Du er velkommen på Energistyrelsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens"

Transkript

1

2 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 28 4 Produktion af primær energi 5 Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du energistatistikken i en langt mere detaljeret udgave end den her publicerede. Den samlede energistatistik med tabeller og tidsserier om energiforbrug, emissioner og beregningsforudsætninger for perioden findes også under Energi i tal og kort og er lige til at downloade. Desuden findes der beskrivelser af metoder og foretagne revisioner. Energi i tal og kort indeholder en database, som gør det muligt at designe tabeller og grafer efter eget ønske. Talgrundlaget for samtlige figurer i den trykte udgave samt en powerpoint præsentation (.ppt) af figurerne findes også på hjemmesiden. Vedvarende energi El og fjernvarme Forbrugsoversigt 28 Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug Transport Produktionserhverv Handels- og serviceerhverv Husholdninger Emissioner af CO 2 og andre drivhusgasser Fremskrivning af energiforbrug Energi og økonomi Energipriser Internationale forhold Begreber og definitioner 55 Nøgletal og energistatistikkens forudsætninger 58 Energistatistik 28 Udgivet i september 29 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: , Fax , Internet Design og produktion: Energistyrelsen (Danuta Kestenbaum) Tryk: Vester Kopi as Oplag 3 5 ISBN ISBN www ISSN Spørgsmål angående metode og beregning kan rettes til Energistyrelsen, Statistiksektionen, Tlf.: eller Publikationen kan bestilles i Energistyrelsens netboghandel eller DBK Logistik Service på tlf.: Energistyrelsen er en institution under Klima- og Energiministeriet. Publikationen kan citeres med kildeangivelse. 2

3 HURTIGT OVERBLIK Fald i energiforbrug og CO 2 -udledning i 28 Det faktiske energiforbrug Det faktiske energiforbrug faldt 2,2% fra 862 i 27 til 844 i 28. Faldet skyldes både et skift fra nettoeksport til nettoimport af el, der har medført et fald i de danske kraftværkers brændselsforbrug og et fald i det endelige energiforbrug. Det samlede fald i forbruget dækker over faldende forbrug af olie og kul, mens forbruget af vedvarende energi og naturgas er vokset svagt. Det korrigerede energiforbrug Energistyrelsen opgør udover det faktiske energiforbrug et korrigeret bruttoenergiforbrug, hvor der korrigeres for brændsel knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet med den korrigerede opgørelse er at få et billede af de underliggende tendenser i udviklingen. Det korrigerede bruttoenergiforbrug faldt i 28 med 1,1% til 864 mod 873 i 27. Sammenholdt med et fald i den økonomiske aktivitet målt ved BNP på 1,2% indebærer det en lille forringelse af energieffektiviteten i 28. Dette anfægter dog ikke det langsigtede billede. I forhold til 199 er det korrigerede bruttoenergiforbrug steget med 5,4%. I samme periode er BNP i faste priser vokset 42,7%. Dermed krævede hver BNP-enhed i 28 26% mindre energi end i 199. Opgjort efter EU s metode steg andelen af vedvarende energi fra 18,2% til 18,7%. Produktionen af el baseret på vedvarende energi udgjorde i 28 26,7% af den indenlandske elforsyning. Heraf bidrog vindkraft med 18,3%. I forhold til de tilsvarende opgørelser i Energistatistik 27 er der dog tale om en lille nedgang i såvel andelen af vedvarende energi i alt som andelen af el baseret på vedvarende energi. Dette skyldes især en ændret vurdering af den bionedbrydelige andel i affald, som har betydet en nedjustering af den historiske og nuværende opgørelse af forbruget af vedvarende energi. Fald i CO 2 fra energiforbrug og samlet udledning af drivhusgasser De faktiske CO 2 -udledninger fra energiforbruget faldt i 28 med 5,5%. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO 2 -udledningerne med 2,1% i 28 til. Siden 199 er de korrigerede danske CO 2 -udledninger fra energiforbrug faldet med 15,3% En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 27 til 28 på 4,3% og et samlet fald i forhold til basisåret på 7,2%. Energiforbruget på de enkelte forbrugsområder Energiforbrug til transport faldt i 28 med 1,2% i forhold til året før. Produktionserhvervenes energiforbrug faldt i 28 med 2,4% i forhold til året før, mens forbruget i handels- og serviceerhverv steg,6%. Husholdningernes energiforbrug faldt i 28 1,1%. Energiproduktion og selvforsyningsgrad Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 1,6% i 28 til Det skyldes et fald i olieproduktionen på 7,5%, hvorimod produktionen af naturgas steg 9,1%. Danmark var i 28 det eneste land i EU, som var selvforsynende med energi. Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 28 13%, hvilket er uændret i forhold til 27. Det betyder, at energiproduktionen var 3% højere end energiforbruget. Store nettovalutaindtægter Danmark havde i 28 igen et stort, men faldende, overskud på udenrigshandlen med energivarer. Overskuddet var 22,1 mia. kr. mod 25,8 mia. kr. i 27. Eksporten af energiteknologi og -udstyr voksede til 64, mia. kr. i 28 mod 54, mia. kr. i 27. Eksporten af energiprodukter og -udstyr, herunder ikke mindst vindmøller, udgør en stadigt stigende andel af Danmarks samlede vareeksport. Andelen var 1,8% i 27 mod 9,7% året før. 1 Faktiske energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug '95 ' '5 '8 Faktisk forbrug Korrigeret forbrug 3

4 ENERGIBALANCE 28 Energibalance 28 I alt Råolie og halvfabrikata Olieprodukter Naturgas Kul og koks Affald, ikke bionedbrydeligt Vedvarende energi El Fjernvarme Bygas Direkte energiindhold [TJ] Energiforbrug i alt Primær produktion Genbrug Import Eksport Grænsehandel Udenrigs bunkring Lagertræk Statistisk difference Energisektor Udvinding og forgasning Raffinaderiproduktion Forbrug ved raffinaderiprod Forbrug ved distribution Konverteringssektor Centrale anlæg Vindmøller og vandkraftsanlæg Decentrale anlæg Fjernvarmeanlæg Sekundære producenter Bygasværker Egetforbrug ved produktion Distributionstab m.m Endeligt energiforbrug Ikke energiformål Transport Produktionserhverv Handels- og serviceerhverv Husholdninger Anm. Energibalancen giver et samlet overblik over forsyning, konvertering og forbrug af energi. En mere detaljeret opgørelse af tilgang (sorte tal) og afgang (røde tal) af de enkelte energivarer findes i tabellen Energiforsyning og forbrug 28 Selvforsyningsgrad 25% 2% 15% 1% 5% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Energi i alt Olie Selvforsyningsgraden er opgjort som produktion af primær energi sat i forhold til klimakorrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningen med olie opgøres som produktion af råolie sat i forhold til den del af bruttoenergiforbruget, der udgøres af olie. Danmark blev i 1997 for første gang i nyere tid selvforsynende med energi. I 28 var selvforsyningsgraden 13% mod 52% i 199 og kun 5% i 198. Selvforsyningsgraden toppede i 24 med 156%. Danmark har siden 1993 været mere end selvforsynende med olie, hvilket giver sig udslag i en årlig nettoeksport. I 28 var selvforsyningsgraden for olie 177%. Selvforsyningsgraden for olie toppede ligeledes i 24 og er faldet de seneste fire år. 4

5 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Produktion af primær energi Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'8 Produktion i alt % Råolie % Naturgas % Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Produktion og forbrug af vedvarende energi Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'8 Produktion af vedvarende energi % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft % Geotermi % Biomasse % - Halm % - Skovflis % - Brænde % - Træpiller % - Træaffald % - Affald, bionedbrydeligt % - Bioolie % Biogas % Biodiesel Varmepumper % Import af vedvarende energi Brænde Skovflis Træpiller Bioethanol Biodiesel Eksport af vedvarende energi Biodiesel Forbrug af vedvarende energi % 5

6 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Primær energiproduktion '85 '9 '95 ' '5 '8 Råolie Naturgas Vedvarende energi m.m. Ved primær energi forstås råolie, naturgas, vedvarende energi (herunder bionedbrydeligt affald) og ikke bionedbrydeligt affald. Produktionen af primær energi er vokset stærkt siden 198, hvor produktionen af vedvarende energi var dominerende. Råolieproduktionen har været jævnt stigende indtil 24, hvorefter der er indtrådt et fald, mens produktionen af naturgas tog fart fra I 28 var produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. (inkl. ikke bionedbrydeligt affald) 1119 mod 425 i 199 og 4 i 198. I forhold til 27 faldt produktionen 1,6%. I 28 faldt produktionen af råolie med 7,5% mens naturgasproduktionen steg 9,1%. Produktionen af vedvarende energi m.m. faldt i 28 med,8%. Olie- og gasreserver 3 2 Reserverne af råolie og naturgas er opgjort som de mængder, der inden for en overordnet økonomisk ramme kan indvindes med kendt teknologi. Reserverne revurderes løbende i takt med nye fund og ændringer i beregningsforudsætningerne. Således er råoliereserven i dag vurderet højere end i 199 uanset en betydelig produktion siden da De samlede reserver af råolie og naturgas er pr. ultimo 28 opgjort til henholdsvis 2 mio. m 3 og 17 mia. Nm 3 svarende til 12 års råolieproduktion og 11 års naturgasproduktion med en aktivitet på 28-niveau. Kilde: Danmarks olie- og gasproduktion 28. Råolie, mio. m 3 Naturgas, mia. Nm 3 Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen Udvindingen af råolie og naturgas er ledsaget af et forbrug af naturgas til produktion og ilandføring. I 28 var forbruget 27,7 svarende til 16,1% af det samlede naturgasforbrug i Danmark. I 27 var forbruget på platformene 27,8. Ved produktionen på nordsøfelterne foregår der tillige flaring (afbrænding) af naturgas. Flaring medregnes ikke i energiforbruget, men indgår i Danmarks internationale opgørelse af drivhusgasser og er CO 2 -kvoteomfattet. Flaring blev i 28 opgjort til 5,1 mod 6,1 i '85 '9 '95 ' '5 '8 Energiforbrug Flaring 6

7 VEDVARENDE ENERGI Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer '85 '9 '95 ' '5 '8 Vind Træ Affald, bionedbrydeligt Halm Biogas Varmepumper m.m. Under vedvarende energi medtages solenergi, vindog vandkraft, geotermi, biomasse (herunder bionedbrydeligt affald), biodiesel, bioethanol, biogas og varmepumper. Produktionen af vedvarende energi er i 28 opgjort til 121,5, hvilket er 1,4 mindre end året før. Det svarer til et fald på 1,2%. Produktionen af vedvarende energi er i perioden vokset med 155%. Vindkraft faldt i 28 med,9 til 24,9 pga. dårlige vindforhold i 28. Produktionen af biomasse var i 28 81,7. Heraf udgjorde halm 15,4, træ 41,2, bionedbrydeligt affald 23,5,1 og bioolie 1,6. I forhold til 27 er produktionen af biomasse faldet 3,1%. Forbrug af affald '95 ' '5 '8 Affald, ikke bionedbrydeligt Affald, bionedbrydeligt Forbruget af affald til produktion af el og fjernvarme er vokset betydeligt over tiden. Det samlede forbrug af affald er fra 199 til 28 vokset fra 15,5 til 4,1 svarende til en stigning på 158%. I energi- og CO 2 -emissionsstatistik fordeles affald i to komponenter: Bionedbrydeligt affald og ikke bionedbrydeligt affald. Ifølge internationale konventioner skal den bionedbrydelige del regnes med som vedvarende energi. I energistatistikken er tidligere forudsat, at 77,7% af forbruget af affald er bionedbrydeligt. Efter et udredningsarbejde varetaget af DMU er denne andel nu forudsat at være 58,8%. Bionedbrydeligt affald indgår med stor vægt i det samlede forbrug af vedvarende energi. Virkningen af revisionen har været en formindskelse i størrelsesordenen ét procentpoint af den andel, som vedvarende energi udgør af det samlede energiforbrug. Forbrug af vedvarende energi Produktion af vedvarende energi er vokset stærkt siden 198. Hertil kommer i de senere år en stigende nettoimport af vedvarende energi. I 28 var nettoimporten af vedvarende energi 18,3 idet der blev importeret 21,7 (hovedsagelig biomasse) og eksporteret 3,4 (biodiesel). I 28 blev der i alt forbrugt 139,8 vedvarende energi mod 138,4 i 27 og 47,7 i 199. Øget anvendelse af vedvarende energi giver et væsentligt bidrag til at reducere den danske CO 2 - emission. 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Nettoimport af vedvarende energi Produktion af vedvarende energi 7

8 VEDVARENDE ENERGI Anvendelse af vedvarende energi i El og fjernvarme Endeligt forbrug Vind Halm Træ Biogas Affald Varmepumper m.m. I 28 var det samlede forbrug af vedvarende energi (produktion plus nettoimport) 139,8, hvoraf 83,7 blev anvendt til produktion af el og fjernvarme. I el- og fjernvarmeproduktionen var vindkraft og bionedbrydeligt affald klart dominerende med henholdsvis 24,9 og 22,3. Forbruget af træ, halm og biogas udgjorde henholdsvis 2,7, 1,5 og 2,6. 56,1 vedvarende energi indgik i det endelige energiforbrug, dvs. til procesforbrug og opvarmning i produktionserhverv og handels- og serviceerhverv samt rumopvarmning i husholdninger. I det endelige forbrug vejer biomasse, især brænde, tungest. Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug 2% 15% 1% 5% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. Opgjort med den nye fordeling af affald dækkede vedvarende energi i 28 16,6% af det samlede faktiske energiforbrug mod 16,% året før. I 199 var andelen 6,3%. Det korrigerede bruttoenergiforbrug fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug tilknyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. I 28 var vedvarende energis andel af det korrigerede bruttoenergiforbrug 16,5% mod 16,3% året før. I 199 var andelen 6,1%. Bortset fra år med stor nettoeksport af el har andelen af vedvarende energi beregnet på de to måder udviklet sig ens. Andel af faktisk energiforbrug Andel af korrigeret bruttoenergiforbrug Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse 2% 15% 1% 5% % 1994'95 ' '5 '8 Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse I henhold til EU s direktiv om vedvarende energi opgøres andelen af vedvarende energi på en anden måde. Ved EU s beregning tages udgangspunkt i det endelige energiforbrug, som udtrykker energiforbruget hos slutbrugerne, ekskl. grænsehandel og forbrug til ikke energiformål. Til det endelige energiforbrug lægges distributionstab og egetforbrug ved el- og fjernvarmeproduktion. Vedvarende energi er i EUopgørelse defineret som slutforbruget af vedvarende energi samt el- og fjernvarmeproduktion baseret på vedvarende energi. EU mangler fortsat at få fastlagt nogle detaljer i opgørelsesmetoden. I 28 var andelen af vedvarende energi ifølge EUopgørelsen (når varmepumper indgår med sit fulde bidrag) 18,7% mod 18,2% året før, altså ca. to procentpoint højere end i de nationale opgørelser. 8

9 VEDVARENDE ENERGI Antal vindkraftanlæg og -kapacitet fordelt på størrelse Antal vindkraftanlæg i alt kw kw kw kw Vindkraftkapacitet i alt [MW] kw kw kw kw Vindkraftkapacitet efter anlægsstørrelse kw Den samlede installerede vindkraftkapacitet steg en smule (39 MW / 1,2%) fra 27 til 28. Udviklingen har i en årrække gået mod færre, men større vindkraftanlæg. Siden år 2 er det samlede antal møller således faldet med mere end 1, hvilket dækker over et fald i antallet af mindre møller under 5 kw på mere end 16 og til gengæld en stigning i antallet af møller større end 5 kw på mere end 6. Af samme grund står møller mindre end 5 kw i dag for blot 11% af den samlede kapacitet, hvor andelen i år 2 var 22% kw kw kw 2 - kw Vindkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning MW % 15% 1% 5% I 28 producerede vindkraft svarende til 18,9% af den indenlandske elforsyning mod 19,8% i 27 og kun 1,9% i 199. I 28 var andelen påvirket af dårlige vindforhold. Udviklingen i vindmøllernes kapacitet og produktion følges ikke altid ad, idet produktionen af vindkraft i de enkelte år i høj grad afhænger af vindforholdene, som kan være svingende. I 28 var vindkapaciteten 3163 MW mod 3124 MW året før. I 199 var vindkapaciteten 326 MW. 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Vindkapacitet [MW] Vindkraft i pct. af elforsyning % 9

10 EL OG FJERNVARME Elproduktion fordelt efter produktionsanlæg Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '8 Elproduktion i alt (brutto) ,1% Centrale elprod. anlæg ,% Centrale kraftvarmeanlæg ,% - heraf separat elproduktion ,% Decentrale kraftvarmeanlæg % Sekundære producenter % - Elproducerende anlæg 1) Kraftvarmeanlæg 1) % Vindmøller 1) % Vandkraftanlæg 1) ,9% Egetforbrug ved produktion ,5% Centrale elprod. anlæg ,% Centrale kraftvarmeanlæg ,9% Decentrale kraftvarmeanlæg % Elproduktion i alt (netto) ,1% Nettoeleksport ,4% Indenlandsk elforsyning ,1% Forbrug ved konvertering Distributionstab m.m. 2) ,7% Indenlandsk elforbrug ,9% Forbrug i energisektoren ,% Endeligt elforbrug ,7% 1) Brutto- og nettoproduktionen er pr. definition identiske. 2) Bestemmes som forskellen mellem forsyning og forbrug. Elproduktion fordelt efter produktionsform '85 '9 '95 ' '5 '8 Centrale anlæg, separat produktion Centrale kraftvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Sekundære producenter Vindmøller og vandkraftanlæg Elproduktionen var i ,, hvilket er 7,1% mindre end året før. Hovedårsagen til dette fald er, at Danmarks nettoudveksling af el skiftede fra nettoeksport i 27 til nettoimport i 28. Produktionen af el foregår på centrale anlæg, på decentrale kraftvarmeanlæg, på vindkraftanlæg og hos sekundære producenter (dvs. producenter, hvor hovedproduktet ikke er energi, fx industri-, gartneri- eller affaldsbehandlingsvirksomheder). På centrale anlæg sker elproduktionen som separat elproduktion eller som kombineret el- og varmeproduktion. Af den samlede elproduktion på 131, kom 8,6 (62%) fra centrale anlæg - heraf 47,1 som separat produktion. Den separate elproduktion varierer meget fra år til år som følge af udsving i udenrigshandelen med el. Elproduktionen fra decentrale anlæg og sekundære producenter var hhv. 17,1 og 8,1. Vindkraftanlæg producerede 24,9 el. 1

11 EL OG FJERNVARME Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel Ændring Direkte energiindhold [TJ] '94 - '8 Elproduktion i alt (brutto) ,5% Olie ,5% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,5% Overskudsvarme Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft ,9% Biomasse % - Halm % - Træ % - Affald, bionedbrydeligt % Biogas % El fra vedvarende energi: Andel af indenlandsk elforsyning 1) Ændring [%] '9 - '8 Vedvarende energi 5, 5,5 1,8 15,3 26,3 24, 27,1 26,7 429% Solenergi,,,,,,,, Vindkraft 3,2 3,2 7,7 11,6 17,6 15,8 18,8 18,3 469% Vandkraft,1,1,1,1,1,1,1,1-26,1% Biomasse 1,5 2, 2,5 3,1 7,9 7,4 7,5 7,7 415% - Halm,2,5,7,5 2,3 2,4 2,3 1,6 585% - Træ,3,2,4,6 2,8 2,2 2,5 3,2 845% - Affald, bionedbrydeligt,9 1,2 1,4 2, 2,8 2,8 2,7 2,9 215% Biogas,3,3,5,6,8,7,7,7 161% 1) Opgjort i overensstemmelse med EU s VE-el-direktiv, dvs. at VE-andelen er beregnet ift. samlet bruttoproduktion af el tillagt nettoimport af el. Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel I 28 blev 62,9 af den samlede elproduktion produceret ved brug af kul, hvilket svarer til et fald på 12,2% i forhold til ,9 el blev produceret ved brug af naturgas, og 39,1 ved brug af vedvarende energi m.m., hvilket er henholdsvis,3% mere og 1,8% mindre end året før. Vindkraftanlæg gav med 24,9 det største bidrag til vedvarende energi. I 28 blev 4,1 el produceret ved brug af olie ' '5 '8 Anden vedvarende energi m.m. Olie Vindkraft Kul Naturgas 11

12 EL OG FJERNVARME Brændselsforbrug til elproduktion Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '8 Brændselsforbrug i alt ,1% Olie ,3% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,6% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi Vindkraft % Vandkraft ,9% Biomasse % - Halm % - Træ % - Affald, bionedbrydeligt % Biogas % Andre brændsler end kul til elproduktion 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Olie Naturgas Vedvarende energi m.m. Frem til begyndelsen af 199 erne har kul været det helt dominerende brændsel ved produktion af el. I 199 udgjorde andre brændsler end kul således kun 8,7% af det samlede brændselsforbrug. Frem til midten af 198 erne udgjorde olie stort set den resterende del af brændselsforbruget, men herefter og frem til slutningen af 199 erne er andelen af naturgas og vedvarende energi m.m. steget og har de senere år, sammen med 3-4% olie, udgjort omkring 4-5% af brændselsforbruget. I 28 udgjorde olie, naturgas og vedvarende energi m.m. således tilsammen 46,5% af brændselsforbruget til elproduktion mod 43,6% i 27. Stigningen dækker over mindre stigninger i andelen af både vedvarende energi m.m. og naturgas. Vedvarende energi m.m. steg således fra 22,4% til 23,7% og andelen, som dækkes af naturgas, steg fra 17,5% til 19,2%. Nettoeksport af el fordelt på lande Danmarks udenrigshandel med el varierer mere end i noget andet europæisk land. Udenrigshandlen påvirkes kraftigt af prisudviklingen på den nordiske elbørs Nordpool, som igen er under væsentlig indflydelse af de varierende nedbørsforhold i Norge og Sverige, hvor elproduktionen er domineret af vandkraft, brændselspriser og prisen på CO 2 -kvoter. Danmark havde i 28 en samlet nettoimport af el på 5,2. Dette var resultatet af en nettoimport fra Norge og Sverige på henholdsvis 15,8 og 17,4 og en nettoeksport til Tyskland på 28, '95 ' '5 '8 I alt Tyskland Norge Sverige 12

13 EL OG FJERNVARME Elkapacitet Ændring [MW] '94 - '8 Total ,1% Centrale anlæg ,2% - Elproducerende ,5% - El og varmeproducerende ,5% Decentrale anlæg % Sekundære producenter % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft ,2% Elkapacitet MW '85 '9 '95 ' '5 '8 Centrale anlæg Decentrale anlæg Den samlede elproduktionskapacitet er vokset betydeligt siden Vindkraftkapaciteten er ligeledes vokset og udgjorde i 28 24,1% af den samlede elkapacitet på MW. I de seneste år har såvel den samlede elkapacitet som vindkraftskapaciteten været næsten uændret. Elkapaciteten på de centrale anlæg har varieret gennem perioden bl.a. som følge af udfasning af ældre kulfyrede kraftværksblokke samtidig med, at nye effektive blokke er taget i brug. Vindkraftkapaciteten er for 28 opgjort til MW, heraf var havvindmøllernes kapacitet 424 MW. Sekundære producenter Vindkraft Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Fjernvarme El Ved at fremstille el og fjernvarme i forenet produktion er det muligt at udnytte den store mængde varme, der fremkommer ved termisk elproduktion. I 28 blev 55,4% af den termiske elproduktion (dvs. produktionen i alt ekskl. vindkraft og vandkraft) produceret sammen med varme mod 51,7% året før. Stigningen er især en følge af skiftet fra eleksport i 27 til elimport i 28, hvilket førte til et fald i produktionen af el på separate elproducerende anlæg. I 199 var andelen 36,8%, mens den i 198 var 17,6%. I 28 blev 79,7% af fjernvarmen produceret sammen med el. I 199 var andelen 58,8% og i ,1%. 13

14 EL OG FJERNVARME Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg Ændring Direkte enrgiindhold [TJ] '9 - '8 Produktion i alt (brutto) ,9% Centrale kraftvarmeanlæg ,6% Decentrale kraftvarmeanlæg % Fjernvarmeanlæg ,3% Sekundære producenter - Kraftvarmeanlæg 1) % - Varmeproducerende anlæg 1) ,3% Forbrug ved produktion Centrale kraftvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg Produktion i alt (netto) ,% Nettoimport ,3% Indenlandsk forsyning ,% Forbrug på raffinaderier ,3% Distributionstab ,% Endeligt forbrug ,2% 1) Brutto- og nettoproduktion er pr. definition identiske. Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg '85 '9 '95 ' '5 '8 Sekundære prod.,varmeproducerende Sekundære prod.,kraftvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Centrale kraftvarmeanlæg Produktionen af fjernvarme foregår på store centrale kraftvarmeanlæg, på decentrale kraftvarmeanlæg, fjernvarmeværker og hos sekundære producenter som fx industrivirksomheder, gartnerier og affaldsbehandlingsvirksomheder. Hovedparten af fjernvarmeproduktionen kommer fra centrale kraftvarmeanlæg. Fra slutningen af 198 erne og op gennem 199 erne voksede den andel, der produceres på decentrale anlæg, i takt med, at rene varmeproducerende fjernvarmeværker blev bygget om til decentral kraftvarmeproduktion. I samme periode steg produktionen ligeledes fra private kraftvarmeanlæg. Den samlede fjernvarmeproduktion var i 28 på 123,7. I forhold til 199 er produktionen af fjernvarme vokset 33,9% og i forhold til 198 er stigningen på 56,5%. 14

15 EL OG FJERNVARME Fjernvarmeproduktion fordelt efter anvendt brændsel Ændring Direkte energiindhold [TJ] '94 - '8 Produktion i alt (brutto) ,4% Olie ,8% - heraf orimulsion Naturgas ,9% Kul ,7% Overskudsvarme ,1% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi % Geotermi % Biomasse % - Halm ,% - Træ % - Bioolie % - Affald, bionedbrydeligt ,5% Biogas % Varmepumper ,1% Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '8 Brændselsforbrug i alt ,6% Olie ,5% - heraf orimulsion Naturgas ,5% Kul ,4% Overskudsvarme Affald, ikke bionedbrydeligt ,3% Vedvarende energi ,% Solenergi % Geotermi % Biomasse ,7% - Halm ,9% - Træ % - Bioolie % - Affald, bionedbrydeligt ,5% Biogas % Varmepumper Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Olie Naturgas Kul Vedvarende energi m.m. I perioden 198 til 28 er der sket en betydelig brændselsomlægning i produktionen af fjernvarme. I 28 var sammensætningen: 46,2% vedvarende energi m.m. (heraf ikke bionedbrydeligt affald 8,9%, biomasse 35,4% og øvrigt VE 2,1%), naturgas 27,8%, kul 22, % og olie 3,8%. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. er vokset år for år. I 199 var andelene for naturgas og vedvarende energi m.m. henholdsvis 17,4% og 31,6% (heraf biomasse 24,9%). Oliens andel faldt stærkt fra 198 til 199, hvorefter den har været nogenlunde konstant. Der har fra 199 til 28 været et markant fald i forbruget af kul, som i 199 udgjorde 44,2% af det samlede brændselsforbrug til fjernvarme. 15

16 FORBRUGSOVERSIGT 28 Energiforsyning og -forbrug 28 Direkte energiindhold [TJ] I alt Råolie LPG LVN JP1 Fuelolie Halvfabrikata Raffinaderigas Flyvebenzin Motorbenzin Petroleum Gas- /dieselolie Spildolie Petroleumskoks Orimulsion Energiforsyning - Primær produktion Genbrug Import Eksport Grænsehandel Udenrigs bunkring Tilgang ved blanding Lagertræk Statistisk difference Udvinding og forgasning Raffinaderier - Råvareforbrug og produktion Forbrug ved produktion Forbrug ved distribution Centrale elproducerende anlæg - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Centrale el- og varmeprod. anlæg - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Vindmøller Vandkraftanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Fjernvarmeværker - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Sekundære producenter - Elproducerende anlæg Kraftvarmeanlæg Varmeproducerende anlæg Bygasværker Distributionstab m.m Endeligt forbrug - Ikke energiformål Vejtransport Banetransport Søtransport, indenrigs Udenrigsluftfart Indenrigsluftfart Forsvarets transport Landbrug og skovbrug Gartneri Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Byggeri- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Privat service Offentlig service Énfamiliehuse Etageboliger

17 FORBRUGSOVERSIGT 28 Terpentin, smøreolie og bitumen Naturgas Stenkul Koks m.m. Vand kraft Halm Skovflis Affald Solenergi Vindkraft Geotermi Brænde Træpiller Træaffald Biogas Bioolie ogdiesel m.m. El Varmepumper Fjernvarme Bygas

18 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Bruttoenergiforbrug Ændring '9-'8 Korrigeret bruttoenergiforbrug i alt. Brændselsækvivalent [] ,4% Brændsler ,4% Olie ,1% Naturgas % Kul og koks ,% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Energivarer ,4% Olie ,2% Naturgas ,% Kul og koks ,7% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % El ,6% Fjernvarme ,5% Bygas ,6% Anvendelser ,4% Energisektoren ,7% Ikke energiformål ,6% Transport ,1% Produktionserhverv ,3% Handels- og serviceerhverv ,1% Husholdninger ,8% Faktisk energiforbrug i alt [] ,1% Olie ,7% Naturgas % Kul og koks ,6% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Udenrigshandel med el ,4% Udenrigshandel med fjernvarme - 21,3% Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug '85 '9 '95 ' '5 '8 Faktisk forbrug Korrigeret forbrug *) *) Nettoeleksport- og klimakorrigeret forbrug Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. Bruttoenergiforbruget fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er desuden korrigeret for klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet hermed er at få et klarere billede af udviklingen i det indenlandske energiforbrug. Det korrigerede bruttoenergiforbrug var i , hvilket er 1,1% lavere end i 27. I forhold til 199 er forbruget vokset 5,4%. Det faktiske energiforbrug var i , hvilket er 2,2% mindre end i 27. I modsætning til 27 havde Danmark nettoimport af el i 28, hvilket førte til et fald i brændselsforbruget til elproduktion. Målt i forhold til 199 er det faktiske energiforbrug 12,1% højere. Dette skal ses på baggrund af en betydelig større nettoimport af el i 199 end i

19 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler Det korrigerede bruttoenergiforbrug i 28 er 1,1% Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Olie Kul og koks Naturgas Vedvarende energi m.m. lavere end i 199, men forbruget af de enkelte brændsler har udviklet sig meget forskelligt. Forbruget af olie faldt stærkt frem til 1993, hvorefter det steg igen frem til 1997 for at stabilisere sig omkring først 38 og siden 24 omkring 35. Olieforbruget er i forhold til 199 faldet 4,1%. Forbruget af kul, som især foregår på kraftvarmeværkerne, er siden 199 faldet 43,%. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. (dvs. vedvarende energi og ikke bionedbrydeligt affald) er i perioden vokset 117% og 188%. I 28 steg forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. henholdsvis 1,1% og,7% i forhold til 27. Forbruget af olie og kul faldt henholdsvis 2,% og 2,8%. Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '5 ' Olie Kul og koks El Bygas Naturgas Korrigeret Vedvarende energi m.m. Fjernvarme 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Energisektoren Transport Handels- og serviceerhverv Ikke energiformål Produktionserhverv Husholdninger Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer angiver bruttoenergiforbruget, efter at en del af brændslerne er omformet til el, fjernvarme og bygas. Dvs. at forbruget af olie, naturgas, kul og vedvarende energi m.m. her angiver, hvad der er anvendt af disse brændsler uden for konverteringssektoren. Brændselsforbruget til elproduktion var i , hvilket er 1,3% mindre end i 27. I forhold til 199 er brændselsforbruget faldet 3,6% pga. en mere effektiv elproduktion og en voksende andel vindkraft. Brændselsforbruget til fjernvarme var i 28 79, hvilket er det samme som i 27. I forhold til 199 er brændselsforbruget vokset 2,5%. Også her er produktionen blevet mere effektiv, idet fjernvarmeproduktionen siden 199 er vokset 33,9%. Ved fordeling af bruttoenergiforbruget på anvendelser skal man være opmærksom på, at el, fjernvarme og bygas indgår med deres tilknyttede brændselsforbrug. Bruttoenergiforbruget til transport var i 28 1,2% lavere end året før. Forbruget i produktionserhverv og husholdninger faldt henholdsvis 2,8% og 1,1%. I energisektoren (platforme i Nordsøen og olieraffinaderier) og handels- og serviceerhverv steg bruttoenergiforbruget 5,9% og,6%. Sammenlignet med 199 er bruttoenergiforbruget til transport vokset 3,1%. I handels- og serviceerhverv er bruttoenergiforbruget vokset 1,1%, mens det i produktionserhverv og husholdninger er faldet henholdsvis 7,3% og 5,8%. Udviklingen fra 199 til 28 er meget påvirket af, at det har været muligt at producere el og fjernvarme med et stadigt mindre brændselsforbrug. 19

20 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Endeligt energiforbrug Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'8 Klimakorrigeret forbrug Endeligt energiforbrug i alt ,5% Fordelt på energivarer Olie ,7% Naturgas ,% Kul og koks ,7% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % El ,8% Fjernvarme ,8% Bygas ,% Fordelt på anvendelser Ikke energiformål ,6% Transport i alt ,1% Vejtransport ,3% Jernbanetransport ,3% Søtransport, indenrigs ,2% Luftfart ,6% Forsvarets transport ,4% Produktionserhverv i alt ,3% Landbrug og skovbrug ,7% Gartneri ,3% Fiskeri ,5% Fremstillingsvirksomhed ,2% Bygge- og anlægsvirksomhed ,5% Handels- og serviceerhverv i alt ,5% Engroshandel ,6% Detailhandel ,1% Privat service ,2% Offentlig service ,% Husholdninger i alt ,5% Eenfamiliehuse ,5% Etageboliger ,6% Faktisk forbrug Endeligt energiforbrug i alt ,7% 2

21 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser 25 Klimakorrigeret Det endelige energiforbrug består af energiforbrug til transport og ikke energiformål (fx smøreolie og asfalt) samt energiforbrug til produktion og opvarmning i produktionserhverv, handels- og serviceerhverv samt forbrug i husholdninger Ikke energiformål Transport Produktionserhverv Handelsog service-erhverv Husholdninger Det endelige energiforbrug var i , hvilket er 1,5% lavere end i 27. Sammenlignet med 199 er det endelige forbrug 11,5% højere. Energiforbruget til transport er vokset støt over det meste af perioden, dog er der sket et fald på 1,2% fra 27 til 28. I perioden fra 199 til 28 er forbruget vokset 3,1%. Energiforbruget i produktionserhverv er fra 199 til 28 faldet 2,3%, mens forbruget i handels- og serviceerhverv og husholdninger er vokset henholdsvis 12,5% og 7,5% Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Det endelige energiforbrug faldt med 1,5% fra 27 til 28. Forbruget af olie faldt 2,8%, mens forbruget af naturgas og kul (til andet end produktion af el og fjernvarme) faldt henholdsvis,5% og 15,7%. Forbruget af el faldt med,7%, mens forbruget af fjernvarme steg,4%. Siden 199 er det endelige forbrug af naturgas vokset 45,%, mens forbruget af el og fjernvarme er vokset med henholdsvis 16,8% og 26,8%. I samme periode er forbruget af olie og kul reduceret henholdsvis 4,7% og 44,7%. Det endelige forbrug af vedvarende energi var i 28 2,3% højere end året før. I forhold til 199 er forbruget af vedvarende energi vokset 11%. Olie Kul og koks El Bygas Naturgas Vedvarende energi m.m. Fjernvarme Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP Korrigeret TJ pr. mio. BNP (2-priser) 1,2,8,4, 198 '85 '9 '95 ' '5 '8 Bruttoenergiforbrug Endeligt energiforbrug Den økonomiske aktivitet i Danmark målt ved bruttonationalproduktet (BNP) i 2-priser, kædede værdier, er siden 198 vokset betydeligt hurtigere end energiforbruget. I 28 var der knyttet et bruttoenergiforbrug på,64 TJ til hver mio. BNP (opgjort i 2-priser, kædede værdier) mod,818 TJ i dvs. at brændselsintensiteten i perioden er reduceret 26,1%. Intensiteten steg i 28 med,1% i forhold til året før. Sammenholdes udviklingen i BNP i stedet med udviklingen i det endelige energiforbrug fås et fald i energiintensiteten på 21,9% fra 199 til 29. Reduktionen er her mindre, fordi effektiviseringerne i konverteringssektoren ikke regnes med. Intensiteten faldt i 28 med,3% i forhold til året før. 21

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01 Energi 2011-01 Grønlands energiforbrug 2010 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2006-2010. Tallene

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2011 2012-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2011 2012-01 Energi 2012-01 Grønlands energiforbrug 2011 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu med tal for perioden 2007-2011. Tallene gør det muligt at

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Version af 11. oktober 212. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, september 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11 47 43, E-mail: ens@ens.dk,

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast 1.3 Energi 1.3.1 Energisektorens miljøpåvirkning I dette kapitel beskrives energisektorens miljøpåvirkning med vægt på udviklingen i 8 erne og 9 erne. Miljøproblemerne knyttet til energiforbrug og produktion

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET Energistyrelsen FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET AUGUST 2013 DANSK ENERGI ANALYSE & VIEGAND MAAGØE Projektnummer: 792 Version: 2, 20. august 2013 Udarbejdet af: LHS,

Læs mere

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport En kritisk rapport om miljøindikatorer CASA, Januar 28 ISBN 978-87-91795-78-7 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-91795-79-4

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Energiforsyningssikkerhed Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Februar 2010 www ISBN: 978-87-7844-824-8 Forord En sikker og stabil energiforsyning er en forudsætning for et samfund som det danske.

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere