Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

2 Projektansvarlig Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. I planlægningsfasen bistås Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND SAMMENFATNING OG KONKLUSION INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BESKRIVELSE AF VALGTE MODELLØSNINGER Ledningsnet Distributionsområde ANLÆGSUDGIFTER Brugere Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Oversigtskort, forsyningsområde 2. Oversigtskort, transmissionsledning 3. Oversigtskort, distributionsnet 4. Oversigtskort, transmissionsledning. Fredning og naturbeskyttelse. 5. Oversigtskort, distributionsnet. Fredning og naturbeskyttelse. 6. Varmetabsberegning 7. Selskabsøkonomisk beregning 8. Samfundsøkonomisk brændselsudgift 9. Beregning af afgiftsprovenu 10. Emissioner Side 3

4 1 Indledning 1.1 Formål Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. har en uudnyttet kapacitet på varmeværket. I projektforslaget er lavet en løsning, hvor den overskydende varme afsættes i den nærliggende by, Ramten. Den supplerende varme, der er nødvendig i vintersæsonen for fuld varmedækning af Ramten, produceres ligeledes på halm. Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Udvidelse af forsyningsområdet med Ramten by (Bilag 1) - Etablering af transmissionsledning fra Nimtofte by Bilag 2) - Etablering af distributionsledninger i Ramten by (Bilag 3) - Pålægning af forblivelsespligt - Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt ved nybyggeri Projektforslaget fremsendes til byrådet i Norddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning og 12 i samme lov vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske fra Ramten Borgerforening om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i Ramten by, har Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. ladet udarbejde et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Der er i Ramten blevet afholdt et borgmøde hvor der er 70 tilkendegivelser med ønske om tilslutning til fjernvarme. Der er over 100 potentielle brugere. 1.3 Sammenfatning og konklusion Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med Ramten by. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. januar 2008, ansøger Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. endvidere om, at byrådet samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at bebyggelsen i udstykningen kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes september - november Side 4

5 - Projektforslag sendes til godkendelse i Norddjurs Kommune november Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter transmissionsledning fra Nimtofte til Ramten, distributionsnet i Ramten samt stikledning til ejendommene. Transmissionsledningen tilsluttes eksisterende forsyningsledning /450 Twin-rør. Kort, der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag 2 og Forhold til anden lovgivning Fredning og naturbeskyttelse er vist på bilag 4 og 5. Transmissionsledningen nedgraves i en sti fra Nimtofte til Ramten. Stien er en tidligere nedlagt jernbane. Det vurderes at transmissionsledningen ikke påvirker miljøet, da arbejdet er af kortere varighed og området retableres som det forligger ved arbejdets påbegyndelse. I Ramten by vil ledninger blive nedgravet i veje og fortov og vil derfor ej heller påvirke miljøet. Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området. 2.3 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anbefales følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledningsnettet er dimensioneret for tilslutning af boligers energibehov før 1. april Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet er detailprojekteret. 3. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 2x20 mm. 4. Brugerinstallationerne i lokalplanområdet skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på 30 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 5. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returløbstemperatur på 30 C og et maksimalt effektbehov på 6,0 kw svarende til et fjernvarmebehov på maximalt 170 liter/time. Side 5

6 6. Det installeres varmeveksler ved alle brugere. Den eksisterende forsyningsledning er dimensioneret for tilslutning af Ramten by. Tilslutning af Ramten by vil betyde et øget varmebehov på MWh ved 70 tilsluttede brugere og at varmeproduktionen øges til MWh. pr. år (Der er beregnet et ledningstab på 604 MWh svarende til 32,4 %) (Bilag 6). Den afsatte effekt ved den forudsatte tilslutning er ca. 0,6213 MW (ved en benyttelsestid på timer/år). Forudsætningerne for dimensionering af ledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, en afkøling på 30 o C og en maks. vandhastighed på 1 m/s Distributionsområde Der er vurderet at ud fra det borgermøde som Ramten Borgerforening har afholdt, er det p.t. sandsynligt, at der kan tilsluttes 70 ejendomme. (Tilkendegivelser på borgermøde). Som overslagsværdi forudsættes at alle ejendomme er med 130 m 2 beboelse. Da Ramten by er eksisterende boliger, er der i projektforslaget ikke taget højde for boligers energibehov opført efter 1. april Boligers energibehov før 1.april 2006 Størrelse (m²) Eksempelhus (130 m²) energibehov (MWh) Antal Samlet energibehov (MWh) , Energibehov er aftalat med Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Som orientering skal beboelser, der er opført efter 1/ ifølge bygningsreglement have et energibehov til opvarmning og varmt brugsvand af en størrelse på ikke mere end vist i nedenstående skema. Boligers energibehov efter 1.april 2006 Størrelse (m²) Normalhus energibehov (MWh) Lavenergihus klasse 1 energibehov (MWh) Lavenergihus klasse 2 energibehov (MWh) Antal Samlet energibehov (MWh) ,3 5,7 8, Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2A-B, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra eksisterende forsyningsnet. Side 6

7 2.4.1 Brugere Beboelse m² Antal Tilslutningsbidrag for eksempelhuse Tilslutningsbidrag Investeringsbidrag (Stikledningsomk.) For Ramten by Der betales ikke tilslutnings- eller investeringsbidrag fra brugerne i anlægsfasen Varmeværket Varmeværket afholder alle udgifter til transmissionsledning, fra Nimtofte til Ramten, distributionsledninger i byen samt udgifter til stikledninger. Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Transmissionsledning Twin + DN , Distributionsledning Twin + DN , Distributionsledning Twin + DN , Distributionsledning Twin + DN , Distributionsledning Twin + DN , Distributionsledning Twin + DN , Distributionsledning Twin + DN , Distributionsledning PEX Alu 32-32/ , Distributionsledning PEX Alu 25-25/ , Stikledning PEX Alu 20-20/ , Der er i overslaget forudsat, at 70 boliger tilsluttes. Pris for etablering af stik inklusiv måler i Ramten er under anlægsfasen kr. 0,- eksklusiv moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Transmissionsledning Nimtofte - Ramten Etablering af varmeledninger i udstykningen Etablering af stikledninger samt husindføringer Fjernvarmeunit (anslået kr. pr. bruger) 70 brugere Tilslutningsbidrag 0 Investeringsbidrag (Stikledningsomkostninger) (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008 ekskl. moms.) 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Side 7

8 m² Kr. Kr. Tariffer 2008/2009 total Eksklusiv moms Inklusiv moms Målerbidrag ,00 Fast årligt bidrag 160 m² ,00 Variabel bidrag Energileverance (pr. MWh) 565,00 706,25 Gældende priser i henhold til Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. s tarifblad 2008 For Ramten by er der regnet med en varmepris på 640 kr./mwh fra år 1 faldende til 540 kr./mwh i år 13, således vil det årlige dækningsbidrag være positivt fra år 1 ved tilslutning af 70 boliger i Ramten by. De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (MWh) Årligt forbrug (l fyringsolie) inkl virkningsgrad på 92% Beboelse Energibehov er aftalat med Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Resulterende brugerudgifter til opvarmning på eksempelhuse Opvarmnings-form Størrelse (m²) Fast afgift (kr.) Forbrugs-afgift Årlig udgift for (kr./enhed) beboelse (kr.) Fjernvarme , Oliefyr , Oliepris fra 15. september 2008 Statoil.dk Alle priser er inkl. 25% moms Der er for oliefyr indregnet en udgift på kr. pr. år til skorstensfejer og vedligehold. Der er regnet med en literpris på fyringsolie på 9,547 kr./l (literpris pr. 15. september 2008) Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 70 boliger. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode. Den marginale pris for varme produceret på Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. er oplyst til 250,00 kr. pr. MWh af varmeværket. (Bilag 7) Den faste afgift til varmeleverandør er ikke medregnet, da den er uafhængig af, at Ramten by tilsluttes. Det er forudsat, at alle brugere tilsluttes det første år. Som det fremgår, er projektet rentabelt for fjernvarmeselskabet, og dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Side 8

9 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Transmissionsledning Distributionsledninger Stikledninger Fjernvarmeunit (anslået kr. pr. bruger) 70 brugere Samlet pris Som det fremgår af bilagene 8-10 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger en fordel for fjernvarme som det fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) I alt Fjernvarme Oliefyr villaanlæg Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Samfundsøkonomisk omkostning (mio. kr.) 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10, Ved ændring i fjernvarmebehov (MWh) Fjernvarme Oliefyr villaanlæg Side 9

10 4 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af de 2 opstillede scenarier viser en klar samfundsøkonomisk fordel ved at huse forsynes med fjernvarme frem for individuelt oliefyr. Under selskabsøkonomi i bilag 7 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 70 boliger. Med en varmepris på 640 kr./mwh fra år 1 faldende til 540 kr./mwh i år 13 vil det årlige dækningsbidrag være positivt fra år 1 ved tilslutning af 70 boliger i Ramten by. Brugerne vil have en årlig besparelse på ca kr. ved tilslutning til fjernvarme. Ved tilslutning til Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. er der en CO 2 reduktion på 365 tons årligt. Side 10

11 Oversigtskort, forsyningsområde Ikke målfast Bilag 1 N

12 Entreprisegrænse Tilsluttes eksist / /280 Oversigtskort, transmissionsledning Ikke målfast Bilag 2 N

13 89-89/ / / / / / / / /180 PEX Alu 25-25/ / / / /180 PEX Alu 25-25/ /160 PEX Alu 25-25/ / /225 PEX Alu 25-25/ / / /160 Bilag 3 Oversigtskort, distributionsnet Ikke målfast Ramten By PEX Alu 25-25/125 PEX Alu 25-25/125 PEX Alu 32-32/ /180 N

14 Danmarks Arealinformation Page 1 of 1 Danmarks Arealinformation - Nyheder og Driftsstatus. Dataansvar Kommentarer og fejl bedes rettet til Kontakt Vælg indhold i kort Søg Værktøjer Indstillinger Udskriv Landsdækkende Hjælp Baggrundskort Adm. grænser Bygge- og beskyttelseslinjer Fredning Fredede fortidsminder Fredede områder Fredede områder, forslag N Naturbeskyttelse Beskyttede vandløb Beskyttede naturtyper Natura 2000 Naturovervågning Jagt- og vildtforvaltning Planlægning Lokalplaner Kommuneplaner Grundvand Jordforurening Landbrug Kortet viser et udsnit på 4.2 km i bredden , Oversigtskort, transmissionsledning Fredning og naturbeskyttelse Bilag

15 Danmarks Arealinformation Page 1 of 1 Danmarks Arealinformation - Nyheder og Driftsstatus. Dataansvar Kommentarer og fejl bedes rettet til Kontakt Vælg indhold i kort Søg Værktøjer Indstillinger Udskriv Landsdækkende Hjælp Baggrundskort Adm. grænser Bygge- og beskyttelseslinjer Fredning Fredede fortidsminder Fredede områder Fredede områder, forslag Naturbeskyttelse Beskyttede vandløb Beskyttede naturtyper Natura 2000 Naturovervågning Jagt- og vildtforvaltning Planlægning Lokalplaner Kommuneplaner Grundvand Jordforurening Landbrug N Kortet viser et udsnit på 1.5 km i bredden Oversigtskort, Ramten By Fredning og naturbeskyttelse 694 Bilag

16 Varmetab for transmissionsledning Nimtofte - Ramten samt distibutionsnet i Ramten inkl. stikledninger. Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Årligt energitab (%) Transmissionsledning Twin + DN 80 st / , ,5 Distributionsledning Twin + DN 80 st / , ,7 Distributionsledning Twin + DN 65 st / , ,5 Distributionsledning Twin + DN 50 St / , ,2 Distributionsledning Twin + DN 40 St / , ,6 Distributionsledning Twin + DN 32 St / , ,6 Distributionsledning Twin + DN 25 St / , ,0 Distributionsledning Twin + PEX Alu 32-32/ , ,0 Distributionsledning Twin + PEX Alu 25-25/ , ,1 Stikledning Twin + PEX Alu 20-20/ , ,7 603,9 32,4 Bilag 6 Varmetabsberegning November 2008

17 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten by Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) 250 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 Samlet anlægsinvestering Antal tilsluttede beboelser Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Admin. drift og målervedligeholdelse (2 kr. pr. GJ) Afskrivning over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Omkostningsbestemte priser i området Variabel varmepris kr./mwh 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 369,82 Effektbidrag pr. m² 55,74 54,60 53,46 52,32 51,19 50,05 48,91 47,77 46,64 45,50 44,36 43,22 42,09 40,95 39,81 38,67 37,54 36,40 35,26 34,12 Nuværende tariffer Varmepris (kr./mwh) 640,00 635,00 625,00 615,00 610,00 600,00 590,00 585,00 575,00 565,00 560,00 550,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 Fast årligt bidarg 160 m² 2.100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Målerbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Årlige driftsindtægter i alt Dækningsbidag (kr.) Akkumuleret dækningsbidrag til værket (kr.) Bilag 7 Selskabsøkonomisk beregning November 2008

18 Beregningsforudsætninger. Ejendomme 70 Varmebehov MWh pr. år Varmebehov GJ pr. år Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år Rente 6,0% pr. år Virkningsgrad fjernvarme 120% Virkningsgrad oliefyr 92% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens vejledning, februar Året Fjernvarme (halm) (kr./gj) 31,0 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,6 31,6 31,6 31,7 31,8 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,5 Oliefyr villaanlæg (kr./gj) 117,8 110,2 108,2 96,8 91,7 91,0 90,9 90,8 91,2 91,6 92,1 92,5 92,9 93,3 93,8 94,3 94,7 95,1 95,6 96,0 Inflation fastprisniveau ,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 Brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor). Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Investerings- og driftsudgift. Fjernvarme Oliefyr Olietank Investeringspris Reinvistering af oliefyr hvert 20. år af kr. løbende udskiftning. Levetid (år) Reinvistering af olietank af kr. Det antages at 80 % af olietankene skal udskiftes iht. olietankbekendtgørelsen, senest i Her antaget 10% år 2008, 50% år 2009, 10% år , hereft Reinvestering kr. stk Oliefyr: Service og skorstensfejer, kr årligt. Drift og vedligeholdelse Fjernvarme: Drift og vedligeholdelse 11 kr. pr. GJ. (Inkl. vedligeholdelse på værk.) Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor). Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år. Fjernvarme (kr.) Brændsel Drift I alt Oliefyr villaanlæg (kr.) Bilag 8 Samfundsøkonomisk brændselsudgift November 2008

19 Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger. Ejendomme 70 Reguleringsfaktor Varmebehov MWh pr. år ,0220 Varmebehov GJ pr. år ,0505 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år Rente 6,0% pr. år År 2007 År 2008 Virkningsgrad fjernvarme 120% Afgiftsprovenu halm 1,59 1,63 kr./gj Virkningsgrad oliefyr 92% Afgiftsprovenu olie 59,50 61,16 kr./gj Afgiftsprovenu kr./gj udfra Energistyrelsens forudsætninger fastprisniveau Året Fjernvarme (halm) (kr./gj) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 Oliefyr villaanlæg (kr./gj) 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 Afgiftsprovenu kr. Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Nutidsværdi af afgiftsprovenu over 20 år. Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, januar 2007, omregnet til fastpris 2008 niveau. Bilag 9 Beregning af afgiftsprovenu November 2008

20 Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger. Ejendomme 70 Varmebehov MWh pr. år Varmebehov GJ pr. år Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år Rente 6,0% pr. år Virkningsgrad fjernvarme 120% Virkningsgrad oliefyr 92% Emissioner (pr. GJ). CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) Fjernvarme (halm) 0,0 32,0 4,0 130,0 90,0 Oliefyr villaanlæg 74,0 1,5 2,0 23,0 52,0 Emissioner. CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) Fjernvarme (halm) Oliefyr villaanlæg Værdi af emissioner (kr./enhed). Året CO 2 (kr./tons) 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 CH 4 (kr./kg) 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 N 2 O (kr./kg) 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 SO 2 (kr./kg) 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 NO x (kr./kg) 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 Inflation fastprisniveau ,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 1,0505 Emissioner kr. Året Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Nutidsværdi af emissioner over 20 år. Fjernvarme (kr.) Oliefyr villaanlæg (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, februar Bilag 10 Emissioner November 2008

21 Liste over parter der høres om foreliggende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Ramten by: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Retten i Århus Tinghuset, Vester Allé Århus C NRGi Dusager Århus N Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Postboks Viborg Ejner Knudsen Bomholt Hovedvejen Ørum Djurs Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa Trafik og Miljø

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere