Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign."

Transkript

1 Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign. Rapport Januar 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 N a turgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign. Michael Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1996

3 Titel Rapport kategori Forfatter Dato for udgivelse Copyright Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign. Projek-trapport Michael Andersen Januar 1996 Dansk Gasteknisk Center ais Sagsnummer Sagsnavn Naturgaskoncept, institutioner, plejehjem o.lign. ISBN For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: - at DGC er ansvarlig i henhold til "Almindelige bestemmelser for teiatisk rådgivning & bistand (ABR 89) ", som i øvrigt anses for vedtager for opgaven. - at erstatningsansvaret for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarspådragende fejl eller forsømmelse og altid begrænses ti/100% af det vederlag, som DGC har modtaget for den pagældende ydelse. Re/alirenten holder DGC skadesløs for alle tab, udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DGC's hæftelse. - at DGC skal - uden begrænsning - om levere egne ydelser i forbindelse med fejl og forsømmelser i DGC's materiale. Juni 1992

4 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE O Forord l Indledning Resume. 6 3 Markedsbeskrivelse l Årsfordeling af energiforbruget Nogle plejehjems specifikke energiforbrug Apparattyper der kan anvendes af institutioner, plejehjem, o.lign Litteratur Energiforhold l Litteratur Myndighedsforhold l Generelt om gasinstallationer Ibrugtagningstilladelse Litteratur Vaskeri Tørretumbler Beslutningsgrundlag/økonomi Vaskemaskine Beslutningsgrundlag/økonomi Strygerulle l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Catering l Storkomfur l. l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Naturgaskoncept, institutioner, plejehjem o.lign. h:\ \03prman.crp

5 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Ovne Beslutningsgrundlag/økonomi Litteratur Stegeplader l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Friture Beslutningsgrundlag/økonomi Litteratur Kogekedler/kipbare gryder l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Pastakogere l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Kipstegere l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Grill l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Vandbad Beslutningsgrundlag/økonomi Litteratur l O Opvaskemaskine l O.l Beslutningsgrundlag/ økonomi Litteratur Køleskabe Beslutningsgrundlag/økonomi Varme og ventilation l Kraftvarme Beslutningsgrundlag/økonomi Emission fra gasmotorer l. 3 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for gasmotorer Litteratur Naturgaskoncept, institutioner, plejehjem o.lign. h:\713.63\03prman.crp

6 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 3 9 Andet udstyr Bækkenskyliere Strålevanne Pejse Beslutningsgrundlag/økonomi Litteratur BILAG Bilag l: Bilag 2: Nøgledata for Coup de feu Leverandøroversigtsskema Naturgaskoncept, institutioner, plejehjem o.lign. h:\713.63\03prman.crp

7 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 4 O Forord Dansk Gasteknisk Center a/s har for gasselskabernes Fagudvalg 2 (større anlæg) udarbejdet en rapport med titlen "Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign.". Rapporten omhandler mulige gasfyrede processer på en institution og/eller et plejehjem. Vejledningen indeholder tillige en liste over anvendeligt udstyr og leverandører. Endelig angives installationskrav og forskrifter, der skal følges. Projektet er udført med bistand fra en følgegruppe, der gennem projektforløbet har afholdt flere møder. Projektfølgegruppen består af følgende personer: Ole Sundman Dangas Knud Bastholm HNG Carsten Nielsen NGSJ Jørgen K. Nielsen DGB

8 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 5 1 Indledning Kataloget omhandler de processer, der kan gasfyres på en institution og/eller et plejehjem, og materialet indeholder tillige en liste over anvendeligt udstyr og leverandører. Endelig angives installationskrav og forskrifter, der skal følges. Målgruppen for dette materiale er arkitekter, rådgivende ingeniører o.lign., som projekterer sådanne institutioner samt apparatleverandører og gasselskaberne.

9 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 6 2 Resume Rapporten giver en generel orientering om de forskellige brændsler samt deres emissioner. Endvidere gives en markedsbeskrivelse for målgruppen (institutioner, plejehjem m.m.) med fordeling af energiforbrug m.v. Rapporten indeholder en gennemgang af de apparater, der anvendes på institutioner, plejehjem m.m, som også kan være gasforbrugende. Under gennemgang af hvert apparat er angivet, hvilke specielle installationsmæssige krav der stilles, hvis der er sådanne, og der gives en økonomisk sammenligning med et tilsvarende elektrisk apparat. Hvert afsnit afsluttes med en oversigt over de leverandører, der leverer det pågældende gasforbrugende apparat. Kun ca. 7% af plejehjemmene anvender direkte naturgas til opvarmning. Med hensyn til gasforbrugende apparater inden for kategorierne vaskeri og catering er der et meget stort potentiale. For de forskellige apparattyper er det fundet, at der er ca. 50% driftsøkonomisk energibesparelse ved at anvende et gasforbrugende apparat i stedet for et tilsvarende elektrisk. Medtages prisforskellen på de to apparattyper og den anslåede ekstra installations- og vedligeholdesomkostning for det gasforbrugende apparat, har roeromkostningerne for gasapparatet allerede tjent sig ind i løbet af få år på grund af de lavere energiomkostninger. Gasfyrede pejse og strålepaneler (patioheatere) har også her sine fordele, grundet den lave driftsomkostning og den lette effektstyring og vedligeholdelse.

10 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 7 3 Markedsbeskrivelse Der er pr. 15. januar 1992 i alt 1042 pleje- og daghjem i Danmark med døgnpladser /l/. De anvendte energiformer til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand for Danmarks plejehjem er vist i nedenstående skema. Medtaget er også nøgletal for plejehjemmenes energiforbrug. Materialet er hentet fra ref /3/: Markedsandel Nøgletal [%] [kwh/m 2 ] Fyringsolie Naturgas Fjernvarme Tabel 3.1 Af ovenstående tabel 3.l ses, at fjernvarme er den mest anvendte energikilde. Den er opgjort til 83%, hvorimod naturgassen kun tegner sig for 7%, og de resterende 10% er fyringsolie. Hvilken energikilde, der er anvendt til fremstilingen af fjernvarmen, er ikke medtaget. Det gennemsnitlige nøgletal bliver, når man tager hensyn andelen af de forskelige energikilder, 212 kwh1m 2 At nøgletallet for fjernvarme er så meget lavere end for både fyringsolie og naturgas skyldes, at der ikke er rørtab eller nogen forbrændingsvirkningsgrad til stede ved denne aflæsningsform. Der aflæses direkte nettoforbrug og ikke bruttoforbrug. Ved afregningen er der selvfølgelig taget hensyn til dette.

11 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 8 o 3. 1 Arsfordeling af energiforbruget Variationen hen over året af energiforbruget til opvarmning og varmt vand for plejehjem er mere svingende end for almindelige boliger og for mange andre institutionstyper (svømmehal, bibliotek, daginstitution, administrationsbygning, skole). Elforbruget for plejehjem er derimod mere jævnt fordelt og følger samme varation som fx parcelhuse. Nedenstående figur viser et generelt kurveforløb for plejehjem /3/. Arsfordelingstal Plejehjem 20 ~ , Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dee Periode, år l Varme + varmt vand Elektricitet ~Vand Figur Den årlige fordeling af opvarmnings- og varmtvandsforbrug, elforbrug og vandforbrug

12 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Nogle plejehjems specifikke energiforbrug Størrelserne og energiforbrugene for 58 plejehjem i København er vist i nedenstående figur 3. 2.l. Materialet er fra Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniørkontor, ref /2/. l;"' 400 ~ ~ E :c ~ "'-~,..,..." c e' ~ GJ c w o r ~ , -r, ~ o Areal [m 2 ] g....:":. Figur Energiforbrug for 58 plejehjem i København (bruttojorbrug til varme og varmt vand) Figuren viser, at energiforbruget for de enkelte plejehjem varierer typisk fra kwh1m 2

13 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 10 Plejehjem, energiforbrug 58 plejehjem, københavn r , ~ ~ ; e g ~ Q) c: w u ~ T -,......,,, ;,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,;,,,,,,,uooou - ~ -u ~ ~,. ; -.._.,._, ~:... 4,_.:...._.,_... ~ -~ ~ ~ -.. :w't ~-. 0 +~~-~ ~--~-~~--+--~ o Areal [m2) Figur Energiforbrugsfordeling for 58 plejehjem i København (bruttoforbrug til varme og varmt vand) Det typiske forbrug er ca. 200 kwh1m 2 for de små plejehjem, som falder til kwh1m 2 for de største plejehjem. Gennemsnitligt har de 58 plejehjem et energiforbrug på ca. 200 kwh1m 2. I København er der 77 plejehjem og 5186 døgnpladser /11, og dermed gennemsnitligt pladser/institution. Antages de 58 plejehjem fra 121 at være et repræsentativt udvalg af disse, kan arealet i København pr. institutionsplads bestemmes til: 82 m 2 /plads. Dette areal giver på landsplan: m2. Anvendes det landsdækkende nøgletal på 212 kwh1m 2, giver det et årligt energiforbrug på 700 GWh for Danmarks samlede plejehjem.

14 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Apparattyper der kan anvendes af institutioner, plejehjem, o.lign. Vaskeri Anvendelse af naturgas kan finde sted inden for vaskeri, hvor gassen enten kan anvendes direkte eller indirekte ved brug af varmt vand. Vaskemaskine Tørretumbler Strygerulle Catering Inden for catering er der et stort spektrum af gasfyrede apparater, følgende kan nævnes: Storkomfurer med el- eller gasovn Kogeborde Coup de feu Gasovn (komfurovn) Kombisteamer (ovn + steamer) Stegeplader Friturekogere Kogekedler, kogekar Pastakogere Kipstegere Grillapparater Vandbade Af indirekte gasfyrede apparater kan nævnes: Opvaskemaskine

15 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 12 Diverse gasfyrede apparater Af diverse gasfyrede apparater kan nævnes en gasfyret pejs, der med sin flamme giver varme og hygge som en almindelig pejs til træ. En gasfyret pejs er dog lettere at anvende og kan umiddelbart tændes og slukkes, en praktisk ting ved anvendelse i institutioner. Opvarmning og varmtvandsproduktion Gasfyrede kedler til forsyning af en institution med varme og varmt vand er en oplagt mulighed, et eventuelt oliefyret anlæg kan eventuelt konverteres til gasfyring med disse fordele dette indebærer, bl.a. ren forbrænding ingen tanke med brændsel og ingen påfyldning af disse. Varmtvandsopvarmning kan tillige foretages decentralt ved anvendelse af små gasfyrede enheder. Denne løsning kan også bruges, hvis man et sted ønsker en bestemt høj varmtvandstemperatur til et vist formål, og ikke ønsker at hæve varmtvandstemperaturen generelt, med det øgede rørtab dette vil medføre. Dette løsningsprincip kan f.eks. anvendes i visse køkkener, der har et stort varmtvandsforbrug. For større institutioner kan etablering af eget minikraftvarmeanlæg være et attraktivt alternativ med supplerende produktion af el, evt. til eget forbrug. 3.4 Litteratur l Socialstatistik 1993: l 2 Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniørkontor, Oversigt over plejehjem, 05/01/ Energistyringshåndbogen, 1990

16 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 13 4 Energiforhold N edenstående tabel 4.l viser, hvordan miljøet påvirkes af boligopvarmningen og af små apparater generelt ved anvendelse af de forskellige energikilder. I tabellen er emissionsfaktorerne for henholdsvis NOX, so2 og co2 angivet. Værdierne er fra /1/, med anvendelse af følgende virkningsgrader: El 100%, gas 80% og olie 80%. Ved elproduktion er emissionen tillagt hhv. el- og varmedelen i forhold til de producerede energimængder /2/. Tabel 4.1 co NOX [g/kwh] [g/kwh] [g/kwh] El 655 2,3 2,0 Gasolie 266 0,3 0,2 Naturgas 205 o 0,2 Ovenstående tabel 4.1 viser tydeligt, at emissionsfaktorerne for elektriciteten er større end for både gasolie og naturgas. Nedenstående tabel 4.2 viser energipriserne for de forskellige energiformer med data fra /3/ (elpris) og /4/ (gas- og oliepriser). Elektriciteten kan umiddelbart anvendes til opvarmning etc. Gasolie og naturgas derimod skal først afbrændes i en kedel etc. for at kunne udnyttes. Med en antaget gennemsnitlig virkningsgrad på 80% for kedlen er den anvendelige energipris til vandbaseret varme og varmt vand tillige noteret i skemaet

17 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 14 Tabel4.2 Pris' 1 Pris Pris, inkl. Pris, inkl. moms moms varmeproduktion [kr./kwh] [kr/kwh] [kr/kwh] El.. 1 0,780 kr/kwh 0,780 0,975 0,975 Gasolie 3371 kr/m 3 Naturgas'''! 3,75 kr/m 3 0,341 0,426 0,533 0,341 0,426 0,533 ' j.., '") Inkl. energi- og C0 2 -afgift Til rumopvarmning Forbrug O m 3 /år Priserne var gældende d. l. marts Eventuelle rabatter er ikke medtaget. Sammenfattende viser det, at energiprisen for elektricitet er over dobbelt så dyr som prisen for gasolie og naturgas. Selv ved fremstilling af varmt vand og vandbaseret varme er el-prisen ca. det dobbelte, skønt der medtages en kedelvirkningsgrad på 80% for kedel til gasolie og naturgas. Videre i rapporten opgives alle priser ekskl. moms Litteratur l Energi- og miljøoversigt, Projektrapport, november 1994, DGC 2 Dansk Elforsyning, Statistik VVS-danvak, Teknisk Forlag, marts, nr. 4, Prisblad fra HNG, marts 1996

18 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 15 5 Myndighedsforhold 5.1 Generelt om gasinstallationer Vedrørende gasinstallationer er følgende alment gældende: Installation Installationen skal udføres af en autoriseret gasmester. Apparat Gasforbrugende apparater skal være godkendt (CE-mærket) til installationsformålet Godkendelsen omfatter også fabrikantens betjenings- og installationsanvisninger, som skal følges. Gasledning Så vidt muligt skal indføring af gasledning i bygning ske over terræn. På ledningen monteres en hovedhane til afbrydelse af gasforsyningen i nødstilfælde, fx ved ledningsbrud eller brand i bygninger. Materialer Alle rør og komponenter i ledningsanlæg skal være egnede og dokumenterede i henhold til Gasreglementets krav. Rørledningerne i bygninger skal være af stål eller kobber og skal dimensioneres, så gashastigheden og tryktabet i røret ikke overstiger bestemte fastsatte værdier. Opstillingsrum Gasforbrugende apparater må ikke installeres i fælles adgangsvej, forrum og gange i bygninger med flere boligenheder og heller ikke i rum, hvor der findes oplag af brandfarlige væsker eller letantændelige stoffer. Installation må heller ikke forekomme i fugtige eller våde rum. Frisklufttilførsel Åbent forbrændingskammer Opstillingsrum for gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer skal tilføres tilstrækkeligt frisk luft til sikring af den korrekte forbrænding af gassen. Frisklufttilførslen kan ske ved: Friskluftåbning i ydermur fra det fri Frisklufttilførsel i kanal Frisklufttilførsel fra naborum For de forskellige muligheder kræves der en vis åbningsstørrelse/friskluftsvolumenstrøm, som er fastsat efter den indregulerede effekt på det gasforbrugende apparat

19 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 16 Lukket forbrændingskammer For gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer gælder ingen krav til opstillingrummets størrelse, frisklufttilførsel eller rumaftræk. Røgafkast Åbent forbrændingskammer Aftrækssystemet fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer skal tilføres således, at forbrændingsprodukterne bliver ledt til det fri. Der må ikke kunne trænge forbrændingsprodukter i farlig mængde ud i apparatets opstillingsrum, og dette er gældende både under normale og unormale driftsforhold. Dimensioneringen af aftræksrøret skal ske efter fastsatte værdier på baggrund af apparatets nominelle belastning. Aftræksrøret kan tilsluttes til skorsten, aftrækskanal eller ventilationskanal, hvis den nominelle belastning er mindre end eller lig 65 kw (bestemt efter øvre brændværdi). For apparater over 65 kw skal der altid anvendes skorsten. Bestemmelserne for de tre aftrækstyper er nærmere angivet i /11. Lukket forbrændingskammer Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingssystem skal placeres således, at lufttilførslen er tilstrækkelig, og at forbrændingsprodukterne bliver ledt til det fri uden ulempe for beboere og det omgivende miljø. Aftræks- og indsugningssystemet er en del af apparatgodkendelsen og skal installeres som anført i installationsvejledningen. Y deriigere krav er angivet i l 11. Service Alle gasfyrede apparater og deres installation bør efterses med passende intervaller. I forbindelse hermed skal de nødvendige vedligeholdelsesarbejder udføres. For visse apparattyper med åbent aftræk (gennemstrømningsvandvarmere, gennemstrømningskedler og kombikedler) kræves der eftersyn mindst en gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse på gasforbrugende apparater må kun udføres af personer eller virksomheder, der er autoriserede hertil

20 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Ibrugtagningstilladelse N år gasinstallationen er blevet kontrolleret af gasleverandøren, og når eventuelle fejl og mangler er rettet, udfærdiger gasleverandøren en ibrugtagningstilladelse. Gasinstallationen må normalt først tages i brug, når gasleverandørens ibrugtagningstilladelse foreligger. I tilfælde, hvor gasleverandøren skønner det forsvarligt, kan anlæg dog tages i brug, før gasleverandøren har færdigbehandlet installationsrapporten, forudsat at alle afprøvninger er gennemført /3/. Installationsarbejder, herunder indre guleringsoperationer, skal udføres i overensstemmelse med Gasreglementets bestemmelser samt med det af gasleverandøren godkendte projekt. Alle arbejdsoperationer skal udføres af fagligt kvalificeret personale. 5.3 Litteratur l Gasreglementet afsnit A, Danmarks Gasmateriel Prøvning, Juni MF-1000 "Almene forskrifter for gasforbrugende apparater", Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP) 3 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for store gasfyrede anlæg, Danmarks Gasmateriel Prøvning, December

21 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 18 6 Vaskeri Anvendelsen af naturgas i vaskerier er ikke særlig udbredt, skønt der er gode muligheder for det. Vaskerier betegnes som energitunge virksomheder, idet 8-12% af de samlede omkostninger anvendes til energiformål. Fordelingen af energiforbruget er vist grafisk i nedenstående figur 6.l. Det er vurderet l 11, at ca. 34% af den tilførte energi anvendes til tørretumblerne. Til fremstilling af det varme vand til vaskeprocesserne kan anvendes direkte centralt opvarmet eller decentralt opvarmet vand ved hjælp af en gaskedel. Energifordeling, vaskeri Ruller+ øvrige mask. (29 %) k (31 %) Figur 6.1 En typisk fordeling af energiforbruget i et dampforbrugene vaskeri Il l. Fyringstabet er forholdsmæssigt tillagt de enkelte apparattyper. 121 angiver et beregningseksempel for et vaskeri med en kapacitet på kg/år med hhv. el- og naturgasapparater. Eksemplet indeholder følgende processer, med tøjmængden angivet: 100% vaskning, 20% tumbling, 70% rulning og 10% presning. Omregnet til danske kr. ekskl. moms, og med anvendelse af danske energipriser, giver eksemplet følgende resultater: Installationsomkostningerne for gasløsningen er kr større end for elløsningen, men gasløsningen

22 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 19 giver tillige en besparelse på ca. kr årligt. I beregningen er inkluderet energiomkostningerne, vedligeholdesomkostningerne, installationsomkostningerne og merudgiften for de naturgasfyrede apparater. 6.1 Tørretumbler Beslutningsgrundlag/økonomi Effekt, kapacitet A. Beskrivelse af apparattypen Tørretumblerne til institutionsbrug har en maksimal effekt i området kw og har en minimumseffekt på mellem af den maksimale effekt. Derudover er der en enkelt husholdningstørretumbler på markedet, med en effekt på 3 kw. Kapaciteten for tørretumblerne er i området 5-40 kg, med et fyldningsforhold på 1/25 kg/liter. Økonomi-, energi- og miljøforhold Brug af direkte fyrede tørretumblere har vist en besparelse på op til 30% af det samlede energiforbrug i tørretumblerafdelingen, samt en betydelig reduktion af tørretiden. Ved brug af tørreluftens recirkulationsanlæg kan besparelsen andrage ca. 40% i forhold til ingen recirkulation /4/. Indkøbspris Prisen ligger på omkring DKK , ekskl. moms, for en gasfyret tørretumbler med en kapacitet på mellem 8 kg (15 kw) og 13,6 kg (22 kw), afhængigt af mærke, etc. I forhold til en tilsvarende elektrisk tumbler er den gasfyrede op til ca. 20 dyrere i indkøb.

23 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner ~ ~ 'i::' ~ 60 o r----~--~--~ ~ o Anvendelse [Timer] 5000 Figur Økonomisk sammenligning mellem elektrisk og gasfyret tørretumbler Med data og installations- og vedligeholdsomkostninger som nævnt nedenfor viser figur 6.1.1, at meromkostningen ved en gasfyret tørretumbler er tjent ind igen ved sparede brændselsomkostninger efter ca driftstimer, dvs. ca. 1 1 h år ved en brugstid på 8 timer dagligt, 240 dage om året. Pris, tørretumbler, el = DKK Pris, tørretumbler, gas = DKK Effekt, tørretumbler, el = 16,0 kw* 1 Effekt, tørretumbler, gas = 14,7 kw Effekt, motor, el = 0,322 kw 'l Den aktuelle tørretumbler leveres med en elektrisk effekt på hhv. 12, 15 og 18 kw. Der er til sammenligning med gastørretumbleren anvendt en effekt på 16 kw, da de to tørretumblere skal have den samme tørreeffekt, før en direkte sammenligning kan foretages. Virkningsgraden for en elektrisk tørretumbler vurderes til at være 0,6 og 0,55 for en gasdrevet tørretumbler. På baggrund af disse data er den elektriske effekt på 16 kw beregnet.

24 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 21 Driftsøkonomi Drift kr./h Drift + ekstra service kr./h Eltumbler = 10,06 10,82 Gastumbler = 5,02 6,55 baseret på energipriserne side 13. Installationsom- kostninger En installation af en gasfyret tørretumbler er dyrere end en tilsvarende elektrisk. I beregninger er antaget en ekstra installationsomkostning på DKK for en gasfyret tørretumbler i forhold til en elektrisk. Vedligeholde!- sesomkostninger Det antages, at de ekstra vedligeholdelsesomkostninger ved at anvende en gasfyret tørretumbler i forhold til en elektrisk tørretumbler andrager DKK 2.000/år ved en driftstid på 8 gange 200 timer/år. Dette er en ekstra omkostning på DKK l,25/time, som er anvendt i ovenstående beregninger. Levetid Mange tørretumblere leveres både i en elektrisk og en gasfyret udgave. Levetiden for en gasfyret tumbler er mindst den samme som for en tilsvarende elektrisk tumbler. Specielle krav Ingen. Myndighedskrav - Serviceintervaller Kravene er beskrevet under afsnit 5.l. - Installationsforskrifter Kravene er beskrevet under afsnit 5.l. P. Projektering Installation Installationen skal udføres af en autoriseret gasmester. Rør m.m. Gasinstallationen skal udføres med fast rørforbindelse. Frisklufttilførsel Kravene er beskrevet under afsnit 5.l

25 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 22 Aftræk Tørretumblere skal normalt installeres med aftræksrør, der tilsluttes et særskilt aftrækssystem, som udmunder over tag eller på en anden af DGP godkendt måde. Elektriske tørretumblere skal også være tilsluttet et aftrækssystem. For tørretumblere til anvendelse i parcelhuse og eksisterende etagebyggeri er det dog i henhold til Gasreglementet A, afs tilladt at føre aftrækket gennem ydermur, hvis: - tørretumblerens nominelle belastning er mindre end 8 kw - udmundingen følger bestemmelse i pkt. 6.2 vedrørende vandret balanceret aftræk - aftræksrøret er godkendt af DGP Brandmæssige forhold Tøjet er sikret mod overophedning ved driftstermostater, se under specielle sikkerhedskoblinger. Driftstermostater skal være indkoblet i tørreluften. De afbryder brænderen, hvis temperaturen når over en vis temperatur (fx 175 C). Disse termostater er indbygget i tørretumbleren. Specielle sikkerhedskoblinger Service/vedligeholdelse Oplysninger kan erhverves hos den pågældende apparatleverandør.

26 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 23 Apparatoversigt og Leverandørliste (Gældende for tørretumblere med en installeret effekt på under 50kW) Fabrikat Max. Antal kg Leverandør effekt tørt tøj [kw] American Vaskemik A/S AD ,7 7,6 Bøgesvinget Skovlunde Tlf Fax AD ,7 10,5 AD ,4 AD ,9 AD ,8 13,9 super AD *17,6 2*9,5 AD *19,8 2 * 11,4 AD ,7 Electralux Electralux W as- Wascator A/S cator/ny- 12,18 8 Roskildevej 527 borg 2605 Brøndby TT 200 Tlf Fax TT TT TT TT

27 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 24 Fabrikat Max. Antal kg Leverandør effekt tørt tøj [kw] Fag o r Fagor ApS S/G ,5 Ringkøbing Aalborg Ø Tlf Fax S/G ,9 Huebsch Boissevain R.E. A/S Loadstar III 19,7 13,6 Østre Pennehavevej 1 D Postboks Rungsted Kyst Tlf Fax Mi el e Miele A/S T5200, 15 8 Erhvervsvej 2 T Glostrup Tlf Fax T5250, T6250 T5350, T6350 White Gazeleo Knight 3,0 5 Greve Strandvej 123 BG Greve Tlf Fax F. Referencer Kontakt Deres regionale gasselskab eller en af apparatleverandøreme.

28 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Vaskemaskine Beslutningsgrundlag/økonomi A. Beskrivelse af apparattypen Der er p. t. ingen godkendte gasfyrede vaskemaskiner på det danske marked. Vaskemaskiner både med og uden centrifuge er på markedet fx i Tyskland, bl.a. fabrikaterne Miele, Zanker og Electrolux. Visse rent eldrevne vaskemaskiner kan tilsluttes varmt vand og bliver, hvis det varme vand produceres i en gaskedel eller lignende, indirekte gasfyret. Det vurderes, at fremtiden for vaskemaskiner i denne størrelse til institutioner ikke er til gasfyrede vaskemaskiner, men derimod maskiner der både kan tilsluttes koldt og varmt vand. Disse vaskemaskiner, hvor vandet opvarmes decentralt, kan give en økonomisk besparelse, og anses derfor at være fremtiden. Effekt, kapacitet Vaskemaskiner med tilslutning for både koldt og varmt vand leveres i forskellige størrelser med følgende kapaciteter og effekter: Fuldautomatisk vaskemaskine * Kapacitet til 32 kg Effekt kw Vaskemaskine med centrifuge Kapacitet til 30 kg Effekt 10,6-31,5 kw Ref. /2/ Økonomi-, energi- og miljøforhold For at det økonomisk skal være en fordel at anvende varmt vand til en vaskemaskine skal følgende klarlægges: Hvis maskinen normalt anvender både koldt og varmt vand, eller en blandingstemperatur deraf, er det mest fordelagtigt, at vaskemaskinen både kan tilsluttes varmt og koldt vand samtidigt, således at vaskemaskinen ikke kun anvender varmt vand gennem hele processen. Hvis vaskemaskinen kun kan tilsluttes varmt eller koldt vand, og normalt også anvender koldt vand til en del af vaskeprocessen, må

29 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 26 en økonomisk vurdering afgøre, om en varmtvandstilslutning er fordelagtig. Anvendelse af udelukkende varmt vand giver dog generelt et dårligt vaskeresultat. En central varmtvandsopvarmning kan have følgende ulemper i forhold til en decentral opvarmning af vandet: Eventuelt en lang varmtvandsledning. Eventuelt nødvendigt med cirkulation af varmt vand for at sikre, at der straks er varmt vand ved behov. Hvis en vaskemaskine vasker med vandtemperaturer på op til C, kræver det, at varmtvandstilslutningen har mindst samme temperatur. Denne høje temperatur kan give et relativt større rørtab. Sammenligning mellem vaskemaskine med koldtvandstilslutning og en med tilslutning for både koldt og varmt vand: Vaskemaskinen forsynes med det varme vand fra en lille særskilt decentral kedel (villakedel) tilkoblet en varmtvandsbeholder med passende størrelse fx 120 liter. I regneeksemplet vaskes der på årsbasis kg tøj, med en fordeling på 60 % kogevask (95 C) 20 % kogevask (60 C) 20 % kogevask (30 C) Ifølge /2/ giver dette et gennemsnitligt energiforbrug på O, 76 kwh/kg tøj. /2/ angiver tillige, at virkningsgraden er 0,9 for en vaskemaskine med elektrisk opvarmning og O, 7 med direkte gasopvarmet. Antages at virkningsgraden tillige er O, 7 for det decentrale løsningsprincip, giver det følgende værdier for brændselsudgifterne til varmtvandsproduktionen med anvendelse af de angivne energipriser fra side 13. el gas, indirekte 0,659 kr./kg tøj 0,370 kr./kg tøj

30 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 27 Dette giver en årlig omkostning for varmeforsyningen til de to løsningssystemer på: el gas, indirekte kr./år kr./år Det antages, at denne varmtvandsproduktionsenhed koster kr. inkl. installation, og at de to vaskemaskiner har samme pris. Der kan være tale om en eller flere vaskemaskine tilkoblet den samme decentrale kedel. Vedligeholdesomkostningerne for gaskedelen antages at være 500 kr./år. Disse ekstra omkostninger for det gasbaserede løsningsprincip er med disse data tjent ind igen på grund af de lavere brændselsudgifter i løbet af ca. 3 år. Ovenstående er bestemt ud fra, at der ikke anvendes varmeveksling mellem det varme afkastvand og det kolde indkomne vand til vaskeprocessen. Vasketiden forkortes ved at anvende varmt vand, og dette kan eventuelt betyde en reduktion i antallet af maskiner. Indkøbspris Prisca. kr ,-/ekskl. moms pr. kg tøjkapacitet. Dvs. en 6 kg vaskemaskine koster ca. kr For nærmere data kontakt Deres apparatleverandør. Installationsom- Er meget afhængig af opstillingssted, kontakt Deres regionale gasselkastninger skabe eller apparatleverandøren. Levetid Gasfyrede apparater har generelt samme levetid som tilsvarned eelektriske apparater. Kontakt apparatleverandøren for yderligere oplysninger. Specielle krav Ingen. Myndighedskrav - Serviceintervaller Kravene er beskrevet under afsnit Installationsforskrifter Kravene er beskrevet under afsnit 5.l.

31 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 28 P. Projektering Installation Installationen skal udføres af en autoriseret gasmester. Rør m.m. Gasinstallationen skal udføres med fast rørforbindelse. Frisklufttilførsel Kravene er beskrevet under afsnit 5.1. Aftræk Kravene er beskrevet under afsnit 5.1. Brandmæssige forhold Ingen data. Specielle sikker- hedsko b linger Ingen. Service/vedlige- holdeise Oplysninger kan erhverves hos den pågældende apparatleverandør. Leverandørliste Vaskemaskiner med tilslutning for både koldt og varmt vand. Fabrikat Kapacitet (max. kg tørt tøj) Leverandør Mi el e 4,5-19kg Miele A/S Erhvervsvej Glostrup TI f Fax ?? 8-50 kg Vaskemik A/S Bøgesvinget Skovlunde Tlf Fax F. Referencer Kontakt Deres regionale gasselskab, eller en af apparatleverandøreme. (Ingen installationer i Danmark)

32 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Strygerulle Beslutningsgrundlag/økonomi A. Beskrivelse af apparattypen Der er forskellige typer af gasfyrede strygeruller på det danske marked, og en kort beskrivelse er angivet nedenfor. På det tyske marked er der bl.a. strygeruller af fabrikaterne Miele, Cordes og Electralux i handelen. Mulderuller: Har en beklædt valse, der roterer i en blankpoleret muldeskål. Håndruller: Har en blankpoleret valse, der delvis er omsluttet af strygebånd i NOMEX. Effekt, kapacitet Strygeruller med flg. kapacitet leveres til det danske marked: Mulderuller Kapacitet 1 l kg/h Effekt kw Båndruller Kapacitet2l kg/h Effekt Linned med 50% restfu g ti g hed /5/ Zl Linned med 50% restfugtighed /6/ kw Indkøbspris Kontakt apparatleverandøren. Installationsomkostninger Er meget afhængig af opstillingssted, kontakt Deres regionale gasselskab eller apparatleverandøren. Levetid Gasfyrede apparater har generelt samme levetid som tilsvarende elektriske apparater. Kontakt apparatleverandøren for yderligere oplysninger. Specielle krav Ingen.

33 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 30 Myndighedskrav - Serviceintervaller Kravene er beskrevet under afsnit 5.l. - Installationsforskrifter Kravene er beskrevet under afsnit 5.l. P. Projektering Installation Installationen skal udføres af en autoriseret gasmester. Rør m.m. Gasinstallationen skal udføres med fast rørforbindelse. Frisklufttilførsel Kravene er beskrevet under afsnit 5.1. Aftræk Kravene er beskrevete under afsnit 5.1. Brandroressige forhold Ingen data. Specielle sikkerhedskoblinger Ingen. Service/vedlige- holdeise Oplysninger kan fås hos den pågældende apparatleverandør.k Leverandørliste Mulderuller Fabrikat Effekt, Leverandør valsediameter, valselængde Mench kw Vaskemik A/S 510, 660 mm Bøgesvinget mm 2740 Skovlunde Tlf Fax

34 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 31 Båndruller Fabrikat Effekt, Leverandør valsediameter, valselængde K a an kw Vaskemik A /S mm Bøgesvinget mm 2740 Skovlunde Tlf Fax F. Referencer Kontakt Deres regionale gasselskab eller en af apparatleverandørerne.

35 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner Litteratur l Dansk Vaskeri Forening Brancheenergi-analyse, oktober "Erdgas in Waschereien" Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e. V. (BGW) 3 Gasreglementets afsnit B-22 "Retningslinier for aftrækssystemer for større gasfyrede varmeanlæg" 4 Energi og procesoptimering på industrielle tørretumblere ved anvendelse af direkte n-gasfyring som erstatning for eksisterende dampvarmeflade, fase 2 Eyvind Lindegaard Andersen, John Weinreich Energiministeriets projekt nr Dansk Beklædnings og Textilinstitut, Maskin og energisektionen. 5 Brochure: "MENCH satellitte flatwork ironer - return feed model" 6 Brochure: "Kaan, Drying iraners"

36 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 33 7 Catering N a turgas bliver til dels anvendt i storkøkkener, specielt til komfurer. Det er dog muligt udelukkende at anvende gasfyrede apparater i catering sektoren. De gasfyrede apparater leveres i mange forskellige størrelser, hvorved det er muligt for såvel et mindre som et stort institutionskøkken, at vælge passende komponenter til køkkenet. I et institutionskøkken kan elforbruget til tilberedning af en dagkost variere mellem l og 3 kwh afhængig af det samlede antal dagskoster, der skal produceres. Elektricitetsforbruget for et køkken udelukkende med elektriske apparater (=energiforbruget) er fordelt som vist på nedenstående figur l 11. Ventilation (1 Varmholdningsudstyr (5%) og fryseanlæg (25%) Figur 7.1 En typisk fordeling af energiforbruget for et institutionskøkken l 11 angiver, at man i et typisk institutionskøkken med et årligt elforbrug på ca kwh kan nedsætte elforbruget med ca kwh, dvs. energiforbruget kan komme ned på ca kwh ved brug af energibesparende vaner. Energiomkostningen for dette køkken vil beløbe sig til kr. (elpris 0,780 kr./kwh). Havde man i stedet et køkken med gasforbrugende apparater, og antages det, at 50% af energiforbruget kan omlægges til gas, giver det er en årlig energiomkostning på kr. (elpris: 0,780 kr./kwh, gaspris: 0,375 kr./kwh). Der er tillige medregnet, at energiforbruget for de

37 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 34 gasforbrugende apparater er ca. 15% højere end for de elektriske apparater, hvor procentsatsen er bestemt ud fra /2/. Et storkøkken med gasforbrugende apparater kan dermed reducere energiarnkostninger med ca. 22 %. Sammenfattende er energiomkostningerne vist i nedenstående tabel: Storkøkken Eldrift Gasdrift' kwh/år kr./år kr./år Besparelse, gasdrift kr./år (- 22%) 50% af energiforbruget er omlagt til gasforbrug, og med 15% ekstra energiforbrug til de gasforbrugende apparater Storkomfur Beslutningsgrundlag/økonomi A. Beskrivelse af apparattypen Denne apparattype kan opdeles i 3 forskellige typer: l) Kogeborde ( - komfur uden ovn) leveres med forskelligt antal kogeplader (brændere). Antal DGP-godkendelser: 13 Antal typebetegnelser: 43

38 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 35 Fig Skitse af kogebord 161 2) Komfurer laves med forskelligt antal kogeplader (brændere), og er enten med elektrisk eller gasovn. Der er pt. 7 DGP-godkendelser (der dækker i alt 19 typebetegnelser) for storkomfurer med elovne og 12 DGP-godkendelser (30 modeller) for storkomfurer med gasovne.

39 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 36 Fig Skitse af komfur 161 3) Coup de feu kan sidestilles med komfurer, dog er der i stedet for kogeblus en eller to store plane kogeplader, hvor effekten varierer alt efter placeringen på pladen. Coup de feu både med og uden ovn er medtaget her.

40 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 37 Fig Skitse af coup de feu /61 Effekt, kapacitet Kogeborde 9,3-48,9 kw (maksimal effekt) Komfurer med elovn Komfurer med gasovn 16,8-40,8 kw (maksimal effekt) 24,3-77,2 kw (maksimal effekt) En Coup de feu leveres i mange forskellige versioner, lige fra et apparat med en glødeplade alene, op til to gasblus monteret, og med en el- eller gasovn. Coup de feu Coup de feu (glødeplade alene) 5-31 kw (maksimal effekt) 5-15,4 kw

41 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 38 Økonomi-, energi- og miljøforhold Nedenstående forhold giver et gaskomfur en fordel i forhold til et elektrisk: Gas koster betydeligt mindre end el. Gasblussene er kun tændt, når de bruges. Dette giver både en energibesparelse og et mere behageligt klima i køkkenet. Gasblussene kan reguleres op og ned fra det ene sekund til det andet. Det giver bedre resultater og større fleksibilitet. I /3/ er angivet en sammenligning af udgifter ved forskellige komfurtyper. Data herfra er vist i nedenstående figur. Tr.clltlonelt brugt elkomfur Korrekt brugt elkomfur Figur Sammenligning af udgifter, forskellige komfurtyper 131 Figuren viser en stor spredning mellem de forskellige elektriske komfurer, og hvordan disse anvendes. Anvendelse af et gaskomfur er dog angivet til at have den laveste udgift. Indkøbspris Prisen afhænger meget af størrelsen. For nærmere data kontakt Deres apparatleverandør.

42 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 39 Installationsomkostninger Er meget afhængig af opstillingssted. Kontakt Deres regional gasselskab eller apparatleverandøren. Levetid Gasfyrede apparater har generelt samme levetid som tilsvarende elektriske apparater. Kontakt apparatleverandøren for yderligere oplysninger. Specielle krav Ved installering af komfurer, koge- og stegeudstyr til storkøkkenbrug kræves mekanisk udsugning. Komfurer og kogeapparater til husholdningsbrug kan installeres uden aftræk. Ved nyinstallationer med gaskomfurer til husholdningsbrug i nybyggeri skal der over gaskomfuret være monteret en emhætte med mekanisk udsugning. Punktudsugninger anbragt i bordplader eller lignende skal overalt have en afstand på 40 cm til det gasforbrugende apparat. Ifølge Gasreglementets afsnit C-2 skal nye gaskomfurer være forsynet med flammeovervågning. Installation af hidtil godkendte gaskomfurer uden flammeovervågning vil være tilladt indtil 31. december Ved gaskomfurer og kogeapparater skal afstanden fra brænderkant til ubeskyttet brændbart materiale, som befinder sig over komfurpladens niveau, være mindst 0,2 m. Kogeapparater skal være anbragt på underlag af ubrændbart materiale, så der er mindst 0,2 m afstand i alle retninger fra brænderkant til ubeskyttet, brændbart materiale. Hvor der over gaskomfuret er placeret en emhætte, skal der mindst være en fri afstand på 0,5 m fra brænderkant til undersiden af emhætten /4/.

43 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 40 Myndighedskrav - Serviceintervaller Kravene er beskrevet under afsnit 5.l. - Installationsforskrifter Kravene er beskrevet under afsnit 5.1. P. Projektering Installation Installationen skal udføres af en autoriseret gasmester. Rør m.m. Gasinstallationen skal udføres med en fast rørforbindelse. En fast montering af apparatet betyder, at der ikke kan ske en forskydeise imellem den faste gastilslutning og apparatet selv, der evt. kunne forskubbe sig under rengøring mv. Frisklufttilførsel Kravene er beskrevet under afsnit 5.1. Aftræk Kravene er beskrevet under afsnit 5.1. Brandmæssige forhold Ingen data. Specielle sik- kerhedskoblinger Ingen. Service/vedlige- holdel se Oplysninger kan fås hos den pågældende apparatleverandør.

44 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 41 Leverandørliste Kogeborde Fabrikat Max effekt, Leverandør antal gasblus Arnbach 9,1-36,4 kw bent brandt as Dalsagervej Egå Tlf: Fax: Angelo Po 1 O, 1-35,6 kw Sean-service & installation A/S 1-6 Vandtårnsvej Søborg Tlf: Emmepi 8,1-30,2 kw DKI A/S Fax: Hotel & Restaurant 2-6 Mårkærvej Tåstrup Tlf: Fax: FAGOR 9,3-74 kw FAGOR ApS Ringkøbingvej Aalborg Øst Tlf: Fax: Hamlet 26,1-30,6 kw Hamlet Storkøkkener Fabriksvej 19? 3000 Helsingør Tlf: Fax: Kiippersbusch/- 12,2-24,8 kw KEN/Hallum Storkøkken A/S Krefft Samuel Morses Vej Postboks Århus N Tlf: Fax:

45 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 42 Fabrikat Max effekt, Leverandør antal gasblus MARENO 9,1-39,2 kw bent brandt as Dalsagervej Egå Tlf: Fax: Olis Sri 6,5-45 kw Serkel Storkøkken Seanvægt Nordie A/S 2-8 Baldersbuen Hedehusene Tlf: Fax: Vesta 9,1-19,6 kw FiBeMa Catering Udstyr ApS 2-8 Kødboderne København V Tlf: Fax: Zanussi 5,1-41,8kW Zanussi Gastronik Storkøkken A/S 2-6 Johann Gutenbergs Vej 8-1 O 8200 Århus N Tlf: Fax: F. Referencer Kontakt Deres regionale gasselskab eller en af apparatleverandørerne.

46 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 43 Leverandørliste Storkomfurer med gasovn Fabrikat Max effekt, Leverandør antal gasblus Angelo Po 26,2-62,8 kw Sean-service & installation A/S 2-8 Vandtårnsvej Søborg Tlf: Fax: Arnbach 24,1-34,5 kw bent brandt as Dalsagervej Egå Tlf: Fax: Emmepi 28,8-57,7 kw DKI A/S Hotel & Restaurant 4-8 Mårkærvej Tåstrup Tlf: Fax: FAGOR 17-77,2 kw FAGOR ApS Ringkøbingvej Aalborg Øst Tlf: Fax: Kuppersbusch/- 24,3-33,3 kw KEN/Hallum Storkøkken a/s Krefft Samuel Morses Vej Postboks Århus N Tlf: Fax: MARENO 23,2-53,2 kw bendt brandt as Dalsagervej E gå Tlf: Fax:

47 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 44 Fabrikat Max effekt, Leverandør antal gasblus Olis Sri kw Berkel Storkøkken Seanvægt Nordie A/S 4-8 Baldersbuen Hedehusene Tlf: Fax: Vesta 28,2-58,5 kw FiBeMa Catering Udstyr ApS 4-8 Kødboderne København V Tlf: Fax: Zanussi 21,7-58,2 kw Zanussi Gastronik Johann Gutenbergs Vej o 8200 Arhus N Tlf: Fax:

48 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 45 Leverandørliste Storkomfurer med elovn Fabrikat Max effekt, Leverandør antal gasblus Arnbach 18,2-48,2 kw bent brandt as Dalsagervej Egå Tlf: Fax: Angelo Po 20,2-23,4 kw Sean-service & installation A/S 4 Vandtårnsvej Søborg Tlf: Fax: Emmepi 20,3-40,7 kw DKI A/S Hotel & Restaurant 4-8 Mårkærvej Tåstrup Tlf: Fax: KOppersbusch/- 12,2-24,8 kw KEN/Hallum Storkøkken a/s Krefft Samuel Morses Vej Århus N Tlf: Fax: MARENO 18,2-30,1 kw bent brandt as Dalsagervej Egå Tlf: Fax: Olis srl 22,6-45,2 kw Serkel Storkøkken Seanvægt Nordie A/S 4-8 Baldersbuen Hedehusene Tlf: Fax:

49 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 46 Fabrikat Max effekt, Leverandør antal gasblus Zanussi 17,6-26,2 kw Zanussi Gastronik Storkøkken A/S 4-6 Johann Gutenbergs Vej 8-1 O 8200 Århus N Tlf: Fax: Leverandørliste Coup de feu Skema med nøgledata for de forskellige apparater er vist i bilag l Fabrikat Max effekt Leverandør Ambach 12-27,6 kw bent brandt Dalsagervej Egå Tlf Fax Angelo Po 15 kw Sean-service & installation A/S Vandtårnsvej Søborg Tlf Fax Emmepi 20 kw DKI A/S Hotel & Restaurant Mårkærvej Tåstrup Tlf Fax Fagor 12,8-22,1 kw Fagor ApS Ringkøbing Aalborg Ø Tlf Fax

50 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 47 Fabrikat Max effekt Leverandør Kuppersbusch/- 8,5-25,6 kw KEN/Hallum Storkøkken a/s Krefft Samuel Morses Vej Århus N Tlf Fax MARENO 9-23,1 kw bent brandt as Dalsagervej E gå Tlf: Fax: Olis sir 13,4-31 kw Berkel Storkøkken Seanvægt Nordie A/S Baldersbuen Hedehusene Tlf: Fax: Zanussi 5-30 kw Zanussi Gastronik Storkøkken A/S Johann Gutenbergs Vej 8-1 O 8200 Århus N Tlf: Fax: F. Referencer Kontakt Deres regionale gasselskab eller en af apparatleverandørerne Litteratur l Energirådgivning, Storkøkkener. Danske Elværkers Forening December Erdgas fur Gastronamie und Gemeinschaftsverpflegung. Bonn. Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, BGW. 3 Energirådgivning, Restaurant, Danske Elværkers Forening 4 Gasreglementets afsnit A, Danmarks Gasmateriel Prøvning, Juni 1991, rev. l, l. marts 1993

51 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 48 5 Gasreglementet C, Danmarks Gasmateriel Prøvning 6 A Student's Guide to Gas Catering, British Gas, March Ovne Beslutningsgrundlag/økonomi A. Beskrivelse af apparattypen Denne apparatgruppe kan opdeles i to: l. Almindelig ovn (svarende til en komfurovn i bygning og størrelse) 2. Konvektionsovn evt. med fordamper eller steamer indbygget Vedr. l: Denne ovntype har samme faciliteter som en ovn i et komfur, den kan dog placeres i en mere gunstig højde over gulvet. Vedr. 2: Denne ovntype er større og kan have flere faciliteter. Med en ovn indeholdende en steamer, er der angivet, at man med denne ovntype kan: stege grille gratinere bage optø toaste brune dampe blanchere pochere udbløde genopvarme

52 DGC-Projekteringsvejledning, institutioner 49 Effekt, kapacitet Ovn, almindelig Ovn, konvektions S kw 8,5-58 kw (maksimal effekt) Vedrørende combi-steamer: I /2/ er angivet en sammenligning af energiforbruget ved forskellige behandlinger af kød. Data herfra er vist i nedenstående figur (elapparater). Værdierne er omregnet gældende for gasforbrugende apparater ved anvendelse af virkningsgrader for de forskellige apparattyper, både for el- og gasapparaterne /3/. Værdierne heraf er tillige vist i figur Kippande Stegepande Konvektionsovn Combiateamer ] El-app. - Gas-app. Figur Energiforbrug ved forskellige behandlinger Ovenstående viser, at en Combi-steamer har det laveste energiforbrug ved tilberedning af kød, og at de gasforbrugende apparater har et lidt større energiforbrug end de elforbrugende apparater. Medregnes også energiprisen, hvor elektricitet koster ca. det dobbelte af gas, kan det tydeligt ses, at driftsøkonomien for alle de ovenstående apparater er bedst for det gasforbrugende apparat.

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner Projekt nr. 2008-05 Titel: Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme Udført af: Teknologisk Institut Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

Læs mere

Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren

Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Energistyrelsen 1996 Indhold Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Udgivet af MILJØ-OG

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Naturgas til større varmepumper. Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997

Naturgas til større varmepumper. Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997 Naturgas til større varmepumper Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997 N a turgas til større varmepumper Teknisk note nr. 1/1997 Allan Laursen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1997 Titel Rapport kategori

Læs mere

Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri

Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri Delrapport 1 Karakterisering og teknisk konverteringspotentiale Kunderapport Oktober 2013 Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri,

Læs mere

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Rene Thiemke Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 Titel Rapport

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006

Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006 Henrik Tommerup Svend Svendsen Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-03 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG

KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG Analyser og forslag til design Stoker T1H T1L M1 T3H M3 160 l T4H 500 l M2 T2H T3L T2L M4 T4L ENERGY SUPPLY TRANSFER, STORAGE, CONTROL AND DISTRIBUTION LOAD December

Læs mere

Installationsvejledning for biobrændselskedler

Installationsvejledning for biobrændselskedler Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr. 51161/98-0069 Oktober 2000 Energi Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr.

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Statoil ind på det danske gasmarked

Statoil ind på det danske gasmarked Nr. 2 april 2003 92. årgang Temamøde om energimarkedet Dansk Gas Forening og Dansk Energi Brancheforening samlede 19. marts ca. 100 deltagere til et fælles temamøde om åbningen af det danske gasog energimarked.

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

EnergiMidt - 2004. vejen til en lavere elregning

EnergiMidt - 2004. vejen til en lavere elregning EnergiMidt - 2004 vejen til en lavere elregning INDHOLD Skær toppen af elregningen 3 Elforbrug i boligen 4 Køkken Køl og frys 6 Kogeplade 8 Ovn 10 Mikrobølgeovn og mikrokombiovn 12 Emhætte 13 Småapparater

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere