a. busdrift, men der er også et stort behov for intern transport med mindre køretøjer. Derfor besluttede Ringkjøbing Amt at indlede et samarbejde med Green City Denmark A/S, som blev bedt om at være tovholder i projektet om udviklingen af sådan et minikøretøj, hvor batterier skulle erstattes af brint og brændselsceller. Der blev dannet et konsortium bestående af Ringkjøbing Amt, A. Flensborg Herning Maskinfabrik A/S, H2 Logic ApS (en udviklingsvirksomhed indenfor hydrogen og brændselsceller), og Danmarks udstillingsvindue for miljø- og energiteknologi, Green City Denmark A/S. Første mål var at få en prototype af køretøjet klar til åbningen af DanMiljø 2004 i Herning den 27. april, og på trods af et voldsomt tidspres og flere ombygninger af køretøjet, stod det færdigt til tiden. A. Flensborg leverede en standard el-trækker til person- og varetransport, og H2 Logic indbyggede en brændselscelle samt den nødvendige styreelektronik. Brændselscellen, der er af typen Ballard, yder 1,5 kw svarende til ca. 2 HK. For at opnå maksimal sikkerhed og effektivitet er brinttrucken efterfølgende blevet ombygget af flere omgange. Derefter er den sat i testdrift i Karup Lufthavn, og senere skal vognen testes ved Herning Kommune og på Herning Sygehus. De indhentede testresultater skal anvendes ved den endelige udformning af køretøjet, som forventes CEmærket før en egentlig produktion, der forventes igangsat til foråret Og "Det grønne OL" i Kina i 2008? Ja, ambitionen er, at der kommer til at køre danske brinttrucks rundt ved verdens største sports- og mediebegivenhed. [Hvide Sande projektet af Sten Stenstrup, Green City Denmark A/S] Piktogram over Hvide Sande projektet fra vind til hjul. Pictogram over the Hvide Sande project from wind to wheel. I Hvide Sande ligger et dambrug, som er medejer af en 850 kw vindmølle. Den massive udbygning af vindkraften i området forårsager, at der opstår ubalance i elnettet, så når strømprisen er tilstrækkeligt lav, er det hensigten at bruge vindmøllestrømmen til at producere ilt og brint ved elektrolytisk spaltning af vand. Ilten skal anvendes i dambrugets processer, mens brinten skal opmagasineres til senere brug. Spildvarme fra processen bliver opsamlet og sendt ud i det lokale fjernvarmenet. Samtidig er der i fødevareindustrien store anvendelsesmuligheder for forureningsfrie køretøjer. Derfor har Green City Denmark A/S, Teknologisk Institut og Fiskeriauktionen i Hvide Sande indledt et samarbejde om at teste gaffeltrucks, der er ombygget til at køre på den brint, som dambrugets vindmølle producerer. Samtidig skal der bygges en brint påfyldningsstation til trucksene, så de kan klare maksimal drift. Med påfyldningsstationer vil tankning af trucks tage minimal tid set i forhold til en opladning, som kan vare en hel nat. Brintdrevne gaffeltrucks har flere fordele frem for traditionelle. I fødevareindustrien tæller det især, at man ikke forurener de fisk, der bliver transporteret med trucken - simpelthen fordi udstødningen er rent vand.

5 hydrogen projects 5 [the hydrogen truck project by Sten Stenstrup, Green City Denmark A/S] The idea for a hydrogen truck was conceived by the County of Ringkjøbing in connection with the coming Olympic Games in Beijing, which have been declared "The Green Olympics". Hydrogen technology is very advanced in the field of bus operation, for example, but there is also an appreciable need for internal transport involving smaller vehicles. Therefore, the County of Ringkjøbing initiated a working relationship with Green City Denmark A/S, which was asked to act as anchorman in a project for the development of a small vehicle in which batteries were to be replaced with hydrogen and fuel cells. A consortium was set up consisting of the County of Ringkjøbing, A. Flensborg Herning Maskinfabrik A/S, H2 Logic ApS (a development company active in the field of hydrogen and fuel cells), and Green City Denmark A/S Denmark s "showroom" for environmental and energy technology. The first goal was to build a prototype of the vehicle in time for the opening of DanMiljø 2004 an environmental exhibition on 27 April. Despite the very tight deadline and the need to redesign the vehicle several times, it was ready on time. A. Flensborg supplied a standard electric cart for carrying people and goods, and H2 Logic inserted a fuel cell and the necessary control electronics. The fuel cell, a Ballard model, supplies 1.5 kw, which is roughly equivalent to 2 hp. In order to achieve maximum reliability and efficiency, the hydrogen truck has been remodelled on several occasions. It then entered into trial operation at Karup Airport. It will subsequently be tested at Herning Municipal Offices and Herning Hospital. The results collected will be used for the final design of the vehicle, which is expected to obtain CE labelling before start of actual commercial production, which is scheduled for spring And "The Green Olympics" in China in 2008? Well, if everything goes according to plan, Danish hydrogen trucks will be used to ferry people and goods around at the largest sporting and media event in the world. El-trækker til person- og varetransport brændslet er brint (H2) og ilt (O2) fra luften - og "udstødningen" er vand (H2O). Electric truck for transporting people and goods. It is fuelled by hydrogen (H2) and oxygen (O2) from the air and the "exhaust" is water (H2O). [the Hvide Sande project by Sten Stenstrup, Green City Denmark A/S] In Hvide Sande, Denmark, there is a fish farm that is coowner of an 850 kw wind turbine. On account of the extensive application of wind power in the area, there is sometimes a degree of imbalance between the supply and demand on the electricity grid. As a result, when the price of electricity falls sufficiently, the intention is so, to use the power from the wind turbines to generate hydrogen and oxygen through the electrolytic splitting of water. The oxygen will be used in the fish farm operations, while the hydrogen is to be stored for subsequent use. The excess heat from the process will be collected and distributed through the local district heating network. At the same time, the food industry contains great potential for the use of pollution-free vehicles. Therefore, Green City Denmark A/S, Danish Technological Institute and the Fish Auction in Hvide Sande have entered into a working relationship to test fork-lift trucks converted to run on hydrogen generated by the fish farm wind turbine. The project is also to include the construction of a filling station for the trucks to ensure maximum uptime. With these filling stations, it will take very little time to recharge the trucks especially in comparison to a standard electrical recharging process, which usually take all night. Hydrogen-driven fork-lift trucks provide a range of benefits in relation to conventional models. One of these is of particular interest in the food industry: the trucks do not pollute the fish they transport as their "exhaust" is pure water. STÆRK STABIL SIKKER Et selskab i GRUPPEN MINI CROSSER A/S Enggårdvej 7 DK-7400 Herning Danmark Tlf Fax Int.: 3- eller 4-hjulet. Specielt udviklet til helårsbrug i det danske klima. T-MODELLEN forener unikke brugsegenskaber med et smukt design.

6 6 brint projekter [Mikrokraftvarmeværk projektet af Paw V. Mortensen, Dantherm A/S] Dantherm A/S opfatter brændselscelleteknologien som en særdeles lovende teknologi, der kombinerer miljømæssige gevinster med løsninger, som giver store fordele for Dantherms kunder. Dantherm har igangsat adskillige projekter, som direkte relaterer til anvendelsen af brændselsceller. Et af disse projekter omhandler udvikling og demonstration af decentrale mikrokraftvarmeværker (MKV) til private husstande. Et decentralt MKV-anlæg baseret på brændselsceller kan umiddelbart erstatte de gængse husstandsfyr og gøre private hjem selvforsynende med både strøm og varme. Det forventes dog, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis de decentrale MKV-anlæg fortsat er tilkoblet det offentlige el-net. Et MKV anlæg består af et brændselscellemodul, en brændselsprocessor, diverse systemkomponenter såsom pumpe, ventiler, ventilator, styring samt andre mekaniske og elektriske komponenter. En af hovedaktiviteterne i projektet består i at balancere de mange forskellige systemparametre og optimere systemkomponenternes samordnede funktion. Brændselscellemodulet drives af brint og er den del af anlægget, der producerer elektricitet og varme. På sigt vil brint-infrastrukturen blive udbygget og gøre brint tilgængelig for den enkelte husstand på samme måde som eksempelvis naturgas og fyringsolie er i dag. I den mellemliggende periode vil brændselscelle-mkv-anlæg drives af tilgængelige brændsler som naturgas, biogas, fyringsolie mm., som så kan omdannes til brint i den integrerede brændselsprocessor. Omdannelsen til brint foregår med høj virkningsgrad, hvilket minimerer eller helt fjerner udslippet af skadelige restprodukter som f.eks. COx (kuloxider), NOx (kvælstofoxider) og SOx (svovloxider). El-produktion hos de enkelte forbrugere mindsker desuden transmissionstabet i el- og fjernvarmenettet, og de decentrale MKV-anlæg kan desuden stå til rådighed som spidslastreserve til udligning af ustabil produktion fra vedvarende energikilder som eksempelvis vindenergi. På sigt vil brint blive produceret ud fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller eller i form af biomasse og lignende. Ved at lagre el-energi i form af brint og anvende den i takt med efterspørgslen vil miljøbelastningen ved el-produktion være elimineret. [Ph. D. projekter af Jens Holdt, HIRC] Et af HIRC s overordnede mål er bæredygtig kommerciel anvendelse af brintteknologier. Det drejer sig om at finde den korteste og mest effektive vej mellem Eksempel på demoanlæg baseret på reformer- og brændselscelleteknologi. erhvervelse af viden og kommerciel anvendelse af brintteknologier. Example of demo-system based on reformer HIRC initierer og forestår and fuel cell technology. merkantil- og Courtesy of Dantherm tekniskvidenskabelig A/S forskning indenfor den globale brintteknologiske udvikling, og det sker bl.a. ved ansættelsen af to Ph. D. studerende i centret. Det ene Ph. D. projekt omhandler markedsmuligheder for brintteknologi. Det er af kommerciel art og tager sigte på at afdække de afsætningsmæssige muligheder i forbindelse med en dansk satsning indenfor brintteknologi. Det andet projekt omhandler anvendelsesområder og applikationer indenfor brintteknologi. Projektet er af teknisk og kommerciel art og søger at besvare spørgsmålene "Hvilke muligheder har Danmark for at udvikle applikationer indenfor brintteknologi?" og "Hvilke tekniske muligheder og kompetencer findes og hvilke kan udvikles?".

7 hydrogen projects 7 [the micro chp plant project by Paw V. Mortensen, Dantherm A/S] Dantherm A/S considers fuel cell technology to be a particularly promising technology that combines environmental benefits with solutions that offer appreciable advantages for Dantherm customers. Dantherm has initiated a range of projects that are directly related to the use of fuel cells. One of these has to do with the development and demonstration of decentralised micro combined heat and power plants (CHP) for private households. Decentralised micro CHP plants based on fuel cells can immediately replace standard household boilers and make private home self-sufficient in both heating and electricity. However, it is expected that the most appropriate approach would be to continue to link micro CHP plants to the public electricity grid. A micro CHP plant consists of a fuel cell module, a fuel processor, a range of system components such as pumps, valves, fans, control units and other mechanical and electrical units. One of the main activities in the project involves balancing the various system parameters and optimising the harmonised function of the system components. The fuel cell module is driven by hydrogen and is the part of the installation that generates electricity and heat. In the long term, the hydrogen infrastructure will be expanded to make hydrogen accessible to individual households in the same way as, for example, natural gas and heating oil are today. In the meantime, fuel cell micro CHP plants will be driven by available fuels such as natural gas, biogas, heating oil, etc. which can be converted into hydrogen in the integrated fuel processor. The conversion into hydrogen is very efficient and minimises or completely eliminates the release of harmful residual products such as COx (carbon oxides), NOx (nitrogen oxides) and SOx (sulphur oxides). Electricity generation at individual consumer level also minimises transmission loss in the electricity and district heating networks, and the decentralised micro CHP plants can even be used as peak load reserves to even out unstable production from sustainable sources of energy such as wind power plants. In the future, hydrogen will be generated by sustainable sources of energy such as wind turbines and solar cells or in the form of biomass, etc. Storing electrical energy and using it in step with demand will make it possible to eliminate the environmental impact linked to electricity generation completely. [Ph. D. projects by Jens Holdt, HIRC] One of HIRC s overriding aims is the sustainable commercial application of hydrogen technologies. It is all about finding the shortest and most efficient route between the acquisition of knowledge and the commercial utilisation of hydrogen technologies. HIRC initiates and heads mercantile and techno-scientific research in the field of global hydrogen technology development. This involves, for example, the employment of two Ph.D. students at the centre. One of the Ph.D. projects has to do with the market potential of hydrogen technology. This is a commercial project aimed at clarifying the sales potential of Danish initiatives in the field of hydrogen technology. The other project has to do with areas of use and applications for hydrogen technology. This is a technical and commercial project intended to answer the following questions: "What opportunities does Denmark have for developing applications in the field of hydrogen technology?" and "What technical possibilities and competences already exist, and which can be developed?" Courtesy of Vestas Wind Systems A/S HERNING Her er alle muligheder åbne!

8 8 hvorfor brint? [af Benny Christensen, Ringkjøbing Amt] Verden over er der er en voksende erkendelse af, at vi i de kommende årtier står overfor store udfordringer på energiområdet. De stigende oliepriser er ikke blot et forbigående problem, men en følge af stigende efterspørgsel kombineret med politisk ustabilitet i de områder af verden, hvor de største oliereserver findes. Samtidig er de klimaændringer, som forbruget af fossile brændsler er medvirkende til, blevet et stadigt mere påtrængende problem. Og endelig udgør den internationale terrorisme en trussel mod de store, komplicerede og centraliserede energisystemer, der er bygget op i den industrialiserede del af verden. Så der er behov for omstilling til energisystemer, der forurener mindre, er mindre sårbare og mere fleksible. Denne omstilling vil tage tid, og hvis den skal lykkes, må den starte nu. Brintteknologien kan blive et centralt element, fordi brint i en overgangsfase kan fremstilles på basis af og kombineres med naturgas, der er det mindst forurenende af de fossile brændsler. Brint gør det også muligt at indpasse en stigende andel af vedvarende energi i forsyningssystemet, og på langt sigt kan brint udelukkende produceres med vedvarende energikilder. Med Danmarks stærke position når det gælder vedvarende energi ikke mindst vindkraft vil danske virksomheder være naturlige deltagere i den teknologiske udvikling. Det vil også, i de områder af Danmark, hvor der allerede benyttes en stor andel af vedvarende energi være muligt for at udvikle og afprøve de centrale elementer i fremtidens energisystem. Det gælder ikke blot de anlæg, der skal producere og konvertere energien men i lige så høj grad den teknik, der skal styre systemet og koble delene sammen. Transportområdet er centralt, når der tales om brint. Ved hjælp af brintteknologien kan vedvarende energi kanaliseres over i de dele af transportsektoren, hvor man i dag er næsten 100 % afhængig af olie. Strømmen fra f.eks. vindmøller kan benyttes til brintproduktion, og brinten kan bruges som brændstof i biler og busser. En del af de ressourcer, der i dag investeres i brintområdet, tager derfor sigte på det marked, der vil opstå, når brint om år forventes at blive introduceret på transportområdet. Men allerede inden da må brintløsninger forventes at være kommercielt interessante i nicheprodukter, hvor funktionskrav i højere grad end økonomi er en afgørende faktor. Jørgen S. Lundsgaard, Managing Director, IRD Fuel Cells A/S [sådan virker en brændselscelle, af Steen Yde-Andersen, IRD Fuel Cells A/S] En Polymer Electrolyte Membrane Brændselscelle (PEM-celle) konverterer brint og ilt elektrokemisk til elektrisk strøm, varme og vand. PEM-cellen producer strøm ved høj effektivitet (>50%) og fungerer totalt forureningsfri. En PEM-celle er baseret på en udveksling af protoner i en polymer membran, der ligger som en sandwich mellem to elektroder (anode og katode). Hele enheden bliver ofte refereret til som en MEA (Membrane PEM brændselscelle Electrode As- / fuel cell. sembly). Elektroderne Courtesy of IRD Fuel Cells A/S indeholder platin katalysator partikler i en kulfiber båret kulstof substrat. Brinten bliver spaltet i protoner og elektroner ved anoden (den negative elektrode). Dette resulterer i protoner, som smutter igennem den proton ledende MEA til katoden (den positive elektrode), mens elektronerne passerer som strøm igennem det eksterne kredsløb til katoden. Ved katoden genforenes elektroderne med protonerne, som krydsede MEA en, sammen med ilt fra luften og dermed giver strøm, varme og vand. Anode og katode reaktionen bliver begge katalyseret af platin partikler. Spændingen genereret i en enkelt brændselscelle er 0,5-1,0 V. Den passende spænding for en specifik anvendelse opnås ved at kombinere et antal af enkelte brændselsceller i en såkaldt stak, i hvilken grafit-baseret bipolar flow-plader leverer "brændslet" til MEA erne i hver celle, samtidig med at de fungerer som elektrisk forbindelse mellem cellerne i stakken. ENERGI er vores fællesnævner - Viljen er virksomhedernes drivkraft til fremtidig Vækst! Gratis og uvildig rådgivning tilbydes af RES Ringkøbing amts ErhvervsService til alle små og mellemstore virksomheder overalt i amtet. Vi samarbejder med de lokale erhvervsråd om udvikling af virksomheder indenfor kompetenceområder som: Produktudvikling CE mærkning og patentbeskyttelse LEAN-produktion Miljø-, energi- og kvalitetsstyring Globalisering og sourcing Virksomhedsstrategi og -drift Salg og afsætning E-business Finansiering og generationsskifte Køb/salg af virksomhed RES virksomhedernes uvildige og gratis rådgivere overalt i Ringkøbing amt Du har viljen - Vi har viden Sammen skaber vi vækst hos dig

9 why hydrogen? 9 [by Benny Christensen, County of Ringkjøbing] Throughout the world, there is growing recognition of the fact that in the immediate future, we will be facing major challenges in the field of energy. The rising oil prices are not just a transitory problem, they are a result of rising demand combined with political instability in the areas of the world that hold the greatest oil reserves. At the same time, the changes in climate caused in part by the consumption of fossil fuels have become an increasingly serious problem. Finally, international terrorism constitutes a threat against the large, complex and centralised energy systems that have been built up all over the industrialised part of the world. This means that there is a very real need to convert to energy systems that pollute less, are less vulnerable and more flexible. This conversion will take a long time, so we have to start now to ensure success. Hydrogen technology may come to play a central role because in a transitional phase, hydrogen can be generated from and combined with natural gas, the least polluting of the fossil fuels. Hydrogen also makes it possible to induct an increasing share of renewable energy sources into the supply system, and in the long term, it will be possible to generate hydrogen exclusively from renewable energy. With Denmark s strong position in the field of sustainable energy wind power in particular Danish companies will be natural participants in this technological development. In the areas of Denmark that already use a large proportion of sustainable energy, it will also be possible to develop and test the central elements of future energy systems. This applies not only to the installations to be used to generate and convert the energy, but also to the technology designed to control the system and link together its component parts. The area of transport is crucial in any discussion of hydrogen. With the assistance of hydrogen technology, sustainable energy can be channelled to those parts of the transport sector that are currently almost entirely dependent upon oil. Power from wind turbines, for example, can be used to generate hydrogen, which can subsequently be used as fuel in cars and busses. A proportion of the resources currently being invested in the field of hydrogen is therefore earmarked for the market which is sure to arise in years, when it is expected that hydrogen will be introduced into the field of transport. However, even before then, it is likely that hydrogen solutions will be commercially interesting in niche products where functional requirements, not economics, are the defining factor. Brændselscelle stakke Fuel cell stacks. Courtesy of IRD Fuel Cells A/S [how a fuel cell works, by Steen Yde-Andersen, IRD Fuel Cells A/S] A Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC) converts hydrogen and oxygen electrochemically into electrical power, heat and water. The PEMFC production of electrical power is highly efficient (>50%) and totally pollution-free. A PEMFC is based on a proton-exchanged polymer membrane sandwiched between the anode and cathode. The entire unit is commonly referred to as a Membrane Electrode Assembly (MEA). The electrodes incorporate platinum catalyst particles in a carbon-fibre-supported carbon substrate. Hydrogen is split into protons and electrons at the anode (negative electrode). The resulting protons then diffuse across the proton-conducting polymer membrane to the cathode (positive electrode), while the electrons pass as current through the external circuit to the cathode. The electrons then recombine at the cathode with the protons that have crossed the membrane and with oxygen from the air to produce electricity, heat and water. The anode and cathode reactions are both catalyzed by the platinum particles. The voltage generated in a single fuel cell is V. The appropriate voltage level for a specific application can be achieved by combining a number of single cells into a stack, in which graphite-based bipolar flow-plates supply the "fuel" to the MEAs of each cell and serve as electrical connections between the cells in the stack. People of vision at work. We re working on the fuel of the future: Hydrogen. AGA. What will our children s automobiles run on when petroleum becomes scarce and unaffordable? The alternative of the future is hydrogen. Environmentally friendly, efficient and inexhaustible. Thanks to our decades of experience with hydrogen, we have already developed key technologies to a state of operational maturity. Our broad spectrum ranges from hydrogen production through to supplying 90% of all liquid hydrogen filling stations around the world. And the development work goes on. With new visions and new solutions. And with AGA. AGA ideas become solutions. Tlf

10 10 historien om brint 1766 Brint blev identificeret som unikt element af den britiske videnskabsmand Henry Cavendish, efter at han adskilte brintgas ved at reagere zink metal med brintklorid syre. Ved en demonstration overfor Royal Society of London, påførte Cavendish en gnist over brintgas, hvilket gav vand. Denne opdagelse foranledigede senere hans forskningsresultat: Vand (H2O) er lavet af brint og ilt Med baggrund i Cavendish opdagelse gav den franske kemiker, Antoine Lavoisier, brint dets navn, som var udledt af de græske ord "hydro" og "genes", hvilket betyder "vand" og "født af" De engelske videnskabsmænd, William Nicholson og Sir Anthony Carlisle, opdagede, at når man påførte elektrisk strøm til vand, blev der produceret brint og ilt. Denne proces blev senere kaldt "elektrolyse" Brændselscelleeffekten, som kombinerer brint og ilt for at producere vand og elektrisk strøm, blev opdaget af den schweiziske kemiker Christian Friedrich Schoenbein Jules Verne, The Mysterious Island: "Jeg tror, at vand en dag vil blive brugt som brændstof, og at brint og ilt, som vand består af, brugt alene eller sammen, vil yde en uudtømmelig kilde af varme og lys med en intensitet, som kul ikke kan tilvejebringe". den interne motorforbrænding i lastbiler, busser og undervandsbåde til brugen af brint eller brintblandinger. Den britiske videnskabsmand og marxistiske skribent, J.B.S. Haldane, introducerede konceptet med brint i vedvarende energi. I sit tidsskrift "Science and the Future" forudså han, at "der vil være store kraftværker, som ved overskudsenergi under blæsevejr, vil benytte elektrolyse til at spalte vand i ilt og brint." 1959 Francis T. Bacon, Poul la Cour s vindmøllebrint projekt. The wind mill-hydrogen project of Poul la Cour. Courtesy of Poul la Cour Cambridge Universitet i England, byggede den første praktiske brint-ilt brændselscelle. 5 kw systemet drev et svejseapparat. Museet, Han gav brændselscellen navnet "The Bacon Cell". Senere dette år demonstrerede ingeniør Harry Karl Ihrig det første brændselscelle køretøj: en 20 HK traktor. Brint brændselsceller baseret på Bacons design, er blevet brugt til at generere elektricitet, varme og vand for astronauter om bord på den berømte Apollo raket og alle efterfølgende rumflyvninger Island afslører plan om at skabe det første brintsamfund i Europas første brint påfyldningsstationer blev åbnet i Hamburg og München Hydrogen Innovation & Research Centre åbner i Herning Poul la Cour producerede brint ved elektrolyse af vand til ilt og brint ved hjælp af vindmøllestrøm. Brinten blev brugt til belysning på Askov Højskole. 1920erne Den tyske ingeniør, Rudolf Erren, forvandlede Arkitektfirmaet Mogens B. Leth Fårtoftvej 17 DK-7700 Thisted Telefon Fax Mobil

11 the history of hydrogen Hydrogen was first identified as a distinct element by British scientist Henry Cavendish after he separated hydrogen gas by reacting zinc with hydrochloric acid. In a demonstration to the Royal Society of London, Cavendish applied a spark to hydrogen gas, which produced water. This discovery led to his later finding that water (H2O) consists of hydrogen and oxygen Building on the discoveries of Cavendish, French chemist Antoine Lavoisier gave hydrogen its name, which was derived from the Greek words "hydro" and "genes", meaning "water" and "born of" English scientists William Nicholson and Sir Anthony Carlisle discovered that applying electric current to water produced hydrogen and oxygen gases. This process was later termed "electrolysis" The fuel cell effect combining hydrogen and oxygen gases to produce water and electric current was discovered by Swiss chemist Christian Friedrich Schoenbein Jules Verne, The Mysterious Island: "I believe that water will one day be employed as fuel, that hydrogen and oxygen which compose it, used alone or together, will furnish an inexhaustible source of heat and light and with an intensity that coal cannot provide." 1894 Danish scientist Poul la Cour produced hydrogen through electrolysis of water into oxygen and hydrogen by using electricity from a wind mill. The hydrogen was used for lightning of the Askov Folk High school. 1920s German engineer Rudolf Erren converted the internal combustion engines of trucks, buses and submarines to use hydrogen or hydrogen mixtures. British scientist and Marxist writer J.B.S. Haldane introduced the concept of renewable power from hydrogen in his paper "Science and the Future". He predicted that "there will be great power stations where the surplus power generated during periods of windy weather will be used for the electrolytic decomposition of water into oxygen and hydrogen." 1959 Francis T. Bacon of Cambridge University in England built the first practical hydrogen-oxygen fuel cell. The 5 kw system powered a welding machine. He named his fuel cell design "The Bacon Cell". Later that year, engineer Harry Karl Ihrig demonstrated the first fuel cell vehicle: a 20 hp tractor. Hydrogen fuel cells, based on Bacon s design, have been used to generate on-board electricity, heat and water for astronauts aboard the famous Apollo spacecraft and all subsequent space missions Iceland unveiled a plan to create the first hydrogen economy by The first hydrogen fuelling stations in Europe were opened in the German cities of Hamburg and Munich Hydrogen Innovation & Research Centre opens in Herning, Denmark.

12 HIRC STYREGRUPPE/STEERING GROUP HIRC NETVÆRK/NETWORK AQUA DAM Arkitektfirmaet Mogens B. Leth HYDROGEN INNOVATION & RESEARCH CENTRE HIRC Tel Birk Centerpark 40 Fax DK Herning Denmark

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September 2009 1 Danfoss A/S 20090909 Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem Indhold: 1. Danfoss

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev - Caring for the energy of tomorrow Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev Focus. Trust. Initiative. Indhold 1. Introduktion til DKµCHP 2. Synergi med energisystemet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk 1 Oversigt Lidt om Energinet.dk Udfordringerne i fremtidens energisystem Mulige løsninger 2 Om Energinet.dk

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature Fra Herning til Californien NEL Hydrogen Dr. Uffe Borup Number one by nature H2 LOGIC HISTORIE De 4 grundlæggere: Mikael Sloth Jacob Krogsgaard Jesper Boisen Thomas Luckmann Stifter H2Logic på 2. år af

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Milepælene i dansk energipolitik Year Target Political status 2020 50 %

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU Community power og vedvarende energi lagring i Danmark og i EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup, Denmark, 12.12.2016

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 Dato: Afslutningsskema 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 3. Projektperiode

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Smart Energy Networks partnerskab

Smart Energy Networks partnerskab Smart Energy Networks partnerskab Prof. og Centerleder Jacob Østergaard Center for El og Energi Gastekniske Dage 14. maj 2014 Wind Energy Penetration in Denmark Courtesy: Dansk Energi 2 DTU Electrical

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vejen fra forskning til det kommercielle marked

Vejen fra forskning til det kommercielle marked 15.08.2007 Vejen fra forskning til det kommercielle marked Morten Riis Adm. direktør IRD A/S Vejen fra forskning til det kommercielle marked Processen: Den teknologiske idé (forskning) Udvikling af produktet

Læs mere